DROGA KRZYŻOWA KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA

Podobny obraz

Droga Krzyżowa ku czci Najświętszego Oblicza Chrystusa w duchu wynagrodzenia w intencji Kościoła świętego.

Rozważania bł. Honorata Koźmińskiego

 

Modlitwa

O cudowne Oblicze Jezusa, tak miłosiernie pochylone na drzewie krzyżowym w dniu Twojej Męki za zbawienie świata, zmiłuj się! Skłoń się i dziś ku nam, biednym grzesznikom. Rzuć w nas jedno litościwe wejrzenie i daj nam pocałunek pokoju.


I. Jezus na śmierć skazany

Jezus milczy… On, niewinność sama… On, którego słowa dają życie. Jego Boskie Oblicze nie traci ani pokoju, ani słodyczy… Cóż to za nauka dla mnie… O mój Boże! Przebacz mi każde słowo przeciwne miłości bliźniego, pokorze, skromności, pobożności… Spraw, niech w utrapieniach moich oddaję Ci cześć przez cierpliwość i poddanie się Twojej woli.


II. Jezus bierze Krzyż na ramiona

Jezus bierze krzyż z radością, z miłością. Przyciska go do serca… Przykłada do niego czoło i usta… O, jak On nas kocha!… Mój dobry Panie, przebacz mi narzekania i skargi, z jakimi przyjmuję przykrości, które w swojej dobroci na mnie zsyłasz. Spraw, niech poczytuję to sobie za szczęście ilekroć przyjdzie mi cierpieć coś dla Ciebie.


III. Jezus upada pod ciężarem Krzyża

Jezus rani swoją Boską Twarz tym gwałtownym upadkiem… Podnosi się… Jego Oblicze jest pokryte błotem, kurzem i krwią… Ojcze Najświętszy, ofiaruję Ci ten upadek Zbawiciela na wynagrodzenie za wszelkie winy, przez które zamiast zbudowania, daję zgorszenie bliźnim. Dla zasług Jezusa upokorzonego i cierpiącego, zmiłuj się nade mną, Panie! na wynagrodzenie zniewag będę się starać unikać grzechu i pozyskiwać dla Ciebie dusze.


IV. Jezus spotyka Matkę Najświętszą

Cóż to za chwila!… Ach, cóż to za boleść!… Jakie wzajemne wejrzenie twego Syna – Boga i tej Najświętszej Matki!… Jakie łzy skrapiają Ich twarze!… Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci te łzy, na odpokutowanie za mój brak umartwienia i poddania się Twojej świętej woli. Daj mi, tak jak Maryi, przy każdej ofierze spotykać Oczy i Boskie Oblicze Jezusa mojego.


V. Cyrenejczyk dopomaga dźwigać Krzyż Jezusowi

Jak to? Obcy człowiek pomaga mojemu Panu dźwigać Krzyż?… A ja, Jego dziecko, przedmiot Jego umiłowania, nie chcę Mu oddać tej posługi, unikając trudności życia?… O, jakaż to niewdzięczność!… Przebacz mi, o Boże, zapomnij o przeszłości, zwróć ku mnie swoje Oblicze! Odtąd pragnę brać udział w Twoich cierpieniach, przyjmując przynajmniej po chrześcijańsku wszystko, co na mnie ześlesz.


VI. Weronika ociera Jezusowi zakrwawioną Twarz

Czyż to nie do mnie należy, idąc za przykładem tej niewiasty, wynagradzać Ci zniewagi, o mój Jezu, jakie ponosisz od tylu grzeszników? Czy nie do mnie należy wynagradzać Ci to większą miłością i większą wiernością? Tak właśnie pragnę uczynić, mój Boże, widząc moją własną chwałę, w Twoich upokorzeniach i Twoich cierpieniach.


VII. Jezus powtórnie upada pod Krzyżem

Do jakiegoż to stanu upokorzenia i zniewagi widzę Cię przywiedzionym, Zbawicielu mój, Jezu… Bóg w prochu się tarza! Kaci Go podnoszą, bijąc na nowo. Nie oszczędzają Jego Boskiej Twarzy… I za cóż to? Oto, aby odpokutował za moje myśli próżne, pełne miłości własnej. O, jakżeż powinienem nienawidzić własne grzechy, skoro Jezus tyle za nie cierpiał, by wyjednać mi ich przebaczenie! Boże mój, Boże mój… miłosierdzia! Uczyń serce moje prawdziwie pokornym.


VIII. Jezus przemawia do niewiast nad Nim płaczących

O mój dobry Panie! Wśród swoich boleści myślisz o łzach tych pobożnych niewiast. Uczysz je jak mają płakać skutecznie nad sobą, i raczysz je pocieszać, zwracając ku nim cudowne swoje Oblicze. Dodajesz im odwagi i błogosławisz… O, Zbawicielu mój Najdroższy, dozwól mi płakać za moje grzechy, które są prawdziwą przyczyną Twoich cierpień. Daj mi łaskę szczerej skruchy za moje winy. Spraw, aby moja ostatnia łza, była łzą żalu i miłości.


IX. Jezus upada po raz trzeci

Raz jeszcze Jezus wystawia swoją Twarz na tę boleść i upokorzenie… Potem, na widok Kalwarii, podnosi się, jeśli rzec można, z nową siłą, z nowym męstwem i z nową miłością… Pan Jezus pragnie umrzeć za swoje występne dzieci. O, najtkliwsza miłości Boga mojego, jakże ludzie źli Ci się odpłacają! Przy najlżejszej przykrości, przy najmniejszej ofierze, zniechęcam się, tracę odwagę. Przebacz mi, o mój Jezu, przebacz! Chcę Cię naśladować więc podniosę się z Tobą, a doświadczając przykrości, powiem sobie: miłość Jezusa przynagla mnie!


X. Jezus z szat obnażony

Obnaż mnie, Boże, ze wszystkiego co Ci się we mnie nie podoba; obnaż mnie szczególnie z miłości własnej; obmyj mnie we Krwi, która popłynęła z ran Twoich i niech ta Krew niewinna, Boska, zrodzi w moim sercu cnoty, jakie w Tobie jaśnieją: czystość, słodycz, miłość bliźniego i ducha pokuty… Niech moja dusza będzie miła Twoim Oczom i niech rozweseli Twoje Przenajświętsze Oblicze.


XI. Jezus do Krzyża przybity

O Boże mój, wiem, że nie wystarczy zaprzeć się siebie. Trzeba jeszcze ukochać Cię, zjednoczyć się z Tobą. Wiem również, że na tym świecie, tylko drogą cierpienia można do tego dojść. Zgadzam się na to, o Panie, natychmiast, bezwarunkowo. Rozciągnij mnie na krzyżu, jaki Opatrzność Twoja przysposabia każdemu człowiekowi na tej ziemi, aby go uczynić podobnym do Ciebie… O bolesne Oblicze Zbawiciela mojego, zawieszone między niebem a ziemią, pociągnij mnie ku sobie i daj zasłużyć na oglądanie Cię w chwale na wieki!


XII. Jezus umiera na Krzyżu

Ojcze Przedwieczny, Boże wszechmocny i wiekuisty! Ofiaruję Ci cierpienia mojego Jezusa, Jego zbolałą Twarz, Jego święte Rany, Jego najdroższą Krew, ostatnie słowa i ostatnie tchnienie, na podziękowanie za dobrodziejstwa jakimi mnie obdarzyłeś, na odpokutowanie za winy moje, a nade wszystko na uproszenie trzech łask dla mnie i dla wszystkich mi drogich: serdecznego żalu za grzechy i mocnego postanowienia, żeby odtąd do Ciebie tylko należeć; za nawrócenie grzeszników; i za Kościół święty, błagając ażebyś Go wspierał swoją łaską. Nie patrz na nasze grzechy, Panie, ale raczej na Oblicze Chrystusa Twojego! Patrz na Syna Twego, który tak nas ukochał, i dla Niego okaż nam miłosierdzie!


XIII. Zdjęte z Krzyża ciało Jezusa składają w ręce Matki

Maryjo, Matko moja, to ja jestem przyczyną Twoich boleści! Pozwól mi przynajmniej płakać razem z Tobą! Niech oddam cześć złożonemu na Twoim łonie poranionemu Obliczu mojego Odkupiciela… Pomścij się, o Najdroższa Matko! Ale pomścij się jako Matka, a nie jak sprawiedliwość wymaga. Uproś nam u swojego Syna taką miłość, żebyśmy mogli chętnie wypić te kilka kropel goryczy, które On nam zostawił w kielichu swej Męki, i byśmy powtarzali za Magdaleną: O, jakaż to rozkosz oczyścić serce i sumienie swoje w łzach żalu i miłości.


XIV. Ciało Jezusa złożone do grobu

O mój Jezu, mój Zbawicielu! Nie będziesz sam w tym grobie. Pozwól Twemu dziecku zamknąć się tam razem w Tobą. Ukryj mnie w Twoim Obliczu, w Twoich ramionach. Pragnę się tam schronić, żebyś Ty sam mnie tylko widział. Boże mój! Boże mój! Daj mi żyć tylko dla Ciebie!

Podziel się z innymi:

DROGA KRZYŻOWA ZA ZMARŁYCH

DROGA KRZYŻOWA ZA ZMARŁYCH

 

Stacja I – Jezus osądzony

 

P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Wpatrujemy się i adorujemy postawę Jezusa postawionego przed ludzkim sądem – Wysokiej Rady i Piłata. Jezus, Syn Boży, pełen godności i dostojeństwa, z pokorą i w milczeniu bierze na siebie wszystkie krzywdzące i niesprawiedliwe osądy człowieka. Bierze na siebie grzechy wszystkich obmów, pomówień, oszczerstw i kłamstw. Bierze na siebie wszystkie krzywoprzysięstwa, stronnicze i niesprawiedliwe wyroki sędziów.

Najłaskawszy Jezu, niesprawiedliwie przez ludzi osądzony, okaż miłosierdzie zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie.

P.: Któryś za nas cierpiał rany.

W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja II – Jezus bierze krzyż

 

P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Wpatrujemy się w Jezusa skazanego przez człowieka na okrutną śmierć krzyżową. Jezus, Syn Boży, bierze na swoje ramiona wszystkie krzyże ludzkich ciężarów, doświadczeń i słabości. Z miłości do człowieka, z poddaniem się woli Ojca, bierze ciężar krzyża każdego człowieka, aby odtąd każdy ludzki krzyż niesiony razem z Nim mógł mieć wartość zbawczą.

Najłaskawszy Jezu, dźwigający krzyż na swych ramionach, okaż miłosierdzie zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie.

P.: Któryś za nas cierpiał rany.

W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja III – Pierwszy upadek Jezusa

 

P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Wpatrujemy się i adorujemy Jezusa upadającego pod ciężarem krzyża. Jezus, Syn Boży, dla nas i naszego zbawienia stał się słabym i kruchym człowiekiem. Upadając wziął na siebie grzechy wszystkich ludzkich upadków i pokus. Jednakże powstając z upadku Jezus dał wszystkim ludziom pewną nadzieję zwycięstwa nad grzechem i słabością ludzkiej natury. Otworzył drogę nawrócenia i przemiany naszego, ziemskiego życia.

Najłaskawszy Jezu, upadający pod ciężarem naszych grzechów, okaż miłosierdzie zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie.

P.: Któryś za nas cierpiał rany.

W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja IV – Spotkanie z Matką

 

P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Wpatrujemy się i adorujemy Jezusa umacnianego na krzyżowej drodze przez swoją Matkę. Jezus jak każdy człowiek potrzebował obecności i bliskości osób, których kochał i które odwzajemniały Jego miłość słuchając Jego słowa starając się pełnić w codzienności wolę Ojca Niebieskiego. Bliskość Maryi na krzyżowej drodze niech będzie dla nas zachętą, abyśmy w chwilach trudności i pokus otwierali się na innych i szukali pomocy, ale przede wszystkim, abyśmy sami potrafili być przy człowieku, który cierpi z jakiegokolwiek powodu.

Najłaskawszy Jezu, doświadczający w cierpieniu czułej bliskości Matki, okaż miłosierdzie zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie.

P.: Któryś za nas cierpiał rany.

W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja V – Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż

 

P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Wpatrujemy się i adorujemy Jezusa, który dzieli się z człowiekiem ciężarem swego zbawczego krzyża. Jezus, Syn Boży i Wszechmocny Bóg, zdaje się potrzebować ludzkiej pomocy w dziele zbawienia świata. On dozwala i chce, abyśmy dopełniali Jego zbawczych udręk i cierpień także poprzez branie na siebie słabości i ograniczeń innych ludzi. Chce, abyśmy rozpoznawali Jego obecność w każdym, nawet nieznanym nam człowieku, i przychodzili mu z pomocą.

Najłaskawszy Jezu, znajdujący wsparcie w posłudze człowieka, okaż miłosierdzie zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie.

P.: Któryś za nas cierpiał rany.

W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja VI – Weronika ocierająca twarz Jezusowi

 

P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Wpatrujemy się i adorujemy zakrwawione oblicze Jezusa i odważny gest Weroniki ocierającej twarz Skazańca. Jezus, Syn Boży i Najpiękniejszy z synów ludzkich, wziął na siebie wzgardę i hańbę wszystkich pokrzywdzonych, skazanych i niesłusznie sponiewieranych. On przyjmując pomoc słabej kobiety, niech da nam odwagę stawania blisko i udzielania wsparcia tym, którzy przez swoje własne grzechy lub krzywdę i przemoc innych są na marginesie ludzkiego życia.

Najłaskawszy Jezu, przyjmujący miłosierdzie z rąk Weroniki, okaż miłosierdzie zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie.

P.: Któryś za nas cierpiał rany.

W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja VII – Drugi upadek Jezusa

 

P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Wpatrujemy się i adorujemy Jezusa upadającego po raz drugi pod ciężarem krzyża. Jezus, Syn Boże, który był wolny od wszelkiej zmazy grzechu, bierze na siebie najcięższe grzechy tych wszystkich, którzy po ludzku wydają się być zgubieni. On nie zmyka swego serca przed żadnym człowiekiem, stoi ze swoim miłosierdziem i każdego chce podźwignąć.

Najłaskawszy Jezu, dźwigający na swych ramionach wszystkich upadających, okaż miłosierdzie zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie.

P.: Któryś za nas cierpiał rany.

W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja VIII – Płaczące niewiasty

 

P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Wpatrujemy się i adorujemy Jezusa, który pociesza, ale i napomina płaczące nad Nim niewiasty Jerozolimskie. Zachęca je do troski i zabiegania o najważniejszą rzecz w życiu człowieka, o szczęśliwą wieczność. W żadnej sytuacji i w żadnym doświadczeniu człowiek nie powinien zapomnieć o celu swojej ziemskiej drogi.

Najłaskawszy Jezu, współczujący ludziom zaślepionym codziennymi troskami, okaż miłosierdzie zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie.

P.: Któryś za nas cierpiał rany.

W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja IX – Trzeci upadek Jezusa

 

P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Wpatrujemy się i adorujemy Jezusa, który u stóp Kalwarii upada po raz trzeci pod ciężarem krzyża. Jezus nie poddaje się skrajnemu wyczerpaniu, podnosi się, aby dzieło zbawienia człowieka mogło się dokonać. I my nie możemy nigdy zrezygnować z wysiłku i walki o własną świętość i o zbawieni tych, którzy wydają się być wrogami Chrystusowego Krzyża.

Najłaskawszy Jezu, dodający sił ludziom przygniecionym zniechęceniem, okaż miłosierdzie zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie.

P.: Któryś za nas cierpiał rany.

W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja X – Obnażenie z szat

 

Wpatrujemy się i adorujemy Jezusa, który z miłości do nas ogołocił się ze wszystkiego. Będąc prawdziwym Bogiem stał się podobnym do nas we wszystkim, oprócz grzechu – stał się Człowiekiem. W służbie człowiekowi oddał całkowicie samego siebie aż po obnażenie z szat.

Najłaskawszy Jezu, leczący swoją nagością wszelkie zranienia miłości, okaż miłosierdzie zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie.

P.: Któryś za nas cierpiał rany.

W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja XI – Ukrzyżowanie

 

P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Wpatrujemy się i adorujemy Jezusa przybitego gwoździami naszych grzechów do krzyża. On będąc bez grzechu dla nas stał się grzechem, aby odtąd grzech nie miał już władzy nad człowiekiem. Odtąd każdy, kto rozpoznaje i wyznaje swój grzech, dostępuje oczyszczenia i usprawiedliwienia dzięki Jego łasce.

Najłaskawszy Jezu, przybity do krzyża Bożej miłości wobec człowieka, okaż miłosierdzie zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie.

P.: Któryś za nas cierpiał rany.

W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja XII – Śmierć Jezusa

 

P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Wpatrujemy się i adorujemy Jezusa oddającego na krzyżu swego ducha Ojcu. Przez swoją śmierć Jezus wyzwolił nas spod panowania i władzy śmierci. Odtąd jest On obecny w każdej ludzkiej śmierci, aby tych, którzy umierają w Jego łasce obdarzyć radością i chwałą życia wiecznego.

Najłaskawszy Jezu, ratujący nas od śmierci, okaż miłosierdzie zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie.

P.: Któryś za nas cierpiał rany.

W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja XIII – Zdjęcie z krzyża

 

P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Wpatrujemy się i adorujemy Jezusa złożonego po swej śmierci w ramionach Matki swojej Maryi. Każda śmierć niesie zawsze ze sobą smutek i ból rozstania. Odtąd Jezus i Jego Matka są zawsze blisko tych, którzy cierpią z powodu śmierci swych najbliższych. Ich bliskość jest dla nas nadzieją, na odnalezienie nowej więzi i nowej duchowej bliskości z tymi, którzy od odchodzą.

Najłaskawszy Jezu, spoczywający w ramionach bolejącej Matki, okaż miłosierdzie zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie.

P.: Któryś za nas cierpiał rany.

W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Stacja XIV – Jezus złożony do grobu

 

P.: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie.

W.: Żeś przez krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

Wpatrujemy się i adorujemy Jezusa złożonego jak każdy zmarły człowiek w grobie. Słowo Boże zapewnia nas jednak, że śmierć nie ma nad Jezusem już władzy. On zstępując w jej otchłań ogłosił nowe życie i niesie blask chwalebnego zmartwychwstania wszystkim, którzy zmarli od początku świata i tym którzy teraz odchodzą, i odchodzić będą z tej ziemi, aż do skończenia świata .

Najłaskawszy Jezu, łamiący oścień śmierci swoim zmartwychwstaniem , okaż miłosierdzie zmarłym i wprowadź ich do wiecznej szczęśliwości w niebie.

P.: Któryś za nas cierpiał rany.

W.: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

Na zakończenie

 

(modlitwy w intencjach papieskich wymagane do uzyskania odpustu zupełnego)

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Podziel się z innymi:

DROGA KRZYŻOWA W INTENCJI UWOLNIENIA NARODU POLSKIEGO Z NAŁOGÓW

DROGA KRZYŻOWA

Ks. Jan Seremak CSMA

Wstęp

„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący” (1 Kor 13,1).
Na temat uzależnień, którymi zniewolony jest człowiek, istnieje mnóstwo referatów, rozważań, opracowań. Mówią one o cierpieniu ludzi, spowodowanym nadużywaniem alkoholu. Ile w tych mowach jest miłości do Boga i ludzi?
Wobec straszliwych owoców uzależnienia alkoholowego, chcemy otworzyć się na wyznanie miłości Jezusa Chrystusa do każdego człowieka. W sposób szczególny objawiło się ono na drodze krzyżowej i swoje apogeum osiągnęło na Kalwarii. To spotkanie z miłością Boga, niech nas uchroni od przyjęcia postawy „miedzi brzęczącej lub cymbała brzmiącego” wobec bliźnich zniewolonych nałogami.

Stacja I. Jezus na śmierć skazany

Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga, był i jest otoczony miłością swojego Stwórcy. Bóg Ojciec posłał swojego Syna na ziemię, aby w Nim objawić miłosierną miłość względem człowieka.
Przy pierwszej stacji drogi krzyżowej musimy dostrzec decyzję kochającego Boga Ojca, który nie chce, aby ktokolwiek z nas zginął. Ta miłość objawiona w Jezusie Chrystusie, została wylana w Duchu Świętym na Kościół, aby on podejmował decyzje broniące człowieka przed zniszczeniem i potępieniem. Taką decyzją Kościoła świętego w Polsce jest zorganizowanie Narodowego Kongresu Trzeźwości. Za tę decyzję dziękujemy Miłosierdziu Bożemu. Prośmy, aby dzięki wysiłkom Kongresu, nasi uzależnieni bliźni znaleźli ratunek w otwarciu się na Bożą miłość.

Stacja II. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Z każdą decyzją podejmowaną w imię Boga związana jest ofiara. Ze względu na Jezusa podejmującego krzyż, nazywa się ona krzyżem życia chrześcijańskiego. Niejednokrotnie wielkość i ciężar krzyża może napełniać lękiem. Gdy dostrzegamy ogromną potrzebę pomocy osobom nadużywającym alkoholu w rodzinach, społeczeństwie, w Narodzie polskim, stwierdzamy, że ten krzyż jest bardzo wielki. Jednak patrząc na Jezusa dźwigającego ciężki krzyż dla naszego zbawienia, nie można pozostać obojętnymi wobec potrzebujących pomocy. Dlatego Narodowy Kongres Trzeźwości pragnie pobudzić do odpowiedzialności za trzeźwość Polaków rodziny, Kościół, państwo i samorząd. Oby błogosławiony krzyż Jezusa Chrystusa uczynił błogosławionymi wysiłki tego dzieła.

Stacja III. Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy

Uzależnienie alkoholowe jednego członka rodziny zwykle prowadzi do upadku materialnego, psychicznego i moralnego całej rodziny. Pan Jezus w tajemnicy upadku pod krzyżem, jest nadzieją dla takich rodzin. Tylko On może im pomóc swoją łaską. Jezusowi polecamy wszystkie rodziny dotknięte ranami pijaństwa i alkoholizmu. Prosimy o dar podniesienia się tych rodzin z upadku i moc trwania w dobrych postanowieniach. Niechaj wysiłki Kongresu na rzecz trzeźwości rodzin, dzięki łasce Zbawiciela, zaowocują ich uzdrowieniem.

Stacja IV. Pan Jezus spotyka swoją Matkę

Na drodze życia chrześcijańskiego konieczne są spotkania z Najświętszą Maryją Panną. Ona kroczyła z Synem drogą krzyżową. Ona też pragnie być obecna na trudnych drogach życia swoich dzieci. Podaje nam różaniec jako pomoc w wyzwoleniu z największych uzależnień. Dlatego w czasie trwania Kongresu trzeba się z Nią spotkać na Jasnej Górze i w innych Jej sanktuariach. Wszystkie stowarzyszenia i wspólnoty trzeźwościowe muszą w jedności prosić Ją o wstawiennictwo u Miłosiernego Jezusa.
Matko Miłosierdzia, módl się za nami!

Stacja V. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi

Zdarza się, że pomoc ofiarowana innym traktowana jest jako eksploatacja sił fizycznych, psychicznych, a nawet duchowych. Prawdą jest jednak, że osoba świadcząca pomoc jest także obdarowaną.
Szymon z Cyreny był zmuszony, aby pomóc Jezusowi, ale – jak to podkreśla tradycja Kościoła świętego – dzięki tej posłudze sam otrzymał bardzo wiele. Otrzymał dar zbawienia, wiarę w Jezusa Chrystusa w swojej rodzinie. Pomoc osobom uzależnionym od alkoholu wymaga ofiary i wielkiej wytrwałości, dlatego często ma znamiona pewnego przymusu, tak jak w przypadku Szymona. Jednak podjęta w imię chrześcijańskiej miłości, zmienia bolesny przymus w błogosławione owoce osobistego nawrócenia oraz dar odrzucenia zniewoleń alkoholowych.
Oby wysiłek osób odpowiedzialnych za organizację Narodowego Kongresu Trzeźwości, przyniósł dar otrzeźwienia naszego Narodu.

Stacja VI. Święta Weronika ociera twarz Jezusa

Jest wiele osób, które w imię Jezusa Chrystusa podjęły całkowitą abstynencję od napojów alkoholowych, aby ratować zniewolonych przez alkohol. Jest wiele stowarzyszeń i wspólnot, które kierując się miłością bliźniego, pomaga osobom i rodzinom dotkniętym uzależnieniem alkoholowym. Są wielcy apostołowie trzeźwości, którzy patronują Narodowemu Kongresowi Trzeźwości. Do nich należą między innymi: św. Maksymilian Kolbe, św. Stanisław Papczyński, Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, bł. ks. Bronisław Markiewicz, Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. Byli oni jak św. Weronika ocierająca twarz Jezusa. Oby ich wysiłki apostolskie na rzecz trzeźwości Narodu polskiego, były ochotnie kontynuowane przez nowych apostołów trzeźwości.

Stacja VII. Jezus upada pod krzyżem po raz drugi

Jeżeli człowiek znajdzie się w otoczeniu sprzyjającym atakom złego ducha, upadek pod ciężarem wierności, odpowiedzialności i zachowania własnej godności może być bliski. Jeżeli środowisko, w którym mieszka człowiek, tworzy tradycje nietrzeźwego społeczeństwa, uzależnienie wielu osób i rodzin jest możliwe. Jeżeli samorządy ciągle zwiększają liczbę punktów sprzedaży alkoholu, jeżeli organizuje się imprezy środowiskowe z łatwym dostępem do alkoholu, upadek moralny i materialny społeczności poddanej takim wpływom jest nieuchronny.
Prośmy Pana Jezusa podnoszącego się z upadku o dobrych zarządców gmin i organizatorów imprez, aby byli odpowiedzialni za trzeźwość społeczeństwa, któremu mają służyć. Oby z pomocą łaski Bożej Kongres przyczynił się do otrzeźwienia naszych lokalnych społeczności.

Stacja VIII. Jezus pociesza płaczące niewiasty

Problem uzależnienia alkoholowego nie zamyka się jedynie w kręgu osób osobiście dotkniętych tym zniewoleniem. Ból przeżywa także wiele osób, które nazywane są współuzależnionymi. Świadczą o tym między innymi ich łzy. Pan Jezus nie minął niewiast, które widząc Jego cierpienia płakały. On im dał pouczenie, będące jednocześnie pocieszeniem.
Straszną chorobę alkoholową i problemy życia współuzależnionych trzeba poznawać i z pomocą łaski Bożej pokonywać je. Prośmy Jezusa Miłosiernego o pomoc w spełnieniu przez Kongres nadprzyrodzonej misji pouczania i pocieszania osób uzależnionych i współuzależnionych.

Stacja IX. Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci

Wielokrotnie na ziemi polskiej, z ust biskupów, kapłanów i zakonników, padały słowa wzywające do trzeźwości. Jeżeli dla całego Narodu nadużywanie alkoholu staje się ogromnym problemem, wezwanie do powstania z takiego upadku musi być mocne. Tej mocy i radykalizmu nie wydobędzie Naród sam z siebie, jeśli nie będzie pokładał nadziei w Miłosierdziu Bożym.
Pan Jezus podnoszący się z upadku na drodze krzyżowej woła do nas: zaufajcie mojemu Miłosierdziu i podejmijcie wielki trud otrzeźwienia Narodu. Oby łaska Jezusa Miłosiernego wzmocniła głos Kongresu wzywający do trzeźwości Narodu, środowisk lokalnych, naszych rodzin i każdego człowieka.

Stacja X. Jezus z szat obnażony

Zdawało się oprawcom Pana Jezusa, że obdarli Go nie tylko z szaty materialnej, ale również z szaty moralnej i duchowej. A jednak piękno i niewinność Ciała Zbawiciela pozostało nienaruszone. Każdy człowiek podejmując trud nawrócenia może przywdziać na siebie nową szatę godności dziecka Bożego.
Sponiewierany przez alkohol lub inne uzależnienia człowiek, traci nie tylko dobra materialne, ale również moralne i duchowe. W Jezusie Chrystusie jest źródło uleczenia i przyjęcia na nowo godności dziecka Bożego. Narodowy Kongres Trzeźwości ukazuje to źródło odnowy duchowej, moralnej i materialnej rodzinom, samorządom, rządzącym i całemu Narodowi.

Stacja XI. Pan Jezus przybity do krzyża

Pan Jezus przybity do krzyża to wielkie wołanie Miłości Miłosiernej do człowieka, któremu wydaje się, że nie ma już dla niego ratunku. Trzeba radykalnie oderwać się od każdego zniewolenia niszczącego godność dziecka Bożego i złączyć się z krzyżem wymagań ewangelicznych. Trzeba szeroko otworzyć swe serce na dar zbawienia, dar prawdziwej wolności. Do krzyża, do przykazań Bożych i do Ewangelii świętej trzeba przylgnąć tak, jak Pan Jezus przylgnął do drzewa krzyża. Tę prawdę apostolstwo trzeźwości głosi wszystkim cierpiącym na skutek uzależnienia.

Stacja XII. Pan Jezus umiera na krzyżu

Wielkim darem Pana Boga dla człowieka jest dar macierzyństwa i ojcostwa. Żyjemy jednak w świecie, w którym zło w różnoraki sposób niszczy te dary. Czynnikiem sprzyjającym wpływom zła jest nadużywanie alkoholu. Rodzinne szczęście oparte na dwóch filarach: macierzyństwie i ojcostwie, pod wpływem uzależnienia alkoholowego zaczyna się chwiać i w konsekwencji prowadzi do upadku rodziny. Z wysokości krzyża Jezus mówi nam o macierzyństwie Najświętszej Maryi Panny w słowach: „Oto Matka twoja”. Po śmierci Jezusa przebito Jego Serce, z którego wypłynęła Krew i Woda. To przebite Serce jest darem miłości Boga Ojca względem człowieka. Poprzez Niepokalane Serce Maryi oddawajmy Miłosiernemu Sercu Jezusa wszystkich ojców i matki, aby zachowując trzeźwość dobrze wypełniali swoje powołanie.

Stacja XIII. Jezus zdjęty z krzyża

Przy rozważaniu życia Najświętszej Maryi Panny, towarzyszą nam często dwa obrazy: pierwszy dotyczący Bożego Narodzenia, w którym Maryja trzyma na swych rękach Dzieciątko Jezus. Drugi obraz widzimy po trzydziestu trzech latach – Maryja trzyma umęczone i martwe Ciało swojego Syna.
Cena zbawienia człowieka jest wielka. Taki dar – domagający się ogromnej ofiary – mógł otrzymać człowiek tylko od swego Boga. Nie wolno tym darem wzgardzić. Zawsze zachwyca nas matka trzymająca na rękach z miłością swoje dziecko. Jakiż musi być ból matki, gdy to samo dziecko, po wielu latach przyjdzie jej dźwigać 
z ziemi, gdyż jest pijane. Gdzie szukać ukojenia bólu i ratunku? W Sercu Matki. Z Jej pomocą ból nabiera sensu, a ratunek z nieba staje się bliższy. Oby spotkania z Maryją w czasie nabożeństw i modlitw Narodowego Kongresu spełniły to zadanie.

Stacja XIV. Jezus złożony do grobu

Chrześcijanin uczestniczy w pogrzebie bliskiej osoby mając w sercu nadzieję szczęścia wiecznego. Nadzieją jest sam Jezus Chrystus, który zmartwychwstał i otworzył nam bramy nieba. Nikt z nas wierzących w Chrystusa nie chce, aby bliska mu osoba odchodziła z tego świata w upojeniu alkoholowym. Wstrząsające są słowa św. Pawła z Pierwszego listu do Koryntian: „pijacy nie odziedziczą Królestwa Bożego”. Wołamy więc na koniec tej drogi krzyżowej do Miłosiernego Jezusa: pomóż nam, Chryste, w wysiłkach apostolskich podejmowanych dla otrzeźwienia naszego Narodu. Pobłogosław podjęte zadania Narodowego Kongresu Trzeźwości, aby zaowocowały otrzeźwieniem naszych sióstr i braci zniewolonych alkoholem, aby nikt z tego świata nie odchodził jako pijak.

Zakończenie

Przyjmij, Boże miłosierny, naszą modlitwę drogi krzyżowej, która pozwoliła nam zanurzyć się w oceanie Twojego miłosierdzia. Wierzymy głęboko, że nasz Naród zostanie w nim oczyszczony i umocniony w dążeniu do szczęścia wiecznego.

Amen.

Podziel się z innymi:

DROGA KRZYŻOWA Z OJCEM PIO

 

Znalezione obrazy dla zapytania św Ojciec PIO i krzyż

 

Droga Krzyżowa z Ojcem Pio

Święty Ojciec Pio swoim duchowym synom i córkom polecał szczególnie do rozważania Mękę Pana Jezusa. Sam dzięki Bożemu wybraniu w niej uczestniczył i pragnął, aby każdy z nas nieustannie stawał się Cyrenejczykiem.

1. Pierwsza stacja

Jezus na śmierć skazany

Z Ewangelii wg św. Mateusza (27, 24-26)

„Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: „Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz”. A cały lud zawołał: „Krew Jego na nas i na dzieci nasze”. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie”.

Medytacja św. Ojca Pio

Jeśli cierpisz, rezygnując z własnej woli na rzecz woli Boga, to nie obrażasz Go, ale kochasz. Twoje serce dozna wielkiej pociechy, jeśli będziesz pamiętać, że w godzinie cierpienia sam Jezus Chrystus cierpi w tobie i dla ciebie. Nie opuścił cię, kiedy uciekałeś od Niego. Dlaczego miałby cię opuścić teraz, kiedy w okresie męczeństwa twej duszy dajesz Mu dowody miłości?

Zmiłuj się nad nami Panie – zmiłuj się nad nami!

2. Druga stacja

Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

Z Ewangelii wg św. Łukasza (9, 23-24)

„Jezus mówił do wszystkich: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z Mego powodu, ten je zachowa”.

Medytacja św. Ojca Pio

Wiem, że cierpisz, ale czy to cierpienie nie jest znakiem wyróżniającym każdą duszę, która za „swą część i dziedzictwo” wybrała Boga ? i to Boga ukrzyżowanego? Wiem, że twój duch jest pogrążony w ciemnościach próby, ale niech ci wystarczy to, że wiesz, iż Pan Jezus jest z Tobą i w Tobie.

Zmiłuj się nad nami Panie – zmiłuj się nad nami!

3. Trzecia stacja

Jezus upada po raz pierwszy

Z Księgi Lamentacji (1, 12)

„Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się i patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza, którą doświadczył mnie Pan, gdy gniewem wybuchnął”.

Medytacja św. Ojca Pio

Cierpię  i to bardzo. Jednakże dzięki dobremu Panu Jezusowi czuję, że mam jeszcze trochę siły. A do czego nie jest zdolne stworzenie, któremu pomaga Chrystus Pan? Pan Jezus nie żąda, aby z Nim dźwigać krzyż przez całe życie, ale aby nieść mały kawałek Jego krzyża, kawałek, w którym mieszczą się ludzkie cierpienia.

Zmiłuj się nad nami Panie – zmiłuj się nad nami!

4. Czwarta stacja

Jezus spotyka swoją Matką

Z Ewangelii wg św. Łukasza (2, 34-35.51)

Symeon błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na postanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.

A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.

Medytacja św. Ojca Pio

Przypomnij sobie, co działo się w sercu Matki Bożej, gdy stała u stóp krzyża. Z powodu nadmiernego cierpienia stała jakby skamieniała przed ukrzyżowanym Synem, ale nie możesz powiedzieć, że była przez Niego opuszczona. Więcej: w chwili tego cierpienia tak bardzo Go kochała, że nawet nie była w stanie płakać.

Zmiłuj się nad nami Panie – zmiłuj się nad nami!

5. Piąta stacja

Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi

Z Ewangelii wg św. Łukasza (23, 26)

Gdy wyprowadzili Jezusa, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem.

Medytacja św. Ojca Pio

Nie chciejmy zaprzeczać, że cierpienie jest koniecznie potrzebne naszej duszy i że krzyż powinien być naszym codziennym chlebem. Jak ciało potrzebuje pokarmu, tak dusza potrzebuje krzyża  dzień do dniu,  aby oczyszczać się i odrywać od stworzeń. Chciejmy zrozumieć, że Bóg nie chce i nie może nas ani zbawić, ani uświęcić bez krzyża. Im bardziej pociąga do siebie jakąś duszę, tym bardziej ją oczyszcza przez krzyż.

Zmiłuj się nad nami Panie – zmiłuj się nad nami!

6. Szósta stacja

Weronika ociera twarz Jezusowi

Z Księgi proroka Izajasza (53, 2-3)

Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic.

Medytacja św. Ojca Pio

Cierpisz, to prawda, ale jesteś rozpogodzona. Cierpisz, ale się nie lękaj, ponieważ Pan Bóg jest z tobą i nie obrażasz Go, lecz Go kochasz. Cierpisz, ale uwierz, że to sam Pan Jezus cierpi w tobie i dla ciebie, i z tobą. Chrystus Pan nie opuścił cię, kiedy uciekałaś od Niego, tym bardziej nie opuści cię ani teraz, ani później, skoro starasz się Go kochać.

Zmiłuj się nad nami Panie – zmiłuj się nad nami!

7. Siódma stacja

Jezus upada po raz drugi

Z Księgi proroka Izajasza (53, 6-7)

Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich. Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich.

Medytacja św. Ojca Pio

Czuję się zobowiązany w pierwszym rzędzie powiedzieć, że Jezus potrzebuje takiego człowieka, który wraz z Nim cierpi z powodu ludzkiej bezbożności i dlatego prowadzi mnie drogami cierpienia. Niech zawsze będzie wysławiana Jego miłość, która potrafi mieszać słodkie z gorzkim i przemieniać przejściowe cierpienia życia w wieczną nagrodę.

Zmiłuj się nad nami Panie – zmiłuj się nad nami!

8. Ósma stacja

Jezus pociesza płaczące niewiasty

Z Ewangelii wg św. Łukasza (Łk 23, 27 – 31)

A szło za Jezusem mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: „Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą: „Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły”. Wtedy zaczną wołać do gór: „Padnijcie na nas”; a do pagórków: „Przykryjcie nas!”. Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?”.

Medytacja św. Ojca Pio

Tak, kocham krzyż, tylko krzyż; kocham go dlatego, że widzę go na ramionach Jezusa Chrystusa. Jezus widzi bardzo dobrze to, że całe moje życie i całe moje serce jest złożone na Jego ramionach.

Zmiłuj się nad nami Panie – zmiłuj się nad nami!

9. Dziewiąta stacja

Jezus upada po raz trzeci

Z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (15, 1-3)

My, którzy jesteśmy mocni w wierze, powinniśmy znosić słabości tych, którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne  dla jego dobra, dla zbudowania. Przecież i Chrystus nie szukał tego, co było dogodne dla Niego, ale jak napisano: „Urągania tych, którzy Tobie urągają, spadły na Mnie”.

Medytacja św. Ojca Pio

Należy przyzwyczaić się do cierpień, które Panu Jezusowi podoba się zsyłać na ciebie. Chrystus Pan, który nie potrafi trzymać cię długo w udręce, przyjdzie, aby ci ulżyć i cię wzmocnić, wlewając do twej duszy nową odwagę.

Zmiłuj się nad nami Panie – zmiłuj się nad nami!

10. Dziesiąta stacja

Jezus z szat obnażony

Z Ewangelii wg św. Jana (19, 23-24)

Żołnierze, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: „Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć”. Tak miały się wypełnić słowa Pisma: „Podzielili między siebie szaty, a los rzucili o moją suknię”. To właśnie uczynili żołnierze.

Medytacja św. Ojca Pio

Nigdy nie zmęczę się błaganiem Pana Jezusa. Prawdą jest, że moje modlitwy zasługują raczej na karę niż na nagrodę, ponieważ zbyt wiele przykrości sprawiłem Panu Jezusowi moimi niezliczonymi grzechami. Jednak w końcu Pan Jezus zlituje się nade mną.

Zmiłuj się nad nami Panie – zmiłuj się nad nami!

11. Jedenasta stacja

Jezus przybity do krzyża

Z Ewangelii wg św. Łukasza (23, 33-34)

Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jezusa i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”.

Medytacja św. Ojca Pio

Tylko sam Pan Jezus może zrozumieć, jaką mękę przeżywam, gdy jawi się przede mną bolesna scena Kalwarii. Podobnie nie można pojąć pociechy, którą sprawia się Panu Jezusowi, gdy nie tylko współczuje się Jego cierpieniom, ale także gdy znajdzie On duszę, która nie prosi Go o pocieszenie, ale o to, aby stała się uczestniczką Jego boleści.

Zmiłuj się nad nami Panie – zmiłuj się nad nami!

12. Dwunasta stacja

Jezus umiera na krzyżu

Z Ewangelii wg św. Marka (15, 33-37)

Gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: „Eloi, Eloi, lema sabachthani”, to znaczy: „Boże mój, Bożej mój, czemuś Mnie opuścił?”. Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: „Patrz, woła Eliasza”. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić, mówiąc: „Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć z krzyża”. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha”.

Medytacja św. Ojca Pio

Życie jest Kalwarią, ale dobrze jest wchodzić na nią z radością. Moje cierpienia sprawiają mi przyjemność. Cierpię tylko wówczas, gdy nie cierpię.

Zmiłuj się nad nami Panie – zmiłuj się nad nami!

13. Trzynasta stacja

Jezus zdjęty z krzyża

Z Ewangelii wg św. Łukasza (23, 50-53)

Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. Nie przystał ona ich uchwałę i postępowanie. Był z miasta żydowskiego Arymatei i oczekiwał królestwa Bożego. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany.

Medytacja św. Ojca Pio

Gdzie dusza znajdzie Tego, który jest zwycięzcą śmierci i który wprowadzi ją do wiecznej radości.

Zmiłuj się nad nami Panie – zmiłuj się nad nami!

14. Czternasta stacja

Jezus złożony do grobu

Z Ewangelii wg św. Mateusza (27, 59-60)

Józef zabrał ciało Jezusa, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł.

Medytacja św. Ojca Pio

W gmatwaninie namiętności i przeciwieństw losu niech nas podtrzymuje wielka nadzieja, pokładana w niewyczerpanej głębi miłosierdzia Bożego. Pełni zaufania biegnijmy do trybunału pokuty, gdzie z ojcowskim zatroskaniem Bóg oczekuje na nas w każdej chwili. Chociaż mamy świadomość naszej niewypłacalności wobec Niego, to jednak nie powątpiewajmy w uroczyście ogłoszone przebaczenie naszych błędów. Połóżmy na nich, jak to zrobił Pan, kamień grobowy!

Zmiłuj się nad nami Panie – zmiłuj się nad nami!

Podziel się z innymi:

DROGA KRZYŻOWA ZE ŚW. TERESĄ BENEDYKTĄ OD KRZYŻA

Podobny obraz

Droga krzyżowa ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża

 

Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem? Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi, i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie postało. Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego (Iz 53, 8-10).

 

Modlitwa wstępna

 

Panie Jezu Chryste, Ty wzywasz niektórych ludzi do szczególnego udziału w Twoim Krzyżu, wśród nich jest Św. Teresa Benedykta od Krzyża, córa Narodu wybranego. Ta, której serce pozostawało niespokojne i nienasycone, dopóki nie spoczęło w Tobie, Jedynej Prawdzie, która wierność swemu Oblubieńcowi przypieczętowała śmiercią męczeńską. Potrzeba, aby wytrwałe poszukiwanie prawdy o Bogu i człowieku stało się udziałem każdego z nas. O tę łaskę pragniemy Cię dziś prosić zarówno dla nas jak i tych, którzy poszukiwanie prawdy zarzucili, którzy odrzuciwszy Boga gardzą człowiekiem siejąc niesprawiedliwość i niepokój. Ufni we wstawiennictwo św. Teresy Benedykty prosimy Cię, by naszemu nieustannemu poszukiwaniu prawdy towarzyszył Twój pokój i abyśmy go nieśli tam, gdzie jest go brak.

 

Pieśń na rozpoczęcie

 

1. Jezu Chryste, Panie miły,

Baranku bardzo cierpliwy,

Wzniosłeś, wzniosłeś na krzyż ręce swoje,

Gładząc, gładząc nieprawości moje.

 

2. Płacz Go, człowiecze mizerny,

Patrząc jak jest miłosierny,

Jezus, Jezus na krzyżu umiera,

Słońce, słońce jasność swą zawiera.

 

Stacja pierwsza

Skazanie

 

Kłaniamy Ci się…

 

Mieć pragnienie zbawienia innych jak Jezus

 

„”Pójdź za Mną”, usłyszał także Szczepan i podążył za Chrystusem, do walki z mocami ciemności i zaślepieniem upartej niewiary. Zaświadczył o Chrystusie słowem i swoją krwią. Poszedł za Nim w Jego Duchu, Duchu miłości, który grzech potępia, ale grzesznika kocha i jeszcze w obliczu śmierci, wstawia się przed Bogiem za oprawcami” (ES 109).

 

Osobista rozmowa z Jezusem w milczeniu…

 

Jezu, przyjmujący wyrok śmierci, naucz nas żyć w prawdzie

 

Któryś za nas…

 

Stacja druga

Przyjęcie krzyża

 

Kłaniamy Ci się…

 

Godzić się na krzyż dany przez Boga

 

„Krzyż wewnętrzny czy zewnętrzny, który sam Bóg nam nakłada, zawsze jest skuteczniejszy, niż umartwienia według naszego własnego wyboru. Droga Zbawiciela była od początku do końca drogą Krzyżową” (ES 32).

 

Osobista rozmowa z Jezusem w milczeniu…

 

Jezu, z miłością obejmujący krzyż, naucz nas żyć w prawdzie

 

Któryś za nas…

 

Stacja trzecia

Upadek

 

Kłaniamy Ci się…

 

Z Chrystusem dźwigaj upadłych

 

„Miłość Chrystusa nie zna granic, nie kończy się nigdy, nie cofa się na widok brzydoty czy brudu. Pan przyszedł na świat dla grzeszników, nie dla sprawiedliwych i jeśli Jego miłość naprawdę żyje w nas, powinniśmy robić to, co On: wyruszyć na poszukiwanie zagubionej owcy” (ES 104).

 

Osobista rozmowa z Jezusem w milczeniu…

 

Jezu, powstający z upadku, naucz nas żyć w prawdzie

 

Któryś za nas…

 

Stacja czwarta

Spotkanie z Matką

 

Kłaniamy Ci się…

 

Staraj się cierpieć jak Matka Boża

 

„Ból Matki Bożej jest ogromny jak morze, jest Ona w nim zanurzona; ale jest to ból całkowicie opanowany; Matka Boże kładzie mocno rękę na sercu, aby nie pękło” (ES 33).

 

Osobista rozmowa z Jezusem w milczeniu…

 

Jezu, spotykający Matkę w godzinie Swej męki, naucz nas żyć w prawdzie

 

Któryś za nas…

 

Stacja piąta

Pomoc Szymona

 

Kłaniamy Ci się…

 

Bądźmy dla innych bez stawiania warunków

 

„Dla chrześcijanina żaden człowiek nie jest „obcy”. Każdy jest zawsze „bliźnim”, który może nas potrzebować i nie ma znaczenia, czy jest on nam bliski czy nie, miły czy niemiły, „moralnie godny pomocy” czy nie” (ES 704).

 

Osobista rozmowa z Jezusem w milczeniu…

 

Jezu, przyjmujący pomoc Szymona, naucz nas żyć w prawdzie

 

Któryś za nas…

 

Stacja szósta

Miłosierdzie Weroniki

 

Kłaniamy Ci się…

 

Bądźmy obrazem Boga

 

„Boskie światło już w naturalny sposób zamieszkuje w duszy, lecz dopiero wtedy, gdy dusza opróżnia się dla Boga ze wszystkiego co Nim nie jest – i to nazywa się kochać! – wtedy dopiero może się stać prześwietlona i przeobrażona w Boga” (ES 74).

 

Osobista rozmowa z Jezusem w milczeniu…

 

Jezu, pocieszony przez gest Weroniki, naucz nas żyć w prawdzie

 

Któryś za nas…

 

Stacja siódma

Drugi upadek

 

Kłaniamy Ci się…

 

Wyciągajmy wnioski z potknięć i upadków

 

„Jeśli wieczorna rewizja minionego dnia pokaże, że wszystko było łataniną, zostawiającą wiele zaplanowanych rzeczy niewykonanych i obudzi w nas głębokie zawstydzenie i żal – przyjmijmy jeszcze i to, składając siebie w ręce Boga i Jemu się oddając. W ten sposób spoczniemy w Nim i rzeczywiście odpoczniemy, aby rozpocząć nowy dzień jako nowe życie” (ES 85).

 

Osobista rozmowa z Jezusem w milczeniu…

 

Jezu, upadający po raz drugi, naucz nas żyć w prawdzie

 

Któryś za nas…

 

Stacja ósma

Jezus i niewiasty

 

Kłaniamy Ci się…

 

Niewiasty bądźcie Miłością

 

„Najbardziej wewnętrzna zasadą formy (Formprinzip) duszy kobiecej jest miłość, tak jak miłość tryskająca z Serca Bożego. Swój zasadniczy kształt dusza kobieca osiąga w najściślejszym zjednoczeniu z Sercem Bożym w życiu eucharystycznym i liturgicznym” (ES 54).

 

Osobista rozmowa z Jezusem w milczeniu…

 

Jezu, pouczający niewiasty, naucz nas żyć w prawdzie

 

Któryś za nas…

 

Stacja dziewiąta

Trzeci upadek

 

Kłaniamy Ci się…

 

U Jezusa szukajmy mocy w słabości

 

„Jeśli wszystkie biedy naszego życia złożymy ufnie w Sercu Jezusa, wtedy nie obciążają nas one nad mia­rę i nasza dusza pozostaje swobodna na przyjęcie ży­cia Bożego” (ES 57).

 

Osobista rozmowa z Jezusem w milczeniu…

 

Jezu, dźwigający się z trzeciego upadku, naucz nas żyć w prawdzie

 

Któryś za nas…

 

Stacja dziesiąta

Obnażenie

 

Kłaniamy Ci się…

 

Dajmy się ogołocić z własnych upodobań

 

„Jezus stał się człowiekiem, aby być dla nas drogą. Cóż więc należy czynić? Ze wszystkich sił opróżniać siebie: umartwiać zmysły, pamięć uwolnić od obrazów tego świata i poprzez nadzieję kierować ją ku niebu; umysł ogołocony z naturalnego badania i roztrząsań skierować ku Bogu w prostym spojrzeniu; wolę w miłości poddać woli Bożej. Łatwo się to mówi, ale pracą całego życia nie osiągnęłoby się celu, gdyby Bóg nie uczynił rzeczy najbardziej istotnej. Musimy jednakże ufać, że nie odmówi Swej łaski, gdy wiernie czynimy „to trochę”, co możemy. A „to trochę”, biorąc bezwzględnie, znaczy dla nas bardzo wiele. Musimy się przy tym strzec, aby nie badać i nie mierzyć, ile już na tej drodze postąpiliśmy. To wie sam Bóg” (ES 29).

 

Osobista rozmowa z Jezusem w milczeniu…

 

Jezu, z szat obdarty, naucz nas żyć w prawdzie

 

Któryś za nas…

 

Stacja jedenasta

Ukrzyżowanie

 

Kłaniamy Ci się…

 

Dajmy się ukrzyżować tak, jak Bóg chce

 

„Jeśli się chce dzielić życie Chrystusa, musi się wraz z Nim przejść śmierć krzyżową; wydać się na ukrzyżowanie w cierpieniu i śmierci, tak jak je Bóg ześle czy dopuści. Im doskonalsze będzie to czynne i bierne ukrzyżowanie, tym głębsze zjednoczenie z Ukrzy­żowanym i bogatszy udział w życiu Boga” (ES 30).

 

Osobista rozmowa z Jezusem w milczeniu…

 

Jezu, bólem przeszyty przy ukrzyżowaniu, naucz nas żyć w prawdzie

 

Któryś za nas…

 

Stacja dwunasta

Śmierć Zbawiciela

 

Kłaniamy Ci się…

 

Wejdźmy w ciemność konania Zbawiciela

 

„Żadne ludzkie serce nie przeżyło takiej ciemnej nocy jak Syn Boży w Getsemani i na Golgocie. Żaden umysł ludzki nie może zgłębić niepojętej tajemnicy opuszczenia konającego Syna Człowieczego. Lecz Jezus może udzielić duszom wybranym czegoś z tej wewnętrznej goryczy. Jest ona udziałem Jego najwierniejszych przyjaciół, ostatnią próbą ich miłości. Jeśli nie cofną się w przestrachu, lecz pozwolą się wprowadzić w tę ciemną noc, stanie się ona dla nich przewodnikiem” (ES 32).

 

Osobista rozmowa z Jezusem w milczeniu…

 

Jezu, osamotniony w konaniu, naucz nas żyć w prawdzie

 

Któryś za nas…

 

Stacja trzynasta

Zdjęcie z krzyża

 

Kłaniamy Ci się…

 

Boleść z powodu niemożności pomocy

 

„Musimy nauczyć się także i to znosić, że ktoś dźwiga swój krzyż, a my nie możemy mu ulżyć, co jest często trudniejsze niż cierpieć samemu” (ES 81)

 

Osobista rozmowa z Jezusem w milczeniu…

 

Jezu, z krzyża zdjęty, naucz nas żyć w prawdzie

 

Któryś za nas…

 

Stacja czternasta

Złożenie do grobu

 

Kłaniamy Ci się…

 

Cierpienie, konanie, grób prowadzą do życia

 

„W męce i śmierci Chrystusa ogień pochłonął nasze grzechy. Kiedy w to wierzymy, kiedy w płynącym z wiary oddaniu przyjmujemy całego Chrystusa, to znaczy, że obieramy drogę naśladowania Go i tą drogą kroczymy, wówczas poprowadzi On nas przez Swe cierpienie i krzyż do chwalebnego zmartwychwstania. Tego właśnie doświadcza się w kontemplacji: przejścia przez ogień ekspiacyjny do szczęśliwego zjednoczenia w miłości. A to wyjaśnia podwójny charakter kontemplacji: jest śmiercią i zmartwychwstaniem. Po ciemnej nocy jaśnieje żywy płomień miłości” (ES 37).

 

Osobista rozmowa z Jezusem w milczeniu…

 

Jezu, złożony do grobu, naucz nas żyć w prawdzie

 

Któryś za nas…

 

Modlitwa końcowa

 

Boże naszych ojców, napełnij nas wiedzą Krzyża, którą w przedziwny sposób ubogaciłeś św. Teresę Benedyktę w godzinie męczeństwa i spraw za jej wstawiennictwem, byśmy zawsze szukali Ciebie, Najwyższą Prawdę i aż do śmierci wytrwali w wierności Twojemu Przymierzu miłości, zawartemu we Krwi Twojego Syna, dla zbawienia wszystkich ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Droga Krzyżowa ze świętymi Karmelu,

Świecki Zakon Karmelitów Bosych w Krakowie,

Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2000

Podziel się z innymi:

DROGA KRZYŻOWA ZE ŚW. MAKSYMILIANEM MARIA KOLBE W INTENCJI TRZEŹWOŚCI NARODU POLSKIEGO

Znalezione obrazy dla zapytania św maksymilian maria kolbe rycerz niepokalanej

DROGA KRZYŻOWA ZE ŚW. MAKSYMILIANEM MARIA KOLBE W INTENCJI TRZEŹWOŚCI NARODU POLSKIEGO

 

o. Oskar J. Puszkiewicz OFM

 

Panie Jezu, jako apostołowie trzeźwości pragniemy wyruszyć  Drogą Krzyżową na Golgotę, aby doświadczyć Twojej nieskończonej miłości. Będziemy rozważać słowa kapłana, męczennika, wielkiego apostoła trzeźwości – św. Maksymiliana, który oddał życie za bliźniego. Jego miłość do Ciebie i do drugiego człowieka miała wspaniałe źródło w miłości do Niepokalanej. Naśladując go w całkowitym oddaniu Maryi chcemy wiernie kroczyć za Tobą, niosąc z poddaniem i miłością krzyże naszego codziennego życia.

 

Stacja I – Pan Jezus skazany na śmierć

 

„Każdy z nas ma długi u Pana Boga i gdyby przyszło do obrachunku według sprawiedliwości, to szala ogromnie by się przechyliła na naszą niekorzyść. Ale jeżeli oddamy się Niepokalanej całkowicie, to wówczas Ona położy na drugą szalę swoje zasługi, swoją rękę i możemy być pewni, że teraz szala przechyli się w dużej mierze na naszą korzyść. Niepokalana zakryje nas swym płaszczem przed sprawiedliwością Bożą.” (św. Maksymilian)

 

Panie Jezu, Królu Wszechświata, słuchasz niesprawiedliwego wyroku bojaźliwego sędziego. Przyjmujesz go z pokorą, gdyż otwiera on drogę na krzyż. W czasie rozmowy poprzedzającej wyrok, wyraźnie mówisz Piłatowi, że popełnia grzech skazując Cię na śmierć. Ty, który jesteś Sprawiedliwością, przebacz nam nasze grzechy przeciwko sprawiedliwości. Tak wielu naszym ludzkim sądom brakuje trzeźwości w ocenie drugiego człowieka, sytuacji społecznej! Niech Matka Miłosierdzia, której oddajemy się całkowicie, zakryje nas swym płaszczem przed Twoją sprawiedliwością.

 

Stacja II – Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

 

„Wszyscy mamy i musimy naśladować Jezusa Chrystusa, bo inaczej nie spełnimy swego zadania, dla którego stworzył nas Pan Bóg. A wiemy, jak bardzo ciernistą była droga Pana Jezusa. Oczywiście Pan Jezus nie wymaga od nas, żebyśmy szli ściśle taką samą drogą, jaką On szedł, ale wymaga od nas niesienia codziennego krzyża naszych obowiązków i ofiar z własnej woli. Kiedy jednak i w tym nam ciężko – idźmy do Niepokalanej; prośmy Ją o pomoc, a na pewno nam jej nie odmówi.” (św. Maksymilian)

 

Panie Jezu, żołnierze podali Ci krzyż. Objąłeś go, być może ucałowałeś – nie dlatego jednak, że kochasz cierpienie, lecz że kochasz grzesznika. Pomóż nam objąć z miłością krzyż naszych codziennych obowiązków, trosk i cierpień. Niech to będzie okazja do składania ofiar w intencji nawrócenia grzeszników, zwłaszcza zniewolonych różnymi nałogami. Prosiła o to Niepokalana w czasie objawień w Fatimie i na innych miejscach. Chcemy ochoczo spełniać Jej prośby, licząc na Jej Matczyną pomoc.

 

Stacja III – Pan Jezus upada po raz pierwszy pod krzyżem

 

„Ze słabościami naszymi i ułomnościami musimy być całkowicie Niepokalanej, do Niej zupełnie należeć. Czy jest to jednak możliwe? Sprawiedliwy przecież siedem razy na dzień upada (por. Prz 24,16). Trzeba mówić wprost do Niepokalanej: jeżeli Ty mnie opuścisz, to do piekła wlecę i innych jeszcze za sobą pociągnę; nie ma takiego grzechu, któremu bym się nie poddał, nie ma takiej zbrodni, której bym nie popełnił. Jeśli natomiast Ty podasz mi rękę, to cały świat do Ciebie przyciągnę i zostanę świętym i to wielkim świętym.” (św. Maksymilian)

 

Panie Jezu, rozważając tajemnicę Twojego pierwszego upadku, chcemy z pokorą pochylić się nad swoją słabością i grzesznością, która stała się przyczyną Twojego poniżenia. Tak łatwo nam użalać się nad grzesznością bliźnich, gorszyć się ich złymi postępkami, a tak trudno przyjąć prawdę o sobie, że jesteśmy zdolni do jeszcze większych grzechów. Gdyby nie Twoja łaska, której nam udzielasz przez Matkę Miłosierdzia, byłoby z nami naprawdę źle! To Niepokalana podaje nam rękę, abyśmy mogli powstać z naszych upadków i iść wytrwale drogą do Nieba.

 

Stacja IV – Pan Jezus spotyka swoją Matkę

 

„Życie człowieka składa się z trzech części – przygotowania do pracy, samej pracy i z cierpienia. Przez te trzy etapy Bóg zbliża nas do siebie. Im więcej jakaś dusza będzie oddana Bogu, tym wcześniej do tej trzeciej części się przygotuje, aby swoją miłość do Niepokalanej ugruntować cierpieniem z miłości. Bo nic nas tak bardzo nie zbliża do Niepokalanej i nie utwierdza w miłości, jak właśnie miłość połączona z cierpieniem z miłości. Na tej właśnie drodze cierpienia możemy się przekonać, czy naprawdę jesteśmy całkowicie Jej oddani, bez żadnych zastrzeżeń. W tej to części trzeciej powinniśmy okazać względem Niej największą miłość – rycerską!” (św. Maksymilian)

 

Matko cierpiącego Jezusa, ugruntuj naszą miłość do Ciebie poprzez cierpliwe znoszenie cierpień, jakich nie szczędzi nam życie. W naszych rodzinach tak często brakuje ofiarnej miłości. Nawet drobne kłopoty potrafią zniszczyć bezcenne rodzinne więzy. Wspomagaj ojców i matki, a także dzieci, w solidarnym, wytrwałym kroczeniu drogą Bożych przykazań. Maryjo, pragniemy okazać Ci największą, rycerską miłość!

 

Stacja V – Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

 

„Każda miłość karmi się ofiarą i poświęceniem. Miłość, która się od kogoś czegoś spodziewa, nie jest prawdziwą miłością. Miłuje ktoś bogatego, bo spodziewa się od niego majątku; miłuje wpływową osobę, bo się spodziewa lepszej posady. To jest miłość nie osoby, ale darów, jakich się od niej spodziewa. Prawdziwa miłość musi coś z siebie ofiarować.” (św. Maksymilian)

 

Panie Jezu, w swoim życiu spotykamy tak wielu potrzebujących nie tylko dóbr materialnych, ale przede wszystkim duchowych. Wśród nich spotykamy ludzi uzależnionych od alkoholu. Czasem patrzymy na nich z politowaniem lub ze złością, myślimy: „sami są sobie winni”, czasem współczujemy ich doli… Jezu, który pozwoliłeś, aby Szymon pomógł Ci nieść krzyż zbawienia, pomóż nam otoczyć swoich bliźnich prawdziwą miłością, która nie boi się ofiary. Pomóż nam ofiarować im dar całkowitej abstynencji od alkoholu, dar wytrwałej i ufnej modlitwy, a także podejmowania umartwień w intencji wyzwolenia z nałogu.

 

Stacja VI – Św. Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

 

„W życiu wzajemnym odczuwamy wdzięczność dla tych, którzy nam okazują życzliwość. Podobnie i Serce Pana Jezusa jest tkliwe na takie akty miłości i za tę miłość odwzajemnia się miłością. Życie więc duszy, w pełni oddanej Bogu – to miłość potęgująca się coraz bardziej. Takie dusze starają się wynagrodzić za inne dusze, które za bezgraniczną miłość odpłacają się Bożemu Sercu niewdzięcznością.” (św. Maksymilian)

 

Panie Jezu, jakże musiałeś być wdzięczny Weronice za otarcie z krwi i potu Twojej twarzy, skoro na jej chuście odbiło się Twe święte Oblicze. Niech nasza miłość do Ciebie będzie zawsze czuła i serdeczna. Niech pamiętamy, że Ty masz Serce tkliwe na akty miłości, a jednocześnie cierpiące z powodu niewdzięczności tak wielu ludzi, za których przecież oddałeś swoje życie. Ucz nas wynagradzać za dusze pogrążone w grzechach nałogowych. Oby Twoje Serce, tak ściśle zjednoczone z Niepokalanym Sercem Maryi, stale doznawało pociechy widząc naszą ofiarną miłość.

 

Stacja VII – Pan Jezus po raz drugi upada pod krzyżem

 

„Niepokalana zna lepiej naszą nędzę niż my sami. Upadamy wówczas, gdy ufamy sobie. Pan Bóg nie może popierać kłamstwa, więc skoro człowiek nie chce uznawać Jego opieki i pomocy, dopuszcza upadki, aby choć w przykry i bolesny sposób dać poznać duszy jej nędzę i słabość, i utwierdzić ją w pokorze. Najważniejszą rzeczą w upadkach, choćby one były bardzo duże i ciężkie, jest nie zniechęcać się. Należy się zawsze podnosić, a raczej sama Niepokalana podnosi nas z upadków.” (św. Maksymilian)

 

Panie Jezu, upadający po raz kolejny pod ciężarem krzyża, chcemy prosić Cię o dar prawdziwej, szczerej pokory. Tyle razy przyrzekamy Ci poprawę, czynimy różne postanowienia, składamy przyrzeczenia, a tak często upadamy grzesząc przeciwko Tobie i bliźnim. Pomóż nam, za wstawiennictwem Niepokalanej, otworzyć się na Twoją pomoc w kroczeniu drogą Bożych przykazań. Wspomóż swoją mocą zwłaszcza tych, którzy przyrzekli trwać w abstynencji od alkoholu przez całe swoje życie.

 

Stacja VIII – Pan Jezus naucza płaczące niewiasty

 

„Wiemy, że Pan Bóg jest miłosierny. Jawnogrzesznicy w jednej chwili przebaczył, gdy okazała skruchę. Do gorszących młodzież powiedział: Lepiej by mu było, gdyby zawieszono kamień młyński u jego szyi i wrzucono go w głębokości morskie. Przypominajmy sobie często, jak wielka jest odpowiedzialność za zgorszenie. Pamiętajmy o tym, że mamy obowiązek wywierania dobrego wpływu na swe otoczenie, obowiązek zbliżania dusz do Niepokalanej i pokazywania im, jak wygląda rycerz Niepokalanej w codziennym życiu.” (św. Maksymilian)

 

Panie Jezu, w drodze na Golgotę spotkałeś płaczące niewiasty. Powiedziałeś im, aby nie płakały nad Tobą, lecz nad sobą i swoimi dziećmi. Trzeba nam bowiem opłakiwać grzechy, które niosą w sobie niebezpieczeństwo śmierci wiecznej. Trzeba nam usilnie walczyć o dobro w naszych rodzinach, parafiach, wspólnotach i w całym narodzie. Chcemy, Panie Jezu, przyjąć Twoje napomnienie i w codziennym życiu dawać dobry przykład, zwłaszcza dzieciom i młodzieży.

 

Stacja IX – Pan Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem

 

„Ufajcie Niepokalanej bez granic, a sobie zupełnie nic… Wtedy wiele będziecie potrafili zdziałać dla chwały Bożej: wiele już tu na ziemi, a jeszcze więcej w niebie, gdzie nie potrzeba się już jedną ręką trzymać, by samemu nie upaść, lecz obydwie ręce można wyciągnąć ku ludziom.” (św. Maksymilian)

 

Niepokalana Matko, byłaś świadkiem ostatniego upadku swego niewinnie cierpiącego Syna. Jesteś też świadkiem naszych rozlicznych grzechów, którymi ranimy Serce Jezusa i Twoje. Pomóż nam się nawrócić i odtąd żyć dla Bożej chwały. Pragniemy Ci ufać, o Niepokalana, bez granic, a sobie zupełnie nic. Tylko wtedy osiągniemy cel naszej ziemskiej pielgrzymki – Niebo. Jako prawdziwi apostołowie trzeźwości chcemy przejść przez bramę Nieba razem z naszymi braćmi i siostrami, zwłaszcza tymi pogrążonymi w nałogu alkoholizmu. Matko Miłosierdzia, ulituj się nad nimi i uproś im powstanie!

 

Stacja X – Pan Jezus z szat obnażony

 

„Jednym ze źródeł zła jest pożądliwość ciała. Jest to rzecz trudna do zwalczenia. Na świecie bardzo wiele dusz ginie za przestępstwa przeciwko szóstemu przykazaniu Bożemu. I tu dusza może pokonać siebie przez Niepokalaną. Sama o własnych siłach tego nie uczyni, ale przez Niepokalaną wszystko może. Dusza taka może się stać nieskalana, że będzie podobna do Niepokalanej. Przez Niepokalaną może być pewna, że pokona największe nałogi.” (św. Maksymilian)

 

Panie Jezu, Twoje najświętsze ciało wzięte z niepokalanego ciała Dziewicy Maryi, zostało wystawione na widok publiczny. Towarzyszyły temu śmiechy, bluźnierstwa, wzgarda tłumu żądnego Twojej śmierci. Jezu z szat obnażony, pomóż nam zawsze pamiętać, że nasze ciała są świątyniami Ducha Świętego i nie wolno nam ich niszczyć, poniżać. Niepokalana Matko, adorująca ciało swego jedynego Syna, uproś nam czystość serc i ciał. Nieodłączną towarzyszką czystości jest trzeźwość. Pomóż nam ją zachować!

 

Stacja XI – Pan Jezus do krzyża przybity

 

„U Boga – Człowieka widzimy jedną nieprzerwaną serię aktów miłości, która przygwoździła Go do krzyża.” (św. Maksymilian)

 

Panie Jezu, przybity do drzewa krzyża, niech krew płynąca z Twoich świętych Ran oczyści nasze serca, niech uleczy nasze rany grzechowe. Całujemy Twoje Rany ze czcią i z miłością, a z naszych oczu płyną łzy szczerego żalu za wszystkie nasze grzechy, zwłaszcza za grzechy alkoholizmu i innych zniewoleń. Te łzy są jedyną czystą rzeczą, którą możemy Ci ofiarować w podziękowaniu za Twoją miłość, która przygwoździła Cię do krzyża.

 

Stacja XII – Pan Jezus umiera na krzyżu

 

„Jeżeli bolesnym cierpieniem Bóg nas nawiedzi i dusza kroczy ciernistą drogą, cieszyć się nam tylko, że Bóg przeznacza nas do wysokiej doskonałości. Im dusza, z pomocą łaski Bożej, staje się silniejsza i mężniejsza, tym większy krzyż Bóg wkłada na jej ramiona, by życiem swym jak najwierniej odzwierciedliła obraz Ukrzyżowanego.” (św. Maksymilian)

 

Panie Jezu, otwórz nasze serca na łaskę, jaka spływa na nas poprzez Twoje cierpienia i odkupieńczą śmierć na krzyżu. Niech zawsze ufamy Twemu otwartemu włócznią Sercu, z którego wypłynęła krew i woda, jako zdrój miłosierdzia dla nas i całego świata. Zgodnie z Twoim testamentem pragniemy przyjąć do naszych domów Twoją i naszą Matkę – Maryję. Razem z Nią pragniemy żyć w miłości, praktykując cnotę trzeźwości, aby jak najwierniej odzwierciedlić obraz Ukrzyżowanego.

 

Stacja XIII – Pan Jezus z krzyża zdjęty i złożony na łonie Maryi

 

„W życiu jednego najbardziej trzeba się strzec, by nie odsunąć się od Matki Bożej. Szatan będzie podsuwał najróżniejsze pokusy, by oderwać nas od Matki Bożej. Tego się trzeba ogromnie strzec. Małe dziecko, które oddalone jest od matki i nie ssie jej piersi, zginie z głodu. Tak samo zginie z głodu duchowego ten, co oddala się od Matki Najświętszej. Dziecko zawsze zwraca się do matki. My także zawsze zwracajmy się do Matki Bożej w każdej okoliczności, w smutkach i radościach.” (św. Maksymilian)

 

Matko, tuląca umęczone ciało Syna, nie wypuszczaj nas ze swego macierzyńskiego objęcia. Jesteśmy bezpieczni tylko przy Twoim Niepokalanym Sercu. Ono jest dla nas schronieniem i drogą do Serca Jezusowego. Niech Twoja miłość ogrzeje nasze zimne, nieczułe serca, aby odtąd biły już tylko dla Boga.

 

Zawierzamy Ci wszystkich ojców rodzin, aby byli świadkami wiary i trzeźwości. Oddajemy Ci matki, aby z heroiczną miłością pielęgnowały dar życia od chwili poczęcia. Przyprowadzamy do Ciebie dzieci i młodzież, abyś obroniła ich przez deprawacją. Bądź Matką dla kapłanów  i wszystkich osób konsekrowanych, aby odważnie świadczyli o Jezusie.

 

Stacja XIV – Pan Jezus złożony w grobie

 

„Po śmierci możemy przez modlitwy o wiele więcej pomagać wszystkim, bo mamy już ręce wolne. Święci z sobą już nie mają kłopotu. Oni więcej interesują się nami i naszymi sprawami od nas. Możemy więc załatwiać z nimi sprawy bezpośrednio, już nie za pośrednictwem karteczek i instytucji, ale bezpośrednio. Jak będziemy mieć jakiś kłopot czy coś innego, zwróćmy się do nich, a oni załatwią to z Niepokalaną.” (św. Maksymilian)

 

Panie Jezu, ty doświadczyłeś śmierci dobrowolnie. Przyjąłeś ją, chociaż sam jesteś Życiem, z którego wszystko bierze początek. Przez swoją śmierć przyniosłeś nam odkupienie i możliwość wiecznego życia z Tobą w Niebie. Prosimy Cię, abyśmy nie zmarnowali tej niezwykłej łaski. Chcemy przejść przez Bramę Życia, którą Ty sam jesteś. Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne. Wierzymy, że w Niebie toczy się wielka kampania o nasze zbawienie. Nie jesteśmy więc sami w tej naszej ziemskiej walce. Pomagają nam wszyscy święci, których Królową jest Matka Najświętsza.

 
Podziel się z innymi:

DROGA KRZYŻOWA ZE ŚWIĘTYMI KARMELU

GÓRA KARMEL

Bóg jest ukryty jak nasionko w owocu, jak nasionko w jabłku. Otwórz jabłko, a znajdziesz w środku pięć nasionek. Tak samo Bóg jest ukryty w sercu człowieka. Jest tam ukryty z tajemnicami Męki, które przedstawia pięć nasionek. Bóg cierpiał i trzeba, by człowiek cierpiał, czy tego chce, czy nie. Jeśli cierpi z miłości w zjednoczeniu z Bogiem, będzie mniej cierpiał i otrzyma zasługi. W głębi jego serca jest owe pięć nasionek, które zakiełkują i przyniosą owoc w obfitości, ale jeśli człowiek odepchnie doświadczenie, będzie cierpiał więcej, nie zyskując żadnej zasługi.

Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego
Otwieram swoje serce, aby rozważać Twoją Mękę, Panie i mój Zbawicielu. Podążając Twoimi śladami chcę uczyć się jeszcze bardziej cierpieć i umierać wraz z Tobą. Pięć nasionek to pięć Twoich Świętych Ran wyrytych w moim sercu. Niechaj one umacniają mnie na drodze pielgrzymowania, abym mógł dojść na szczyt Góry, którą Ty jesteś. Na szczyt Góry Karmel – do Ogrodu Bożego, gdzie na wieki będę kontemplował Twoje nieskończone Miłosierdzie. 

 

Stacja I – Pan Jezus na śmierć osądzony

 

O mój Jezu, odtąd już żadne słowo przeciwko miłości bliźniego nie wyjdzie z ust moich. Owszem, zawsze będę bronić bliźniego, a jeśli mnie będą niesłusznie oskarżać, pomyślę o Tobie i wtedy potrafię wszystko znieść bez narzekania.

Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej
Panie Jezu, Ty uczysz mnie jak mam z ufnością dziecka przechodzić przez życie i nie kłopotać się, kiedy inni mnie niesłusznie oskarżają, obwiniają, śmieją się ze mnie, uważają mnie nawet za niepotrzebnego na tym świecie. 

 

Stacja II – Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

 

Każdy z nas musi nieść swój krzyż, gdyż krzyżem jest życie nasze na ziemi i cała wartość naszego życia polega na umiejętnym noszeniu krzyża; w nim tkwi cała nasza pociecha na ziemi i nadzieja wiecznego szczęścia z posiadania Boga.

Św. Rafał Kalinowski
Panie Jezu, Ty bierzesz na siebie cały krzyż mojego życia: moje choroby – i uzdrawiasz mnie; bierzesz moje grzechy, winy – i przebaczasz mi; bierzesz moje życie – i ratujesz mnie od zguby. Ucz mnie zawsze, Panie, kroczyć drogą krzyża. 

 

Stacja III – Pan Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem

 

Szatan jest zazdrosny; próbuje wszelkimi środkami odebrać wiarę, popchnąć dusze do upadku. Niczego się nie bójcie. Kiedy nawet nie czuje się wiary, trzeba żyć pokorą i ufnością. Kiedy nie czujemy wiary a posuwamy się naprzód mimo naszych jęków i łez, znosimy dobrze zasłużone męczeństwo.

Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego
Podnosisz mnie Panie z mojego upadku, bo sam doświadczyłeś przytłaczającego ciężaru. Podnosisz i zanurzasz w Bożym Miłosierdziu, abym trwał w wierze i nie obawiał się mojego wroga. 

 

Stacja IV – Pan Jezus spotyka swoją Matkę

Maryja przebywa wciąż w swoim sercu, które przeszył miecz, albowiem u Niej wszystko dzieje się wewnątrz!… Jakże ona jest piękna do kontemplowania w ciągu długotrwałego męczeństwa, tak bardzo pogodna, spowita w pewien rodzaj majestatu, który zarazem tchnie mocą i słodyczą! Doskonale nauczyła się od samego Słowa, jak powinni cierpieć ci, których Ojciec wybrał na ofiary, ci, których postanowił włączyć w wielkie dzieło Odkupienia.

 Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej

Jezu na drodze mojego krzyża, dajesz mi Matkę swoją, by mi towarzyszyła i pocieszała, abym nie zniechęcał się trudnościami. By mnie uczyła, jak mam cierpieć w zjednoczeniu z Tobą i włączyć się w wielkie dzieło zbawienia.

 

Stacja V – Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi

Czyż Ty, Panie mój, czynisz cokolwiek, co nie byłoby dla większego dobra duszy, o której wiesz, że już jest Twoja, i że oddaje się w Twoją władzę, aby podążać za Tobą gdziekolwiek pójdziesz, aż do śmierci na krzyżu, i że jest zdeterminowana do wspomagania Cię w niesieniu go i nie pozostawieniu Ciebie z nim samego?

Św. Teresa od Jezusa

Królu miłości dzielący się ze mną tajemnicą cierpienia i dźwigania krzyża, nie tylko mego, ale też i innych. Naucz mnie stawać się miłosiernym, by przez serce me pełne pokoju płynęła Twa miłość do innych ludzi.

 

Stacja VI – Weronika ociera twarz Jezusowi

 

Przenajdroższe Oblicze, skoro jesteś prawdziwą, jedyną Ojczyzną naszych serc, śpiew nasz nie będzie rozbrzmiewać na ziemi obcej. Najświętsze Oblicze Jezusa! – czekając na dzień wieczności, w którym podziwiać będziemy chwałę Twą nieskończoną, jedynym naszym pragnieniem będzie zachwycać boskie Twe oczy, ukrywając nasze twarze przed ludźmi, aby nikt nie mógł nas rozpoznać… Twoje wejrzenie osłonięte, o Jezu, to nasze niebo.

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus

 
Panie z twarzą zranioną przez nasze grzechy, ale pełną wdzięku, daj mi usłyszeć Twój głos w moim sercu, spraw, aby ono było wrażliwe na Twoje słowa pouczenia. Naucz mnie kontemplować Twoje zranione Oblicze, bo ono jest moim niebem.

 

Stacja VII – Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem

Jeśli ze słabości upadnę, będę patrzeć na Ciebie mój Jezu, na Twojej drodze na Kalwarię i wspomagana przez Ciebie będę powstawać. Prowadź mnie zawsze, mój Jezu, drogą krzyża, a dusza moja uleci tam gdzie znajduje się ożywiające powietrze i pokój.

Św. Teresa z Los Andes

Lekarzu duszy i ciała mego, Ty jedynie możesz mnie uzdrowić mocą swego zwycięskiego Krzyża. Ty jedynie możesz podnieść mnie z upadku i ukazać mi jak mam prawdziwie żyć, by dojść do celu. Ty sam prowadź mnie, Panie, abym mógł przy Tobie oddychać tchnieniem Twej zbawiającej miłości.

 

Stacja VIII – Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Pan chce włączyć swoją oblubienicę w dzieło odkupienia, i dlatego ta droga bolesna, po której ona kroczy, wydaje się jej jako droga Szczęścia: nie tylko dlatego, że ona ją do Niego prowadzi, ale jeszcze bardziej dlatego, że święty Mistrz pozwala jej zrozumieć, że ona powinna przekraczać to, co jest w tym cierpieniu gorzkie, aby – podobnie jak On – znaleźć w nim odpocznienie.

Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej

Poznając wielkość mojej winy chcę zrozumieć i zaakceptować, mój Mistrzu, że droga chrześcijanina, Twojego ucznia prowadzi przez boleść, a czasem i przez łzy. Spraw, abym nie zatrzymywał się nad tym, co gorzkie w cierpieniu, ale tylko w Tobie odnajdywał ukojenie i pocieszenie.

 

Stacja IX – Pan Jezus trzeci raz upada pod ciężarem krzyża

 

Jeśli upadniecie, zaraz się upokorzcie, Pan wam przebaczy. Bóg dopuszcza pokusę tylko po to, byśmy mogły wzrastać. Biegnijmy do Boga tym bardziej, im bardziej jesteśmy doświadczane. Pokusa jest wodą, która nas obmywa; silniejsza pokusa jest jak ciepła woda, która lepiej obmywa. Nie dziwcie się niczemu. Nie zniechęcajcie się nigdy, bo nie jesteście aniołami i jesteście słabe.

Bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego
Panie, Skało Zbawienia mojego, prowadź mnie drogą według Twego upodobania, tak, jak sam chcesz mną pokierować. Prowadź mnie, bym z Tobą mógł zawsze zwyciężać wszelkie pokusy, upadki, niewierności. Wierzę, że mnie nie opuścisz, bo jesteś moją ucieczką i schronieniem przed wszelkim złem. 

 

Stacja X – Pan Jezus z szat obnażony

Czy wiecie, co znaczy być tak naprawdę ludźmi duchowymi? Oznacza stać się niewolnikiem Boga, aby każdego z tych, których On naznaczył swoim piętnem, jakim jest znak krzyża, Pan mógł sprzedać wszystkim jako niewolnika, jakim był i On sam.

Św. Teresa od Jezusa

Panie zmiłuj się nade mną, wołam z przepaści nędzy swojej i swego całkowitego ogołocenia. Nic nie mam, co nie należałoby do Ciebie. Chcę być tylko Twoim niewolnikiem, naznaczonym znakiem krzyża.

 

Stacja XI – Pan Jezus do krzyża przybity

Krzyż jest skarbem, którego nie chce nas pozbawić nasz Król, który tak dobrze zna jego wartość.

Pan, kiedy chce, potrafi krzyżować; tak, ale z jakąż miłością! Jeśli Pan próbuje kogoś cierpieniem, jest to oznaką, że go kocha.

Św. Maravillas od Jezusa 

Twój Krzyż, Panie, jest dla mnie nadzieją mojego zbawienia. Twoje przenajszlachetniejsze Drzewo obejmuje mnie całego. Słodkie Twoje gwoździe, które zadały Ci ból, a mnie przyniosły orzeźwienie i pokój. Jezu, najdroższy Owocu, dający się do spożycia, niechaj Twoje święte rany przyniosą uzdrowienie mojej duszy.

 

Stacja XII- Pan Jezus na krzyżu umiera

Boski Mistrz nas prowadzi aż na szczyt Golgoty. Bo tam, w ramionach krzyża, Miłość na nas czeka.

Na drzewie Krzyża nasz Mistrz chce dokonać zjednoczenia z tobą.

Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej

 
Cóż mogę powiedzieć przy Tej stacji? Zamiera we mnie serce. Milczę i słucham ostatniego bicia Twego Najświętszego Serca, mój Panie. Moje serce przybliża się do Twojego, moje cierpienie łączy się z Twoim cierpieniem, mój ból z Twoim, moje życie z Twoim. I dochodzi do zjednoczenia.

Stacja XIII – Pan Jezus zdjęty z krzyża

Jedynym sposobem postępu jest naśladowanie Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem, i nikt nie dochodzi do Ojca inaczej jak przez Niego; a gdzie indziej dodaje: „Ja jestem bramą; ten, kto wchodzi przeze mnie będzie zbawiony…”. Chrystus jest drogą, a polega ona na umieraniu swej naturze, zarówno w tym, co dotyczy zmysłów, jak i ducha.

Św. Jan od Krzyża 

 
Jezu, Drogo, Prawdo i Życie, swoją Męką i Śmiercią otworzyłeś mi przystęp do Ojca. Nie ma dla mnie innej drogi zbawienia. Dzięki Ci składam za Ofiarę Twojego życia i za to, że przez Twój Krzyż, który jest Bramą, mogę przechodzić, by rzucić się w objęcia Ojca Miłosierdzia.  

 

Stacja XIV – Pan Jezus do grobu złożony

Wszystkie cierpienia zewnętrzne są niczym w porównaniu z ciemną nocą duchową, gdy zagasa Boskie światło i milknie głos Pana. Bóg jest w tym doświadczeniu blisko, lecz ukrywa się i milczy. Dlaczego? Są to największe Boże tajemnice, których choć do końca nigdy nie przenikniemy, przecież możemy je nieco zrozumieć.

Św. Teresa Benedykta od Krzyża

Panie, w ciemnej nocy ducha, w której zdawałoby się, że przebywam w grobie, jesteś stale obecny, ale tak, jakby Cię nie było. Gaśnie Boskie światło, aby za chwilę mogło rozbłysnąć jeszcze większym blaskiem i aby odtąd już na zawsze ogarniało całe moje odkupione życie.

 

Zakończenie

Krzyż jest dziedzictwem Karmelu. „Cierpieć albo umrzeć” – wołała święta nasza Matka Teresa. A kiedy Chrystus Pan objawił się świętemu naszemu Ojcu Janowi od Krzyża i zapytał go, czego pragnie w nagrodę za wszystkie poniesione trudy, on odpowiedział: „Panie, cierpieć i być wzgardzonym z miłości ku Tobie”.

O, jak cudownie jest na Górze Karmel! Opuściłam wszystko, aby móc na nią wstąpić, ale Jezus wyszedł na moje spotkanie. Wziął mnie w swoje ramiona, jak malutkie dziecko.
Mój horyzont rozszerzył się… Moje niebo jest zupełnie czyste, wygwieżdżone i w tej „rozbrzmiewającej muzyką samotności” – jak pisze święty Jan od Krzyża w „Pieśni duchowej” – przedobry Bóg wziął mnie całą dla siebie i umieścił osobno na Górze Karmel.

 Bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej

 

Podziel się z innymi:

DROGA KRZYŻOWA W ŚWIETLE EUCHARYSTII

 Droga Krzyżowa  

Podczas pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny skierowałeś do nas, Jezu, przez Jego usta wiele pouczeń, wezwań, aby we współczesnym świecie być przejrzystym znakiem Twojej Ewangelii. Przez całą Jego apostolską posługę – Ty, Jezu, ukazywałeś nam, że przede wszystkim, że EUCHARYSTIA jest „Sercem” Kościoła. Dlatego centralnym punktem każdej pielgrzymki było uczestnictwo w Eucharystii, którą Ojciec Święty w głębokim zjednoczeniu z Tobą przeżywał, budząc przez to wiarę w wielkich rzeszach serc ludzkich. Jan Paweł II jednego pragnął – głosząc Twoją, Chryste, Ewangelię, aby Eucharystia stała się dla wszystkich pielgrzymujących przez ten świat drogą do Domu Ojca. I dałeś, Jezu, doświadczyć Ojcu Świętemu na sobie samym, że kto prawdziwie żyje Eucharystią, tego nic na tym świecie nie złamie, żadna wrogość czy zamach, żadna tragedia, choroba i cierpienie.

Daj nam, Jezu, przeżyć Twoją Drogę Krzyżową w świetle Eucharystii. 

1.   Wyrok Piłata.

Ty, Jezu, Najwyższa Prawdo i nasza Drogo do Ojca, pozwoliłeś na to, aby być sądzony. Przyjąłeś wyrok śmierci, bo ofiarowałeś się za nas, dla naszego zbawienia.

Tak bardzo nas, Jezu, kochasz, że ofiarowujesz się za nas i dla nas w każdej Mszy św., którą zawsze rozpoczynamy znakiem krzyża św. Dziękujemy Ci za ten znak, który przez 20 już wieków jest znakiem zwycięstwa Twojego Kościoła i wszystkich Twoich wyznawców. Dziękujemy Ci za znak krzyża w naszej Ojczyźnie, w tysiącach rodzin, w miejscach pracy, w szpitalach. Dziękujemy także za kapłanów, którzy czynią ten znak nad grzesznym ludzkim sercem i znakiem krzyża rozpoczynają sprawowanie Twojej Najświętszej Ofiary.

2.   Przyjęcie krzyża.

Przyjąłeś, Jezu, krzyż z miłości do nas. My często lękamy się tego, co nas kosztuje, co jest cierpieniem. Pragniemy Ciebie, a jednak gdy przychodzisz nie według naszych planów, wówczas czynimy to, czego nie chcemy. Wyznajemy za św. Pawłem: „Nieszczęsny ja człowiek”.

Dlatego dziękujemy Tobie, Jezu, że na początku Mszy św. dajesz nam wyznać: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Dziękujemy, że Twoja miłość wciąż nas przynagla, aby to wyznanie nie było pustym tylko słowem, tylko przejawem pokornego serca, bo Ty, Jezu, takie Twoje Serce w Eucharystii nam ofiarowujesz.

3.   Pierwszy upadek.

Jako Bóg stałeś się prawdziwym Człowiekiem, podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu. Dla nas upadałeś z wyczerpania, aby dać nam siłę do powstawania. Ty, Jezu, najlepiej wiesz, jak nieraz brak nam sił, aby wytrwale wybierać to, co dobre i święte. Brak nam sił, gdyż często słabnie nasza wiara w  to, że prawdziwa moc jest tylko w Tobie, że my nie mamy nic, co byłoby nasze.

Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że podczas każdej Mszy św. umacniasz nas prawdą, zawartą w słowach: „Pan z wami”. Dziękujemy Ci za to, że jesteś we wszystkim, co danego dnia przeżywamy, a moc Twojego Ducha staje się naszą Mocą.

4.   Spotkanie z Matką.

Przyszedłeś, Jezu, do nas przez Maryję. Z Niej narodziłeś się dla nas, dla naszego zbawienia. Sprawiłeś, że my także przez Nią, z Jej pomocą, możemy iść do Ciebie. Z Maryją i przez Nią możemy mówić do Ciebie.

Dziękujemy Ci, Maryjo, że z Tobą przeżywamy każdą Mszę św. Dziękujemy Ci za kształtujące nas Twoje „fiat” na wszystkie Boże tajemnice. I dziękujemy Ci za wstawiennictwo u Boga za tymi wszystkimi, których Ci powierzamy.

5.   Pomoc Szymona.

Przyjąłeś nawet niechętną pomoc, bo przyszedłeś do tych, którzy się „źle mają”. Ty patrzysz na serce i przychodzisz zawsze jak dobry Pasterz, który szuka – i jako ten Nauczyciel, który jedynie jest dobry.

Uczestnicząc w Eucharystii, słyszymy z ust celebransa: „Oto Słowo Boże”. Dziękujemy Ci, Jezu, Nauczycielu dobry. Dziękujemy Ci za to, że jesteś wierny. Dziękujemy Ci, za to, że przemieniasz naszą niestałość i niechęć – ogniem Twej miłości, aby płonęła w nas przez wierne i wytrwałe pełnienie Twej woli.

6.   Otarcie twarzy Jezusa.

Być może, że wcześniejsze spotkanie z Tobą uzdolniło Weronikę do tego heroicznego gestu.

I nas wzywasz w Eucharystii” „W górę serca! Dzięki składajmy …” Dziękujemy Ci, Jezus, za dary Ducha Świętego, zlewane nas w sposób szczególny podczas Eucharystii. Dziękujemy, że Eucharystia jest najwyższą „Szkołą”, jak korzystać z tych darów, aby żyć nie „wedle ciała, ale według Ducha”.

7.   Drugi upadek.

Taką drogę przyjąłeś, aby dać nam dowód, jak bezgraniczne jest miłosierdzie Twoje.

W Eucharystii uczestniczymy w prawdzie tych słów: „Godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne …” Abyśmy dzięki Twojemu miłosierdziu, żyli miłosierdziem. Twoja, Jezu, Najświętsza Ofiara ukazuje nam codziennie wartość cierpienia. I nie tylko ukazuje, ale daje nam Twoją moc, aby to, co trudne i bolesne przyjmować na Twój wzór i nie marnować rozżalaniem, lecz dziękować, bo tylko w zbawczym cierpieniu można miłosierdziem się stawać.

8.   Płaczące niewiasty.

Płakały nad Tobą, Jezu, bo nie poznały bolesnej prawdy o sobie. I tak bywa, że niekiedy dopiero łzy mogą stać się drogą do Ciebie.

Dajesz nam podczas Mszy św. wołać: „Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg Zastępów …”. Dziękujemy Ci, Jezu, za takie łzy kiedykolwiek w naszym życiu, które po naszym grzechu i niewierności otwierały nas na Ciebie, naszego Boga i Pana; na Ciebie – jedyne Źródło świętości i łaski.

9.   Trzeci upadek.

Tak się, Jezu, uniżyłeś, przyjmując postać Sługi – w prochu ziemi, wzgardzony, wydany w ręce ludzi – w nasze ręce, w nasze serce.

W Eucharystii na „oczach naszej duszy, w zasięgu wzroku naszej wiary”, stajesz jako Bóg żywy i prawdziwy. I słyszymy wówczas zaproszenie: „Bierzcie i jedzcie”. Bądź uwielbiony! Tobie, niech będzie chwała i cześć, i uwielbienie. Pan mój i Bóg mój!

10.   Odarcie z szat.

Potwierdzasz to, Jezu, że przyszedłeś, aby nas nie czym innym, ale Twoim ubóstwem ubogacić.

Dziękujemy Ci, że ukrywasz się w okruszynie Eucharystycznego Chleba, aby nas karmić Tobą, aby upodabniać się do Ciebie, stając się dla innych dobrymi jak chleb. Dziękujemy, Jezu, że nas prowadzisz, podnosisz, oczyszczasz i uświęcasz.

11.   Przybicie do krzyża.

Twoje Najświętsze Ciało przybite. „Oto wielka tajemnica wiary! Głosimy śmierć twoją…, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, oczekując Twego przyjścia w chwale”. Podczas Eucharystii wypowiadamy te słowa po konsekracji.

Dziękujemy Ci, Jezu, że w każdej Mszy św. – w tych słowach – ukazujesz nam całą treść naszego życia i ostateczny cel. Dziękujemy Ci za łaskę uświęcającą i każdą łaskę uczynkową. To dzięki Tobie możemy dostrzegać Ciebie w drugich i nie tylko ich nie krzyżować, ale wraz z nimi na co dzień radować się twoim, wciąż trwającym dziełem zbawczym. Dziękujemy, że także wspólnie wołamy” Ojcze nasz …”, aby przez Ciebie i z Tobą służyć innym, szukając tylko Twojej chwały.

12.   Śmierć Jezusa na krzyżu.

Z krzyża wołałeś: „Pragnę”. Wyraziłeś wtedy nie tyle pragnienie Twoich wyschłych z bólu warg, ale pragnienie zbawienia wszystkich ludzi.

W każdej Mszy św. przed Komunią św. wyznajemy: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie …” Dziękujemy Ci, Jezu, że przychodzisz, że dajesz Siebie. Dziękujemy, że obdarzasz nas Twoim pokojem, aby swoim życiem wypowiadać „Amen” – na to wszystko, co z Twojej, Chryste, miłości staje się codziennie naszym udziałem.

13.   Zdjęcie z krzyża.

Znów spotykamy Ciebie, Maryjo. Wytrwałaś do końca, Panno wierna, Służebnico Pańska.

Zakończeniem Najświętszej Ofiary są słowa: „Idźcie” … Codziennie mówisz, Jezu, do nas: idźcie ze Mną, idźcie, by z innymi tworzyć komunię! Dziękujemy Ci, Jezu, za dar Kościoła, który tworzymy. Dziękujemy za wszystkich, których spotykamy. Dziękujemy za Twoją w nich obecność; za to wszystko, co przez drugiego człowieka nam dajesz, czego nas uczysz. Dziękujemy, że Twoja miłość „rozlana w sercach ludzkich” ciągle nas przemienia, kształtuje i doskonali.

14.   Złożenie Ciała Jezusa do grobu.

Twoją, Jezu, mękę i śmierć nie zakończyłeś grobem, ale Zmartwychwstaniem; Zwycięstwem, które jest źródłem wszystkich prawdziwych zwycięstw.

Dziękujemy Ci za to, Zmartwychwstały, Panie, że to Ty w każdej Eucharystii nam błogosławisz. Błogosławisz Twoją miłością, która nie zna granic.

s.M.Margerita Kochanek

(http://www.bdnp.pl/rozwaania/drogi-krzyowe/182-droga-krzyowa-w-wietle-eucharystii)

Podziel się z innymi:

ROZWAŻANIA TEGOROCZNEJ PAPIESKIEJ DROGI KRZYŻOWEJ W KOLOSEUM

Droga Krzyżowa

Wielki Piątek 2017

 
Wprowadzenie
 
Zatem nadeszła pora. Pielgrzymka Jezusa zakurzonymi drogami Galilei i Judei, spotkanie z cierpiącymi na ciele i na duchu, wiedziona pilną koniecznością głoszenia królestwa Bożego, ta pielgrzymka dobiega swego kresu dzisiaj, w tym miejscu. Na wzgórzu Golgoty. Dzisiaj na drodze stoi krzyż. Jezus nie pójdzie dalej.
 
Dalej pójść nie można!
 
Miłość Boga otrzymuje tutaj swą pełną miarę – poza wszelką miarą.
 
Dziś miłość Ojca, który chce, aby przez Syna wszyscy ludzie zostali zbawieni, posuwa się do ostateczności, tam gdzie braknie nam już słów, gdzie jesteśmy zagubieni, gdzie nasza religijność została wyprzedzona przez nadmiar myśli Bożej.
 
Na Golgocie, wbrew pozorom chodzi bowiem o sprawę życia. I łaski. I pokoju. Nie chodzi o królestwo zła, które znamy dziś aż nadto, ale o zwycięstwo miłości.
 
I właśnie pod samym krzyżem chodzi o nasz świat ze wszystkimi jego upadkami i smutkami, jego wezwaniami i buntami, o to wszystko, co woła do Boga dzisiaj, z krajów nędzy i wojny, w rozdartych rodzinach, w więzieniach, na łodziach przepełnionych migrantami…
 
Tyle łez, tyle nędzy w kielichu, który Syn dla nas wypija.
 
Tyle łez, tyle nieszczęść, które nie zatracają się w oceanie czasu, ale zbierane są przez Niego, aby zostały przemienione w tajemnicę miłości, w której zło zostaje pochłonięte.
 
Na Golgocie chodzi o niepokonaną wierność Boga wobec naszego człowieczeństwa.
Tutaj dokonują się narodziny!
 
Musimy mieć odwagę, by powiedzieć, że radość Ewangelii jest prawdą tej chwili!
 
Jeśli nasze spojrzenie nie ogarnia tej prawdy, to pozostajemy więźniami sieci cierpienia i śmierci. I czynimy daremną dla nas Mękę Chrystusa.
 
Modlitwa
 
Panie, nasze oczy są smutne. A jak Ci towarzyszyć, tak odległemu?
Twoim imieniem jest „Miłosierdzie”. Ale imię to jest szaleństwem.
 
Niech się rozerwą stare bukłaki naszych serc!
 
Ulecz nasze spojrzenie, by się rozjaśniło dobrą nowiną Ewangelii, w godzinie, w której stajemy u stóp krzyża Twojego Syna.
 
A będziemy mogli celebrować „Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość” (Ef 3,18) miłości Chrystusa, sercem pocieszonym i zafascynowanym.
 
 

Stacja pierwsza: Jezus na śmierć skazany

 
Z Ewangelii według św. Łukasza
 
Skoro dzień nastał, zebrała się starszyzna ludu, arcykapłani i uczeni w Piśmie i kazali przyprowadzić Go przed swoją Radę (22, 66).
 
Z Ewangelii według św. Marka
 
Wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci. I niektórzy zaczęli pluć na Niego; zakrywali Mu twarz, policzkowali Go i mówili: „Prorokuj!”. Także słudzy bili Go pięściami po twarzy (14, 64-65).
 
Rozważanie
 
Członkowie Sanhedrynu nie potrzebowali wielu dyskusji, aby wydać wyrok. Już od dawna sprawa była postanowiona. Jezus musi umrzeć!
 
Tak już myśleli ci, którzy chcieli zrzucić Go ze stoku góry w dniu, kiedy w synagodze w Nazarecie Jezus otworzył zwój i przeczytał, odnosząc do siebie, słowa z Księgi Izajasza: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił […], abym obwoływał rok łaski od Pana” (Łk 4, 18.19).
 
Już kiedy uzdrowił sparaliżowanego przy sadzawce Betesda, zapoczątkowując szabat Boga wyzwalającego od wszelkiej niewoli, podniosły się przeciw Niemu zabójcze szemrania (J 5, 1-18).
A na ostatnim odcinku drogi, kiedy podchodził do Jerozolimy na Paschę, pętla się nieustannie zaciskała: nie wymknie się już swoim wrogom (J 11, 45-57).
 
Ale musimy sięgnąć pamięcią jeszcze dalej. Począwszy od Betlejem, od czasów jego narodzin, Herod postanowił, że Jezus winien umrzeć. Miecz zbirów króla samozwańca dokonał rzezi dzieci Betlejemskich. Wówczas Jezus uszedł ich wściekłości. Ale tylko na pewien czas. Już wtedy ciążył na nim wyrok, który miał się wypełnić w swoim czasie. W płaczu Racheli opłakującej swoje dzieci, których już nie ma, szlochająco wybrzmiewa proroctwo cierpienia, które Symeon zapowie Maryi (por. Mt 2, 16-18; Łk 2, 34-35).
 
Modlitwa
 
Panie Jezu, umiłowany Synu, który przyszedłeś, aby nas nawiedzić, przechodząc pośród nas i czyniąc dobro, wskrzeszając tych, którzy żyją w cieniu śmierci, Ty znasz nasze pokrętne serca.
 
Mówimy, że chcemy być przyjaciółmi dobra i chcemy życia, ale jesteśmy grzesznikami i wspólnikami śmierci.
Deklarujemy się Twoimi uczniami, ale obieramy drogi, które gubią się daleko od Twoich myśli, daleko od Twojej sprawiedliwości i Twojego miłosierdzia.
 
Nie pozwól, abyśmy się dali ponieść przemocy.
 
Niech się nie wyczerpie Twoja cierpliwość wobec nas.
 
Wybaw nas od zła!
 
Pater noster
 
„Ludu mój, cóżem ci uczynił? Czym ci się uprzykrzyłem? Odpowiedz Mi”
 
 

Stacja druga: Piotr zapiera się Jezusa

 
Z Ewangelii według św. Łukasza
 
Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł zawzięcie twierdzić: „Na pewno i ten był razem z Nim; jest przecież Galilejczykiem”. Piotr zaś rzekł: „Człowieku, nie wiem, co mówisz”. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał. A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: „Dziś, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz”. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał (22,59-62).
 
Rozważanie
 
Wokół kosza z rozżarzonymi węglami na dziedzińcu Sanhedrynu Piotr i ktoś jeszcze ogrzewają się w tych zimnych godzinach nocy, przenikniętych gorączkową krzątaniną. W środku decyduje się los Jezusa, twarzą twarz z Jego oskarżycielami. Zażądają Jego śmierci.
 
Jak wzbierająca morska fala, rośnie wokół wrogość. Jak zapala się ściernisko – szerzy się i pomnaża nienawiść. Wkrótce wrzeszczący tłum zażąda od Piłata ułaskawienia Barabasza i skazania Jezusa.
Trudno powiedzieć o sobie, że jest się przyjacielem człowieka skazanego na śmierć, nie będąc przeszytym dreszczem przerażenia. Niezachwiana wierność Piotra nie potrafi oprzeć się podejrzliwym słowom służącej, dozorczyni tego miejsca.
 
Przyznanie, że jest uczniem rabbiego z Galilei, oznaczałoby, że większą wagę dla niego ma wierność Jezusowi, niż własne życie! Kiedy prawda wymaga takiego męstwa, trudno jej znaleźć świadków… Ludzie są tacy, że w podobnych sytuacjach wielu woli fałsz; a Piotr należy do naszego człowieczeństwa. Trzykrotnie zdradza. Później napotyka spojrzenie Jezusa. I spływają jego łzy, gorzkie, a jednak słodkie, jak woda zmywająca brud.
 
Wkrótce, po upływie kilku dni, w pobliżu innego kosza z rozżarzonymi węglami, nad brzegiem jeziora, Piotr rozpozna swego Zmartwychwstałego Pana, który powierzy mu troskę o swoje owce. Piotr nauczy się przebaczenia bez miary, jakie Zmartwychwstały wypowiada nad wszystkimi naszymi zdradami. I weźmie udział w takiej wierności, która od tej pory sprawi, że przyjmie swoją śmierć jako ofiarę zjednoczoną z ofiarą Chrystusa.
 
Modlitwa
 
Panie, nasz Boże, zechciałeś aby Piotr, uczeń który się Ciebie zaparł i zyskał przebaczenie, otrzymał zadanie prowadzenia Twojej owczarni.
 
Wyryj w naszych sercach ufność i radość wiedzy, że w Tobie możemy przejść przez doliny strachu i niewierności.
 
Spraw, by pouczeni przez Piotra, wszyscy twoi uczniowie byli świadkami spojrzenia, jakim ogarniasz nasze upadki. Niech nigdy nasza surowość czy rozpacz nie niweczy Zmartwychwstania Twojego Syna!
 
Pater noster
 
Chryste, któryś umarł za nasze grzechy,
Chryste Zmartwychwstały, byśmy mieli życie,
zmiłuj się nad nami.
 
 

Stacja trzecia: Jezus i Piłat

 
Z Ewangelii według św. Marka
 
Wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cała Wysoka Rada powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy. Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie (15, 1.3.15).
 
Z Ewangelii według św. Mateusza
 
Piłat widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: „Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz” (27, 24).
 
Z Księgi proroka Izajasza
 
Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich (53, 6).
 
Rozważanie
 
Rzym Cezara Augusta, państwo niosące cywilizację, którego legiony proponują misję podbicia ludów, aby im zanieść dobrodziejstwa swego sprawiedliwego ładu.
 
Rzym, obecny również w męce Jezusa w osobie Piłata, przedstawiciela cesarza, gwaranta prawa i sprawiedliwości w obcej ziemi.
 
A jednak to sam Piłat stwierdzający, że nie znajduje w Jezusie żadnej winy jest tym, który zatwierdził karę śmierci. W pretorium, gdzie Jezus został osądzony, wychodzi na jaw prawda: sprawiedliwość pogan nie jest doskonalsza od sprawiedliwości żydowskiego Sanhedrynu!
 
Na pewno ten Sprawiedliwy, który dziwnym zrządzeniem losu ściąga na siebie zabójcze myśli serca ludzkiego, pojednał Żydów i pogan. Ale dotychczas czyni to sprawiając, że są w równym stopniu wspólnikami w Jego zabójstwie. Jednak nachodzi chwila, więcej, jest już blisko, gdy Sprawiedliwy pojedna ich w inny sposób, przez krzyż i przebaczenie, które obejmie ich wszystkich, Żydów i pogan, wspólnie ich uleczy z ich podłości i wyzwoli od ich wspólnej przemocy.
 
Jedynym warunkiem, by mieć udział w tym darze, będzie uznanie niewinności jedynego Niewinnego, Baranka Bożego złożonego w ofierze za grzech świata. Będzie nim wyrzeczenie się zarozumialstwa, które w nas szepce: „Nie jestem winny krwi tego człowieka”; będzie uznanie się za winnych, w nadziei, że nieskończona miłość ogarnia wszystkich, Żydów i pogan, i że Bóg wzywa wszystkich, by stali się jego dziećmi.
 
Modlitwa
 
Panie nasz Boże, w obliczu Jezusa wydanego i skazanego, potrafimy jedynie uniewinniać siebie i oskarżać innych. Przez tak długi czas my, chrześcijanie zrzucaliśmy na Twój lud, Izrael, ciężar skazania Ciebie na śmierć. Przez tak długi czas pomijaliśmy, iż wszyscy powinniśmy się uznać za wspólników w grzechu, abyśmy wszyscy zostali zbawieni przez krew Jezusa ukrzyżowanego.
 
Pozwól nam rozpoznać w Twoim Synu Niewinnego, jedynego w całej historii. On zgodził się „dla nas stać się grzechem” (por. 2 Kor 5, 21), abyś poprzez Niego mógł nas odnaleźć, ludzkość odrodzoną w niewinności, w której nas stworzyłeś, i w której czynisz nas swoimi dziećmi.
 
Pater noster
 
Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?
 
 

Stacja czwarta: Jezus, Król Chwały

 
Z Ewangelii według św. Marka
 
Żołnierze zaprowadzili Go na wewnętrzny dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą kohortę. Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: „Witaj, Królu Żydowski!” (15, 16-18).
 
Z Księgi proroka Izajasza
 
Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego (53, 2-4).
 
Rozważanie
 
Banalność zła. Niezliczona jest liczba mężczyzn, kobiet, a nawet dzieci, gwałconych, poniżanych, torturowanych, mordowanych, pod całym niebem, w każdej epoce dziejów.
 
Nie szukając schronienia w swojej boskiej naturze, Jezus wchodzi w straszliwy orszak cierpienia, które człowiek zadaje człowiekowi. Zaznaje porzucenia poniżonych i najbardziej opuszczonych.
Ale w czym nam może pomóc cierpienie jeszcze jednego niewinnego?
 
Ten, który jest jednym z nas, jest przede wszystkim umiłowanym Synem Ojca, który przychodzi, aby swoim posłuszeństwem wypełnić wszystko, co sprawiedliwe.
 
I nagle wszystkie znaki nabierają odwrotnego sensu. Oto słowa i gesty kpin Jego oprawców ujawniają – co jest absolutnym paradoksem – niezgłębioną prawdę: prawdziwej, jedynej królewskości, objawiającej się jako miłość, która nie chce znać nic innego, jak wolę Ojca i Jego pragnienie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. „Nie chciałeś ofiary krwawej ani obiaty. […] Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę; w zwoju księgi o mnie napisano: Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę»” (Ps 40, 7-9).
 
Ta godzina Wielkiego Piątku głosi: istnieje tylko jedna chwała na tym świecie i w świecie przyszłym – aby poznać i czynić wolę Ojca. Nikt z nas nie może dążyć do wyższej godności, jak ta, aby być synem w Tym, który stał się dla nas posłuszny aż do śmierci na krzyżu.
 
Modlitwa
 
Panie nasz Boże, prosimy Ciebie, w tym świętym dniu wypełniającym objawienie, obal w nas i w naszym świecie bożki. Wiesz, jaką mają władzę nad naszymi umysłami i w naszych sercach.
Obal w nas kłamliwe postacie sukcesu i sławy.
 
Obal w nas zawsze pojawiające się na nowo obrazy Boga według naszych myśli, Boga dalekiego, tak odległego od oblicza objawionego w przymierzu i które objawia się dziś w Jezusie, poza wszelkimi oczekiwaniami, ponad wszelką nadzieją. Tego, którego wyznajemy jako „odblask Jego chwały” (Hbr 1, 3).
 
Spraw, abyśmy weszli do wiecznej radości, która sprawia, że w Jezusie przyobleczonym w purpurę i ukoronowanym cierniem możemy podziwiać Króla chwały śpiewającego psalm: „Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały!” (24, 9).
 
Pater noster
 
Bramy, podnieście swe szczyty
i unieście się, prastare podwoje,
aby mógł wkroczyć Król chwały!
 
 

Stacja piąta: Jezus niesie krzyż

 
Z Księgi Lamentacji Jeremiasza
 
Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza, którą doświadczył mnie Pan, gdy gniewem wybuchnął (1, 12).
Z Psalmu 146
 
Szczęśliwy, komu pomocą jest Bóg Jakuba, kto ma nadzieję w Panu, Bogu swoim, […] Pan uwalnia jeńców, Pan przywraca wzrok niewidomym, Pan podnosi pochylonych, […] Pan strzeże przychodniów, chroni sierotę i wdowę, (146, 5.7-8.9).
 
Rozważanie
 
Na trudnej drodze Golgoty Jezus nie niósł krzyża jako trofeum! W niczym nie przypomina bohaterów naszej wyobraźni, którzy tryumfalnie powalają swoich nikczemnych wrogów.
 
Szedł krok po kroku, ciało stawało się coraz cięższe i wolniejsze. Czuł, że Jego ciało było nadwerężone drzewem udręki, nogi przytłoczone ciężarem.
 
Z pokolenia na pokolenie, Kościół rozważał tę drogę naznaczoną potknięciami i upadkami.
 
Jezus upada, podnosi się, a następnie ponownie upada, raz jeszcze wyrusza w morderczą drogę, zapewne pod ciosami eskortujących Go strażników, bo tak na tym świecie traktuje się, maltretuje skazańców.
Ten, który podnosił leżących, wyprostował kobietę pochyloną, wyrwał z łoża śmierci córkę Jaira, postawił na nogi wielu przygnębionych, oto dziś pogrążony jest w pyle.
Najwyższy leży na ziemi.
 
Utkwijmy nasze spojrzenie w Jezusie. Poprzez Niego Wszechmogący uczy nas czegoś niewiarygodnego, że jest On równocześnie najbardziej pokornym, gotowym zejść aż do nas, a nawet jeszcze niżej, jeśli to konieczne, aby nikt się nie zagubił w rynsztoku własnej nędzy.
 
Modlitwa
 
Panie, nasz Boże, zstępujesz w głębię naszej nocy, nie stawiając granic swemu upokorzeniu, bo w nim ogarniasz często niewdzięczną, czasami zdewastowaną ziemię naszego życia.
 
Błagamy Cię: spraw, aby Twój Kościół mógł świadczyć, że Najwyższy i Najpokorniejszy to jedno i to samo Twoje oblicze. Pozwól, by niósł wszystkim upadającym dobrą nowinę Ewangelii: nie ma upadku, który mógłby nas wykluczyć z Twojego miłosierdzia; nie ma przegranej, nie ma otchłani tak głębokiej, abyś nie mógł odnaleźć tego, który się zagubił.
 
Pater noster
 
Oto idę, abym spełniał wolę Twoją, Boże.
 
 
 

Stacja szósta: Jezus i Szymon z Cyreny

 
Z Ewangelii według św. Łukasza
 
Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem (23, 26).
 
Z Ewangelii według św. Mateusza
 
„Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?” (25, 37-39).
 
Rozważanie
 
Jezus potyka się na drodze, Jego plecy zmiażdżone są pod ciężarem krzyża. Ale trzeba kontynuować, iść i iść coraz dalej, bo to Golgota, złowróżbne „miejsce zwane Czaszką”, poza murami miasta, jest celem eskorty przynaglającej Jezusa.
 
Przechodził tamtędy w owej chwili człowiek o silnych ramionach. Chyba nie wie, co się dzieje tego dnia. Wraca do domu, nieświadomy całej historii rabbiego Jezusa, gdy został zatrzymany przez strażników, by nieść krzyż.
 
Co wiedział o skazańcu, pędzonym przez straże na karę śmierci? Co mógł wiedzieć o Tym, którego „postać była niepodobna do ludzi”, jak oszpeconego sługi Bożego u Izajasza?
 
Nic nie wiemy o jego zaskoczeniu, czy początkowej odmowie, litości, jaka go ogarnęła. Ewangelia zachowała tylko pamięć jego imienia: Szymon, rodem z Cyreny. Ale Ewangelia chciała aż do naszych czasów przekazać imię tego Libijczyka i jego skromny gest pomocy, również po to, aby nas nauczyć, że łagodząc cierpienie skazanego na śmierć, Szymon złagodził cierpienie Jezusa, Syna Bożego, który przeciął jego drogę w postaci niewolnika, którą przyjął dla nas, przyjął dla niego, dla zbawienia świata. Choć on o tym nie wiedział.
 
Modlitwa
 
Panie, nasz Boże, objawiłeś nam, że w każdym ubogim, który jest nagi, uwięziony, spragniony, jesteś Ty obecny pośród nas i to Ciebie przyjmujemy, nawiedzamy, przyodziewamy, Twoje gasimy pragnienie: „Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” (Mt 25, 35-36). To tajemnica Twego spotkania z naszym człowieczeństwem! W ten sposób docierasz do każdego człowieka! Nikt nie jest wykluczony z tego spotkania, jeśli godzi się być człowiekiem współczucia.
 
Przynosimy Tobie jako ofiarę świętą wszystkie akty dobroci, gościnności i poświęcenia, dokonywane codziennie na tym świecie. Racz je uznać za prawdę naszego człowieczeństwa, która przemawia mocniej niż wszystkie gesty odrzucenia i nienawiści. Racz pobłogosławić mężczyzn i kobiety współczucia, którzy Tobie oddają chwałę, nawet jeśli nie potrafią jeszcze wypowiedzieć Twojego imienia.
 
Pater noster
 
Chryste, któryś umarł za nasze grzechy,
Chryste Zmartwychwstały, byśmy mieli życie,
zmiłuj się nad nami.
 
 

Stacja siódma: Jezus i córki jerozolimskie

 
Z Ewangelii według św. Łukasza
 
A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: „Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną; płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! […] Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż się stanie z suchym?” (23, 27-28.31).
 
Rozważanie
 
Nigdy nie brakuje na tym świecie łez, tego płaczu kobiet, który Jezus powierzył córkom Jerozolimy, jako dzieło współczucia.
 
Milcząco spływają one po policzkach kobiet. Zapewne jeszcze częściej w sposób niewidoczny, w ich sercu, jako krwawe łzy, o których mówi święta Katarzyna ze Sieny.
 
Nie dlatego, jakoby łzy miały być właściwe kobietom, jak gdyby ich losem było bierne i bezradne opłakiwanie, w historii, którą mieliby spisywać mężczyźni.
 
W istocie i przede wszystkim ich płaczem jest także i przede wszystkim ten wylewany z dala od wszelkiego spojrzenia i jakichkolwiek celebracji w świecie, w którym jest wiele powodów do płaczu. Płaczu przerażonych dzieci, rannych na polach bitew, którzy przywołają matki, samotnego płaczu chorych i umierających na progu nieznanego. Płaczu zagubienia, spływającego po obliczu tego świata, który został stworzony w pierwszym dniu łzami radości, we wspólnym szczęściu mężczyzny i kobiety.
 
Również Etty Hillesum, dzielna kobieta Izraela, która godnie wytrwała w burzy prześladowań nazistowskich, broniąc do końca dobroci życia, szepcze nam do ucha tę tajemnicę, której domyśla się na końcu swej drogi: są takie łzy na obliczu Boga, opłakującego nędzę swoich dzieci, domagające się pocieszenia. W piekle ogarniającym świat, ośmiela się modlić do Boga: „Postaram się Tobie pomóc” – mówi Jemu. Jakże kobieca i jakże Boska to śmiałość!
 
Modlitwa
 
Panie, nasz Boże, Boże czułości i miłosierdzia, Boże pełen miłości i wierności, naucz nas, byśmy w dniach szczęśliwych nie gardzili łzami ubogich, którzy wołają do Ciebie i proszą nas o pomoc. Naucz nas, byśmy nie przechodzili obok nich obojętnie. Naucz nas mieć odwagę, by płakać razem z nimi. Naucz nas również w nocy naszego cierpienia, naszej samotności i naszych rozczarowań, słuchać słowa łaski, jakie objawiłeś na Górze: „Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni” (Mt 5, 4).
 
Pater noster
 
Chryste, któryś umarł za nasze grzechy,
Chryste Zmartwychwstały, byśmy mieli życie,
zmiłuj się nad nami.
 
 

Stacja Ósma: Jezus z szat obnażony

 
Z Ewangelii według św. Jana
 
Żołnierze zaś, wzięli Jego szaty i podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza po części (19, 23).
 
Z Księgi Hioba
 
„Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę” (1, 21).
 
Rozważanie
 
Poniżone ciało Jezusa zostaje obnażone. Wystawione na spojrzenia szyderstwa i pogardy. Ciało Jezusa poorane ranami i przeznaczone na najwyższą karę ukrzyżowania. Mówiąc po ludzku, co jeszcze można zrobić, jak tylko opuścić wzrok, aby nie powiększać jego hańby?
 
Ale Duch przychodzi z pomocą naszemu zagubieniu. Uczy nas rozumienia języka Boga, języka kenozy, tego uniżenia Boga po to, aby dotrzeć do nas tam, gdzie jesteśmy. O tym języku Boga mówi nam prawosławny teolog Christos Yannaras: „Język kenozy: Dzieciątko Jezus nagie w żłobie; rozebrany w rzece, gdy otrzymuje chrzest jako sługa; zawieszony na drzewie krzyża, nagi, jak złoczyńca. Przez to wszystko objawił swoją miłość dla nas”.
 
Wchodząc w tę tajemnicę łaski, możemy otworzyć oczy na umęczone ciało Jezusa. Wtedy zaczynamy widzieć to, czego nasze oczy nie mogą zobaczyć: Jego nagość jaśnieje tym samym światłem, jakim promieniała Jego szata w chwili Przemienienia.
 
Światłem, które rozprasza wszelką ciemność.
 
Nieodpartym światłem miłości aż do końca.
 
Modlitwa
 
Panie nasz Boże, stawiamy przed Twymi oczyma ogromną rzeszę ludzi, którzy znoszą tortury, przerażające mnóstwo ciał maltretowanych, drżących z niepokoju, gdy nadchodzą ciosy, umierających w nędznych rynsztokach.
 
Błagamy, przyjmij ich jęki.
 
Zło zostawia nas bez słów i bez pomocy.
 
Ale Ty potrafisz to, czego my nie umiemy. Potrafisz znaleźć przejście poprzez chaos i ciemności zła. Potrafisz sprawić, by już w męce Twojego umiłowanego Syna zajaśniało życie zmartwychwstania.
Przymnóż nam wiary!
 
Przedstawiamy Ci również szaleństwo oprawców i tych, którzy wydają im rozkazy. Również ono odbiera nam mowę… Pozostaje tylko modlić się i błagać ze łzami w oczach słowami modlitwy, której nas nauczyłeś: „Zbaw nas od złego”!
 
Pater noster
 
Chryste, któryś umarł za nasze grzechy,
 
Chryste Zmartwychwstały, byśmy mieli życie,
zmiłuj się nad nami.
 
 

Stacja dziewiąta: Jezus przybity do krzyża

 
Z Ewangelii według św. Łukasza
 
Gdy przyszli na miejsce, zwane „Czaszką”, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (23, 33-34).
 
Z Księgi proroka Izajasza
 
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie (53, 5).
 
Rozważanie
 
Zaprawdę, Bóg jest tam, gdzie nie powinien być!
 
Umiłowany Syn, Święty Boży, jest tym ciałem wystawionym na krzyżu hańby, pozostawionym w niesławie, między dwoma złoczyńcami. Człowiek boleści, od którego ludzie się dystansują. Prawdę mówiąc tak, jak dystansujemy się od wielu ludzi oszpeconych, którzy przecinają nasze ścieżki.
 
Słowo Boże, w którym wszystko zostało stworzone, jest jedynie milczącym i cierpiącym ciałem. Brutalność naszego człowieczeństwa zawzięła się na Niego i zwyciężyła.
 
Tak, Bóg jest tam, gdzie nie powinien być i gdzie jednak tak bardzo potrzebujemy, aby był!
Przyszedł, aby dzielić z nami swoje życie. „Weźcie!”, mówił nieustannie, dając uzdrowienie chorym, przebaczenie sercom udręczonym, swoje ciało w wieczerzy paschalnej.
 
Ale znalazł się w naszych rękach, na terytorium śmierci i przemocy: tym terenie, który sprawia, że stajemy oniemiali wobec wydarzeń świata, na tym terenie, który wije się w każdym z nas. Dobrze o tym wiedzieli mnisi zabici w Tibhirine, którzy do modlitwy „odbierz im broń”, dodawali błaganie „obierz nam broń!”.
 
Trzeba było, aby słodycz Boga nawiedziła nasze piekło, co było jedynym sposobem, by uwolnić nas od zła.
Trzeba było, aby Jezus Chrystus zaniósł nieskończoną czułość Boga w serce grzechu świata.
Trzeba było, aby śmierć postawiona wobec życia Boga, ustąpiła i została pokonana, jak wróg, który znalazł kogoś silniejszego od siebie i rozpływa się w powietrzu.
 
Modlitwa
 
Panie, nasz Boże, przyjmij nasze milczące uwielbienie.
 
Podobnie, jak królowie, którzy pozostają bez słowa w obliczu dzieła Sługi objawionego przez proroctwo Izajasza (por. 52,15), stajemy osłupiali wobec Baranka ofiarowanego za życie nasze i za życie świata. Wyznajemy, że Twymi ranami zostaliśmy uzdrowieni. „Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? […] Złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pańskiego” (Ps 116, 12.17).
 
Pater noster
 
Chryste, któryś umarł za nasze grzechy,
 
Chryste Zmartwychwstały, byśmy mieli życie,
zmiłuj się nad nami.
 
 

Stacja dziesiąta: Jezus wyszydzony na krzyżu

 
Z Ewangelii według św. Łukasza
 
Członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: „Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: „Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”.
 
Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: „To jest Król Żydowski”! Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: „Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas” (23, 35-39).
 
” Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. […] Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem napisane: […] [aniołowie] na rękach nosić Cię będą” (4, 3.9-11).
 
Rozważanie
 
Czyż Jezus nie mógł zejść z krzyża? Ledwie ośmielamy się zadać sobie to pytanie: czyż Ewangelia nie wkłada je w usta bezbożnych?
 
A jednak ono nas prześladuje, o ile wciąż jesteśmy częścią świata pokusy, której Jezus stawił czoło podczas czterdziestu dni na pustyni, będących preludium i początkiem Jego posługi: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem, rzuć się w dół ze świątyni, bo Bóg czuwa nad tym, kto jest Jego przyjacielem”. Na tyle jednak, na ile ochrzczeni w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, idziemy za Nim Jego drogą, wyzwania Złego nie mają nad nami już władzy, są zredukowane do zera, ich kłamstwo jest zdemaskowane.
 
Wówczas odkrywamy nieodpartą konieczność, owego „trzeba było” (Łk 24, 26), którego Jezus cierpliwie i żarliwie nauczał tych, którzy podążali drogą do Emaus.
 
„Trzeba było”, aby Chrystus wszedł w to posłuszeństwo i tę niemoc, aby nas ogarnąć w niemocy, w którą wepchnęło nas nasze nieposłuszeństwo.
 
W ten sposób zaczynamy rozumieć, że „Jedynie cierpiący Bóg może zbawić”, jak napisał pastor Dietrich Bonhoeffer kilka miesięcy przed tym, gdy został zamordowany, gdy dogłębnie doświadczając mocy zła, mógł podsumować w tej prostej i oszałamiającej prawdzie wyznanie wiary chrześcijańskiej.
 
Modlitwa
 
Panie, nasz Boże, któż nas wyzwoli od pułapek władzy według ducha świata? Któż nas wyzwoli od tyranii kłamstwa, którą każą nam wychwalać możni, byśmy sami uganiali się z kolei za fałszywą chwałą?
 
Tylko Ty możesz nawrócić nasze serca.
 
Tylko Ty możesz sprawić, byśmy pokochali ścieżki pokory.
 
Tylko Ty…, który nam objawiasz, że jeśli jest jakieś zwycięstwo, to tylko w miłości, a cała reszta to tylko słoma, którą rozwiewa wiatr, ułuda, która zanika przed prawdą.
 
Prosimy cię Panie, rozprosz kłamstwa, które dążą do panowania nad naszymi sercami i nad światem.
Spraw, byśmy żyli zgodnie z Twoimi drogami, aby nasz świat rozpoznał moc krzyża.
 
Pater noster
 
Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?
 
 

Stacja Jedenasta: Jezus i Jego Matka

 
Z Ewangelii według św. Jana
 
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (19, 25-27).
 
Rozważanie
 
Również Maryja doszła do końca drogi. Nadszedł ten dzień, o którym mówił starzec Symeon, kiedy wziął Dzieciątko w objęcia swych trzęsących się rąk, a jego dziękczynienie przeszło w tajemnicze słowa, łączące w sobie dramat i nadzieję, cierpienie i zbawienie.
 
„Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2, 34-35).
 
Już nawiedzenie anioła sprawiło, że w jej sercu zabrzmiała niewiarygodna zapowiedź: Bóg wybrał jej życie, aby rozwijała się nowina obiecana Izraelowi, „to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało” (1 Kor 2, 9 ; por. Iz 64, 3). A Ona zgodziła się na ten Boski plan, który zacznie wstrząsać jej ciałem i który będzie następnie towarzyszył w nieprzewidywalny sposób Synowi zrodzonemu z jej łona.
 
Podczas tak zwyczajnych dni Nazaretu, a następnie w okresie życia publicznego, kiedy trzeba było ustąpić miejsca innej rodzinie – rodzinie uczniów, tych obcych, z których Jezus uczynił sobie braci, siostry, matki, zachowywała Ona te sprawy w swoim sercu. Powierzyła je wielkiej cierpliwości swej wiary.
Dziś jest czas wypełnienia. Ostrze, które przebiło bok Syna, przeniknęło
również Jej serce. Także Maryja zanurza się w ufność bez wsparcia, w której Jezus dogłębnie żyje posłuszeństwem Ojcu.
 
Stojąc, nigdy nie dezerteruje. Stabat Mater. W mroku, ale z pewnością wie, że Bóg dotrzymuje obietnic. W mroku, ale z pewnością wie, że Jezus jest obietnicą i jej wypełnieniem.
 
Modlitwa
 
Maryjo, Matko Boga i niewiasto z naszego plemienia, Ty, która macierzyńsko rodzisz nas w Tym, któregoś zrodziła, podtrzymuj w nas wiarę w godzinach ciemności, naucz nas nadziei wbrew nadziei.
 
Strzeż całego Kościoła w wiernej czujności, takiej jaką była Twoja wierność, pokornie posłuszna Bożym myślom, które pociągają nas tam, gdzie nie sądziliśmy, że pójdziemy, które nam towarzyszą poza wszelkie przewidywania, ku dziełu zbawienia.
 
Pater noster
 
Salve, Regina, Mater Misericordiae;
 
Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
 
 

Stacja dwunasta: Jezus umiera na krzyżu

 
Z Ewangelii według św. Jana
 
[Jezus] rzekł: „Pragnę”. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: „Wykonało się!” I skłoniwszy głowę oddał ducha. […] Gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli (19, 28-30.33-35).
 
Rozważanie
 
Teraz wszystko się dokonało. Misja Jezusa osiągnęła swój kres. Wyszedł od Ojca dla misji miłosierdzia. Została ona wypełniona z wiernością, która posunęła się do skrajnej miłości. Wszystko się dokonało. Jezus oddaje swego ducha w ręce Ojca.
 
Pozornie to prawda, wydaje się, że wszystko jest pogrążone w milczeniu śmierci, które zstępuje na Golgotę i trzy wzniesione krzyże. W ów dobiegający końca dzień męki cóż może zrozumieć ktoś przechodzący tą drogą, jak nie klęskę Jezusa, upadek nadziei, która wielu ludziom dodawała otuchy, pocieszała ubogich, stawiała na nogi poniżonych, dawała uczniom do zrozumienia, że nadszedł czas, w którym Bóg zrealizuje obietnice zapowiedziane przez proroków. To wszystko zdawało się stracone, zniszczone, zawaliło się.
Oto jednak, pośród wielkiego zawodu, ewangelista Jan kieruje nasze oczy na drobny szczegół i uroczyście się nad nim zatrzymuje. Woda i krew wypływają z boku Ukrzyżowanego. Zdumiewające! Rana otwarta włócznią żołnierza pozwala, by wypłynęła woda i krew, mówiące nam o życiu i narodzinach.
 
Przesłanie jest bardzo dyskretne, ale bardzo wymowne dla serc, które mają odrobię pamięci. Z ciała Jezusa wytryskuje źródło, które prorok widział, gdy wypływało ze świątyni. Źródło, które rośnie i staje się potężną rzeką, której wody uzdrawiają i czynią płodnym to wszystko, co napotykają na swej drodze. Czyż Jezus nie nazwał kiedyś swego ciała nową świątynią? A „krew przymierza” towarzyszy wodzie. Czyż Jezus nie mówił o swoim ciele i swojej krwi jako pokarmie dla życia wiecznego?
 
Modlitwa
 
Panie Jezu, w tych świętych dniach tajemnicy paschalnej odnów w nas radość naszego chrztu.
Gdy kontemplujemy wodę i krew wypływające z Twego boku, naucz nas rozpoznawać, z jakiego źródła zrodzone jest nasze życie, z jakiej miłości zbudowany jest Kościół, dla jakiej nadziei, którą mamy dzielić w świecie, nas wybrałeś i posłałeś.
 
Tutaj jest źródło życia, które obmywa cały wszechświat, tryskające z rany Chrystusa. Niech nasz chrzest będzie dla nas jedyną chwałą, w dziękczynieniu, pełnym zadziwienia.
 
Pater noster
 
Baranek zabity jest godzien
wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo,
na wieki wieków.
 
 

Stacja trzynasta: Jezus zdjęty z krzyża

 
Z Ewangelii według św. Łukasza
 
[Józef z Arymatei] zdjął je [Ciało] z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany (23, 53).
 
Rozważanie
 
Gesty troski i czci dla sprofanowanego i upokorzonego ciała Jezusa. Niektórzy mężczyźni i kobiety są u stóp krzyża. Józef, pochodzący z Arymatei, człowiek „dobry i sprawiedliwy” (Łk 23, 50), który poprosił Piłata o ciało Jezusa – przytacza św. Łukasz; Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy – dodaje św. Jan; oraz niektóre kobiety, które, uporczywie wierne, obserwują.
Kontemplacja Kościoła zechciała do nich dołączyć Maryję Pannę, która prawdopodobnie też była w tej chwili obecna.
 
Maryja, litościwa Matka biorąca w swe ramiona ciało zrodzone z Jej ciała, któremu czule, dyskretnie towarzyszyła na przestrzeni lat jako matka, która zawsze troszczy się o swego syna.
Teraz jest to ogromne ciało, które obejmuje na miarę swojego bólu, na miarę nowego stworzenia, biorącego swój początek z męki miłości, która przeniknęła serce Syna i serce Matki.
 
W wielkim milczeniu, które zstąpiło po wrzaskach żołnierzy, kpinach przechodniów i wrzawie ukrzyżowania, nadeszła pora na gesty łagodności, czułego szacunku. Józef układa ciało, które powierza się jego ramionom. Owija je prześcieradłem, składa w zupełnie nowym grobie, który oczekuje na swego gościa w ogrodzie tuż obok.
 
Jezus został wyrwany z rąk swoich zabójców. Teraz, w śmierci, znajduje się w rękach czułości i współczucia.
 
Przemoc morderców odpłynęła bardzo daleko. Na miejsce egzekucji powróciła łagodność.
Łagodność Boga i tych, którzy do niego należą, tych serc łagodnych, którym Jezus pewnego dnia obiecywał, że posiądą ziemię. Pierwotna łagodność stworzenia i człowieka na obraz Boga. Łagodność kresu, kiedy zostanie otarta każda łza, gdy wilk zamieszka wraz z barankiem, bo poznanie Boga obejmie wszelkie ciało (por. Iz11, 6.9).
 
Pieśń do Maryi
 
O Maryjo, nie płacz już: Twój syn, a nasz Pan, zasnął w pokoju. A jego Ojciec w chwale otwiera drzwi życia!
 
O Maryjo, raduj się: Jezus zmartwychwstały pokonał śmierć!
 
Pater noster
 
W Twoim pokoju, Panie, kładę się i zasypiam;
Gdy się budzę: jesteś moim wsparciem.
 
 

Stacja czternasta: Jezus w grobie i kobiety

 
Z Ewangelii według św. Łukasza
 
Były przy tym niewiasty, które z Nim przyszły z Galilei. Obejrzały grób i w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa. Po powrocie przygotowały wonności i olejki; lecz zgodnie z przykazaniem zachowały spoczynek szabatu (23, 55- 56).
 
Rozważanie
 
Kobiety odeszły. Nie ma już Tego, któremu towarzyszyły, idąc wytrwale i służąc Mu na drogach Galilei. Dziś wieczorem zostawia im jedynie wyryty w nich obraz swego grobu i całunu, gdzie teraz spoczywa, by im towarzyszył. Ubogie i cenne wspomnienie nabrzmiałych dni, które minęły. Samotność i milczenie. Co więcej, zbliża się szabat, który wzywa Izraela do zaprzestania pracy, tak jak uczynił to Bóg, gdy zostało zakończone dzieło stworzenia, dokonane pod Jego błogosławieństwem.
 
O inne spełnienie dziś idzie, do tej pory ukryte i nieprzeniknione. Szabat, w którym trzeba dziś pozostawać w bezruchu, w skupieniu serca i pamięci pokrytej łzami. Przygotowują także wonności i olejki, którymi jutro wczesnym rankiem oddadzą swój ostatni hołd Jego ciału.
 
Ale czy poprzez ten gest, przygotowują się jedynie do zabalsamowania swej nadziei? A jeśli Bóg przygotował na ich troskę odpowiedź, której nie mogą nawet przewidzieć, wyobrazić sobie, przeczuć… Odkrycie pustego grobu…, zapowiedź, że już Go tutaj nie ma, bo przełamał bramy śmierci…
 
Modlitwa
 
Panie, nasz Boże, racz zobaczyć i błogosławić wszystkie gesty kobiet, oddające na tym świecie cześć kruchości ciał, które otaczają łagodnością i pietyzmem.
 
A nas, którzy towarzyszyliśmy Tobie na tej drodze miłości, aż do końca, racz zachować, wraz z kobietami z Ewangelii, na modlitwie i w oczekiwaniu, o których wiemy, że zostaną spełnione w zmartwychwstaniu Jezusa, do którego świętowania w radości nocy paschalnej przygotowuje się Twój Kościół.
 
Pater noster
 
Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen!
(autorka: Anne-Marie Pelletier; źródło: http://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,5600,rozwazania-tegorocznej-papieskiej-drogi-krzyzowej-w-koloseum-pelen-tekst.html; [14.04.2017])
Podziel się z innymi:

DROGA KRZYŻOWA – NAWRÓCIĆ SIĘ

DROGA KRZYŻOWA – NAWRÓCIĆ SIĘ

Autor – ks. Jan Twardowski

W czasie Wielkiego Postu często mówimy o nawróceniu. Są tacy, którzy spowiadają się po dziesięciu, dwudziestu, pięćdziesięciu latach. Najczęściej w ciężkiej chorobie, przed śmiercią. Ksiądz jest świadkiem tych cudownych nawróceń do Boga. W naszym codziennym życiu nawróceni, ci, którzy spotykają się na Mszy świętej, nabożeństwach, też muszą nawracać się do Boga. Mówiliśmy nieraz, że wciąż życie odrywa nas od Boga. Nie tylko grzech, ale i zmęczenie, rozczarowanie, humory. Do Boga trzeba stale powracać, nawet będąc pobożnym człowiekiem.

 

STACJA I

Pan Jezus na śmierć skazany

Narzekaliśmy na Piłata, a właściwie jego naśladujemy najczęściej. Potępiamy, sądzimy ludzi zupełnie niesprawiedliwie. Jak często sądząc, błądzimy. Mamy w sobie trochę grzechu Piłatowego. Nawrócić się do Boga – to oderwać się od tego, powrócić do świętości, jaka jest w nas.

 

STACJA II

Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona

Nawrócić się to odnaleźć w sobie to dziecko Boże, które Jezus przez chrzest święty powołał do przyjaźni z Nim. Chrześcijanin ma wiedzieć, że krzyż nie jest nieszczęściem, tylko świadectwem jego wierności Bogu. Ma to towarzyszyć Bogu w swoim powołaniu.

 

STACJA III

Pierwsza słabość: lęk przed słabością.

Druga słabość: lęk przed samotnością.

Trzecia słabość; lęk przed utratą wiary.

Utraty wiary trzeba bać się najbardziej. Wiara podnosi zawsze, z każdego upadku. O wiarę trzeba się modlić. Wszystkie upadki Jezusa na drodze krzyżowej są święte. On padał świętą twarzą na świętą ziemię ze świętym sercem, nas kochającym.

 

STACJA IV

Jezus spotyka swoją Matkę

Co to znaczy nawrócić się? To znaczy odnaleźć w sobie to dziecko, któremu matka mówiła, by wyrósł na porządnego człowieka. Nawrócić się do Boga to odszukiwać w sobie naszą świętą wrażliwość, jaką gubimy.

 

STACJA V

Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi

W każdym z nas jest taki Cyrenejczyk, który nie bardzo chce pomagać. Spotyka się z Jezusem, któy uczy go pomagania innym. Nawracać się to nawracać w sobie Cyrenejczyka. Być tym, którym innym chce chętnie służyć.

 

STACJA VI

Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa

Opowiadała mi jedna znajoma, ze kiedy była młodą, silną dziewczyną, w czasie niemieckiej okupacji, podbiegła do kogoś, kto wyrwał się z obozu, i dała mu bochenek chleba. Powiedziała: – Teraz jestem stara i już bym tego nie zrobiła. Czy to warto tak się dla kogoś poświęcać? Nic za to nie dostałam. Weronika dostała relikwię, a mnie nikt nie podziękował.

Nawrócić się do Boga to wyrzucić myśli o sobie. Wynaleźć w sobie świętą Weronikę, która w każdym wieku chce służyć Jezusowi.

 

STACJA VII

Drugi upadek Jezusa

Wszystkie upadki Jezusa na drodze krzyżowej są święte i wszystkie nasze słabości…

Dlatego, jeśli komuś służymy, to nasze przemęczenie w pracy dla kogoś jest święte.

 

STACJA VIII

Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Stały z boku i patrzyły na Jezusa jak na procesję. Myślały o swoich nieszczęściach bardziej niż o Panu Jezusie. Nie poszły z Nim razem na Golgotę. Nawrócić się do Boga to iść z Jezusem do końca. Być wiernym do grobu.

 

STACJA IX

Trzeci upadek Jezusa

Wszystkie upadki na drodze krzyżowej Jezusa były święte. Jezus nie bał się słabości ludzkiej, to nie był bohater, który szedł, ale właśnie mógł słabnąć.

Upadł. Przewracał się. Był tak wierny tej naszej słabości ludzkiej, był jak jeden spośród nas. My też nie mamy wstydzić się naszych słabości, które są nieraz z najświętszego natchnienia poczęte.

 

STACJA X

Pan Jezus z szat obnażony

Czas obnażania nas z urody, zdrowia, nawet z pamięci. W szpitalu widzimy ludzi obnażonych. Obnażyła się starość, brzydota, nędza. Obnażenie, które przychodzi z czasem. Nawrócić się do Boga, to być razem z Jezusem w obnażeniu.

 

STACJA XI

Pan Jezus przybity do Krzyża

Mówili do Niego: – Zstąp z krzyża! Nie zszedł, bo łatwiej zejść z krzyża nieszczęścia niż wytrwać w nim do końca. Jezus wytrwał do końca. Wybrał to, co najtrudniejsze.

 

STACJA XII

Pan Jezus umiera na krzyżu

Każdy umiera dla swojego dobra. Święty idzie do Królestwa Bożego. Zły przestaje być zły dla innych. Umiera też dla swojego dobra, ale i dla dobra innych.

Człowiek umierając, spełnia ślub posłuszeństwa – jest posłuszny aż do śmierci.

 

STACJA XIII

Jezus zostaje zdjęty z krzyża

Ilu ludzi zdejmowało nas z krzyża. Przyjaciel zdjął z krzyża samotności, lekarz – z krzyża choroby, spowiednik – z krzyża grzechu. Ilu ludzi nam pomagało w życiu. Tacy jesteśmy niewdzięczni. Nie pamiętamy o tych, którzy pomogli nam zejść z krzyża cierpienia.

 

STACJA XIV

Jezus zostaje złożony do grobu

Grób nie jest grobem. Jest bramą, która prowadzi w dalsze życie. Przechodzimy zbawieni, to znaczy uratowani od cierpienia i śmierci wiecznej.

 

Zakończenie

Ewangelia mówi, że Jezusa ukrzyżowali o trzeciej godzinie. A więc była taka godzina, w której człowiek podniósł młotek na Pana Jezusa, by powoli uderzać Go po rękach i nogach.

Czy my czasem nie porywamy się na Jezusa? Czy nie oddalamy się od Niego? Czy nie dokuczamy Mu?

Grzech nie jest tylko wykroczeniem przeciwko przykazaniu, ale jest zerwaniem przyjaźni z Bogiem. Odejście od Boga jest czymś więcej niż przekroczenie paragrafu prawa. Jest odwróceniem się od Przyjaciela, który wciąż na nas czeka. Nawrócić się do Boga, to odnaleźć w sobie Boże dziecko, które Jezus powołał, aby się z Nim przyjaźniło. Odnaleźć to dziecko, które matka opłakała i prosiła, żeby było porządnym człowiekiem. Oby nie zginęła w nas święta wrażliwość.

 
Podziel się z innymi: