NOWENNA DO MATKI BOŻEJ GIETRZWAŁDZKIEJ

 

Nowenna do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

 

(30 sierpnia – 7 września)

 

V. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.

R. Panie pospiesz ku ratunkowi memu.

V. Chwała Ojcu i Synowi…

R. Jak była na początku…

 

 

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

 

Przybądź Duchu Święty napełnij serca Twych wiernych i ogień Twej miłości w nich zapal.

V. Ześlij Ducha Twojego, a powstanie życie.

R. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

DZIEŃ I

 

Bądź pozdrowiona Matko Najświętsza Królowo Ziemi Warmińskiej. Tyś wybrała Gietrzwałd jako szczególne źródło Twoich łask. Oto staję u stóp Twoich Maryjo, Pani Gietrzwałdzka. Całą duszą i sercem błagam Cię najgoręcej, racz spojrzeć na mnie, two­jego sługę (twoją służebnicę). Przyjdź mi z pomocą abym mógł(a) podźwignąć moją grzeszną duszę ku dobru i cnocie. Spraw, abym jak najszybciej stał(a) się godnym (godna) łaski i Bożego miłosierdzia.

O Maryjo, któraś po Zwiastowaniu Aniel­skim nawiedziła św. Elżbietę, proszę Cię, nawiedź dzisiaj moją duszę i moje serce, abym wsparty(a) Twoją łaską mógł(a) uświęcić swoje życie, żyjąc tylko dla Ciebie i dla Twego Boskiego Syna, a mojego Zbawiciela. Amen.

 

Ojcze nasz…, 3 x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

 

WESTCHNIENIE

Matko Boża Gietrzwałdzka. Serdecznie Cię proszę, Niech Syna Twojego, w sercu moim noszę. Nie wypuszczaj mnie z Twojej opieki, dopóki nie połączę się z Tobą w Niebie na wieki.

 

MODLITWA BŁAGALNA

Przeczysta Dziewico, Matko Boża i Pani Gietrzwałdzka. Bądź pochwalona, łaski pełna Królowo nieba i ziemi. Oto ja twój syn (two­ja córka), staję przed Tobą z moimi kłopota­mi i zmartwieniami. Zdaję sobie sprawę, jak bardzo jestem słaby(a). Moje słabości i zaniedbania, upadki i niewierności względem Cie­bie, a nade wszystko moje grzechy, nie po­zwalają mi nawet podnieść oczu ku Tobie.

Do kogóż jednak pójdę, jeśli nie do Ciebie, mojej Matki? Ty mnie najlepiej rozumiesz, wysłuchasz i dopomożesz. Ty przecież nieu­stannie wstawiasz się za mną u Twego Syna, wypraszasz mi Jego przebaczenie i potrzeb­ne łaski.

A zatem, do Ciebie, o Pani Gietrzwałdzka, uciekam się w moich niedolach, prosząc pokor­nie, abyś raczyła wstawić się za mną u Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Racz przeto przyjąć moje prośby zanoszone do Ciebie w tej no­wennie. Wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł (mogła) otrzymać to, czego tak bardzo pra­gnie moja dusza. Wejrzyj łaskawym okiem na mnie i całą moją rodzinę. Uproś nam łaskę wytrwania w wierności Chrystusowi i moim postanowieniom. Amen.

 

DZIEŃ II

 

Bądź pozdrowiona Niepokalana Panno Gie­trzwałdzka. Rozpamiętując Twoją uciążliwą podróż do Twej krewnej Elżbiety, której przy­niosłaś pocieszenie i błogosławieństwo dla jej domu, zechciej o Pani Gietrzwałdzka porów­nać owe trudy ze zmaganiem mojej duszy. Proszę Cię, nie zważaj na tak liczne grzechy moje, ale spójrz na moje serce, które tak bardzo pragnie się oddać Tobie.

Przybądź do mnie z Twoim ukojeniem i z Twoją pociechą. Niech z Twoją pomocą rozpocznę szczerą poprawę mojego życia tak, abym kiedyś stał(a) się godnym (godna) obiet­nic Chrystusowych. Amen.

 

Ojcze nasz…, 3 Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Westchnienie, Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

 

DZIEŃ III

 

Bądź pozdrowiona, Matko Nasza Najmilsza, wywyższona tutaj na ziemi przez tak licz­nych Twoich czcicieli. O Maryjo, Twoja krew­na Elżbieta, będąc sprawiedliwą w oczach Bożych, poczuła się jednak niegodna wobec Ciebie, Matki Króla nieba i ziemi, pozdrawia­jąc Cię słowami pełnej pokory: „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?” (Łk 1,43). O Matko Najświętsza, świadom tak licznych moich grzechów, nie przestaję stale siebie zapytywać – czy jestem godny (godna) opieki Twojej? Ale jakżeby było bez Ciebie, Matko Najświętsza? Zginął­bym (zginęłabym) mamie, bo za moje grzeszne czyny, dawno dosięgłaby mnie Boża spra­wiedliwość.

Tobie tylko Matko najmiłosierniejsza, Two­jemu orędownictwu i przemożnej opiece za­wdzięczam, że jeszcze żyję i że Bóg użycza mi tyle czasu do opamiętania i poprawy. Nie opuszczaj mnie więc, o Matko, i nie pozba­wiaj mnie Twojej miłościwej opieki. Wstawiaj się za mną u Twego Syna. Amen.

 

Ojcze nasz…, 3 x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Westchnienie, Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

 

DZIEŃ IV

 

Bądź pozdrowiona Królowo nieba i ziemi, przez chóry aniołów stale wielbiona. Niech do mego pozdrowienia dołączą się dzisiaj tak liczne zastępy Twoich wiernych sług, których w Gietrzwałdzie i na wszystkich innych uprzy­wilejowanych miejscach pocieszałaś i wspiera­łaś Twoimi cudownymi łaskami. Jak przy powitaniu z Elżbietą wielbiłaś Boga słowami: „Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej…” i wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny; tak i ja choć niegodny (a) grzesznik (grzesznica), pragnę wielbić Boga z wdzięcznością za wszystkie wielkie rzeczy, jakie uczynił mi przez Syna Swego, Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela.

Ty zaś Królowo i moja najmiłościwsza Matko wspomnij na Swego sługę (służebnicę) w chwili, gdy Bóg będzie mnie powoływał przed Swój Majestat, aby wtedy, do wszyst­kich, rzeczy, jakie mi uczynił, raczył też dodać me wieczne zbawienie. Amen.

 

Ojcze nasz…, 3 x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Westchnienie, Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

 

DZIEŃ V

 

Bądź pozdrowiona i uwielbiona Cudowna Pani Gietrzwałdzka. Patriarchowie i prorocy już przepowiedzieli Twoją wielkość i świę­tość jako Matki Syna Bożego. Jak rozrado­wało się serce Twojej krewnej Elżbiety, gdy Cię ujrzała w domu swoim, tak samo moja dusza i serce moje przepojone są niewysłowioną radością i szczęściem, że zechciałaś nawiedzić to święte miejsce na Warmii. Na tym świętym miejscu dusza moja i serce moje promieniują tak wielką radością adoru­jąc Twojego Syna, ukrytego pod postacią chleba i wina. Ten sam Jezus Chrystus, któregoś nosiła pod Swym dziewiczym ser­cem, teraz, na tym wybranym przez Ciebie miejscu, ucisza moje strapione serce a duszę moją napełnia Swą nieogarnioną miłością.

O Pani Gietrzwałdzka, pozwól mej duszy stale kosztować tego wesela i tej radości. Spraw, abym nigdy nie odstąpił (a) od Twe­go Syna i Ciebie, ale żył (a) w jedności z wami na wieki. Amen.

 

Ojcze nasz…, 3 x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Westchnienie, Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

 

DZIEŃ VI

 

Bądź pozdrowiona Gwiazdo zaranna, wesele nieba i ziemi. Przebywając w domu Zachariasza i Elżbiety uświęciłaś to miejsce blaskiem Bożej laski. Dom Swych krewnych wypełniłaś weselem i Twoim błogosławień­stwem. O Święta Pani Gietrzwałdzka, użycz mi choć jednego promyka Twojej świętości oraz uproś u Twego Syna potrzebne mi łaski.

Świadomy(a) swych grzechów i upad­ków, uciekam się do Ciebie, Pocieszycielko strapionych, oświeć mą duszę blaskiem Twej świętości, pociesz i ulecz ją, a rozraduje się serce moje w Tobie o Maryjo i w Panu Zba­wicielu moim. Amen.

 

Ojcze nasz…, 3 x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Westchnienie, Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

 

DZIEŃ VII

 

Bądź pozdrowiona Matko Boża Gietrz­wałdzka, Wspomożenie wiernych. Czcili i wiel­bili Cię wszyscy Święci Pańscy. Tyś była im pomocą i obroną w chwilach pokus i prób. Wspomożycielko wiernych, pamiętaj o mnie, Twym dziecku, które Twój Syn z krzyża powierzył Twej opiece. Matko Boża Gietrz­wałdzka, bądź więc i moją Wspomożycielką w ziemskim pielgrzymowaniu.

Spraw, abym przebył(a) ziemską piel­grzymkę jak najlepiej, a po śmierci mógł(a) wychwalać Cię na wieki. Amen.

 

Ojcze nasz…, 3 x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Westchnienie, Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

 

DZIEŃ VIII

 

Bądź pozdrowiona Matko Boża Gietrz­wałdzka. Z największą miłością zwracają się do Ciebie Twoi czciciele, którzy słysząc dźwięk dzwonu wzywającego na „Anioł Pański”, wielbią Cię słowami zwiastującego Archanioła. Odtąd i ja pragnę należeć do grona tych, którzy Cię wielbią słowami Archanioła Gabriela.

O Pani Najświętsza, Matko Boża Gietrz­wałdzka otocz mnie swoją opieką do końca mego ziemskiego życia. Pragnę się oddać Tobie cały z duszą i ciałem. Broń mnie Matko Najświętsza od wszelkiego zła tutaj na ziemi, a w przyszłym życiu uchroń od wiecznego potępienia. Amen.

 

Ojcze nasz…, 3 x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Westchnienie, Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

 

DZIEŃ IX

 

Bądź pozdrowiona Królowo dusz w czyśćcu cierpiących. Ostatnią część Nowenny ofiaruję Ci, Królowo za wszystkich wiernych zmarłych, za dusze moich krewnych, bliźnich i znajomych; za tych wszystkich, którzy w czyśćcu spłaca­ją dług Boskiej Sprawiedliwości. Twojemu Orędownictwu, Królowo Najłaskawsza pole­cam wszystkie dusze zmarłych, które wymie­niam w codziennej modlitwie, a szczególnie te, o których nikt już nie pamięta.

Matko Najświętsza, przygarnij je do Swo­jego litościwego Serca i wprowadź je do świa­tłości wiekuistej. Niech i one kiedyś w niebie sławią Twoją dobroć i litość; razem z Tobą i wszystkimi Świętymi zażywają wiecznego wesela, którego i ja, z Twoją pomocą pragnę być uczestnikiem przez zasługi Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Ojcze nasz…, 3 x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Westchnienie, Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

 

 

 

LITANIA DO MATKI BOŻEJ GIETRZWAŁDZKIEJ

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo,  Matko Boża Gietrzwałdzka, módl się za nami.

Matko Boża Gietrzwałdzka, cudami słynąca,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nieustannie wstawiająca się za nami,

Matko Boża Gietrzwałdzka, błogosławiąca źródło wody cudownej,

Matko Boża Gietrzwałdzka, uzdrowienie chorych,

Matko Boża Gietrzwałdzka, pocieszycielko strapionych,

Matko Boża Gietrzwałdzka, ucieczko grzesznych,

Matko Boża Gietrzwałdzka, udzielająca wszelkiej pomocy,

Matko Boża Gietrzwałdzka, wypraszająca łaski,

Matko Boża Gietrzwałdzka, której tak zaufaliśmy,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do gorliwego odmawiania Różańca Świętego,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do czynienia pokuty,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do wstrzemięźliwości i  powściągliwości,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do miłości i wierności małżeńskiej,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do gorliwości i pobożności,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do skromności i czystości,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do uczciwości i sprawiedliwości społecznej,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do łagodności i cierpliwości,

Matko Boża Gietrzwałdzka, racz nas nawiedzić w smutkach i strapieniach naszych, wstawiaj się za nami

Matko Boża Gietrzwałdzka, racz otoczyć opieką rodziny nasze,

Matko Boża Gietrzwałdzka, racz uchronić naszych ojców, mężów, braci i cały naród od plagi pijaństwa,

Matko Boża Gietrzwałdzka, racz otoczyć swą macierzyńską opieką dzieci nasze,

Matko Boża Gietrzwałdzka, racz uchronić młodzież naszą od niewiary,

Matko Boża Gietrzwałdzka, racz zapalić pragnienie służby Bożej w sercach młodzieży naszej,

Matko Boża Gietrzwałdzka, racz być nam szczególną obroną w godzinę śmierci naszej.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Módl się za nami Matko Boża Gietrzwałdzka.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, Pani Gietrzwałdzkiej, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 
Podziel się z innymi:

NOWENNA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚWIĘTEJ MATKI TERESY Z KALKUTY

NOWENNA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚWIĘTEJ MATKI TERESY Z KALKUTY

(m. inn. o uzdrowienie rozbitych małżeństw, uzdrowienie w chorobach nowotworowych, wszelką potrzebną pomoc Nieba)

27 sierpnia – 4 września

 

MODLITWA DO ŚWIĘTEJ MATKI TERESY.

Święta Matko Tereso z Kalkuty, Ty pozwoliłaś, aby pragnienie Jezusa na Krzyżu zapłonęło w Tobie żywym pragnieniem, tak iż stałaś się światłem Jego miłości dla innych. Wyproś od Jezusowego Serca……. (wymień swoją intencję). Naucz mnie zezwalać Jezusowi na to, aby przenikał całą moją istotę i dysponował nią, tak by i moje życie promieniowało Jego światłem i Jego miłością wobec bliźnich. Amen.

Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny, Przyczyno naszej radości, módl się za nami.

Święta Matko Tereso z Kalkuty, módl się za nami.

 

 

DZIEŃ PIERWSZY – 27.08

POZNAJ ŻYJĄCEGO JEZUSA

„W głębi serca każdego człowieka znajduje się wiedza o Bogu. I w głębi serca każdego człowieka jest również pragnienie relacji z Nim”

„Im lepiej poznajemy Boga, tym bardziej będziemy mu ufać.”

” Musimy poznać Boga: to, że Bóg jest miłością, że nas kocha i że stworzył nas – każdą i każdego z osobna – do większych rzeczy. Stworzył nas do kochania i bycia kochanymi.”

„Czy naprawdę znasz żyjącego Jezusa – nie z książek, ale dzięki przebywaniu z Nim w swoim sercu?”

Czy rzeczywiście jestem pewien Chrystusowej miłości do mnie i mojej do Niego? To przekonanie jest skałą, na której zbudowana jest świętość. Co powinniśmy zrobić, aby taką pewność zdobycia? Powinniśmy poznać Jezusa, pokochać Go i Jemu służyć. To poznanie daje wielką siłę. Poznajmy Jezusa wiarą: poprzez rozważanie Jego słów, Jego Kościoła i podczas zjednoczenia z Nim na modlitwie.

MYŚL DNIA

Nie szukaj Jezusa w zaświatach. Tam go nie znajdziesz. On jest blisko ciebie. On jest w tobie.

Poproś o łaskę głębokiego poznania Jezusa.

Odmów modlitwę do św. Matki Teresy

 

DZIEŃ DRUGI – 28.08

JEZUS KOCHA CIĘ NIESKOŃCZONĄ MIŁOŚCIĄ

 Jesteś dla Boga kimś wyjątkowym… On czeka na spotkanie z tobą w modlitwie. Chce cię wypełnić swoją obecnością.

Co to znaczy przebywać sam na sam z Jezusem? Nie jest to siedzenie sam na sam z własnymi myślami. To świadomość, że Jezus jest blisko ciebie, że cię kocha, że jesteś dla Niego cenny, że jest w tobie zakochany. Powołał cię i do Niego należysz. Jeśli tego doświadczysz, będziesz w stanie stawić czoła każdej porażce, każdemu upokorzeniu lub cierpieniu.

Zły może próbować wykorzystać różne zranienia lub błędy z naszego życia, abyśmy uznali za niemożliwe to , że Jezus naprawdę nas kocha i że jest blisko nas. Takie niebezpieczeństwo grozi każdemu. A to smuci, gdyż te podszepty Złego są zupełnym przeciwieństwem tego, co Jezus pragnie powiedzieć… On kocha ciebie zawsze: nawet wtedy, gdy czujesz się tej miłości niegodzien.

Jezus kocha ciebie czule: jesteś dla Niego cenny. Zwróć się do Jezusa z wielką ufnością i pozwól sobie być przez Niego kochanym. Przeszłość należy do Jego Miłosierdzia, przyszłość do Jego Opatrzności, teraźniejszość do Jego Miłości.

MYŚL DNIA

Nie lękaj się – jesteś cenna dla Jezusa. On cię kocha.

Poproś o łaskę pewności bezwarunkowej i osobistej miłości Jezusa do ciebie.

Odmów modlitwę do św. Matki Teresy

 

DZIEŃ TRZECI – 29.08

USŁYSZ, JAK JEZUS MÓWI DO CIEBIE „PRAGNĘ”

W czasie męki, bólu i samotności Jezus powiedział wyraźnie: „Czemuś mnie opuścił?”. Tak bardzo był samotny, opuszczony, cierpiący na krzyżu… Podczas tej wielkiej udręki powiedział ” Pragnę”… Ludzie myśleli, że chodziło o zwykłe pragnienie, więc podano Mu natychmiast ocet. Jezus jednak pragnął czegoś innego: naszej miłości, czułości, głębokiego przywiązania do Niego i przeżywania z Nim Jego męki. Ciekawe że powiedział: „Pragnę” a nie „Daj mi swoją miłość”.. Pragnienie Jezusa na krzyżu nie jest fikcją. Wyraziło się w słowie „Pragnę”. Usłyszmy, jak On mówi te słowa do ciebie i do mnie.. to naprawdę Boży dar.

Jeśli będziesz słuchał sercem, usłyszysz i zrozumiesz… Dopóki nie będziesz głęboko przekonany, że Jezus pragnie twej miłości, dopóty się nie dowiesz, kim On chce dla ciebie być i kim chce, byś ty był dla Niego.

Krocz Jego śladami w poszukiwaniu dusz. Zanieś Jezusa i Jego światło do domów ubogich i do tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Gdziekolwiek pójdziesz, rozsiewaj miłość wypływającą z Jego Serca, zaspokajając w ten sposób jego pragnienie dusz.

MYŚL DNIA

Tylko pomyśl! Jezus pragnie ciebie i mnie, abyśmy przyszli i zaspokoili Jego pragnienie miłości.

Poproś o łaskę zrozumienia Jezusowego wołania „Pragnę”

Odmów modlitwę do św. Matki Teresy

 

DZIEŃ CZWARTY – 30.08

MATKA BOŻA CI POMOŻE

Tak bardzo potrzebujemy, by Maryja nauczyła nas, co to znaczy zaspokoić Jezusowe pragnienie naszej miłości, które nam objawił. Maryja uczyniła to w piękny sposób: oddała Bogu swoje życie, trwając w czystości, pokorze i wiernej miłości. Starajmy się wzrastać, mając za przewodnika Matkę Bożą, w tych ważnych postawach serca, które są miłe Bogu i które pozwalają na zjednoczenie z Nim, w Jezusie i przez Jezusa, w mocy Ducha Świętego. postępując tak jak Maryja, pozwolimy Bogu na wzięcie w posiadanie całej naszej istoty. Przez nas Bóg będzie mógł przekazać swoje pragnienie miłości wszystkim, z którymi się zetkniemy, zwłaszcza ubogimi.

Jeśli będziemy trwali przy Matce Bożej, udzieli nam Ona ducha miłującej ufności, radości i całkowitego zawierzenia.

MYŚL DNIA

Trzeba, byśmy byli bardzo blisko Matki Bożej, która stojąc pod krzyżem i słysząc słowa Jezusa: „Pragnę”, pojęła bezmiar Bożej miłości.

Poproś o łaskę nauczenia się od Maryi zaspokojenia Jezusowego pragnienia na Jej wzór.

Odmów modlitwę do św. Matki Teresy

 

DZIEŃ PIĄTY – 31.08

CAŁKOWICIE ZAUFAJ JEZUSOWI

Zaufaj dobremu Bogu, który nas kocha, który się o nas troszczy, który wszystko widzi i wszystko wie, który wszystko może uczynić dla dobra naszych dusz.

Chrystus zgodził się umrzeć, ponieważ ufał swojemu Ojcu. Wiedział, że Bóg użyje tej pozornej porażki w swoim zbawczym planie. My również powinniśmy mieć głęboką wiarę i zaufanie w to, że jeśli postępujemy zgodnie z wolą Bożą, Jego zbawczy plan wypełni się w nas i przez nas, mimo porażek, jakie nas spotkają.

Jezus nigdy się nie zmienia… Zaufaj Mu, zaufaj z szerokim uśmiechem, nieprzerwanie wierząc, że jest On Drogą do Ojca i Światłem pośród ciemności tego świata.

Uczyńmy jedno wielkie postanowienie, że cali będziemy miłością do Jezusa w świecie…że całkowicie będziemy do Jego dyspozycji, tak by mógł się nami posługiwać bez naszej wiedzy. Sądzę, że jest to najlepszy sposób, by wyrazić naszą miłość do Niego, by przyjąć Go takim, jakim jest. Jeśli zechce przyjść do naszego życia w poniżeniu, w cierpieniu, niech tak będzie. Tak samo, jeśli zechce w rozgłosie. Cokolwiek by to było, sukces czy porażka, jest dla Niego bez znaczenia, więc dla nas również powinno być nieważne.

Maryja wykazała także całkowite zaufanie Bogu poprzez zgodę na udział w Jego planie zbawienia, mimo swej małości. Wiedziała Ona bowiem, że Wszechmocny może dokonać w Niej i przez nią wielkich rzeczy. Zaufała. Kiedy powiedziała Mu „tak” to się stało. Nigdy nie zwątpiła. Nie bój się czule kochać Jezusa. kiedy Mu zaufasz, dokona dla ciebie wielkich rzeczy.

MYŚL DNIA

Ufność do Boga może dokonać wszystkiego.

Poproś o łaskę niewzruszonego zaufania w Bożą moc oraz miłość do ciebie i do innych

Odmów modlitwę do św. Matki Teresy

 

DZIEŃ SZÓSTY – 01.09

PRAWDZIWA MIŁOŚĆ TO ZAWIERZENIE

Słowo „Pragnę” pozostanie bez znaczenia, jeśli w całkowitym zawierzeniu nie oddam wszystkiego Jezusowi.

Zrobię dziś to, cokolwiek zechce Jezus. I pojawi się jedność. Zawierzenie i pozwolenie Bogu, by posłużył się tobą bez twojej wiedzy, jest wspaniałym znakiem jedności z Bogiem. Świętość to właśnie całkowite poddanie się Bogu. Totus Tuus. Cały Twój. To takie jasne. Dawanie wszystkiego, czego żąda. Potrzeba wiele miłości, by dostrzec Bożą Rękę.

Chcę czynić tylko to, czego pragnie Bóg. Miejmy odwagę robić to, czego On pragnie, nawet gdy jest to trudne.

Często przewody ułożone obok siebie są duże i małe, stare i nowe, tańsze i droższe. dopóki nie przejdzie przez nie prąd, nie będzie światła. Przewód to ty i ja. Prąd to Bóg. Możemy umożliwić prądowi przejście przez nas, użycie nas i wytworzenie Światła.  Światła – Jezusa albo możemy odmówić naszego udziału i pozwolić, by rozlała się ciemność. Nasza Matka, Maryja, była najwspanialszym przewodem. Pozwoliła, by Bóg wypełnił ją po brzegi, a przez poddanie się Jemu – „Niech mi się stanie według słowa Twego”- stała się pełna łaski. Zaś w chwili, gdy została napełniona „prądem”, czyli łaską Bożą, pospiesznie udała się do domu Elżbiety, by podłączyć przewód -Jana do prądu – Jezusa.

MYŚL DNIA

Pozwól Bogu posługiwać się tobą bez twojej wiedzy.

Poproś o łaskę całkowitego zawierzenia Bogu swojego życia.

Odmów modlitwę do św. Matki Teresy

 

DZIEŃ SIÓDMY – 02.09

BÓG MIŁUJE RADOSNEGO DAWCĘ

Aby radość przyniosła owoce, musi być dzielona.

Mówiąc radość, mam na myśli wewnętrzną głębię radości: w tobie, w twoich oczach, w twoim uśmiechu, spojrzeniu, twarzy, sposobie poruszania się i działania itd.” Aby radość moja w was była”- powiedział Jezus. Czym jest Jezusowa radość? Jest ona wynikiem nieustannej komunii z Bogiem i wypełnienia woli Ojca. „Przyszedłem po to, aby moja radość w was była i aby wasza radość była pełna”. Radość ta jest owocem jedności z Bogiem, przebywania w Jego obecności. Życie w Bogu wypełnia nas radością. Bóg jest radością. Radość błyszczy w oczach, objawia się podczas mówienia i chodzenia… Gdy ludzie zobaczą w nas ciągłą radość, uświadomią sobie, że są umiłowanymi dziećmi Boga.

Nie ma miłości bez radości: miłość bez radości nie jest prawdziwą miłością. Musimy więc wnieść ową radość i miłość w dzisiejszy świat.

Radość również była mocą Maryi. Maryja była pierwszą Misjonarką Miłości: jako pierwsza otrzymała Jezusa fizycznie i w „pośpiechu” zaniosła Go do innych. Tylko radość mogła dać Jej taką siłę, by iść i być służebnicą Pańską.

MYŚL DNIA

Być może nie jesteś w stanie dać innym wiele, ale zawsze możemy podzielić się radością, która wypływa z serca zakochanego w Bogu.

Poproś o łaskę odnalezienia radości w kochaniu i dzielenia tej radości z każdym kogo spotkasz.

Odmów modlitwę do św. Matki Teresy

 

DZIEŃ ÓSMY – 03.09

JEZUS UCZYNIŁ SIEBIE CHLEBEM ŻYCIA I GŁODNYM

Jezus udowodnił swoją miłość do nas przez oddanie swojego życia, siebie samego. ”Będąc bogatym, stał się ubogim” dla ciebie i dla mnie. Oddał siebie całkowicie. Umarł na krzyżu. Ale zanim umarł, uczynił siebie Chlebem Życia, by nasycić nasz głód miłości, głód Jego samego. Powiedział: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie”. Wielkość Jego miłości sprawiła, że stał się głodnym: ”Byłem głodny, a nakarmiliście mnie. Jeśliście mnie nie nakarmili, nie wejdziecie do życia wiecznego”. Bóg ciągle kocha świat. Posyła ciebie i mnie do dawania świadectwa tej miłości: temu, że jest On miłosierny. To właśnie my mamy być Jego miłością i Jego współczuciem w dzisiejszym świecie. Abyśmy jednak byli zdolni kochać, musimy mieć wiarę, gdyż wiara wprowadzona w czyn to miłość. Miłość wprowadzona w czyn to służba. To dlatego Jezus uczynił siebie Chlebem Życia, abyśmy mogli się Nim karmić, Nim żyć i dostrzegać Go w żałosnym przebraniu najbiedniejszych z biednych.

Nasze życie powinno być przeniknięte Eucharystią, ponieważ dzięki Jezusowi Eucharystycznemu poznajemy, jak bardzo Bóg pragnie nas kochać i jak bardzo pragnie w zamian naszej miłości. Od Jezusa Eucharystycznego otrzymujemy światło i siłę potrzebne do zaspokojenia tego Bożego pragnienia.

MYŚL DNIA

Uwierz, że Jezus jest obecny pod postacią Chleba i że jest On w głodnym, nagim, chorym, samotnym, niekochanym, bezdomnym, bezradnym i bez nadziei.

Poproś o łaskę ujrzenia Jezusa w Chlebie Życia i służeniu Jemu, obecnemu w żałosnym przebraniu najbiedniejszych z biednych.

Odmów modlitwę do św. Matki Teresy

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY – 04.09

ŚWIĘTOŚĆ TO JEZUS ŻYJĄCY I DZIAŁAJĄCY WE MNIE

Nasze dzieła miłości nie są niczym innym jak rezultatem obfitości Bożej miłości. Kto jest ściśle złączony z Bogiem, mocno kocha bliźniego.

Powinniśmy stać się świętymi nie dlatego, że chcemy czuć się jak święci, ale po to, by Jezus mógł w nas w pełni żyć.

Świętość to przyjęcie woli Boga z szerokim uśmiechem…to wszystko. To przyjęcie Go takim, jaki przychodzi do naszego życia: zgoda na to czego od nas pragnie, jak chce się nami posłużyć, gdzie chce nas postawić. To pozwolenie na posługiwanie się nami bez ustalania tego z nami.

Świętość nie jest uczuciem albo wyobrażeniem… Jest rzeczywistością. Mnie pomaga i pomoże tobie fakt, że dzieła miłości są dziełem świętości.

Ofiarujemy siebie z Nim i dla Niego. Pozwólmy Mu widzieć naszymi oczami, mówić naszym językiem, pracować naszymi dłońmi, chodzić naszymi stopami, myśleć naszym rozumem i kochać naszym sercem. Czy nie będzie to doskonała komunia i nieustanna modlitwa miłości? Bóg jest naszym kochającym Ojcem. Pozwól, by światło Jego miłości świeciło wobec innych, tak by zobaczywszy twoje dobrze wykonane zadania (pranie, sprzątanie, gotowanie, kochanie męża i dzieci), wychwalali Ojca.

Bądź święty. Świętość to najłatwiejsza droga zaspokojenia Jezusowego pragnienia miłości. Jego do ciebie i ciebie do Niego.

MYŚL DNIA

Miłość do bliźnich jest najpewniejszą drogą do wielkiej świętości.

Poproś o łaskę zostania świętym.

Odmów modlitwę do św. Matki Teresy

Podziel się z innymi:

MODLITWY ZA PRZYCZYNĄ ŚWIĘTEJ MONIKI

MODLITWA O NAWRÓCENIE DZIECKA

Zwracam się do Ciebie, św. Moniko, wspaniały wzorze wysłuchanej modlitwy za dziecko, o pomoc i radę. W Twoje kochające ramiona oddaję moje dziecko (dzieci)……, aby dzięki Twemu potężnemu wstawiennictwu mogło(-y) ono(-e) otrzymać łaskę szczerego i prawdziwego nawrócenia do Chrystusa, naszego Pana. Proszę Cię również pokornie, abyś wyprosiła mi u Pana ducha takiej samej wytrwałej i nieustannej modlitwy, jakiego udzielił On Tobie. Proszę o to przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

MODLITWA ŻONY I MATKI

Boże, Ty, który dostrzegłeś szczere łzy i błagania św. Moniki i odpowiedziałeś na jej modlitwy nawróceniem jej męża i syna, udziel mi łaski, abym i ja potrafiła modlić się do Ciebie z takim samym szczerym zapałem i abym wyprosiła, tak jak ona, zbawienie własnej duszy oraz tych bliskich mi osób, za które jestem odpowiedzialna. Przez Chrystusa, naszego Pana, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Amen.

MODLITWA O PRZEMIANĘ I NAWRÓCENIE MĘŻA

Święta Moniko, dzięki swojej cierpliwości i modlitwom wyprosiłaś u Boga nawrócenie swego męża i łaskę życia z nim w pokoju. Proszę Cię, wyproś dla mnie i mojego męża błogosławieństwo Boże, aby również w naszym domu zapanowały prawdziwa harmonia i pokój i aby wszyscy członkowie naszej rodziny mogli osiągnąć kiedyś życie wieczne. Amen.

MODLITWA MATKI O POBOŻNE ŻYCIE I ZBAWIENIE WIECZNE DLA MĘŻA I DZIECI

Święta Moniko, przez Twoje palące łzy i nieustające modlitwy ocaliłaś swego syna oraz męża od wiecznego potępienia. Wyproś mi łaskę właściwego rozumienia tego, co najbardziej jest potrzebne moim dzieciom i memu mężowi do zbawienia, abym mogła skutecznie powstrzymywać ich od życia w grzechu i poprzez własną cnotę i pobożność pokazywać im drogę do nieba. Amen.

MODLITWA O WYTRWAŁOŚĆ I POMOC DLA CHRZEŚCIJAŃSKICH MATEK

Święta Moniko, wzorze matek, Ty wytrwale walczyłaś o swego zbłąkanego syna Augustyna, bez gróźb, zanosząc tylko swoje modlitewne wołania do nieba. Wstawiaj się za mną i wszystkimi współczesnymi matkami, abyśmy potrafiły uczyć nasze dzieci zbliżać się do Boga. Naucz nas być blisko naszych dzieci, nawet tych marnotrawnych synów i córek, którzy pobłądzili. Amen.

 

MODLITWA O ŁASKI ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. MONIKI

Wierny Boże, Światłości naszych serc, wychwalamy Ciebie za św. Monikę, kobietę żywej wiary i wielkiej miłości. Ona troszczyła się o swego syna Augustyna i w imię Jezusa niestrudzenie przekonywała go do chrześcijańskiego życia. W odpowiedzi na jej modlitwy o nawrócenie syna i męża dałeś jej o wiele większą radość, aniżeli wszystkie jej łzy wylane w błagalnych modlitwach do Ciebie. Usłysz moją modlitwę…… (tu wymień swoją intencję). Tak jak kiedyś pochwyciłeś serce św. Augustyna, tak teraz pociągnij nasze serca ku sobie, Piękności Odwieczna, a zawsze nowa. Amen.

 
Podziel się z innymi:

LITANIA DO ŚWIĘTEJ MONIKI

LITANIA DO ŚWIĘTEJ MONIKI

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

O Maryjo, bez zmazy poczęta, módl się za nami

Święty Józefie, opiekunie Świętej Rodziny,

Święta Moniko, matko św. Augustyna,

Święta Moniko, wzorze dobrych matek i wdów pobożnych,

Święta Moniko, wzorze małżonek,

Święta Moniko, która umiałaś zachować karność życia chrześcijańskiego

Święta Moniko, przykładem cnót nawracająca niewiernego małżonka Twego

Święta Moniko, gorzkie łzy za błądzącego syna wylewająca

Święta Moniko, w gorących modlitwach nie ustająca

Święta Moniko, przezornie a zarazem gorliwie o zbawienie syna zabiegająca

Święta Moniko, nad synem z oddalenia czuwająca

Święta Moniko, uzdrowienie dla syna swego ze śmiertelnej choroby otrzymująca

Święta Moniko, proroczymi słowy przez biskupa w nadziei utrzymywana

Święta Moniko, nawrócenie syna łzami radości oblewająca

Święta Moniko, której serce pociechą przepełnione zostało

Święta Moniko, w bogobojnych z synem rozmowach, bardziej jeszcze w cnotach do zbawienia prowadzących-utwierdzona

Święta Moniko, światłem syna Twego jeszcze bardziej oświecona

Święta Moniko, u schyłku świątobliwego żywota spokojnie w Bogu umierająca

Święta Moniko, opiekunko matek płaczących i proszących za dziećmi błądzącymi

Święta Moniko, niejedną wdowę w udręczeniu pocieszająca

Święta Moniko, najpewniejsza orędowniczko sierot u miłosierdzia Bożego

Święta Moniko, zachowaj niewinność dzieci, prosimy Cię o to

Święta Moniko, racz podwoić opiekę nad dorastającą młodzieżą, wystawioną na niebezpieczeństwa dzisiejszego świata,

Święta Moniko, dopomagaj tym, którzy czują w sobie pierwsze wezwanie łaski, aby w ich sercach wzrosła

Święta Moniko, przyprowadź ich do szczęśliwego nawrócenia

Święta Moniko, uproś matkom łaski potrzebne do spełniania swych powinności

Święta Moniko, uproś dla wdów i sierot łaskę Boską, a w doczesnych potrzebach pomoc ludzi cnotliwych

Święta Moniko, wraz ze świętym Augustynem wstaw się za dziećmi naszymi

Święta Moniko, wraz ze świętym Augustynem weź pod szczególną opiekę uciśnione wdowy i opuszczone sieroty,

Chwalebny smutku tak świętej matki, św. Augustynie, módl się za nami.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W.: Zawsze się trzeba modlić,

O.: I nigdy nie ustawać.

 

Módlmy się.

Boże, pocieszycielu zasmuconych, Ty miłosiernie przyjąłeś matczyne łzy świętej Moniki i udzieliłeś łaski nawrócenia jej synowi, Augustynowi. Daj nam, za wstawiennictwem ich obojga, opłakiwać nasze grzechy i znaleźć Twoje przebaczenie.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Podziel się z innymi:

ŚWIĘTA MONIKA

ŚWIĘTA MONIKA

27 sierpnia

Monika urodziła się ok. 332 r. w Tagaście (północna Afryka), w rodzinie rzymskiej, ale głęboko chrześcijańskiej. Jako młodą dziewczynę wydano ją za pogańskiego urzędnika, Patrycjusza, członka rady miejskiej w Tagaście.Małżeństwo nie było dobrane. Mąż miał charakter niezrównoważony i popędliwy. Monika jednak swoją dobrocią, łagodnością i troską umiała pozyskać jego serce, a nawet doprowadziła go do przyjęcia chrztu. W wieku 22 lat urodziła syna – Augustyna. Po nim miała jeszcze syna Nawigiusza i córkę, której imienia historia nam nie przekazała. Nie znamy także imion innych dzieci.
W 371 r. zmarł mąż Moniki. Monika miała wówczas 39 lat. Zaczął się dla niej okres 16 lat, pełen niepokoju i cierpień. Ich przyczyną był Augustyn. Zaczął on bowiem naśladować ojca, żył bardzo swobodnie. Poznał jakąś dziewczynę; z tego związku narodziło się nieślubne dziecko. Ponadto młodzieniec uwikłał się w błędy manicheizmu. Zbolała matka nie opuszczała syna, ale szła za nim wszędzie, modlitwą i płaczem błagając dla niego u Boga o nawrócenie. Kiedy Augustyn udał się do Kartaginy dla objęcia w tym mieście katedry wymowy, matka poszła za nim. Kiedy potajemnie udał się do Rzymu, a potem do Mediolanu, by zetknąć się z najwybitniejszymi mówcami swojej epoki, Monika odnalazła syna. Pewien biskup na widok jej łez, kiedy wyznała mu ich przyczynę, zawołał: „Matko, jestem pewien, że syn tylu łez musi powrócić do Boga”. To były prorocze słowa. Augustyn pod wpływem kazań św. Ambrożego w Mediolanie przyjął chrzest i rozpoczął zupełnie nowe życie (387).
Święta Monika i jej syn, św. AugustynSzczęśliwa matka spełniła misję swojego życia. Mogła już odejść po nagrodę do Pana. Kiedy wybierała się do rodzinnej Tagasty, zachorowała na febrę i po kilku dniach zmarła w Ostii w 387 r. Daty dziennej Augustyn nam nie przekazał. Wspomina jednak jej pamięć w najtkliwszych słowach.
Ciało Moniki złożono w Ostii w kościele św. Aurei. Na jej grobowcu umieszczono napis w sześciu wierszach nieznanego autora. W 1162 r. augustianie mieli zabrać święte szczątki Moniki do Francji i umieścić je w Arouaise pod Arras. W 1430 r. przeniesiono je do Rzymu i umieszczono w kościele św. Tryfona, który potem otrzymał nazwę św. Augustyna.Św. Monika jest patronką kościelnych stowarzyszeń matek oraz wdów.

W ikonografii św. Monika przedstawiana jest w stroju wdowy. Jej atrybutami są książka, krucyfiks, różaniec.

(źródło: www.brewiarz.katolik.pl)

Podziel się z innymi:

HOMILIE BISKUPA GRZEGORZA RYSIA Z JASNEJ GÓRY I KONCERT

Znalezione obrazy dla zapytania jasna Góra biskup Ryś

Dla wszystkich, którzy nie mieli czasu czy możliwości wysłuchania homilii bp. Grzegorza Rysia przed Jubileuszem 300-lecia Koronacji Cudownego Wizerunku Najświętszej Maryi Panny zostawiam poniżej bezpośrednie linki do samych homilii. Sama chętnie do nich wrócę, bo każde z tych dziewięciu spojrzeń na Niepokalaną przynosiło dla mnie osobiście pewne nowe perspektywy, radości i umocnienia serca. Dziękuję Panu Bogu za ten czas i możliwość bycia z innymi podczas tej wspanialej nowenny. Na zakończenie link do wspaniałego koncertu na zakończenie obchodów Jubileuszu. Kto nie oglądał zachęcam  – to też będzie dobry czas.

https://www.youtube.com/watch?v=QLLau1p0nTM&list=PLXUja6BNv4Jxb6a5saYnvqt6xFvfwWFxO    

homilie (9 filmów)

https://www.youtube.com/watch?v=nFCb7EKU4GA

koncert

Znalezione obrazy dla zapytania jasna Góra koncert jubileuszowy 2017

Podziel się z innymi:

JESTEM, PAMIĘTAM, CZUWAM

Znalezione obrazy dla zapytania NMP Jasnogórska w nowych koronach

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ

JUBILEUSZ 300-LECIA KORONACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

Kolekta

 

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych,  spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Iz 2, 2-5

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki.

Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: „Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana do świątyni Boga Jakuba. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo Pana z Jeruzalem”.

On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny.

Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy w światłości Pana.

 

Psalm Ps 48 (47), 2-3ab. 9. 10-11. 13 i 14c i 15a (R.: Jdt 15, 9d)

Refren: Tyś wielką chlubą naszego narodu.

2          Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały *

            w mieście naszego Boga.

3          Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, *

            radością jest całej ziemi.

Refren: Tyś wielką chlubą naszego narodu.

9          Cośmy słyszeli, to zobaczyliśmy *

            w mieście Pana Zastępów,

            w mieście naszego Boga; *

            Bóg je umacnia na wieki.

Refren: Tyś wielką chlubą naszego narodu.

10        Rozważamy, Boże, Twoją łaskawość *

            we wnętrzu Twojej świątyni.

11        Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja †

            sięga po krańce ziemi. *

            Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.

Refren: Tyś wielką chlubą naszego narodu.

13        Obejdźcie dokoła Syjon, *

            policzcie jego wieże.

14        By powiedzieć przyszłym pokoleniom, *

15        że Bóg jest naszym Bogiem na wieki.

Refren: Tyś wielką chlubą naszego narodu.

Czytanie drugie Ga 4, 4-7

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Bracia:

Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: «Abba, Ojcze». A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

 

Ewangelia J 2, 1-11

✠ Słowa Ewangelii według świętego Jana

 

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa.

Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają już wina».

Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja».

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.

Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci zaś zanieśli.

A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

 

 

„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

Prośba Matki, do nas, do Jej duchowych dzieci. Prosi i napomina, abyśmy wsłuchiwali się w Słowo Pana i Je w swoim życiu, na co dzień wypełniali. Bez naszego posłuszeństwa i zawierzenia Słowu Bożemu, próżno będziemy oczekiwać znaków i cudów.

Matka kieruje nas do Syna. Wprowadza w codzienną formację Jego Słowem, pomaga w przemianie i pokonywaniu naszych wad i słabości.

Gdy ustajemy, gdy wkrada się zwątpienie, gdy zbaczamy z Bożych dróg przywołuje nas w sobie jedynie znany sposób do Narodowego Wieczernika, a wcześniej do Narodowego Konfesjonału na Jasnej Górze. To szczególne, wybrane przez Boga miejsce.

To tu, jak kiedyś w Kanie słudzy,  słyszymy ponownie słowa zachęty i umocnienia na każdy czas braku, ciemności, zagubienia, zniewolenia, boleści.

Tu słyszymy słowa radości „Wesel się Królowo, raduj się Pani Jasnogórska z całym swym narodem”  w chwilach radosnych, jasnych i chwalebnych.

To tu przychodzimy w pielgrzymkach grupowych i prywatnych, tu wędrujemy i łączymy się duchowo w Godzinie Apelu Jasnogórskiego.

Jasnogórska Ikona Czarnej Madonny świadek wieków modlitwy papieży, królów i biskupów, kapłanów, sióstr, dzieci, młodzieży, starszych; wielkich i maluczkich, znanych i cichych bezimiennych, których prośby i dziękczynienia zna jedynie Bóg.

Gdy za granicą spotykamy wizerunek naszej Jasnogórskiej Pani serce nam się raduje i już czujemy się bezpieczniejsi, że Ona jest z nami.

Zapraszamy Ją i Jej Syna do siebie. Jest obecna w naszych domach, w naszych miejscach pracy. Cichutko przypomina swoją obecnością o tym, że mamy wykonać wszystko co Jej Syn nam poleci.

Czy jednak mamy czas słuchać Słowa?

Czy mamy czas pamiętać o zachętach, poleceniach, ostrzeżeniach Pana?

Czy mamy wolę przyjmować i wiernie trwać w podjętych zobowiązaniach?

Ona wskazuje najkrótszą drogę do Syna.

Wypowiadając słowa Apelu Jasnogórskiego

– jestem

– pamiętam

– czuwam

zacznijmy przemieniać je w czyn.

Tak jak przed laty uczył nas na Jasnogórskich Błoniach święty Jan Paweł II.

Dziś w Dzień Imienin Królowej Polski, dziękuję naszej Jasnogórskiej Mamie, za wszystkie moje wysłuchane, nie wysłuchane i oczekujące na swój czas spełnienia prośby.

Wspominam liczne z Nią spotkania i z głębi serca dziękuję za Jej stałą obecność w moim życiu.

Błogosławionego dnia z Najświętszą Maryją Panną z Jasnej Góry.

Podziel się z innymi:

APEL JASNOGÓRSKI Z OJCEM ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II – 5.06.1979

Z historią, początkami i rozwojem Apelu Jasnogórskiego można zapoznać się pod tym linkiem  http://www.jasnagora.com/news.php?ID=2065. Szczerze zachęcam.

Każdy z nas ma w pamięci, jeden szczególny, lub kilka a może i więcej Apeli Jasnogórskich, takich, które są jakby kamieniami milowymi na naszej drodze. Ja mam takie dwa wielkie kamienie milowe i szereg mniejszych. Pierwszy to Apel Jasnogórski 5 czerwca 1979 roku ze św. Janem Pawłem II. Drugi to Apel Jasnogórski z sierpnia 1998 roku, gdy z moją śp. Mamą modliłyśmy się tuż przy Cudownym Wizerunku Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej. Tak nam było tam dobrze, że zapomniałyśmy o świecie, aż paulini przypomnieli, że jutro też można przyjść i kontynuować modlitwę…….

Przywołam dziś słowa Świętego Jana Pawła II z 5 czerwca 1979 z Godziny Apelu Jasnogórskiego, które miałam łaskę wysłuchać na Jasnej Górze, wraz z grupą pielgrzymów ze swojej parafii. Ta wielka wspólna modlitwa tysięcy pielgrzymów i  rozważanie nie tylko wtedy głęboko we mnie zapadło, ale i przez te wszystkie lata, w chwilach trudnych towarzyszyło i owocowało. Od tamtego pamiętnego wieczoru Apel Jasnogórski już nie był taki sam.

 

Częstochowa, 5 czerwca

Apel Jasnogórski

 

1. „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!” Powtórzyliśmy przed chwilą te słowa, które od czasu Wielkiej Nowenny przed tysiącleciem chrztu stały się Apelem Jasnogórskim Kościoła w Polsce.

Powtarzam je wraz z wami, jako papież pielgrzymujący do mojej ojczystej ziemi. I powtarzam je także, kiedy jestem poza Polską, kiedy jestem w Rzymie.

Jakże bardzo słowa te odpowiadają wezwaniu, które tyle razy słyszymy w Ewangelii: czuwajcie! Odpowiadając na to wezwanie samego Chrystusa pragniemy dzisiaj, i co wieczór w godzinie Apelu Jasnogórskiego, odpowiedzieć Jego Matce: Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.

Słowa te w sposób prosty i mocny zarazem wyrażają, co to znaczy być chrześcijaninem — na ziemi polskiej — zawsze — ale w sposób szczególny w tej przełomowej „milenijnej” epoce dziejów Kościoła i narodu. Być chrześcijaninem — to znaczy czuwać. Tak jak czuwa żołnierz na straży, albo jak czuwa matka przy dziecku, albo jak czuwa lekarz przy chorym.

Czuwać — to znaczy strzec wielkiego dobra.

Przy sposobności tysiąclecia chrztu uświadomiliśmy sobie z nową siłą, jak wielkim dobrem jest nasza wiara i jak wielkim dobrem jest całe to dziedzictwo ducha, które z niej bierze początek w naszych dziejach. Czuwać — to znaczy pamiętać o tym wszystkim. Mieć wyostrzoną świadomość wartości, jakie zawierają się w życiu każdego człowieka po prostu przede wszystkim dlatego, że jest człowiekiem. Dlatego, że został stworzony na obraz i podobieństwo Boga samego, dlatego, że został odkupiony Krwią Chrystusową. Czuwać — to znaczy pamiętać o tym wszystkim. Pamiętać za siebie i bardzo często, z reguły, za drugich. Za rodaków. Za bliźnich.

 

2. Moi drodzy, trzeba tak czuwać, tak troszczyć się o każde dobro człowiecze, bo ono jest dla każdego z nas wielkim zadaniem. Nie można pozwolić na to, by marnowało się to, co ludzkie, to, co polskie, to, co chrześcijańskie, na tej ziemi.

Trzeźwymi bądźcie i czuwajcie — woła św. Piotr (por. 1 P 5, 8), a ja dzisiaj w godzinie Apelu Jasnogórskiego powtarzam jego słowa. Bo jestem tutaj, ażebym w tej godzinie czuwał razem z wami, abym przypominał wam, jak głęboko odczuwam każde zagrożenie człowieka, rodziny, narodu. Zagrożenie to ma zawsze swe źródło w naszej ludzkiej słabości, w słabej woli, w powierzchownym stosunku do życia. I dlatego, moi drodzy rodacy, w tej godzinie szczególnej szczerości, w tej godzinie otwarcia serc przed naszą Matką, przed naszą Jasnogórską Panią, mówię wam o tym, i zawierzam wam to. Nie ulegajcie słabościom! Nie dajcie się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężajcie! (por. Rz 12, 21). Jeśli widzisz, że brat twój upada, podźwignij go, a nie pozostaw w zagrożeniu. Czasem trudno dźwigać drugiego człowieka, zwłaszcza gdy, jak to się mówi, „leci nam przez ręce”… ale czyż można go opuścić? Przecież sam Bóg, sam Chrystus zawierza nam każdego z naszych braci, naszych rodaków — i mówi: „Coście jemu uczynili, Mnieście uczynili” (por. Mt 25, 40). Strzeżcie się też, abyście nie okazali się winnymi grzechów cudzych! Ciężkie słowa wypowiada Chrystus pod adresem czyniących zgorszenie, a zwłaszcza zgorszenie maluczkich (por. Mt 18, 6-7). Pomyśl więc, drogi bracie i siostro, w tej godzinie narodowej szczerości wobec Matki i wobec Jej miłującego Serca, czy może nie gorszysz, czy może nie nakłaniasz do złego, czy lekkomyślnie nie bierzesz na swoje sumienie wad albo nałogów, które przez ciebie zaciągają inni… młodzi… może nawet twoje własne dzieci?

Trzeźwymi bądźcie i czuwajcie!

Czuwać zaś i pamiętać w ten sposób… to znaczy być przy Maryi. Jestem przy Tobie! Nie mogę być przy Niej, przy Matce, przy Pani Jasnogórskiej, nie czuwając i nie pamiętając w ten sposób. Jeśli zaś czuwam i pamiętam, to przez to samo jestem przy Niej. A ponieważ Ona tak bardzo weszła w nasze serca — najłatwiej nam czuwać i pamiętać o tym, co jest naszym dziedzictwem i naszym obowiązkiem, będąc przy Niej, będąc przy Maryi. Jestem przy Tobie.

I na pewno też tym kieruje się od lat Ksiądz Prymas i Episkopat Polski, gdy zaprasza i wzywa rodaków, ażeby stawali się pomocnikami Maryi. To jest nic innego, jak tylko przetłumaczenie na język życia codziennego, polskiego, Apelu Jasnogórskiego: „Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”. Jestem przy Tobie — jestem z Tobą.

Moi Drodzy!

 

3. Oby Apel Jasnogórski nie przestał być naszą modlitwą i naszym programem. Modlitwą i programem wszystkich. W sposób szczególny niech będzie modlitwą i programem polskich rodzin. Wiemy, że rodzina jest pierwszą i podstawową ludzką wspólnotą. Jest środowiskiem życia i środowiskiem miłości. Życie całych społeczeństw, narodów, państw, Kościoła, zależy od tego, czy rodzina jest pośród nich prawdziwym środowiskiem życia i środowiskiem miłości. Wiele trzeba czynić — a nie za wiele znaczy: uczynić wszystko, co można, ażeby rodzinie stworzyć po temu warunki. Warunki pracy, warunki mieszkania, warunki utrzymania, opiekę nad poczynającym się życiem, poszanowanie społeczne rodzicielstwa, radość z dzieci, które przychodzą na świat, pełne prawo do wychowania, a zarazem wieloraką pomoc w tym wychowaniu… oto cały wielki, bogaty program, od którego zależy przyszłość człowieka i przyszłość narodu.

O jakże bardzo pragnę, drodzy rodacy, jakże bardzo pragnę tego, ażeby w programie tym wypełniał się z dnia na dzień i z roku na rok Apel Jasnogórski: modlitwa polskich serc.

O jakże bardzo pragnę, ja, który życie, wiarę i język zawdzięczam polskiej rodzinie, aby rodzina ta nie przestawała być Bogiem silna. Ażeby przezwyciężała wszystko, co ją osłabia i rozbija — wszystko, co nie pozwala jej być prawdziwym środowiskiem życia i miłości. Modlę się o to z wami w tej chwili, słowami Apelu Jasnogórskiego. I nadal modlić się pragnę. I nadal modlić się przyrzekam. Nadal powtarzać: Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam — ażeby to nasze wołanie przed Bogurodzicą sprawdziło się tam, gdzie od wierności tym słowom wypowiadanym u kresu pierwszego tysiąclecia poprzez Apel Jasnogórski najwięcej zależeć będzie w nowym tysiącleciu.

Apel już odśpiewaliśmy. Odmówmy jeszcze w tych wszystkich ważnych intencjach, które tutaj poruszyłem w moim rozważaniu wieczornym, „Pod Twoją obronę…”

Podziel się z innymi:

MADONNA PAPIEŻY XX WIEKU

Znalezione obrazy dla zapytania NMP Jasnogórska w nowych koronach

MADONNA PAPIEŻY XX WIEKU

 

Matkę Bożą Jasnogórską, Królową Polski, nazwano Madonną Papieży XX wieku.

 

13 kwietnia 1904 roku Ojciec Święty Pius X ustanowił święto Matki Boskiej Jasnogórskiej. Chociaż obejmowało ono tylko samą Jasną Górę i Diecezję Włocławską, miało bardzo ważne znaczenie dla pozbawionych ojczyzny Polaków (władze carskie odłożyły ogłoszenie tego święta i gdyby nie kryzys polityczny w Rosji w 1905 roku, prawdopodobnie nie wyraziłyby zgody na jego obchodzenie).

 

Dopiero więc w 1906 roku, jeszcze nie 26, a 29 sierpnia, po raz pierwszy obchodzono święto Matki Bożej Jasnogórskiej. Jakiż zapanował wówczas entuzjazm w Narodzie! Nie ukrywano, że jest w tym zapowiedź odrodzenia Ojczyzny. Skoro jest święto Królowej Polski, odrodzi się także państwo polskie. Tak właśnie odczytywano urzędową aprobatę Stolicy Świętej i samego Papieża dla kultu Matki Bożej Jasnogórskiej.

 

Obchody święta przerodziły się w manifestacje patriotyczne w całej Polsce. Tego również roku Pius X podniósł kościół jasnogórski do godności bazyliki mniejszej. Rok później ofiarował złote korony dla Cudownego Obrazu.

 

Cofając się nieco w czasie, jego poprzednik, wielki przyjaciel Polski i Polaków, papież Pius IX, przyjmując 16 lipca 1867 roku ofiarowaną mu chorągiew z Matką Bożą Częstochowską, modlił się spontanicznie: Salve regina, Mater misericordiae, vita dulcedo est spes nostra salve, et spes Poloniae salve (Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodkości i nadziejo nasza, nadziejo Polski witaj). Ojciec Święty miał niezłomną nadzieję, że za wstawiennictwem Pani Jasnogórskiej Polska zmartwychwstanie.

 

Papież, Pius XI, Achilles Ratii, był nuncjuszem apostolskim w odrodzonej po zaborach Polsce. Swoją posługę na polskiej ziemi rozpoczął od pielgrzymki na Jasną Górę 15 sierpnia 1918 roku. W 1920 roku osobiście doświadczył w Warszawie zagrożenia ze strony Armii Czerwonej. Widział to niezwykłe zwycięstwo, jedyną właściwie zwycięską kampanię od czasów Odsieczy Wiedeńskiej w 1683 roku o ciężarze nie mniej brzemiennym dla Europy niż tamta odsiecz.

 

Papież Pius XI doskonale wiedział, że „Cud nad Wisłą”, to opatrznościowe ocalenie Polski i Europy, zawdzięczamy nie tylko krwi żołnierzy, ale także błagalnym modlitwom leżących krzyżem rzesz pielgrzymów na Jasnej Górze.

 

Kiedy nuncjusz A. Ratti wracał po zakończeniu misji w Polsce do Rzymu, biskupi polscy w dowód wdzięczności za życzliwość i umiłowanie Polski wręczyli mu kopię Cudownego Obrazu Jasnogórskiego.

 

Zostawszy papieżem, Pius XI powiedział o tym obrazie do swego sekretarza Angelo Roncallego, późniejszego Jana XXIII: „To najmilszy dar złożony mi przez Episkopat Polski„. Tenże obraz Pius XI umieścił w kaplicy papieskiej rezydencji letniej w Castel Gandolfo, a przy nim znalazły się dwa obrazy historyczne, namalowane przez lwowskiego artystę Jana Rosena, przedstawiające obronę Jasnej Góry przed Szwedami oraz „Cud nad Wisłą”.

 

W 1924 roku Pius XI ustanowił dzień 3 maja patronalnym dla Polski świętem Matki Bożej Królowej Polski.

11 grudnia hr. A. Zamoyski w imieniu delegacji i całego polskiego narodu, dziękując Papieżowi za ustanowienie tego święta, i składając w darze przyozdobiony obrazem jasnogórskim adres, usłyszał: „My tu mamy zawsze na biurku wizerunek Najświętszej Matki Boskiej Częstochowskiej„.

 

W 1931 roku Pius XI ustanowił święto Matki Bożej Jasnogórskiej z własnym officium brewiarzowym i formularzem mszalnym, ustalając stałą datę tego święta na dzień 26 sierpnia.

 

Zatwierdzone przez Papieża słowa modlitwy mszalnej: „Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie dałeś narodowi polskiemu przedziwną pomoc i obronę, a Jej obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych… „, stanowią bardzo rzadki przykład uwzględnienia w liturgii pobożności połączonej z elementem patriotycznym.

 

Pius XII, broniąc Polski zaatakowanej przez wojska hitlerowskie, wiele razy niósł pociechę polskiemu narodowi, apelując o zawierzenie Bogarodzicy Dziewicy, Królowej Polski z Jasnej Góry. W odpowiedzi na publiczne stwierdzenie B. Mussoliniego: „Koniec z Polską” (E finita la Polonia!), Pius XII odpowiedział: „Nie zginęła Polska i nie zginie, bo Polska wierzy, Polska się modli, Polska ma Jasną Górę i wierzące matki… „. I dodał: „Ojczyzna św. Kazimierza i św. Jadwigi, dwóch św. Stanisławów, św. Jana Kantego i św. Andrzeja Boboli mogła w ciągu wieków na dłużej lub na krócej postradać swe ziemie, swe dobra, swą niepodległość, nigdy jednak nie pozbyła się wiary. Nigdy nie zatraciła serdecznej czci dla Najświętszej Panny, wszechwładnej a słodkiej Królowej Polski, której Obraz Cudowny znajduje się od wieków w częstochowskiej świątyni, a która w godzinach ucisku jest Pocieszycielką całego Narodu i powiernicą jego niezniszczalnych nadziei” (30 IX 1939).

 

28 lipca 1944 roku, błogosławiąc Polsce, Pius XII powierzył szczęśliwą przyszłość opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej i Patronki Polski. Zaś 15 listopada 1944 roku powiedział: „Wasza nadzieja zapłodniona przez tyle modlitw, tyle łez i tyle krwi szlachetnie przelanej, jaśnieje zawsze, i gromki hymn Wybickiego może nadal, jak ongiś, gromko śpiewać: Jeszcze Polska nie zginęła! Wszak wasza Królowa, Panienka Częstochowska, z wysokości niebios czuwa nad swoim królestwem. Na Jej prośbę Bóg otrze z waszych oczu wszelką łzę„.

 

Po wojnie, w liście do biskupów polskich 1 września 1951 roku Pius XII pisał: „Zwróćcie swe oczy na Górę, z której przyjdzie wam pomoc na czasie, na Górę, którą praojcowie wasi Jasną nazwali, na Górę, gdzie Bogarodzica Dziewica, Królowa wasza rozbiła swój namiot, gdzie do rozmodlonych rzesz uśmiecha się po macierzyńsku Jej Obraz„.

 

Najpiękniejszą aprobatą dla Polski, zapłatą za jej martyrologię II wojny światowej, był bezprecedensowy gest Papieża, wyrażającego zgodę na otwarcie kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej w podziemiach bazyliki św. Piotra w 1953 roku. Kiedy zaś 26 sierpnia 1956 roku przybyła na Jasną Górę milionowa rzesza pielgrzymów, by ponowić śluby królewskie, Pius XII przysłał telegram z pozdrowieniem i błogosławieństwem. Pobłogosławił także dziełu peregrynacji, poświęcając 14 maja 1957 roku Kopię Obrazu Jasnogórskiego, przeznaczoną do wędrówki po całej Polsce.

 

Szczególnym przyjacielem Polski i Jasnej Góry był papież Jan XXIII, który jako wizytator apostolski w Bułgarii odbył pielgrzymkę na Jasną Górę 17 sierpnia 1929 roku, dokładnie w tydzień po srebrnym jubileuszu swego kapłaństwa. W księdze pamiątkowej napisał: Fiat pax in virtute tua, Regina Poloniae et abundantia in turribus tuis. Musiał głęboko przeżyć ten pobyt u Pani Jasnogórskiej, skoro później jako Papież często nawiązywał w przemówieniach do tego momentu. Kiedy 20 lutego 1962 roku kardynał Wyszyński przekazał Janowi XXIII dar od Jasnej Góry, kopię Cudownego Obrazu, Papież wzruszony powiedział na posiedzeniu Centralnej Komisji Przygotowawczej Soboru Watykańskiego: „Tym milsza staje się Nam jego [tj. Księdza Prymasa Polski] obecność, że przy tej sposobności okazał swoją szlachetność i delikatność przywożąc Nam wspaniały podarunek, który bardzo cenimy. Przybywając bowiem przywiózł Nam macierzyński uśmiech Matki Boskiej Częstochowskiej„.

 

Związany z Jasną Górą był również papież Paweł VI, który jako młody kapłan, pracując w nuncjaturze w Warszawie, odbył pielgrzymkę na Jasną Górę w 1923 roku. Już w dniu wyboru na Stolicę św. Piotra, 30 czerwca 1963 roku zwrócił się do kardynała Wyszyńskiego słowami: „Proszę o codzienne jedno Zdrowaś Maryja na Jasnej Górze do Matki Bożej Częstochowskiej w mojej intencji”. Jasna Góra odpowiedziała na tę prośbę odprawianiem codziennej Mszy św. za papieża oraz modlitwą Zdrowaś Maryja w wieczornym Apelu Jasnogórskim. Podczas czwartej sesji Soboru Watykańskiego II, na jej zakończenie, bezprecedensowym wydarzeniem na chwałę Pani Jasnogórskiej było rozdanie Jej wizerunku Ojcom Soboru.

 

Gorącym pragnieniem Pawła VI było odwiedzenie sanktuarium jasnogórskiego. Miał zamiar przybyć na Jasną Górę 3 maja 1966 roku, przygotował w tym celu najwyższe odznaczenie dla sanktuarium: order Złotej Róży. Niestety, to pragnienie pokrzyżowały komunistyczne władze. Paweł VI zmarł 6 sierpnia 1978 roku w Castel Gandolfo, mając przed sobą – podobnie jak jego poprzednik – obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Wśród darów, jakie Paweł VI przekazał Jasnej Górze, są: kielich mszalny (1970 r.), różaniec duży (1972 r.), ornat (1975 r.), świeca (1977 r.).

 

Jego następca, Jan Paweł I, został wybrany na Stolicę Piotrową w święto Matki Bożej Jasnogórskiej, 26 sierpnia 1978 roku, w czasie gdy wielotysięczna rzesza pielgrzymów trwała na Mszy św. w tej intencji.

 

Czesław Ryszka

http://www.katolik.pl/madonna-papiezy-xx-wieku,1267,416,cz.html

Podziel się z innymi:

LITANIA DZIĘKCZYNNA

Podobny obraz

Matko Boża Częstochowska, Zwycięska Królowo Polski!

Stajemy przed Tobą Matko nasza, która patrzysz od sześciu

wieków z Cudownego Obrazu na Jasnej Górze w głębię serc

i dusz naszych. Ty z miłością pochylasz się nad polską ziemią.

Jesteś dla Narodu naszego niepojętym Znakiem łaski Boga,

przecennym darem Ojca niebieskiego. Dana jako pomoc ku obronie

Narodu naszego, trwasz wiernie i zwycięsko pośród nas.

Obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła wyjednujesz nam moce

Boże przez długie wieki.

 

Za to, że jesteś od sześciu wieków na Jasnej Górze, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani

 

Za to, że prowadzisz nas bezpieczną drogą do swojego Syna,

Za to, ze obecnością swoją ubogacasz Kościół w Polsce,

Za to, że uratowałaś wiarę i chrześcijańską kulturę Narodu,

Za to, że Ojczyznę naszą za swoje Królestwo obrałaś,

Za to, że jesteś nam szczególną pomocą i światłem na progu trzeciego Tysiąclecia,

Za to, że bronisz nas przed zalewem zobojętnienia, niewiary i ateizmu,

Za to, że jesteś Matką i Wychowawczynią młodych pokoleń,

Za to, że stałaś się ideałem i wzorem polskiej kobiety,

Za to, że byłaś nam mocą Zwycięstwa w walce o wolność,

Za to, że wspierałaś nas nieustannie w latach doświadczeń i niewoli,

Za to, że wzywasz nas do odpowiedzialności za Kościół w Milenijnym Akcie Oddania,

Za to, że jednoczysz w miłości i wierności nasze małżeństwa i rodziny,

Za to, że wezwałaś nas do odnowy życia w Jasnogórskich ślubach Narodu,

Za to, że czuwasz nad nami przez Twój Jasnogórski Obraz w świątyniach i w domach rodzinnych,

Za to, ze jesteś dla nas Bramą Niebios.

Podziel się z innymi: