DROGA KRZYŻOWA – CZWARTEK I TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

DROGA KRZYŻOWA

CZWARTEK I TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

 

1. Panie, nawet przebywająca w niewoli królowa Estera świadoma była łaski wybrania. W chwili zagrożenia modliła się do Ciebie słowami: Ty, Panie, wybrałeś Izraela ze wszystkich narodów i ojców naszych ze wszystkich przodków na ich wieczystą posiadłość i uczyniłeś im tak wiele rzeczy według obietnicy (Est 14,5). Twój lud zaś odrzucił Ciebie źródło wody żywej. Dokonano tego tak odrażająco, wołając: Przecz z nim! Na krzyż z nim!… Ludu mój, ludu cóżem ci uczynił?

 

2. Kiedy Mardocheuszowi groziło ukrzyżowanie, a całemu narodowi żydowskiemu zagłada, Estera błaga Boga o pomoc: Wspomnij, Panie, pokaż się w chwili udręczenia naszego i dodaj mi odwagi (Est 14,12). Kiedy i my mamy wziąć swój krzyż, by iść za naszym Panem, modlimy się razem z Esterą: dodaj nam odwagi…

 

3. Nie trzeba wielkich starań, aby coś stracić – zguba sama gdzieś się zatraca. Nie trzeba wielkiego wysiłku, by upaść – upadek zazwyczaj jest nieprzewidziany. Trzeba natomiast wiele zabiegów, by coś zyskać; trzeba wiele wysiłku by powstać. Wtedy bardzo potrzebna jest nam pomoc. Pan Jezus uczy nas, jak zapewnić sobie pomoc najskuteczniejszą. Mówi: Proście, a będzie wam dane… (Mt 7,7).

 

4. Sławimy Twe imię, Panie, za łaskę Twoją i wierność (Ps 138,2). Czwarta stacja jest dobrym miejscem na to wysławienie, bo właśnie tutaj zgodnie ze słowami psalmu 85 łaska i wierność spotkały się ze sobą. Jezu, ty jesteś tym JEDNYM, przez którego przyszła łaska. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość laski, królować będą w życiu z powodu Jednego – Jezusa Chrystusa (Rz 5,17). Twa matka pełna łaski – najwierniejsza z wiernych – jest Tobą na drodze krzyżowej i z Tobą króluje na wieki. Łaska i wierność spotkały się ze sobą ..

 

5. Jak szybko przychodzi odpowiedź Boga na prośbę o pomoc zanoszoną przy pierwszym upadku. Poczułeś, że krzyż stał się lżejszy, bo chwycił go z Tobą Szymon z Cyreny. Bóg daje nam moc, gdy posyła nam ludzi, którzy swoje siły chcą połączyć z naszymi. Za każdego człowieka, którego Bóg posyła mi z pomocą, chcę dziękować razem z Tobą: Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, pomnożyłeś moc mojej duszy(Ps 138,3).

 

6. Modlimy się dzisiaj z królową Esterą: Panie mój, Królu nasz, Ty jesteś jedyny, wspomóż mnie samotną nie mającą prócz Ciebie żadnego wspomożyciela, bo niebezpieczeństwo jest niejako w ręce mojej (Est 14,3). Kiedy przy szóstej stacji porównujemy bohaterkę Starego Testamentu – Es terę, z bohaterką Nowego – Weroniką, widzimy jaką siłę daje sam widok Chrystusa, nawet sponiewieranego. Weronika wobec groźby ukrzyżowania nie wpada w panikę, ale sama wobec tłumu i wbrew tłumowi spieszy z pomocą Temu, który poruszył jej serce.

 

7. Dobry Pasterz szuka zagubionej owcy. Kiedy zaplącze się w ciernie, rani sobie ręce, by ją wydobyć. Kiedy ugrzęźnie w bajorze drogi życiowej, idzie między grzeszników, doznaje skutków grzechu, szuka nawet w błocie, padając w bajoro pod ciężarem krzyża. Szuka, aż znajdzie. Tym bardziej zagubione owieczki powinny szukać drogi do Dobrego Pasterza i do porzuconego stada: Szukajcie, a znajdziecie(Mt 7,7).

 

8. Patrzysz na nas, Panie, jak na niewiasty jerozolimskie, przenikliwym spojrzeniem. Widzisz w nas zło i dlatego każesz płakać nad grzechami naszymi. Dostrzegasz jednak w nas również odruchy dobra. Stwierdzasz w dzisiejszej Ewangelii: choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom (Mt 7,11). Niech Twoje spojrzenie i sprawiedliwy osąd pomogą nam grzechy obmyć łzami skruchy, a dobro uczynić dominantą naszego życia.

 

9. Słyszę stuk krzyża o bruk krzyżowej drogi jak kołatanie do bram nieba, przez które chcesz nas wszystkich wprowadzić ze sobą To jest najskuteczniejsze pukanie. Każde drzwi musza się otworzyć, nawet do serca zatwardziałego, jeśli puka się do nich krzyżem. Kołaczcie, a otworzą wam (Mt 7,7).

 

10. Odzieranie z pokrwawionych i pokrytych kurzem krzyżowej drogi szat było dla Ciebie tak bolesne. Wiem, że mogę ukoić Twój ból, kiedy sam na nowo przyodzieję czystą i białą szatę chrztu świętego. Tą szatą przyodziewa się nie ciało, lecz serce. Dlatego modlę się słowami dzisiejszego śpiewu przed Ewangelią: stwórz, o Boże, we mnie serce czyste (Ps 51,12).

 

11. Królowa Estera modliła się, aby kaźń krzyża dosięgła nie jej krewnego – człowieka sprawiedliwego, lecz podstępnego Hamana – wroga narodu izraelskiego: Obróć serce jego ku nienawiści wroga naszego, aby zginął on sam i ci, którzy z nim jedno myślą(Est 14,13). Ty, Boże, słuchasz naszych próśb po swojemu. Twoje Serce nigdy nie skłania się ku nienawiści i dlatego na krzyżu zawisł Twój Syn. O miłości niepojęta!

 

12. Razem z Tobą, Panie Jezu, wołam: Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mojego(Łk 23,46). Pragnę modlić się z taką ufnością w chwili zagrożenia, a szczególnie w chwili śmierci. Pragnę przedłużyć tę modlitwę słowami psalmu: Wybawia mnie Twoja prawica. Pan we mnie wszystkiego dokona. (Ps 138,7).

 

13. Kiedy po mnie pozostanie tylko głuchy telefon i rozdeptane buty, kiedy doczesne szczątki wrzucą do grobu, Ty, Panie, nie porzucaj dzieła rąk Twoich (Ps 138,8).

 

14. Spraw, mój Panie, który już nie umierasz, raz powstawszy z grobu, abym mając udział w Twoim zmartwychwstaniu i życiu, chwalił Cię słowami: Twoja łaska trwa na wieki (Ps 138,8).

 

Autor: ks. Edmund Karuk

źródło: 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/M/ML/dk/dk_1_4.html

Podziel się z innymi:

CIERPLIWA UFNOŚĆ PROŚBY

CZWARTEK I TYDZIEŃ WIELKIEGO POSTU

Kolekta

Wszechmogący Boże, bez Ciebie istnieć nie możemy, udziel nam stałej prawości w myśleniu i odwagi w działaniu, abyśmy żyli zgodnie z Twoją wolą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie Est 4, 17k. l-m. r-u

Czytanie z Księgi Estery

Królowa Estera zwróciła się do Pana, przejęta niebezpieczeństwem śmierci. I błagała Pana, Boga Izraela, mówiąc: «Panie mój, Królu nasz, Ty jesteś jedyny, wspomóż mnie samotną, niemającą poza Tobą wspomożyciela, bo niebezpieczeństwo jest niejako w mojej ręce. Słyszałam od młodości mojej w pokoleniu moim ojczystym, że Ty, Panie, wybrałeś Izraela spośród wszystkich narodów i ojców naszych ze wszystkich ich przodków na wieczyste dziedzictwo i uczyniłeś im wszystko, co zapowiedziałeś.

Wspomnij, Panie, daj się rozpoznać w chwili naszego udręczenia i dodaj mi odwagi, Królu bogów i Władco nad wszystkimi władcami. Włóż stosowną mowę w moje usta przed obliczem lwa i zwróć jego serce ku nienawiści do wroga naszego, aby zginął on sam i ci, którzy są z nim jednej myśli.

Wybaw nas ręką Twoją i wspomóż mnie opuszczoną i niemającą nikogo poza Tobą, Panie, który wiesz wszystko».

Oto słowo Boże.

Psalm Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 7e-8 (R.: por. 3a)

Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

1          Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,

            bo usłyszałeś słowa ust moich.

            Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,

2          pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

            I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją,

            bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.

3          Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,

            pomnożyłeś moc mojej duszy.

Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

7          Wybawia mnie Twoja prawica.

8          Pan za mnie wszystkiego dokona.

            Panie, Twa łaska trwa na wieki,

            nie porzucaj dzieła rąk swoich.

Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem.

 

 

Ewangelia Mt 7, 7-12

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.

Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.

Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków».

Oto słowo Pańskie.

 

Tempo życia jest coraz szybsze. Tempo załatwiania spraw, udzielania odpowiedzi, robienia zakupów, prowadzenia rozmów. Im szybciej tym lepiej. Przestaje liczyć się jakość i dobro, liczy się czas reakcji. Staliśmy się niewolnikami cywilizacji pośpiechu. Cywilizacji, która miała w swoim założeniu dać współczesnemu człowiekowi więcej czasu dla siebie, czasu na budowanie trwałych relacji, czasu na refleksję, na rozwój duchowy, na dojrzewanie.

Nasze myśli krążą wciąż wokół przyszłości i przeszłości, rzadko skupiając się na dobrym przeżyciu właśnie trwającej teraz i tu godziny.  Czasami mamy ochotę narzucić nasze tempo Panu Bogu. Prosimy i natychmiast lub w krótkim czasie oczekujemy efektów Jego interwencji.  Jeśli nie otrzymujemy od Niego tego, czego chcemy i wtedy, kiedy chcemy, szukamy na własną rękę innych rozwiązań. Wątpimy i przestajemy ufać w dobroć Ojca, przestajemy wierzyć, że otrzymamy od Niego tylko to, co dla nas najlepsze i w najlepszym dla nas czasie.

Wiele wymagamy od innych, sami niewiele dając z siebie. Owszem, jesteśmy religijni, ale czy jesteśmy wierzący? Czy cierpliwie i ufnie będziemy oczekiwać na dary Pana? 

Błogosławionego świętego czasu Wielkiego Postu.

Podziel się z innymi:

DROGA KRZYŻOWA ZE ŚW. FAUSTYNĄ KOWALSKĄ

 

DROGA KRZYŻOWA ZE ŚW. FAUSTYNĄ KOWALSKĄ (oparta na fragmentach z ,,Dzienniczka” św. Faustyny Kowalskiej)

 

STACJA I

PAN JEZUS SKAZANY NA ŚMIERĆ

Miłość czysta zdolna jest do czynów wielkich i nie łamią jej trudności ani przeciwności (…)

Miłość czysta nie błądzi, ona ma dziwnie dużo światła i nic nie zrobi, co by się Bogu miało nie podobać. Przemyślna jest w czynieniu tego, co milsze Bogu i nikt jej nie dorówna; szczęśliwa, gdy może się wyniszczać i płonąć, jak czysta ofiara. Im więcej czyni z siebie, tym jest szczęśliwsza, ale też nikt nie umie wyczuć niebezpieczeństw tak z daleka, jak ona; umie zdzierać maskę i wie, z kim ma do czynienia (Dz. 140).

PANIE JEZU, DAJ MI PODĄŻAĆ ZA TOBĄ Z MIŁOŚCIĄ.

 

STACJA II

PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE RAMIONA

Z radością i ochotą przyłożyłam usta do goryczy kielicha (Dz.385)

Miłość musi być wzajemna. Jeżeli Pan Jezus za mnie wykosztował całą gorycz, to ja, oblubienica Jego, na dowód swojej miłości ku Niemu, przyjmę wszystkie gorycze (Dz. 389-390).

We wszystkich cierpieniach duszy czy ciała, ciemnościach czy oczyszczeniach, będę milczeć, jak gołąb, nie skarżąc się. Wyniszczać się będę na każdą chwilę, jako ofiara do Jego stóp, by wypraszać miłosierdzie dla biednych dusz (Dz. 504) O Panie mój, dziękuję Ci za to, że mnie upodabniasz do siebie przez wyniszczenie (Dz. 1616).

DAJ MI PODĄŻAĆ ZA TOBĄ Z MIŁOŚCIĄ.

 

STACJA III

PAN JEZUS UPADA POD KRZYŻEM

Jezu mój, Ty widzisz, jak słaba jestem sama z siebie, dlatego kieruj Sam wszystkimi sprawami moimi. Wiedz Jezu, że ja bez Ciebie ani się ruszę do żadnej sprawy, ale z Tobą przystąpię do rzeczy najtrudniejszych (Dz. 602).

O Jezu mój, Mistrzu i Kierowniku mój, umacniaj mnie, oświecaj mnie w tych ciężkich chwilach życia mojego, nie spodziewam się pomocy od ludzi, w Tobie cała nadzieja moja (Dz. 650).

JEZU, UFAM TOBIE!

 

STACJA IV

PAN JEZUS SPOTYKA MATKĘ BOLESNĄ

Matko Boga, Maryjo Najświętsza, Matko moja, Ty w szczególniejszy sposób teraz jesteś Matką moją, to dlatego, że Syn Twój ukochany jest Oblubieńcem moim, a więc jesteśmy oboje dziećmi Twymi (…) Matko moja najdroższa, kieruj moim życiem wewnętrznym, aby ono było miłe Synowi Twojemu (Dz. 240).

Matko Boża, dusza Twa była zanurzona w goryczy morzu, spójrz się na dziecię Twoje i naucz cierpieć i kochać w cierpieniu. Wzmocnij mą duszę, niech jej ból nie łamie.

Matko łaski – naucz mnie żyć z Bogiem (Dz. 315).

MATKO BOLESNA, PRZYCZYŃ SIĘ ZA NAMI!

 

STACJA V

SZYMON Z CYRENY POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ JEZUSOWI

Dziś ujrzałam Pana Jezusa cierpiącego, Który pochylił się nade mną i cichym szeptem wypowiedział: Córko Moja, pomóż mi zbawić grzeszników (Dz. 1645).

Miłość wypędza z duszy bojaźń. Odkąd umiłowałam Boga całą istotą swoją, całą mocą swego serca, od tej chwili ustąpiła bojaźń i chociażby mi nie wiem już jak mówiono o Jego sprawiedliwości, to nie lękam się Go wcale, bo poznałam Go dobrze; Bóg jest Miłość, a Duch Jego – jest spokój. I widzę teraz, że czyny moje, które wypłynęły z miłości, doskonalsze są, niż czyny, które spełniam z bojaźni. Zaufałam Bogu i nie lękam się niczego, zdana jestem na Jego świętą wolę; niech czyni ze mną, co chce, a ja Go i tak kochać będę (Dz. 589).

JEZU, UFAM TOBIE!

 

STACJA VI

ŚWIĘTA WERONIKA OCIERA TWARZ JEZUSOWI

Ujrzałam (…) Oblicze Pana Jezusa bolesne bardzo. Żywe rany na całym Obliczu i duże łzy (Dz. 19).

Jezu, Boski więźniu miłości, kiedy rozważam Twoją miłość i wyniszczenie się dla mnie, to zmysły mi ustają. Kryjesz Swój majestat niepojęty i zniżasz się do mnie nędznej, o Królu chwały, choć taisz Swą piękność, jednak wzrok mej duszy rozdziera zasłonę. Widzę anielskie chóry, które nieustannie oddają Ci cześć i wszystkie Moce niebieskie, które Cię nieustannie wielbią i nieustannie mówią: Święty, Święty, Święty (Dz. 80).

JEZU, WIELBIĘ CIEBIE!

 

STACJA VII

PAN JEZUS PO RAZ DRUGI UPADA POD KRZYŻEM

Jezu …, gdybyś mnie Ty sam nie wspierał, nie umiałabym wytrwać na krzyżu, nie umiałabym wytrzymać tyle cierpień, ale moc łaski Twojej utrzymuje mnie na wyższym poziomie i czyni zasługującymi moje cierpienia. Dajesz mi moc, aby iść zawsze naprzód i gwałtem zdobywać niebo i mieć w sercu miłość do tych, od których doznaje się przeciwności i wzgardy. Można wszystko z łaską Twoją (Dz. 1620).

JEZU, UFAM TOBIE!

 

STACJA VIII

PAN JEZUS SPOTYKA PŁACZĄCE NIEWIASTY

Dziś wieczorem powiedział mi Jezus: Córko Moja, czy ci czego nie brak?

– Odpowiedziałam: O Miłości moja, gdy mam Ciebie, mam wszystko. I odpowiedział Pan:- Gdyby dusze całkowicie zdały się na Mnie, Sam bym się podjął uświęcenia ich i obsypywałbym ich jeszcze większymi łaskami. Są dusze, które usiłowania Moje w niwecz obracają, ale się nie zniechęcam, ile razy zwrócą się do Mnie, śpieszę im z pomocą, osłaniając je miłosierdziem i daję im pierwsze miejsce w litościwym Sercu Moim (Dz. 1682).

BOŻE, BĄDŹ NAM MIŁOŚCIW!

 

STACJA IX

PAN JEZUS PO RAZ TRZECI UPADA POD KRZYŻEM

+ Jezu, Prawdo Wiekuista, wzmocnij me siły słabe. Ty, Panie wszystko możesz.

Wiem, że niczym są wysiłki moje bez Ciebie. O Jezu, nie kryj się przede mną, bo ja żyć nie mogę bez Ciebie. Usłysz wołanie duszy mojej, nie wyczerpało się, Panie, miłosierdzie Twoje, a więc ulituj się nad nędzą moją. Miłosierdzie Twoje przechodzi umysł Aniołów i ludzi razem i chociaż mi się zdaje, że mnie nie słyszysz, jednak ufność moją położyłam w morzu Miłosierdzia Twego i wiem, że nie będzie zawiedziona nadzieja moja (Dz. 69).

JEZU, UFAM TOBIE!

 

STACJA X

PAN JEZUS Z SZAT OBNAŻONY

Stanął nagle Jezus przede mną obnażony z szat, okryty ranami na całym ciele, oczy tonęły we krwi i łzach, twarz cała zeszpecona, pokryta plwocinami. Wtem mi powiedział Pan: oblubienica musi być podobna do Oblubieńca Swego.

– Patrz, co zrobiła ze Mną miłość dusz ludzkich (Dz. 268) Mów grzesznikom o miłosierdziu Moim (Dz. 1666).

Oto przyjmuję wszystko, co mi poda Twa dłoń. Twa miłość Jezu mi wystarcza. Wysławiać Cię będę w opuszczeniu i ciemności, w udręczeniu i trwodze, w boleści i goryczy, w udręce ducha i goryczy serca – we wszystkim bądź błogosławiony (Dz. 1662).

JEZU, KOCHAM CIEBIE!

 

STACJA XI

PAN JEZUS DO KRZYŻA PRZYBITY

Dziś widziałam Pana Jezusa ukrzyżowanego. Z rany Serca Jego sypały się drogocenne perły i brylanty. Widziałam jak mnóstwo dusz zbierały te dary, ale była tam dusza, która jest najbliżej Jego Serca, a ta z wielką hojnością zbierała nie tylko dla siebie, ale i dla innych, znając wielkość daru. Rzekł do mnie Zbawiciel: – Oto są skarby łask, które spływają na dusze, lecz nie wszystkie dusze umieją korzystać z hojności Mojej (Dz. 1687).

Cichy jęk wychodził z Jego Serca. Po chwili rzekł: pragnę, pragnę zbawienia dusz; pomóż Mi, córko Moja, ratować dusze (Dz. 1032).

JEZU, PRAGNĘ CIEBIE!

 

STACJA XII

PAN JEZUS NA KRZYŻU UMIERA

Jezu, Prawdo Wiekuista, Żywocie nasz, błagam i żebrzę miłosierdzia Twego dla biednych grzeszników. Najsłodsze Serce Pana mojego, pełne litości i miłosierdzia niezgłębionego, błagam Cię za biednymi grzesznikami. O Serce Najświętsze, Źródło Miłosierdzia, z którego tryskają promienie łask niepojętych na cały rodzaj ludzki, błagam Cię o światło dla biednych grzeszników. O Jezu, pomnij na gorzką Mękę Swoją i nie dozwól, aby ginęły dusze odkupione tak drogocenną Krwią Twoja Najświętszą (Dz.30).

OJCZE PRZEDWIECZNY, DLA BOLESNEJ MĘKI TWEGO NAJŚWIĘTSZEGO SYNA, MIEJ MIŁOSIERDZIE DLA NAS I ŚWIATA CAŁEGO.

 

STACJA XIII

PAN JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA

Ile razy pierś ma odetchnie, ile razy serce moje uderzy, ile razy krew moja zapulsuje w organizmie moim, tyle tysięcy razy pragnę uwielbić miłosierdzie Twoje, o Trójco Przenajświętsza.

+ Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie, niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich.

Dopomóż mi do tego, o Panie, aby oczy moje (…) słuch mój(…), język mój (…) ręce (..) nogi moje były miłosierne. Dopomóż mi Panie, aby serce moje było miłosierne…

O Jezu mój, przemień mnie w Siebie, bo Ty wszystko możesz(Dz. 163).

JEZU, UFAM TOBIE!

 

STACJA XIV

PAN JEZUS ZŁOŻONY DO GROBU

Córko Moja, miłość mię sprowadziła i miłość mię zatrzymuje.

(…) O gdybyś wiedziała jak wielką zasługę i nagrodę ma jeden akt czystej miłości ku Mnie, umarłabyś z radości. Mówię to dlatego, abyś się ustawicznie łączyła ze Mną przez miłość, bo to jest cel życia duszy twojej; akt ten polega na akcie woli; wiedz o tym, że dusza czysta jest pokorna; kiedy się uniżasz i wyniszczasz przed Majestatem Moim, wtenczas ścigam cię łaskami swoimi, używam wszechmocy, aby cię wywyższyć (Dz. 576).

O Jezu mój, Tyś życiem życia mojego (Dz. 57). Dusza moja, to jeden hymn uwielbienia Miłosierdzia Twego.

KOCHAM CIĘ BOŻE, DLA CIEBIE SAMEGO (Dz. 138).

 

ZAKOŃCZENIE:

„Jezu mój, dziękuję Ci za tę księgę,

którą otworzyłeś przed oczyma duszy mojej.

Tą księgą jest męka Twoja dla mnie z miłości podjęta.

Z tej księgi nauczyłam się, jak kochać Boga i dusze.

W tej księdze zawarte są dla nas skarby nieprzebrane.

O Jezu, jak mało dusz Ciebie rozumie

w Twoim męczeństwie miłości” (Dz. 304).

 

Podziel się z innymi:

30-DNIOWE NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚWIĘTEGO JÓZEFA

WPROWADZENIE

 

Nowenna ta to jakby okrycie się płaszczem opieki świętego Józefa, to nadzwyczajne nabożeństwo ku Jego czci, wyjednujące Jego szczególne wstawiennictwo w trudnych sytuacjach.

Wszystkie te modlitwy należy odmawiać codziennie przez trzydzieści dni, na wspomnienie trzydziestu lat, które święty Józef przeżył w Nazarecie z Jezusem, Synem Bożym i Jego Matką, Najświętszą Maryją Panną.

Nadzwyczaj wielkie i liczne łaski będą nam udzielone, jeśli z ufnością zwrócimy się do świętego Józefa. Święta Teresa z Avila powiedziała: „Kto nie całkiem w to wierzy, niech raz zwróci się ze swą prośbą do świętego Józefa, a sam się przekona”.

Święty Józef może wyprosić dla nas więcej łask, jeśli najpierw oczyścimy naszą duszę poprzez spowiedź świętą i przyjmiemy Pana Jezusa w Komunii świętej. Nowenna będzie też owocniejsza, jeżeli okażemy jednocześnie gotowość do spełniania uczynków miłosierdzia względem biednych. Możemy z całą ufnością prosić świętego Józefa o wyjednanie nam wielkich łask u Boga. Zaleca się jednak, aby Nowennę do świętego Józefa ofiarowywać w intencji umierających i za zmarłych.

Jeśli spróbujemy otrzeć łzy biednym, cierpiącym i zmarłym, również nam święty Józef pomoże i pocieszy, zarówno teraz, jak i w godzinie śmierci. Okryje nas z miłością płaszczem swej opieki. Żywił On i chronił nie tylko Świętą Rodzinę, lecz także kocha i błogosławi nas wszystkich i pragnie przeprowadzić nas na drugi brzeg – do portu wiecznego zbawienia.

 

 

 

Modlitwa zalecana do codziennego odmawiania

(również na zakończenie Nowenny):

 

O święty Józefie, Żywicielu Jezusa Chrystusa

i Oblubieńcze Najświętszej Marii Panny,

módl się za nami i za wszystkimi umierającymi

dzisiejszego dnia (albo: dzisiejszej nocy).

 

 

 

 

 

30-DNIOWE NABOŻEŃSTWO  KU  CZCI ŚWIĘTEGO  JÓZEFA

(modlitwy na każdy dzień Nowenny)

 

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.

Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(Odmawia się trzykrotnie, jako dziękczynienie dla Trójcy Przenajświętszej za obdarzenie świętego Józefa szczególnymi łaskami).

 

 

 

OFIAROWANIE  SIĘ  OPIECE  ŚWIĘTEGO  JÓZEFA

O chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pokorą upadam przed Tobą. Z wielką czcią oddaję się pod Twą przemożną opiekę i proszę cały Dwór Niebieski, aby był przy mnie. Zobowiązuję się do najszczerszej wiary i pobożności oraz przyrzekam czynić wszystko to, co jest w mojej mocy, aby Cię czcić przez całe życie i okazywać Ci miłość. Dopomóż mi w tym święty Józefie. Bądź przy mnie teraz oraz wyjednaj mi łaskę odejścia z tego świata podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi, abym mógł pewnego dnia razem z Tobą osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pobożnym oddaniem i sercem przepełnionym miłością, zanoszę tę szczerą modlitwę do Twoich stóp i rozmyślam nad Twoimi licznymi cnotami.

Potężny Patriarcho, jak w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba, wypełniał wolę Boga, tak Ty podążasz jego drogą w Nowym Testamencie. Opromienia Cię nie tylko wspaniałe światło Boskiego Słońca, lecz także łagodne światło mistycznego księżyca – Maryi.

Jakub wyruszył w drogę do Egiptu, aby pogratulować swemu synowi Józefowi – rządcy w Egipcie. Za przykładem ojca podążyli wszyscy jego synowie. Niewypowiedzianie piękniejszym jest jednak przykład Jezusa i Maryi, którzy otaczali Ciebie wielkim szacunkiem i oddaniem. Z wielką przeto czcią i ufnością pragniemy zwracać się do Ciebie we wszystkich naszych potrzebach tak doczesnych, jak i duchowych, pewni, że twój Syn, który zawsze był Ci posłuszny na ziemi, wysłucha Cię także w niebie.

I tak jak Józef, syn Jakuba, nie odepchnął swoich winnych braci, lecz pełen miłości ich przygarnął, ochronił i uratował przed głodem i śmiercią, tak i Ty, o święty Józefie, nie pozostań obojętnym na moje modlitwy. Poprzez Twoje wstawiennictwo uproś mi tę łaskę, aby Bóg nie pozostawiał mnie samego na tym padole łez, lecz zawsze zaliczał do tych, którzy w życiu i w chwili śmierci są nieustannie ogarnięci płaszczem Twej przemożnej opieki.

MODLITWY

Bądź pozdrowiony, święty Józefie, któremu powierzono bezcenne Skarby nieba i ziemi. Bądź pozdrowiony, przybrany Ojcze Tego, który karmi wszystkie stworzenia świata. Ty bowiem po Maryi, spośród świętych, jesteś godzien naszej największej czci i miłości, bo zostałeś wybrany do najwyższej godności wychowywania, karmienia, a nawet trzymania na rękach Mesjasza, którego tak wielu królów i proroków pragnęło choćby tylko zobaczyć.

O święty Józefie, ratuj moją duszę i wyproś mi u Miłosiernego Boga tę łaskę, o którą pokornie proszę….. (Należy wymienić swoją prośbę).

Uproś także dla dusz czyśćcowych ulgę w ich cierpieniu. Amen.

Chwała Ojcu..(3 razy)

Święty Józefie, Kościół czci Ciebie jako swego Patrona, Opiekuna i Obrońcę. Spośród wszystkich świętych wołam do Ciebie, najpotężniejszego Opiekuna słabych i potrzebujących pomocy, i po tysiąckroć wysławiam łaskawość Twego serca, które zawsze gotowe jest nieść pomoc wszystkim potrzebującym.

Do Ciebie, święty Józefie, zwracają się wdowy i sieroty, opuszczeni, zasmuceni i potrzebujący na całej ziemi. Nie ma takiej boleści, troski czy potrzeby, wobec których pozostałbyś obojętny. Mój najdroższy Opiekunie w niebie, którego Bóg obdarzył szczególnymi łaskami, uciekam się do Ciebie, przedstawiając Ci moją prośbę. Uproś mi tę łaskę, o którą Cię gorąco proszę. Również wy, wszystkie Dusze w czyśćcu cierpiące, błagajcie świętego Józefa o wstawiennictwo za mną. Amen.

Chwała Ojcu… (3 razy)

Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy Opiekunie Józefie święty, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek wzywając Twej opieki. Twej pomocy błagając, pozostał bez pociechy. O pełen miłości święty Józefie, Ty znasz moje potrzeby i pragnienia. Żaden człowiek, nawet ten najlepszy, nie może zrozumieć mojego problemu i rzeczywiście mi pomóc. Posłuszny nauczaniu świętej Teresy, staję przed Tobą, o święty Józefie, i błagam o Twe przemożne wstawiennictwo w moich obecnych trudnościach. Święta Teresa, Twoja oddana czcicielka, powiedziała: „Biedni  grzesznicy, bez względu na wielkość waszych potrzeb, zwróćcie się o pomoc do świętego Józefa! Idźcie do Józefa ze szczerą pewnością i spokojem, że wasze prośby będą wysłuchane”.

O święty Józefie, pocieszycielu zatroskanych, przyjdź mi z pomocą w moim utrapieniu i obejmij moją modlitwą także Dusze czyśćcowe, aby dzięki niej mogły one wkrótce osiągnąć radość i świętość. Amen.

Chwała Ojcu… (3 razy)

O Ty, wywyższony Święty, przez Twoje całkowite posłuszeństwo wobec Boga miej litość nade mną.

Przez Twoje święte i zasłużone życie wysłuchaj mojego błagania.

Przez Twoje umiłowane imię pomóż mi.

Przez łagodność i siłę Twojego serca strzeż mnie.

Przez Twoje święte łzy umacniaj mnie.

Przez siedem boleści Twoich zlituj się nade mną.

Przez siedem radości Twoich pociesz moje serce.

Od wszelkiego zła na ciele i duszy uwolnij mnie.

Z każdej biedy i nędzy wyratuj mnie.

Wyproś dla mnie litościwie łaskę Bożą.

Wyjednaj dla Dusz w czyśćcu cierpiących szybkie wybawienie z ich cierpień. Amen.

Chwała Ojcu… (3 razy)

O święty Józefie, niezliczone są łaski, które otrzymali modlący się do Ciebie. Chorzy, uciskani, cierpiący niesprawiedliwość, zdradzeni, opuszczeni – wszyscy, którzy się oddali pod Twoją opiekę, uzyskali pomoc w swoich potrzebach.

Święty Józefie, nie pozwól, proszę, abym był jedynym spośród wszystkich zwracających się do Ciebie, który nie został wysłuchany. Okaż się hojnym i łaskawym także dla mnie. Za to, pełen wdzięczności, zawsze będę Cię czcił, o chwalebny święty Józefie, mój Opiekunie i Wybawco Dusz w czyśćcu cierpiących. Amen.

Chwała Ojcu… (3 razy)

O Boże i Ojcze wieczny w niebie, przez zasługi Twego Syna Jezusa i Jego Najświętszej Matki błagam o udzielenie mi tej szczególnej łaski. W imię Jezusa i Maryi upadam przed Tobą i wielbię Cię w Twej cudownej obecności. Przyjmij, proszę, moje mocne postanowienie pozostania pod opieką Żywiciela Świętej Rodziny, przez którego zanoszę do Ciebie błagania. Pobłogosław, Boże, w swej dobroci to święte nabożeństwo i wysłuchaj mej prośby. Amen.

Chwała Ojcu… (3 razy}

O święty Józefie, obroń Kościół święty przed wszelkimi przeciwnościami i ukryj nas wszystkich pod płaszczem swej opieki.

WEZWANIA KU  CZCI  UKRYTEGO  ŻYCIA ŚWIĘTEGO  JÓZEFA Z  JEZUSEM  I  MARYJĄ

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moją duszę uświęcić.

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje serce miłością rozpalić.

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał mój rozum oświecić.

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moją wolę wzmocnić.

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje myśli oczyścić.

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moimi uczuciami sterować.

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moimi życzeniami kierować.

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje uczynki błogosławić.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę, abym Twe cnoty naśladował.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pokornego serca i ducha.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę łagodności i dobroci serca.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pokoju w mym sercu.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pobożności i bojaźni Bożej.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę dążenia do doskonałości.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę czystości serca.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę cierpliwości w próbie i cierpieniu.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę łagodności charakteru.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę poznawania wiecznych prawd.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę rozróżniania duchów.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę wytrwałości w czynieniu dobra.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę męstwa w niesieniu krzyża.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę uwolnienia się od przywiązania do rzeczy światowych.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę tęsknoty za niebem.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę siły, abym unikał wszelkich okazji do grzechu.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę woli wiernego wytrwania w wierze aż do końca.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę dobrej śmierci.

Święty Józefie, nie pozwól mi nigdy oddalić się od Ciebie.

Święty Józefie, spraw, aby moje serce nigdy nie przestało Cię kochać, a moje usta Ciebie chwalić.

Święty Józefie, pozwól mi być Twym przybranym dzieckiem.

Święty Józefie, pomóż mi kochać Jezusa tak, jak Ty Go kochałeś.

Święty Józefie, nie opuszczaj mnie nigdy, a zwłaszcza w godzinie śmierci.

Jezu, Maryjo i Józefie, poświęcam Wam moje serce i moją duszę.

Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie mnie, pomagajcie mi, ratujcie mnie. Amen.

Chwała Ojcu… (3 razy)

WEZWANIA  DO  ŚWIĘTEGO  JÓZEFA

a. Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Błogosławionej Dziewicy Maryi, mój najmilszy Opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twą pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen.

b. Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy Maryi, Dziewiczy Opiekunie Jezusa, nie zapomnij o mnie i czuwaj nade mną. Naucz mnie kroczyć drogą prowadzącą do świętości. Wejrzyj na moje modlitwy i otaczaj mnie zawsze swoją ojcowską opieką. Usuń wszystkie przeszkody i trudności stojące na drodze mojej modlitwy i spraw, niech wysłuchanie mej prośby będzie na większą chwałę Bożą i dla mojego zbawienia.

W dowód mojej ogromnej wdzięczności, obiecuję głosić Twoją chwałę i dziękować Bogu za udzielenie Ci tak wielkiej mocy pośrednictwa zarówno w niebie, jak i na ziemi. Amen.

LITANIA

Kyrie, elejson.

Chryste, elejson.

Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,            zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,        zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo,     módl się za nami.

Święty Józefie,

Przesławny Potomku Dawida,

Światło Patriarchów,

Oblubieńcze Bogarodzicy,

Przeczysty Stróżu Dziewicy,

Żywicielu Syna Bożego,

Troskliwy Obrońco Chrystusa,

Głowo Najśw. Rodziny,

Józefie najsprawiedliwszy,

Józefie najczystszy,

Józefie najroztropniejszy,

Józefie najmężniejszy,

Józefie najposłuszniejszy,

Józefie najwierniejszy,

Zwierciadło cierpliwości,

Miłośniku ubóstwa,

Wzorze pracujących,

Ozdobo życia rodzinnego,

Opiekunie dziewic,

Podporo rodzin,

Pociecho nieszczęśliwych,

Nadziejo chorych,

Patronie umierających,

Postrachu duchów piekielnych,

Opiekunie Kościoła świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami, Panie.

 

P.: Ustanowił go panem domu swego.

W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

 

Módlmy się:

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W Amen.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE KAŻDEGO DNIA NOWENNY

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał jako Głowę i Opiekuna Najświętszej Rodziny: proszę Cię, byś osłaniał mnie zawsze płaszczem swej opieki.

Wybieram Cię dziś na mojego Ojca, Orędownika, Towarzysza i Opiekuna. Błagam, abyś mnie przyjął pod swoją opiekę: wszystko, czym jestem i co posiadam, moje całe życie i moją śmierć.

Wejrzyj na mnie jako swe dziecko i broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych. Wspomagaj mnie w każdej potrzebie. Pocieszaj w gorzkich cierpieniach, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie walki śmiertelnej. Wstawiaj się za mną do Boskiego Odkupiciela, którego jako Dziecię mogłeś tulić w swych ramionach, oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi, Twej Najczystszej Oblubienicy.

Udziel mi tych łask, które doprowadzą mnie do wiecznego zbawienia. Zalicz mnie do grona Twych czcicieli, ponieważ chcę słuchać Twoich rad i być wdzięcznym za Twą pomoc i wsparcie. Amen.

Święty Józefie, niewinny i czysty,

pozwól mi być Twym dzieckiem.

Zachowaj mnie czystym na ciele i duszy,

abym pozostawał w stanie łaski Bożej.

Święty Józefie, Opiekunie,

Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny,

bądź moim przewodnikiem i doradcą,

pomóż mi pozostać wiernym Bogu.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu i Synowi…

 

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Na wieki wieków. Amen

Podziel się z innymi:

MODLITWA DO CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO – OTO JA, DOBRY I NAJSŁODSZY JEZU..

Modlitwa do Chrystusa Ukrzyżowanego

Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już Dawid włożył w Twoje usta: „Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje” (Ps. 22, 17).

Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za odmówienie tej modlitwy przed obrazem Pana Jezusa w piątki Wielkiego Postu i w Wielki Piątek, w pozostałe dni – odpust cząstkowy.

Podziel się z innymi:

KORONKA DO NAJŚWIĘTSZYCH RAN PANA JEZUSA

Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa

 

ułożona z aktów strzelistych, podanych w objawieniu przez Pana Jezusa Siostrze Marii Marcie Chambon, zmarłej w opinii świętości w klasztorze Sióstr Wizytek w Chambery.

Odmawia się na zwykłym różańcu złożonym z pięciu dziesiątków.

Można rozpocząć następującą modlitwą:

 

O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu, Amen.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen

 

Przepuść, zlituj się, mój Jezu, w otaczających niebezpieczeństwach Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. Amen.

Ojcze Przedwieczny, okaż, nam miło­sierdzie, przez Krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam miłosierdzie Amen. Amen. Amen.

 

Na dużych   paciorkach:

V. Przez Niepokalane Serce Marii Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa,

R.   Na   uleczenie   ran   dusz   naszych.

 

Na małych paciorkach:

V. O mój Jezu, Przebaczenia i Mi­łosierdzia!

R. Przez zasługi Twoich Świętych Ran.

 

Na zakończenie koronki odmówić trzy razy:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci Rany itd.

 

 

OBIETNICE PANA JEZUSA dane S. Marii Marcie Chambon:

1. Przyjdźcie do Ran Moich, z sercem pałającym miłością. Przez Rany Moje otrzymacie wszystko, bo zasłu­ga Krwi Mojej jest nieskończonej ceny. Mając moje Rany i Moje Najświętsze Serce, możecie wszystko wyjednać, Najświętsze Rany   dają moc nad sercem Boga.

 

2. Kto jest w jakiejkolwiek potrze­bie, niech z wiarą i ufnością przycho­dzi czerpać ustawicznie ze skarbu Mo­jej Męki, z Moich przebitych Ran Udzielę wszystkiego, o co Mnie kto prosić będzie przez Moje Święte Ra­ny. Trzeba rozszerzyć nabożeństwo do nich.

 

3. Moje Rany Najśw. uświęcają du­sze i zapewniają im postęp w dobrym. Z Moich Ran rodzą się owoce świę­tości. Ci,   którzy czcić je będą dojdą do prawdziwego poznania Mnie.

4. W moich Ranach zawsze oczyś­cić się możecie. Moje Rany uleczą wasze grzechowe rany. Moje Rany pokryją wszystkie wasze przewinienia Nabożeństwo do Moich Ran jest lekar­stwom na te czasy nieprawości.

5. Wszystkie wasze sprawy, nawet najmniejsze, skoro zostaną zanurzone w Mojej Krwi, nabędą przez to nie­skończonej zasługi i sprawią pociechy Mojemu Sercu. Zanurz wiec sprawy twoje w Moich Ranach, a będą miały wielką wartość.

6. Ofiaruj mi Rany Moje za grzesz­ników, bo ja pałam żądzą zbawienia dusz. Za każdym słowem wymówio­nym przez was w koronce spuszczam kroplę krwi Mojej na duszę grzesznika. Grzesznik wyjedna dla siebie nawróce­nie przez odmówienie następującej modlitwy: „Ojcze Przedwieczny ofia­rowuję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa na

uleczenie ran dusz na­szych.”

7. Moc Moja jest w Moich Ranach. Posiadając je, potężnym się stajesz i możesz otrzymać wszystko. Masz na­wet więcej mocy ode Mnie, bo możesz rozbrajać sprawiedliwość Moją. Moje Święte Rany podtrzymują świat.

8. Mając Moje Rany, macie wszy­stko. Przez nie dokonywa się grun­townych dzieł; nie przez kosztowanie pociech, ale przez cierpienia. Trzeba się modlić, ażeby znajomość Moich Świętych Ran rozszerzona była po całym świecie.

9. Wezwania do Najśw. Ran wyjed­nywać będą Kościołowi nieustanne zwycięstwa. Powinniście ciągle czer­pać z tych źródeł ku triumfowi Mego Kościoła. Trzeba się bardzo modlić za Kościół Święty. Dopóki Rany Moje bronić was będą, nie macie się czego lękać, ani dla siebie, ani dla Kościoła.

10. Gdy doznajecie przykrości lub gdy cierpienie was przygniata, złóżcie to czymprędzej w Moje Rany, a ból się uciszy. Trzeba często przy chorych powtarzać „O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych Ran”. Ta modlitwa ulży duszy i ciału chorego.

11. Gdy ofiarujesz Moje Święte Ra­ny za grzeszników, nie zapominaj czy­nić tego i za dusze w czyśćcu, bo mało jest osób, które by myślały o przyniesieniu im ulgi. Najśw. Rany są dla dusz czyśćcowych skarbem nad skarby. Ofiaruj swoje cierpienie w połączeniu z Moimi Boskimi Ranami za dusze czyśćcowe.

12. Dusza, która za życia swego śmiertelnego czciła Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa, korzystała z ich za­sług i ofiarowała je Ojcu Przedwiecz­nemu za dusze czyśćcowe, będzie miała przy sobie w chwili śmierci Najśw. Maryję Pannę i Aniołów a Pan Jezus Ukrzyżowany w całym blasku Swej chwały przyjmie ją i ukoronuje wieńcem niebieskim jej czoło.

 

NIHIL OBSTAT

cenzor:  X. Dr Jan Korzonkiewicz

W Krakowie, dnia 12 stycznia 1932

wik. gen. X.Stanistaw, Bp.

 

Kochany Jezu, wszystko z miłości ku Tobie.

Całe nasze życie i naszą śmierć za­nurzamy w Twojej Krwi i Ranach Przenajświętszych i ofiarujemy Bogu Ojcu za umierających.

***

Przez Najświętsze Serce Jezusa i Nie­pokalane Serce Marii niech będzie Trójca Przenajświętsza uwielbiona!

Konające i zmartwychwstałe Serce Jezusa, przez Niepokalane Serce Marii, ratuj cały świat!

 

/pisownia oryginalna/

Podziel się z innymi:

LITANIA DO JEZUSA CIERPIĄCEGO W LOCHU WIĘZIENNYM

Litania do Jezusa Cierpiącego w lochu więziennym       

 

na podstawie Pisma Św. i prywatnych objawień sługi Bożej s. Leonii Nastałówny,służebniczki Starowiejskiej

(do prywatnego odmawiania)

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze, z nieba Boże – zmiłuj się nad nami;

Synu, Odkupicielu świata, Boże –

Duchu Święty, Boże –

Święta Trójco, Jedyny Boże –

Jezu, wtrącony po przesłuchaniu u arcykapłanów żydowskich do lochu więziennego – zmiłuj się nad nami

Jezu, ubrany w płaszcz purpurowy na pośmiewisko –

Jezu, wyśmiany przez drwiące pokłony więziennych stróżów –

Jezu, naigrywany z królewskiej władzy przez włożenie do rąk trzciny –

Jezu, wyszydzany i wykpiony z posiadanej godności prorockiej –

Jezu, który stałeś się złośliwą igraszką zwyrodniałych siepaczy wśród nocnych ciemności –

Jezu, odrzucany jak piłka przez sadystycznych oprawców stojących w kątach lochu –

Jezu, pochwycony za ręce i rozciągany przez brutalnych dręczycieli próbujących swych sił –

Jezu, doznający dojmującego bólu z powodu iglic wbijanych w Twoje ciało –

Jezu, któremu okrutni złoczyńcy wyłamywali poszczególne palce u rąk –

Jezu, któremu bezduszni kaci uderzali głowę o słup kamienny –

Jezu, powalony z całej siły na twardą ziemię –

Jezu, przygniatany na głowie, piersiach i nogach ciężarem całego ciała przez bestialskich trzech zbirów –

Jezu, któryś był przedmiotem coraz to nowych okrucieństw i znęcań się nad bezbronnym –

Jezu, któryś stał się ofiarą zaciekłości iście szatańskich –

Jezu. którego serce ściskał ból na widok dopuszczających się bezkarnie przestępstw i przewrotności –

Jezu, któryś okazywał litość i miłość dla swych zwyrodniałych prześladowców –

Jezu, któryś składał ofiarę za tych, którzy Ci urągali i zadawali cierpienia –

Jezu, którego łaska spotkała się z zatwardziałością bezlitosnych Gnębicieli –

Jezu, któryś nie wydał ani jednej skargi ani jednego wyrzutu z powodu spotykającej Cię czarnej niewdzięczności –

Jezu, któryś w czasie całej tej gehenny zachował milczenie –

Jezu, któryś składał daninę bólu jako wynagrodzenie za zniewagi wyrządzone Bogu nawet przez tych, którzy mieli być potępieni z powodu nieodpokutowanych grzechów –

Jezu, któryś cierpiał w lochu więziennym za utajone grzechy przez penitentów w sakramencie pokuty –

Jezu, któryś zniósł odważnie wszystkie katorgi zadanej Ci w owej nocy spędzonej w więzieniu jako wynagrodzenie za świętokradzko przyjmujących Cię w Komunii Św. –

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się mad nami.

 

Módlmy się

Panie Jezu Chryste, któryś został wtrącony do lochu więziennego i tam cierpiał niewyobrażalne tortury cielesne i dotkliwe krzywdy moralne, błagamy Cię, spraw, abyśmy korzystali z Twoich zasług i abyśmy łącząc nasze zadośćuczynienie z Twoim wynagrodzeniem złożonym Ojcu Niebieskiemu otrzymali odpuszczenie naszych grzechów i kar za nie i mogli się cieszyć w wieczności chwałą niebios. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Św. przez wszystkie wieki wieków.

Amen 

Podziel się z innymi:

KORONKA NA UCZCZENIE MĄK PANA JEZUSA W CIEMNICY

KORONKA NA UCZCZENIE MĄK PANA JEZUSA W CIEMNICY

(do odmawiania na różańcu).

 

Na początku:

Ojcze Niebieski, ofiaruję Ci ukryte tortury, jakie Pan Jezus wycierpiał w nocy przed swoją śmiercią – na wynagrodzenie za grzechy moje i za grzeszników całego świata.

 

Zamiast Ojcze nasz

Najmiłosierniejszy Jezu, racz przyjąć skromną daninę mojej miłości, którą pragnę Cie pocieszyć.

 

Zamiast Zdrowaś Maryjo

O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za Twoje Męki i Krew przelaną w Ciemnicy.

 

Na zakończenie 3 razy

Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.

 

MODLITWA.

Panie mój i Boże, pragnę stale czcić Twoje Męki i Twoją Przenajświętszą Krew przelaną w Ciemnicy. Bądź uwielbiony, pochwalony i uczczony, mój Panie Jezu, miłości najgodniejszy.

Niech Najświętsza Maryja Panna, chwalebne Chóry Aniołów i wszyscy Święci, czczą Twoje Serce Przenajświętsze, Twoją Krew Najdroższą, Twoją ofiarę za ludzkość i Twój Przenajświętszy Sakrament.

Niech chwałę, cześć i uwielbienie oddają Ci wszyscy ludzie teraz i na wieki.

Pragnę, o mój Jezu, dziekować Ci, składać cześć i uwielbienie, na wynagrodzenie za grzech i zniewagi jakich doznajesz. Chcę cały, duszą i ciałem należeć do Ciebie.

Żałuję za wszystkie grzechy moje i przepraszam Ciebie, mój Jezu i Boże, prosząc pokornie o przebaczenie i o miłosierdzie nad nami.

Twoje nieskończone zasługi ofiaruję Ojcu Przedwiecznemu na wynagrodzenie za moje grzechy i za kary zasłużone przeze mnie.

Mocno postanawiam zmienić moje życie i proszę o Panie, aby ostatnia godzina mojego życia, moich najbliższych, oraz wszystkich grzeszników całego świata, była pełna szczęśliwego pokoju.

Proszę także o uwolnienie dusz czyśćcowych, moich najbliższych, jak i wszystkich w czyśćcu cierpiących.

To miłosne uwielbienie i wynagrodzenie ponawiać pragnę każdej godziny dnia i nocy, aż do ostatniej chwili mojego życia.

Proszę Cię, mój Jezu, byś to moje szczere pragnienie przyjął i nie pozwolił, aby mi ludzie czy szatan w tym mogli przeszkodzić. Amen. 

 

(modlitewnik: Przez Serce, z Sercem i w Sercu Jezusa)

Podziel się z innymi:

LITANIA O KRZYŻU ŚWIĘTYM

Litania o Krzyżu Świętym.       

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

O Krzyżu święty, Jedyna nadziejo nasza  – nawracaj i uświęcaj nas

 

 

O Krzyżu święty, Chwało Ojca przedwiecznego

O Krzyżu święty, Towarzyszu Zbawiciela

O Krzyżu świety, Skarbie darów Ducha świętego

O Krzyżu święty, Zmartwychwstanie umarłych

O Krzyżu święty, Światło niewidomych – nawracaj i uświęcaj nas

O Krzyżu święty, Nadziejo zwątpionych

O Krzyżu święty, Pociecho strapionych

O Krzyżu święty, Upokorzenie pysznych

O Krzyżu święty, Porcie żeglujących

O Krzyżu święty, Ucieczko grzesznych

O Krzyżu święty, Wytchnienie znękanych

O Krzyżu święty, Pochodnio oświecająca ciemności

O Krzyżu święty, Uwielbienie Wyznawców

O Krzyżu święty, Uweselenie Kapłanów

O Krzyżu święty, Podstawo Kościoła

O Krzyżu święty, Pogromienie bałwanów

O Krzyżu święty, Chlebie zgłodniałych

O Krzyżu święty, Podporo starości

O Krzyżu święty, Szkoło młodzieży

O Krzyżu święty, Zwierciadło Zakonników

O Krzyżu święty, Schronienie bezpieczne

O Krzyżu święty, Pociecho wygnańców

O Krzyżu święty, Ceno okupu naszego

O Krzyżu święty, Drzewo żywota

O Krzyżu święty, Kluczu rajski

O Krzyżu święty, Bramo niebieska

O Krzyżu święty, Wejście do życia doskonalszego nawracaj i uświęcaj nas

O Krzyżu święty., Skarbie łaski Bożej

O Krzyżu świety, Tronie Chrystusa

O Krzyżu święty., Lekarzu wszelkich cierpień

O Krzyżu świety, Palmo życia wiecznego

O Krzyżu święty, Zakładzie naszego Zbawienia

O Krzyżu święty, Drzewo wyższe nad cedry

O Krzyżu święty, Radości Aniołów

O Krzyżu święty, Pogromie złych duchów

O Krzyżu święty, Obietnico Apostołów

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

V. Znakiem Krzyża świetego, Wybaw nas Panie! od nieprzyjaciół naszych.

 

Módlmy się:

 

Błagamy Cię Panie, abyś nas wszystkich, których mocą Drzewa Krzyża świętego. odkupić raczyłeś, w ciągłym pokoju zachował. Przez tego Jezusa Chrystusa Syna Twego, który żyje i Króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie  wieki wieków. Amen.

Podziel się z innymi:

ZEGAR MĘKI PAŃSKIEJ

ZEGAR MĘKI PAŃSKIEJ

Skarga Najświętszego Serca Pana Jezusa

(do św. Małgorzaty Marii)

„Boleśniej odczuwam niewdzięczność niż wszystko co wycierpiałem w czasie Męki. Gdyby ludzie odpłacali mi miłością, wszystko co uczyniłem dla nich małym by mi się wydawało i byłbym gotów jeszcze więcej cierpieć, gdyby to było możliwe. Ale na wszystkie moje starania, aby uczynić im dobrze, odpowiadają tylko oziębłością i odtrącają Mnie”

 

Zbliżmy się do Jezusa i usiłujmy Go pocieszyć, a będzie to skuteczny sposób spłacenia naszych długów wobec Jego sprawiedliwości. Uwielbiajmy Ojca Przedwiecznego ustawicznym ofiarowywaniem Mu Jego Boskiego Syna,wzbogacimy duszę nieskończonymi zasługami i wyprosimy łaskę i miłosierdzie dla grzeszników.

 

GODZINY MĘKI PAŃSKIEJ

19 – UMYWANIE NÓG

20 – OSTATNIA WIECZERZA

21 – MOWA POŻEGNALNA

22 – MODLITWA W OGRÓJCU

23 – KRWAWY POT

24 – POCAŁUNEK JUDASZA

  1  – PRZED TRYBUNAŁEM ANNASZA

  2 – ZAPARCIE SIĘ PIOTRA

  3 – CIEMNICA

  4 – CIEMNICA

  5 – CIEMNICA

  6 – PRZESŁUCHANIE U PIŁATA

  7 – PAN JEZUS U HERODA

  8 – BICZOWANIE

  9 – CIERNIEM KORONOWANIE

10 – PORÓWNANIE Z BARABASZEM

11 – PAN JEZUS BIERZE KRZYŻ

12 – PAN JEZUS PRZYBITY DO KRZYŻA

13 – DOBRY ŁOTR

14 – PAN JEZUS DAJE NAM SWOJĄ MATKĘ

15 – PAN JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

16 – RANA SERCA (przebicie boku)

17 – PAN JEZUS W RAMIONACH MARYI

18 – PAN JEZUS W GROBIE

 

OFIAROWANIE GODZINY

Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci wszystkie zadośćuczynienia Pana Jezusa tej godziny tak pełnej zasług, w której wspominam Jego …………. ( wymienić tajemnicę męki wyznaczoną na tę godzinę).

Jednoczę się z wszystkimi intencjami Jego Najświętszego serca i pragnę, aby wszystkie sprawy moje były kierowane przez Niego i z Nim na większą Jego chwałę.

O Maryjo, Matko moja, najdoskonalej miłująca Jezusa Ukrzyżowanego, naucz mnie jednoczyć się z Nim w tej godzinie.

 

Osoby, którym trudno pamiętać o wszystkich godzinach, mogą np.: wieczorem ofiarować wszystkie godziny nocne, rano wszystkie godziny dnia. W ten sposób cały dzień będzie uświęcony zjednoczeniem z drogocennymi zasługami Chrystusa Pana. Ważną rzeczą jest utrwalić sobie w pamięci wszystkie godziny, tak, aby w każdej wolnej chwili dusza przenosiła się do stóp Pana Jezusa w tabernakulum , wspominała Jego cierpienia poniesione z miłości do nas w czasie tej godziny, wyrażając Mu swoją wdzięczność krótkimi słowami i wzywała Jego pomocy. Jak wiele pociechy można przynieść zbolałemu Sercu Zbawiciela.

 

(źródło: Modlitewnik – Przez Serce, z Sercem i w Sercu Jezusa; ss. wizytki). 

Podziel się z innymi: