OTWARTOŚĆ NA BOŻE PLANY

Ukoronowanie Maryi na Królową

WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ

Kolekta

Boże, Ty ustanowiłeś Rodzicielkę Twojego Syna naszą Matką i Królową, spraw, abyśmy za Jej wstawiennictwem osiągnęli chwałę przygotowaną dla Twoich dzieci w Królestwie niebieskim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie Iz 9, 1-3. 5-6

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy, jak w dniu porażki Madianitów.

Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: «Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju».

Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

 

Psalm Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2a)

Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone.

1          Chwalcie, słudzy Pańscy,

            chwalcie imię Pana.

2          Niech imię Pana będzie błogosławione

            teraz i na wieki.

Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone.

3          Od wschodu aż do zachodu słońca

            niech będzie pochwalone imię Pana.

4          Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy,

            ponad niebiosa sięga Jego chwała.

Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone.

5          Kto jest jak nasz Pan Bóg,

            co ma siedzibę w górze,

6          co w dół spogląda

            na niebo i ziemię?

Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone.

7          Podnosi z prochu nędzarza

            i dźwiga z gnoju ubogiego,

            by go posadzić wśród książąt,

            wśród książąt swojego ludu.

Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone.

 

Ewangelia Łk 1, 26-38

✠ Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».

Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»

Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».

Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa». Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

Oto słowo Pańskie.

 

  

 

Ta, którą dziś czcimy jako Królową, była zwyczajną, prostą kobietą. Jest Królową, gdyż pozwoliła aby w pełni zakrólowało w Niej Słowo Boże i Jego zamiary. Miała swoje plany życiowe, pragnienia i zamiary. W Jej codzienność, gdy nadchodzi wyznaczony przez Boga czas, wkracza Archanioł Gabriel. Maryja, choć przestraszona, uważnie słucha jego słów. Uświadamia sobie, że wola Boża odnośnie jej i Józefa życia jest odmienna od tego co planowali. Nie odrzuca trudnych słów Boga. Zastanawia się nad nimi, pyta. Jako pierwsza z ludzi słyszy o tajemnicy Trójcy Świętej. Maryja wyraża zgodę na Boże plany, aby została Matką Zbawiciela. Po ludzku wszystko pozostaje dla Niej niezrozumiałe. Jednakże ufa planom Boga pomimo swoich pytań. Wierzy, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Odpowiada „oto, ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Użyte przez Niepokalaną słowo „służebnica” podane przez św. Łukasza po grecku oznacza niewolnicę – gr. doule. Niewolnicę, nie mającą żadnych własnych praw, całkowicie należącą do swojego pana, będącą nieustannie do jego dyspozycji. Nie nazywa siebie ani odpowiednikiem greckiego diakonos, ani andrapodon. Wybiera ostatnie miejsce, gotowa do służby wszystkim bez wyjątku, całkowicie należąc do Boga. Posłany przez Boga, Archanioł Gabriel,  pozdrawiając Niepokalaną stawia Ją na pierwszym miejscu wśród wszystkich kobiet. Maryja słyszy to i dając Bogu ostateczną odpowiedź sama siebie umieszcza na ostatnim z ostatnich miejsc zarezerwowanych dla niewolników. 

Tytuł Królowej nadawali już Najświętszej Maryi Pannie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa Ojcowie Kościoła. Tytuł ten obecny był w modlitwach i liturgii od czasów starożytnych do współczesnych. Liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny  Królowej zostało zatwierdzone przez papieża Piusa XII encykliką Ad Caeli Reginam w 1954 roku. Kto nie zna tej encykliki, to zachęcam do jej lektury.

Na ile ja, ty jesteśmy gotowi całkowicie poddać się woli Bożej? Czy trudne decyzje, ważne wybory życiowe rozeznajemy na modlitwie przed Panem, otwierając się na Boży plan wobec nas? Czy nie rozumiejąc Bożego prowadzenia, ufamy Mu na tyle, aby bez zastrzeżeń, warunków, furtek wyjścia poddać się całkowicie Jego woli? Doświadczenia minionych 12 miesięcy pokazują mi jak wiele jeszcze mniejszych i większych dziur w moim „całkowitym” poddaniu. Dziękuję Bogu, że w swoim niezgłębionym Miłosierdziu, pozwala mi poznawać te wszystkie moje braki i słabości. Zawierzając swoje życie Chrystusowi przez Niepokalaną, ufam i wierzę, że Pełna Łaski, najbliższa ze stworzeń Bogu, arcydzieło  Trójcy Świętej wyprosi potrzebne dary i łaski dla mnie i dla wszystkich, którzy w Chrystusie Jezusie, Jej Synu,  wyznają Syna Bożego, Króla Wszechświata.

Błogosławionego dnia.

Podziel się z innymi:

AKT POŚWIĘCENIA ŚWIATA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

Akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi

przez papieża Piusa XII, 31 października 1942

 

 

1. Królowo Różańca świętego, Wspomożycielko wiernych, Ucieczko rodzaju ludzkiego, Pani odnosząca zwycięstwo we wszystkim kampaniach Bożych, oto pokornie upadamy przed Twoim tronem.

2. Przychodzimy z pełną ufnością, że uprosimy miłosierdzie, otrzymamy łaskę oraz potrzebną pomoc i obronę w naszych nieszczęściach. Otrzymamy je nie dla naszych zasług, na które nie liczymy, ale ze względu na niezmierzoną dobroć Twojego matczynego Serca. Tobie Maryjo, Twemu Niepokalanemu Sercu oddajemy i poświęcamy się w tej tragicznej godzinie ludzkiej historii.

3. Łączymy się nie tylko z całym Kościołem świętym, Mistycznym Ciałem Twojego Boskiego Syna, które cierpi i krwawi we wszystkich częściach i na tyle sposobów udręczone, ale również z całym światem, który rozdarty niesnaskami, nękany nienawiścią, stał się ofiarą swoich własnych grzechów.

4. Daj się wzruszyć widokiem tylu zniszczeń na świecie i w duszach, tylu cierpień i obaw, tylu udręczonych dusz, tylu takich ludzi, którzy pozostają w zagrożeniu wiecznej zagłady.

5. O Matko miłosierdzia, uproś nam u Boga dar chrześcijańskiego pojednania między narodami! Wyjednaj nam przede wszystkim te łaski, które w jednej chwiil mogą przemienić serca ludzkie, te łaski, które przygotują i utrwalą tak upragniony pokój! Królowo pokoju, módl się za nami i obdarz świat pokojem opartym na prawdzie, sprawiedliwości i miłości Chrystusowej! Przynieś nam w darze nade wszystko pokój duchowy, aby królestwo Boże mogło się rozszerzać w spokoju i ładzie.

6. Nie odmawiaj swojej opieki niewierzącym i tym wszystkim, którzy pozostają w cieniu śmierci! Spraw, aby wzeszło dla nich słońce prawdy! Spraw, by razem z nami powtarzali przed jedynym Zbawcą świata te słowa: Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli!

7. Ludziom oddzielonym od nas przez błędy czy schizmę, a przede wszystkim tym, którzy okazują szczególne nabożeństwo do Ciebie i w których krajach nie ma domu, gdzie nie czczono by Twej świętej ikony – choć obecnie może ukrytej i przechowywanej w oczekiwaniu na lepsze dni – użycz pokoju i przyprowadź ich z powrotem do jednej owczarni Chrystusa, kierowanej przez prawdziwego Pasterza.

8. Obdarz święty Kościół Boga pełnym pokojem i wolnością; powstrzymaj falę nowego pogaństwa i materializmu; umocnij w sercach wierzących umiłowanie czystości, praktykowanie chrześcijańskiego życia i gorliwość apostolską, by mogła wzrastać liczba sług Bożych i pomnażały się ich zasługi

9. Podobnie jak Sercu Twojego Boskiego Syna został poświęcony Kościół i cała ludzkość, która w Nim złożyła swoją nadzieję, by stał się dla niej niewyczerpalnym źródłem zwycięstwa i zbawienia,

10. tak i my poświęcamy się na zawsze Tobie i Twojemu Niepokalanemu Sercu, Matko nasza i Królowo świata, aby miłość Twoja i opieka zapewniły zwycięstwo królestwa Bożego oraz by wszystkie narody, pojednane między sobą i z Bogiem, Ciebie błogosławiły i wysławiały.

Podziel się z innymi:

AKT POŚWIĘCENIA CAŁEJ LUDZKOŚCI NIEPOKALNEMU SERCU MARYI

Akt poświęcenia całej ludzkości Niepokalanemu Sercu Maryi

Pius XII, Watykan, 13 października 1942

 

Królowo Różańca świętego, Wspomożycielko Wiernych, Ucieczko rodzaju ludzkiego, kornie upadamy przed Twoim tronem, pewni, że uprosimy miłosierdzie, otrzymamy łaskę oraz potrzebną pomoc i obronę w naszych nieszczęściach; otrzymamy nie dla naszych zasług, na które nie liczymy, ale dla niezmiernej dobroci Twego macierzyńskiego Serca. Tobie, Maryjo, Twemu Niepokalanemu Sercu oddajemy i poświęcamy w łączności z całym Kościołem świętym siebie i cały świat. O Matko miłosierdzia, wyproś nam u Boga pokój oraz łaski, które mogą nawrócić serca ludzkie, przygotować i utrwalić pokój, oparty na prawdzie, sprawiedliwości i miłości Chrystusowej. A jak Kościół i cały rodzaj ludzki został poświęcony Sercu Twojego Syna, tak i my poświęcamy się na zawsze Tobie i Twemu Sercu Niepokalanemu, Matko nasza i Królowo świata, aby miłość Twoja i opieka zapewniła zwycięstwo królestwa Bożego oraz by wszystkie narody, pojednane ze sobą i z Bogiem, Ciebie błogosławiły i wysławiały, wraz z Tobą śpiewały hymn miłości i wdzięczności Sercu Jezusowemu, w którym mogą znaleźć prawdę, życie i pokój. Amen.

 

Pius XII, Watykan, 13 października 1942 r

Podziel się z innymi:

ODNOWIENIE POŚWIĘCENIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

Święto Maryi Królowej – Kościół odnawia poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi

 

W dniu 22 sierpnia – święto Maryi Królowej – cały Kościół odnawia poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi

Ojciec Święty Pius XII, który dokonał poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi w 1942 r., ustanawiając to święto w 1954 r. zwrócił się do całego Kościoła w następujących słowach:

„Naszą Apostolską Władzą WYZNACZAMY I USTANAWIAMY ŚWIĘTO MARYI KRÓLOWEJ, które cały świat winien obchodzić corocznie w dniu 31 maja (dziś jest to dzień 22 sierpnia).

Równocześnie ZARZĄDZAMY, aby w tym dniu odnawiano poświęcenie ludzkości Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. To bowiem pozwala żywić niepłonną nadzieję, że nadejdą czasy pomyślne, rozjaśnione triumfem religii i chrześcijańskim pokojem” (Ad caeli Reginam 1954, Pius XII). 

Bądźmy wszyscy apostołami Maryi, by tego dnia zjednoczyła nas wspólna modlitwa, przez którą ponownie oddamy się Niepokalanemu Sercu Maryi – Sercu, które jest nam „schronieniem i drogą, która zaprowadzi nas do Boga”.

Podziel się z innymi:

NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA KRÓLOWA

NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA KRÓLOWA

22 sierpnia

Guido Reni: Dziewica na tronie z Dzieciątkiem
Wspomnienie Maryi Królowej zostało wprowadzone przez papieża Piusa XII encykliką Ad caeli Reginam (Do Królowej niebios) wydaną 11 października 1954 r., w setną rocznicę ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi.
Już w czasie Soboru Watykańskiego I w roku 1869 biskupi francuscy i hiszpańscy prosili o to święto. Pierwszy Kongres Krajowy Maryjny we Francji odbyty w Lyonie (1900) prośbę tę ponowił. Uczyniły to również międzynarodowe kongresy maryjne odbyte we Fryburgu (1902) i w Einsiedeln (1904).
Od roku 1923 wyłonił się specjalny ruch pro regalitate Mariæ. Początkowo wspomnienie Maryi Królowej obchodzone było w dniu 31 maja, ale w wyniku posoborowej reformy kalendarza liturgicznego przesunięto je na oktawę uroczystości Wniebowzięcia Maryi – 22 sierpnia.
To właśnie wydarzenie ukoronowania Maryi wspominamy w piątej tajemnicy chwalebnej różańca.   

W Piśmie świętym nie mamy tekstu, który by wprost mówił o królewskim tytule Najświętszej Maryi Panny.

Są jednak teksty pośrednie, które tę prawdę zawierają.
W raju pojawia się zapowiedź Niewiasty, która skruszy głowę węża {Rdz 3, 15).
Archanioł Gabriel i Elżbieta wołają do Maryi: „Błogosławiona jesteś między niewiastami” (Łk 1, 28. 43) – a więc spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi Ty jesteś pierwsza.
Sama też Maryja w proroczym natchnieniu wypowiada o sobie słowa: „Oto błogosławić Mnie będą odtąd wszystkie pokolenia” (Łk 1, 48).
Maryja pochodziła z królewskiego rodu Dawida.
Ewangelie bardzo często podkreślają to królewskie pochodzenie Pana Jezusa (Mt 22, 41-46; Mk 12, 35-37; Łk 20, 41-44; Rz 1, 3; 15, 12; 2 Tm 2, 8; Ap 22, 16 i inne).
Apokalipsa zawiera taką relację: „Potem ukazał się znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12, 1) – tą Niewiastą, według tradycji Kościoła, jest właśnie Maryja.
Drugim źródłem naszej wiary jest także podanie ustne, które objawia się w zwyczajnym nauczaniu Kościoła i w pismach jego Ojców.
Tu mamy już świadectwa wprost, a jest ich bardzo wiele.
Św. Efrem (+ 373) już 1600 lat temu tak pisze o Maryi: „Dziewico czcigodna, Królowo i Pani”. „Po Trójcy jest Panią wszystkich”. „Jest Panią wszystkich śmiertelnych”. Samego siebie nazywa „sługą Maryi”.
Św. Piotr Chryzolog (+ 451), również doktor Kościoła, nazywa Matkę Bożą „Panią” (Domina). W dawnej terminologii oznaczało to słowo godność władcy i króla.
Św. Ildefons, biskup Toledo (+ 669), nazywa Maryję nie tylko Panią, ale „panującą nad wszystkimi ludźmi”. Przy tej okazji wypowiada przepiękne słowa: „Stałem się sługą Twoim, boś Ty się stała Matką mojego Stworzyciela”.
Św. German, patriarcha Konstantynopola (+ 732) nazywa Maryję „Królową wszystkich mieszkańców ziemi”,
św. Jan Damasceński (+ 749) „Królową rodzaju ludzkiego” i „Królową wszystkich ludzi”, „Panią wszechstworzenia”.

Maryja - Królowa nieba i ziemiPotwierdzenie powszechnej wiary w to, że Maryja jest Królową nieba i ziemi, wyraża również ikonografia chrześcijańska, która od lat najdawniejszych przedstawia Maryję na tronie, z nimbem, w którym przedstawiano tylko cesarzy.
 
Spotykamy taki sposób przedstawiania Najświętszej Maryi Panny już od III w. w katakumbach.
Na ikonach bizantyjskich od wieku VI Matka Boża jest zawsze na tronie. Tego rodzaju obrazy, a potem figury nosiły nazwę Basilissa, czyli Królowa, lub Theantropo, czyli Pani siedząca na tronie, mająca na kolanach Dziecię Boże. Często dla podkreślenia, że Maryja jest także Królową aniołów, przedstawiano Jej postać w ich otoczeniu. We wczesnośredniowiecznych obrazach aniołowie podtrzymują koronę nad Jej głową. Ten typ obrazów nosił grecką nazwę Panaghia angheloktistos. Od X w. powszechnym zwyczajem staje się przedstawianie Maryi na tronie i z koroną, w szatach królewskich, a nawet siedzącą po prawicy Chrystusa. Od XIV w. ulubionym tematem artystów staje się scena „koronacji” Maryi przez Pana Jezusa czy też Boga Ojca.

W VIII w. jako forma walki z obrazoburcami przyjął się zwyczaj prywatnego koronowania obrazów i figur Matki Bożej, zwłaszcza słynących szczególnymi łaskami.
 
W 732 r. papież św. Grzegorz III ukoronował obraz Matki Bożej szczerozłotymi koronami z diamentami. Papież Grzegorz IV w roku 838 podobną koronę ofiarował Matce Bożej w kościele św. Kaliksta w Rzymie. Od XVII w. zwyczaj ten stał się urzędowo zastrzeżony Stolicy Apostolskiej. Początkowo koronacje te były zastrzeżone jedynie w stosunku do cudownych obrazów włoskich. Wkrótce jednak rozszerzono je na cały świat.
Pierwszym obrazem, który doczekał się zaszczytu papieskiej koronacji, był obraz Matki Bożej w zakrystii bazyliki św. Piotra w Rzymie (1631).
W Polsce tego zaszczytu dostąpił jako pierwszy obraz Matki Bożej Łaskawej w Warszawie (1651), a następnie obraz Matki Bożej Częstochowskiej w roku 1717.
Do najdawniejszych i najbardziej popularnych modlitw Kościoła należą „Pod Twoją obronę” (Sub Tuum præsidium) i „Witaj, Królowo” (Salve Regina) oraz Litania Loretańska, gdzie ostatnie wezwania wychwalają Matkę Bożą jako Królową.

Tytuł ten podkreślony został także w dokumentach Soboru Watykańskiego II, szczególnie w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen gentium:   

Koronacja Maryi na Królową nieba i ziemi
Niepokalana Dziewica, zachowana wolną od wszelkiej skazy winy pierworodnej, dopełniwszy biegu życia ziemskiego z ciałem i duszą wzięta została do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby bardziej upodobniła się do Syna swego, Pana panującego (por. Ap 19,16) oraz zwycięzcy grzechu i śmierci (KK 59).

Tytuł „Królowa” podkreśla stan Maryi w czasach ostatecznych jako Tej, która zasiada obok swego Syna, Króla chwały.

W ten sposób wypełniły się słowa Magnificat: „Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”. Maryja ma uczestnictwo w chwale zmartwychwstałego Chrystusa, gdyż miała udział w Jego dziele zbawczym. Jest Jego Matką, nosiła Go w swoim łonie, urodziła Go, zadbała o Jego wychowanie, towarzyszyła Mu nieustannie podczas Jego nauczania – aż do krzyża, a potem Wieczernika w dniu Pięćdziesiątnicy.
Maryja nie jest Królową absolutną, najwyższą i jedyną.
Jest nad Nią Bóg i tylko On ma najpełniejsze prawo do tego tytułu. Jeśli więc Maryję nazywamy Królową, to jedynie ze względu na Jej Syna.
Godność Jej Boskiego Macierzyństwa wynosi Ją ponad wszystkie stworzenia, czyni Ją Królową aniołów i wszystkich świętych, królową nieba i ziemi.
Królewskość Maryi jest więc pośrednia.
Tylko Pan Bóg jest władcą najwyższym i jedynym. Maryja ma władzę jedynie honorową i zleconą, pełni na ziemi rolę „Regentki”.
Podziel się z innymi:

NOWENNA DO ŚWIĘTEJ MONIKI

NOWENNA DO ŚWIĘTEJ MONIKI

 

Święta Moniko, stroskana żono i matko, jakże wiele smutków przeszywało Twoje serce przez całe Twe życie. A jednak nigdy nie popadłaś w rozpacz ani nie straciłaś wiary.

Z zaufaniem, wytrwałością i głęboką wiarą modliłaś się codziennie o nawrócenie swego męża oraz ukochanego syna, Augustyna.

Twoje modlitwy zostały wysłuchane.

Wyproś dla mnie taki sam hart ducha, taką cierpliwość i takie zaufanie do Boga, jakie Ty miałaś.

Wstawiaj się za mną, droga św. Moniko, aby Bóg życzliwie wysłuchał mojej prośby za…… (tu wymień swoją intencję) i wyproś mi łaskę przyjęcia Jego woli we wszystkim.

Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Podziel się z innymi:

ŚWIĘTY JACEK I KŁOSY ZBÓŻ

Jak co roku po każdej mszy świętej we wszystkich kościołach dominikańskich wierni cisną się, aby dostać od ojców dominikanów kilka poświęconych właśnie w tym dniu kłosów zboża.  Poświęcenia kłosów dokonuje się co rok w dniu świętego Jacka Odrowąża na pamiątkę cudownego ocalenia plonów w biednej wiosce. Nad polami przeszła nawałnica, która zniszczyła plony, grożąc głodem mieszkańcom wioski. W okolicy przebywał własnie święty Jacek. Słyszano o wielu cudach, jakie towarzyszyły jego ewangelizacyjnej misji i do niego o pomoc i ratunek udali się rolnicy. Modlitwa Jacka została przez Pana Boga wysłuchana i zniszczone zboże na polach podniosło się bez żadnych śladów przejścia burzy gradowej, gotowe do zbiorów. Widmo głodu zostało zażegnane.

Przechowywane przez wiernych w domach poświęcone w święto św. Jacka kłosy, mają i dziś chronić przed głodem. Niektórzy mówią, że poświęcone kłosy św. Jacka zapewniają bogactwo. Myślę, że bardziej chodzi o bogactwo duchowe, miłość do Najświętszej Eucharystii i Różańca świętego, niż bogactwo materialne. Nie mniej jednak, ludzie tłoczą się, aby choć kilka poświęconych kłosów zabrać ze sobą do domów.

Jacek Odrowąż przyjęty do Zakonu Kaznodziejskiego przez świętego Dominika za życia wsławił się zakładaniem licznych klasztorów na ziemiach Polskich. Prowadził owocne misje na terenie Rusi i Prus. Zachowały się liczne świadectwa przypisywanych jego modlitwom cudów wskrzeszeń i uzdrowień. Cieszył się zapewnieniem Najświętszej Maryi Panny, że o cokolwiek poprosi Jej Syna zostanie wysłuchany. Krzewił modlitwę Różańcową. Pochylał się nad prośbami matek w intencjach ich dzieci. Zmarł w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 1257 roku.

Niewiele osób może wie, ale gdy święta Małgorzata Maria Alacoque miała kłopoty z wstąpieniem do wybranego przez siebie klasztoru sióstr wizytek, poleciła się wstawiennictwu świętego Jacka. Jego orędownictwo pomogło i piętrzące się przeszkody znikły.

W biografii świętego zapisano wydarzenie, że gdy ratował Najświętszy Sakrament z klasztoru przed najazdem Tatarów na Rusi Kijowskiej, usłyszał głos Niepokalanej – „Jacku, Syna ratujesz a Matkę zostawiasz?”. Razem więc z Monstrancją z Panem Jezusem wyniósł z zagrozonego spaleniem klasztoru figurę Najświętszej Maryi Panny.

Dobrze jest pamiętać o tym naszym Polskim świętym nie tylko raz do roku w dniu Jemu poświęconym, ale zwyczajnie na co dzień, szukać u Niego pomocy i wstawiennictwa w trudnych sprawach duchowych i materialnych.

Podziel się z innymi:

MODLITWY DO ŚWIĘTEGO JACKA

Modlitwa do świętego Jacka

Święty Jacku,
wielki Polaku i cudotwórco,
zatroskany o los Twojej i naszej Ojczyzny!
Świadomi niebezpieczeństw, jakie zagrażają naszym dzieciom,
oddajemy je pod Twoją szczególną opiekę.
Jak kiedyś za swego życia leczyłeś chore ciała,
przywracałeś kalekom wzrok i słuch,
tak teraz użyj swej cudownej mocy,
by zachować w naszym dzieciach największy skarb,
jakim jest wiara i miłość Boga,
a jak Ty przeszedłeś przez wezbrane wody Wisły i Dniepru,
tak spraw, by one przeszły bezpiecznie przez burzliwy okres rozwoju.
Nie daj, by naszym dzieciom zabrakło kiedykolwiek chleba,
a przez sieroctwo, by pozbawione zostały opieki rodziców.
Niech dojrzewają w zdrowiu i spokoju
tak jak Boże Dziecię dojrzewało w Nazarecie,
a Ty bądź im zatroskanym ojcem.
Niech będą naszą radością i chwałą,
chlubą naszej Ojczyzny i Kościoła,
a Bóg niech będzie w nich błogosławiony. Amen.

 

 

Modlitwa współczesna

Święty Jacku,
natchniony apostole Słowian,
niestrudzony głosicielu SŁOWA,
patronie dojrzałego chrześcijaństwa
w naszej Ojczyźnie!

Całym swoim życiem uczyłeś nas
umiłowania Eucharystii i Bogarodzicy. 
I dzisiaj przyjdź nam z pomocą
i bądź patronem
rzeczywistego nawrócenia do Boga
i nowej chrześcijańskiej dojrzałości.

Prowadź nowych, przez Boga wezwanych ludzi,
którzy zmienią oblicze starej ziemi. 
Spraw, aby w misji, którą Ty rozpocząłeś
Chrystus zechciał się nami posługiwać.

Amen

Podziel się z innymi:

ŚWIĘTY JACEK ODROWĄŻ

ŚWIĘTY JACEK ODROWĄŻ, PREZBITER

17 sierpnia

Święty Jacek urodził się w Kamieniu Śląskim, w ziemi opolskiej, na krótko przed 1200 rokiem.

Był synem szlacheckiego, możnego rodu Odrowążów, krewnym biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża i jego następcy, Jana Prandoty, również Odrowąża. Pierwsze nauki Jacek pobierał zapewne w Krakowie w szkole katedralnej. Być może jego nauczycielem był bł. Wincenty Kadłubek, który w kapitule krakowskiej mógł wówczas sprawować godność kanonika scholastyka (1183-1206). Jacek zamieszkał wtedy u stryja Iwona. Po ukończeniu szkoły katedralnej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Pełki lub bł. Wincentego. W 1219 r. był już kanonikiem krakowskim – został mianowany nim przez stryja Iwona. Jest rzeczą prawdopodobną, że Iwo wysłał przedtem Jacka na studia teologiczne i prawa kanonicznego do Paryża i Bolonii. Sam wykształcony w Paryżu i w Vicenza chciał, by i jego bratanek zdobył wiedzę i nabrał europejskiej ogłady. Jednak o tym źródła milczą.
W 1215 r. biskup Iwo poznał się ze św. Dominikiem Guzmanem, przy okazji Soboru Laterańskiego. Iwo był tam wysłany jako kanclerz księcia Leszka Białego. Po raz drugi zetknął się ze św. Dominikiem być może w Rzymie, kiedy w roku 1216 stał na czele delegacji polskiej, która miała złożyć hołd (obediencję) nowemu papieżowi Grzegorzowi IX. Wtedy prawdopodobnie wyraził życzenie, aby św. Dominik przysłał także do Polski swoich duchowych synów. Na to zapewne otrzymał odpowiedź, aby przysłał z Polski kandydatów.

Kiedy więc Iwo został biskupem krakowskim (1218), udał się do Rzymu ze swymi kanonikami Jackiem i Czesławem. Zmarł wtedy arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz (+ 22 marca 1219) i papież mianował Iwona na jego miejsce. Iwo udał się do Rzymu, by prosić papieża Honoriusza III, by go zostawił na stolicy, w której rządził dopiero od roku. Po pomyślnym załatwieniu sprawy Iwo wrócił do Polski, a Jacek i Czesław pozostali w Rzymie u boku św. Dominika.

Nakaz nowicjatu wtedy jeszcze nie istniał. Obowiązuje on w zakonie św. Dominika dopiero od 1244 r. Dlatego po krótkim pobycie w centralnym klasztorze św. Sabiny Dominik mógł obu kandydatów obłóczyć w habit z myślą rychłego wysłania ich do Polski.

Bezpośrednią przyczyną decyzji wstąpienia do dominikanów Jacka i bł. Czesława miały być niezwykłe wydarzenia, których obaj mężowie byli świadkami.

W klasztorze św. Sabiny w Rzymie ujrzeli pewnego dnia św. Dominika w czasie Mszy świętej w ekstazie uniesionego w górę.

Tego właśnie dnia św. Dominik wskrzesił Napoleona, siostrzeńca kardynała Stefana, co głośnym echem odbiło się w Rzymie. Chociaż nowicjat wówczas nie obowiązywał jako konieczny, zapewne po obłóczynach, których dokonał sam św. Dominik, Jacek i Czesław odbyli półroczny okres próby, po którym złożyli śluby na ręce św. Dominika.

Jeszcze tego samego roku (1219) jesienią, św. Dominik wysłał obu Polaków do Bolonii. Szli pieszo o żebranym chlebie, jak to było wówczas w zakonie w zwyczaju, a nie konno, jak w czasie, gdy przybywali do Rzymu w orszaku biskupa Iwona. W Bolonii znajdował się wówczas główny i największy klasztor Zakonu Kaznodziejskiego. Pozostali tam rok, dokształcając się duchowo i umysłowo w obserwancji zakonu. Zdaniem niektórych pisarzy, dopiero teraz w roku 1220 lub nawet w 1221 Jacek i Czesław złożyli śluby, a nie w roku 1219. W maju 1221 r. w same Zielone Święta wzięli, być może, udział w kapitule generalnej Zakonu, na której utworzono pięć prowincji.

W roku 1221 św. Dominik lub jego pierwszy następca, bł. Jordan z Saksonii, wysłał grupę 4 braci do Polski. Prowincjałem ustanowił Pawła Węgra. Ponieważ ten musiał chwilowo zostać w Bolonii, na czele wyprawy ustanowił Jacka. Do Polski udali się więc pieszo Jacek, bł. Czesław, Herman i Henryk Morawianin. Jacek niósł ze sobą, jak to było w zwyczaju, odpis bulli papieskiej polecającej biskupom nowy zakon. Za nimi po pewnym czasie podążył Paweł Węgier.
Jacek po drodze zatrzymywał się z towarzyszami swymi po klasztorach i domach księży. W miasteczku Fryzak na pograniczu Styrii i Karyntii zatrzymali się na dłuższy czas u Kanoników Regularnych. Kilku członków tego zakonu wstąpiło do nowej rodziny zakonnej św. Dominika. Jacek zostawił więc we Fryzaku jednego z kapłanów i brata Hermana Niemca wraz z nowymi kandydatami, a sam udał się do Lorch koło Linzu w Austrii. Stąd podążył do Pragi Czeskiej. Biskup Pragi przyjął ich bardzo serdecznie i prosił, by tam zostali. Ponieważ nie było jeszcze konkretnych propozycji, Jacek udał się z towarzyszami dalej do Krakowa.

Podróż Jacka z towarzyszami z Bolonii do Krakowa trwała kilka miesięcy. To świadczy o tym, że Jacek nie miał jeszcze konkretnego planu działania. Św. Dominik polecił mu badać pod drodze możliwości pozyskiwania nowych członków i zakładanie nowych placówek. Jacek uczynił to najpierw we Fryzaku, a w kilka lat potem duchowi synowie św. Dominika założą również klasztor w Pradze i we Wrocławiu.

Jesienią 1221 r. (6 sierpnia tego roku zmarł św. Dominik, jego następcą został wybrany bł. Jordan Saski) Jacek z towarzyszami znalazł się w Krakowie. 1 listopada w Krakowie pierwszych synów św. Dominika uroczyście przyjął biskup Iwo.

Jacek z towarzyszami zamieszkali początkowo na Wawelu, na dworze biskupim. 25 marca 1222 r. było już gotowe skromne zabudowanie przy kościółku Świętej Trójcy. Tam też uroczyście przenieśli się dominikanie. Jacek natychmiast zabrał się do budowy klasztoru i kościoła. Już w zimie 1222 r. odbyła się konsekracja nowego kościoła. Poprzedni kościół był drewniany i zbyt mały. Całość była gotowa w roku 1227. Koszty poniósł w całości biskup Iwo. Konsekracji nowego kościoła dokonał legat papieski kardynał Grzegorz Krescencjusz. W 1227 r. biskup Iwo dokonał uroczyście aktu przekazania fundacji. Dokument aktu fundacji zachował się szczęśliwie po nasze czasy. Kiedy w dwa lata potem (1229) zmarł biskup Iwo w czasie swojej podróży do Włoch, dominikanie z wdzięczności sprowadzili jego ciało do Polski i umieścili je w swoim kościele w Krakowie. Biskup zażywał tak wielkiej czci, że oddawano mu cześć jako błogosławionemu aż po wydaniu dekretu przez papieża Urbana VIII (1634), który zabraniał oddawania czci osobom, które nie otrzymały oficjalnej aprobaty Stolicy Apostolskiej. Biskup Iwo darzył wielką czcią św. Dominika i sam zamierzał wstąpić do dominikanów krakowskich. Wystarał się nawet już o zgodę papieża Honoriusza III (+ 1227). Jednak na wieść o tym z Polski posypały się protesty i papież zezwolenie swoje wycofał. Zachowały się listy papieża z grudnia 1223 r., pisane do biskupa Wrocławia i do Kapituły Krakowskiej, w których papież wyjaśnia, dlaczego najpierw wyraził swoją zgodę, a teraz ją cofa.

W roku 1225 przeorem w Krakowie został mianowany Gerard. Prowincjałem polsko-węgierskim był wówczas po Pawle Węgrze Teodoryk. Być może Jacek w tym czasie był już na Pomorzu, gdzie w Gdańsku i w okolicy miasta rozwijał żywą działalność. Jeśli kapituła prowincji uchwaliła w 1226 r. założyć klasztory dominikańskie w Gdańsku i Kamieniu Pomorskim, mogło to być zasługą Jacka.

Zakon cieszył się niebywałym wzięciem. Garnęło się w jego szeregi wiele wybitnych jednostek. W bardzo krótkim czasie zaczęły się więc także mnożyć klasztory.

Już w 1226 r. powstała odrębna prowincja polska. Jej pierwszym przełożonym został były student uniwersytetu paryskiego, Gerard.

Na pierwszej kapitule prowincjalnej uchwalono wysłać dominikanów do Pragi, Wrocławia, Kamienia Pomorskiego, Gdańska i Sandomierza.

Do Pragi został wysłany bł. Czesław, który jeszcze w tym samym roku roku założył tam klasztor, a w roku 1230 – drugi w Iławie. W 1226 r. bł. Czesław założył konwent we Wrocławiu.

W 1228 roku Jacek został wybrany na kapitule prowincji delegatem na kapitułę generalną. Udał się w dalszą podróż w towarzystwie przeora konwentu sandomierskiego, Marcina i prowincjała, Gerarda. Kapituła odbyła się w Paryżu.Wybór Jacka na delegata prowincji świadczy, że cieszył się on wówczas wielkim autorytetem. Wtedy to wydzielono 6 klasztorów jako prowincję polską. Należały do niej domy w Krakowie, Gdańsku, Kamieniu Pomorskim, Sandomierzu, Pradze i we Wrocławiu. Liczba wszystkich dominikanów wynosiła ok. 50.
W latach 1233-1236 głową polskiej prowincji był bł. Czesław. Jacek w tym czasie zakładał placówki dominikańskie na Pomorzu. Polska prowincja zatwierdzona ostatecznie na kapitule generalnej w 1228 roku jako dwunasta z kolei przeżywała swój prawdziwy rozkwit. Na Pomorzu przyjął dominikanów życzliwie książę Świętopełk. Powstały konwenty w Gdańsku i w Kamieniu Pomorskim (po roku 1225), w Chełmie i w Płocku (1233), w Elblągu (1236), potem w Toruniu, a nawet w Rydze, Dorpacie i Królewcu.

Jacek ustanowił przełożonym nad klasztorami pomorskimi swojego ucznia, Benedykta, a nad klasztorami litewskimi – Wita. Obaj do dekretu Urbana VIII (1634) cieszyli się chwałą błogosławionych. Wierny jednak swoim założeniom ewangelizacji, zaraz po kapitule generalnej Jacek udał się na prawosławną Ruś, gdzie założył klasztor w samym Kijowie (po roku 1228). Musiała ta misja rokować wielkie nadzieje, skoro z tego czasu mamy aż pięć bulli papieskich. Jednak w 1233 r. książę kijowski podburzony przez prawosławnych kniaziów zlikwidował na pewien czas placówkę kijowską. Powodzeniem cieszyła się placówka dominikańska w księstwie suzdalskim pod Moskwą i w Haliczu, gdzie Jacek założył również konwent (1238). Według tradycji dominikańskiej, trzy lata wcześniej powstał ośrodek dominikański także w Przemyślu (1235).
Po Krakowie, Gdańsku i Kijowie przyszła kolej na Prusy. Systematyczną pracę nad nawróceniem Prusaków rozpoczęli już cystersi z Łekna od roku 1206. Ich trud misyjny wydawał pewne owoce. Z czasem jednak okazało się, że Prusacy są silniejsi. Konrad Mazowiecki sprowadził więc w 1226 r. do Polski Krzyżaków. Krzyżacy zaraz po przybyciu na Mazowsze zwrócili się do generała Zakonu Kaznodziejskiego, bł. Jordana, o kapłanów tak dla własnej obsługi, jak też dla prowadzenia misji.

Z polecenia generała dominikanie chętnie pospieszyli Krzyżakom z pomocą z klasztorów w Gdańsku, z Chełmna i z Płocka. W tej akcji misyjnej brał żywy udział Jacek, który nie mógł przewidzieć przewrotnych planów Krzyżaków, którzy zagarniali tereny oczyszczone z pogaństwa dla siebie. 2 października 1233 r. odbył się w Kwidzynie zjazd, w którym wzięli udział przywódcy krzyżaccy, Henryk Brodaty, Konrad Mazowiecki, arcybiskup gnieźnieński Pełka i bł. Czesław, jako ówczesny prowincjał polski. Był na tym zjeździe również Jacek. Omawiano na nim plan akcji nawrócenia Prus. Zaborcza polityka Krzyżaków prawdopodobnie zniechęciła Jacka do dalszego angażowania się w akcję misyjną w Prusach.
Jak wielki wpływ zdobyli dominikanie w tym czasie, świadczy to, że na cztery biskupstwa, założone na obszarze Prus w XIII w., trzy były w ręku dominikanów: biskupem Chełmna został były prowincjał polski, Henryk z Lipska (1245), diecezję pomezańską (Kwidzyn) otrzymał dominikanin Ernest (1249), a biskupem sambijskim (w Królewcu) został Theward (1251). Biskupem na Litwie w Wilnie został uczeń Jacka, Wit. Książę litewski Mendog przyjął chrzest i otrzymał z rąk papieża Innocentego IV koronę królewską (1253). W tym samym czasie książę ruski, Daniel, przystąpił do unii z Kościołem rzymskim i otrzymał z rąk tegoż papieża koronę (1253). Wcześniej, w 1248 r., zostali wyświęceni na biskupów inni uczniowie Jacka: Henryk dla Jadźwingów, Bernard dla Halicza i Gerard dla reszty Rusi. Były starania, aby w Łukowie utworzyć stałe biskupstwo dla nawracania pogańskich Jadźwingów. Wreszcie biskupem łotewskim został mianowany inny uczeń Jacka, Meinard. Wszyscy wymienieni biskupi cieszyli się chwałą błogosławionych.

Niestety, piękne dzieło na Rusi zniszczył najazd Tatarów. W 1241 r. padły ich ofiarą klasztory w Haliczu i Kijowie. Litwę źle usposobił przeciwko chrześcijaństwu zaborczy i bezwzględny zakon Krzyżaków, tak że odpadła wtedy od Kościoła. Podobnie stało się z Jadźwingami. Prusaków zaś Krzyżacy do tego stopnia zniszczyli, że pozostała po nich zaledwie nazwa.
Według listy cudów, jakie nam zostawił biograf Jacka – lektor dominikański o. Stanisław wynika, że od roku 1240 Jacek mieszkał już w konwencie krakowskim. Przyczyną zaprzestania tak rozległej i dynamicznej akcji mogła być niechęć prawosławnych książąt ruskich, najazd Tatarów na Ruś i zaborcza polityka Krzyżaków, którzy paraliżowali wszelkie misyjne wysiłki polskich dominikanów.Zachowały się dwa dokumenty z roku 1236 i 1238, które zawierają podpis Jacka. Przyznają one Krzyżakom przywileje odnośnie ziem pruskich. Jacek występuje w nich jako świadek. Dowodzi to, że piastował wtedy jakiś urząd, przez co jego podpis był konieczny. Jednak rychło Jacek zawiódł się na zakonie rycerskim. Jako prawy syn św. Dominika nie mógł zrozumieć, że można ideę misyjną tak dalece wypaczyć.

Lektor Stanisław podaje, że Jacek zmarł w Krakowie w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 1257 r. po dłuższej chorobie. Być może, forsowne podróże misyjne, w ówczesnych warunkach bardzo prymitywne i męczące, zniszczyły jego organizm. W tym czasie liczba klasztorów dominikańskich dochodziła do 30, w tym liczba konwentów, czyli pełnych, kanonicznych klasztorów, dochodziła do 20: w Polsce, w Prusach i na Pomorzu było ich 12, w Czechach i na Morawach – 8, a 10 klasztorów – na Śląsku. Liczba zakonników była szacowana na 300-400. Prowincja czeska została wyłoniona z polskiej dopiero w roku 1311.

Jacek musiał swoim braciom zostawić wzór niezwykłej świętości i zakonnej obserwancji, skoro od samego początku jego grób był otoczony wielką czcią i otrzymywano przy nim niezwykłe łaski. W zapiskach konwentu krakowskiego z roku 1277 czytamy taki fragment: „W klasztorze krakowskim leży brat Jacek, mocen wskrzeszać zmarłych”. Rozpoczęto także starania o kanonizację, jak świadczy o tym fakt prowadzenia księgi cudów. Księga ta, prowadzona przy grobie Jacka w latach 1257-1290, przytacza ponad 35 niezwykłych wypadków. Jednak najazdy tatarskie, a potem wojny o tron krakowski i dalsze wypadki sprawiły, że dopiero w XV w. ponowiono starania w Rzymie. Ich skutkiem było, że papież Klemens VII w roku 1427 zezwolił na obchodzenie święta św. Jacka w prowincji polskiej.Intensywne dalsze starania poparte przez królów polskich Stefana Batorego i Zygmunta III dały rezultat.

17 kwietnia 1594 r. papież Klemens VIII zaliczył uroczyście Jacka w poczet świętych.

Jacek był siódmym z kolei dominikaninem wśród świętych, a piątym spośród Polaków wyniesionych na ołtarze.

Relikwie św. Jacka spoczywają w osobnej kaplicy w kościele Świętej Trójcy w Krakowie w okazałym grobowcu. Kiedy w roku 1612 została utworzona dominikańska prowincja ruska, otrzymała za patrona św. Jacka.

Św. Jacek jest otaczany czcią nie tylko w Polsce (zwłaszcza w Krakowie i na Śląsku), ale również w całej Europie, a także w obu Amerykach i Azji.

Jak głosi tradycja (źródła historyczne niewiele mówią o Jacku), Jacek Odrowąż nie przyjmował żadnych godności zakonnych. Skupił się na ważnych celach zakonu dominikańskiego na terenie Polski.

 

Jego życie było przepełnione czcią dla Matki Bożej. Legenda głosi, że kiedy musiał w czasie najazdu Tatarów na Kijów opuścić miasto, zabrał ze sobą Najświętszy Sakrament, aby go uchronić od zniewagi. Wtedy z wielkiej kamiennej figury miała odezwać się Matka Boża: „Jacku, zabierasz Syna, a zostawiasz Matkę?” „Jakże Cię mogę zabrać, Matko Boża, kiedy Twoja figura jest tak ciężka?” Jednak na polecenie z nieba, kiedy uchwycił figurę, miała okazać się bardzo lekką. W kościele dominikanów w Krakowie pokazują dużą statuę kamienną pod nazwą „Matki Bożej Jackowej”.

W ikonografii Święty przedstawiony jest w habicie dominikanina, z monstrancją w jednej ręce i figurą Matki Bożej w drugiej.

(źródło www.brewiarz.katolik.pl)

 
Podziel się z innymi:

NOWENNA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ

Nowenna do Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Nowenna składa się z:

a.         modlitwa wstępnej

b.         krótkiego rozważania/intencji na każdy dzień

c.         modlitwy zasadniczej

 

 

 

a. Modlitwa wstępna

Modlitwa dziękczynienia

Za Twoje przybycie i obecność od 600 lat w Cudownym Obrazie Jasnogórskim

– dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!

Za liczne łaski i cuda płynące odtąd bez przerwy przez Twoje ręce

– dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!

Za Twoje przedziwne kierowanie dziejami Narodu

– dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!

Za wierną opiekę, którą w Twoim Wizerunku otaczasz rzesze emigrantów, synów i córek Narodu Polskiego na wszystkich kontynentach świata

– dziękujemy Ci, Matko Częstochowska!

Modlitwa czci i miłości

Pani z Jasnej Góry, chwalebna Córko Boga Ojca Niebieskiego,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Przedziwna Matko Syna Bożego,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Przeczysta Oblubienico Ducha Świętego,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

Łaskawa Wspomożycielko naszego Narodu,

– miłujemy Cię i wysławiamy Ciebie.

 

 

b. Krótkie rozważania na każdy dzień:

Dzień 1: (17 sierpnia)

Maryja, Wierna Wspomożycielka narodu polskiego, z miłością i  pokorą i bez jakiegokolwiek „ale” przyjęła wolę Bożą. Boże Ojcze przez Maryję udziel wszystkim ludziom łaski pokory i miłości bliźniego aż do zapomnienia o samym sobie, niech uświęcają się w całkowitym oddaniu Tobie, Najlepszemu Ojcu. Boże Ojcze, dziękujemy Ci, że każdemu człowiekowi bez wyjątku dałeś Matkę w Osobie Maryi.

 

Dzień 2: (18 sierpnia)

Dziś modlimy się za wszystkich Kapłanów z Polski. Boże Ojcze Ty dałeś nam Maryję jako Matkę Kościoła. To zgodnie z Twoją wolą właśnie Maryja zjednoczyła wszystkich Apostołów w wieczerniku przed zesłaniem Ducha Świętego i przez 9 dni czuwała wraz z nimi aż do chwili gdy otrzymali Ducha Świętego. Tak i teraz prosimy Cię, czuwaj  przy każdym polskim kapłanie  w trudnych chwilach zwątpienia i w chwilach niepewności każdego oczekiwania, aż do chwili umocnienia Duchem Świętym. Boże Ojcze przez Maryję, która bez jakiegokolwiek wahania i bez wątpliwości, odrzucając całkowicie własne pragnienia,  przyjęła Twoją Świętą Wolę, prosimy Cię za wszystkich kapłanów, aby wiernie pełnili Twoją misję w Kościele. 

 

Dzień 3:  (19 sierpnia)

Dziś modlimy się o opiekę Maryi za osoby, które świadomie przyjęły cierpienie jako zadośćuczynienie za grzechy własne i świata w łączności z cierpieniami Jezusa i Jego Matki.

Maryjo, prosimy Cię za wszystkie osoby, które już teraz pragną zjednoczyć się z Tobą i Twoim Synem w cierpieniu, pragną oddać wszystkie swoje troski i boleści w ofierze za grzechy własne i świata. Prosimy Cię, wzmacniaj ich w tym postanowieniu, wspomagaj w chwilach zwątpienia. Boże Ojcze, który jesteś Sprawiedliwy, przyjmij jako zadośćuczynienie Twojej sprawiedliwości wszystkie cierpienia Twoich wiernych sług, znoszone w pokorze i cichości serca, a jeśli nie są tak znoszone spraw aby mogły być miłe Tobie. 

Dzień 4: (20 sierpnia)

Dziś modlimy się za wszystkich którzy nie znają Ewangelii lub z różnych powodów wzbraniają się aby usłyszeć prawdę o Jezusie, jako jedynym Panie i Zbawicielu. Maryjo, Tyś wzorem miłości bezinteresownej, niepokonanej, cierpliwej. Otocz szczególną opieką te dusze, które nie znają Twojego Syna, daj im poznać i zgłębić piękno prawdy płynące z Ewangelii. Boże Ojcze, Ty chciałeś aby świat poznał Słowo Które stało się Ciałem, spraw aby dotarło do wszystkich kontynentów, na cały świat i do serca każdego człowieka. 

 

Dzień 5: (21 sierpnia)

Maryjo, jako Matka zawsze cierpisz gdy Twoje dzieci żyją w niezgodzie i sporach. Prosimy Cię o nadejście tak umiłowanego przez Ciebie pokoju na Świecie, w Polsce i w  Kościele, niech ludzkość za Twoim wstawiennictwem do Boga, pokona wszystkie rozłamy i podziały. Boże Ojcze za wstawiennictwem Maryi błagamy Cię o Ducha Miłości, Mądrości i Rozumu dla wszystkich ludzi na ziemi, aby Twoja miłość zakrólowała w Polsce i na Świecie. 

Dzień 6: (22 sierpnia)

Maryjo, prosimy Cię za wszystkie małe i nienarodzone dzieci w Polsce i na Świecie doznające krzywd, głodu i różnych niesprawiedliwości. Jako Matka wiesz najlepiej jak uchronić je przed złem tego świata, przed zabójstwami, zgorszeniem, głodem. Prosimy Cię o opiekę najmniejszych i najsłabszych, zagrożonych aborcją lub w inny sposób skazanych na śmierć, wszystkim nienarodzonym którym odebrana zostało prawo życia w łonie matki. Boże Ojcze, przez Maryję która niewymownie cierpiała nad męką i śmiercią Syna przebacz nam wszystkie grzechy i zaniedbania, które prowadzą do śmierci niewinnych. 

Dzień 7: (23 sierpnia)

Boże Ojcze, Ty wybrałeś Maryję jako naszą opiekunkę i wspomożycielkę. Prosimy Cię daj wszystkim Polakom łaskę pokochania Maryi jako naszej Matki, nich nasz Kraj będzie wzorem miłości Boga, która rozleje się na całą Ziemię.  

 

Dzień 8: (24 sierpnia)

Dziś modlimy się w intencji wszystkich dusz czyśćcowych. Maryjo, Matko wszystkich ludzi, przybądź z pomocą duszom czyśćcowym, wstaw się do Boga Ojca za nimi, aby jak najszybciej dusze te znalazły się w Niebie.

Dzień 9: (25 sierpnia)

Maryjo, dziś modlimy się za ludzi którzy z różnych powodów są oziębli. Ludzie ci znają Jezusa, ale jest On im jakby obojętny i mimo tak wielu darów które otrzymują, nie kochają mimo wszystko Twojego Syna. Prosimy Cię przez Twoją Matczyną, bezwarunkową Miłość,  rozpal w nich ogień gorliwej miłości, aby już zawsze na pierwszym miejscu stawiali sprawy Chrystusa i Jego Ewangelii.

 

c.  Modlitwy zasadnicze  

1. Modlitwa prośby

 

Wielka Matko Boga, umiłowana w Jasnogórskim Wizerunku przez wszystkich synów i córki naszej Ojczyzny,

– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

Matko z Dzieciątkiem na ręku, której obraz wisi w każdym polskim domu,

– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

Matko Częstochowska, czczona w niezliczonych kapliczkach przydrożnych,

– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

Umiłowana Matko Jasnogórska, której przedziwne oblicze jest dla nas światłem w smutkach i uciskach,

– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

Matko Narodu naszego, której Wizerunek jest znakiem jedności i polskości dla emigracji polskiej na całym świecie,

– bądź nasza pomocą i naszym ratunkiem!

2. Przynajmniej jeden dziesiątek Różańca

Wierzę w Boga, 1* Ojcze nasz… 10* Zdrowaś Maryjo… 1* Chwała Ojcu… 1* O mój Jezu…

3. Litania do Matki Bożej Częstochowskiej

Matko Boska Częstochowska, Zwycięska Królowo Polski!

Stajemy przed Tobą Matko nasza, która patrzysz od sześciu wieków z Cudownego Obrazu na Jasnej Górze w głębię serc i dusz naszych. Ty z miłością pochylasz się nad polską ziemią. Jesteś dla Narodu naszego niepojętym Znakiem łaski Boga, przecennym darem Ojca niebieskiego. Dana jako pomoc ku obronie Narodu naszego, trwasz wiernie i zwycięsko pośród nas. Obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła wyjednujesz nam moce Boże przez długie wieki. 

Za to, że jesteś od sześciu wieków na Jasnej Górze.

Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.

Za to, że prowadzisz nas bezpieczną drogą do swojego Syna.

Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.

Za to, ze obecnością swoją ubogacasz Kościół w Polsce.

Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.

Za to, że uratowałaś wiarę i chrześcijańską kulturę Narodu.

Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.

Za to, że Ojczyznę naszą za swoje Królestwo obrałaś.

Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.

Za to, że jesteś nam szczególną pomocą i światłem na progu trzeciego Tysiąclecia.

Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.

Za to, że bronisz nas przed zalewem zobojętnienia, niewiary i ateizmu.

Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.

Za to, że jesteś Matką i Wychowawczynią młodych pokoleń.

Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.

Za to, że stałaś się ideałem i wzorem polskiej kobiety.

Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.

Za to, że byłaś nam mocą Zwycięstwa w walce o wolność.

Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.

Za to, że wspierałaś nas nieustannie w latach doświadczeń i niewoli.

Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.

Za to, że wzywasz nas do odpowiedzialności za Kościół w Milenijnym Akcie Oddania.

Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.

Za to, że jednoczysz w miłości i wierności nasze małżeństwa i rodziny.

Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.

Za to, że wezwałaś nas do odnowy życia w Jasnogórskich Ślubach Narodu.

Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.

Za to, że czuwasz nad nami przez Twój Jasnogórski Obraz w świątyniach i w domach rodzinnych.

Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.

Za to, ze jesteś dla nas Bramą Niebios.

Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani.

 

4. Pod Twoją Obronę

 

Pod Twoją obronę uciekamy się,

święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami racz nie gardzić

w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód

racz nas zawsze wybawiać,

Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza, Orędowniczko nasza,

Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj,

Synowi swojemu nas polecaj,

swojemu Synowi nas oddawaj.

Amen.

 

5. Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Powierzamy się Tobie, najpewniejsza Przewodniczko i Wspomożycielko narodu na tym gwałtownym zakręcie naszych dziejów, w tak dziś trudnych chwilach życia polskiego. Oddajemy w Twe macierzyńskie dłonie to, co jest u nas najlepsze, abyś to dobro umocniła w naszych sercach i czynach, W obyczaju i działaniu narodu. Powierzamy Ci, Maryjo, i to, co w nas słabe i zagrożone. Ulecz nas z grzechów i niemocy. Pomóż pokonać wszelką beznadziejność. Dźwigaj z upadków, klęsk i błędów. Zawierzamy Ci, Matko, wszystkich Polaków, ale szczególnie tych, którzy znaleźli się w obliczu biedy, bezrobocia, braku mieszkania, strachu przed przyszłością. Zawierzamy Ci każdego człowieka w naszej Ojczyźnie. Przede wszystkim jednak młode rodziny i całe pokolenie młodych Polaków, bo od nich zależą przyszłe losy Ojczyzny. Ucz nas, Zwycięska Pani, przezwyciężać nasze złe skłonności i wady, a szczególnie egoizm, nieczułość na potrzeby innych, bezmyślne korzystanie z dóbr tego świata. Ucz nas wychodzić z sercem obdarzającym i z czynem miłości ku ludziom, szczególnie tym, którzy oczekują naszej pomocy. Prosimy Cię, Matko i Żywicielko Syna Bożego: naucz nas służyć życiu od jego poczęcia aż po naturalną śmierć. Naucz nas to życie przyjmować z wdzięcznością i ufnością. Ucz nas, Wspomożycielko wiernych współodpowiedzialności w Kościele i życiu społecznym. Wiemy, że trzeba nam u progu drugiego tysiąclecia polskich dziejów wziąć w swe dłonie odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Ucz nas, Królowo Polski, jak to mamy czynić. Pragniemy żyć z każdym dniem lepiej i godniej, jako chrześcijanie i Polacy, świadomi wielkiego dziedzictwa tysiącletniej kultury narodu; wierni kontynuatorzy jego najlepszych tradycji, ale otwarci na wezwania, jakie stawia nam dzisiaj Bóg, Władca Dziejów. Spraw to, Przewodniczko narodu, abyśmy nie uchylali się od podejmowania tych od wieków ważnych i tych prawdziwie nowych – a gwarantujących dobro naszego kraju i narodu – zadań, jeśli tylko okażemy się do nich sposobni. Spraw przez pomoc z nieba, przez swe potężne wstawiennictwo u Boga, abyśmy podjęte przez siebie zadania i obowiązki jak najlepiej wykonywali. Chcemy kroczyć w naszym życiu wspólnie z Chrystusem, jako Jego wierni wyznawcy. Pragniemy gorąco, czynem i słowem, całym swoim życiem, dawać świadectwo prawdzie, którą wyznajemy, Wspomagaj nas w tym Maryjo, Wspomożycielko wiernych, Królowo Polski. Amen.

6. Modlitwa na zakończenie

Wszechmogący i miłosierny Boże, który w Najświętszej Maryi Pannie przedziwnie ustanowiłeś nieustanną pomoc dla obrony Narodu Polskiego, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią ze strony wiernych, spraw łaskawie, abyśmy z taką pomocą, walcząc za życia, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 
Podziel się z innymi: