TOTTA TUA MARIA

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

Kolekta

Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie pierwsze Iz 7, 10-14

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Pan przemówił do Achaza tymi słowami: „Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Otchłani, czy to wysoko w górze”.

Lecz Achaz odpowiedział: „Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę”.

Wtedy rzekł Izajasz: „Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Emmanuel, albowiem Bóg z nami”.

 

Psalm Ps 40, 7-11

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi,

lecz otworzyłeś mi uszy.

Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.

Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę.

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

W zwoju księgi jest o mnie napisane:

Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże,

a Twoje prawo mieszka w moim sercu”.

Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu

i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca,

głosiłem Twoją wierność i pomoc.

Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności

przed wielkim zgromadzeniem.

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

 

Czytanie drugie Hbr 10, 4-10

Czytanie z Listu do Hebrajczyków. Bracia: Niemożliwe jest to, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Przeto Chrystus przychodząc na świat, mówi: „Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: «Oto idę, w zwoju księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże»”.

Wyżej powiedział: „Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś, i nie podobały się Tobie”, choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: „Oto idę, abym spełniał wolę Twoją”. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

 

 

 

Ewangelia Łk 1, 26-38

Słowa Ewangelii według św. Łukasza.

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”

Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna, i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

 

„Dla Boga nie ma nic niemożliwego”. Ileż to razy w swoim życiu wątpimy w Boże działanie, Bożą Opatrzność, Boże Miłosierdzie. Przykrawamy Pana Boga do swojej ograniczoności, do swych lęków, do swojego racjonalnego działania i zabraniamy Mu działać. Nie wierzymy, że On osłania nas Swoją mocą, że nieustannie posyła nam Ducha Świętego.Ileż zamierzeń, Bożych planów odnośnie naszych dusz, dusz bliźnich wstrzymaliśmy czy opóźniliśmy nie pozwalając Mu działać. Nie wierząc w Jego wierność obietnicom, nie ufając Jego Miłości kierujemy się obawą i lękiem.

Trudno jest porzucać własne plany, zamierzenia. Nawet te, a może zwłaszcza te, które rozumieliśmy jako nasze wypełnianie odczytanej Bożej woli. Kiedy okazuje się, że to co wybraliśmy ulegnie zmianie, boimy się Go pytać, boimy się otworzyć na to Tego, który nas przekracza. Jeśli już, to prosimy aby raczył zrealizować nasze marzenia, nasze plany. Trudno nam w swoim życiu pytać co dzień „a jakie plany na dziś masz Panie wobec mnie? ”, „co mam czynić, aby wypełnić Twoją wolę, której nie rozumiem, której do końca jasno nie rozpoznaję, ale którą z miłością pragnę wypełnić?”. Potrzeba tej przestrzeni wolności dla Boga, aby w codziennych wydarzeniach być gotowym na Jego Słowo, natchnienie.

Niepokalana Maryja, choć zajęta codziennymi obowiązkami,  była właśnie tak wolna dla Pana Boga. Usłyszała pozdrowienie Anioła. A my –  czy nasze zajęcia, nas nie pochłaniają tak mocno, że zapominamy o całym świecie i jeszcze jesteśmy bardzo z siebie zadowoleni, że potrafimy się tak poświęcać, tak angażować.

Ona Pierwsza otrzymuje objawienie Boga jako Trójcy – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zna pisma Proroków, wraz z całym narodem oczekuje i modli się o Emmanuela, przeczuwa jaki los spotka Mesjasza. I teraz dowiaduje się że to Ona ma zostać Jego ludzką Matką.

Wypowiada swoje pokorne, pełne zaufania i miłości „FIAT”.

Uniżenie i samoograniczenie Boga w Tajemnicy Wcielenia, uniżenie Służebnicy Pańskiej w Tajemnicy Zwiastowania.

Jak wiele od Niej moglibyśmy się nauczyć, jak chętnie poprowadziłaby nas Ona do Jednorodzonego Syna Bożego, gdybyśmy pozwolili Jej się wychowywać, Jej prowadzić, poddali się Jej formacji.

Na dziewięć miesięcy przed Uroczystością Bożego Narodzenia zatrzymujemy się przed tajemnicą Wcielenia Słowa Bożego. Wydarzenie zapowiadane przez proroków, po kilkuset latach staje się rzeczywistością. Maryja dobrze znała proroctwo. Podobnie jak inne kobiety w Judzie zanosiła i Ona swoje modlitwy przed tron Najwyższego o Tego który wyzwoli lud. Nie wiedziała jednak, iż to Ona jest wybrana przez Boga na matkę Jego Jedynego Syna. Pokorna Służebnica Pańska, matka Syna, który przychodzi aby służyć i stać się okupem za wielu…

Od Dnia Zwiastowania do końca pozostała Służebnicą Pańską, wskazującą nieustannie na Jezusa. Nie skupia uwagi na sobie, ale nieustannie przypomina „Zróbcie wszystko cokolwiek On wam powie”. Nie żąda dla siebie żadnych przywilejów, nie oczekuje wyniesienia. Miała swoje plany i zamierzenia. Otrzymuje posłanie, nowe powołanie i nie obawia się pytać jak ma się ono wypełnić. Na ile jest ono faktycznie oznajmieniem Bożej woli. Ojcowie Kościoła w swoich komentarzach i Tradycja Kościoła wskazują, że Maryja i Józef planowali żyć w dziewiczym małżeństwie. W obliczu zaskakującego dla Niej wybrania zawierza wszystko Temu, dla którego nic nie jest niemożliwe. Zdumiona  pokorą  Boga pytającego o Jej zgodę, uniża się o ile to możliwe jeszcze mocniej. Jej wiara, zawierzenie Bogu stoją na początku.

Ta pokorna wiara poddawana będzie nieustannym próbom. Radości przeplatają się z trudnościami i dramatami. Gdzieś w tle nieustannie trwa zapowiedź dokonania okupu za wielu, która dopełni się na Kalwarii, gdzie i Ona będzie obecna ze swoim kolejnym „fiat”.

A jak wygląda nasze „fiat”? Gdy jest obok nas Anioł, gdy zalewa nas światło Bożej łaski, gdy duszą dotykamy nieba, wtedy  nie obawiamy się za Niepokalaną powtarzać z miłością „niech mi się stanie według Twojego Słowa Panie”. I głęboko wierzymy w to co mówią nasze usta. Gdy w końcu stajemy pod Krzyżem, tam gdzie się dajemy Panu doprowadzić, gdy ciemność i opuszczenie ogarniają nasze serca a duszę przenika trwoga i ból opuszczenia i potrzeba wykonać jeszcze jeden krok i wyszeptać „fiat” wydaje się nam to nieraz niemożliwe i ponad nasze siły. Rozerwani, przybici możemy tylko wpatrywać się w naszą Matkę i od Niej uczyć się mówić Bogu zawsze „tak”.

Wielu / wiele z nas obiera sobie za swój drogowskaz we współczesnym świecie słowa  TOTUS TUUS MARIA (cały Twój Maryjo) lub TOTTA TUA MARIA (cała Twoja Maryjo).

Ważniejsze jest jednak jakie świadectwo życia my sami dajemy dziś i każdego dnia światu, który mniej oczekuje słów,  bo tych ma nadmiar, a więcej chrześcijańskich postaw i czynów …..

Czy Bóg, gdy do nas przyjdzie ze swoim planem Miłości usłyszy nasze ciche, wiernie wierne  ”FIAT”?

TOTTA TUA MARIA.

(cała Twoja, Maryjo).

Błogosławionego dnia w zanurzeniu w Tajemnice dzisiejszej Uroczystości.

Podziel się z innymi:

LITANIA NA ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

LITANIA NA ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

O Maryjo, której Archanioł Gabriel zwiastował poselstwo niebieskie, módl się za nami.

O Maryjo, którą Archanioł nazwał pełną łaski i błogosławioną między niewiastami,

O Maryjo, na którą zstąpił Duch Święty,

O Maryjo, którą zacieniła moc Najwyższego,

O Maryjo, po której słowach „niech się stanie” zostały uweselone niebo i ziemia,

O Maryjo, w której łonie Przedwieczne Słowo Ciałem się stało,

O Maryjo, Jutrzenko jaśniejąca, która zwiastowałaś światu przyjście Słońca Sprawiedliwości,

O Maryjo, mężna Niewiasto, która podałaś światu chleb życia,

O Maryjo, kolumno ognista narodu wybranego,

O Maryjo, świątynio wiekuistej chwały,

Od wszystkiego złego, wybaw nas wstawieniem się Twoim.

Od wszelkiego niebezpieczeństwa,

Od sideł szatańskich,

Od pożądliwości ciała,

Od przekraczania przykazań Bożych,

 

Przez zjawienie się świętego Archanioła,

Przez jego chwalebne pozdrowienie,

Przez jego zwiastowanie przynoszące zbawienie,

Przez udzieloną Ci łaskę Ducha Świętego,

Przez przybycie do Ciebie mocy Najwyższego,

 

My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nam łaskę Ducha Świętego wyprosić raczyła,

Abyś nam cnoty potrzebne do zbawienia wyjednać chciała,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

I poczęła z Ducha Świętego.

 

Módlmy się: Boże, z Twej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem, zasłużyli sobie na udział w Jego boskiej naturze. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

Podziel się z innymi:

UCZCZENIE TAJEMNICY WCIELENIA

Dziś w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (oraz w Uroczystość Narodzenia Pańskiego) we wszystkich Mszach św. przy słowach Wyznania wiary:

„I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, i stał się Człowiekiem”

wszyscy klękają: w mszach recytowanych – na jedno kolano, w mszach śpiewanych (jeśli wierni śpiewają te słowa) – na obydwa kolana.

W pozostałe dni roku liturgicznego oddajemy cześć Tajemnicy Wcielenia podczas Wyznania wiary we mszy świętej, poprzez głęboki pokłon podczas tych słów. 

(http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=29)

Podziel się z innymi:

OSWOJONE. APOKRYF O JEZUSIE CHRYSTUSIE DLA TYCH CO NIE BOJĄ SIĘ RYZYKA

ks. Mirosław Maliński

Oswojone

Apokryf o Jezusie Chrystusie dla tych, co nie boją się ryzyka

ISBN: 978-83-7580-177-4
wyd.: Wydawnictwo Salwator 2011

Wybrany fragment, rozdział I, str. 9-19

 

Miriam osłupiała. Stanęła jak wryta. Zajęta swoimi my­ślami nie zwracała uwagi na to, co dzieje się wokół. Była młodziutka, zgrabna i piękna. W jej migdałowych oczach krył się smutek, ale i jakiś figlarny płomyk żar­tu, a może kpiny. Jej twarz, choć poczciwa i dobra, wy­rażała nieustępliwość. Na pierwszy rzut oka widać było — jak ona już coś postanowi, to nie odpuści i to bynaj­mniej nie z powodu zaciekłości, lecz z natury, tej samej, jaką Najwyższy obdarza tak często Góralki z odległe­go Podhala. Bywało, że czasami wpadała w jakieś za­myślenie i stawała się wtedy nieobecna. Potrafiła ma­chinalnie krzątać się po domu, robić porządki, a nawet gotować, ale sama znajdowała się w innym świecie. To, co teraz ujrzała, wyrwało ją natychmiast z zamyśle­nia i kazało czym prędzej wracać do twardej rzeczy­wistości. W jednej chwili została postawiona na równe nogi. W izbie przy stole siedział anioł. Nigdy wcześniej nie widziała anioła, mimo to nie miała żadnych wątpli­wości. Siedział bez słowa i czekał. Nie był ani znudzo­ny, ani podekscytowany, po prostu czekał.

— Ma anioł szczęście, że zauważyłam, bo mógłby tak czekać i czekać… — wykrztusiła, zaskoczona obec­nością gościa.

— Nie nazywałbym tego szczęściem, a raczej cierpli­wością… — powiedział spokojnie niskim głosem. — Już od ładnych kilku dni czekam, aż mnie zauważysz.

— Jak to? Że niby… Że ja od kilku dni nic nie zauwa­żyłam?

— Czasami zdarza się nam czekać znacznie dłużej…

— A po co czekać. Usiądzie sobie anioł tak w kąciku, i cichutko jak mysz pod miotłą… A nie można to chrząk­nąć, odezwać się jakoś… Na co tak czekać bez słowa?

 — Na gotowość — odpowiedział spokojnie.

 — Jaką gotowość?

— Czasami musimy zaczekać, aż ten, do kogo przy­chodzimy, będzie gotowy na spotkanie z…

— Rozumiem — przerwała mu ostro Miriam i aż sama zdziwiła się swym stanowczym tonem. „To znaczy, że jestem gotowa” — pomyślała z zadowo­leniem. Popatrzyła na gościa z podniesioną głową.

— Ale może do rzeczy. Bądź pozdrowiona Miriam — anioł skłonił głowę i ze spokojem, powoli wyjawiał powód swej wizyty.

Miriam, nie kryjąc zaskoczenia, próbowała jasno formułować swoje pytania. Otrzymywała równie jasne odpowiedzi. Wydawało się, że sprawa jest już doga­dana, gdy nagle anioł zabębnił palcami po stole i rzucił krótko:

— A Józef?

— Nie widzę żadnego problemu. Owszem to bar­dzo komplikuje nasze życie, ba stawia je na głowie, ale Józef zrozumie. Świetnie się dogadujemy. Rozumiemy się bez słów…

 — Tu przydałyby się jakieś słowa…

 — A tak. Z pewnością.

— Może jednak potrzebna będzie moja pomoc? — spytał delikatnie.

Oj nie. Z Józefem rozumiemy się znakomicie. On sam odgaduje moje myśli. Proszę nam zaufać. Nawet byłoby niezręcznie, żeby jakaś „osoba trzecia” wtrącała się w nasze sprawy.

— A jeśli tak — rozłożył ręce wysłannik niebieski — to ja znikam — i zniknął.

Miriam stała zdumiona na środku izby. Przez chwilę myślała nawet, że to wszystko jej się zdawało. Powoli zabierała się za zmywanie naczyń. Sama nie rozumiała, co czuje. Bo w sercu wzbierała jakaś nieokreślona radość, a całe ciało przenikała adrenalina. Lubiła to uczucie, lu­biła wyzwania, lubiła ryzyko. Skąd zatem ta ciężka jak kamień obawa, która przeradza się w strach, a ten na­bierał mocy. „Czego ja się boję? — myślała coraz bardziej gorączkowo. — Tak, jednak się boję, ale czego!” Mijały chwile, a ona powoli odkrywała źródło swych obaw. Może się okazać, a w zasadzie ona już to wiedziała, że szanse na to, że Józef się z tym pogodzi, oceniła zbyt optymistycznie. Owszem, świetnie się dogadywali, ja­kaś niebywała nić porozumienia została rozpięta między nimi. Czasami wydawało się jej, że Józef jest dla niej jak brat bliźniak, że w lot łapie jej myśli, odgaduje oczeki­wania, rozumie jej nastroje. Wiedziała, że jest to czło­wiek niezwykły, ale jednak mężczyzna i o tym nie wolno zapomnieć. No i jeszcze materia tego problemu była jednak dość niecodzienna. Stąd te obawy, ten strach ciążący gdzieś w żołądku. To wszystko było uzasadnio­ne, teraz zaczynała zdawać sobie z tego sprawę.

— „Do tej rozmowy trzeba się będzie przygotować — pomyśla­ła. — Potrzebuję lustra!”

 W jednej minucie zdała sobie sprawę, jak wielką wagę ma komunikacja niewerbalna: „Tak, to trzeba przećwiczyć, przygotować… „. Zostawiła zmywanie.

Czasu rzeczywiście było niewiele. Józef miał przyjść na kolację. Udało się jej pospiesznie przygotować jego ulubione potrawy. Przyszedł, jak zwykle zmęczony pracą. Nalała mu wody do miednicy, a on obmył ręce, twarz i szyję. Zasiedli do stołu. Byli sami. Długo patrzyli na siebie w milczeniu. Bardzo lubił te chwile. Nic się niby nie działo, ale on siedział zachwycony jej obecnością. Sycił się jej zapachem zmieszanym z wonią potraw. Jedli w milczeniu. W końcu zaczęli rozmawiać. Miriam próbowała delikatnie nawiązać, naprowadzić na ślad, jednak bez widocznych efektów. On niczego nie przeczuwał, nawet nie zauważył jej skrępowania i palców, ugniatających suknię pod stołem. Patrzył tylko na nią uśmiechniętymi oczyma, pełnymi zachwytu. „Wspaniale, wspaniale gotuje ta kobieta — powtarzał w myślach — i wspaniale wygląda. Ma tyle wdzięku i czasami bywa rozbrajająco nieśmiała. Jakby chciała coś powiedzieć, a jednak nie mówi. I niech tak będzie, niech to trwa — myślał wpatrzony w narzeczoną rozmarzo­nymi oczyma. — To wspaniale, że nie mamy przed sobą żadnych tajemnic. Nic nas nie oddziela od siebie. To będzie piękne zwykłe życie”.  — Zaczął marzyć, oczysz­czając zęby z resztek jedzenia.

— Już czas. Muszę się wyspać. Jutro mam dużo pra­cy. Kończę jedno pilne zamówienie.

— Tak, powinieneś się wyspać. Musisz być wy­poczęty. Ja też będę musiała teraz chodzić wcześniej spać.

— Dziękuję za pyszną wieczerzę. Świetnie gotujesz.  Jeszcze kilka tygodni i zabiorę cię do siebie. Nie mogę się doczekać…

— Oj, ja też… Chciałabym, aby obrzędy były jutro, ale boję się, bo jestem… — tu się zawahała, a on położył jej palec na ustach i dokończył: — nieprzygotowana? O,  nie mów tak. Jesteś świet­nie przygotowana. Przed nami spokojne, proste życie i tego szczęścia nic nam nie odbierze.

— Ale może się zdarzyć… — szeptała przez palec na ustach.

— Bądź spokojna, nic się nie zdarzy — ucałował ją i wyszedł. Szedł do domu pogwizdując sobie pod no­sem. Był ciepły wieczór. Powietrze wisiało nieruchome, a on zastanawiał się, dlaczego Miriam chce chodzić wcześniej spać, zawsze lubiła siedzieć do późnej nocy.

 

Kilka chwil po wschodzie słońca Miriam wstała z łóżka przerażona. Zdawała już sobie sprawę, w jak trudnej sytuacji się znalazła. Żałowała swego huraopty­mizmu, który jej towarzyszył przy rozmowie z aniołem. Im więcej o tym wszystkim myślała, tym bardziej chcia­ło się jej płakać z bezradności. Podjęła mocne postano­wienie — dziś powie mu o wszystkim. Ani dnia dłużej nie wytrzyma.

Gdy zjawił się koło południa, ona była zupełnie zaskoczona jego przybyciem. Składała właśnie pranie i myślała tylko o jednym. Spojrzała na niego smutnymi oczami, zarzuciła mu ręce na szyję i prawie krzyknęła:

— Będziemy mieli dziecko! — wstrzymała oddech, czekając na jego reakcję.

— O! Nawet nie jedno — odparł z radością. — Ile zechcesz. Niech tylko miną uroczystości ślubne, a ja ci pokażę…

— No tak, ale jedno już jest w drodze, o tu… — Mi­riam wskazała na brzuch. Józef zmieszał się lekko i uśmiechnął kwaśno:

 — Jakieś strasznie maleńkie — próbował żartować.

— Bo to sam początek ciąży — rzuciła bez pardonu. — To niesamowite jak świetnie się rozumiemy — Miriam próbowała zmienić temat i nalała Józefowi pełen kubek mleka.— Siądziesz? Może chleba i sera? Jadłeś śniadanie?

Patrzył na nią oniemiały. Usiadł przy stole. Nie wie­dział, co zrobić.

— Śniadanie? A tak… Czy jadłem? …Ale mleka… mleka tak… — mówił bezładnie.

Złapał kubek w dłonie, jakby chciał je ogrzać, mimo że mleko było chłodne. Nigdy nie żartowała w ten spo­sób. O co jej chodzi. Zawsze dobrze rozumiał, co do niego mówi. Teraz jednak czuł się dziwnie zagubiony.

— Dziecko? Tu, u ciebie? — wskazał wielkim paluchem na brzuch i dodał — Już tam jest?

— Tak — odpowiedziała rzeczowo.

Nastała dłuższa chwila ciszy. Wiedział, że zabrzmi to idiotycznie, ale jednak postanowił zapytać:

 —Nasze?

—  No nie do końca, ale trochę tak…

Ręka Józefa z kubkiem mleka zawisła w drodze do ust. Powoli postawił naczynie na stole. Odwrócił głowę i wbił w nią wzrok.

— Jak dziecko może być trochę nasze, a trochę nie nasze? — zamyślił się smutny i zdezorientowany. Nagle iskry pojawiły się w jego oczach. Spojrzał na Miriam i wycedził przez zaciśnięte zęby:

—In vitro??? — zamknął oczy i po chwili dodał sam do siebie — Przecież to będzie dopiero w końcu XX wieku.

 — Nie, to nie jest „in vitro” — odparła Miriam sucho.

— Wybacz, kochanie — próbował zachować spokój  — ja nic nie rozumiem — spojrzał na nią błagalnym wzro­kiem.

— To Duch Święty… — powiedziała patrząc mu w oczy.

— Tak, z pewnością… Duch Święty… — mamro­tał pod nosem — ….z pewnością… Oczywiście…, my przecież świetnie się rozumiemy… Duch Święty… — był zupełnie oszołomiony. Miał wrażenie, jakby rozmawiał z osobą obłąkaną, której nie wolno się sprzeciwiać. Sie­dział, patrząc w ścianę. Nagle zapytał sucho:

—  Powiedz jasno: jesteś w ciąży?

 — Tak. Jestem.

Oboje zamilkli. Miriam wróciła do składania prania, a czas sobie płynął.

— A ty już nie wracasz do pracy? — próbowała prze­rwać ciążącą ciszę.

— Tak, chyba lepiej wracać do pracy — odparł w le­targu, wstał i skierował się do drzwi.

 — I jeszcze jedno — odezwała się smutnym głosem — ja na jakiś czas wyjeżdżam…

— Tak, w tej sytuacji lepiej wyjechać… — powiedział odwrócony tyłem.

— Do Elżbiety.

— Do Elżbiety? — powtórzył ze zdziwieniem — To twoja krewna, prawda? Dawno u niej nie byłaś — próbo­wał okazywać zainteresowanie. — A co u tej staruszki?

— Jest w ciąży…

Zakręciło mu się w głowie. Poczuł, jakby coś podci­nało mu nogi. Opadł ciężko na ławę.

— W jej wieku… Co ty wygadujesz? Może ona też z Ducha Świętego…

— Ona z mężem… — odpowiedziała sucho.

— To dobrze, to bardzo dobrze — popatrzył na Mi­riam z osłupieniem.  — Co ja wygaduję — chwycił się za gło­wę — przecież to starcy. Oni jeszcze… tam… tego?

— Tak, z Ducha Świętego…

— O właśnie… Oczywiście… Z Ducha Świętego… Już nic nie mów! Błagam… Wystarczy. Ja muszę trochę gwoździ młotkiem wyprostować — ciężko podniósł się i powlókł do drzwi. Wyszedł, zostawiając je otwarte.

Sam nie wiedział, jak trafił do warsztatu. Usiadł przy stole. Złożył na nim ciężką głowę i wyciągnął ręce. Myśli biegały jak zwariowane. Usilnie próbował zrozu­mieć, co się stało, ale nie mógł. Analizował każde słowo ostatnich spotkań z Miriam. Im dłużej myślał, tym mniej rozumiał. Z drugiej strony stołu zjawił się anioł. Siedział spokojnie i czekał, aż go Józef zauważy. Ale ten siedział jak nieobecny. Patrzył, a nie widział, kombinował, ale bezowocnie, wszystko go bolało, ale nic nie czuł. Raz po raz drapał się po głowie swoją wielką, spracowaną ręką. Godzina mijała za godziną. On stracił poczucie czasu. Dość długo przypatrywał się osobie, która bez­szelestnie zjawiła się w warsztacie, siedziała z nim przy stole i czekała z nieludzką cierpliwością. Do oczu Józefa powolutku wracał smugami zdrowy rozsądek. Na twa­rzy zarysował się grymas jakiegoś wysiłku. Zastanawiał się, zastanawiał się usilnie. Jakby sobie coś przypominał. W końcu odezwał się:

— Anioł?

—  Tak, w rzeczy samej — ukłonił się gość.

— Och!  — Józef uśmiechnął się sam do siebie jak człowiek, któremu hasło dopasowało do krzyżówki, i dodał:  — W zasadzie mogłem się spodziewać… Tak, mogłem się spodziewać. I co?

— Nie bój się!

— Ja się boję? Ja się boję? Tak, może masz rację. Boję się, bo nie wiem, kto oszalał: ona, czy ja. Boję się decyzji, którą muszę podjąć nieuchronnie. Boję się o nią. Prawda, ona jest zaradna i inteligentna. Poradzi sobie. Odprawię ją potajemnie. Nikt się nie dowie, dlaczego. Ludzie po­myślą, że byliśmy jednak niedopasowani. Jest to jakieś rozwiązanie, ale nasze życie?… Nasza miłość?… Ona mnie kocha, ja to wiem. Nie znajdę drugiej takiej. Taka czuła i delikatna. Tylko ona potrafiła na mnie patrzeć z podziwem. Mężczyźni potrzebują podziwu, a kobie­ty z reguły tego nie rozumieją… No i świetnie goto­wała… To po prostu anioł nie kobieta… — tu spojrzał na gościa i zaraz się poprawił — O, przepraszam anioła. Proszę mi wybaczyć, ale dziś życie mi się zawaliło. Sam nie wiem, co o tym myśleć. Ale wiem, że to koniec…

—  Józefie, chcesz ją oddalić?

 — Tak. To jedyne logiczne rozwiązanie.

— Otóż nie, twój plan nie wyjdzie — wydawało się, że słowa te powtórzyło jakieś echo.

— Niech mnie anioł nie straszy  — popatrzył na go­ścia błagalnie. — Mnie trzeba pocieszać, a nie straszyć. My mężczyźni powinniśmy trzymać się razem… — anioł poruszył się niecierpliwie i chrząknął — O, przepraszam, zapomniałem się… — poprawił się Józef — u was z tą płcią jest inaczej niż u nas. U nas sprawa jest jasna. Ko­bieta, mężczyzna i żadnych form pośrednich. Tak z na­tury. To bardzo ułatwia życie.

— Nie bój się.

— Trochę mi ulżyło. Ale niech mnie anioł nie stra­szy. Taki coś nerwowy jestem. Gadam dużo… Uda się. Prawda?

— Nie bój się.

— A czy anioł zauważył, że się zaciął i powtarza w kółko to samo?  Może prócz tej otuchy coś jesz­cze… Jakieś miłe słowo.

— Nie bój się wziąć Maryi za małżonkę!

 Biedny cieśla jakby spadł z konia.

— Ale jak to tak. — rozdął nozdrza. — To przecież niemoralne. Ona jest z dzieckiem. Panna z dzieckiem. Rozumie anioł? A wszystko to wydarzyło się w narze­czeństwie. Przecież żyjemy w jakieś kulturze.

— Nie bój się wziąć jej za małżonkę, bo święte jest to dziecko, które ona w sobie nosi.

— Święte słowa. Ja wiem, każde nienarodzone dziecko jest święte… Napiszą jeszcze o tym w „Familia­ris Consortio”.

— Nie bój się, bo z Ducha Świętego ono się poczęło, a Pan chce, abyś je wychował.

Zapadło milczenie. Cisza trwała długo. Józef spo­glądał na anioła spode łba. Patrzył i myślał. Aż w koń­cu się odezwał:

— A chłopczyk będzie?

— Nie bój się! Chłopczyk — pokiwał głową i uśmiech­nął się dobrotliwie.

— Anioł, wy coś tak wszystko wiecie. Badania prena­talne to dopiero XX wiek.

— Bo ja anioł jestem i o tych sprawach przyszedłem z tobą rozmawiać.

— Ale cała ta historia jakaś nietypowa… — zastana­wiał się Józef.

— Oj, tak… nietypowa. Bo wiesz, Józefie,  to bę­dzie Mesjasz…

Znów zapadła dłuższa cisza.

— Ten Mesjasz? — szepnął Józef.

 — Ten — przytaknął anioł bez wahania.

Na twarzy Józefa rysowało się przerażenie. Powoli docierało do niego, co się dzieje.

— Nie bój się, Józefie — pocieszał go anioł. — Po­radzisz sobie. Poradzicie sobie. Przecież z Miriam tak świetnie się dogadujecie, rozumiecie się dobrze. Pora­dzicie sobie. A i my, anieli, też was nie opuścimy. I sam Najwyższy jest żywo zainteresowany.

Po tych słowach anioł zniknął. Józef chodził zamy­ślony po warsztacie, tam i z powrotem. Nagle stanął, uśmiechnął się i rzekł sam do siebie:

— Nie przypuszczałem, że będę wychowywał adop­towane dzieci… Dobrze chociaż, że chłopak! Oj, do­brze, że chłopak.

źródło: 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/B/BB/salwator_2011_apokryfy_00.html

Podziel się z innymi:

TAJEMNICA WCIELENIA

TAJEMNICA WCIELENIA

„Wierz, iż Jednorodzony Syn Boży z powodu naszych grzechów przyszedł z nieba na ziemię, przybrał ludzką naturę z jej uczuciami, aby być podobnym do nas, ze świętej Panny i Ducha Świętego zrodzony. Nie pozornie i w obrazie, lecz prawdziwie stał się człowiekiem. Nie przeszedł przez Dziewicę jak przez jakiś kanał, lecz prawdziwie wziął z Niej ciało, prawdziwie jadł jak my, prawdziwie pił jak my, prawdziwie był karmiony mlekiem. Gdyby wcielenie było tylko pozorne, pozorne byłoby i zbawienie. Chrystus był podwójny: widzialny jako człowiek, niewidzialny jako Bóg50.

 

Jezus jest bowiem unikalny: jest zarazem w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem51. Wciela się Syn, aby zachować cechę swojej Hipostazy, jaką jest zrodzenie, aby być Synem na niebiosach i Synem na ziemi.

 

Niebo jest największym widzialnym symbolem Boskości i nieskończoności. On zstąpił z nieskończoności w skończoność, w nasz byt. Stał się prawdziwym człowiekiem, a tym samym Jego Matka jest tym ogniwem w ludzkości, przez które każdy z nas staje się bliski Chrystusowi52.

 

Jakże niezwykła musiała być Ta, która mogła zostać Matką Bożą! Musiała być doskonalsza od wszystkich ludzi i z nikim nie mogła dzielić swojej miłości do Boga. Z powodu tej niezwykłości nadano Jej bardzo wcześnie, prawdopodobnie już w I wieku, tytuł Bogurodzica (gr. Theotókos53).

 

Sobór Efeski w 432 roku potwierdził tę zasadę: Wierzymy więc, że Pan nasz Jezus Chrystus, Jednorodzony Syn Boży, jest doskonałym Bogiem i doskonałym człowiekiem, złożonym z rozumnej duszy oraz ciała, zrodzony z Ojca przed wiekami co do Bóstwa, a „w ostatnich czasach” dla nas i dla naszego zbawienia z Marii Dziewicy co do człowieczeństwa; współistotny Ojcu co do Bóstwa i współistotny nam co do człowieczeństwa. Nastąpiło bowiem zjednoczenie dwóch natur. Dlatego wyznajemy jednego Chrystusa, jednego Syna, jednego Pana. Z racji zjednoczenia bez pomieszania wierzymy, że święta Dziewica jest Bogarodzicą, ponieważ Słowo Boże się wcieliło, stało się człowiekiem i od chwili swego poczęcia zjednoczyło się ze świątynią, którą z Niej wzięło. Co do wyrażeń Ewangelii i Apostołów o Panu wiemy, że teolodzy jedne pojmują jako wspólne i orzekające o jedności osoby, inne zaś jako rozróżniające i mówiące o dwóch naturach, pierwsze godne są Boga i odpowiadają Bożej naturze Chrystusa, drugie odznaczają się uniżeniem i odpowiadają Jego naturze ludzkiej54.

 

Dwadzieścia lat później Sobór Chalcedoński określił relacje natury Boskiej i natury ludzkiej w osobie wcielonego Logosu: Jednego i tego samego Chrystusa Pana, Syna Jednorodzonego, należy wyznawać w dwóch naturach: bez zmieszania, bez zmiany, bez podzielenia i bez rozłączania. Nigdy nie znikła różnica natur przez ich zjednoczenie, ale zostały zachowane cechy właściwe obu natur, które się spotkały, aby stworzyć jedną osobę i jedną hipostazę. Nie wolno dzielić Go na dwie osoby ani rozróżniać w Nim dwóch osób, ponieważ jeden i ten sam jest Syn Jednorodzony, Bóg, Słowo i Pan Jezus Chrystus, zgodnie z tym, co niegdyś głosili o Nim prorocy, o czym sam Jezus Chrystus nas pouczył i co przekazał nam Symbol Ojców55.

 

Słowa „i stał się człowiekiem” odpowiadają słowom „Słowo stało się ciałem” (J 1, 14). Wszystko, co wiemy o Bogu, poznaliśmy przez Wcielenie56.

 

Syn wciela się w tym celu, aby przywrócić możliwość zjednoczenia człowieka z Bogiem. Pierwsza przeszkoda w postaci rozłączenia dwóch natur — Boskiej i ludzkiej — zostaje zlikwidowana przez Wcielenie. Pozostają grzech i śmierć, które Chrystus zwycięży swoją bezgrzesznością i swoją śmiercią57.

 

Równocześnie Wcielenie zakłada przebóstwienie, Bóg zstępuje na świat, staje się człowiekiem, a człowiek wznosi się ku pełni Boskości58.

 

Słowo Boże prawdziwie stało się człowiekiem — nie jak chcą heretycy — z woli męża i żony, lecz według Ewangelii — z Dziewicy i Ducha Świętego, nie pozornie, lecz prawdziwie. (…)

Wieloraki jest błąd heretyków.

Jedni całkowicie odrzucili Jego narodzenie z Dziewicy [dokeci].

Inni wprawdzie przyjęli Jego narodzenie, ale nie z Dziewicy, lecz z zamężnej kobiety [ebionici].

Jeszcze inni twierdzą, że nie Chrystus Bóg stał się człowiekiem, lecz człowiek stał się Bogiem. Odważyli się nawet powiedzieć, że człowiekiem stał się nie Logos (Słowo) istniejący uprzednio, lecz że człowiek jakiś wzniósł się wysoko i otrzymał wieniec [Paweł z Samosaty i Fotyn]59.

 

Sformułowanie „stał się człowiekiem” jest skierowane przeciwko tym, którzy nauczali, że Chrystus miał tylko jedną naturę — Boską — a ludzka natura była mało ważna bądź pozorna60. Chrystus jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek miał więc dwie wole, Boską i ludzką (monoteleci uczyli tylko o jednej woli, Boskiej), co znalazło odbicie w definicji soborowej:

Zgodnie z nauczaniem świętych ojców przepowiadamy w Nim [to znaczy: w Chrystusie] dwa odnoszące się do natur chcenia, inaczej dwie wole, oraz odnoszące się do natur działania61.

Według świętego Maksyma Wyznawcy, który był obrońcą prawdy o dwóch naturach i dwóch działaniach w Chrystusie, Wcielenie i przebóstwienie sobie odpowiadają. Bóg po to zstępuje na świat i staje się człowiekiem, aby człowiek wzniósł się ku Bogu, sam stał się bogiem, ponieważ zjednoczenie dwóch natur — Boskiej i ludzkiej — zostało postanowione przed stworzeniem świata przez odwieczną radę Boga, i jest to ostateczny cel świata62.

Jako człowiek Chrystus wypełnia w całej prawdzie autentyczny ludzki los, który sam z góry określił jako Bóg63.

 

 

50 Cyryl Jerozolimski, Katecheza IV, 9, w: tenże: Katechezy, dz. cyt., s. 61—62.

51 Zob. Mień, Wieruju…, dz. cyt., s. 94.

52 Tamże, s. 106. Na temat wcielenia zob.: Atanazy Wielki, O wcieleniu Słowa, tłum. M. Wojciechowski, Warszawa 1998.

53 Zob. W. Łosski, Najświętsza, tłum. H. Paprocki, w: Teksty o Matce Bożej. Prawosławie, cz. 1, red. H. Paprocki, Niepokalanów 1981, s. 189—200; J. Florowski, Matka Boża — Zawsze Dziewica, tłum. J. Prokopiuk, tamże, s. 174—188. Por.: „Słusznie i zgodnie z prawdą nazywamy świętą Marię Matką Bożą. A ten tytuł zawiera w sobie całą tajemnicę Wcielenia”, Jan Damasceński, Wykład wiary prawdziwej III, 12, dz. cyt., s. 156.

54 Dokumenty Soborów Powszechnych, red. A. Baron, H. Pietras, t. 1, Kraków 2001, s. 177—179.

55 Tamże, s. 223. Poprawne teologicznie jest więc sformułowanie: „Osoba Bogoczłowieka”. Istotne znaczenie ma w tym rozróżnienie dwóch aspektów bytu: prósopon — podkreśla psychologiczny aspekt bytu zwróconego ku swemu wnętrzu, a hypóstasis — aspekt bytu otwartego i transcendującego własny świat wewnętrzny w kierunku Boga.

56 Zob. W. Łosski, Teologia dogmatyczna, tłum. H. Paprocki, Białystok 2000, s. 73.

57 Zob. tamże, s. 75.

58 Zob. W. Łosski, Teologia mistyczna Kościoła wschodniego, tłum. H. Sczaniecka, Warszawa 1989, s. 120.

59 Cyryl Jerozolimski, Katecheza XII, 3, w: tenże, Katechezy, dz. cyt., s. 153.

60 Zob. Mień, Wieruju…, dz. cyt., s. 93.

61 Dokumenty Soborów Powszechnych, dz. cyt., t. 1, s. 319.

62 Zob. Maksym Wyznawca, Ambiguorum liber, PG 91, kol. 1308. Por. P. Piret, Le Christ et la Trinité selon Maxime le Confesseur, Paris 1983, ThH 69.

63 Zob. J. Meyendorff, Christ in Eastern Christian Thought, New York 1975, s. 108.

 

(źródło: 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TE/znak_2010_credo_08.html

 
Podziel się z innymi:

ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
25 marca
 
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, dawniej nazywana świętem Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie obchodzona dorocznie 25 marca, przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości.
 
Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga.
 
Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
 

 
Początki tej uroczystości są nadal przedmiotem dociekań.
 
Najprawdopodobniej nie została ona wprowadzona jakimś formalnym dekretem władzy kościelnej, ale wyrosła z refleksji nad wydarzeniem tak szczegółowo przedstawionym na kartach Ewangelii.
 
Uroczystość Zwiastowania zaczął najpierw wprowadzać Kościół Wschodni już od wieku V.
Na Zachodzie przyjęło się to święto od czasów papieża św. Grzegorza Wielkiego (+ 604). Najstarszym świadectwem tego święta na Wschodzie jest homilia Abrahama z Efezu, wygłoszona najprawdopodobniej w Konstantynopolu pomiędzy latami 530-550. Święto w Konstantynopolu potwierdzone jest w VI w., w Antiochii pod koniec VI w., w Jerozolimie w I połowie VII w. Na Zachodzie natomiast potwierdzenie znajdujemy w VII w. (Rzym i Hiszpania).
 
W swoich początkach uroczystość ta miała wysoką rangę, gdyż była uważana za święto Pańskie.
Akcentowano nie tylko moment zwiastowania, co wcielenia się Chrystusa Pana, czyli pierwszy akt Jego przyjścia na ziemię i rozpoczęcia dzieła naszego zbawienia. Tak jest i dotąd.
 
Z czasem lud nadał temu świętu charakter maryjny, pierwszą osobą czyniąc Maryję jako „błogosławioną między niewiastami”, wybraną w planach Boga na Matkę Zbawiciela rodzaju ludzkiego.
Liber Pontificalis papieża św. Sergiusza I (687-701) poleca, aby w święto Zwiastowania, podobnie jak w święto Ofiarowania Pana Jezusa, Narodzenia i Zaśnięcia Maryi wychodziła procesja z litanią z kościoła św. Hadriana do bazyliki Matki Bożej Większej.
O święcie Zwiastowania wspominają synody w Toledo (656) i w Trullo (692). We Francji na ten dzień była przeznaczona osobna, bardzo piękna procesja.
Wiadomo także, że już w IV wieku w Nazarecie powstała bazylika Zwiastowania.
Wystawił ją bogacz żydowski, Józef z Tyberiady, który przeszedł na chrześcijaństwo.
Wybudował on kościół na miejscu, gdzie według podania miał stać domek świętej Rodziny.
W roku 570 nawiedza tę bazylikę i opisuje pielgrzym, Antoni z Piacenza.
Przetrwała ona do wieku XI. Krzyżowcy na jej miejscu wystawili o wiele większą i bardziej okazałą. Ta z kolei przetrwała aż do roku 1955, kiedy to franciszkanie wystawili nową, obecnie istniejącą świątynię.
W odległości ok. 200 metrów od niej znajduje się kościół św. Józefa. W wieku VI stał na tym miejscu kościół Matki Bożej Karmiącej. W pobliżu tego znajduje się także synagoga, zbudowana na miejscu tej, w której Chrystus często przebywał i nauczał.
 
Pamiątką najpewniejszą z czasów Maryi jest jej Studnia, jedyna zresztą w Nazarecie.
Na tym miejscu stał kiedyś kościół poświęcony św. Gabrielowi, aniołowi.
Nie mamy również pewności, dlaczego na obchód tajemnicy Zwiastowania wybrano właśnie dzisiejszy dzień.
Najczęściej podaje się wyjaśnienie wiążące 25 marca z dniem, w którym celebrujemy Narodzenie Pańskie – 25 grudnia, a zatem datami, które dzieli dokładnie 9 miesięcy.
 
Współcześni badacze genezy święta Zwiastowania wykluczają jednak ten element.
Chrześcijanie pierwszych wieków przywiązywali wielką wagę do ostatnich dni marca i początku kwietnia. Związane to było z datą 14 Nizan w Starym Testamencie – ze świętem Paschy.
Prawdopodobnie dlatego właśnie w ostatnich dniach marca wspominano moment Zwiastowania – początku Życia, które przez mękę, śmierć i z martwych powstanie odnowiło wszechświat.
 
Powszechnie posługujemy się dwiema modlitwami, które upamiętniają moment Zwiastowania. Są to „Zdrowaś Maryjo” i „Anioł Pański”. 
POZDROWIENIE ANIELSKIEModlitwa ta składa się z pozdrowienia archanioła, z radosnego okrzyku św. Elżbiety i z modlitwy Kościoła.

Na słowach pozdrowienia Gabriela – „łaski pełna” – Kościół oparł wiarę w Niepokalane Poczęcie Maryi. Skoro bowiem Maryja była pełna łaski, to nie mogła jej nigdy być pozbawiona. Słowa św. Elżbiety: „Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego” zawierają część pozdrowienia anioła (Błogosławionaś Ty między niewiastami). W ten sposób św. Elżbieta jakby chciała podkreślić, że znana jest jej tajemnica Zwiastowania, że w imieniu wszystkich niewiast świata winszuje Maryi tak wielkiej godności.
Do wieku XVI odmawiano w Kościele tylko słowa anioła i Elżbiety. Papież św. Pius V oficjalnie wprowadził resztę słów, które do dnia dzisiejszego odmawiamy.
 
Modlitwę Pozdrowienia Anielskiego odmawiały miliony wiernych i wielu świętych wielekroć na dzień.
Do jej rozpowszechnienia przyczyniło się również „nabożeństwo trzech Zdrowaś”.
Propagowało je wielu świętych, jak np. św. Leonard z Porto Maurizio (+ 1751), św. Alfons Liguori (+ 1787) i św. Jan Bosko (+ 1888).
Jedni rozpowszechniali to nabożeństwo dla uproszenia sobie trzech cnót: wiary, nadziei i miłości; inni dla zachowania potrójnej czystości – niewinności, czystości, celibatu; inni wreszcie dla uproszenia sobie łaski dobrej śmierci i zbawienia duszy.
Do liturgii Pozdrowienie Anielskie zostało wprowadzone w formie antyfony do Mszy świętej w IV Niedzielę Adwentu w wieku XII. Najwięcej jednak do rozpowszechnienia Zdrowaś Maryjo przyczyniła się praktyka odmawiania różańca świętego, gdzie tę modlitwę powtarza się aż 150 razy 

Anioł Pański.

 
Historia tej modlitwy sięga wieków średnich, kiedy to biciem dzwonów wyznaczano trzy pory dnia: rano, południe i wieczór. Z powodu braku zegarów był to zwyczaj bardzo praktyczny. Przez pobożne odmawianie tej modlitwy, przypominamy sobie scenę Zwiastowania i to, co się w niej dokonało.
Paweł VI w Adhortacji apostolskiej Marialis cultus tymi słowami zachęca do odmawiania tej modlitwy: „Gdy chodzi o modlitwę Anioł Pański, to chcemy jedynie powtórzyć naszą zachętę, prostą, lecz gorącą, aby zwyczajowe odmawianie tej modlitwy zostało zachowane. Mimo bowiem upływu wieków zachowuje ono swoją siłę i blask. Jest to modlitwa prosta, zaczerpnięta z Pisma świętego”. Papież sam tę modlitwę codziennie odmawia, często spotykając się przy tej okazji z wiernymi gromadzącymi się na placu św. Piotra, którym po modlitwie udziela błogosławieństwa. 
 

Scena Zwiastowania to jeden z ulubionych tematów malarstwa religijnego. Najdawniejszy wizerunek Maryi – z II w. – zachował się w katakumbach świętej Pryscylli. Maryja siedzi na krześle, przed Nią zaś stoi anioł w postaci młodzieńca, bez skrzydeł, za to w tunice i w paliuszu, który gestem ręki wyraża rozmowę. Podobne malowidło spotykamy z wieku III w katakumbach św. Piotra i Marcelina. Od wieku IV spotykamy Gabriela ze skrzydłami. Ma on w ręku laskę podróżną albo lilię. Na łuku tęczy w bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie wśród dziewięciu obrazów – barwnych mozaik – jest również scena Zwiastowania (z wieku IV). Maryja jest ubrana w bogate szaty i siedzi na tronie w świątyni jerozolimskiej w chwili, kiedy haftowała zasłonę purpurową dla świątyni. Na głowie ma królewski diadem. Nad Maryją unosi się Duch Święty w postaci gołębicy. W pobliżu jest archanioł Gabriel. Podobne ujęcie Zwiastowania w mozaice spotykamy w Parenze (w. IV).
W jednym z kościołów Rawenny spotykamy mazaikę z wieku VI, na której Maryja jest przedstawiona, jak siedzi przed swoim domem i w ręku trzyma wrzeciono. Anioł stoi przed Nią z berłem. Podobną mozaikę spotkamy w bazylice św. Nereusza i Achillesa w Rzymie (w. IX). Na Ewangeliarzu cesarza Ottona I (w. X) i w Sakramentarzu św. Grzegorza (w. X) spotykamy pięknie namalowane barwne sceny Zwiastowania. Podobnie piękne sceny Zwiastowania spotykamy w wieku XII w Ewangeliarzu z Gegenbach, z Hardhausen, św. Hildegardy i w rzeźbie w katedrze w Chartres. Tam również widzimy tę scenę w witrażu. Z wieku XIII pochodzi wspaniała mozaika w bazylice Matki Bożej na Zatybrzu w Rzymie. Scenę Zwiastowania unieśmiertelnili ponadto m.in.: Giotto, Szymon Marcin ze Sieny, Fra Angelico, Simone Martini, Taddeo Bartoli, Masaccio.
Pierwsze wizerunki przedstawiają Maryję na tronie (do w. XII). Sztuka romańska (od w. XII) wprowadza ruch i usiłuje nawet oddać uczucia Maryi. Od wieku XIV Maryja otrzymuje często gałązkę oliwną. Anioł zaś trzyma prawie zawsze laskę podróżną, lilię, berło lub gałązkę oliwną. Maryja bywa przedstawiana w czasie modlitwy (klęcznik), z przędziwem, w domu lub koło domu, rzadko przy studni czy świątyni.

 
Podziel się z innymi:

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

Duchowa Adopcja

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przypadającą najczęściej 25 marca, Kościół przeżywa Dzień Świętości Życia.

W tym dniu w sposób szczególny spoglądamy nie tylko na swoje życie, które jest wielkim darem Stwórcy.

Nadarza się też dobra okazja, by zatroszczyć się o życie tych najbardziej bezbronnych, poczętych, ale jeszcze nienarodzonych, którym grozi zagłada.

 

W intencji dziecka zagrożonego w łonie matki zabiciem możemy podjąć Duchową Adopcję.

Ruch Duchowej Adopcji w Kościele katolickim zrodził się tuż po objawieniach Matki Bożej w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Maryi do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią jej Niepokalane Serce.

 

W roku 1987 został przeniesiony do Polski.

Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki.

Trwa tyle, ile ciąża – 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.

Osoba decydująca się na adopcję duchową nie wie, kim jest „jej” dziecko, jego imię zna tylko Bóg.

Wszyscy, którzy pragną złożyć przyrzeczenia Duchowej Adopcji, mogą zrobić to w kościele podczas specjalnej Mszy świętej, ale również prywatnie.

W jakichkolwiek jednak okolicznościach i miejscach odbywa się przyrzeczenie konieczne jest wypełnianie odpowiednich postanowień.

Do modlitw można dołączyć dowolnie wybrane dobre postanowienia, np. częsta spowiedź i Komunia św., czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc potrzebującym.

Duchową Adopcję może podjąć każdy – nawet osoby żyjące w związkach niesakramentalnych czy rozwiedzeni. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.

Duchową Adopcję można podejmować wielokrotnie, pod warunkiem wypełniania poprzednich zobowiązań.

Nie można adoptować więcej niż jedno dziecko, bo Duchowa Adopcja dotyczy tylko jednej istoty ludzkiej, której imię zna jedynie Bóg.

Dzieło Duchowej Adopcji przerywa długa przerwa w modlitwie – miesiąc, dwa. Wówczas należy ponowić przyrzeczenie i starać się go dotrzymywać.

 

FORMULARZ DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO

 MODLITWA W INTENCJI NIENARODZONEGO

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu,  które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

 

 

FORMUŁA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci,  

wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych

ja…………………………………………………………………………….

postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia………………………………………………. w Święto / Uroczystość

……………………………………………………………………………………

biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Postanawiam:

–         odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego

–         codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca   

–         moje dobrowolne postanowienie . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

                                                                ………………………

                                                               podpis

 

 
Otoczmy opieką życie.
Modlitwą, wsparciem materialnym, dobrym słowem.
Niech naszą szczerą modlitwę, uwiarygadniają nasze czyny. 
Podziel się z innymi:

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

16 marca – 24 marca

Dziesiątek różańca świętego. 

LITANIA NA ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

O Maryjo, której Archanioł Gabriel zwiastował poselstwo niebieskie, módl się za nami.

O Maryjo, którą Archanioł nazwał pełną łaski i błogosławioną między niewiastami,

O Maryjo, na którą zstąpił Duch Święty,

O Maryjo, którą zacieniła moc Najwyższego,

O Maryjo, po której słowach „niech się stanie” zostały uweselone niebo i ziemia,

O Maryjo, w której łonie Przedwieczne Słowo Ciałem się stało,

O Maryjo, Jutrzenko jaśniejąca, która zwiastowałaś światu przyjście Słońca Sprawiedliwości,

O Maryjo, mężna Niewiasto, która podałaś światu chleb życia,

O Maryjo, kolumno ognista narodu wybranego,

O Maryjo, świątynio wiekuistej chwały,

Od wszystkiego złego, wybaw nas wstawieniem się Twoim.

Od wszelkiego niebezpieczeństwa,

Od sideł szatańskich,

Od pożądliwości ciała,

Od przekraczania przykazań Bożych,

Przez zjawienie się świętego Archanioła,

Przez jego chwalebne pozdrowienie,

Przez jego zwiastowanie przynoszące zbawienie,

Przez udzieloną Ci łaskę Ducha Świętego,

Przez przybycie do Ciebie mocy Najwyższego,

My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nam łaskę Ducha Świętego wyprosić raczyła,

Abyś nam cnoty potrzebne do zbawienia wyjednać chciała,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

I poczęła z Ducha Świętego.

Módlmy się: Boże, z Twej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem, zasłużyli sobie na udział w Jego boskiej naturze. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Podziel się z innymi:

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

NOWENNA

PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ŚW. JÓZEFA

OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

 

 

(codziennie można dodać własną intencję)

 

Dzień pierwszy nowenny – 11 marca

Święty Józef – patron pokory

Cnota pokory w dzisiejszym świecie zanika. Liczy się siła, przebojowość, pięści, wykorzystanie jeden przez drugiego. Ważniejsze staje się „mieć” niż „być”. Jakże trudno funkcjonować w takiej rzeczywistości, pokonywać ją. Niekiedy sami przyjmujemy podobne postawy.

Święty Józefie, naucz nas cichego przechodzenia przez życie i przyjmowania z rąk Boga Jego woli, mimo że czasem jej nie rozumiemy, tak jak czyniłeś to ty. Pomóż nie odrzucać tego, co boli, upokarza, umartwia. Dopomóż odkrywać przez te doświadczenia Bożą miłość.

Święty Józefie najposłuszniejszy, módl się za żyjących według swojej woli, by Pan Bóg oświecał ich swoim światłem i wskazywał jedyną właściwą drogę.

Każdego dnia nowenny

(można dodać własną intencję)

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś św. Józefa

na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna,

spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi,

zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

Dzień drugi nowenny – 12 marca

Święty Józef – patron modlitwy

W wirze codzienności trudno pamiętać o Bogu. Zabiegani, zatroskani niewiele mamy czasu na modlitwę. A potrzeba niewiele – zatrzymać się, uświadomić sobie, po co żyjemy, dokąd zmierzamy, co jest najważniejsze.

Święty Józefie, który codziennie przebywałeś i jednoczyłeś się z Jezusem jako Jego opiekun i obrońca, uproś nam łaskę codziennej modlitwy, byśmy każdy poranek nowego dnia, który jest darem Boga, rozpoczynali od spotkania z Panem, byśmy karmili się pokarmem dla ducha.

Święty Józefie, najmilszy Opiekunie, dopomóż wszystkim mającym trudności z modlitwą, by codziennie powierzali Bogu obronę przed grzechem, wszelkimi niebezpieczeństwami duszy i ciała, obowiązki, prośbę o potrzebne cnoty.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś św. Józefa

na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna,

spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi,

zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

Dzień trzeci nowenny – 13 marca

Święty Józef – patron czystości

W obecnych czasach cnota czystości jest negowana, odrzucana, wyśmiewana. Zalew nieczystości, w tym pornografii, pochłania coraz więcej ofiar, a przede wszystkim przekreśla ludzką godność. Jakże trzeba wielkiej odwagi, by się temu przeciwstawiać, by pokazywać wartość i wspaniałość cnoty czystości w myślach, słowach, czynach.

Święty Józefie, wzorze czystego życia, twojej wiernej straży została powierzona sama Niewinność – Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna – strzeż nas od wszelkiej nieczystości i pomóż zachować czystość, abyśmy myślą nieskalaną, sercem niewinnym i czystym ciałem zawsze służyli Jezusowi i Maryi Dziewicy.

Święty Józefie najczystszy, broń czystości życia przedmałżeńskiego i czystości w każdym powołaniu: małżeńskim, kapłańskim i zakonnym oraz życiu samotnym.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś św. Józefa

na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna,

spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi,

zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

Dzień czwarty nowenny – 14 marca

Święty Józef – patron pracy

Codziennym wyrazem miłości w życiu Świętej Rodziny była praca. Patrząc na współczesny nam świat, pragniemy zawierzać św. Józefowi wszystkich ludzi pracy, która dla każdego może być drogą uświęcenia.

Święty Józefie, który pracą rąk zarabiałeś na utrzymanie Świętej Rodziny z Nazaretu, ty znasz nasze potrzeby, troski i nadzieje. Ty również przeżywałeś chwile próby i niepokoju. Uproś nam łaskę, by w naszych rodzinach, miejscach pracy, wszędzie, gdzie pracują chrześcijanie, panowała miłość, cierpliwość i sprawiedliwość.

Święty Józefie, wzorze pracujących, wyproś dla wszystkich łaskę gorliwości i uczciwości w pracy, dla bezrobotnych – miejsca pracy, a dla pracodawców szacunek, podmiotowe traktowanie pracowników i godziwą dla nich zapłatę.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś św. Józefa

na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna,

spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi,

zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

Dzień piąty nowenny – 15 marca

Święty Józef – patron wierności kapłańskiej

We wspólnocie Kościoła wszyscy uczestniczymy w kapłaństwie Chrystusowym. Bóg jednak wzywa niektórych do kapłaństwa sakramentalnego. Dziś przeżywa ono trudności nie tylko na świecie, lecz również w naszej Ojczyźnie. Wpatrzeni w św. Józefa, który nie był kapłanem, ale jako opiekun Jezusa mógł Go trzymać i nosić na rękach, chciejmy wzywać jego orędownictwa.

Święty Józefie, który z tak wielką miłością, oddaniem i szacunkiem nosiłeś na swych rękach Jednorodzonego Syna Bożego, wyproś wszystkim kapłanom łaskę służenia Chrystusowi w czystości serca i niewinności postępowania. Niech będą znakiem Jego miłości i dobrym narzędziem w Jego rękach.

Święty Józefie, patronie Kościoła, módl się o wierność kapłanów.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś św. Józefa

na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna,

spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi,

zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

Dzień szósty nowenny – 16 marca

Święty Józef – patron życia rodzinnego

Jakże mocno doświadczamy dziś ataku na tę szczególną wspólnotę, jaką jest rodzina. Od dawna już pojawiają się różne trudności niesprzyjające jej jedności i rozwojowi. Coraz mniej rodzin radosnych, szczęśliwych, będących świadectwem dla innych.

Święty Józefie, twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę, uproś u Boga dla wszystkich rodzin taką miłość, aby małżonkowie – dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa – stali się bezinteresownym darem dla siebie nawzajem. Dzięki takiej miłości rodzina powstaje, rozwija się, dojrzewa, będąc źródłem pokoju, jedności, szczęścia.

Święty Józefie, podporo i ozdobo życia rodzinnego, wprowadź Jezusa do naszych rodzin, domów, módl się za małżonków, rodziców, dzieci, by panowała wśród nich miłość, zgoda i wzajemna służba.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś św. Józefa

na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna,

spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi,

zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

Dzień siódmy nowenny – 17 marca

Święty Józef – obrońca uciśnionych

Nie brakuje wokół nas ludzi potrzebujących skutecznej pomocy, wsparcia, pokrzywdzonych, a i sami nieraz możemy się zaliczyć do ich grona. Ratunku możemy szukać u św. Józefa. Do niego to zwracają się wdowy, sieroty, opuszczeni, przygnębieni. Nie ma takiego bólu, smutku czy troski, w których ten Święty nie mógłby nas pocieszyć.

Święty Józefie, ty spośród wszystkich świętych jesteś największym obrońcą uciśnionych. Niezliczone są łaski i dobrodziejstwa, które dla nich wypraszasz. Twoje szlachetne serce gotowe jest przyjść z pomocą wszystkim potrzebującym, tak jak zaradzałeś potrzebom twoich Bliskich – Jezusa i Maryi.

Święty Józefie, pociecho nieszczęśliwych, wspomagaj potrzebujących twojej pomocy, naucz znosić w cichości każdy krzyż.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś św. Józefa

na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna,

spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi,

zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

Dzień ósmy nowenny – 18 marca

Święty Józef – patron umierających

Śmierć (narodziny dla nieba) wpisana jest w naszą rzeczywistość. Każdego dnia o niej słyszymy. Mamy świadomość, że także każdy z nas będzie się z nią musiał spotkać. Jest to uprzywilejowany moment, do którego chrześcijanin przygotowuje się całe życie.

Święty Józefie, niech twoje wstawiennictwo wyjedna nam łaskę dobrej śmierci. Bądź dla nas wzorem i pomocą w ciągu ziemskiego życia, a szczególnie w godzinę śmierci, abyśmy odchodzili z poczuciem dobrze wypełnionego życiowego powołania.

Święty Józefie, patronie dobrej śmierci, módl się za konających i tych, którzy są już bliscy śmierci, a nie pojednani z Bogiem i ludźmi.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś św. Józefa

na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna,

spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi,

zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

Dzień dziewiąty nowenny – 19 marca

Święty Józef – patron Kościoła

Od momentu chrztu świętego jesteśmy włączeni w Kościół Chrystusowy. To wielka łaska. Jesteśmy jednak świadomi, że w obecnych czasach Kościół przeżywa trudne doświadczenia – istnieją smutne sytuacje w jego wnętrzu, ale też wzmaga się jego prześladowanie z zewnątrz; nasi bracia są zabijani za wiarę.

Święty Józefie, zwróć swe miłosierne oczy z tronu swej chwały na świat katolicki. Przez bolesne strapienia, jakich doświadczyłeś w ziemskim życiu, przyczyń się za nami u Dawcy pokoju i miłości, aby po oddaleniu wszelkich doświadczeń i po przezwyciężeniu wszystkich błędów cały Kościół służył jedynie Bogu Najwyższemu.

Święty Józefie, patronie Kościoła katolickiego, módl się za tę duchową Oblubienicę Chrystusa prześladowaną przez nieprzyjaciół.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Modlitwa

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś św. Józefa

na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna,

spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć jako opiekunowi,

zasłużyli na jego orędownictwo w niebie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA

Święty Józefie, prowadź mnie prostą drogą

do Jezusa i Maryi.

Naucz mnie kochać wszystkich czystą miłością

i być gotowym do poświęceń dla bliźnich.

Naucz walczyć z pokusami ciała, świata i szatana

i znosić w cichości każdy krzyż, jaki mnie spotka.

Naucz mnie pokory i posłuszeństwa woli Bożej.

O najdroższy święty Józefie,

bądź Piastunem mej duszy,

odkupionej Krwią Chrystusa.

Amen.

Podziel się z innymi:

DROGA KRZYŻOWA – NAWRÓCIĆ SIĘ

DROGA KRZYŻOWA – NAWRÓCIĆ SIĘ

Autor – ks. Jan Twardowski

W czasie Wielkiego Postu często mówimy o nawróceniu. Są tacy, którzy spowiadają się po dziesięciu, dwudziestu, pięćdziesięciu latach. Najczęściej w ciężkiej chorobie, przed śmiercią. Ksiądz jest świadkiem tych cudownych nawróceń do Boga. W naszym codziennym życiu nawróceni, ci, którzy spotykają się na Mszy świętej, nabożeństwach, też muszą nawracać się do Boga. Mówiliśmy nieraz, że wciąż życie odrywa nas od Boga. Nie tylko grzech, ale i zmęczenie, rozczarowanie, humory. Do Boga trzeba stale powracać, nawet będąc pobożnym człowiekiem.

 

STACJA I

Pan Jezus na śmierć skazany

Narzekaliśmy na Piłata, a właściwie jego naśladujemy najczęściej. Potępiamy, sądzimy ludzi zupełnie niesprawiedliwie. Jak często sądząc, błądzimy. Mamy w sobie trochę grzechu Piłatowego. Nawrócić się do Boga – to oderwać się od tego, powrócić do świętości, jaka jest w nas.

 

STACJA II

Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona

Nawrócić się to odnaleźć w sobie to dziecko Boże, które Jezus przez chrzest święty powołał do przyjaźni z Nim. Chrześcijanin ma wiedzieć, że krzyż nie jest nieszczęściem, tylko świadectwem jego wierności Bogu. Ma to towarzyszyć Bogu w swoim powołaniu.

 

STACJA III

Pierwsza słabość: lęk przed słabością.

Druga słabość: lęk przed samotnością.

Trzecia słabość; lęk przed utratą wiary.

Utraty wiary trzeba bać się najbardziej. Wiara podnosi zawsze, z każdego upadku. O wiarę trzeba się modlić. Wszystkie upadki Jezusa na drodze krzyżowej są święte. On padał świętą twarzą na świętą ziemię ze świętym sercem, nas kochającym.

 

STACJA IV

Jezus spotyka swoją Matkę

Co to znaczy nawrócić się? To znaczy odnaleźć w sobie to dziecko, któremu matka mówiła, by wyrósł na porządnego człowieka. Nawrócić się do Boga to odszukiwać w sobie naszą świętą wrażliwość, jaką gubimy.

 

STACJA V

Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi

W każdym z nas jest taki Cyrenejczyk, który nie bardzo chce pomagać. Spotyka się z Jezusem, któy uczy go pomagania innym. Nawracać się to nawracać w sobie Cyrenejczyka. Być tym, którym innym chce chętnie służyć.

 

STACJA VI

Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa

Opowiadała mi jedna znajoma, ze kiedy była młodą, silną dziewczyną, w czasie niemieckiej okupacji, podbiegła do kogoś, kto wyrwał się z obozu, i dała mu bochenek chleba. Powiedziała: – Teraz jestem stara i już bym tego nie zrobiła. Czy to warto tak się dla kogoś poświęcać? Nic za to nie dostałam. Weronika dostała relikwię, a mnie nikt nie podziękował.

Nawrócić się do Boga to wyrzucić myśli o sobie. Wynaleźć w sobie świętą Weronikę, która w każdym wieku chce służyć Jezusowi.

 

STACJA VII

Drugi upadek Jezusa

Wszystkie upadki Jezusa na drodze krzyżowej są święte i wszystkie nasze słabości…

Dlatego, jeśli komuś służymy, to nasze przemęczenie w pracy dla kogoś jest święte.

 

STACJA VIII

Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

Stały z boku i patrzyły na Jezusa jak na procesję. Myślały o swoich nieszczęściach bardziej niż o Panu Jezusie. Nie poszły z Nim razem na Golgotę. Nawrócić się do Boga to iść z Jezusem do końca. Być wiernym do grobu.

 

STACJA IX

Trzeci upadek Jezusa

Wszystkie upadki na drodze krzyżowej Jezusa były święte. Jezus nie bał się słabości ludzkiej, to nie był bohater, który szedł, ale właśnie mógł słabnąć.

Upadł. Przewracał się. Był tak wierny tej naszej słabości ludzkiej, był jak jeden spośród nas. My też nie mamy wstydzić się naszych słabości, które są nieraz z najświętszego natchnienia poczęte.

 

STACJA X

Pan Jezus z szat obnażony

Czas obnażania nas z urody, zdrowia, nawet z pamięci. W szpitalu widzimy ludzi obnażonych. Obnażyła się starość, brzydota, nędza. Obnażenie, które przychodzi z czasem. Nawrócić się do Boga, to być razem z Jezusem w obnażeniu.

 

STACJA XI

Pan Jezus przybity do Krzyża

Mówili do Niego: – Zstąp z krzyża! Nie zszedł, bo łatwiej zejść z krzyża nieszczęścia niż wytrwać w nim do końca. Jezus wytrwał do końca. Wybrał to, co najtrudniejsze.

 

STACJA XII

Pan Jezus umiera na krzyżu

Każdy umiera dla swojego dobra. Święty idzie do Królestwa Bożego. Zły przestaje być zły dla innych. Umiera też dla swojego dobra, ale i dla dobra innych.

Człowiek umierając, spełnia ślub posłuszeństwa – jest posłuszny aż do śmierci.

 

STACJA XIII

Jezus zostaje zdjęty z krzyża

Ilu ludzi zdejmowało nas z krzyża. Przyjaciel zdjął z krzyża samotności, lekarz – z krzyża choroby, spowiednik – z krzyża grzechu. Ilu ludzi nam pomagało w życiu. Tacy jesteśmy niewdzięczni. Nie pamiętamy o tych, którzy pomogli nam zejść z krzyża cierpienia.

 

STACJA XIV

Jezus zostaje złożony do grobu

Grób nie jest grobem. Jest bramą, która prowadzi w dalsze życie. Przechodzimy zbawieni, to znaczy uratowani od cierpienia i śmierci wiecznej.

 

Zakończenie

Ewangelia mówi, że Jezusa ukrzyżowali o trzeciej godzinie. A więc była taka godzina, w której człowiek podniósł młotek na Pana Jezusa, by powoli uderzać Go po rękach i nogach.

Czy my czasem nie porywamy się na Jezusa? Czy nie oddalamy się od Niego? Czy nie dokuczamy Mu?

Grzech nie jest tylko wykroczeniem przeciwko przykazaniu, ale jest zerwaniem przyjaźni z Bogiem. Odejście od Boga jest czymś więcej niż przekroczenie paragrafu prawa. Jest odwróceniem się od Przyjaciela, który wciąż na nas czeka. Nawrócić się do Boga, to odnaleźć w sobie Boże dziecko, które Jezus powołał, aby się z Nim przyjaźniło. Odnaleźć to dziecko, które matka opłakała i prosiła, żeby było porządnym człowiekiem. Oby nie zginęła w nas święta wrażliwość.

 
Podziel się z innymi: