JEZUS CHRYSTUS MODLĄCY SIĘ W OGRÓJCU

Dzień wynagrodzenia

WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE JEZUSA CHRYSTUSA MODLĄCEGO SIĘ W OGRÓJCU (u księży sercanów)

 

DZIEŃ WYNAGRODZENIA

Każdego roku we wtorek, przed środą popielcową, Sercanie przeżywają tzw. Dzień Wynagrodzenia. To święto wprowadzone przez Założyciela Sercanów – Sługę Bożego O. Leona Jana Dehona – w pełni nosi nazwę „Wspomnienie Jezusa Chrystusa modlącego się w Ogrojcu”.

Z racji tego, że fundamentem sercańskiego charyzmatu jest duch miłości i wynagrodzenia – dzień ten jest wyjątkowo ważny. Rozważamy w tym dniu wydarzenie Ogrojca i zmaganie się Jezusa z przyjęciem woli Ojca. Dzień wynagrodzenia w liturgii Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego nie ogranicza się jedynie do rozważania męki Pana nasze­go Jezusa Chrystusa dla wynagrodzenia za grzechy popełniane w karnawale. Czcigodny Sługa Boży Ojciec Leon Jan Dehon przyjął i zin­terpretował na nowo starożytną tradycję Kościoła, według której właśnie w czasie modlitwy w Ogrojcu Jezus Chrystus podejmuje ostateczną decyzję co do całkowitego ofiarowania się Ojcu (oblatio). Celebru­jąc tę tajemnicę, członkowie Zgromadzenia łączą się z Chrystusem zanim jeszcze rozpocznie się droga pokuty w Wiel­kim Poście. Naśladując Chrystusa, który podejmuje decyzję na modlitwie, chcą dokonać osobistego wyboru ofiarowania się Bogu, w sposób wolny, bez zastrzeżeń i na modli­twie. W tym dniu wszystkie akty ofiarowania znajdują swoje dopełnienie.

Podczas całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu przepraszamy Serce Jezusa za nasze osobiste grzechy, grzechy naszych wspólnot, jak i grzechy każdego człowieka i grzechy tkwiące w strukturach społecznych i politycznych.

Miłość 

Ojciec Dehon był oczarowany miłością Serca Jezusowego. Pragnął, aby całe jego życie było odpowiedzią na tę miłość. Głębokie osobiste doświadczenie miłości Jezusa w swoim życiu zdobył poprzez praktykowanie nabożeństwa do Serca Jezusowego, które w jego sercu od najmłodszych lat zaszczepiła matka. Nabożeństwo to było mocno przeniknięte posłannictwem Małgorzaty Marii Alacoque, wizytki, wizjonerki z Paray-le-Monial. Poprzez to nabożeństwo Dehon odkrył prawdę, że Bóg jest miłością i kocha człowieka, i tę prawdę trzeba zanieść wszystkim ludziom. Tak więc w centrum jego duchowości, a zarazem tym, co sprawi że rozwinie on działalność społeczną oraz założycielską, jest bezsprzecznie kult Najświętszego Serca Jezusowego w świetle objawień z Paray-le-Monial. 

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego określał jako „specjalną łaskę obecnych czasów. Nie jest ono środkiem dla uświęcenia tylko jednostek, ale dla całych narodów oderwanych od Boga oraz zastygłych w nienawiści. Trzeba, aby kult Najświętszego Serca Jezusowego zapoczątkowany w życiu mistycznych dusz, zstąpił i przeniknął w życie społeczne narodów. On też przyniesie ze sobą najskuteczniejszy środek uleczenia chorób moralnych naszego świata. Kult Najświętszego Serca Jezusowego nie jest zwykłym nabożeństwem, ale prawdziwym odnowieniem życia chrześcijańskiego”. 

Wynagrodzenie 

 W swoich „Pamiętnikach” O. Dehon pośród dziewięciu motywów, które skłoniły go do założenia Zgromadzenia, na pierwszym miejscu wymienia „pragnienie wyrażone przez naszego Pana św. Małgorzacie Marii, aby znalazły się dusze poświęcone miłowaniu Go i wynagradzające Jego Sercu za grzechy ludzi”. Słowa Jezusa z Paray-le-Monial stają się dla Dehona przeżyciem osobistym i głębokim. Tym bardziej odczuwanym, bo połączonym z doświadczeniem ogromu zła społecznego. Dostrzega je w tajemnicy nieprawości, jaką jest grzech. Rozumie go przede wszystkim jako odrzucenie miłości Chrystusa. Człowiek zamyka się w sobie, w swoim egoizmie. Nie pozostawia miejsca na miłość Chrystusa, odrzuca, odmawia jej przyjęcia. Stan taki prowadzi do odrzucenia Boga-Miłości w życiu jednostkowym i społecznym. „To Boga brakuje naszej społeczności” – pisze O. Dehon. „Chrystus, dobroczyńca społeczności jest uważany za nieprzyjaciela. Wypowiedziano Mu otwartą wojnę”. Stąd opłakany stan, do jakiego została doprowadzona społeczność: rozwody, przestępczość dzieci i młodzieży, samobójstwa, opuszczone dzieci, ubóstwo, wyzysk. 

Ojciec Dehon uważa, że możliwa jest naprawa zastanej sytuacji społecznej poprzez życie duchem miłości i wynagrodzenia. W jego sercu rodzi się „mocne pragnienie założenia Zgromadzenia, które żyłoby ideałem miłości i wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusa”. Pragnie on wynagradzać za zło człowieka, zło Kościoła i społeczności „poprzez głębokie zjednoczenie z Chrystusem w Jego ofierze dla ludzi”, poprzez otwarcie się na miłość Chrystusa, a w ten sposób otwarcie się na miłość drugiego człowieka i wszystkie jego potrzeby.

HYMN Godziny Czytań

 

1  Słowo Ojca z wysokiej krainy

Niebiosów, miłość i łaskawość sama,

Krwią swoją leczy zgubione przez winy

Plemię Adama.

 

2  Klęsk się litując świata i swym zgonem

Wymazać pragnąc ciężkie nasze grzechy,

Modli się kornie z czołem pochylonem

Mistrz bez pociechy.

 

3  Myśl Jego dręczy tak okropna dola:

Ten kielich – mówi – gorzki niesłychanie,

Mój Ojcze, odwróć, wszakże Twoja wola

Niechaj się stanie”.

 

4  Gdy strach Mu serce owładnął do wnętrza,

Słabnie Pan, smutku przytłacza Go brzemię.

Z członków pot spływa, kroplami najświętsza

Krew zrasza ziemię.

 

5  Lecz anioł schodząc pociechy Bożemi

Boleści leczy, co pierś Mu szamocą,

Powraca siły ciału i ze ziemi

Pan wstaje z mocą.

 

6  Cześć, sława Ojcu bądź zawsze i wszędzie

Z Synem, którego wielbi ziemia cała,

I dawcy pociech, Duchowi, niech będzie

Wieczysta chwała. Amen.

 

PROŚBY

Wzywajmy z ufnością Chrystusa Pana, który nauczył nas czuwać i modlić się, abyśmy nie ulegli pokusie:

– Udziel nam, Panie, ducha modlitwy.

Ty, który przez modlitwę w Ogrojcu przygotowałeś się duchowo na mękę i śmierć, spraw, abyśmy poznali, że jedność z Bogiem na głębokiej i osobistej modlitwie, jest konieczna do prawdziwego naśladowania Ciebie.

– Udziel nam, Panie, ducha modlitwy.

Poprzez Twoją modlitwę do Ojca aż do krwawego potu – udziel nam prawdziwej wytrwałości na modlitwie.

– Udziel nam, Panie, ducha modlitwy.

Przez Twój smutek i gorycz w Getsemani – daj nam, prosimy, abyśmy przez nieustanne rozważanie Twojej męki napełniali nasze serca uczuciami Twego Serca.

– Udziel nam, Panie, ducha modlitwy.

Poprzez gorycz osamotnienia, jakiego doznałeś, gdy Apostołowie zostawili Cię samego na modlitwie- daj łaskę wszystkim misjonarzom, aby słowo Krzyża głosili wiernie wszystkim narodom.

– Udziel nam, Panie, ducha modlitwy.

 

MODLITWA

Boże, Ojcze miłosierdzia, Ty wysłuchałeś Twojego Syna, gdy wołał do Ciebie w godzinie swej męki,  naucz nas rozważać Jego modlitwę w Ogrojcu i cierpliwość aż do śmierci, abyśmy nieustannie pełniąc Twoją wolę, doczekali się obiecanych darów Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 Plik:El Greco - The Agony in the Garden - WGA10581.jpg

Jak każdy z nas może się duchowo włączyć w to ofiarowanie i wynagradzanie Sercu Pana Jezusa za grzechy własne i naszych bliźnich? Można wybrać modlitwę, medytację Słowem Bożym, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Adorację, Drogę Krzyżową. Ale też w tym duchu ofiarowania i wynagrodzenia porozmawiać z kimś, kogo staramy się unikać, pomóc potrzebującemu – choć nie mamy na to ochoty czy czasu, uśmiechnąć się lub zapłakać z płaczącym. Ile umysłów i serc tyle będzie natchnień i zaproszeń ze strony Pana, aby Jemu w tych ostatnich godzinach karnawału i zapominania o Nim wynagradzać i Jemu swoim sercem towarzyszyć.     

Podziel się z innymi:

CODZIENNA MODLITWA OFIAROWANIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU OBLICZU PANA JEZUSA

Najświętsze Oblicze Pana Jezusa, na którym na wieki zostało wypisane Boskie męczeństwo, przyjęte dla odkupienia ludzkości, uwielbiam Cię i kocham. Przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej poświęcam Ci dzisiejszy dzień i całe moje życie. W Jej przeczyste dłonie składam modlitwy, czyny i cierpienia tego dnia, aby zadośćuczynić i wynagrodzić za grzechy wszystkich stworzeń. Spraw, abym stał się Twoim apostołem. Zwracaj zawsze na mnie Twoje łagodne spojrzenie i spójrz na mnie miłosiernie także w godzinie śmierci. Amen

Podziel się z innymi:

MODLITWY DO NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA

MODLITWY DO NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA

Panie Jezu wpatrując się w Twoje Oblicze zmienione od bólu i rozważając ze współczuciem i miłością Twoją Mękę serce moje ogarnia trwoga z powodu tylu grzechów, które znieważają Twoje Najświętsze Oblicze. Pragnę Panie Jezu, nie tylko współczuć Tobie, ale chcę iść za Tobą na Kalwarię i przyjąć na siebie wszystkie zniewagi które zadają Ci grzesznicy. Proszę Cię za nimi, daj im szczery żal i wprowadź na drogę pokuty. Amen.

Boże Ojcze Wszechmogący spojrzyj na Oblicze Twojego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Przedstawiam Ci Je i ofiaruję z ufnością na chwałę Twojego świętego Imienia oraz na pożytek Kościoła świętego i za zbawienie całego świata. Bolesny Zbawiciel otwiera swoje usta, aby wyjednać u Ciebie przebaczenie. Usłysz Jego wołania, spójrz na łzy i zmiłuj się na grzesznikami, którzy błagają Cię o miłosierdzie i przebaczenie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Panie Jezu staję przed Twoim świętym Obliczem i proszę Cię o potrzebne łaski. Błagam Cię abyś usposobił moje serce do ochotnego przyjmowania Twojej woli i do odpowiadania na Twoje święte natchnienia. Amen.

o. Leon Dupont

Podziel się z innymi:

MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA Z CAŁUNU

Modlitwa Do Najświętszego Oblicza z Całunu

 

O Jezu, Tyś nam na świętym Całunie, którym było owinięte Twoje Przenajświętsze Ciało, zostawił znaki swej Męki, spraw miłościwie, abyśmy przez pokutę pokorę i miłość otrzymali łaskę Twego miłosierdzia.

W pokorze mego serca składam Ci Boski Zbawicielu doskonały akt żalu i skruchy.

Przebacz mi o Panie wszystkie moje grzechy: grzechy mej młodości, grzechy wieku dojrzałego, grzechy mego ciała i mojej duszy, moje grzechy lenistwa i zaniedbania, moje ciężkie grzechy dobrowolne, grzechy które pamiętam i te których nie pamiętam, grzechy które tak długo taiłem i te które uszły mej pamięci.

Szczerze żałuję za każdy grzech śmiertelny i powszedni, za wszystkie grzechy popełnione od mego dzieciństwa aż do chwili obecnej.

Wiem, że moje grzechy boleśnie zraniły Twoje czułe Serce, o mój Zbawicielu Miłosierny!

Przez Twą tak okrutną i gorzką Mękę i przez Twoje pełne Ran Oblicze, którego obraz pozostał na Całunie błagam Cię, racz mnie uwolnić od więzów zła, które mnie krępują.

O, mój Jezu, daruj mi wszystkie moje grzechy i zaniedbania i nie pamiętaj jakim byłem.

Daruj i oczyść moją duszę ze wszystkich błędów i wad wzmocnij mego ducha darami Twej łaski i bądź miłosierny dla mnie biednego grzesznika.

Przemień moją duszę i rozpal me serce ogniem Twej miłości.

Niech odtąd każda chwila mego życia będzie na Twoja chwałę.

Ochraniaj mnie na wszystkich mych drogach i doprowadź szczęśliwie do Niebieskiej Ojczyzny gdzie Ty królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

 
Podziel się z innymi:

MODLITWA DO NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA PANA JEZUSA

Modlitwa do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa

 

Pozdrawiam Cię, wielbię, kocham Cię o mój Jezu, Zbawicielu, na nowo zelżony bluźnierstwami jakich nieustannie doznajesz od nas. Ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Twej Najświętszej Matki hołdy Aniołów i wszystkich świętych jako woń kadzidła i proszę Cię najpokorniej poprzez moc Twego Najświętszego Oblicza, byś raczył przywrócić i odnowić we mnie i we wszystkich ludziach Twoje Oblicze, Twój obraz, który poprzez nasze grzechy został tak bardzo zeszpecony. O niepojęta dobroci Boga, o niewysłowiona Miłości Ukrzyżowana, o nieskończone Miłosierdzie, ufam Tobie!

Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci zbolałe Najświętsze Oblicze Twego Umiłowanego Syna jako nieskończone zadośćuczynienie i okup za nasze winy. Ojcze Przedwieczny ofiaruję Je Tobie, aby złagodzić Twój święty gniew względem nas grzeszników. Wspomnij, że to Oblicze cierpiało niewypowiedzianie i niosło ciernie naszych grzechów by zadośćuczynić Twojej Sprawiedliwości. Spójrz na te Boskie Rany! One wołają nieustannie, a wraz z nimi i ja pragnę wołać: miłosierdzia, miłosierdzia, miłosierdzia dla grzeszników! Amen.

(św.Tereska od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza)

 

Podziel się z innymi:

AKTY UWIELBIENIA NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA

Akty uwielbienia

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze Jezusa.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze w majestacie i piękności.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze przemienione na Taborze.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze w trudach apostolskich.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze w krwawym pocie przy konaniu.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze w upokorzeniach podczas Męki.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze w chwale Zmartwychwstania.
Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze w blasku wiecznej chwały.

Podziel się z innymi:

AKTY WYNAGRADZAJĄCE NAJŚWIĘTSZEMU OBLICZU

Akty wynagradzające

Przenajświętsze Oblicze Pana naszego ciągle znieważane przez grzeszników pobudzeni miłością ku Tobie przychodzimy by ofiarować Ci nasze wynagrodzenia za przekraczanie trzech pierwszych przykazań Bożych.

Za nienawiść ku Tobie szerzoną słowem i czynem – wynagradzamy Ci Panie.
Za zaniedbanie codziennej modlitwy i niedzielnej Mszy św.
Za wszelkie zniewagi wyrządzane Ci w kościołach
Za lekceważenie i wyśmiewanie się z tajemnic świętych
Za brak miłości ku Tobie
Za zniewagi wyrządzane Twemu Najświętszemu Obliczu przez bluźnierstwa i przekleństwa
Za zniewagi wyrządzane Ci w osobie Ojca świętego i duchowieństwa
Za gwałcenie niedziel i świąt przez ciężkie prace
Za wszystkie zniewagi na całym świecie Tobie wyrządzane

Podziel się z innymi:

MODLITWA NA UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA

Modlitwa na uroczystość Najświętszego Oblicza – piątek przed Popielcem

Panie Jezu w najgłębszej pokorze uwielbiam Twój Boski majestat. Z sercem przepełnionym wdzięcznością dziękuję Ci że powołałeś mnie do wyłącznej służby i czci Bolesnego Oblicza. Pragnę zawsze kochać Cię za Twoją bezgraniczną miłość.

Dziś uroczyście odnawiam swoje przyrzeczenie i na nowo oddaję się Twojemu Najświętszemu Obliczu. Racz przyjąć Najdroższy Zbawicielu moją ofiarę i złącz ją ze swoją Najświętszą Ofiarą Krzyżową. Daj o Jezu abym z gorliwości o Twoją chwałę zachęcał wszystkich do wynagradzania i czci Najświętszego Oblicza. Amen.

Podziel się z innymi:

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE NA UCZCZENIE PRZENAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE NA UCZCZENIE PRZENAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA

Rozważania różańcowe bł. Honorata Koźmińskiego

CZĘŚĆ RADOSNA

Zwiastowanie

Uwielbiam Cię, Jezu! Uwielbiam Ciebie, który będąc Bogiem, raczyłeś stać się Człowiekiem, ażeby nas upodobnić do Siebie. Odciskaj przez żywą wiarę, coraz głębiej i wyraźniej pieczęć podobieństwa swojego Boskiego Oblicza w naszych duszach.

Przebaczenia i miłosierdzia dla nieszczęśliwych pogan, dla nieprzyjaciół Ewangelii, dla opornych łasce Twojego Wcielenia i dla wrogów życia ludzkiego.

 

Nawiedzenie

Uwielbiam Cię, Jezu, Boskie Słońce, którego promienie, chociaż ukryte w łonie Maryi, przenikają aż do ukrytego w łonie św. Elżbiety Jana Chrzciciela, który ma kiedyś stanąć przed Obliczem Twoim. Niech światłość Twojej Twarzy, która zstępuje na nas w chwili chrztu świętego, nieustannie nas oświeca, zagrzewa i ożywia.

Przebaczenia i miłosierdzia dla niewdzięczników, którzy chcieliby zetrzeć ze swego czoła znamię chrześcijanina, których nie ogarnia podziw nad jaśniejącą obecnością Twoją w łonie Kościoła.

 

Narodzenie

Uwielbiam Cię, Jezu, Dzieciątko leżące w żłobie, którego Oblicze natchnęło śpiew Aniołów, zachwyciło pasterzy i skłoniło Mędrców do oddania Ci pokłonu. Najsłodsza dobroć maluje się w rysach Twoich: Apparuit benignitas – ukazała się łaskawość!

O, piękności Przenajświętszego Oblicza! O dobroci Jezusa! Zawładnij sercami wszystkich ludzi.

 

Ofiarowanie

Uwielbiam Cię, Jezu, przedstawionego w świątyni przez ręce Maryi i Józefa. Ty jesteś ofiarą bez zmazy, jedynie godną upodobania Ojca Niebieskiego. Obyśmy mogli tak jak starzec Symeon, poznawszy Cię oczyma wiary i przypatrzywszy się Obliczu Twemu, nie należeć już do tej ziemi, ale tylko do Ciebie zwracać nasze oczy i serca.

Przebaczenia i miłosierdzia dla tylu bezrozumnych, nieszczęsnych, podbitych tak szybko w niewolę przemijającego świata.

 

Znalezienie

Uwielbiam Cię, Jezu, znalezionego w świątyni pośrodku Doktorów. Jakże piękny był ten promień Boskiego światła, wychodzący z Twego świętego Oblicza, a padający na tych, którzy Cię słuchali. Spraw, aby zajaśniała w nas mądrość, którą przyniosłeś na ziemię, a którą dla wszystkich uczyniłeś dostępną.

Przebaczenia i miłosierdzia dla ofiar wychowania bez Boga i dla dobrowolnie zaślepionych, którzy z uporem odrzucają Twoje światło.


 

CZĘŚĆ BOLESNA

Modlitwa w Ogrójcu

Uwielbiam Cię, najczcigodniejsze Oblicze mojego Zbawiciela, pochylone ku ziemi pod ciężarem naszych grzechów, które okrywają Cię wstydem. Zdejmij z naszego czoła wszelki wzgląd ludzki, wszelki wstyd występny.

Ojcze Przedwieczny! Ofiaruję Ci to Boskie Oblicze Twojego Syna, oblane potem konania, okryte cierniem śmierci. Niech na ten bolesny widok ułagodzi się sprawiedliwość Twoja, pomimo grzechów, jakie świat popełnia.

 

Biczowanie

Uwielbiam Cię, najczcigodniejsze Oblicze mojego Zbawiciela, znieważone razami zadanymi przez katów, zawziętych na swoją ofiarę. Napraw w mojej duszy zło, jakie jej grzech wyrządził. Zetrzyj ten straszliwy trąd, który ją oszpecił i zhańbił.

Ojcze Przedwieczny! Ofiaruję Ci tę zalaną krwią Twarz Twojego Syna na wynagrodzenie tylu niegodziwych i obrzydliwych grzechów, które nawet twarz człowieka, piętnują strasznymi bliznami.

 

Cierniem ukoronowanie

Uwielbiam Cię, najczcigodniejsze Oblicze mojego Zbawiciela, zelżywie zasłonięte, okryte plwocinami, ukoronowane cierniem, poranione policzkowaniem. Zetrzyj wśród nas ślady tej niszczącej plagi, jaką jest pycha bezbożna i szatańska, którą odznacza się nasza epoka.

Ojcze Przedwieczny! Ofiaruję Ci Oblicze Syna Twojego do niepoznania zmienione. Zachowaj nas i przebacz nam tyle bluźnierstw, tyle zniewag i tyle duchowych buntów.

 

Niesienie krzyża

Uwielbiam Cię, najczcigodniejsze Oblicze mojego Zbawiciela, cudownie odbite na chuście św. Weroniki. Oby i na mojej duszy wyryte były Twoje upokorzone rysy, ażebym kiedyś mógł być przyodziany chwałą Twoją na wieki.

Ojcze Przedwieczny! Ofiaruję Ci Oblicze Syna Twojego, dziś jeszcze ocierane przez tyle osób wiernych, tyle dusz wynagradzających. Dla nich, bo są mili Tobie, powstrzymaj karanie, nie rzucaj na nas piorunów Twojego gniewu.

 

Ukrzyżowanie

Uwielbiam Cię, najczcigodniejsze Oblicze mojego Zbawiciela na krzyżu. Słońce kryje się przed Tobą, ziemię strwożoną okrywają ciemności, cała natura przyodziewa się żałobą. O, rysy umierającego Jezusa, rysy Miłości Ukrzyżowanej! Wasz wyraz zachwycał wszystkich świętych! Wyryjcie się w głębi mojego serca!

Ojcze Przedwieczny! Ofiaruję Ci Oblicze Twojego umierającego Syna! Spojrzyj na Oblicze Chrystusa Twojego! Niech się wzruszą Twoje wnętrzności i niech Twoje miłosierdzie spłynie na cały świat.


 

CZĘŚĆ CHWALEBNA

Zmartwychwstanie

Chwała Ci, Jezu zmartwychwstały, który ukazujesz się z promieniejącą Twarzą swojej Matce, świętym niewiastom i zgromadzonym uczniom. To już nie okropny widok Kalwarii: jakie piękno, jaki blask, jaka radość!

Przez chwałę Twego Oblicza przywróć naszym duszom piękno, jakiego pozbawił je grzech.

 

Wniebowstąpienie

Chwała Ci, Jezu wstępujący do nieba z Twarzą uniesioną ku błogosławionej ojczyźnie. Zstąpisz znowu kiedyś na ziemię z Obliczem zagniewanego Sędziego, a wówczas wszelka pyszna głowa będzie musiała się ukorzyć przed Twoim Majestatem.

Słodka Twarzy Jezusa, która idziesz przygotować nam miejsce – zachwyć nasze oczy! Niech się ku Tobie wznosi nasze tęskne wejrzenie! Chcemy należeć do pokolenia tych, którzy spragnieni szukają Oblicza Boga.

 

Zesłanie Ducha Świętego

Chwała Ci, Jezu, siedzący po prawicy Ojca! Ukazujesz się ciągle przed Obliczem Bożym, ażeby bronić naszej sprawy. Składamy Ci tysiączne dziękczynienia za to nieustanne pośrednictwo.

Otrzymałeś już, Jezu, dla Twoich Apostołów pełnie łask Ducha Świętego. Proś Ojca Twojego, żeby ten sam Duch zapanował nad powierzchnią wód ludów ziemi, rozszalałych jak ocean burzą bezbożności.

 

Wniebowzięcie

Chwała Ci, o Jezu, nowy Salomonie, wychodzący naprzeciw Matki Twojej! Jakże jesteś piękny, wdzięczny i pełen nieskończonych powabów! Wprowadzasz w niebo Świętą Arkę – Maryję – przy odgłosie pieśni chwały całej Jerozolimy niebieskiej!

O promienna Twarzy Jezusa! Ukaż się nam w godzinę śmierci! Niech na Twój widok natychmiast pierzchnie straszna postać szatana.

 

Ukoronowanie

Chwała Ci, o Jezu, który koronujesz swoją Matkę i sadzasz Ją koło Siebie. Wszystkie spojrzenia błogosławionych zwrócone są na Wasze Oblicza. Te dwie Twarze jaśnieją jak dwa słońca i rozlewają radość i szczęście na całe Królestwo Niebieskie.

Jezu, Maryjo! Udzielcie nam tak upragnionej łaski nad łaskami, żebyśmy mogli oglądać Was kiedyś twarzą w Twarz w błogosławionym widzeniu.

Podziel się z innymi:

DROGA KRZYŻOWA KU CZCI NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA

Podobny obraz

Droga Krzyżowa ku czci Najświętszego Oblicza Chrystusa w duchu wynagrodzenia w intencji Kościoła świętego.

Rozważania bł. Honorata Koźmińskiego

 

Modlitwa

O cudowne Oblicze Jezusa, tak miłosiernie pochylone na drzewie krzyżowym w dniu Twojej Męki za zbawienie świata, zmiłuj się! Skłoń się i dziś ku nam, biednym grzesznikom. Rzuć w nas jedno litościwe wejrzenie i daj nam pocałunek pokoju.


I. Jezus na śmierć skazany

Jezus milczy… On, niewinność sama… On, którego słowa dają życie. Jego Boskie Oblicze nie traci ani pokoju, ani słodyczy… Cóż to za nauka dla mnie… O mój Boże! Przebacz mi każde słowo przeciwne miłości bliźniego, pokorze, skromności, pobożności… Spraw, niech w utrapieniach moich oddaję Ci cześć przez cierpliwość i poddanie się Twojej woli.


II. Jezus bierze Krzyż na ramiona

Jezus bierze krzyż z radością, z miłością. Przyciska go do serca… Przykłada do niego czoło i usta… O, jak On nas kocha!… Mój dobry Panie, przebacz mi narzekania i skargi, z jakimi przyjmuję przykrości, które w swojej dobroci na mnie zsyłasz. Spraw, niech poczytuję to sobie za szczęście ilekroć przyjdzie mi cierpieć coś dla Ciebie.


III. Jezus upada pod ciężarem Krzyża

Jezus rani swoją Boską Twarz tym gwałtownym upadkiem… Podnosi się… Jego Oblicze jest pokryte błotem, kurzem i krwią… Ojcze Najświętszy, ofiaruję Ci ten upadek Zbawiciela na wynagrodzenie za wszelkie winy, przez które zamiast zbudowania, daję zgorszenie bliźnim. Dla zasług Jezusa upokorzonego i cierpiącego, zmiłuj się nade mną, Panie! na wynagrodzenie zniewag będę się starać unikać grzechu i pozyskiwać dla Ciebie dusze.


IV. Jezus spotyka Matkę Najświętszą

Cóż to za chwila!… Ach, cóż to za boleść!… Jakie wzajemne wejrzenie twego Syna – Boga i tej Najświętszej Matki!… Jakie łzy skrapiają Ich twarze!… Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci te łzy, na odpokutowanie za mój brak umartwienia i poddania się Twojej świętej woli. Daj mi, tak jak Maryi, przy każdej ofierze spotykać Oczy i Boskie Oblicze Jezusa mojego.


V. Cyrenejczyk dopomaga dźwigać Krzyż Jezusowi

Jak to? Obcy człowiek pomaga mojemu Panu dźwigać Krzyż?… A ja, Jego dziecko, przedmiot Jego umiłowania, nie chcę Mu oddać tej posługi, unikając trudności życia?… O, jakaż to niewdzięczność!… Przebacz mi, o Boże, zapomnij o przeszłości, zwróć ku mnie swoje Oblicze! Odtąd pragnę brać udział w Twoich cierpieniach, przyjmując przynajmniej po chrześcijańsku wszystko, co na mnie ześlesz.


VI. Weronika ociera Jezusowi zakrwawioną Twarz

Czyż to nie do mnie należy, idąc za przykładem tej niewiasty, wynagradzać Ci zniewagi, o mój Jezu, jakie ponosisz od tylu grzeszników? Czy nie do mnie należy wynagradzać Ci to większą miłością i większą wiernością? Tak właśnie pragnę uczynić, mój Boże, widząc moją własną chwałę, w Twoich upokorzeniach i Twoich cierpieniach.


VII. Jezus powtórnie upada pod Krzyżem

Do jakiegoż to stanu upokorzenia i zniewagi widzę Cię przywiedzionym, Zbawicielu mój, Jezu… Bóg w prochu się tarza! Kaci Go podnoszą, bijąc na nowo. Nie oszczędzają Jego Boskiej Twarzy… I za cóż to? Oto, aby odpokutował za moje myśli próżne, pełne miłości własnej. O, jakżeż powinienem nienawidzić własne grzechy, skoro Jezus tyle za nie cierpiał, by wyjednać mi ich przebaczenie! Boże mój, Boże mój… miłosierdzia! Uczyń serce moje prawdziwie pokornym.


VIII. Jezus przemawia do niewiast nad Nim płaczących

O mój dobry Panie! Wśród swoich boleści myślisz o łzach tych pobożnych niewiast. Uczysz je jak mają płakać skutecznie nad sobą, i raczysz je pocieszać, zwracając ku nim cudowne swoje Oblicze. Dodajesz im odwagi i błogosławisz… O, Zbawicielu mój Najdroższy, dozwól mi płakać za moje grzechy, które są prawdziwą przyczyną Twoich cierpień. Daj mi łaskę szczerej skruchy za moje winy. Spraw, aby moja ostatnia łza, była łzą żalu i miłości.


IX. Jezus upada po raz trzeci

Raz jeszcze Jezus wystawia swoją Twarz na tę boleść i upokorzenie… Potem, na widok Kalwarii, podnosi się, jeśli rzec można, z nową siłą, z nowym męstwem i z nową miłością… Pan Jezus pragnie umrzeć za swoje występne dzieci. O, najtkliwsza miłości Boga mojego, jakże ludzie źli Ci się odpłacają! Przy najlżejszej przykrości, przy najmniejszej ofierze, zniechęcam się, tracę odwagę. Przebacz mi, o mój Jezu, przebacz! Chcę Cię naśladować więc podniosę się z Tobą, a doświadczając przykrości, powiem sobie: miłość Jezusa przynagla mnie!


X. Jezus z szat obnażony

Obnaż mnie, Boże, ze wszystkiego co Ci się we mnie nie podoba; obnaż mnie szczególnie z miłości własnej; obmyj mnie we Krwi, która popłynęła z ran Twoich i niech ta Krew niewinna, Boska, zrodzi w moim sercu cnoty, jakie w Tobie jaśnieją: czystość, słodycz, miłość bliźniego i ducha pokuty… Niech moja dusza będzie miła Twoim Oczom i niech rozweseli Twoje Przenajświętsze Oblicze.


XI. Jezus do Krzyża przybity

O Boże mój, wiem, że nie wystarczy zaprzeć się siebie. Trzeba jeszcze ukochać Cię, zjednoczyć się z Tobą. Wiem również, że na tym świecie, tylko drogą cierpienia można do tego dojść. Zgadzam się na to, o Panie, natychmiast, bezwarunkowo. Rozciągnij mnie na krzyżu, jaki Opatrzność Twoja przysposabia każdemu człowiekowi na tej ziemi, aby go uczynić podobnym do Ciebie… O bolesne Oblicze Zbawiciela mojego, zawieszone między niebem a ziemią, pociągnij mnie ku sobie i daj zasłużyć na oglądanie Cię w chwale na wieki!


XII. Jezus umiera na Krzyżu

Ojcze Przedwieczny, Boże wszechmocny i wiekuisty! Ofiaruję Ci cierpienia mojego Jezusa, Jego zbolałą Twarz, Jego święte Rany, Jego najdroższą Krew, ostatnie słowa i ostatnie tchnienie, na podziękowanie za dobrodziejstwa jakimi mnie obdarzyłeś, na odpokutowanie za winy moje, a nade wszystko na uproszenie trzech łask dla mnie i dla wszystkich mi drogich: serdecznego żalu za grzechy i mocnego postanowienia, żeby odtąd do Ciebie tylko należeć; za nawrócenie grzeszników; i za Kościół święty, błagając ażebyś Go wspierał swoją łaską. Nie patrz na nasze grzechy, Panie, ale raczej na Oblicze Chrystusa Twojego! Patrz na Syna Twego, który tak nas ukochał, i dla Niego okaż nam miłosierdzie!


XIII. Zdjęte z Krzyża ciało Jezusa składają w ręce Matki

Maryjo, Matko moja, to ja jestem przyczyną Twoich boleści! Pozwól mi przynajmniej płakać razem z Tobą! Niech oddam cześć złożonemu na Twoim łonie poranionemu Obliczu mojego Odkupiciela… Pomścij się, o Najdroższa Matko! Ale pomścij się jako Matka, a nie jak sprawiedliwość wymaga. Uproś nam u swojego Syna taką miłość, żebyśmy mogli chętnie wypić te kilka kropel goryczy, które On nam zostawił w kielichu swej Męki, i byśmy powtarzali za Magdaleną: O, jakaż to rozkosz oczyścić serce i sumienie swoje w łzach żalu i miłości.


XIV. Ciało Jezusa złożone do grobu

O mój Jezu, mój Zbawicielu! Nie będziesz sam w tym grobie. Pozwól Twemu dziecku zamknąć się tam razem w Tobą. Ukryj mnie w Twoim Obliczu, w Twoich ramionach. Pragnę się tam schronić, żebyś Ty sam mnie tylko widział. Boże mój! Boże mój! Daj mi żyć tylko dla Ciebie!

Podziel się z innymi: