ADWENT BOGA

I NIEDZIELA ADWENTU ROK C/II

 

Brewiarz:  I Tydzień Adwentu, I tydzień psałterza (Tom I -wydanie cztero-tomowe)

 

Kolekta

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez dobre uczynki przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa,  a w dniu sądu, zaliczeni do Jego wybranych,  mogli posiąść Królestwo niebieskie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Pierwsze czytanie Jr 33, 14-16

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Tak mówi Pan:

«Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu.

W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe; będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi.

W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie trwać bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością».

 

Psalm Ps 25 (24), 4-5. 8-9. 10 i 14 (R.: por. 1b)

Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

4          Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *

            naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.

5          Prowadź mnie w prawdzie według swych pouczeń, *

            Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

8          Dobry jest Pan i łaskawy, *

            dlatego wskazuje drogę grzesznikom.

9          Pomaga pokornym czynić dobrze, *

            uczy ubogich dróg swoich.

Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

10        Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski *

            dla strzegących Jego praw i przymierza.

14        Bóg powierza swe zamiary swoim czcicielom *

            i objawia im swoje przymierze.

Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

 

Drugie czytanie 1 Tes 3, 12 – 4, 2

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

Bracia:

Pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje miłość waszą nawzajem do siebie i do wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego, Jezusa, wraz ze wszystkimi Jego świętymi.

Na koniec, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie: zgodnie z tym, co od nas przejęliście o sposobie postępowania i podobania się Bogu – jak już zresztą postępujecie – stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam w imię Pana Jezusa.

 

EWANGELIA Łk 21, 25-28. 34-36

✠ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

 

Nie tylko my przeżywamy Adwent, czas pragnienia, czas oczekiwania, czas nadziei.

Również Bóg przeżywa swoisty Adwent oczekując na naszą odpowiedź na Jego zaproszenie. Czeka z nadzieją, z Miłością i Miłosierdziem, czeka bardzo cierpliwie. Czeka na nasze decyzje powstania i ruszenia w drogę.

Przed wiekami Bóg czekał, aż ludzie zaczną oczekiwać i pragnąć zapowiadanego przez Jego posłańców – proroków  Mesjasza, Odkupiciela, Zbawiciela.

Dziś,  gdy nasz po chrześcijańsku przeżywany czas znajduje się pomiędzy „już” się dokonało pierwsze  przyjście w ukryciu i „jeszcze nie” nadeszło Przyjście w Chwale, Pan oczekuje że człowiek spragniony z Nim komunii, ruszy w Jego kierunku, w kierunku Tego, który już wyszedł człowiekowi na spotkanie.

Niestety człowiek nie tylko nie rusza się z miejsca, duchowo przesypiając większość czasu, ale budząc się, z ociężałym sercem, zwiedziony głosami współczesnych proroków negujących istnienie Boga idzie we wskazywanym przez nich kierunku, w kierunku przeciwnym do Nadchodzącego.

Bóg jest blisko każdego z nas. Pochyla się nad nami z troską. Wędruje za nami, gdy zbaczamy z Jego dróg, gdy błądzimy, gdy odchodzimy od Niego.

Jeśli chcemy, aby dzień Spotkania, nie spadł na nas znienacka, trzeba aby już dziś każdy z nas otworzył się na bliskość Pana, na wszelkie łaski i dary jakimi On chce nas obdarować.  

Pan szuka każdego człowieka, nie tylko wierzących. On przychodzi do wszystkich i dla wszystkich. Jest obecny w naszej codzienności. Rozpoznajemy Go dzięki czuwaniu i modlitwie. To one otwierają nas na Niego.

Czuwając i modląc się z Niepokalaną nie prześpimy Jego przyjścia ani dziś, ani wtedy gdy Chrystus Jezus przyjdzie w chwale.  Dzień Syna Człowieczego nas nie zaskoczy i nie wprawi nas w przerażenie.

Czy słyszysz adwentowy budzik?

Nadchodzące dni, tygodnie i miesiące rozpoczynającego się roku liturgicznego prowadzić nas będą do pogłębienia naszego życia tajemnicą Chrztu Świętego, obchodów 1060 rocznicy Chrztu Polski, do odkrywania i życia na co dzień tajemnicą Bożego Miłosierdzia w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia i radosnych spotkań w ramach Światowych Dni Młodzieży. Przypomnij sobie datę swojego chrztu świętego, aby nie przegapić dnia, gdy otrzymałaś/otrzymałeś dziecięctwo Boże pierwszy dar Miłosierdzia i za ten dar okazać swoim życiem wdzięczność Bogu. 

Błogosławionego świętego czasu Adwentu.

Podziel się z innymi:

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (3)

Modlitwa (odmawiana w każdym dniu nowenny)

Immaculata, O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, wiem, że niegodzien jestem zbliżyć się do Ciebie, upaść przed Tobą na kolana z czołem przy ziemi, ale ponieważ kocham Cię bardzo, przeto ośmielam się prosić Cię, byś była tak dobra i powiedziała mi – kim jesteś? Pragnę bowiem poznawać Cię coraz więcej i więcej – bez granic, i miłować coraz goręcej i goręcej bez żadnych ograniczeń. I pragnę powiedzieć też innym duszom, kim Ty jesteś, by coraz więcej i więcej dusz Cię coraz doskonalej poznało i coraz goręcej miłowało. Owszem, byś się stała Królową wszystkich serc, co biją na ziemi i co bić kiedykolwiek będą i to jak najprędzej i jak najprędzej.

Jedni nie znają jeszcze wcale Twego imienia. Inni ugrzęźli w moralnym błocie, nie śmią oczu wznieść do Ciebie. Jeszcze innym wydaje się, że Cię nie potrzebują do osiągnięcia celu życia. A są i tacy, którym szatan, co sam nie chciał uznać Cię za swą Królowę i stąd z anioła w szatana się przemienił, nie dozwala przed Tobą ugiąć kolan. Wielu kocha, miłuje, ale jakże mało jest takich, co gotowi są dla Twej miłości na wszystko, prace, cierpienia i nawet ofiarę z życia.

O Pani, zakróluj w sercach wszystkich i każdego z osobna. Niech wszyscy mieszkańcy ziemi uznają Cię za Matkę, a Ojca na niebie za Ojca i tak wreszcie poczują się braćmi. Amen. (modlitwa św. Maksymiliana M. Kolbe „O królowanie Maryi”)

 

Modlitwa (odmawiana w każdym dniu nowenny)

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

 

Dzień I – 29 listopada

 

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

 

Rozważanie

Aby zrozumieć, kim jest Niepokalana, koniecznie muszę uznać swą nicość, zdobyć się na pokorną modlitwę, by uzyskać łaskę poznania Jej, i starać się samemu doświadczyć na sobie Jej dobroci i potęgi.

 

O Maryjo bez grzechu poczęta…

 

 

Dzień II – 30 listopada

 

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

 

Rozważanie

Moje akty miłości oddaję Niepokalanej; nie tak, jak wręcza się przedmiot zwyczajnemu pośrednikowi, ale na własność, bo rozumiem, że Niepokalana składa je Jezusowi jako swe własne, więc bez zmazy, niepokalane, a On – Ojcu. W ten sposób staję się coraz bardziej Niepokalanej, jak Niepokalana jest Jezusa, a Jezus – Ojca.

 

O Maryjo bez grzechu poczęta…

 

 

Dzień III – 1 grudnia

 

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

 

Rozważanie

Ileż we wnętrzu mej  duszy działania Niepokalanej od zarania mego życia aż do chwili obecnej, ile zadatku Jej dobrodziejstw na przyszłość. Są to tajemnice mej własnej duszy. Wszelka otrzymana łaska w każdym dniu, godzinie i chwili życia mego, to łaska spływająca z Jej macierzyńskiego, miłującego mnie Serca.

 

O Maryjo bez grzechu poczęta…

 

 

Dzień IV – 2 grudnia

 

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

 

Rozważanie

Będę się starał tak żyć, by z każdym dniem, z każdą chwilą stawać się coraz bardziej Niepokalanej, coraz doskonalej wypełniać Jej wolę.

 

O Maryjo bez grzechu poczęta…

 

Dzień V – 3 grudnia

 

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

 

Rozważanie

Będę miłował Niepokalaną ofiarnie jak Matkę. Ona mnie miłuje aż do ofiary ze swego Syna; przy Zwiastowaniu przyjęła mnie za dziecko. Ona upodobni mnie do siebie; mam tylko pozwolić Jej, by mnie prowadziła

 

O Maryjo bez grzechu poczęta…

 

Dzień VI – 4 grudnia

 

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

 

Rozważanie

Starać się będę sumienie swoje coraz czystszym i coraz delikatniejszym czynić, by coraz bardziej upodabniać się do Niej i sprawić Jej przyjemność.

 

O Maryjo bez grzechu poczęta…

 

Dzień VII – 5 grudnia

 

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

 

Rozważanie

Pragnę, by Niepokalana często do mnie zaglądała, by zamieszkała w mej duszy na stałe. Pragnę, by Ona kierowała moimi myślami. Przed Nią otwieram swe serce i Jej oddaję się bez granic.

 

O Maryjo bez grzechu poczęta…

 

Dzień VIII – 6 grudnia

 

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

 

Rozważanie

Aby goręcej ukochać Niepokalaną, będę się starał o Niej myśleć, czytać i rozmawiać. W chwilach zwątpienia, pokusy czy utrapienia będę się do Niej modlić. Ufając Niepokalanej, nie obawiam się niczego, nie cofnę się przed żadnym obowiązkiem, choćby bardzo trudnym.

 

O Maryjo bez grzechu poczęta…

 

Dzień IX – 7 grudnia

 

O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo…

 

Rozważanie

Tobie się oddaję, o Niepokalana. Zechciej przeze mnie działać, by w dzisiejszych czasach rozsiewać szczęście po ziemi i duszom niespokojnym dać odpocznienie w Bogu.

 

O Maryjo bez grzechu poczęta…

Podziel się z innymi:

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (2)

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (2)
 

Części stałe na każdy dzień:
 

R. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Swych wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości.
V. Ześlij Ducha Swego, a powstanie życie.
R. I odnowisz oblicze ziemi.
 
Módlmy się: 

Boże któryś serca wiernych światłem Ducha Świętego nauczył, daj nam w tymże Duchu znać co dobre i pociechą Jego zawsze się weselić. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.
 
O Panno przeczysta, bez grzechu poczęta i od tej pierwszej chwili zawsze cała piękna i bez żadnej zmazy, Maryjo najchwalebniejsza łaski pełna i Matko Boga mojego, Królowo Aniołów i ludzi; oto najpokorniej oddaję Ci cześć, jako Matce Zbawiciela mojego, Który Bogiem będąc, a Tobie cześć, uszanowanie i posłuszeństwo oddając, nauczył mię, jaką cześć i uszanowanie winieniem Ci składać. Racz, proszę, przyjąć to uczczenie i tę służbę moją, które Ci w tej nowennie całem sercem ofiarować pragnę dla uproszenia sobie Twej opieki i łaski… (wymień lub pomyśl intencję). Tyś jest bezpiecznem schronieniem grzeszników szczerze pokutować chcących, słusznie się więc do Ciebie uciekam; Tyś Matką miłosierdzia, nie możesz być nieczułą na nędzę moją; Tyś po Jezusie cała nadzieja moja, a więc się spodziewam, że nie zechcesz wzgardzić czułą ku Tobie ufnością moją. Uczyń mię już godnym synem Swoim, abym mógł pełnem prawem do Ciebie zawołać: O Matko moja, Matko, okaż mi się Matką!
 
9 Zdrowaś Maryjo… i 1 Chwała Ojcu…
 
modlitwa „O Maryjo…” dla danego dnia
 
Po modlitwie do dnia przywiązanej odmawia się Litanię do Najświętszej  Maryi Panny albo Hymn następujący:
 
HYMN
 
V. Cała piękna jesteś Maryjo.
R. Cała piękna jesteś Maryjo.
R. I zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.
V. I zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.
V. Tyś chwałą Jeruzalem.
R. Tyś weselem Izraela.
V. Tyś chlubą ludu naszego.
R. Tyś Orędowniczką grzeszników.
V. O Maryjo!
R. O Maryjo!
V. Panno najroztropniejsza.
R. Matko najlitościwsza.
V. Módl się za nami!
R. Przyczyniaj się za nami do Pana naszego Jezusa Chrystusa!
 
Po Litanii lub Hymnie powyższym mówi się co następuje:

V. W Poczęciu Swoim, Panno, Niepokalana była.
R. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.
 
Módlmy się:

Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny godne Synowi Swemu mieszkanie zgotował, błagamy Cię, abyś, jak Ją przez śmierć Syna przejrzaną od wszelkiej zmazy zachowałeś, tak nam za Jej przyczyną niepokalanymi przyjść do Siebie dozwolić raczył. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.
R. Amen
 

O Maryjo Niepokalanie Poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. (3 razy)

 
POSTANOWIENIE.
(inne dla każdego dnia)
 
Pozdrowienie Matki Najświętszej (Salve Regina)
Witaj Królowo, matko litości, żywocie, słodkości i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnani synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Racz przeto, orędowniczko nasza, zwrócić swe miłosierne oczy ku nam; a Jezusa błogosławiony owoc żywota swojego, pokaż nam po tym wygnaniu. O łaskawa, o dobrotliwa, o słodka Panno Maryjo!

 
MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA.

Do Ciebie, o święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej najświętszej Oblubienicy, z ufnością Twej błagamy opieki. Prosimy Cię przez tę miłość, która Cię z Niepokalaną Dziewicą i Bogarodzicą łączyła, i przez ojcowską swą troskliwość, którąś Dziecię, Jezus otaczał, pokornie błagamy, abyś na dziedzictwo, które Jezus Chrystus krwią swą najświętszą odkupił, łaskawie wejrzał i dopomógł nam w naszych potrzebach swą potęgą i przyczyną.

Strzeż, troskliwy stróżu najświętszej Rodziny, wybraną dziatwę Chrystusową, oddal od nas, najdroższy opiekunie, wszelki jad błędu i zepsucia; przybądź nam łaskawie z pomocą niebiańską, najdzielniejszy nasz obrońco, w tej walce z mocami ciemności; a jakoś niegdyś ocalił Dziecię Jezus od oczywistej zguby, tak dziś broń święty Kościół Boży od wrogich zasadzek i klęsk wszelakich. Otocz każdego z nas nieustającą opieką, abyśmy według Twego wzoru i pomocą Twą wsparci, mogli żyć pobożnie, święcie umierać i dostąpić wiecznego szczęścia w niebie. Amen.

***

Dzień I   (29 listopada) 

MODLITWA DNIA:

O Maryjo, Panno Niepokalana! Upadam do najświętszych nóg Twoich i wielce się z Tobą weselę, żeś na Matkę Słowa przedwiecznego przedwiecznie obrana i od grzechu pierworodnego zachowana. Dziękuję i błogosławię Trójcy Przenajświętszej, że tymi przywilejami ubogaciła Cię w Poczęciu Twoim, a Ciebie najpokorniej błagam, byś mi wyjednała łaskę zwyciężenia w sobie nieszczęsnych skutków grzechu pierworodnego; spraw, proszę, bym zawsze je przemógł, a nigdy Boga mego kochać nie przestał. Amen.
 
POSTANOWIENIE.
Odmówię co dzień 3 Zdrowaś Maryjo ku czci Matki Najświętszej na uproszenie sobie Jej przemożnej opieki i pomocy w pracy nad sobą.

Dzień II  (30 listopada)
 

MODLITWA DNIA:

O Maryjo, Niepokalana Liljo czystości! Raduję się z Tobą, że od pierwszej chwili poczęcia Swojego byłaś pełna łaski a nadto obdarzona zupełnem używaniem rozumu. Dziękuję i błogosławię Trójcy Przenajświętszej, że Ci tak wzniosłych udzieliła darów; a widząc się tak ubogą w łaskę, przed Tobą cała się zawstydzam. Lecz Ty, co tak obfitą łaską niebieską byłaś napełniona, racz ją łaskawie duszy mej wyprosić i przypuść mię do uczestnictwa w skarbach Niepokalanego Poczęcia Swego. R. Amen.
 
POSTANOWIENIE.
Będę się starać przystępować do spowiedzi św. i przyjmować Komunię św. przynajmniej w ważniejsze święta Najświętszej Maryi Panny, owszem jak najczęściej.

Dzień III   (1 grudnia) 

MODLITWA DNIA:

O Maryjo, Duchowna Różo czystości! Weselę się z Tobą, że w Swem Niepokalanem Poczęciu zwyciężyłaś chwalebnie węża piekielnego i żeś bez zmazy grzechu pierworodnego poczęta. Dziękuję i błogosławię Trójcy Przenajświętszej, że takim Cię przywilejem obdarzyć raczyła; a błagam Cię, byś mi wyjednała moc potrzebną do zwalczania wszelkich poduszczeń szatańskich, bym żadnym grzechem duszy mej nie skalała. Zawsze mię wspieraj i spraw, bym pod Twą opieką zawsze zwyciężała nieprzyjaciół wiecznego zbawienia. Amen.
 
POSTANOWIENIE.
W czasie pokus będę się uciekać do Matki Najświętszej z prośbą o ratunek, powtarzając przynajmniej w myśli: Maryjo, ratuj mię! Pomnij żem dzieckiem Twojem, żeś Matką moją. Nie dozwól, abym się oddalił od Jezusa!

Dzień IV  (2 grudnia) 

MODLITWA DNIA:

O Maryjo, Zwierciadło czystości, Dziewico Niepokalana! Cieszę się najbardziej, widząc, że od chwili poczęcia Twego wlane są w Ciebie cnoty najwznioślejsze i najdoskonalsze, a zarazem wszystkie dary Ducha Świętego. Dziękuję i błogosławię Trójcy Przenajświętszej, że temi przywilejami Ciebie wzbogaciła; a błagam Cię, o Matko łaskawa, byś mi wyjednała łaskę pełnienia cnót wszystkich, i uczyniła mię godną przyjęcia łask i darów Ducha Świętego. Amen.
 
POSTANOWIENIE.
Zabierając się do wykonania obowiązku czy pracy a nawet przed rozrywką westchnę do Matki Najświętszej i ofiaruję Jej tę czynność, a przez Jej ręce Panu Jezusowi na chwałę, aby w ten sposób wszystko uświęcić.

Dzień V  (3 grudnia) 

MODLITWA DNIA:

Maryjo, Księżycu Czystością świecący! O, jakże raduję się z Tobą, że tajemnica Niepokalanego Poczęcia Twego stała się Początkiem zbawienia całego rodu ludzkiego i weselem całego świata. Dziękuje i błogosławię Trójcy Przenajświętszej, że tak wywyższyła osobę Twoją i taką Cię przyodziała chwałą; a błagam Cię, byś mi wyjednała łaskę korzystania z męki i śmierci Jezusa Twojego; niech mi nie będzie bez pożytku Krew Jego za mnie na krzyżu wylana, lecz niech żyję świątobliwie i niechaj się zbawię. Amen.
 
POSTANOWIENIE.
W moich modlitwach często będę pamiętać o grzesznikach i polecała ich miłosierdziu Maryi, błagając, by wyprosić im łaskę nawrócenia, bo i za nich Pan Jezus cierpiał i umarł na krzyżu. 

Dzień VI  (4 grudnia)

MODLITWA DNIA:

O Maryjo, Gwiazdo czystością najjaśniejsza! Weselę się z Tobą, że Niepokalane Poczęcie Twoje sprawiło radość największą aniołom wszystkim. Dziękuję i błogosławię Trójcy Przenajświętszej, że Cię tak pięknym ozdobiła przywilejem; niechże i ja się stanę uczestnikiem tej radości w niebie, bym mogła, wraz z aniołami, chwalić Cię i błogosławić na wieki. Amen.
 
POSTANOWIENIE.
Będę często zastanawiać się nad tem pytaniem: Czy żyjąc tak jak obecnie, zdążam do Boga i do nieba, czy może się oddalam? A przecież mam zdążać do nieba!

Dzień VII  (5 grudnia) 

MODLITWA DNIA:

O Jutrzenko, Źródło czystości Maryjo Niepokalana! Weselę się z Tobą i podziwiam, że w samejże chwili poczęcia Swego byłaś utwierdzona w łasce tak, że już nie mogłaś grzeszyć. Dziękuję i błogosławię Trójcy Przenajświętszej, że Ciebie jedyną tym szczególnym odznaczyła przywilejem. A Ty, o Panno Święta, uproś mi najzupełniejszy i ciągły wstręt do grzechu jako do największego złego; i niech raczej umrę, aniżeli zgrzeszę. Amen.
 
POSTANOWIENIE.
Będę się strzec każdego grzechu a zwłaszcza tych, które częściej i łatwiej popełniam. Cierpienia zaś, boleści i przeciwności ofiaruję Bogu w zjednoczeniu z cierpieniami Jezusa i Maryi, jako pokutę za dotychczasowe grzechy swoje.

Dzień VIII  (6 grudnia) 

MODLITWA DNIA:

O Słońce bez skazy, Maryjo Panno! Cieszę się i raduję z Tobą, że w poczęciu Twojem Bóg Ci dał łaskę większą i obfitszą, aniżeli wszystkim razem aniołom i świętym Swoim. Dziękuję i błogosławię Trójcy Przenajświętszej i podziwiam Jej hojność niewymowną, że Ciebie takim przywilejem obdarzyć raczyła. Ach, dajże mi, bym łasce Bożej zawsze odpowiadała, a nigdy już jej nie marnowała; zmień serce moje i spraw, bym się od tej chwili szczerze poprawiła! Amen.
 
POSTANOWIENIE.
Będę się starać, aby nigdy nie stracić z duszy łaski Bożej. Gdybym jednak kiedy popadł w grzech ciężki, jak najprędzej pozbędę się go przez żal doskonały i szczerą Spowiedź Świętą.

Dzień IX  (7 grudnia) 

MODLITWA DNIA:

O Żywe Światło Świętości i Wzorze czystości, Niepokalana Panno i Matko, Maryjo! Ty w chwili poczęcia swego oddałaś cześć najgłębszą Bogu i dziękowałaś Mu, że przez Ciebie zdjęte jest przekleństwo z synów Adamowych, a przyszło na nie najzupełniejsze błogosławieństwo. Sprawże, by to błogosławieństwo zapaliło w sercu mojem ogień miłości Bożej; wzmagając w niem ten ogień święty, bym stale miłowała Boga mojego i bym Go wiecznie posiadała w niebiesiech; gdziebym mogła goręcej Mu dziękować za najosobliwsze przywileje Twoje i cieszyć się widzeniem Ciebie w tej szczególnej chwale, którą Cię uwieńczył. Amen.
 
POSTANOWIENIE.
Mam być czcicielem Maryi, gdyż wytrwanie w nabożeństwie do Niepokalanej Matki jest najlepszą rękojmią wytrwania w dobru aż do śmierci, od którego zależy wieczność. Dziś obiorę jakąś stałą praktykę pobożności ku czci Najśw. Maryi Panny, jeśli dotąd tego nie uczyniłem.

Podziel się z innymi:

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Maryjo, Pani Niepokalana, uwielbiamy razem z Tobą Trójcę Przenajświętszą i dziękujemy, że Cię obdarowała wolnością od grzechu pierworodnego. Prosimy Cię gorąco, przyjmij nasze błagania i otaczaj nas swą pomocą i opieką. Amen.

 

Dzień pierwszy – 29 listopada

Maryjo Niepokalana, sławimy Twoje Niepokalane Poczęcie. Spraw, prosimy, by wezwanie Twojego imienia pokonywało w nas złe skłonności i pożądliwości. Amen.

 

Dzień drugi – 30 listopada

Maryjo Niepokalana, Ty jesteś pokorną Służebnicą Pańską, przeto spraw wstawiennictwem Twym u Syna, aby pycha nie zatruwała naszych dusz. Amen.

 

Dzień trzeci – 1 grudnia

Maryjo Niepokalana, Ty przebaczyłaś wszystkim, którzy ranili Serce Syna Twego i Twoje Serce – ulecz nas z niechęci do bliźnich i natchnij życzliwością do nich. Amen.

 

Dzień czwarty – 2 grudnia

Maryjo Niepokalana, dziewicza niewinność jest szczególną Twoją ozdobą. Naucz nas cenić tę cnotę i brzydzić się wszelkim grzechem nieczystym. Amen.

 

Dzień piąty – 3 grudnia

Maryjo Niepokalana, zachowaj nas od obmowy i oszczerstw, które ranią serca bliźnich. Amen.

 

Dzień szósty – 4 grudnia

Maryjo Niepokalana, uproś nam łaskę, aby wstrzemięźliwość i trzeźwość stały się znamionami naszego życia. Amen.

 

Dzień siódmy – 5 grudnia

Maryjo Niepokalana, byłaś zawsze wierną w wypełnianiu woli Bożej, a my ileż razy wykraczaliśmy przeciwko przykazaniom Bożym. Naucz nas, Matko, poszanowania woli Twego Syna. Amen.

 

Dzień ósmy – 6 grudnia

Maryjo Niepokalana, tyle w nas nieszczerości i pozy. Uproś nam łaskę prostoty i prawdy. Amen.

 

Dzień dziewiąty – 7 grudnia

Maryjo Niepokalana, oto już zbliża się Twoje święto. Ty jesteś arcydziełem Trójcy Przenajświętszej. Miłość Boża dała nam Ciebie. Dziękujemy Bogu wdzięcznym sercem za ten wielki dar, a Ciebie prosimy, naucz nas kochać szczerze Ojca w niebie i braci na ziemi. Amen.

 

Hymn

Cała piękna jesteś, Maryjo,

i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.

Tyś chwałą Jeruzalem,

Tyś weselem Izraela,

Tyś chlubą ludu naszego,

Tyś ucieczką grzeszników, o Maryjo,

Panno Najroztropniejsza,

o Matko Najmiłosierniejsza,

módl się za nami i wstaw się

u Twego Syna,

Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Podziel się z innymi:

ŚWIĘTA PRZESTRZEŃ – CODZIENNA MODLITWA

Zachęcam do zaprzyjaźnienia się ze stroną ŚWIĘTA PRZESTRZEŃ.  

http://www.swietaprzestrzen.pl/

Jest to polska wersja irlandzkiej Sacred Space – serwisu zapraszającego do modlitwy przy komputerze.

 

Strona Sacred Space jest inspirowana duchowością św. Ignacego Loyoli, Baska żyjącego na przestrzeni XVI wieku – założyciela zakonu Jezuitów. Jego wnikliwe wejrzenie w działanie Boga w ludzkim sercu wyryło głębokie piętno na duchowości niezliczonej ilości ludzi poprzez wieki, a w czasach obecnych odkrywane na nowo stanowi wielkie dziedzictwo duchowe.

Modlitwa przed monitorem komputera czy smartfona może wydać się nieco dziwna, szczególnie jeśli znajdujesz się w hałaśliwym miejscu lub pomiędzy ludźmi. Bóg jest wszędzie, dookoła nas, starając się wciąż do nas dotrzeć nawet w najbardziej nieprawdopodobnej sytuacji. Rozumiejąc to, w oparciu o odrobinę praktyki możemy modlić się wszędzie.

Święta Przestrzeń prowadzi przez sesje modlitwy ujęte w 6 etapów, włączając przygotowanie Twojego ciała i umysłu, poprzez punkt kulminacyjny, który stanowi refleksja nad fragmentem Pisma Świętego.

Sacred Space stanowi wspólny apostolat Irlandzkiej Prowincji Towarzystwa Jezusowego (Jezuitów) oraz wydawnictwa Jezuitów amerykańskich LoyolaPress. Strona została stworzona w ramach Jezuickiego Centrum Komunikacji w Irlandii w 1999, wzbogacona w dość krótkim czasie o kolejne wersje językowe.

Pierwsza polska wersja strony funkcjonowała przez wiele lat dzięki osobom związanym z krakowską Wspólnotą Życia Chrześcijańskiego. Obecnie pieczę nad projektem sprawuje redakcja Jezuici.pl współpracująca z grupą tłumaczy – wolontariuszy.

Święta Przestrzeń oferuje również rekolekcje na adwent.

http://www.swietaprzestrzen.pl//node/198231

 

Podziel się z innymi:

LITANIA NA ADWENT

LITANIA NA ADWENT

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże…

Duchu Święty, Boże…

Święta Trójco, Jedyny Boże…

Jezu, Słowo Przedwiecznego Ojca, przez które wszystko się stało…

Jezu, Odwieczne Słowo, które w czasie Ciałem się stało…

Jezu, Mesjaszu obiecany w dawnym Przymierzu…

Jezu, Mesjaszu obiecany przez proroctwa i oznajmiony przez Aniołów…

Jezu, upragniony przez narody..

Jezu, Zbawicielu wysłany na ten świat przez Ojca…

Jezu, Zbawicielu oznajmiony przez Ducha Świętego…

Jezu, Synu Maryi Panny…

Jezu, który stając się człowiekiem uczyniłeś nas uczestnikami Boskiej natury..

Jezu, nasze zbawienie i nadziejo..

Jezu, nasz Emmanuelu, czyli Boże z nami…

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Jezu

Od wszelkiego złego, wybaw nas, Jezu

Od wszelkich grzechów…

Od zatwardziałego i fałszywego serca …

Od wszelkich złych nałogów…

Od wszelkiej złości…

Od złej śmierci i potępienia…

Przez Twoje święte przyjście…

Przez święta tajemnicę Wcielenia Twego…

W dzień sądu…

My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas Jezu

Abyś nas zechciał uwolnić od naszych grzechów…

Abyś zechciał przygotować w nas godne dla Ciebie mieszkanie…

Abyśmy zawsze mogli się cieszyć jedynie w Tobie…

Abyś nas zechciał zawsze bronić i osłaniać ramieniem Twojej mocy…

Abyś nas uczynił współdziedzicami Twojego Królestwa…

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

P: Niebiosa, spuśćcie Sprawiedliwego jak rosę.

W: Niech jak deszcz spłynie z obłoków.

Módlmy się:

Boże, Ty widzisz z jaką wiarą oczekujemy Świąt Narodzenia Pańskiego, spraw, abyśmy przygotowali nasze serca i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego Zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Podziel się z innymi:

ADWENT

Adwent (z łac. adventus – przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym.

Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);
2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.
Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej obydwu części jest czytanie ciągłe księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje tęsknotę za wyczekiwanym Mesjaszem.

Pierwsze ślady obchodzenia Adwentu spotykamy w IV w. między innymi w liturgii galijskiej i hiszpańskiej. Z pewnością Adwent nie istniał, dopóki nie ustalono stałej daty świąt Narodzenia Pańskiego. Została ona wyznaczona dopiero w II połowie IV wieku. W Hiszpanii pierwsze wzmianki o przygotowaniu do obchodu Narodzenia Pańskiego (choć nie jest ono określane mianem Adwentu) pochodzą z roku 380. Kanon 4 synodu w Saragossie, który odbył się w tym roku, poleca wiernym, aby od dnia 17 grudnia do Epifanii (6 stycznia) gorliwie gromadzili się w kościele, nie opuszczając ani jednego dnia. W tradycji galikańskiej Adwent miał charakter pokutny i ascetyczny (post, abstynencja, skupienie), co wspomina św. Hilary (+ 367). W V w. biskup Tours, Perpetuus, wprowadził w Galii obowiązek postu w poniedziałki, środy i piątki w okresie trzech tygodni od dnia św. Marcina (11 listopada) do Narodzenia Pańskiego. W Rzymie okres przygotowania do Narodzenia Pańskiego został wprowadzony dopiero w drugiej połowie VI wieku. Adwent miał tu charakter liturgicznego przygotowania na radosne święta Narodzenia Pańskiego, ze śpiewem Alleluja, Te Deum laudamus, z odpowiednim doborem czytań i formularzy, bez praktyk pokutnych.
Od czasów św. Grzegorza Wielkiego (590-604) Adwent w Rzymie obejmował już 4 tygodnie. Był to czas bezpośredniego, liturgicznego przygotowania na obchód pamiątki historycznego przyjścia Chrystusa. Na początku IX w. Adwent nabiera także charakteru eschatologicznego – staje się czasem przygotowania na ostateczne przyjście Chrystusa. W wyniku połączenia tradycji gallikańskiej i rzymskiej ukształtował się Adwent, jaki przeżywamy do dziś – liturgicznie rzymski, a ascetycznie gallikański (kolor fioletowy, bez Gloria). Formę tę rozpowszechniały klasztory benedyktyńskie i cysterskie. W XIII w. znana ona była już w całym Kościele, do czego przyczyniły się nowe zakony, zwłaszcza franciszkanie.

Teksty liturgiczne Adwentu ukazują postacie Starego i Nowego Testamentu, przez których życie i działalność Bóg zapowiadał i przygotowywał świat na przyjście Jego Syna: Maryję, Jana Chrzciciela, Izajasza. Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Panem i przygotowania się do niego przez pokutę i oczyszczenie. Dlatego Kościół zachęca do udziału w rekolekcjach, przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Adwent nie jest jednak w sensie ścisłym czasem pokuty, tak jak na przykład Wielki Post.

Jak czytamy w „Ogólnych normach roku liturgicznego i kalendarza” z 1969 r.: „Adwent ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania”.

W czasie całego Adwentu, poza niedzielami i uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia), odprawiane są Roraty. Ta bardzo dawna tradycja jest nadal w Polsce kultywowana. Roraty to Msze ku czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiane wczesnym rankiem. Ich nazwa pochodzi od łacińskich słów pieśni często śpiewanej na ich początku – Rorate caeli desuper (Spuśćcie rosę, niebiosa). W czasie Rorat przy ołtarzu znajduje się dodatkowa, ozdobna świeca – symbolizuje ona obecność Maryi. Eucharystia rozpoczyna się przy zgaszonych światłach; zapalają się one dopiero podczas uroczystego hymnu „Chwała na wysokości Bogu”. Jest to jeden z nielicznych przypadków w roku liturgicznym, kiedy hymn ten śpiewa się każdego dnia (chociaż wyłącznie podczas Rorat).
Według Abrahama Bzowskiego, dominikanina, wybitnego historyka Kościoła, początek Rorat w Polsce datuje się na XIII wiek. Ich odprawianie miał wprowadzić w Poznaniu książę Przemysł I Pobożny, a w Krakowie, na prośbę św. Kingi, Bolesław Wstydliwy. Największą popularność i szczyt rozwoju Roraty osiągają w XVI wieku. Codziennego udziału w tej Mszy świętej przestrzegali królowie Zygmunt Stary i Zygmunt August, królowa Bona, Anna Jagiellonka i Marysieńka Sobieska. Zygmunt I Stary i Anna, jego córka, starali się o to, aby w kaplicy królewskiej na Wawelu Roraty odprawiane były nie tylko w czasie Adwentu, ale przez cały rok raz na tydzień. Na ten cel przeznaczyli pewne fundusze i w 1545 roku utworzono, przy kaplicy zygmuntowskiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi, specjalną kapelę śpiewaczą „rorantystów”.
Z odprawianiem Mszy św. roratniej wiąże się zapalanie dodatkowej świecy. W dawniejszych czasach przed rozpoczęciem Mszy św. do ołtarza podchodził król, niosąc pięknie ozdobioną świecę, i stawiał ją na najwyższym lichtarzu na środku ołtarza. Podobne świece, lecz już nie ozdobione, przynosili do ołtarza prymas, senator, ziemianin, rycerz, mieszczanin i chłop – przedstawiciele ówczesnych stanów. Każdy z nich, wręczając świecę celebransowi, odpowiadał na jego pytanie: „Gotowy jesteś na sąd Boży?” – „Gotów jestem na sąd Boży”.

Od IX w. dla drugiej części Adwentu charakterystyczne są tzw. antyfony „O”,ponieważ wszystkie rozpoczynają się od tej właśnie litery: O Sapientia, O Adonai, O Radix Jesse, O Clavis David, O Oriens, O Rex gentium, O Emmanuel.Tak uszeregował je Amalariusz z Metzu (+ 850). Oparte są na obrazach i symbolach biblijnych. Antyfony te w tłumaczeniu polskim stanowią siedem kolejnych zwrotek dawno śpiewanej pieśni „Mądrości, która z ust Bożych wypływasz”. Ich treść obrazuje tęsknotę Izraelitów za Mesjaszem. Stosowane były pierwotnie jako antyfony do Magnificat w Liturgii Godzin. W odnowionej liturgii zachowały swoje tradycyjne miejsce. Ponadto włączone zostały w Mszę świętą jako wersety aklamacji przed Ewangelią.

III Niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą Różową lub – z łaciny – NiedzieląGAUDETE. Nazwa ta pochodzi od słów antyfony na wejście: „Gaudete in Domino”, czyli „Radujcie się w Panu”. Szaty liturgiczne mogą być – wyjątkowo – koloru różowego, a nie, jak w pozostałe niedziele Adwentu, fioletowe. Teksty liturgii tej niedzieli przepełnione są radością z zapowiadanego przyjścia Chrystusa i z odkupienia, jakie przynosi. Warto pamiętać, że oprócz Niedzieli Gaudete jest jeszcze tylko jedna okazja do używania szat liturgicznych koloru różowego – jest nią Niedziela LAETARE – IV Niedziela Wielkiego Postu.

Podziel się z innymi:

POCZĄTEK ADWENTU I ROKU LITURGICZNEGO

POCZĄTEK ADWENTU I ROKU LITURGICZNEGO

C – ŚW. ŁUKASZA / II

  

HASŁO ROKU LITURGICZNEGO 2015/2016

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE

  

 

  
  
 

 

Cykle czytań liturgicznych   

W ciągu roku liturgicznego w trakcie liturgii czyta się znaczną część zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu.
  
Ze względu na ich obfitość, niedziele, uroczystości i święta są oparte na cyklu trzyletnim, oznaczanym literami A – Ewangelia wg św. Mateusza, B – Ewangelia wg św. Marka i C -Ewangelia wg św. Łukasza. 
 
Na przykład rok liturgiczny 2013/2014 był rokiem A, rok 2014/2015 był rokiem B, a  rok 2015/2016 jest rokiem C, 2016/2017 – ponownie A itd.
 
Natomiast w dni powszednie Okresu Zwykłego używa się czytań z jednego z dwu cykli: I lub II.
 
Cyklu I używa się w latach nieparzystych (np. 2011, 2013, 2015), cyklu II – w parzystych (2010, 2012, 2014, 2016).     

Adwent  

Pierwszym okresem Nowego Roku Liturgicznego jest Adwent.

Adwent rozpoczyna się I Nieszporami I Niedzieli Adwentu i trwa do I Nieszporów uroczystości Narodzenia Pańskiego 25 grudnia (kończy się więc wieczorem 24 grudnia).

Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje 4 kolejne niedziele.

W tym roku zaczął  się wieczorem 28 listopada.  

Adwent dzieli się na dwie odrębne części:
a. dni do 16 grudnia włącznie – wspominając pierwsze przyjście Chrystusa kierujemy nasze myśli i serca ku radosnemu oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Dni powszednie w tym okresie przyjmują wszystkie obchody wyższe rangą (tzn. wspomnienia dowolne, obowiązkowe, święta i uroczystości);

b. dni od 17 do 24 grudnia włącznie – czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego; w tym okresie w dni powszednie można obchodzić jedynie święta i uroczystości.

Niedziele Adwentu mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi obchodami liturgicznymi, nawet tymi w randze uroczystości.

I Niedziela Adwentu przypomina nam o obietnicy powtórnego przyjścia Jezusa,

II i III (zwana także Gaudete) mówią o postaci św. Jana Chrzciciela.

Ostatnia, IV Niedziela Adwentu skupia naszą uwagę na osobie Maryi – Matki Boga.

W czasie Adwentu przypada zawsze jedna uroczystość – 8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

   

Okres Narodzenia Pańskiego   

Zaczyna się on od I Nieszporów uroczystości Narodzenia Pańskiego (wieczorem 24 grudnia) i trwa do niedzieli Chrztu Pańskiego (niedzieli po Objawieniu Pańskim).

Uroczystość Narodzenia Pańskiego ma własną oktawę – jest jakby „przedłużona” na 8 kolejnych dni (do dnia 1 stycznia włącznie):

26 grudnia obchodzi się święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

27 grudnia obchodzi się święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty

28 grudnia obchodzi się święto świętych Młodzianków

29-31 grudnia są dniami oktawy Narodzenia Pańskiego

W niedzielę przypadającą w oktawie Narodzenia Pańskiego obchodzi się święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

1 stycznia, w ostatnim dniu oktawy, przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

 Niedziela między 2 a 5 stycznia to II Niedziela po Narodzeniu Pańskim.

 6 stycznia obchodzi się uroczystość Objawienia Pańskiego.

Niedziela po tym święcie to święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Narodzenia Pańskiego.

Wymienione wyżej okresy należą do tzw. cyklu Bożonarodzeniowego.

 

 

Podziel się z innymi:

DWA SZTANDARY

Poniżej dwa linki do ignacjańskiej medytacji o dwóch sztandarach.
Zachęcam do lektury i modlitwy.
 
DWA SZTANDARY
O. JÓZEF AUGUSTYN SJ
 
 
 
Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? (Mt 6, 24-26).
 
Obraz dla obecnej medytacji: Św. Ignacy zachęca nas, aby w tej medytacji wyobrazić sobie dwa miejsca. Najpierw okolicę Jerozolimy, która jest symbolem życia, pokoju i radości. Jezus wokół Jerozolimy gromadzi wszystkich swoich uczniów, przemawia do nich i wysyła ich na cały świat. Następnie Autor Ćwiczeń duchownych zachęca nas, by wyobrazić sobie także okolicę Babilonu, miejsce złowrogie, uosobienie zła, grzechu i ludzkiej nieprawości. W tym złowrogim miejscu gromadzi się cały świat złych duchów (por. ĆD, 138).
 
Prośba o owoc medytacji: Prosić o to, czego chcę — mówi św. Ignacy. Tutaj prosić o poznanie podstępów złego przywódcy oraz o pomoc, abym się ich ustrzegł; dalej prosić o poznanie prawdziwego życia, do którego zaprasza nas Jezus Chrystus. Prośmy także o łaskę głębokiego związania się z Jezusem oraz coraz wierniejszego naśladowania Go (por. ĆD, 139).
 
cały tekst:
http://www.katolik.pl/dwa-sztandary,23957,416,cz.html
 
DWA SZTANDARY I KUSZENIE NA PUSTYNI
O. TADEUSZ HAJDUK SJ

W czasie rekolekcji drugiego tygodnia św. Ignacy Loyola proponuje w czwartym dniu rozważanie o dwóch sztandarach (por. Ćd 136-148), które należy zrobić dwukrotnie i dwukrotnie powtórzyć. Szóstego dnia natomiast rekolektanci winni dwukrotnie kontemplować scenę wyjścia Jezusa na pustynię (por. Ćd 161, 274), a następnie kontemplację tę dwukrotnie powtórzyć, robiąc na koniec zastosowanie zmysłów. W sumie św.Ignacy Loyola zaleca, by poświęcić tej kontemplacji pięć godzin modlitwy.

Jaki jest zasadniczy cel tak rozbudowanej modlitwy wokół rozważania o dwóch sztandarach i kontemplacji „o tym, jak Chrystus był kuszony” (Ćd 274)?

cały tekst:
http://www.deon.pl/religia/rozwoj-duchowy/fundament-i-cztery-tygodnie/art,13,dwa-sztandary-i-kuszenie-na-pustyni.html

Podziel się z innymi:

CO UCZYNIŁ TEN KRÓL?

Znalezione obrazy dla zapytania jezus chrystus król wszechświata

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

Rok B

Ostatnia niedziela roku liturgicznego

XXXIV Tydzień Okresu Zwykłego, II Tydzień Psałterza

 

 

Kolekta

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata, spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie pierwsze Dn 7, 13-14

Czytanie z Księgi proroka Daniela. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

 

Psalm Ps 93, 1. 2. 5

Refren: Pan Bóg króluje, pełen majestatu.

Pan króluje, oblókł się w majestat,

Pan odział się w potęgę i nią się przepasał,

tak świat utwierdził,

że się nie zachwieje.

Refren: Pan Bóg króluje, pełen majestatu.

Twój tron niewzruszony na wieki,

Ty od wieków istniejesz, Boże.

Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary,

Twojemu domowi przystoi świętość

po wszystkie dni, o Panie.

Refren: Pan Bóg króluje, pełen majestatu.

 

Czytanie drugie Ap 1, 5-8

Czytanie z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła. Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi. Tym, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swojemu: Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.

Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen.

Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący.

 

 

 

Ewangelia J 18, 33b-37

Słowa Ewangelii według św. Jana. Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”

Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”

Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”

Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”.

Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”

Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem Królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.

 

Co uczynił ten Król, że teraz stoi przed Piłatami tego świata?

Nie zrobił nic złego. Ale nam trudniej jest Go znieść, niż kogoś kto uczynił zło. Ten Król uczy nas innego DOBRA,  niż to którego my pragniemy. On wskazuje nam braki w tym co my sami nazywamy dobrem.

Milsi są nam Barabasze, bo dzięki nim możemy być wewnętrznie przekonani o własnej dobroci. Ten szczególny Król niszczy nasz letni spokój. I tego zakłócenia naszych wizji, przekonań, nie potrafimy Mu wybaczyć.

Żyjemy według naszych praw i obowiązków. Uważamy, że jeśli skrupulatnie ich przestrzegamy to nasze sumienie jest czyste. Ale ten KRÓL swoim słowami „A ja wam, mówię” zaprasza nas do weryfikacji, do spojrzenia w prawdzie na nasze przestrzeganie praw i obowiązków, na nasze intencje. ON sprawia, że w takich chwilach nie czujemy się już bezpiecznie. ON pociąga nas do tego abyśmy szli dalej, głębiej w prawdzie, nadziei i miłości.  A my nie czujemy się ani na tyle święci, ani na tyle silni, ani na tyle odważni aby pozwolić MU się poprowadzić.      

Mamy naszą HIERARCHIĘ WARTOŚCI. Porządek, uczciwość, szacunek, dobrobyt, kariera. A On to wszystko obala. Błogosławionymi są w Jego oczach biedni, głodni, płaczący, cisi, prześladowani. Mówi, że ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Czy jakiekolwiek społeczeństwo może oprzeć się na takim bałaganie?

Mamy nasze KLASYFIKACJE. Z jednej strony dobrzy, z drugiej źli. Sprawiedliwi i grzesznicy. Przyjaciele i nieprzyjaciele. A ten KRÓL dokonuje rewolucji i w tej dziedzinie. Mówi, że ladacznice i grzesznicy wejdą przed wszystkimi do Jego królestwa. Nie ukrywa sympatii wobec tych co źle postępują. Wchodzi do domów Zacheuszów. Staje po stronie cudzołożnic. Przyjmuje olejek od jawnogrzesznic. Organizuje uczty dla marnotrawców, którzy roztrwonili majątki ojców. Co to ma wspólnego ze sprawiedliwością?

A w końcu sprawa Boga. Miejscem Boga jest Niebo. Tam Bóg oczekuje od nas szacunku, adoracji, religijnych praktyk, naszej bojaźni. A On? On zabrał Boga z Nieba i sprowadził Go na ziemię. Bóg wśród nas, Bóg który idzie z nami. Przecież możemy Go pomylić z dowolnym człowiekiem. Bóg, który może przybrać postać żebraka. My wolimy Boga w niebie. Wiemy gdzie takiego Boga należy szukać. Wystarczy iść do świątyni. Wystarczy trochę kadzidła, kilka modlitw, trochę postu – tak dobrego również dla zdrowia i urody, przestrzegania podstawowych przykazań.

A Bóg na ziemi? Bóg z nami? Taki Bóg jest bardzo niewygodny. Taki Bóg jest głodny, spragniony, jest samotny, nie ma w co się ubrać, jest chory…. Naprawdę, taki Bóg jest bardzo kłopotliwy. W każdej chwili może stanąć przed nami. Wystarczy chwila nieuwagi i…. jesteśmy zgubieni. Dlatego powinien być skazany. To nie istotne, że ON nie zrobił nic złego. On zakłócił nasze codzienne dobre samopoczucie. On zakłócił porządek społeczny. Usunięcie Tego Króla, pozwoli nam znowu żyć spokojnie, po staremu.

Przed Piłatem te wszystkie myśli ludzkie nie zamieniły się w słowa. Obecnie te wszystkie słowa są już wypowiadane na głos, niemal jak nowa religia gdzie człowiek sam sobie jest bogiem i oddaje cześć wszelkim bożkom..

Oskarżony KRÓL odpowiada: „Moje królestwo nie jest z tego świata”. To znaczy, że to Królestwo nie rządzi się naszymi ludzkimi prawami i naszą krótkowzroczną i ułomną sprawiedliwością. W tym Królestwie nie ma pęknięcia i tymczasowości, których my na codzień doświadczamy

Trudno nam zaakceptować tak „inne” Królestwo. Królestwo, które opiera się na MIŁOŚCI, a nie na sile; na SŁABOŚCI, a nie na mocy, na POKORZE, a nie na wyniesieniu, na MIŁOSIERDZIU a nie na potępieniu czy wykluczeniu. Królestwo, w którym odwrócone są wszystkie stosowane przez nas kryteria wielkości, którego granice nie są określone (nie pokrywają się z granicami Kościoła).

My sami lubimy być geometrami i księgowymi i uwielbiamy liczyć i mierzyć, wiedzieć dokładnie kto jest wewnątrz, a kto na zewnątrz.

To inne Królestwo oparte jest na tym co małe, co wzrasta po cichu. Jego sukcesy nie są spektakularne, nie nadają się na newsa dnia. W tym Królestwie nie chodzi o honory, przywileje, kariery, zewnętrzny przepych, różnorodne interesy. Chwała w Królestwie – na wzór wyśmianego, oplutego, wydrwionego, przebitego Króla –  polega na POKORZE. Jakby było mało to do tego Królestwa wchodzi się, stając się jak „dziecko”. A to może być dla nas dorosłych, traktujących małych i słabych jak przedmioty, zupełnie nie do zaakceptowania.

Takie Królestwo jest bardzo niewygodne. Jest niewygodne, ze względu na nasze ambicje, interesy, pragnienia prestiżu, poczucia ważności i uznania. Problem polega na tym, że dla Króla nie jest ważne to czy Jego Królestwo jest dla nas wygodne czy niewygodne.

Królowi chodzi o PRAWDĘ.

” Każdy kto jest z prawdy, słucha Mojego głosu”.

Dziś przeszłam po raz kolejny medytację ignacjańską o Dwóch Sztandarach. Kto odbył Ćwiczenia Duchowe św. Ignacego wie o czym mówię. Po raz kolejny potwierdziłam życiowy wybór Jezusa Chrystusa, na mojego Pana i Króla, z wszystkim tego wyboru konsekwencjami.

Błogosławionego Dnia Pańskiego.

Podziel się z innymi: