NOWENNA DO MATKI BOŻEJ GIETRZWAŁDZKIEJ

 

Nowenna do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

 

(30 sierpnia – 7 września)

 

V. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.

R. Panie pospiesz ku ratunkowi memu.

V. Chwała Ojcu i Synowi…

R. Jak była na początku…

 

 

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

 

Przybądź Duchu Święty napełnij serca Twych wiernych i ogień Twej miłości w nich zapal.

V. Ześlij Ducha Twojego, a powstanie życie.

R. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Boże, Tyś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać co jest prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego.

 

DZIEŃ I

 

Bądź pozdrowiona Matko Najświętsza Królowo Ziemi Warmińskiej. Tyś wybrała Gietrzwałd jako szczególne źródło Twoich łask. Oto staję u stóp Twoich Maryjo, Pani Gietrzwałdzka. Całą duszą i sercem błagam Cię najgoręcej, racz spojrzeć na mnie, two­jego sługę (twoją służebnicę). Przyjdź mi z pomocą abym mógł(a) podźwignąć moją grzeszną duszę ku dobru i cnocie. Spraw, abym jak najszybciej stał(a) się godnym (godna) łaski i Bożego miłosierdzia.

O Maryjo, któraś po Zwiastowaniu Aniel­skim nawiedziła św. Elżbietę, proszę Cię, nawiedź dzisiaj moją duszę i moje serce, abym wsparty(a) Twoją łaską mógł(a) uświęcić swoje życie, żyjąc tylko dla Ciebie i dla Twego Boskiego Syna, a mojego Zbawiciela. Amen.

 

Ojcze nasz…, 3 x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

 

WESTCHNIENIE

Matko Boża Gietrzwałdzka. Serdecznie Cię proszę, Niech Syna Twojego, w sercu moim noszę. Nie wypuszczaj mnie z Twojej opieki, Dopóki nie połączę się z Tobą w Niebie na wieki.

 

MODLITWA BŁAGALNA

Przeczysta Dziewico, Matko Boża i Pani Gietrzwałdzka. Bądź pochwalona, łaski pełna Królowo nieba i ziemi. Oto ja twój syn (two­ja córka), staję przed Tobą z moimi kłopota­mi i zmartwieniami. Zdaję sobie sprawę, jak bardzo jestem słaby(a). Moje słabości i zaniedbania, upadki i niewierności względem Cie­bie, a nade wszystko moje grzechy, nie po­zwalają mi nawet podnieść oczu ku Tobie.

Do kogóż jednak pójdę, jeśli nie do Ciebie, mojej Matki? Ty mnie najlepiej rozumiesz, wysłuchasz i dopomożesz. Ty przecież nieu­stannie wstawiasz się za mną u Twego Syna, wypraszasz mi Jego przebaczenie i potrzeb­ne łaski.

A zatem, do Ciebie, o Pani Gietrzwałdzka, uciekam się w moich niedolach, prosząc pokor­nie, abyś raczyła wstawić się za mną u Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Racz przeto przyjąć moje prośby zanoszone do Ciebie w tej no­wennie. Wstawiaj się za mną u Boga, abym mógł (mogła) otrzymać to, czego tak bardzo pra­gnie moja dusza. Wejrzyj łaskawym okiem na mnie i całą moją rodzinę. Uproś nam łaskę wytrwania w wierności Chrystusowi i moim postanowieniom. Amen.

 

DZIEŃ II

 

Bądź pozdrowiona Niepokalana Panno Gie­trzwałdzka. Rozpamiętując Twoją uciążliwą podróż do Twej krewnej Elżbiety, której przy­niosłaś pocieszenie i błogosławieństwo dla jej domu, zechciej o Pani Gietrzwałdzka porów­nać owe trudy ze zmaganiem mojej duszy. Proszę Cię, nie zważaj na tak liczne grzechy moje, ale spójrz na moje serce, które tak bardzo pragnie się oddać Tobie.

Przybądź do mnie z Twoim ukojeniem i z Twoją pociechą. Niech z Twoją pomocą rozpocznę szczerą poprawę mojego życia tak, abym kiedyś stał(a) się godnym (godna) obiet­nic Chrystusowych. Amen.

 

Ojcze nasz…, 3 Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Westchnienie, Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

 

DZIEŃ III

 

Bądź pozdrowiona, Matko Nasza Najmilsza, wywyższona tutaj na ziemi przez tak licz­nych Twoich czcicieli. O Maryjo, Twoja krew­na Elżbieta, będąc sprawiedliwą w oczach Bożych, poczuła się jednak niegodna wobec Ciebie, Matki Króla nieba i ziemi, pozdrawia­jąc Cię słowami pełnej pokory: „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?” (Łk 1,43). O Matko Najświętsza, świadom tak licznych moich grzechów, nie przestaję stale siebie zapytywać – czy jestem godny (godna) opieki Twojej? Ale jakżeby było bez Ciebie, Matko Najświętsza? Zginął­bym (zginęłabym) mamie, bo za moje grzeszne czyny, dawno dosięgłaby mnie Boża spra­wiedliwość.

Tobie tylko Matko najmiłosierniejsza, Two­jemu orędownictwu i przemożnej opiece za­wdzięczam, że jeszcze żyję i że Bóg użycza mi tyle czasu do opamiętania i poprawy. Nie opuszczaj mnie więc, o Matko, i nie pozba­wiaj mnie Twojej miłościwej opieki. Wstawiaj się za mną u Twego Syna. Amen.

 

Ojcze nasz…, 3 x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Westchnienie, Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

 

DZIEŃ IV

 

Bądź pozdrowiona Królowo nieba i ziemi, przez chóry aniołów stale wielbiona. Niech do mego pozdrowienia dołączą się dzisiaj tak liczne zastępy Twoich wiernych sług, których w Gietrzwałdzie i na wszystkich innych uprzy­wilejowanych miejscach pocieszałaś i wspiera­łaś Twoimi cudownymi łaskami. Jak przy powitaniu z Elżbietą wielbiłaś Boga słowami: „Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej…” i wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny; tak i ja choć niegodny (a) grzesznik (grzesznica), pragnę wielbić Boga z wdzięcznością za wszystkie wielkie rzeczy, jakie uczynił mi przez Syna Swego, Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela.

Ty zaś Królowo i moja najmiłościwsza Matko wspomnij na Swego sługę (służebnicę) w chwili, gdy Bóg będzie mnie powoływał przed Swój Majestat, aby wtedy, do wszyst­kich, rzeczy, jakie mi uczynił, raczył też dodać me wieczne zbawienie. Amen.

 

Ojcze nasz…, 3 x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Westchnienie, Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

 

DZIEŃ V

 

Bądź pozdrowiona i uwielbiona Cudowna Pani Gietrzwałdzka. Patriarchowie i prorocy już przepowiedzieli Twoją wielkość i świę­tość jako Matki Syna Bożego. Jak rozrado­wało się serce Twojej krewnej Elżbiety, gdy Cię ujrzała w domu swoim, tak samo moja dusza i serce moje przepojone są niewysłowioną radością i szczęściem, że zechciałaś nawiedzić to święte miejsce na Warmii. Na tym świętym miejscu dusza moja i serce moje promieniują tak wielką radością adoru­jąc Twojego Syna, ukrytego pod postacią chleba i wina. Ten sam Jezus Chrystus, któregoś nosiła pod Swym dziewiczym ser­cem, teraz, na tym wybranym przez Ciebie miejscu, ucisza moje strapione serce a duszę moją napełnia Swą nieogarnioną miłością.

O Pani Gietrzwałdzka, pozwól mej duszy stale kosztować tego wesela i tej radości. Spraw, abym nigdy nie odstąpił (a) od Twe­go Syna i Ciebie, ale żył (a) w jedności z wami na wieki. Amen.

 

Ojcze nasz…, 3 x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Westchnienie, Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

 

DZIEŃ VI

 

Bądź pozdrowiona Gwiazdo zaranna, wesele nieba i ziemi. Przebywając w domu Zachariasza i Elżbiety uświęciłaś to miejsce blaskiem Bożej laski. Dom Swych krewnych wypełniłaś weselem i Twoim błogosławień­stwem. O Święta Pani Gietrzwałdzka, użycz mi choć jednego promyka Twojej świętości oraz uproś u Twego Syna potrzebne mi łaski.

Świadomy(a) swych grzechów i upad­ków, uciekam się do Ciebie, Pocieszycielko strapionych, oświeć mą duszę blaskiem Twej świętości, pociesz i ulecz ją, a rozraduje się serce moje w Tobie o Maryjo i w Panu Zba­wicielu moim. Amen.

 

Ojcze nasz…, 3 x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Westchnienie, Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

 

DZIEŃ VII

 

Bądź pozdrowiona Matko Boża Gietrz­wałdzka, Wspomożenie wiernych. Czcili i wiel­bili Cię wszyscy Święci Pańscy. Tyś była im pomocą i obroną w chwilach pokus i prób. Wspomożycielko wiernych, pamiętaj o mnie, Twym dziecku, które Twój Syn z krzyża powierzył Twej opiece. Matko Boża Gietrz­wałdzka, bądź więc i moją Wspomożycielką w ziemskim pielgrzymowaniu.

Spraw, abym przebył(a) ziemską piel­grzymkę jak najlepiej, a po śmierci mógł(a) wychwalać Cię na wieki. Amen.

 

Ojcze nasz…, 3 x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Westchnienie, Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

 

DZIEŃ VIII

 

Bądź pozdrowiona Matko Boża Gietrz­wałdzka. Z największą miłością zwracają się do Ciebie Twoi czciciele, którzy słysząc dźwięk dzwonu wzywającego na „Anioł Pański”, wielbią Cię słowami zwiastującego Archanioła. Odtąd i ja pragnę należeć do grona tych, którzy Cię wielbią słowami Archanioła Gabriela.

O Pani Najświętsza, Matko Boża Gietrz­wałdzka otocz mnie swoją opieką do końca mego ziemskiego życia. Pragnę się oddać Tobie cały z duszą i ciałem. Broń mnie Matko Najświętsza od wszelkiego zła tutaj na ziemi, a w przyszłym życiu uchroń od wiecznego potępienia. Amen.

 

Ojcze nasz…, 3 x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Westchnienie, Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

 

DZIEŃ IX

 

Bądź pozdrowiona Królowo dusz w czyśćcu cierpiących. Ostatnią część Nowenny ofiaruję Ci, Królowo za wszystkich wiernych zmarłych, za dusze moich krewnych, bliźnich i znajomych; za tych wszystkich, którzy w czyśćcu spłaca­ją dług Boskiej Sprawiedliwości. Twojemu Orędownictwu, Królowo Najłaskawsza pole­cam wszystkie dusze zmarłych, które wymie­niam w codziennej modlitwie, a szczególnie te, o których nikt już nie pamięta.

Matko Najświętsza, przygarnij je do Swo­jego litościwego Serca i wprowadź je do świa­tłości wiekuistej. Niech i one kiedyś w niebie sławią Twoją dobroć i litość; razem z Tobą i wszystkimi Świętymi zażywają wiecznego wesela, którego i ja, z Twoją pomocą pragnę być uczestnikiem przez zasługi Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Ojcze nasz…, 3 x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Westchnienie, Litania do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej

 

 

 

LITANIA DO MATKI BOŻEJ GIETRZWAŁDZKIEJ

 

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo,  Matko Boża Gietrzwałdzka, módl się za nami.

Matko Boża Gietrzwałdzka, cudami słynąca,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nieustannie wstawiająca się za nami,

Matko Boża Gietrzwałdzka, błogosławiąca źródło wody cudownej,

Matko Boża Gietrzwałdzka, uzdrowienie chorych,

Matko Boża Gietrzwałdzka, pocieszycielko strapionych,

Matko Boża Gietrzwałdzka, ucieczko grzesznych,

Matko Boża Gietrzwałdzka, udzielająca wszelkiej pomocy,

Matko Boża Gietrzwałdzka, wypraszająca łaski,

Matko Boża Gietrzwałdzka, której tak zaufaliśmy,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do gorliwego odmawiania Różańca Świętego,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do czynienia pokuty,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do wstrzemięźliwości i  powściągliwości,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do miłości i wierności małżeńskiej,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do gorliwości i pobożności,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do skromności i czystości,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do uczciwości i sprawiedliwości społecznej,

Matko Boża Gietrzwałdzka, nawołująca do łagodności i cierpliwości,

Matko Boża Gietrzwałdzka, racz nas nawiedzić w smutkach i strapieniach naszych, wstawiaj się za nami

Matko Boża Gietrzwałdzka, racz otoczyć opieką rodziny nasze,

Matko Boża Gietrzwałdzka, racz uchronić naszych ojców, mężów, braci i cały naród od plagi pijaństwa,

Matko Boża Gietrzwałdzka, racz otoczyć swą macierzyńską opieką dzieci nasze,

Matko Boża Gietrzwałdzka, racz uchronić młodzież naszą od niewiary,

Matko Boża Gietrzwałdzka, racz zapalić pragnienie służby Bożej w sercach młodzieży naszej,

Matko Boża Gietrzwałdzka, racz być nam szczególną obroną w godzinę śmierci naszej.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Módl się za nami Matko Boża Gietrzwałdzka.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, Pani Gietrzwałdzkiej, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Podziel się z innymi:

ZBADAJ SWOJE SERCE

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA B

Brewiarz XXII Tydzień Okresu Zwykłego, II Tydzień Psałterza

 

Kolekta

Boże wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość, zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności, umocnij w nas wszystko, co dobre, i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Pierwsze czytanie Pwt 4, 1-2. 6-8

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu izraelskiego: „A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, których uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan Bóg waszych ojców.

Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy waszego Pana Boga, które na was nakładam. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: «Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny». Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?”

 

Psalm Ps 15, 1-5

Refren: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

Kto zamieszka na Twej górze świętej?

Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie

i mówi prawdę w swym sercu,

kto swym językiem oszczerstw nie głosi.

Refren: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

Kto nie czyni bliźniemu nic złego,

nie ubliża swoim sąsiadom,

kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę,

ale szanuje tego, kto się boi Pana.

Refren: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej,

kto nie daje swych pieniędzy na lichwę

i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.

Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

Refren: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie.

 

Drugie czytanie Jk 1, 17-18. 21b-22. 27

Czytanie z Listu św. Jakuba Apostoła. Bracia moi umiłowani: Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępuje z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. A przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata.

 

Ewangelia Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23

Słowa Ewangelii według św. Marka. Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie umytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?” Odpowiedział im: „Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: «Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi». Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji”.

Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: „Słuchajcie mnie wszyscy i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”.

 

Uczeń Jezusa ma na wzór swojego Mistrza dawać świadectwo prawdzie, inaczej nasza pobożność i religijność może zostać kiedyś oceniona jako obłudna. Łatwo przychodzi ocenianie nam innych, najczęściej po tym co zewnętrzne. Trudniej wykonać nam codzienny przegląd naszego serca, aby z pomocą Bożej łaski oczyścić je po całym dniu używania. Często zanim zło wyjdzie na zewnątrz z naszego serca pozwalamy mu spokojnie rosnąć w jakimś zapomnianym kąciku. Ileż razy w ciągu dnia przyjmujemy do swojego serca zalążki złych myśli, malutkie pragnienia posiadania więcej czy nowocześniej, okruchy udawania, szczypty zazdrości, kropelki pychy, pyłki braku zastanowienia i skupienia itd. itp. Dopóki te zalążki i drobimy w sercu nie zaowocują naszą konkretną postawą, zachowaniem, słowem nie zwracamy w zasadzie na nie uwagi. Pilnujemy naszych nabożeństw, jesteśmy co tydzień, a może nawet częściej na mszy świętej. Zwracamy uwagę na nasze pobożne rytuały. Gdy tu zawiedziemy szybko to zauważamy i skwapliwie korzystamy z sakramentu pojednania. Czy jednak zanosimy przed tron Bożego Miłosierdzia to co w naszym sercu cicho i stopniowo narasta i jest dalekie od miłości Boga i bliźniego?  Może warto w ciągu dnia w chwili spokojnego wytchnienia przez 3-5 minut przyjrzeć się naszym myślom, reakcjom, słowom, postawom, zachowaniom i jeśli trzeba nawrócić się, aby nie zaowocowały one w naszym życiu czymś gorszym. Jeśli nie poświęcimy naszemu sercu dostatecznej uwagi możemy w którymś momencie okazać się bardzo podobni do dzisiejszych Ewangelicznych faryzeuszy i uczonych w Piśmie.

 

Błogosławionego Dnia Pańskiego.   

Podziel się z innymi:

MYŚLĄC O UCHODŹCACH

Kiedy myślę o uchodźcach i całym zamieszaniu politycznym jakiego jesteśmy świadkami przychodzą mi do głowy trzy refleksje.

1. Pan Jezus wraz z Maryją i Józefem też byli uchodźcami. Czy przez obecne wydarzenia Bóg pragnie coś nam przekazać, nam katolikom, chrześcijanom XXI wieku?

2. Uczynki miłosierdzia względem ciała: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać. Czy czasami my wszyscy nie chcemy usprawiedliwić się jedynie przez praktykę uczynków miłosierdzia względem duszy, opuszczając czyny miłosierdzia. Rok Miłosierdzia rozpocznie się niedługo. A na koniec wszyscy będziemy sądzeni z miłości, również tej praktycznej.

3. Polska była już azylem dla emigrantów z niemal całej Europy w wiekach średnich i nowożytnych. Nasi przodkowie potrafili a my?  

Prośmy o światło i dary Ducha Świętego abyśmy zdali ten kolejny ważny egzamin w życiu i jako poszczególne osoby i jako naród. 

Podziel się z innymi:

10 MITÓW O RELIGII W SZKOLE

Jak zwykle na początku roku szkolnego wraca temat obecności religii w szkole. Być może podczas jakiegoś spotkania ze znajomymi zacznie się dyskusja na ten temat.

 

Oto 10 najpopularniejszych mitów, z którymi przyjdzie ci się zmierzyć:

 

MIT 1. Ilość obywateli RP popierających katechezę w szkole spada.

 

Nieprawda. Z badań przeprowadzonych przez CBOS w 2012 r. wynika, że Polacy zaakceptowali obecność lekcji religii w szkołach: 72 proc. ankietowanych jest za nauczaniem religii w publicznych placówkach oświatowych, podczas gdy w 1991 r. zwolenników jej powrotu było jedynie ok. 50 proc.

 

MIT 2. Religia nie liczy się do średniej ocen, dlatego uczniowie nie przejmują się tymi lekcjami.

 

Nieprawda. Od roku szkolnego 2007/2008 stopień ten jest wliczany do średniej ocen. 

 

MIT 3. Polska jest jedynym krajem w Europie, który prowadzi zajęcia katechetyczne w szkole. 

 

Nieprawda. W 9 krajach UE udział w szkolnych lekcjach religii jest obowiązkowy. Są to: Austria, Cypr, Dania, Finlandia, Grecja, Malta, Niemcy, Szwecja i Wielka Brytania.

 

Z kolei w 15 państwach UE udział w szkolnych lekcjach religii jest dobrowolny, w zależności od woli rodziców bądź samych uczniów w klasach ponadgimnazjalnych.

 

Są to: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Węgry i Włochy.

 

Co ciekawe, jedynie Białoruś i Słowenia zabroniły nauczania religii w szkole.

 

Polska z lekcjami religii w szkole nie jest wyjątkiem na mapie Europy. W wielu krajach europejskich tradycja nauczania religii w szkołach publicznych trwa nieprzerwanie od ponad 200 lat i w większości ma charakter wyznaniowy, a nie religioznawczy.

 

MIT 4. Nauka religii jest obowiązkowa.

 

Nieprawda. Obecnie w Polsce lekcje religii, podobnie jak etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz języki mniejszości narodowych czy etnicznych należą do grupy przedmiotów fakultatywnych.

 

Nauczanie tych przedmiotów staje się jednak obowiązkowe jeśli taką wolę wyrażą rodzice ucznia lub sam uczeń, o ile jest pełnoletni.

 

MIT 5. Za katechezę w szkołach powinien płacić bezpośrednio Kościół.

 

Nieprawda. Lekcje katechezy, choć nie są obowiązkowe, mają – jako jedne z niewielu zajęć w szkole – spełniać podstawową rolę wychowawczą. Religia nie ma przekazywać suchej wiedzy, ale pozwalać uczniom rozwijać osobowość, realnie dojrzewać. Uczyć się, jak być szczęśliwym.

 

Ponadto, choć katechezę finansujemy my wszyscy, to przecież wszyscy finansujemy też lekcje etyki, z których korzysta – jak dotychczas – niewielu uczniów. Na kogo mielibyśmy zatem przerzucić koszt tych zajęć?

 

Po drugie, zaprzestanie finansowania katechezy z budżetu państwa nie musi poprawić polskiego systemu oświaty. Bardzo wiele przykładów pokazuje, że automatyczne przeniesienie funduszy z jednego „worka” do drugiego (np. z katechezy na tablety lub stypendia dla ubogich uczniów) nie funkcjonuje.

 

Wynika to choćby z tego, że przygotowanie nowej infrastruktury dla zupełnie nowych rozwiązań z pewnością pochłonie wyższe środki lub będzie nieefektywne. Ponadto, mogą one nie zapewnić wychowawczej roli, którą pełnią lekcje religii (np. tablety dla uczniów).

 

MIT 6. Szkoła, by być świecka, musi być pozbawiona jakichkolwiek oznak religii. 

 

Nieprawda. Szkoła nie ma być świecka, ma być publiczna – odpowiadać wartościom wyznawanym przez członków społeczeństwa.

 

Religia w szkole jest nieobowiązkowa, coraz częściej uczniowie decydują się na etykę – i mają do tego prawo. Gdyby w danej szkole żaden rodzic i żaden uczeń nie zdecydował się na lekcje religii, to wówczas nikt by za nią nie płacił, nikt nie musiałby jej organizować.

 

MIT 7. Religia dyskryminuje dzieci z rodzin innych wyznań.

 

Nieprawda. Świadectwa nie zawierają informacji, czy uczeń uczęszczał na religię czy etykę i jakiego jest wyznania. 

 

Dyrektorium katechetyczne ustaliło również, że ocenę z religii katolickiej należy stawiać za „wiedzę religijną, aktywność, pilność i sumienność ucznia, natomiast nie powinno się tej oceny wystawiać za udział w praktykach religijnych. 

 

Co ważne, obowiązek organizacji lekcji religii spoczywa na dyrekcji konkretnej szkoły. Jeśli zgłosi się przynajmniej 7 chętnych na katechezę, lekcje odbywają się w klasach lub grupach międzyklasowych. Grupy międzyszkolne organizowane są dla 3 chętnych. Analogiczne przepisy jak w przypadku lekcji religii katolickiej, dotyczą organizowania lekcji religii innych wyznań, także dla wyznawców islamu czy judaizmu.

 

MIT 8. Religia w szkole jest oderwana od życia parafialnego i wspólnotowego.

 

Nieprawda. Zgodnie z przepisami Dyrektorium oraz w myśl rozporządzenia MEN z 1990 r. obowiązek troski o lekcje religii w szkołach na terenie parafii spoczywa na miejscowym proboszczu.

 

Najczęściej to on rekomenduje biskupowi (a w praktyce – odpowiedniej komórce kurii diecezjalnej) katechetów, którzy posiadają kwalifikacje i z którymi chciałby współpracować.

 

W niektórych diecezjach w Polsce, np. w archidiecezji katowickiej, obowiązki i prawa katechety (także w relacji do proboszcza) reguluje specjalny dokument: tzw. Statut katechety świeckiego. Co ważne, Dyrektorium zobowiązuje w sumieniu katolików do zapisania dzieci na szkolne lekcje religii.

 

MIT 9. W Polsce nigdy wcześniej nie było szkolnej katechezy.

 

Nieprawda. Religia w szkole to nie efekt porozumienia rządu z Watykanem (tzw. Konkordatu). Choć w 1950 r. władze zawarły z Episkopatem porozumienie, które miało regulować szkolną naukę religii, to w praktyce w 1961 r. rzeczywiście zakazano nauczania religii w szkołach. Katecheza wróciła dopiero w roku szkolnym 1990/91.

 

Co ciekawe, nauczanie religii przed epoką komunizmu zawsze znajdowało się w wykazie szkolnych przedmiotów nauczania, nawet podczas zaborów.

 

MIT 10. Katecheci nie mają pojęcia o pracy w szkole.

 

Nieprawda. Nauczyciele religii podejmują pracę w szkole na takich samych zasadach jak nauczyciele innych przedmiotów oraz muszą spełnić dodatkowe warunki.

 

Po pierwsze muszą posiadać imienne skierowanie do konkretnej placówki wystawione przez biskupa diecezjalnego. 

 

Po drugie – ich kwalifikacje określa porozumienie zawierane między ministrem edukacji narodowej a Konferencją Episkopatu Polski, a nie ustawa lub rozporządzenie ministerialne. Obecnie wymagane jest ukończenie studiów teologicznych oraz uzyskanie przygotowania pedagogicznego.

 

Nadzór nad nauczaniem religii w szkole pełnią zarówno wizytatorzy kościelni z kurii diecezjalnej jak też wizytatorzy z kuratorium oświaty.

 

Wizytacje kościelne kontrolują treść nauczania i jej metodykę oraz zgodność z programem, a także sprawdzają organizację lekcji religii. Wizytacje z kuratorium lub przeprowadzane przez dyrektora szkoły odnoszą się jedynie do metodyki nauczania oraz zgodności z programem a nie do treści katechetycznych.

 

*   *   *

 

Podsumowując, katecheza nie musi mieć negatywnego wpływu na całość systemu oświaty. Oczywiście, nie jest do końca jasne, co należy zrobić z problemami edukacji religijnej w jej obecnym stanie.

 

Biorąc udział w rozmowach na ten temat, pamiętajmy jednak o faktach. 

(źródło: http://www.deon.pl/religia/wiara-i-spoleczenstwo/art,1041,10-mitow-o-religii-w-szkole.html)

Podziel się z innymi:

SPIRALA GRZECHÓW

WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE MĘCZEŃSTWA ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA 

 

Kolekta

Boże, Ty chciałeś, aby święty Jan Chrzciciel był poprzednikiem Twojego Syna w narodzeniu i śmierci i oddał życie za prawdę i sprawiedliwość,  spraw, abyśmy nieustraszenie walczyli w obronie wiary, którą wyznajemy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie Jr 1, 17-19

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza. Pan skierował do mnie następujące słowa: „Przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną ze stali i murem spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż Ja jestem z tobą, mówi Pan, by cię ochraniać”.

 

Psalm Ps 71, 1-6. 15. 17

Refren: Usta me głoszą Twoją sprawiedliwość.

W Tobie, Panie, ucieczka moja,

niech wstydu nie zaznam na wieki.

Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości,

nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie.

Refren: Usta me głoszą Twoją sprawiedliwość.

Bądź dla mnie skałą schronienia

i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,

bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą.

Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca.

Refren: Usta me głoszą Twoją sprawiedliwość.

Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją,

Panie, Tobie ufam od młodości.

Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin,

od łona matki moim opiekunem,

Ciebie zawsze wysławiałem.

Refren: Usta me głoszą Twoją sprawiedliwość.

Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość

i przez cały dzień Twoją pomoc.

Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości

i do tej chwili głoszę Twoje cuda.

Refren: Usta me głoszą Twoją sprawiedliwość.

 

Ewangelia Mk 6, 17-29

Słowa Ewangelii według św. Marka. Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: „Nie wolno ci mieć żony twego brata”. A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał.

Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei. Gdy córka Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: „Proś mię, o co chcesz, a dam ci”. Nawet jej przysiągł: „Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa”.

Ona wyszła i zapytała swą matkę: „O co mam prosić?” Ta odpowiedziała: „O głowę Jana Chrzciciela”. Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: „Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela”. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę jego. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce.

Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.

 

Święty Jan Chrzciciel nie obawiał się nazywać grzechów po imieniu.

Swoje słowa kierował do wielkich i małych tego świata. Piętnując grzech Herodiady i Heroda naraził się na jej nienawiść i ostatecznie uwięzienie. Nawet przebywając w lochach pozostał do końca wierny swoim ideałom i swojej misji. Choć uwięziony był wewnętrznie wolny.

Dziś również, gdy Kościół nazywa grzechy po imieniu, ostrzega przed nimi  i piętnuje je, naraża się na wrogość, szyderstwo i nienawiść. Ileż osób chciałoby, aby w końcu zamilkł, a jeśli nie chce zamilknąć to, aby przestał wprost nazywać grzechy i zajął się czymś innym.

Uwikłanie w grzech.

Nie zdajemy sobie sprawy, jak jeden grzech rodzi kolejny, tworząc cały łańcuch uzależnień i powiązań. Wydaje się nam że jesteśmy całkowicie wolni, że możemy ze wszystkiego korzystać, że panujemy nad sytuacją. Choć pozostaje w nas cząstka dobra, choć mamy dobre pragnienia, choć sumienie czasami nas niepokoi, choć czasem chętnie posłuchamy czy poczytamy o przesłaniu Dobrej Nowiny, to stajemy się coraz bardziej uzależnieni od naszych grzesznych pożądań, przywiązani do przemijających wartości, zależni od opinii innych.

Historia Heroda i Herodiady pokazuje jak potrafi się nakręcać spirala złych przywiązań: od nieuporządkowanych relacji, przez niepokój, lęk,  do zawziętości, nienawiści i ostatecznie do zabójstwa.

Wewnętrzna wolność i wierność przesłaniu Ewangelii jest dziś przeciwstawiona wewnętrznemu zniewoleniu i stopniowemu zagłuszaniu szlachetnych poruszeń serca i dobrych pragnień. Czy więcej w nas pierwszej czy drugiej postawy?

Lęk przed opinią innych.

Lęk przed utratą zdrowia, dobrego imienia, czasem życia, ze względu na wierność Ewangelii.

A Jezus przypomina ” Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, jeżeli duszy zabić nie mogą”.

Dziś za rzeczywistą wierność Ewangelii, również trzeba, prędzej czy później, zapłacić odpowiednią cenę.

Wybór jak zawsze należy do nas….

 

Błogosławionego dnia.

Podziel się z innymi:

MĘCZEŃSTWO ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA

24 czerwca – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA

29 sierpnia – WSPOMNIENIE OBOWIĄZKOWE MĘCZEŃSTWA ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA

 

Jan Chrzciciel urodził się w Judei, według tradycji w Ain Karim, jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety (Łk 1, 5-80). Jego narodzenie z wcześniej bezpłodnej Elżbiety i szczególne posłannictwo zwiastował Zachariaszowi archanioł Gabriel, kiedy Zachariasz jako kapłan okadzał ołtarz w świątyni (Łk 1, 8-17).

Przyszedł na świat w sześć miesięcy przed narodzeniem Jezusa (Łk 1, 36). Przy obrzezaniu otrzymał imię, zgodnie z poleceniem anioła. Z tej okazji Zachariasz wyśpiewał kantyk, w którym sławi wypełnienie się obietnic mesjańskich i wita go jako proroka, który przed obliczem Pana będzie szedł i gotował mu drogę w sercach ludzkich (Łk 1, 68-79).

Kantyk ten wszedł na stałe do liturgii i stanowi istotny element codziennej porannej modlitwy Kościoła – Jutrzni. Poprzez swoją matkę, Elżbietę, Jan był krewnym Jezusa (Łk 1, 36).

 

Św. Łukasz przekazuje nam w Ewangelii następującą informację: „Dziecię rosło i umacniało się w duchu i przebywało na miejscach pustynnych aż do czasu ukazania się swego w Izraelu” (Łk 1, 80). Można to rozumieć w ten sposób, że po wczesnej śmierci rodziców będących już w wieku podeszłym, Jan pędził żywot anachorety, pustelnika, sam lub w towarzystwie innych. Nie jest wykluczone, że mógł zetknąć się także z Esseńczykami, którzy wówczas mieli nad Morzem Martwym w Qumram swoją wspólnotę.

 

Kiedy miał już lat 30, wolno mu było według prawa występować publicznie i nauczać. Podjął to dzieło nad Jordanem, nad brodem w pobliżu Jerycha.Czasem przenosił się do innych miejsc, np. Betanii (J 1, 28) i Enon (Ainon) w pobliżu Salim (J 3, 23). Swoje nauczenie rozpoczął w piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza (Łk 3, 1), czyli w 30 r. naszej ery według chronologii, którą się zwykło podawać.

 

Jako herold Mesjasza Jan podkreślał z naciskiem, że nie wystarczy przynależność do pokolenia Abrahama, ale trzeba czynić owoce pokuty, trzeba wewnętrznego przeobrażenia. Na znak skruchy i gotowości zmiany życia udzielał chrztu pokuty (Łk 3, 7-14; Mt 3, 7-10; Mk 1, 8). Garnęła się do niego „Jerozolima i cała Judea, i wszelka kraina wokół Jordanu” (Mt 3, 5; Mk 1, 5). Zaczęto nawet go pytać, czy przypadkiem on sam nie jest zapowiadanym Mesjaszem. Jan stanowczo rozwiewał wątpliwości twierdząc, że „Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie: ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów” (Mt 3, 11).

 

Na prośbę Chrystusa, który przybył nad Jordan, Jan udzielił mu chrztu.

 

Potem świadczył o Nim wobec tłumu: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” (J 1, 29. 36).

Na skutek tego wyznania przy Chrystusie Panu zjawili się dwaj pierwsi uczniowie – Jan i Andrzej, którzy dotąd byli uczniami św. Jana (J 1, 37-40).

 

Na działalność Jana szybko zwrócili uwagę starsi ludu. Bali się jednak jawnie przeciwko niemu występować, woleli raczej zająć stanowisko wyczekujące (J 1, 19; Mt 3, 7).

 

Osobą Jana zainteresował się także władca Galilei, Herod II Antypas (+ 40), syn Heroda I Wielkiego, który nakazał wymordować dzieci w Betlejem. Można się domyślać, że Herod wezwał Jana do swojego zamku, Macherontu. Gorzko jednak pożałował swojej ciekawości. Jan bowiem skorzystał z tej okazji, aby rzucić mu prosto w oczy: „Nie wolno ci mieć żony twego brata” (Mk 6, 18).

 

Rozgniewany król z poduszczenia żony brata Filipa, którą ku ogólnemu oburzeniu Herod wziął za własną, wydalając swoją żonę prawowitą, nakazał Jana aresztować.

 

W dniu swoich urodzin wydał ucztę, w czasie której pijany pod przysięgą zobowiązał się dać córce Herodiady, Salome, wszystko, o cokolwiek zażąda.

Ta po naradzeniu się z matką zażądała głowy Jana.

Herod nakazał katowi wykonać wyrok śmierci na Janie i jego głowę przynieść na misie dla Salome (Mt 14, 1-12). Jan miał wtedy trzydzieści kilka lat.

 

Jezus wystawił Janowi świadectwo, jakiego żaden człowiek z Jego ust nie otrzymał: „Coście wyszli oglądać na pustyni? (…) Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela” (Mt 11, 7-11; Łk 7, 24-27).

 

Jan Chrzciciel jako jedyny wśród świętych Pańskich cieszy się przywilejem, iż obchodzi się jako uroczystość dzień jego narodzin -24 czerwca.

U wszystkich innych świętych obchodzimy jako święto dzień ich śmierci jako dzień ich narodzin dla nieba. Ponadto w kalendarzu liturgicznym znajduje się także wspomnienie męczeńskiej śmierci św. Jana Chrzciciela, obchodzone 29 sierpnia.

 

W Janie Chrzcicielu uderza jego świętość, życie pełne ascezy i pokuty, siła charakteru, bezkompromisowość.

Był pierwszym świętym czczonym w całym Kościele.

Jemu dedykowana jest bazylika rzymska św. Jana na Lateranie, przy której przez prawie 1000 lat mieli swoją siedzibę papieże. 

 

 

Dziś w Bazylice Archikatedralnej w Warszawie pod wezwaniem Męczeństwa św. Jana Chrzciciela uroczysta msza święta pontyfikalna o godzinie 18.00

Podziel się z innymi:

SZANOWNE ZDROWIE

Coś jest w powiedzeniu, że aby chorować to trzeba być zdrowym 🙂 (a do tego silnym i cierpliwym). Ostatnio niewiele pisałam, bo pomijając wszystko inne moje oczy przestały działać jak należy i nie wynikało to tylko ze zwykłego przemęczenia wzroku czy wieku. Potrzeba było trochę wolnego czasu, żeby w podręczniku dla kardiologów przeczytać zalecenie, że od momentu podawania chorym (szczególnie po zawałach) leków należy jednocześnie zadbać o ich oczy, gdyż leki te wywołują zespół suchego oka i wszystkie jego daleko idące konsekwencje do utraty wzroku włącznie. Zawał przeszłam ponad 7 lat temu i przez ten czas moje oczy wycierpiały swoje. Przyjmowanie odpowiednich kropli, maści itp przynosiło chwilową (kilkudniową lub tygodniową) ulgę, ale generalnie było coraz gorzej. „Sił w oczach” starczało jedynie na pracę, ale już nie na pisanie swoich refleksji na blogu czy korespondencję mailową.  Teraz czekam na kolejną wizytę u okulisty i mam nadzieję, że  może będzie trochę lepiej. O innych skutkach ubocznych jakie leki ratujące życie po zawale wywołały w moim organizmie, może jeszcze kiedyś napiszę, ale to nie blog dla medyków :-), więc nie będę zanudzać. Pozostała diagnostyka serca, trzustki i kolejnego pheo (?) co się rozwinął pomiędzy łukiem aorty a kręgosłupem w toku. Do ataków bólu można się przyzwyczaić, tylko potem coraz dłużej dochodzę do siebie. 🙂 Upały, których wszyscy doświadczyliśmy, chyba że ktoś był na Wyspach Brytyjskich czy w Skandynawii to nie odczuł, trochę spowolniły moje tempo działania, ale idzie ochłodzenie, więc jest nadzieja, że będę miała siłę dotrzeć na wszystkie badania i wizyty u specjalistów.

W tym wszystkim Pan nieustannie wspiera i doświadczam Jego pomocy, opieki i umocnienia.  Z serca dziękuję wszystkim za dotychczasowe modlitwy i pokornie proszę o dalszą modlitewną pamięć.    

Podziel się z innymi:

MODLITWA O POKÓJ

Modlitwa o pokój Tomasza Mertona

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ojcze wszystkiego, Stworzycielu i Władco Wszechświata, Panie Dziejów, którego dzieła są bez skazy, którego współczucie dla błędów ludzkich jest niewyczerpane, w Twojej woli nasz pokój.

Wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, która wznosi się do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata, w którym zapomniano o Tobie, w którym nie wzywa się Twojego imienia, w którym drwi się z Twoich praw i ignoruje Twoją obecność. Albowiem nie znając Ciebie, nie żyjemy w pokoju.

Pomóż nam zapanować nad orężem, który grozi, że zapanuje nad nami. Pomóż nam wykorzystać naukę dla pokoju i bogactwa, nie dla wojny i zniszczenia. Pokaż nam, jak wykorzystać energię nuklearną dla dobra, nie dla zguby dzieci naszych dzieci.

Rozwiąż wewnętrzne sprzeczności, które rosną w nas niewiarygodnie i nieznośnie. Są one zarazem udręką i błogosławieństwem: gdybyś bowiem nie zostawił nam światła sumienia, nie musielibyśmy cierpieć. Naucz nas wytrwałości w bólu, męce i niepewności. Naucz nas jak czekać i jak ufać. Obdarz światłem, obdarz siłą i cierpliwością wszystkich, którzy pracują na rzecz pokoju.

Podziel się z innymi:

SIERPNIOWE RÓŻE RÓŻAŃCOWE KWITNĄ DLA JEZUSA I MARYI

TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO –  SIERPIEŃ 2015

 

1 RÓŻA

1. BARKA                WNIEBOWZIĘCIE NMP

2. MOHEREK          UKORONOWANIE NMP

3. JANUSZ               ZWIASTOWANIE NMP

4. BIEDRONKA      NAWIEDZENIE

5. ANNA                   NARODZENIE PANA JEZUSA

6. PAULA                 OFIAROWANIE PANA JEZUSA

7. MAGDA               ODNALEZIENIE PANA JEZUSA

8. KRZYŚ                  CHRZEST W JORDANIE

9. DANUTA S.          WESELE W KANIE

10.TERESA_SKW    NAUCZANIE PANA JEZUSA

11. MALUTKA         PRZEMIENIENIE

12. ELLA                   USTANOWIENIE EUCHARYSTII

13. TERESA-TESIA  MODLITWA W OGRÓJCU

14. KARINA              BICZOWANIE

15. ANIA S.               CIERNIEM KORONOWANIE

16. ANNA CH.          DROGA KRZYŻOWA

17. JOLANTA           ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

18. MAGDALENA   ZMARTWYCHWSTANIE

19. JAN W.               WNIEBOWSTĄPIENIE

20. MARIA               ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

 

2 RÓŻA

1. ALA                     ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

2. BARBARA S.      ZMARTWYCHWSTANIE

3.  PIOTR K.            WNIEBOWSTĄPIENIE

4. RUTH                  ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

5. STENIA               WNIEBOWZIĘCIE NMP

6. DOROTA             UKORONOWANIE NMP

7. WANDA              ZWIASTOWANIE NMP

8. RAFAŁ                NAWIEDZENIE

9. ANIA EM.           NARODZENIE PANA JEZUSA

10.URSZULA          OFIAROWANIE PANA JEZUSA

11. JOLA                  ODNALEZIENIE PANA JEZUSA

12. ŚP. ZYGMUNT   CHRZEST W JORDANIE

i JOLA

13. RENIA            WESELE W KANIE

14. MARTA          NAUCZANIE PANA JEZUSA

15. EWELINA      PRZEMIENIENIE

16. MONIKA        USTANOWIENIE EUCHARYSTII

17. JADWIGA      MODLITWA W OGRÓJCU

18. WIESIA           BICZOWANIE

19. PATRYK         CIERNIEM KORONOWANIE

20. HANKA           DROGA KRZYŻOWA

 

3 RÓŻA

1. WANDA           WESELE W KANIE

2. MONIKA           NAUCZANIE PANA JEZUSA

3. IWONA              PRZEMIENIENIE

4. IWONA              USTANOWIENIE EUCHARYSTII

5. JOLA                  MODLITWA W OGRÓJCU

6. AGA                   BICZOWANIE

7. MAGDALENA   CIERNIEM KORONOWANIE

8. KASIEK             DROGA KRZYŻOWA

9. ULA                    ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

10. ULA_Z.            ZMARTWYCHWSTANIE

11. MICHAŁ          WNIEBOWSTĄPIENIE

12. GRAŻYNA      ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

13. MARYSIA B.  WNIEBOWZIĘCIE NMP

14. JADZIA CZ.     UKORONOWANIE NMP

15. URSZULA G.   ZWIASTOWANIE NMP

16. EDYTA MS.     NAWIEDZENIE

17. JANUSZ           NARODZENIE PANA JEZUSA

18. BOŻENA         OFIAROWANIE PANA JEZUSA

19. JANINA            ODNALEZIENIE PANA JEZUSA      

20. ANIA                CHRZEST W JORDANIE

 

4 RÓŻA

1. JOANNA               DROGA KRZYŻOWA

2. WERA                   ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

3. LILIANA               ZMARTWYCHWSTANIE

4. ALICJA                 WNIEBOWSTĄPIENIE

5. ELŻBIETA K.       ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

6. STANISŁAW        WNIEBOWZIĘCIE NMP

7. MIRA                     UKORONOWANIE NMP

8. IZABELA               ZWIASTOWANIE NMP

9. HALINA                NAWIEDZENIE

10. GRAŻYNA          NARODZENIE PANA JEZUSA

11. SŁAWEK             OFIAROWANIE PANA JEZUSA

12. ANNA S.              ODNALEZIENIE PANA JEZUSA      

13. RENATA              CHRZEST W JORDANIE

14. MARYSIA           WESELE W KANIE

15. RENATA M.        NAUCZANIE PANA JEZUSA

16. BRONISŁAW      PRZEMIENIENIE

17. EWELINA            USTANOWIENIE EUCHARYSTII

18. BEATA                 MODLITWA W OGRÓJCU

19. MISZELINA         BICZOWANIE

20. KAROLINA B.     CIERNIEM KORONOWANIE

 

5 RÓŻA

1. AGNIESZKA KINGA     DROGA KRZYŻOWA

2. HALINA                           ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

3. TERESA                           ZMARTWYCHWSTANIE

4. EWA                                 WNIEBOWSTĄPIENIE

5. IRENA                              ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

6.  DANUTA                         WNIEBOWZIĘCIE NMP

7.  EWA C.                            UKORONOWANIE NMP

8.  GALINA K.                      ZWIASTOWANIE NMP

9.  MALWINA M.              NAWIEDZENIE

10. HALINA                        NARODZENIE PANA JEZUSA

11. LIDKA                          OFIAROWANIE PANA JEZUSA

12. EDYTA                         ODNALEZIENIE PANA JEZUSA

13. MAGDA                        CHRZEST W JORDANIE

14. DANUTA                      WESELE W KANIE

15. MARIA                          NAUCZANIE PANA JEZUSA

16. AGATA                          PRZEMIENIENIE

17. ASIA                              USTANOWIENIE EUCHARYSTII

18.  MAŁGOSIA                 MODLITWA W OGRÓJCU

19.  AGATA                        BICZOWANIE

20. AGATA T.                     CIERNIEM KORONOWANIE

 

6 RÓŻA

1. KRYSTYNA                   PRZEMIENIENIE

2. DARIUSZ                        USTANOWIENIE EUCHARYSTII

3. WIOLA                            MODLITWA W OGRÓJCU

4. SYLWIA                          BICZOWANIE

5. AGNIESZKA                   CIERNIEM KORONOWANIE

6. ADRIANA                       DROGA KRZYŻOWA

7. KRYSTYNA II                 ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

8. ALICJA                             ZMARTWYCHWSTANIE

9.  MARTA ANNA               WNIEBOWSTĄPIENIE

10. LUCYNA                        ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

11. IWONA                           WNIEBOWZIĘCIE NMP

12. MARTA MARIA            UKORONOWANIE NMP

13. MICHAŁ GRZEGORZ   ZWIASTOWANIE NMP

14. KACPER                          NAWIEDZENIE

15. MARZENA                      NARODZENIE PANA JEZUSA

16.

17.

18. 

19. 

20.

 

29 sierpnia do 6 Róży dołączyła MARZENA. Powitajmy ją serdecznie w naszej wspólnocie i otoczmy jej intencje naszą modlitwą.

Najświętsza Maryja Panna zapraszała i nadal nieustannie zaprasza do wspólnej modlitwy różańcowej. Na Jej zaproszenie odpowiedziały i odpowiadają poszczególne osoby tworząc wspólnoty różańcowe na całym świecie. Również nasza mała wspólnota ŻYWEGO RÓŻAŃCA, gromadząca się w tym miejscu globalnej sieci, odpowiada na cichą prośbę Niepokalanej Matki.

Każda z osób, która zobowiązuje się do codziennego odmawiania jednej tajemnicy, włącza się duchowo do wspólnej modlitwy, w wyniku czego wszyscy członkowie danej Róży razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków Róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili codziennie cały różaniec. Nie odmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi.

Modlitwa różańcowa, w trakcie której coraz bardziej łączymy się z naszym Panem, rozważając kolejno tajemnice naszego Zbawienia, przemienia nas wewnętrznie, pozwala rozwijać te wszystkie postawy naszego serca, dzięki którym coraz bardziej upodabniamy się do Jezusa Chrystusa i Jego Niepokalanej Matki. Nie ma takiej sytuacji w życiu współczesnego człowieka, której nie można by zanurzyć w jednej z tajemnic różańcowych.   

 

* * *

Gdy na dwa dni przed jego śmiercią, zapytano o. Pio, co miałby ważnego do przekazania ludziom, odpowiedział: „Chciałbym zaprosić wszystkich grzeszników z całego świata, aby kochali Matkę Bożą. Odmawiajcie zawsze różaniec. I odmawiajcie go tak często, jak tylko możecie. Szatan stara się zawsze zniszczyć tę modlitwę, ale mu to się nigdy nie uda. To jest modlitwa Tej, która króluje nad wszystkim i wszystkimi. To ona nauczyła nas modlić się na różańcu, tak ja Jezus nauczył nas mówić Ojcze nasz.”

* * *

„W Watykanie w Kaplicy Sykstyńskiej jest ogromny obraz, namalowany na wielkiej ścianie. Przedstawia „Sąd Ostateczny”. Mnóstwo postaci: Chrystus, u jego boku Maryja, aniołowie, Apostołowie i rzesze ludzkie, podnoszące się z tej ziemi ku niebu. Ale jeden fragment szczególnie nas zastanawia – oto potężny Duch Boży dźwiga z otchłani człowieka, uczepionego na różańcu ! „

* * *

Biskup, który miał zadecydować, czy wyświęcić na kapłana przyszłego proboszcza z Ars, bał się podjęcia takiej decyzji, ponieważ św. Jan Maria Vianney nie dawał sobie rady z nauką. W końcu biskup postawił decydujące pytanie: „Czy umiesz odmawiać różaniec?”, „Kocham tę modlitwę!” odpowiedział Vianney. Słysząc taką odpowiedź biskup powiedział: „Wyświęćmy go. Będzie dobrym księdzem”.

* * *

Pewien student uniwersytetu jadący pociągiem z Dijon do Paryża zajął miejsce obok skromnie ubranego mężczyzny, który odmawiał różaniec, wolno przesuwając paciorki w palcach. „Proszę skorzystać z mojej rady i wyrzucić ten różaniec przez okno i trochę poczytać, co na temat wiary w Boga mówi nauka. Proszę mi dać pański adres a ja prześlę panu literaturę, która panu w tej sprawie pomoże”. Mężczyzna podał młodemu człowiekowi wizytówkę: „Ludwik Pasteur, Dyrektor Instytutu Badań Naukowych, Paryż”. Ludwik Pasteur był jednym z największych naukowców w XX wieku i twórcą nowoczesnej bakteriologii. Każdego dnia odmawiał różaniec!

* * *

Kamery telewizyjne zarejestrowały, że kiedy senator Robert Kennedy został śmiertelnie raniony przez zamachowca, jego ostatnim ruchem było sięgnięcie do kieszeni, wyjęcie różańca i przytulenie go do swego serca.

* * *

 

Niepokalanemu Sercu Maryi  oraz orędownictwu i opiece apostołów Różańca Świętego wszystkich Was polecam, prosząc dla każdego i każdej  z Was o wszelkie potrzebne łaski i dary z wysoka, o Boże błogosławieństwo w Waszych sprawach na każdy dzień.

Jeśli Ty miła czytelniczko/czytelniku chciałabyś / chciałbyś dołączyć do wspólnej internetowej modlitwy różańcowej poprzez codzienne odmawianie jednej dziesiątki różańca świętego to serdecznie Ciebie zapraszamy.

Jezus Chrystus i Matka Boża Fatimska Królowa Różańca Świętego czekają na Ciebie, w którejś z tajemnic życia naszego Zbawiciela  …

Zgłoszenie możesz zostawić w komentarzach pod tą notką, lub skorzystać z maila barbara.karpinska@vp.pl.

Opiekunem duchowym Blogowego Żywego Różańca jest ks. Grzegorz Kalamarz.

Zmiana tajemnic publikowana jest każdego 1-go dnia miesiąca oraz każdorazowo po nadejściu nowego zgłoszenia o przystąpieniu do wspólnej modlitwy.

Podziel się z innymi: