INTENCJE MODLITWY – STYCZEŃ 2018

 

INTENCJE MODLITWY – STYCZEŃ 2018

 

INTENCJE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Ewangelizacyjna:

Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

 

W codziennej modlitwie łączymy się duchowo z Ojcem Świętym Franciszkiem w błaganiach o pokój na świecie oraz w jego codziennych intencjach.

 

INTENCJE BLOGOWYCH RÓŻ

Przez Świętą Bożą Rodzicielkę Maryję zanosimy do Boga w Trójcy Jedynego nasze dziękczynienia za wszelkie otrzymane łaski, oraz przedstawiamy nasze prośby i błagania oczekując pomocy i pociechy.

Dziękujemy:

Za nieustanne działanie Ducha Świętego w Kościele i świecie.

Za posługę, przykład i nauczanie następcy świętego Piotra papieża Franciszka, prosząc o wszelkie potrzebne dla niego łaski i dary Ducha Świętego, aby z mocą głosił Dobrą Nowinę całemu światu.

Za wszystkich diakonów, tegorocznych neoprezbiterów, zakonników, prezbiterów, biskupów i kardynałów i za ich codzienną posługę.

Za wszystkie osoby konsekrowane za ich powołanie i realizowane przez nie misje.

Za nowe święte powołania kapłańskie i zakonne.

Za naszą Ojczyznę i jej świętych patronów.

Za czas dany nam na nawrócenie i pokutę.

Za przyjęte sakramenty święte.

Za rodziny wierne przesłaniu Ewangelii Chrystusowej.

Za dany nam każdy dzień życia ze wszystkim co nam Boża Opatrzność przynosi.

Za wszystkie wysłuchane prośby, otrzymane pocieszenia i umocnienia, pomoc od naszych dobroczyńców, prosząc dla nich o szczególne błogosławieństwo.

Przepraszamy:

Za opór i niestałość w przemianie naszych serc na wzór Serc Jezusa i Maryi

Za braki w miłosierdziu wobec nas samych i naszych bliźnich

Za brak otwarcia na Boże łaski i prowadzenie Ducha Świętego

Za brak gorliwości i sumienności w naszej codziennej służbie Bogu i bliźniemu

Za wszelkie zaniedbania w czynieniu dobra, do którego Bóg nas powołał

Za brak radości z tego, że jesteśmy Dziećmi Bożymi

Za brak rozeznawania i podejmowania stałej walki duchowej

Za nasze grzechy, słabości, brak wierności, egoizm, zamknięcie w sobie, lenistwo, niecierpliwość, zgorzknienie, zniechęcenie, kłótnie, kłamstwa, brak panowania nad słowami i wszelkie braki i uchybienia w miłości Boga, siebie samego i bliźniego.

Za wszelkie uchybienia wobec świętości życia

Za wszelkie bluźnierstwa, profanacje i niegodne przyjmowanie Najświętszego Sakramentu.

 

Modlimy się:

– we wszystkich intencjach zgodnych z intencjami Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi

– o rychłe zwycięstwo Niepokalanego Serca Maryi

– o dobre, zgodne z wolą Bożą przeżycie roku 2018

– w intencji kanonizacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki,

– w intencji beatyfikacji Sług Bożych prymasów Polski kardynałów Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego; Sług Bożych ks. Piotra Skargi SJ, siostry Leonii Nastał, męczenników jezuickich z II wojny światowej, siostry Łucji z Fatimy, Pauliny Jaricot

– w intencji konających o łaskę dobrej śmierci

– za zmarłych przebywających w czyśćcu o ich rychłe włączenie do społeczności świętych

– w intencji wszystkich zmarłych z naszych rodzin, naszych przyjaciół, znajomych – dla zmarłych o radość przebywania z Bogiem w Trójcy Jedynym, a dla osieroconych rodzin o pociechę i umocnienie wiary w życie wieczne,

– za zmarłych w wypadkach, katastrofach, konfliktach wojennych o radość zbawienia,

– w intencji Ojca Świętego Franciszka i jego podróży apostolskich

– w intencji naszej Ojczyzny Polski, aby wypełniła swoje posłannictwo jakiego Bóg od niej oczekuje, a my abyśmy dotrzymali składanych teraz oraz złożonych przed laty ślubów i zobowiązań

– w intencji rządzących i stanowiących prawo, o światło i moc Ducha Świętego, aby w swojej pracy kierowali się prawdą i dobrem narodu

– w intencji nawrócenia narodu polskiego

– o odkrywanie w naszej codzienności działania Ducha Świętego i poddawanie się Jego przemieniającemu prowadzeniu

– o codzienne życie według owoców Ducha Świętego i łaskę wytrwania do końca w wierze, nadziei i miłości

– w intencji świętości i ochrony życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci

– w intencji wszystkich nienarodzonych dzieci i ich rodziców

– w intencji dzieci zagrożonych aborcją

– w intencji osób zagrożonych eutanazją

– za wszystkie osoby konsekrowane i za powoływanych do różnych form życia konsekrowanego o wszelkie potrzebne łaski, dary i owoce Ducha Świętego

– w intencji misji i misjonarzy o potrzebną im pomoc i wsparcie materialne i duchowe

– o nowe powołania kapłańskie i zakonne

– aby coraz więcej osób odkrywało skarb jakim jest modlitwa różańcowa

– w intencji członków wszystkich wspólnot różańcowych na całym świecie, aby swoją modlitwą i wiernością przemieniali siebie i swoje otoczenie

– w intencji dyskryminowanych i prześladowanych chrześcijan, aby ich cierpienie i męczeństwo było dla nas zachętą do odważnego świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa Syna Bożego

– o pokój na świecie, w intencji zakończenia konfliktów wojennych szczególnie na Ukrainie, Syrii, Bliskim Wschodzie, w Afryce

– w intencji ofiar terroryzmu, trwających konfliktów wojennych, dla zmarłych o łaskę Nieba, dla poszkodowanych, uchodźców, osieroconych o potrzebną im pomoc materialną i duchową

– o przemianę serc tych, którzy wszczynają lub przygotowują akty terroryzmu i konflikty wojenne,

– w intencji wszystkich chorych o potrzebne łaski zdrowia, wytrwania, umocnienia dla nich, dla ich bliskich, dla lekarzy i opiekunów

– o dar nawrócenia i pokuty, o odnowienie i pogłębienie ducha modlitwy

– o dar wiary Słowu Bożemu i o pogłębianie znajomości Słowa Bożego, w którym Bóg przychodzi do naszej codzienności i rozwój duchowości biblijnej

–  o odkrycie na nowo i pogłębienie życia tajemnicą sakramentu chrztu świętego i bierzmowania

–  o pogłębienie wiary w Tajemnicę Obecności Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i coraz większą miłość do Chrystusa Eucharystycznego

– o codzienne, radosne spotkania ze Zmartwychwstałym Panem Jezusem, Synem Bożym w Słowie Bożym, Eucharystii, sakramentach, modlitwie, każdym napotkanym człowieku

– w intencji wynagrodzenia Bogu w Trójcy Jedynemu za wszelkie grzechy pijaństwa, rozwiązłości, zabójstwa nienarodzonych, bluźnierstw, kłamstwa, manipulacji, kradzieży, nieposzanowania godności i praw człowieka od poczęcia aż do śmierci, wynagrodzenia za grzechy lenistwa w służbie Bożej i drugiemu człowiekowi, grzechy społeczne i przeciw rodzinie.

– w intencji wszystkich ofiar jakiejkolwiek przemocy o uleczenie zranień, a dla dopuszczających się przemocy o głębokie nawrócenie i radykalne odstąpienie od zła

– w intencji rozbitych rodzin, o uleczenie ran i jeśli to możliwe o ich połączenie

– w intencji bezrobotnych, aby znaleźli godziwą pracę

– w intencji pracujących, aby owocami swojej pracy mogli służyć bliźnim

– w intencji wszystkich cierpiących, samotnych i opuszczonych o potrzebne im łaski i pomoc

– w intencji uwolnienia i uzdrowienia osób zniewolonych przez uzależnienia, nałogi, okultyzm, spirytyzm, New Age

– w intencjach własnych wszystkich członków Blogowych Róż Różańcowych i ich bliskich

– w intencji członków naszej wspólnoty różańcowej obchodzących w tym miesiącu swoje imieniny, urodziny, jubileusze o wszelkie potrzebne łaski i dary z Nieba i nieustające błogosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego.

– w intencjach i prośbach jakie pozostawiają w różnych miejscach odwiedzający ten blog.

 

ponadto:

1 stycznia – modlimy się o pokój na świecie i dziękujemy za opiekę i prowadzenie przez Świętą Bożą Rodzicielkę Maryję

3 stycznia – uczymy się oddychać Imieniem Jezus

4 stycznia – modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne oraz dziękczynienie za sakrament Eucharystii; Godzina Święta

5 stycznia – wynagradzamy za oziębłość ludzi Najświętszemu Sercu Jezusa

5/6 stycznia  godzina 03.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego za ofiary handlu ludźmi

6 stycznia – dziękujemy za Różaniec; prosimy o łaski dla członków wszystkich wspólnot różańcowych; wynagrodzenie za grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi; o 18.00 łączymy się duchowo z Eucharystią odprawianą przez ks. Grzegorza

14 stycznia – pamiętamy o migrantach i uchodźcach

18 – 25 stycznia – modlimy się o jedność chrześcijan

 

INTENCJE NADESŁANE:

MOHEREK

Matko Boża dziękuję za wszystkie otrzymane łaski.

Proszę z ufnością:

-o zbawienie wieczne dla zmarłych w rodzinie

-o nawrócenie niewierzących i o moje osobiste nawrócenie

-o dobrego męża dla córki by rodzina, która powstanie była pełna miłości i miła Panu Bogu

-o potrzebne łaski i zdrowie dla Barki i ks. Grzegorza

-o wysłuchanie w intencjach, w których codziennie się modlę.

 

ANNA

Proszę o modlitwę dla żyjących o błogosławieństwo Boże, dla zmarłych o życie wieczne a dla zatwardziałych grzeszników o miłosierdzie Boże.

 

BARKA

– o łaskę wytrwania,

– o światło Ducha Świętego i pomoc Anioła Stróża i moich patronów przy tworzeniu nowej strony internetowej bloga

 

JOANNA

Proszę o modlitwę o łaskę zdrowia dla mojego taty oraz o wyrwanie z uzależnienia mojego męża a także za ratowanie mojej rodziny.

 

PAWEŁ JÓZEF

W intencji spraw zawodowych i prywatnych – o Boże błogosławieństwo i Opiekę Matki Bożej

W intencji pomyślnego rozwiązania wszelkich problemów zawodowych i prywatnych.

Brak konsekwencji błędów i niedopatrzeń oraz złych wyborów.

 

MIEJSCE NA TWOJĄ INTENCJĘ: …………………

(Zostaw swoją intencję w komentarzach, lub jeśli nie chcesz jej upubliczniać na tym blogu wyślij ją mailem : barbara.karpinska@vp.pl

Podziel się z innymi:

61 myśli nt. „INTENCJE MODLITWY – STYCZEŃ 2018

 1. Naszym modlitwą powierzam Danusię M, przed operacją guza w głowie, w czasie operacji i po operacji. Zawierzam Ci jej zdrowie i życie. Niech spełni się proroctwo Boga Ojca dla niej, bo ona pragnie pełnić wolę Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

 2. Powierzam Ci Maryjo, rekolekcje weekendowe u Świętej Rodziny, które będzie prowadził dla nas marianin, a więc Twój czciciel Maryjo.

   • Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, uczestnicz w tych rekolekcjach, wspieraj modlitwą, tak jak czuwałaś na modlitwie z uczniami w Wieczerniku.Zapraszaj na te spotkania Ducha Świętego, niech przypomina o nauczaniu Jezusa. Amen

 3. Maryjo, bądź Uzdrowieniem dla chorych, których polecił nam do otoczenia modlitwą nasz Ksiądz, Opiekun Wspólnoty; są to chorzy – Leszek, Artur i Rafał. Maryjo broń ich dusz, aby przylgnęli do Chrystusa, szczególnie Leszka, który nie jest skłonny do pojednania z Bogiem, broń ich ciał, które kąsa nowotwór i inna choroba neurologiczna. Zanurzamy ich w Krwi Baranka i w Ranach Chrystusa, Twojego Jednorodzonego Syna. Amen.

 4. Dziękuję Matko Boża Uzdrowienie Chorych za 32 letnią Martę po wylewie pnia mózgu. Marta żyje , chodzi o balkoniku, ma zawroty głowy i podwójne widzenie , ale umysłowo funkcjonuje bardzo dobrze, mówi.Dziękuję każdemu, kto włączył się do modlitwy.

 5. Ojcze Niebieski , pokornie Cię proszę o uleczenie Piotra ze wszystkich skutków nałogów na duszy, duchu , sercu i umyśle , ulecz wszystkie jego rany i dopomóż mu uporać się ze swoją przeszłością . Boże wysłuchaj mnie
  przez Syna Twojego Umiłowanego,a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
  Jezu ufam Tobie . Amen.

 6. Proszę Cię Maryjo, weź w przemożną swą opiekę dwóch moich szwagrów; Władysława i Kazimierza, którzy leżą w szpitalach, proś Jezusa o łaski najbardziej im potrzebne w tym czasie. Jezu, Ty zajmij się ich życiem. Amen.

 7. proszę o modlitwę w intencji Patrycji o zdrowie i wszelakie potrzebne łaski, o uwolnienie od problemów, światło Ducha św.na kazy dzień, mądre wybory życiowe.

 8. Maryjo, Ty jesteś Matką Bożą Kapłańską wg wizji Św. Faustyny, a więc przez Twoje łaskawe orędownictwo powierzamy,Twojego duchowego Syna, a naszego Opiekuna ks. Grzegorza Kalamarza, który przebywa w szpitalu i jutro ma operację, Twojemu Sercu i Sercu Jezusowemu. Zajmij się Nim troskliwie Matko Boża Szkaplerzna, Patronko kościoła,w której ks. Grzegorz sprawuje Najświętszą Ofiarę. Wypraszaj u Najświętszego Serca Jezusowego pełne zdrowie, by mógł jak najszybciej odprawić Mszę dziękczynną ku Twojej czci Matko i podziękować osobiście Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Św. Janie Apostole, patronie kościoła w Borkowie Wielkim, módl się z nami za Księdza Proboszcza a Ty Święty Michale Archaniele strzeż i pilnuj nie tylko ks. Grzegorza i personel medyczny ale i Jego parafię, której części jesteś Patronem. Amen.

 9. Św Janie ewangielisto mój opiekunie na ten rok proszę wstaw się za moją rodziną do Boga by nam błogosławił i odsunął od nas wszystkie niebezpieczeństwa ,by nie pogorszyło się zdrowie męża ,a ja bym mogła się nim opiekować

 10. Maryjo pod Twoją opiekę oddaję szwagra Władysława, który jest przygotowywany do operacji na sercu. Otocz go swoją miłością, czułością, troskliwością, wstawiaj się za Nim u Twojego Syna. Amen.

 11. za moją mame o pomoc dla niej i siły o pomoc w opiece nad ciocią o pomoc w podieciu dobrej decyzji swiatło DUCHA SWIETEGO za siostr i jej dzieci problemy szkolne

 12. Proszę o modlitwę o łaskę uzdrowienia dla mojego męża Darka który zmaga się z chorobą nowotworową,i o błogosławieństwo Boże dla mojej rodziny.

 13. Intencja
  O uzdrowienie relacji małżeńskich, rodzicielskich i braterskich w naszej rodzinie
  O dotyk Boga dla mojego męża, doświadczenie Jego miłości i nawrócenie
  Bóg zapłać

 14. W dniu dzisiejszym moja siostra Honorata obchodzi 80lecie Chrztu Świętego,była w tej intencji Eucharystia dziękczynno-błagalna, ale prosiła mnie również o modlitwę, by u schyłku życia była tak gorliwa w służbie Bogu, właściwie odczytywała wolę Bożą każdego dnia i była pomocna ludziom jak 60 lat temu gdy ofiarowała się Bogu na wyłączną służbę. Ja proszę również Was o wsparcie w modlitwie różańcowej, bo chyba jak nigdy potrzebuje modlitwy w tym czasie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *