NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Na 9 dni przed Zesłaniem Ducha Świętego Kościół rozpoczyna modlić się nowenną.

Nazwa „nowenna” pochodzi od łacińskiego słowa novem – dziewięć.

Oznacza ona więc dziewięć dni modlitwy.

Przyjęło się, iż określenie „nowenna” dotyczy modlitwy przed świętem, w przeciwieństwie do „oktawy”, która oznacza przedłużenie uroczystości na osiem dni (w liturgii mamy oktawę Wielkanocy oraz oktawę Bożego Narodzenia).

Można powiedzieć, że nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego jest „matką” wszystkich innych modlitewnych nowenn.

Nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego jest najstarszym zgromadzeniem modlitewnym. Jest to modlitwa zalecona przez samego Pana Jezusa w dniu Wniebowstąpienia.

Pisze św. Łukasz: „Jezus podczas wspólnego posiłku kazał apostołom nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: ‚Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym’. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga” (Dz 1,4-5; Łk 24,50-53).

Kościół przypomina, że Pięćdziesiątnica jest wypełnieniem i zakończeniem Świąt Paschalnych.

Duch Święty – Nowe Życie w Chrystusie – był celem całej działalności Chrystusa. Zgodnie z obietnicą, po wywyższeniu Chrystusa na drzewie krzyża, gdy dostęp do Ojca został otwarty, a dziecięctwo Boże stało się rzeczywistością, posłany zostaje Duch Ojca i Syna, by prowadził dalej dzieło Jezusa.

 

 

 

 

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

 

Hymn do Ducha Świętego

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.

Niebieską łaskę zesłać racz

Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan

I najwyższego Boga dar.

Tyś namaszczeniem naszych dusz,

Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,

Bo moc z prawicy Ojca masz,

Przez Boga obiecany nam,

Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,

W serca nam miłość świętą wlej

I wątłą słabość naszych ciał

Pokrzep stałością mocy Twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal

I Twym pokojem obdarz wraz.

Niech w drodze za przewodem Twym

Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,

Daj, by i Syn poznany był.

I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,

Niech wyznajemy z wszystkich sił.

 

lub

 

Sekwencja o Duchu Świętym

Przybądź, Duchu Święty,

Spuść z niebiosów wzięty

Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,

Dawco darów mnogich,

Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,

W skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!

Serc wierzących wnętrza

Poddaj swej potędze!

Bez Twojego tchnienia

Cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę!

Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,

W Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary!

Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczęście bez miary!

 

Modlitwa wstępna:

Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Na poszczególne dni nowenny:

 

W pierwszym dniu (26.05.2017):

W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus „zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego” (J 7,37.39).

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.

Ojcze nasz…

Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Najświętszej Maryi Panny (Loretańska)

 

W drugim dniu (27.05.2017):

Pismo święte poucza: „Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego” (Tt 3,5-7).

Módlmy się: Boże, który w chrzcie świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.

Ojcze nasz…

Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Najświętszej Maryi Panny (Loretańska)

 

W trzecim dniu (28.05.2017):

Pismo święte poucza: „Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem” (1 Kor 12,13).

Módlmy się: Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.

Ojcze nasz…

 Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Najświętszej Maryi Panny (Loretańska)

 

W czwartym dniu (29.05.2017):

Pismo święte poucza: „Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych” (2 Kor 1,21-22).

Módlmy się: Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.

 Ojcze nasz…

Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Najświętszej Maryi Panny (Loretańska)

 

W piątym dniu (30.05.2017):

Pismo święte poucza: „Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8,26-27).

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

 Ojcze nasz…

Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Najświętszej Maryi Panny (Loretańska)

 

W szóstym dniu (31.05.2017):

Pismo święte poucza: „Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy” (Gal 5,16.22.25).

Módlmy się: Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.

 Ojcze nasz…

Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Najświętszej Maryi Panny (Loretańska)

 

W siódmym dniu (1.06.2017):

Pismo święte poucza: „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele” (1 Kor 6,19-20).

Módlmy się: Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.

Ojcze nasz…

Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

W ósmym dniu (2.06.2017):

Pismo święte poucza: „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć. jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha – Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego” (1 Kor 2,919).

Módlmy się: Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.

Ojcze nasz…

Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

W dziewiątym dniu (3.06.2017):

Pismo święte poucza: „Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).

Módlmy się: Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.

Ojcze nasz…

Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 
Podziel się z innymi:

CIERPLIWA WIERNOŚĆ MIŁOŚCI

UROCZYSTOŚĆ ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, PREZBITERA I MĘCZENNIKA

Kolekta

Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci, spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa,  za które oddał życie święty Andrzej, męczennik. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków

Pierwsze czytanie Ap 12, 10-12a

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: «Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo strącony został oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarża ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali życia swego aż do śmierci.

Dlatego radujcie się, niebiosa oraz ich mieszkańcy».

 

Psalm Ps 34 (33), 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 5b)

Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

2             Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *

                Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.

3             Dusza moja chlubi się Panem, *

                niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

4             Wysławiajcie ze mną Pana, *

                wspólnie wywyższajmy Jego imię.

5             Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *

                i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

6             Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *

                oblicza wasze nie zapłoną wstydem.

7             Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, *

                i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

8             Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *

                aby ich ocalić.

9             Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *

                szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Refren: Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił.

 

Drugie czytanie 1 Kor 1, 10-13. 17-18

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli.

Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa». Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?

Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.

 

Ewangelia J 17, 20-26

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.

Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.

 

Zabierz, Panie i przyjmij

całą wolność moją,

pamięć moją i rozum,

i wolę moją całą,

cokolwiek mam i posiadam.

Ty mi to wszystko dałeś –

Tobie to, Panie, oddaję.

Twoje jest wszystko.

Rozporządzaj tym w pełni

wedle swej woli.

Daj mi jedynie

miłość Twą i łaskę

albowiem to mi wystarcza.

(ĆD 234)

 

Ta modlitwa św. Ignacego z Loyoli, potwierdzająca oddanie życia Miłości, formowała i formuje wszystkich jezuitów i tych którzy starają się żyć duchowością ignacjańską, również Patrona dzisiejszego dnia św. Andrzeja Bobolę.

Andrzej tak za życia jak i po śmierci pojawiał się tam gdzie był potrzebny. Prowadził go Duch Miłości. Miłości Boga i bliźniego, Miłości Kościoła, której pozostał wierny za każdą cenę.

Andrzej uczy nas wierności miejscu, w którym przyszliśmy na świat, wierności mowie i dziedzictwu dziejów, wierności miejscu w którym dziś żyjemy.

Wierności Ojczyźnie w dużych i małych sprawach.

Tam skąd wielu ma prawo odejść, chrześcijanin ma obowiązek pozostać, trwać aby ocalać, budować, jednoczyć, kochać. Dla chrześcijanina nie ma złych miejsc i złego czasu. W każdym miejscu i w każdym czasie można kochać. Wszak Miłość polega na obopólnym udzielaniu siebie. (por ĆD 231)

Dzielić się wiedzą, bogactwem. Nawet nie wiemy, że jesteśmy bogaci. Bogactwem chrześcijan jest ocalanie prawdy i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom. Bogactwem chrześcijan jest nie przykładanie ręki do pomnażania zła, ale do pomnażania dobra w każdych warunkach w jakich przychodzi im żyć.

Bogactwem chrześcijanina jest pozostanie wiernym wobec tych, którzy mu zaufali. Jesteśmy wezwani do wytrwania i budowania, jednoczenia i kochania w naszych małych ojczyznach, tam gdzie mamy wpływ na bieg zwykłych codziennych spraw, w naszych domach, rodzinach, miejscach pracy, osiedlach, miastach, miasteczkach i wsiach.

„Miłość winno się zakładać więcej na czynach niż na słowach” (ĆD 230). Bo to czyny pójdą za nami, a nie słowa. To czyny o nas świadczą, a nie nasze deklaracje. Jesteśmy posłani i obecni tam gdzie jest trudno, gdzie zwalczają się różne wizje świata i człowieka, gdzie złość, egoizm, obojętność czy nienawiść próbują zajmować pierwsze miejsce w życiu osobistym czy publicznym. Czasem przychodzi pokusa aby odejść, zamknąć się w sobie, zostawić wszystko innym – niech inni się męczą, bo przecież my mamy prawo do lepszego, bardziej godnego życia.

Tylko czy takie działanie będzie wyrazem naszej miłości Boga i bliźniego, czy raczej miłości siebie samego?

Święty Andrzej nazywany jest patronem na trudne czasy, patronem III tysiąclecia, patronem jedności.

Jest także moim patronem, choć muszę przyznać, że dość szczególnym patronem, bo nasza relacja bywa burzliwa. Oczywiście bardziej z mojej strony niż Jego strony. Czasami mam wrażenie, że on sam przygotowuje i dobiera sobie osoby, które mają odpowiadać za określone dzieła jezuickie. W jakiś sobie wiadomy sposób doprowadził mnie już ponad 11 lat temu do PWTW – Collegium Bobolanum, abym w tym miejscu służyła wiedzą i cierpliwą pracą na różnorakich odcinkach. Sam Andrzej odznacza się niesamowitą cierpliwością i tego wymaga od wszystkich, których zaprasza do współpracy. A z tą cnotą różnie wśród nas wszystkich bywa. Ci którzy mnie obserwują mówią mi o mojej wielkiej cierpliwości, ale …  bywa ona wystawiana na próbę i zdarza się, że wybucham albo podłamuję.

Miłość Andrzeja do Jezusa wciąż poszukuje gorliwych naśladowców, aby jak on stali się „duszo-chwatami”. I tacy są ojcowie jezuici, jego współbracia, otwarci na różnorodność i dbający o jedność w tej różnorodności. Wychodzący na granice społeczności lokalnych, religijnych, do ludzi, tam gdzie inni kapłani czy zakonnicy z różnych powodów nie chcą iść.

Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam o zachowaniu wzajemnej miłości i jedności wszędzie tam gdzie jesteśmy, gdzie żyjemy, gdzie pracujemy.

Czy, ci którzy nic o nas nie wiedzą, będą mogli rozpoznać nas właśnie po tych dwóch cechach, wzajemnej miłości i jedności?

Czy dostrzegą w nas działanie Jezusa, czy dostrzegą w nas działanie Ducha Świętego – którego te cnoty są darami?

A jeśli nie dostrzegają to może dlatego, że nie chce się nam pracować nad naszymi wadami i słabościami, a o miłości bliźniego oraz jedności pamiętamy jedynie od święta i na pokaz. Sama praca i własny wysiłek też na niewiele się zda, jeśli nie będzie mocno podparty modlitwą, modlitwą spotkania i zawierzenia się Panu Jezusowi.

Przy relikwiach świętego Andrzeja trwa nieustanna modlitwa za Kościół, za ojca świętego, za Polskę, za jedność chrześcijan, w intencjach zbiorowych i indywidualnych.

Rano zabrałam wszystkie wasze sprawy i intencje na Eucharystię przy relikwiach św. Andrzeja Boboli w Narodowym Sanktuarium w Warszawie.  Za chwilę  o 18.00 zostanie odprawiona uroczysta msza święta, pod przewodnictwem  J. Em. Kard. Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego.

W naszej modlitwie pamiętajmy o Panu Prezydencie Andrzeju Dudzie, którego patronem jest właśnie święty Andrzej Bobola.

 Błogosławionego czasu Okresu Wielkanocnego.

(ĆD – Ćwiczenia Duchowe św. Ignacego z Loyoli)

Podziel się z innymi:

MODLITWY ZA WSTAWIENNICTWEM ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

Modlitwa do Patrona Polski jako mojego Patrona

 

Święty Andrzeju Bobolo!

Dziękujemy Wszechmocnemu za to,

że dał nam wszystkim Ciebie

jako wielkiego Patrona Polski.

Z Twym patronatem złączyłeś obietnicę

odrodzenia Ojczyzny po latach niewoli.

Dlatego z ufnością powierzamy Tobie

wszystkie trudne sprawy

polityczne, społeczne, ekonomiczne.

Ty sam przypominasz nam,

że przemiana dzięki modlitwie

ma początek w sercu modlącego się,

w moim osobistym życiu.

Dlatego proszę z całego serca,

byś zechciał być moim Patronem.

Oby Twoja pomoc umocniła

zarówno mnie, jak i moich bliskich

w odnowie życia zgodnie z Ewangelią,

byśmy radowali się Dobrą Nowiną

Jezusa, Twojego i naszego Pana,

który z Ojcem i Duchem Świętym

umiłował nas na wieki wieków.

 

Amen.

 

 

Modlitwa o pomoc w określonej trudności

 

 

 

Święty Andrzeju Bobolo!

Na drodze Twojego życia

natrafiałeś na przeszkody,

które stopniowo pokonywałeś

z pomocą ufnej modlitwy.

Dzięki niej rozpoznawałeś

znaki otrzymywane od Boga:

przeszkody stawały się stopniami

na drodze w ślad za Jezusem.

Oto staję wobec trudności,

która przekracza moje siły:

…………………

Wspieraj mnie swym orędownictwem,

abym przez cierpliwą modlitwę

znalazł pokój w bliskości Jezusa,

a z Jego pomocą wytrwał

aż do rozwiązania trudności

ku chwale Boga Ojca,

który z Synem i Duchem Świętym

panuje na wieki wieków.

 

Amen.

 

 

Modlitwa za nieprzyjaciół

 

 

Święty Andrzeju Bobolo!

Jako wierny sługa Jezusa

doświadczyłeś Jego przyjaźni,

ale także – ludzkiej nienawiści,

kulminującej w Twoim męczeństwie.

Wpatrzony w przykład Ukrzyżowanego

modliłeś się za swoich prześladowców,

bo nie wiedzieli, co czynią,

skoro na miłość odpowiadali nienawiścią…

Pomagaj nam, prosimy Ciebie,

w modlitwie za naszych nieprzyjaciół.

Oby miłość, obecna w Tobie,

zdołała przeniknąć nasze serca

dzięki wytrwałej modlitwie,

pokornie obejmującej ludzi,

których ciągle nie potrafimy miłować.

A najpierw pomóż nam,

byśmy sami nie żywili nienawiści,

lecz otwierali się na Bożą miłość,

która cierpliwa jest i wszystko znosi

teraz i na wieki wieków.

Amen.

 

Modlitwa za przyjaciół

 

Święty Andrzeju Bobolo!

Jako nasz wielki Patron

pragniesz stać się także

naszym osobistym Przyjacielem.

W Twym życiu oddanym Jezusowi

doświadczyłeś Jego przyjaźni,

bo wziąłeś sobie do serca

słowo powiedziane przez Niego

nie do sług, ale do przyjaciół.

Powierzamy Tobie, nasz Przyjacielu,

bliskich nam ludzi.

Prosimy dla nich i dla nas o to,

by nasza przyjaźń oczyszczała się

i pomagała nam w drodze życia

ku pełnej wspólnocie w domu Ojca

z Synem i Duchem Świętym

na wieki wieków.

Amen.

 

 

Modlitwa za sprawujących władzę

 

 

Święty Andrzeju Bobolo!

Twój patronat nad Ojczyzną

sprawujesz w szczególny sposób

przez ludzi obdarzonych władzą.

Jako wierny towarzysz Jezusa

przypominasz ewangeliczną prawdę,

że wszelka władza ma służyć

dobru ludzkiej wspólnoty.

Prosimy Ciebie: wspieraj tych,

którym została powierzona władza

w państwie i społeczeństwie,

by spełniali swoje obowiązki

w pełnym poszanowaniu prawa

i w postawie służby.

Pomagaj także nam wszystkim

w decyzjach związanych z władzą,

by nasze wybory były dobre,

wsparte wytrwałą modlitwą

o światło Ducha Świętego,

który z Ojcem i Synem

króluje na wieki wieków.

Amen.

 

( więcej modlitw: http://www.rakowiecka.jezuici.pl/sanktuarium-11413/modlitwy-do-sw-andrzeja-boboli-11440; http://www.rakowiecka.jezuici.pl/artykuly/modlitwy-za-wstawiennictwem-sw-andrzeja-boboli)

Podziel się z innymi:

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI PATRONA POLSKI

MODLITWA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI PATRONA POLSKI

 

Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie!

Dziękujemy Wszechmocnemu za to, że do świętych Wojciecha i Stanisława, patronów z początku naszych dziejów, dodał u boku Królowej Polski Ciebie.

Twoje życie dopełniło się męczeństwem, w krytycznym okresie pierwszej Rzeczypospolitej, a Twoja świętość uznana została przy końcu drugiej Rzeczypospolitej, której odrodzenie przepowiedziałeś.

Obecnie w niepodległej Ojczyźnie patronujesz odnowie naszego życia, tak osobistego, jak i społecznego, żeby wzrastała jedność w Polsce, Europie i świecie.

Niech Twój patronat zjednoczy nas w miłości przez wiarę w imię Jezusa Chrystusa, Twojego i naszego Pana, który z Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków.

 

Amen.

Podziel się z innymi:

LITANIA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

Litania do św. Andrzeja Boboli

 

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Maryjo, – módl się za nami.

Święty Andrzeju Bobolo,

Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,

Święty Andrzeju, napełniony Duchem Bożym,

Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,

Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,

Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania życia,

Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,

Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,

Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,

Święty Andrzeju, Apostole Polesia,

Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci,

Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,

Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,

Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,

Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,

Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,

Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała,

Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,

Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,

Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski,

Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,

Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie,

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, – uproś nam u Boga.

Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili,

Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,

Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili,

Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali,

Abyśmy Bogu wiernie służyli,

Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali,

Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali,

Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.

 

K. Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo,

W. Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

 

Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej, Męczennik. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Podziel się z innymi:

ŚWIĘTY ANDRZEJ BOBOLA

Znalezione obrazy dla zapytania ŚWIĘTY aNDRZEJ bOBOLA

ŚWIĘTY ANDRZEJ BOBOLA, JEZUITA

MĘCZENNIK, PATRON POLSKI

16 maja

Andrzej urodził się 30 listopada 1591 r. w Strachocinie koło Sanoka.

Miejsce jego narodzin było niepewne aż do 1987 roku.

Potwierdzenia dokonał sam św. Andrzej zjawiając się w latach osiemdziesiątych XX wieku w Strachocinie k. Sanoka – miejscu swojego urodzenia.

Proboszcz Józef Niźnik wspomina: „7 września 1983 r. zamieszkałem w tutejszej plebanii. Po czterech dniach budzę się w nocy i widzę przed sobą smukłą postać ubraną w czarną sukmanę. Włosy stanęły mi dęba. Miałem świadomość, że odwiedziła mnie postać z zaświatów. Rano zwierzyłem się siostrze zakrystiance ze swoich nocnych perypetii. Wtedy dowiedziałem się, że podobne przeżycia miał poprzedni proboszcz, a ich skutek był taki, że znalazł się w szpitalu… Przestraszyłem się i kilka najbliższych nocy spędziłem u księży w sąsiedniej plebanii. Ale jak długo można uciekać…”. Spotkania strachocińskiego proboszcza z nocną zjawą trwały cztery lata i skończyły się w nocy z 16 na 17 maja 1987 r., po sprowadzeniu relikwii Świętego do parafii.

Pochodził ze szlacheckiej rodziny, bardzo przywiązanej do religii katolickiej. Nauki humanistyczne wstępne i średnie wraz z retoryką Andrzej pobierał w jednej ze szkół jezuickich, prawdopodobnie w Wilnie w latach 1606 – 1611.

Tu zdobył sztukę wymowy i doskonałą znajomość języka greckiego, co ułatwiło mu w przyszłości rozczytywanie się w greckich ojcach Kościoła i dyskusje z teologami prawosławnymi.

31 lipca 1611 r., w wieku 20 lat, wstąpił do jezuitów w Wilnie. Po dwóch latach nowicjatu w Wilnie złożył w 1613 r. śluby proste. W latach 1613-1616 studiował filozofię na Akademii Wileńskiej, kończąc studia z wynikiem dobrym. Ówczesnym zwyczajem jako kleryk został przeznaczony do jednego z kolegiów do pracy pedagogicznej. Po dwóch latach nauczania młodzieży (1616 – 1618), najpierw w Brunsberdze (w Braniewie), w stolicy Warmii, a potem w Pułtusku, wrócił na Akademię Wileńską na dalsze studia teologiczne (1618 – 1622), które ukończył święceniami kapłańskimi (12 III 1622). Rok później dopuszczony został do tak zwanej „trzeciej probacji” w Nieświeżu.

W latach 1623 – 1624 był rektorem kościoła, kaznodzieją, spowiednikiem, misjonarzem ludowym i prefektem bursy dla ubogiej młodzieży w Nieświeżu. Jako misjonarz Andrzej obchodził zaniedbane wioski, chrzcił, łączył pary małżeńskie, wielu grzeszników skłonił do Spowiedzi, nawracał prawosławnych.

W latach 1624 – 1630 kierował Sodalicją Mariańską mieszczan, prowadził konferencje z Pisma świętego i dogmatyki. Wreszcie został mianowany rektorem kościoła w Wilnie przy kościele św. Kazimierza.

W latach 1630 – 1633 był przełożonym nowo założonego domu zakonnego w Bobrujsku.

Następnie przebywał w Połocku w charakterze moderatora Sodalicji Mariańskiej wśród młodzieży tamtejszego kolegium (1633 – 1635).

W roku 1636 był kaznodzieją w Warszawie.

W roku 1637 pracował ponownie w Połocku jako kaznodzieja i dyrektor studiów młodzieży.

W latach 1638 – 1642 pełnił w Łomży urząd kaznodziei i dyrektora w przykolegiackiej szkole.

W latach 1642 – 1643 ponownie w Wilnie pełnił funkcję moderatorem Sodalicji Mariańskiej i kaznodziei. Podobne obowiązki spełniał w Pińsku (1643 – 1646), a potem ponownie w Wilnie (1646 -1652).

Od roku 1652 pełnił w Pińsku urząd kaznodziei w kościele św. Stanisława. W tym czasie oddawał się pracy misyjnej nad ludem w okolicach Pińska.

Z relacji współczesnych wynika, że Andrzej był skłonny do gniewu i zapalczywości, do uporu we własnym zdaniu, niecierpliwy.

Jednak świadectwa przełożonych, zostawione na piśmie podkreślają, że o. Andrzej pracował nad sobą, że miał wybitne zdolności, był dobrym kaznodzieją, miał dar obcowania z ludźmi.

Dowodem tego były usilne starania ówczesnego prowincjała zakonu w Polsce u generalnego przełożonego, aby o. Andrzeja dopuścić do „profesji uroczystej”, co było przywilejem tylko jezuitów najzdolniejszych i moralnie stojących najwyżej. Wytrwałą pracą nad sobą doszedł o. Andrzej do takiego stopnia doskonałości chrześcijańskiej i zakonnej, że pod koniec życia powszechnie nazywano go świętym. Dzięki Bożej łasce potrafił wznieść przeciętność na wyżyny heroizmu.

Andrzej wyróżniał się żarliwością o zbawienie dusz. Dlatego był niezmordowany w głoszeniu kazań i w spowiadaniu.

Mieszkańcy Polesia żyli w wielkim zaniedbaniu religijnym. Szerzyła się ciemnota, zabobony, pijaństwo.

Andrzej chodził po wioskach od domu do domu i nauczał. Nazwano go apostołem Pińszczyzny i Polesia.

Nawrócił wielu prawosławnych. Jego gorliwość, którą określa nadany mu przydomek „łowca dusz – duszochwat”, była powodem wrogości ortodoksów.

W czasie wojen kozackich przerodziła się w nienawiść i miała tragiczny finał.

Pińsk jako miasto pogranicza Rusi i prawosławia był w tamtym okresie często miejscem walk i zatargów. Zniszczony w roku 1648, odbity przez wojska polskie, w roku 1655 zostaje ponownie zajęty przez wojska carskie, które wśród ludności miejscowej urządziły rzeź. W roku 1657 Pińsk jest w rękach polskich i jezuici mogą wrócić tu do normalnej pracy. Ale jeszcze w tym samym roku  Kozacy ponownie najeżdżają Polskę.

W maju roku 1657 Pińsk zajmuje oddział kozacki pod dowództwem Jana Lichego. Najbardziej zagrożeni jezuici: Maffon i Bobola opuszczają miasto i chronią się ucieczką. Muszą kryć się po okolicznych wioskach. Dnia 15 maja o. Maffon zostaje ujęty w Horodcu przez oddział Zielenieckiego i Popeńki i na miejscu ponosi śmierć męczeńską.

Andrzej Bobola schronił się do Janowa, odległego od Pińska około30 kilometrów.

Stamtąd udał się do wsi Peredił.

16 maja do Janowa wpadły oddziały i zaczęły mordować Polaków i Żydów. Wypytywano, gdzie jest o. Andrzej. Na wiadomość, że jest w Peredilu, wzięli ze sobą jako przewodnika Jakuba Czetwerynkę.

Andrzej na prośbę mieszkańców wsi, którzy dowiedzieli się, że jest poszukiwany, chciał użyczonym wozem ratować się ucieczką. Kiedy dojeżdżali do wsi Mogilno, napotkali oddział żołnierzy.

Z Andrzeja zdarto suknię kapłańską, na pół obnażonego zaprowadzono pod płot, przywiązano go do słupa i zaczęto bić nahajami. Kiedy ani namowy, ani krwawe bicie nie złamało kapłana, aby się wyrzekł wiary, oprawcy ucięli świeże gałęzie wierzbowe, upletli z niej koronę na wzór Chrystusowej i włożyli ją na jego głowę tak, aby jednak nie pękła czaszka. Zaczęto go policzkować, aż wybito mu zęby, wyrywano mu paznokcie i zdarto skórę z górnej części ręki. Odwiązali go wreszcie oprawcy i okręcili sznurem, a dwa jego końce przymocowali do siodeł. Andrzej musiał biec za końmi, popędzany kłuciem lanc.

W Janowie przyprowadzono go przed dowódcę.

Ten zapytał: „Jesteś ty ksiądz?”.

„Tak”, padła odpowiedź, „moja wiara prowadzi do zbawienia. Nawróćcie się”.

Na te słowa dowódca zamierzył się szablą i byłby zabił Andrzeja, gdyby ten nie zasłonił się ręką, która została zraniona.

Kapłana zawleczono więc do rzeźni miejskiej, rozłożono go na stole i zaczęto przypalać ogniem. Na miejscu tonsury wycięto mu ciało do kości na głowie, na plecach wycięto mu skórę w formie ornatu, rany posypywano sieczką, odcięto mu nos, wargi, wykłuto mu jedno oko. Kiedy z bólu i jęku wzywał stale imienia Jezus, w karku zrobiono otwór i wyrwano mu język u nasady. Potem powieszono go twarzą do dołu. Uderzeniem szabli w głowę dowódca zakończył nieludzkie męczarnie Andrzeja Boboli dnia l6 maja 1657 roku.

Kozacy wkrótce wycofali się do miasta.

Ciało Męczennika przeniesiono do miejscowego kościoła. Jezuici przenieśli je potem do Pińska i pochowali w podziemiach kościoła klasztornego.

Po latach o miejscu pochowania Andrzeja zapomniano.

Dnia 16 kwietnia 1702 roku św. Andrzej ukazał się rektorowi kolegium pińskiego i wskazał, gdzie jest w krypcie kościoła pod ołtarzem głównym jego grób. Ciało znaleziono nietknięte, mimo że spoczywało w wilgotnej ziemi. Ciało było nawet giętkie, jakby świeżo zmarłego człowieka.

Zaczęły się mnożyć łaski i cuda.

Od roku 1712 podjęto starania o beatyfikację. Niestety, kasata jezuitów i wojny, potem rozbiory przerwały te starania. Ku wielkiej radości Polaków beatyfikacja miała miejsce dnia 30 października 1853 roku.

W roku 1820 jezuici zostali usunięci z Rosji, a opiekę nad ciałem Świętego objęli pijarzy (1820-1830). Relikwie przeniesiono potem do kościoła dominikanów. Wreszcie po wydaleniu dominikanów (1864) przejęli straż nad kościołem i relikwiami kapłani diecezjalni. W roku 1917 przy udziale metropolity mohylewskiego K. Roppa dokonano przełożenia relikwii.

W roku 1922, po wybuchu rewolucji, ciało zostało przeniesione do Moskwy do muzeum medycznego.

W roku 1923 rząd rewolucyjny na prośbę Stolicy Apostolskiej zwrócił śmiertelne szczątki bł. Andrzeja. Przewieziono je do Watykanu do kaplicy Św. Matyldy, a w roku 1924 do kościoła jezuitów w Rzymie Il Gesu.

17 kwietnia 1938 roku, w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, Pius XI dokonał uroczystej kanonizacji bł. Andrzeja wraz z bł. Janem Leonardii i bł. Salvatorem de Horta.

Z okazji 300-letniej rocznicy śmierci Pius XII wydał osobną encyklikę (16 V 1957) ku czci św. Andrzeja, wychwalając wielkiego Męczennika.

W roku 1938 relikwie św. Andrzeja zostały uroczyście przewiezione do Warszawy, gdzie spoczęły w srebrno-kryształowej trumnie-relikwiarzu w kaplicy przy ul. Rakowieckiej.

W roku 1939 relikwie zostały przeniesione do kościoła jezuitów na Starym Mieście (MB Łaskawej), w czasie pożaru tegoż kościoła przeniesiono trumnę do dominikańskiego kościoła św. Jacka na ul Freta, by w roku 1945 przenieść je ponownie do kaplicy przy ul. Rakowieckiej. Tam są do dnia dzisiejszego.

W kwietniu 2002 r. watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, przychylając się do prośby Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, nadała św. Andrzejowi Boboli tytuł drugorzędnego patrona Polski.

Od tej pory obchód ku jego czci podniesiony został w całym kraju do rangi święta.

Uroczystego ogłoszenia św. Andrzeja Boboli patronem Polski dokonał kard. Józef Glemp w Warszawie podczas Mszy świętej w sanktuarium ojców jezuitów, w którym są przechowywanie relikwie Świętego, 16 maja 2002 r.

Święty jest także patronem metropolii warszawskiej, archidiecezji białostockiej i warmińskiej, diecezji drohiczyńskiej, łomżyńskiej, pińskiej i płockiej. Jest czczony także jako patron kolejarzy.

W ikonografii św. Andrzej Bobola przedstawiany jest w stroju jezuity z szablami wbitymi w jego kark i prawą rękę lub jako wędrowiec.

(źródło: www.brewiarz.katolik.pl)

Podziel się z innymi:

NOWENNA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH

Ks. Bosko często powtarzał: Zaufajcie Maryi Wspomożycielce, a zobaczycie, co to są cuda! Nie były to tylko pobożne słowa czy gołosłowne życzenia. Sam ks. Bosko namacalnie doświadczał w swoim życiu interwencji Maryi Wspomożycielki i dzięki Niej dokonywał wielu cudów.

Nowenna do Wspomożycielki ma dwie formy: (1) 9-dniowe przygotowanie do głównej uroczystości Maryi Wspomożycielki, 24 maja; (2) 9-dniowa modlitwa (w dowolnym czasie) dla uproszenia sobie jakiejś szczególnej łaski.

 

Nowenna wg ks. Bosko

Odmawiać codziennie przez 9 dni następujące modlitwy:

 

3 x Ojcze nasz…, 3 x Zdrowaś Maryjo…, 3 x Chwała Ojcu…

Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie, Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności, tylekroć bądź pochwalon, Jezu, ma miłości.

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza witaj.
Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć.  A Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

3 x Maryjo, Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

Odprawiający nowennę powinien przystąpić do spowiedzi i Komunii świętej oraz złożyć ofiarę na cele salezjańskie, jeśli otrzyma upragnioną łaskę.

 
Podziel się z innymi:

NOWENNA DO ŚWIĘTEJ RITY

NOWENNA DO ŚWIĘTEJ RITY

patronki spraw trudnych i po ludzku beznadziejnych

 

Na  pierwszy dzień (13.05)

Święta Rito, pragniemy naśladować twe cnoty i otrzymać za twym pośrednictwem łaskę życia wiecznego. Dzięki składamy Bogu, że cię od dzieciństwa obsypał swymi łaskami i wsławił mię twoje. O, jakże jesteśmy niepodobni do Ciebie, pełni próżności ziemskiej odpychamy wszystko, co wzniosłe, żyjemy w grzechach, lękamy się pokuty.

O święta Rito, która tyle możesz przed Bogiem, wyproś nam nawrócenie i szczery żal za grzechy, byśmy cię odtąd naśladowali w cnocie pokory i pokuty, i zasłużyli sobie na nagrodę w niebie, przyobiecaną cichym i tym, którzy płaczą. Uproś nam również łaskę… (wymieniamy ją)

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej. Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

Na drugi dzień (14.05)

Bóg wybrał cię, święta Rito, za jaśniejący wzór dla dziewic, żon, wdów i zakonnic. Zostawiłaś najpiękniejszy przykład żony, zmuszona żyć z mężem pełnym pychy, znosząc w pokorze i cichości wyrzuty, zniewagi, a nawet i bicie. Słodyczą i cierpliwością zmieniłaś porywczość swego męża w łagodną uległość.

O, gdyby i dziś żony chciały naśladować twe ciche i pełne słodyczy życie, łagodzić serca swych porywczych nieraz mężów, gdybyśmy wszyscy umieli żyć z naszymi krewnymi i bliźnimi według praw Bożych i miłości chrześcijańskiej, ubyłoby tyle niezgód prowadzących niekiedy do opłakanych następstw.

Błagamy cię, o święta Rito, wyproś nam wszystkim u Boga dary Ducha Świętego, abyśmy kiedyś mogli wielbić wraz z tobą Dawcę wszelkiego dobra w królestwie wiecznego pokoju. Uproś nam również łaskę… (wymieniamy ją).

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej. Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

Na trzeci dzień (15.05)

Jakże bolesna była dla ciebie, o święta Rito, wiadomość o zamordowaniu twojego męża. Zapłakałaś gorzkimi łzami na myśl, że dusza jego nieprzygotowana stanęła przed sądem sprawiedliwego Boga. Nie myślałaś o sobie, lecz polecałaś ustawicznie miłosiernemu Bogu duszę zamordowanego męża, błagając o przebaczenie dla jego morderców, a poznawszy, że mali jeszcze synowie twoi pragną pomścić śmierć ojca, błagałaś Boga, by ich raczej zabrał ze świata, niż mieliby krwawym czynem zemsty splamić swe sumienie.

 

 

Bóg cię wysłuchał, zabierając obu synów w młodym wieku. Po ich stracie, dzięki składałaś Jezusowi, że ich powołał do siebie przed dokonaniem zbrodni. Jakże my wobec tego przykładu jesteśmy nędzni, nie umiemy przebaczyć najmniejszej obrazy ani zdobyć się na ofiarę dla duszy własnej, jak i dla duszy bliźniego.

O święta Rito, uproś nam u Boga gotowość przebaczania nieprzyjaciołom naszym, abyśmy sami stali się godniejszymi przebaczenia grzechów naszych i cieszyli się nagrodą wieczną w niebie. Uproś nam również łaskę… (wymieniamy ją).

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej. Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Na czwarty dzień (16.05)

0 święta Rito, jakże wielka była miłość twa dla Boga i bliźniego. Któż może wyobrazić sobie twe najgorętsze uczucia i rzewne łzy, któreś wylała, myśląc o męce twego Ukrzyżowanego Oblubieńca? Kto pojmie ten święty zachwyt w obcowaniu z Bogiem, w którym znajdowano cię często? Kto wypowie twą miłość dla bliźnich, biednych i chorych, między którymi byli bardzo smutni i nieszczęśliwi, a tyś ich objęta miłosierdziem serca twego?

My zaś tak często zajęci jesteśmy sobą, nie staramy się, by zaopatrzyć potrzeby duchowe i cielesne bliźnich naszych.

Wybłagaj nam, o święta Rito, łaskę, by serca nasze pałały czystą miłością bliźniego, abyśmy ciebie naśladowali i od tej chwili złączeni byli z tobą tą odwieczną miłością, która cię czyni pełną chwały i szczęścia w niebie. Uproś nam również łaskę… (wymieniamy ją).

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej. Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 Na piąty dzień (17.05)

Od dzieciństwa znałaś, o święta Rito, niebezpieczeństwa natury ludzkiej, jak pycha, zmysłowość i takim wstrętem do tego złego byłaś przejęta, iż wytrwałaś w łasce na chrzcie świętym otrzymanej. Idąc za wolą rodziców, poślubiłaś męża. Zwolniona przez śmierć męża i dzieci od obowiązków żony i matki, błagałaś gorąco Pana Jezusa, byś mogła być przyjęta do klasztoru i pomimo trzykrotnej odmowy, prawie cudownie przyjęta zostałaś. Bóg uczynił zadość twoim pragnieniom i związałaś się na wieki z Jezusem ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

O szczęśliwa Rito, wejrzyj na nas, będących pod ciężarem namiętności i grzechów, które nas prowadzą do wiecznej zguby. Wybłagaj nam, o święta Rito, łaskę rozmiłowania się w dobrach niebiańskich, abyśmy kiedyś oczyszczeni z grzechów, pałający serdeczną miłością ku Bogu, mogli zasłużyć sobie na nagrodę przyobiecaną tym, którzy umieli wzgardzić fałszywymi i marnymi dobrami tego świata. Uproś nam również łaskę… (wymieniamy ją).

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej. Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Na szósty dzień (18.05)

Podziwem przejęci, rozważamy, o święta Rito, twe życie, które było jakby ciągłą modlitwą. Ciało twe umartwiałaś postami, krótkie chwile snu spędzałaś na twardym posłaniu. Wszystkie umartwienia czyniłaś dla zwalczenia pożądliwości. My postępujemy często zupełnie przeciwnie. Zamiast uciekać się do modlitwy i pokuty, szukamy uciech, które nas odwracają od Boga.

Dziś jednak, uznając konieczną potrzebę pokuty i modlitwy, błagamy cię, o święta Rito, abyśmy walcząc z naszymi wadami, wyrzekli się ich na zawsze i stali się godnymi cieszyć się wraz z tobą szczęściem wiecznym w niebie. Uproś nam również łaskę… (wymieniamy ją).

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej. Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Na siódmy dzień (19.05)

Święta Rito, ty całą duszą pragnęłaś podzielić boleść cierniowej korony Chrystusa i zostałaś wysłuchana. Boski Oblubieniec w nagrodę twego współczucia i miłości, z jaką rozważałaś Jego mękę, zranił cię cudownie w czoło cierniem swej korony. Do końca życia, to jest lat piętnaście, nosiłaś tę ranę na czole, dziękując Chrystusowi za tę wielką łaskę.

My zaś, zamiast znosić cierpliwie nasze krzyże i troski, którymi Bóg nas nawiedza, smucimy się i narzekamy.

O święta Rito, uproś nam u Jezusa łaskę cierpliwego znoszenia wszystkich utrapień doczesnych, abyśmy przez modlitwę i poddanie się woli Bożej godni byli radować się z tobą w wieczności. Uproś nam również łaskę… (wymieniamy ją).

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej. Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Na ósmy dzień (20.05)

Boski twój Oblubieniec, o święta Rito, chcąc cię bardziej uświęcić i uczynić podobną sobie, dopuścił, byś dotknięta była przez ostatnie cztery lata życia twego ciężką chorobą. Jakież wspaniałe przykłady poddania się woli Bożej i cierpliwości zostawiłaś nam, o święta Rito. Przykra tylko była dla ciebie myśl, że jesteś ciężarem dla swych sióstr zakonnych. Zapowiedź bliskiego wyzwolenia z więzienia ciała i przejścia do wiecznej ojczyzny napełniła twe serce radością. Oddałaś piękną swą duszę w ręce Jezusa, Oblubieńca swego.

Cóż się stanie z nami, grzesznikami, w chwili śmierci? Z nami, którzy nie umiemy i nie chcemy znosić spokojnie żadnej choroby?

Miej litość nad nami, o święta Rito! Wyproś nam u Jezusa zupełne poddanie się woli Bożej i cierpliwość w ostatniej chorobie oraz szczęśliwą śmierć, abyśmy z tobą złączeni mogli wielbić Boga na wieki. Uproś nam również łaskę… (wymieniamy ją).

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej. Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Na dziewiąty dzień (21.05)

Twoja głęboka pokora, o święta Rito, wyjednała ci wielką chwałę w niebie, jaką teraz posiadasz. Dla tej pokory chciał twój Boski Oblubieniec wsławić cię także na ziemi. Toteż zaraz po twej śmierci zdziałał za twym pośrednictwem wiele cudów. Ludzie z daleka i bliska tłumnie cisnęli się do twego grobu, ogłaszając cię świętą. To pobożne mniemanie potwierdził także wyrok namiestnika Chrystusowego, który cię również świętą ogłosił. Odtąd chwała twoja szerzy się wśród wiernych po całym świecie i masz  przywilej  być zwaną „Orędowniczką w sytuacjach beznadziejnych” i „Świętą do spraw trudnych”.

O pełna chwały Rito, zlituj się nad nami! Wyjednaj nam łaskę poznania tej prawdy, że prochem jesteśmy i nic sami nie możemy. Broń nas od wiecznego potępienia, które jest udziałem pysznych i zbuntowanych aniołów, i pomóż nam, abyśmy wraz z tobą w niebie cieszyli się chwałą przyobiecaną pokornym. Uproś nam również łaskę… (wymieniamy ją).

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Antyfona: Obdarzyłeś, Panie, służebnicę Twoją Ritę znakiem miłości i męki Twojej. Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Podziel się z innymi:

ŁASKAWA ZE ŚWIĘTOJAŃSKIEJ

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY ŁASKAWEJ

GŁÓWNEJ PATRONKI WARSZAWY

Kolekta

Boże, z Twojej woli Najświętsza Maryja Panna wydała na świat Dawcę łaski i współdziałała z Nim w dziele odkupienia ludzi, spraw, aby nam wyjednała obfite łaski  i doprowadziła nas do portu wiecznego zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Pierwsze czytanie Ap 21, 1-5a

Psalm Ps 113, 1-8

Drugie czytanie Rz 5, 12. 17-19

Ewangelia J 2, 1-11

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa.

Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi da Niego: „Nie mają już wina”.

Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?”

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.

Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi.

Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Oni zaś zanieśli.

A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”.

Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

 

Matka Boża Łaskawa ze Świętojańskiej w Warszawie.

Nie potrzeba jej zbyt długo i wciąż opowiadać o naszych potrzebach. Często zna je, zanim my je, sami rozpoznamy.

Potrzeby materialne i zdrowotne ale i …. , a może przede wszystkim, duchowe.

Tak jak w Kanie potrzeba wina dla gości weselnych i potrzeba wiary u uczniów Jezusa.

Niepokalana wstawia się za nami u swojego Syna, a od nas podobnie jak od sług w Kanie oczekuje tylko jednego, aby uczynić wszystko cokolwiek Jej Syn – Bóg Człowiek nam poleci uczynić.

Słudzy byli zapewne zaskoczeni poleceniem Jezusa aby napełnili stągwie wodą. Niemniej napełnili je i to aż po brzegi. Zajęło im to zapewne trochę czasu, kosztowało pewien wysiłek. Wykonali jednak to co im zlecono w pełni.

My wezwani jesteśmy do trwania w Panu i do przestrzegania Jego przykazania miłości Boga i bliźniego, na co dzień.

Zazwyczaj nie jesteśmy, aż tak wytrwali, jak słudzy. Często sami proponujemy rozwiązanie problemu i czekamy tylko na Boże potwierdzenie naszych pomysłów i działań, nie zastanawiając się czy to co robimy jest faktycznie tym czego Bóg tu i teraz, od nas oczekuje.

Nawet jeśli wsłuchamy się w Słowo Boże i staramy się odpowiedzieć na Bożą wolę to mimo wszystko dość szybko się zniechęcamy – rozejrzyjmy się w naszej pamięci ileż niewypełnionych „stągwi przemiany” pozostawiliśmy i ileż teraz zostawiamy …

Zbyt często  skupieni jesteśmy na naszych sprawach, trudnościach, intencjach. To one wydają się nam najważniejsze.

Nie jesteśmy skupieni na Bogu, nie jesteśmy skupieni na Jezusie, nie jesteśmy skupieni na Maryi…

Jak często modlimy się w intencjach, które Oni noszą w swoich Sercach? Jak często składamy nasze wysiłki i trudy, jako wynagrodzenie dla Nich?

Choć wydaje się nam, że jesteśmy z Nimi w relacji, to jest to relacja jedynie nasza z samymi sobą, zamknięta na natchnienia Ducha, na Łaskę jakiej Pan pragnie nam przez Maryję udzielić.

A przecież Niepokalana wskazuje nam nieustannie na swojego Syna, uczy nas słuchania i przyjmowania Słowa z wiarą i w pokorze, tak jak Ona sama Je przyjęła.

Nasza Matka w porządku łaski pragnie prowadzić nas do Syna, chce abyśmy wypełniali to czego On od nas tu i teraz w naszej codzienności oczekuje.

 

Nad wrogiem daj nam zwycięstwo, Maryjo, Matko Łaskawa

Niech Chrystus będzie nam Drogą, dziś prosi Ciebie Warszawa

Nad wrogiem daj nam zwycięstwo, Maryjo, Matko Łaskawa

Niech Chrystus będzie nam Prawdą, dziś prosi Ciebie Warszawa

Nad wrogiem daj nam zwycięstwo, Maryjo, Matko Łaskawa

Niech Chrystus będzie nam Życiem, dziś prosi Ciebie Warszawa.

(Apel Warszawski:  https://www.youtube.com/watch?v=VEQ_ZdeiJAE)

 

Tym wrogiem, jest żyjący w nas stary człowiek, wymagający przemiany, aby stał się człowiekiem nowym, Chrystusowym. 

Wraz z nami prosi o to Łaskawa ze Świętojańskiej, ale to my z wiarą, pokorą i miłością musimy jeszcze trochę wody ponosić, aż napełnimy  do końca nasze „stągwie”.

 

Kiedy się modlisz musisz zaczekać!

wszystko ma czas swój wiedzą prorocy!

nie wysłuchane w przyszłości dojrzewa!

to niespełnione dopiero się staje!

nie módl się skoro czekać nie umiesz!

(ks. Jan Twardowski)

 

Matka Boża Łaskawa, ze Świętojańskiej w Warszawie, uczy cierpliwej wiary, uczy zawierzenia Bogu, aż się wypełnią w całości Jego obietnice. Patronuje dobrym spowiedziom, trwa na Adoracji przy swoim Synu, Chrystusie Jezusie.

Moje „stągwie” wciąż nie są pełne…, niosę wodę mojej modlitwy, w oczekiwaniu na Przemianę jakiej w odpowiednim czasie dokona Pana.

Wiem jedno, najważniejsze to dotrwać do końca, choć jak wiadomo ostatnie „metry i chwile” zawsze są najtrudniejsze  … 

Błogosławionego czasu Okresu Wielkanocnego z Panią Fatimską i Łaskawą.

Podziel się z innymi:

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ

Błogosławiona Matko Boża Łaskawa, skieruj na nas swoje miłosierne spojrzenie. Od trzech przeszło wieków Warszawa Cię wzywa jako swoją Patronkę i Orędowniczkę przed tronem Boga.

Ty zawsze spieszyłaś na pomoc naszej Stolicy w jej ciężkich chwilach dziejowych kiedy padały jej mury strawione siłą bombardowań i ogniem. Gdy krew męczeńska niby rzeka płynęła jej ulicami, o Matko, bylaś z Warszawą i strzegłaś jej ducha, by pozostał nie zatruty.

O strzeż nas teraz i oddal od miasta naszego wszelkich nieprzyjaciół. Niech grzech nie plami dusz mieszkańców Stolicy. Niech nędza moralna i podłość nie pełzają po jej ulicach i placach. Niech Warszawa pozostanie na zawsze miastem nieujarzmionym. Niech w sercach jej mieszkańców potężnieje wiara, zmartwychwstaje nadzieja i rozpłomienia się miłość mocniejsza niż śmierć.

Spraw, by w odbudowanych domach Stolicy żyli ludzie o sercu nowym, współczującym, gościnnym i otwartym dla wszystkich. Uproś u Boga, by Stolica nasza i Polska cała szły drogą swych przeznaczeń, wypisanych na kartach historii.

Wspomożycielko wiernych, przybądź nam z pomocą.

Pocieszycielko strapionych, uspokój nasze serca.

Uzdrowienie chorych, ulecz cierpiących na duszy i ciele.

Patronko Warszawy, módl się za nami u Boga.

Wstawiaj się za nami do Syna Twego, byśmy po życiu ziemskim, mogli na zawsze zjednoczyć się z Ojcem, który jest w Niebie i wraz Tobą śpiewać Mu „Magnificat” Chwały Wiecznej. Amen.

Podziel się z innymi: