RÓŻANIEC – ROZWAŻANIA NA BOŻE NARODZENIE

BOŻE NARODZENIE

 

CZĘŚĆ RADOSNA

  

Zwiastowanie

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Maryja uwierzyła i poczęła z Ducha Świętego. Podobnie jest i z nami, gdy uwierzymy w moc twórczą Słowa Bożego, narodzi się w nas Chrystus.

  

Nawiedzenie

Wówczas Pan Bóg posłuży się naszymi kontaktami z ludźmi, by udzielić im łaski Bożych narodzin w ich duszach.

 

Boże Narodzenie

Widzialne przyjscie Zbawiciela na świat, choć poprzedzone długim oczekiwaniem, objawiło się w warunkach nie przewidzianych przez ludzi. I nadal podobnie się dzieje. Witajmy zawsze z radoscią każde narodziny Boże w duszy.

 

Ofiarowanie Jezusa

Dla wielu „narodzenie Boże” ziszcza się nie w młodości, ani nie w sile wieku, ale jak dla starca Symeona, u schyłku życia. Uczcijmy i wtedy drogi Boże!

 

Znalezienie Jezusa

Tajemnica „narodzenia Bożego” objawia się ciągle, w różnych etapach życia ludzkiego. Umiejmy odnaleźć to Boże Narodzenie w codziennym życiu, zarówno rodzinnym jak i zawodowym.

 

CZĘŚĆ ŚWIATŁA

 

Chrzest Jezusa

„On was będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem (Mt 3, 11).” Niedziela Chrztu Pańskiego kończy w liturgii Kościoła Okres Bożego Narodzenia i jest początkiem publicznej działalności Jezusa. Nasze narodziny dla Boga i do życia wiecznego dokonują się w dniu naszego Chrztu Świętego. 

  

Wesele w Kanie

Bóg daje człowiekowi różne znaki, aby doprowadzić go do zawierzenia Mu. Rozpoznane w ludzkiej codzienności od narodzin przez  dojrzałość aż do ostatnich dni znaki Boże napełniają ludzkie serce radością i ufnością, i skłaniają do uwielbiania i wychwalania Boga.

 

Nauczanie

Słowo Odwieczne przyszło do swoich. Ale swoi Go nie rozpoznali i nie przyjęli. Tym jednak, którzy Je przyjęli dało moc aby się stali dziećmi Bożymi. (por. J 1, 1-18). Nawracanie się jest jak powrót do światła Betlejemskiej Stajenki. Stąd zaczyna rozchodzić się blask Królestwa Bożego na ziemi.

 

Przemienienie

To jest mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie. Pasterzom wystarczyło polecenie Anioła. Trzem Królom wskazania Gwiazdy. Trzech najbliższych uczniów jeszcze nie rozumie tajemnicy Wcielenia Bożego Syna.

 

 

Ustanowienie Eucharystii

„Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca” (J 16, 28). Podczas każdej Eucharystii Słowo Boże staje się dla nas Ciałem, przychodzi do nas od Ojca, rodzi się – abyśmy my mieli życie.

 

CZĘŚĆ BOLESNA

 

 

 

W Ogrójcu

Gdy lęk, wstręt i odraza przytłacza nas na widok zbliżającego się cierpienia, szukajmy oparcia w tajemnicy człowieczeństwa Boskiego Zbawcy, który w Ogrójcu podobnego uczucia doznawał, aby nas podtrzymać na duchu.

Biczowanie

Gdy spadają na nas bolesne razy sprawiedliwości Bożej, uciekajmy się do wynagradzającego Serca Jezusa, który po to się narodził, aby nas zbawić. 

Cierniem ukoronowanie

Gdy wrogowie, depcząc nas, spychają nas na samo dno pogrady i upokorzenia, wspomnijmy, że Chrystus stawszy się człowiekiem, pierwszy to już naprzód przyjął i wycierpiał.

Droga Krzyżowa

Gdy nas dręczą wyrzuty sumienia po upadku – czy to pierwszym, czy dalszym, po uprzednim postanowieniu poprawy – z ufnoscią rzućmy się w ramiona Matki Najświętszej, która jak przy Bożym Narodzeniu, tak i na drodze krzyżowej okazała się najczulszą Matką.

Ukrzyżowanie

Kto się narodzil, musi też i umrzeć. Jezus również poddał się temu prawu. Przez swe najuboższe Narodzenie przyszedł na świat, aby nam przynieść Dobrą Nowinę, a przez najokrutniejszą śmierć na krzyżu chciał nam wysłużyć narodzenie się do szczęśliwej wiecznosci. I to wszystko „Wykonało się”.

 

CZĘŚĆ CHWALEBNA

Zmartwychwstanie

Zmartwychwstanie Jezusa – to obajwienie nam prawdy życia wiecznego,  życia pełnego chwały, do którego Pan Bóg wzywa każdego człowieka. Aby stać się uczestnikiem tej chwały trzeba, by wpierw Bóg narodził się w nas w tym zyciu.

 

Wniebowstąpienie

Chrystus wstąpił do nieba, widzialnie, ale niewidzialnie wprowadził też za sobą ogromne zastępy dusz sprawiedliwych, które oczekiwały Zbawiciela, począwszy od Adama i Ewy. I od nas podobnie Chrystus oczekuje owoców ze swych „narodzin” w naszej duszy.

Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego – to obdarzenie nas mocą z wysoka, abyśmy byli świadkami „Bożego Narodzenia” i jego rozwoju aż do pełności wieku Chrystusowego w duszy anszej i w duszach innych abyśmy przynieśli wiele owocu z pracy apostolskiej.

Wniebowzięcie

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – to zakończenie historycznych dziejów Bozego Narodzenia na ziemi. Matka Niepokalana żyje z ciałem i duszą w niebie! Podobna nagroda czeka kiedyś i nas za wierną służbę Panu Bogu tu na ziemi.

Ukoronowanie Maryi

Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny w niebie – to oddanie w Jej ręce pełnomocnictwa w gospodarowaniu zasługami płynącymi z Bożego Narodzenia na ziemi w stosunku do całego Mistycznego Ciała Chrystusowego. Odtąd Maryja stała się „Wszechmocą błagającą” Dobrze mi jest być blisko Boga!” (Ps 72,28)  

 

Podziel się z innymi:

TAJEMNICA BOŻEGO NARODZENIA

Painting: Gerard van Honthorst’s “Anbetung der Hirten” (Deutsch), c. 1622

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO, ROK A

 

Pierwszy dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego.

 

Msza święta w nocy – Pasterka

 

Kolekta

Boże, Ty sprawiłeś, że ta najświętsza noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości, daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna, którego tajemnicę Wcielenia poznaliśmy na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie pierwsze Iz 9, 1-3. 5-6

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy, jak w dniu porażki Madianitów.

Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: «Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju».

Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

 

Psalm Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 11-12. 13

(R.: por. Łk 2, 11)

Refren: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

1          Śpiewajcie Panu pieśń nową,

            śpiewaj Panu, ziemio cała.

2          Śpiewajcie Panu,

            sławcie Jego imię.

Refren: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

            Każdego dnia głoście Jego zbawienie.

3          Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,

            rozgłaszajcie Jego cuda

            pośród wszystkich ludów.

Refren: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

11        Niech się radują niebiosa i ziemia weseli,

            niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.

12        Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie,

            niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

Refren: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

13        Przed obliczem Pana, który już się zbliża,

            który już się zbliża, by osądzić ziemię.

            On będzie sądził świat sprawiedliwie,

            a ludy według swej prawdy.

Refren: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

 

Czytanie drugie Tt 2, 11-14

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa

Umiłowany:

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

 

 

Ewangelia Łk 2, 1-14

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.

Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie».

I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:

«Chwała Bogu na wysokościach,

a na ziemi pokój

ludziom, w których sobie upodobał».

 

 

Msza święta o świcie

Kolekta

Przeniknięci nowym blaskiem Wcielonego Słowa, prosimy Cię, wszechmogący Boże, spraw, niech w naszych czynach odbija się światło, które przez wiarę jaśnieje w naszych duszach. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie pierwsze Iz 62, 11-12

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Oto, co Pan obwieszcza wszystkim krańcom ziemi: «Mówcie do Córy Syjońskiej: Oto twój Zbawca przychodzi. Oto Jego nagroda z Nim idzie i zapłata Jego przed Nim. Nazywać ich będą Ludem Świętym, Odkupionymi przez Pana. A tobie dadzą miano: „Poszukiwane”, „Miasto nie opuszczone”».

 

Psalm Ps 97 (96), 1 i 6. 11-12

Refren: Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził.

1          Pan króluje, wesel się, ziemio,

            radujcie się, liczne wyspy!

6          Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa

            i wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

Refren: Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził.

11        Światło wschodzi dla sprawiedliwego

            i radość dla ludzi prawego serca.

12        Weselcie się w Panu, sprawiedliwi,

            i sławcie Jego święte imię.

Refren: Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził.

 

Czytanie drugie Tt 3, 4-7

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa

Umiłowany:

Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.

 

Ewangelia Łk 2, 15-20

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił».

Udali się też pośpiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli.

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane.

 

 

Msza święta w dzień

Kolekta

Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób odnowiłeś jego godność, daj nam uczestniczyć w Bóstwie Twojego Syna, który przyjął naszą ludzką naturę. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie pierwsze Iz 52, 7-10

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: «Twój Bóg zaczął królować».

Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne, bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewem, wszystkie ruiny Jeruzalem! Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem.

Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów; i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga.

 

Psalm Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4. 5-6

(R.: por. 3cd)

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

1          Śpiewajcie Panu pieśń nową,

            albowiem uczynił cuda.

            Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica

            i święte ramię Jego.

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

2          Pan okazał swoje zbawienie,

            na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.

3          Wspomniał na dobroć i na wierność swoją

            dla domu Izraela.

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

            Ujrzały wszystkie krańce ziemi

            zbawienie Boga naszego.

4          Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,

            cieszcie się, weselcie i grajcie.

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

5          Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,

            przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.

6          Przy trąbach i przy głosie rogu,

            na oczach Pana, Króla, się radujcie.

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

 

Czytanie drugie Hbr 1, 1-6

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.

Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się większy od aniołów, o ile odziedziczył dostojniejsze od nich imię.

Do którego bowiem z aniołów powiedział Bóg kiedykolwiek: «Ty jesteś moim Synem, Ja Cię dziś zrodziłem»? I znowu: «Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem»? A skoro ponownie wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: «Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży».

 

Ewangelia J 1, 1-18

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.

Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie».

Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.

Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

 

 

Tajemnica Wcielenia. Tajemnica Narodzenia Pańskiego. Tajemnica Odkupienia człowieka. Światło, Pokój, Miłość Wcielonego Słowa od ponad dwóch tysięcy lat próbuje, nie łamiąc naszej wolności przekazać kolejnym pokoleniom ludzi czym jest Boże Narodzenie. Bóg , który wzywa do siebie, pozwala się znaleźć i objawia się tym, którzy Go nie szukają, którzy według wszelkich społecznych kryteriów są na samym dole społecznej drabiny. Choć chóry Aniołów śpiewają radosne Gloria i Chwała, to Bóg spotyka się z pasterzami w ciszy.

Wcielone Słowo przynosi zdumienie. Pan jest Darem, na który wciąż nie do końca jesteśmy gotowi. Może dlatego nie potrafimy Go przyjąć w prostocie i pełnej otwartości serca, tak jak dary przyjmują małe dzieci. Może dlatego wciąż sentymentalne podejście do świąt, pobożnościowa otoczka, świąteczne przygotowania a potem świąteczne zmęczenie, hałas spotkań przy świątecznym stole, spory polityczne i rodzinne, gorzkie słowa wyrzutów, smutek zawiedzionych nadziei, nie pozwalają nam zatrzymać się i zapytać siebie po co? dlaczego? co z tego Wydarzenia płynie dla mojego dziś, dla mojego życia?

Czy wierzymy, że Bóg nas szuka?

Czy wierzymy, że posyła do nas swoich Aniołów, zapraszających na spotkanie z Nim?

Czy wierzymy, że Bóg pragnie nas obdarować tym co najlepsze i najtrwalsze, abyśmy my mogli obdarowywać drugich?

Czy wierzymy Miłości Wcielonego Słowa?

Błogosławionego Bożego Narodzenia A.D. 2016

 

 

Podziel się z innymi:

LITANIA DO DZIECIĄTKA JEZUS

sleeping baby Jesus

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. 
Dzieciątko Jezus – usłysz nas. 
Dzieciątko Jezus – wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Boskie Dzieciątko, prawdziwy Synu Boga, zmiłuj się nad nami 
Boskie Dzieciątko, Synu Maryi Panny, 
Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem, 
Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca przedwiecznego, 
Boskie Dzieciątko, przedmiocie upodobania Ojca,

Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych, 
Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich, 
Boskie Dzieciątko, Królu Aniołów, 
Boskie Dzieciątko, Zbawicielu nasz,

Boskie Dzieciątko, któreś sobie obrało za mieszkanie ubożuchną stajenkę, żłóbek za kolebkę, prostych pastuszków za swych wielbicieli, 
Boskie Dzieciątko, które królowie uznali światłością i zbawieniem wszystkich narodów, 
Boskie Dzieciątko, skarbniku łask Boskich, 
Boskie Dzieciątko, źródło świętej miłości.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Boskie Dzieciątko. 
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Boskie Dzieciątko. 
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Boskie Dzieciątko.

Od niewoli grzechowej, wybaw nas Boskie Dzieciątko 
Od złości światowej, 
Od pożądliwości ciała, 
Od pychy żywota, 
Przez pokorne narodzenie Twoje,

Przez chwalebne objawienie się Twoje, 
Przez ofiarowanie się Twoje, 
Przez niewinność Twoją, 
Przez prostotę Twoją,

Przez posłuszeństwo Twoje, 
Przez łagodność Twoją, 
Przez pokorę Twoją, 
Przez miłość Twoją.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Dzieciątko Jezus 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Dzieciątko Jezus 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Dzieciątko Jezus

K. Będę się radował w Panu. 
W. Będę się weselił w Bogu, Jezusie moim.

Módlmy się:

Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać Dzieciątka, ubożuchnego i upokorzonego w żłóbku, uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci złoto gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy; uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłeś serca ubogich pasterzy, abyśmy Ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawali wielbić. Amen.

Podziel się z innymi:

MODLITWA DO DZIECIĄTKA JEZUS

MODLITWA DO DZIECIĄTKA JEZUS 

 

O, Dziecię Jezus,

Uciekam się do Ciebie, i błagam Cię

przez wstawiennictwo

Twej Świętej Matki,

wspieraj mnie w tej potrzebie,

którą Ci dziś przedstawiam…,

gdyż wierzę mocno, że jako Bóg

możesz wszystko uczynić.

 

Oczekuję z ufnością otrzymania

Twojej świętej łaski,

kocham Cię z całego mego serca

i ze wszystkich sił mojej duszy.

 

Żałuję szczerze,

żem Cię obraził grzechami

i proszę o łaskę,

abym już więcej ich nie popełniał.

 

Postanawiam przeto

nigdy już Ciebie nie obrażać

i raczej wszystko wycierpieć,

aniżeli w czymkolwiek

Tobie się nie podobać.

 

Pragnę odtąd wiernie Ci służyć.

Dla miłości Twej, o Boże Dziecię,

będę kochał bliźniego swego

jak siebie samego.

 

O, Dziecię Wszechmocne, o Jezu,

błagam Cię jeszcze raz,

wesprzyj mnie w tej potrzebie…

 

Daj mi łaskę posiadania Ciebie

w wieczności z Maryją

i Józefem świętym,

abym Ciebie mógł chwalić

wraz z aniołami

całego niebieskiego dworu.

Amen.  

Podziel się z innymi:

MIESIĄC DZIECIĄTKA JEZUS – 25 GRUDNIA – 25 STYCZNIA

MIESIĄC DZIECIĄTKA JEZUS

  

Nabożeństwo ku tajemnicom Boskiego Dziecięctwa Pana naszego Jezusa Chrystusa zawsze było drogie duszom gorliwym.

Rozumiał to Kościół, rozpowszechniając od XVII wieku nabożeństwo do Dzieciątka Jezus poprzez, poświęcenia 25-go dnia każdego miesiącaoraz miesiąca całego każdego roku, od 25 grudnia do 25 stycznia, szczególnej czci Dzieciątka Jezus.

PRAKTYKI

Miesiąc Jezusowy rozpoczyna się 25 grudnia, a kończy się 25 stycznia. Celem tego miesiąca Jezusowego jest poznanie doskonalsze i miłość czulsza do Dzieciątka Jezus, pobudzająca nas do naśladowania Jego cnót.

Aby otrzymać tę łaskę, zaleca się następujące praktyki:

1. Codziennie się ćwiczyć w przeżywaniu wszystkich napotykanych utrapień w połączeniu z Jezusem. Wzbudzać tę intencję od rana przy przebudzeniu i wznawiać ją w ciągu dnia.

2. Starać się modlić z silniejszą wiarą i zachowywać silniejsze skupienie w miejscu świętym. Uważać kościół jako nowe Betlejem, a cyborium jako nowy żłóbek, gdzie istotnie przebywa ten sam Jezus, który przyjmował hołdy pasterzy i królów.

3. Ćwiczyć się głównie podczas tego miesiąca, w słuchaniu z większą wiernością i gotowością rozkazów osób, którym Bóg powierzył władzę nad nami.

Posłuszeństwo było cnotą ulubioną Dzieciątka Jezus. Jedyna to cnota, o której wzmiankuje Ewangelia, stanowi ona cechę najwydatniejszą jego pokory, naukę najbardziej wzruszającą i pociągającą Jego miłości, jako też przykład najwymowniejszy i najbardziej zdolny dopomóc nam w przełamaniu pychy naszej woli.

Aby naśladować to Boskie posłuszeństwo, nie zaniedbywać składania Dzieciątku Jezus, co dzień ofiar, zwalczając nasze niedobre usposobienia, zły humor i miłość własną.

4. Ożywiać w sobie szacunek i miłość ku skromności, anielskiej cnocie, która stanowi wdzięk lat dziecinnych, ozdobę młodocianego wieku i największą rozkosz Serca Jezusowego, przypatrując się przecudnej skromności Dzieciątka Jezus, owiniętego w pieluszki dziewiczymi rękami Maryi, przeczystej swej Matki.

5. Pobudzać się do naśladowania: pokory Dzieciątka Jezus wśród ubóstwa stajenki i słabości Dziecięctwa; Jego zamiłowania do pracy, wśród przykrych i niskich posług, oddawanych w warsztacie św. Józefa; Jego gorliwości o chwałę Ojca, w czasie jego pobytu w świątyni pomiędzy doktorami.

(źródło: www.karmelitanki.pl)

Podziel się z innymi:

TRZY MSZE ŚWIĘTE UROCZYSTOŚCI NARODZENIA PAŃSKIEGO

Starożytny Kościół jerozolimski zbierał się nocą w Betlejem w grocie, w której Chrystus według tradycji się narodził, aby tam o północy celebrować Eucharystię. Po jej ukończeniu, o świcie wszyscy wracali do Jerozolimy, aby tam – w kościele Zmartwychwstania Pańskiego sprawować drugą Mszę, czcząc godzinę wyjścia Chrystusa z grobu. Wreszcie, w ciągu dnia gromadzili się w głównym kościele „na obchód świąteczny“.

Tak powstał zwyczaj celebrowania trzech Mszy w uroczystość Narodzenia Pańskiego. Przejęto go w Rzymie, gdzie początkowo (święto obchodzono tam już w 326 r.) była znana tylko Msza wigilijna i sprawowana o poranku. Stamtąd szybko rozpowszechnił się w całym Kościele Zachodnim.

Komentatorzy widzą w potrójnej celebracji głęboką symbolikę.

Po pierwsze jest to oczywiście hołd, oddawany Najświętszej Trójcy.

Dostrzegano w niej także echo hołdu, złożonego Nowonarodzonemu, wedle kolejności dotarcia do stajenki, przez aniołów, pasterzy i królów.

Dlatego też poszczególne Msze nazywano analogicznie anielską, pasterską i królewską – a więc nasza Pasterka to według dawnej symboliki Kościoła Msza anielska.

Ponadto trzy Msze mają przypominać o potrójnym przyjściu Chrystusa.

Przewodnią myślą pierwszej Mszy (określanej Dominus dixit – od pierwszych słów introitu: „Dominus dixit ad me: Filius meus es tu, ego hodie genui te“ – „Pan rzekł do mnie: Tyś jest Synem moim, jam Ciebie dziś zrodził“; obecnie jest to antyfona na wejście) jest tajemnica Wcielenia – przyjęcia ludzkiego ciała przez odwieczne Słowo z Maryi Dziewicy. W związku z tradycją, wedle której wierzono że Pan Jezus narodził się o północy, zawsze sprawuje się ją o tej porze, co jest wyjątkowym przywilejem tej świętej nocy.

Podobnie jak w wielu innych przypadkach, w Wiecznym Mieście tradycje liturgiczne znacząco się rozwinęły. Już w V wieku wierni zbierali się bazylice Santa Maria Maggiore, dedykowanej macierzyństwu Najświętszej Maryi Panny, gdzie po odprawieniu pierwszej jutrzni, o północy papież sprawował uroczystą Mszę Narodzenia w kaplicy Groty Betlejemskiej, którą nazywano „Mszą przy żłobie“ (missa ad praesepe).

Druga Msza (Lux fulgebit), celebrowana zawsze 25 grudnia o świcie, przypomina uczestniczącym w niej o narodzeniu Pana w ich sercach. Odnosi się także do narodzenia Pana – Światłości świata, o którym przypomina wstające słońce. Rzymianie w uroczystej procesji przechodzili z kościoła NMP Większej, aby – po drugiej jutrzni – sprawować ją w bazylice św. Anastazji pod Palatynem. Miejsce nie jest przypadkowe, ponieważ w tym dniu jeszcze przed ustanowieniem dzisiejszej uroczystości obchodzono początkowo święto, a później wspomnienie św. Anastazji, męczennicy z początku IV w., w tym czasie szczególnie na Wschodzie powszechnie czczonej.

W trzeciej Mszy (Puer natus est), odprawianej w ciągu dnia, dostrzega się pamiątkę odwiecznego narodzenia Syna z Ojca lub też przypomina o Jego przyjściu w chwale na końcu czasów. Dlatego jest nazywana nie tylko Mszą królewską, ale także wiekuistą. Ważną myślą jest też panowanie Chrystusa nad całym światem. Dlatego papież celebrował ją – znów po przejściu w uroczystej procesji – o godzinie dziewiątej w Bazylice św. Piotra, uznawanej za kościół całego świata, także „kościół pogan“.

Obecnie Mszał Rzymski dla diecezji polskich przewiduje cztery formularze mszalne na uroczystość Narodzenia Pańskiego: „Wieczorna Msza wigilijna“, „Msza w nocy“, „Msza o świcie“ oraz „Msza w dzień“. Tak więc Msze sprawowane o różnych porach powinny różnić się modlitwami oraz czytaniami. W praktyce, w wielu kościołach Mszy wigilijnej nie odprawia się wcale, a Mszę w nocy – prawie wszędzie, ponieważ w polskiej tradycji znana jest jako Pasterka – zwyczaj przyrównuje gromadzących się wiernych do pasterzy, który powiadomieni przez aniołów, przybyli do stajenki.

Do dziś aktualny jest także przywilej – obecny już w IV w. – zgodnie z którym każdy kapłan może odprawić w tej uroczystości trzy Msze (każdą według innego formularza). Ojciec święty odprawia jednak publicznie już tylko Mszę w nocy i Mszę w dzień, która odbywa się w południe.

(źródło: 
http://www.liturgia.pl/artykuly/Trzy-Msze-uroczystosci-Narodzenia-Panskiego.html
)

Podziel się z innymi:

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZTU ŚWIĘTEGO

Dziś wypadła kolejna 61. rocznica mojego Chrztu Świętego.

I jak co roku po Eucharystii odnowiłam w cichej modlitwie złożone, kiedyś za mnie przez moich Rodziców i Rodziców Chrzestnych przyrzeczenia.

K: Pytam, każdego z Was, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

W: Wyrzekam się.

K: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co pochodzi od zła, aby cię grzech nie opanował?

W: Wyrzekam się.

K: Czy wyrzekasz się szatana,który jest głownym sprawcą grzechu?

W: Wyrzekam się.

K: Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

W: Wierzę.

K: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jednorodzonego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

W: Wierzę.

K: Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

W: Wierzę.

K: Czy przyrzekasz za pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania Boskie i kościelne?

W: Przyrzekam.

K: Czy przyrzekasz pogłębiać swoją wiarę?

W: Przyrzekam. 

K: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawane jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

W: Amen.

 

K: Przez chrzest stałaś się świątynią Boga, na podziekowanie za wszystkie otrzymane dobrodziejstwa odmówmy razem:

W: W Imię Trójcy Przenajświętszej, w Imię Ojca, który nas stworzył i Syna, który nas odkupił, i Ducha Świętego, który nas uświęcił, wobec Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanej Bogarodzicy, naszych Aniołów Stróżów, naszych świętych patronów, wobec tu zgromadzonych wierzących, odnawiam Przymierze przy chrzcie świętym zawarte. Postanawiam żyć i umierać w wierze świętej katolickiej. Pozostanę wierna Jezusowi Chrystusowi i Jego Ewangelii. Ojcze Przedwieczny, użycz mi do tego Twej pomocy. Przez Chrystusa Pana naszego, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki. Amen.

 

Nie zawsze żyłam pogłębianiem tego fundamentalnego sakramentu i dziękczynieniem za wielki dar i niczym nie zasłużoną łaskę włączenia mnie w Mistyczne Ciało Chrystusa Jezusa.

Kiedyś w duchu zapytałam Pana – „Panie czego mi brakuje aby jeszcze mocniej Ciebie pokochać, aby Ci mocniej zaufać i zawierzyć….?”

Wtedy oczyma duszy zobaczyłam swój chrzest i usłyszałam wewnętrzny głos….. „dziękujesz za wiele, ale nie podziękowałaś jeszcze za chrzest święty, jeszcze złożonych przyrzeczeń świadomie i dobrowolnie nie odnowiłaś, teraz przyszedł na to czas…, na odnowienie przyrzeczeń i całkowite oddanie Mi się przez Maryję, Moją Matkę. ”

Z roku na rok, staram się coraz lepiej przygotowywać do tej rocznicy, do lepszego życia tą tajemnicą. Dziś ponownie ta modlitwa przeplatała się łzami, które płyną z oczu. Przyszło też natchnienie, aby w następnych latach, jeśli Bóg pozwoli, właśnie w tym dniu, poprosić o odprawienie mszy świętej dziękczynnej za Bożą Cierpliwość, Miłosierdzie i Miłość do mnie, chyba najbardziej opornego grzesznika….

Łzami radości, wzruszenia, wdzięczności Bogu i tęsknoty za Nim i za moimi wszystkimi bliskimi, których On już zaprosił na swoją wieczną Ucztę. 

Niech Bóg będzie we wszystkim uwielbiony.

Niech Bóg będzie uwielbiony w dzisiejszym świątecznym dniu za wszystko co dla mnie, co dla nas uczynił.

 

 

Podziel się z innymi:

BETHLEHEM

Bethlehem

Roman Brandstaetter

Marya siedziała na włochatym ośle, 
A zwierzę stąpało tak ostrożnie, 
Jakby dźwigało na grzbiecie 
Nie kobietę, 
Ale modlitwę.

Obok szedł Józef 
Jak kolumna rzucająca cień, 
Spokojny i świadomy 
Anielskiej treści, 
Którą wypełniona była 
Po brzegi swojego istnienia 
Małżonka o twarzy zakrytej zasłoną. 
Niebo, pod którym szli, było jak chleb. 
Ziemia pod ich stopami była jak chleb. 
I dom, do którego szli, był jak chleb.

Gdy wstąpili w jaskinię, 
W werset Micheasza, 
Marya powiła Syna 
I położyła go delikatnie na sianie 
Jak kruche szkło.

Pasterze o szerokich barach, 
Narzuciwszy na siebie wełniane burnusy, 
A na głowy kolorowe chusty, 
Weszli do jaskini jak dzwony.

Mędrcy stali pokornie jak dostojne księgi, 
W których opisane są dzieje 
Ludzi dobrej woli.

Krowa, wół i osioł 
Pochyliły się nad żłóbkiem 
Jak trzy doliny. 
A potem 
Dzwony, księgi i doliny 
Uklękły.

 

Podziel się z innymi:

MODLITWA W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA

MODLITWA W OKTAWIE BOŻEGO NARODZENIA
(codziennie można dodać własną intencję)

Dzień pierwszy – 25 grudnia
Boże Narodzenie

Bądź uwielbiony, Jezu, w każdej polskiej rodzinie. Prosimy, byś był fundamentem naszego życia, byśmy swoje szczęście budowali na wierności Tobie i Twojej Ewangelii, a Twoja miłość niech przezwycięża trudy i niepokoje, które przychodzą w codzienności. Niech Święta Rodzina, w której wzrastałeś, będzie dla nas wzorem w zmaganiach życia.

Do odmawiania każdego dnia oktawy:
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa na każdy dzień oktawy
Boże, Ty w przedziwny sposób stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób odnowiłeś jego godność, bądź za to uwielbiony i daj nam uczestniczyć w Bóstwie Twojego Syna, który przyjął naszą ludzką naturę. Który żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

  

Dzień drugi – 26 grudnia

Bądź uwielbiony, Jezu, w Kościele – w naszej wspólnocie życia, w wielości darów, które w nim otrzymujemy. Wołamy dziś, by pomogły nam w osiągnięciu chwały nieba. Niech nasze życie będzie znakiem i świadectwem Kościoła i Ciebie w nim żyjącego.

  

Dzień trzeci – 27 grudnia

Bądź uwielbiony, Jezu, w każdym dziecku i młodym człowieku. Sam wzrastałeś pośród wielu niebezpieczeństw, trudności, weź ich pod swoją opiekę, by nie opierali się złu jak Ty, lecz zwyciężali je dobrem.

Dzień czwarty – 28 grudnia

Bądź uwielbiony, Jezu, Zwycięzco śmierci w tych, którzy już od nas odeszli. Niech doświadczą Twego miłosierdzia, przebaczenia grzechów, a pozostający w czyśćcu przejdą do chwały Twego królestwa.

Dzień piąty – 29 grudnia

Bądź uwielbiony, Jezu, w życiu Zgromadzenia Księży Marianów, w życiu każdego kapłana i brata zakonnego, radujących się 100-leciem odnowienia ich wspólnoty zakonnej. Niech umacnia i prowadzi ich Twoja miłość, by całym życiem na wzór Twojej Matki służyli Tobie i Kościołowi.

Dzień szósty – 30 grudnia

Bądź uwielbiony, Jezu, w wielkim dziele głoszenia Ciebie w dzisiejszym świecie. Umacniaj darami swego Ducha tych, którzy podejmują ten trud, a szczególnie misjonarzy mariańskich, gdziekolwiek dziś posługują. Prowadź ich swoimi drogami.

 

Dzień siódmy – 31 grudnia

Bądź uwielbiony, Jezu, w tajemnicy niepoznania Ciebie przez tak wielu ludzi, zapomnienia o Tobie, a może odrzucenia. Narodziłeś się dla wszystkich, by swoim życiem wskazać nam niebo. Dotknij swoją łaską każdego z nas, byśmy kroczyli za Tobą, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem.

Dzień ósmy – 1 stycznia
Bożej Rodzicielki Maryi i Nowy Rok

Bądź uwielbiony, Jezu, w rodzinie Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich, za obfitość łask, którymi nas obdarzasz, za wielkość i dobroć serc członków tworzących tę wspólnotę. Miej nas wszystkich w swojej opiece.

Modlitwa
Wszechmogący i niewidzialny Boże,
Ty rozproszyłeś ciemności świata
przez przyjście Chrystusa,
który jest światłością,
prosimy Cię, zwróć ku nam pogodne oblicze i spraw,
abyśmy godnie wysławiali niezwykłą tajemnicę narodzin
Twojego Jedynego Syna.
Amen.

Podziel się z innymi:

LITANIA NA NARODZENIE PAŃSKIE

LITANIA NA NARODZENIE PAŃSKIE

 

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!

Chryste usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

 

Ojcze z nieba, Boże, … zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,…

Duchu Święty, Boże, …

Święta Trójco, Jedyny Boże …

 

Święta Maryjo,… módl się za nami.

Święta Panno nad pannami …

Matko najczystsza…

Matko niepokalana…

Matko nienaruszona…

Matko najmilsza…

Matko przedziwna…

Przez trudy podróży Twojej z Nazaretu do Betlejem…

Przez Twoje poddanie się woli Boskiej…

Przez posłuszeństwo Twoje…

Przez miłość ubóstwa i cierpliwość Twoją…

Przez smutek Twój, kiedy Ci odmówiono gospody…

Przez smutek Twój, kiedyś do stajenki schronić się musiała…

Przez radość Twoją, kiedyś Zbawiciela świata urodzila…

Przez radość Józefa, Twojego Oblubieńca…

Przez śpiew Aniołów chwalących Boga…

Przez pokłon pasterzy…

Przez miłość, z którą Jezusa w żłóbku położyłaś…

Abyśmy przez pokutę odpuszczenie grzechów naszych otrzymać mogli…

Abyśmy przez umartwienie i skruchę Twemu Synowi podobać się mogli…

Abyśmy przez życie w łasce przed Bogiem i ludźmi wzrastać mogli…

Abyśmy natchnieniom Boskim posłusznymi byli…

Abyśmy nieskończonych zasług Syna Twego uczestnikami się stali…

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,    przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,    wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz gzrechy świata,   zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że ta najświętsza noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości, daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna, którego tajemnicę Wcielenia poznaliśmy na ziemi. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

 

Amen.      

Podziel się z innymi: