MEDYTACJA O ŚWIĘTYM IGNACYM Z LOYOLI

NA WIĘKSZĄ CHWAŁĘ BOGA – CZYLI MEDYTACJA O ŚWIĘTYM KTÓRY ROZPŁOMIENIA SERCA I UMYSŁY WIELU LUDZI

 

 

Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, Ty wezwałeś św. Ignacego do Towarzystwa Twojego Syna, aby zapalony Jego miłością rozpłomieniał umysły i serca do szukania większej Twojej chwały, aby większą służbę Twoją rozszerzał po całej ziemi, i ludowi Twojemu dał społeczność zakonną, odznaczającą się apostolską miłością w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

(z Prefacji o św. Ignacym Loyoli).

 

 

Pociągający i wychowujący przykład świętych

Święci to ludzie, którzy dziełem swego życia wyznaczali miejsce spotkania umysłów i serc przy źródle prawdy i miłości, tj. przy Bogu.

Chcemy wspomnieć w naszej medytacji z wielkim szacunkiem św. Ignacego Loyolę i uczyć się od niego, jak należy być sobą, jak kochać Kościół i jak żyć sprawami społeczności, aby ją przemieniać w Bożą. Jak ratować ją przed kultem fałszywej wielkości, wyrosłej z chaosu myśli, zagubienia i takiego stylu życia jakby Boga nie było.

Święci są potrzebni także nam, ludziom żyjącym w końcu XX wieku, bo służą pomocą w rozeznaniu prawdziwych wartości, byśmy nie czcili „potworków cywilizacyjnych”, tylko czcili jedynego Boga – źródło wszelkiej świętości.

Skojarzmy w tej medytacji odległe czasy XVI wieku ze współczesnymi nam. Pomyślmy o tym świętym człowieku o imieniu Ignacy jako o kimś bliskim, mimo dzielących nas czterech wieków. Tę bliskość odnajdziemy w jego zmaganiach z samym sobą, w pragnieniach podobnych do naszych, często nie uporządkowanych, w przeżywaniu wielu lęków, cierpień fizycznych, pokus, w doświadczeniu zła, szamotaniny, co wybrać, aby zrealizować należycie swoje powołanie i by pomóc w odkryciu go innym.

 

 

Wszelki czas jest dobry dla uświęcenie człowieka

 

Ignacemu przyszło żyć w ciekawych, a zarazem trudnych czasach, co mobilizowało go do ofiarnych czynów i do walki o osiągnięcie wyznaczonych sobie ideałów. Burzliwy wiek XVI to także rozdarcie jedności chrześcijaństwa przez wystąpienie Lutra, skłócenie ze sobą społeczności religijnych, brak posłuszeństwa Kościołowi w dużej części Europy. Zburzenie wizji ładu religijnego i społecznego, proponowanie nowego stylu, ofiarowanie jednostce pełnej autonomii w wyborze prawd podanych do wierzenia i zachęcanie do gromadzenia wszelkiego rodzaju przeżyć zmysłowych, a także kuszenie dalekimi podróżami w nieznane – to wszystko stanowiło najbliższy krąg życia naszego Świętego.

Pomyśl o nim, o jego czasach, byś nie sądził, że tylko ty żyjesz w trudnych dziejowych chwilach; byś nie narzekał, bo wszelki czas jest dobry do owocnego działania łaski Boga, także i ten, w którym ty żyjesz.

Jak bowiem kiedyś zapalał on do czynów i ofiar zwyczajnych ludzi, tak i dzisiaj powinien zrodzić świętych.

Do czasu nawrócenia Ignacy był człowiekiem oddanym marnościom tego świata.

Wierzył mocno, lecz nie żył według wiary.

Był rozmiłowany w elegancji i w rzemiośle rycerskim.

Uległ ówczesnym modom, tj. prowadzeniu pojedynków, grom hazardowym, miłostkom.

Cechowała go wierność wobec swojego króla, pana; był bowiem paziem, rycerzem-dworzaninem i legitymował się rycerskim honorem.

Miał także swoją damę serca i żył pragnieniem zdobycia jej.

To był Ignacy sprzed nawrócenia, jakże podobny do nas.

 

Podczas tego rozważania spójrz na swoje życie, może ma ono wyraźną granicę, wytyczoną przez nawrócenie, jak u Ignacego. Może jest jakoś podobne do jego życia poprzez radykalizm nawrócenia, a zarazem przez rozłożony w czasie proces powrotu do Boga.

Różne sposoby powołania do świętości

Dla Ignacego zmiana zaczęła się nagle. Strzaskana kulą armatnią noga (podczas dowodzenia obroną twierdzy Pampeluny) sprawiła, że trzeba było pożegnać się z karierą wojskową i porzucić myśl o bohaterskich czynach.

Rozważaj także i ty, jak w twoim życiu Bóg poprzez zwyczajne i niezwykłe wydarzenia przemieniał ciebie?

Jak kształtował twoje pragnienia i jak kazał konfrontować je z twardą rzeczywistością?

Podziękuj za te niezwykłe ingerencje Boże w dzieje świata, za upadek Szawła, za kulę armatnią godzącą w dumnego rycerza Iniga Loyolę i za tobie tylko znane, twoje małe i wielkie, zesłane ci od Boga doświadczenia.

Pomyśl, jak mówisz o tym, co cię spotyka; i czy dostrzegasz w tym łaskę dla twojej przemiany?

 

 

Reformować najpierw siebie

 

Powracający do zdrowia Ignacy na zamku w Loyoli czyta pobożne średniowieczne książki i pod wpływem tych lektur zaczyna się powoli otwierać na widzenie innego świata, innych wartości, innej służby i sławy. Zaczyna rozumieć postępowanie świętych , a ich trudne czyny zaczynają budzić w nim podziw.

W czasach powszechnych odstępstw i zdrad nie odchodzi od Kościoła; on go kocha, a nie krytykuje; reformę zaczyna od siebie i przyznaje się z pokorą do świętego i grzesznego Kościoła, prosząc o opiekę nad swoim losem.

Pracuje nad sobą, dba o postęp w doskonałości.

Podejrzewany kilkakrotnie o herezję i skazany na więzienie, cierpi niewinnie. Oczyszczony z zarzutów ciągle rozpoznaje , co ma czynić dalej, jaka jest wola Boża względem niego.

Zdobywa na paryskim uniwersytecie gruntowną wiedzę, stopnie naukowe.

Wiele pomaga innym, dzieli się z nimi własnym doświadczeniem duchowym.

Owładnięty wielkim pragnieniem pomocy w zbawieniu ludzi i w zaprowadzeniu Bożego ładu w ich życiu, pisze dla nich małą książeczkę Ćwiczenia duchowne.

Odprawiającym te ćwiczenia każe wpatrywać się we wzór Chrystusa i współpracować z Jego łaską, rozgrzewając dla Niego swój intelekt, wolę i uczucia.

 

Postawi w nich trzy zasadnicze pytania:

Co uczyniłem dla Chrystusa?

Co czynię?

Co zamierzam czynić?

Stawianie tych pytań i udzielanie na nie odpowiedzi w naszym życiu to odkrywanie sekretu naszego nawracania się.

 

 

Serdeczna rozmowa ze Świętym

 

Podziękuj Bogu za tego Świętego, za jego świadectwo życia, za to że potrafił znajdować Boga we wszystkich rzeczach; za jego kontemplację w działaniu; za badanie i rozeznawanie działania duchów; za potwierdzenie przez niego swej wiary czynami i za to, że założony przez niego zakon uczy przez wieki ludzi poprawnie myśleć, wybierać i działać po chrześcijańsku.

Może teraz i dla ciebie ten szesnastowieczny święty stał się pomocą w odnalezieniu drogi do Boga, działającego w świecie, w Kościele, i w twoim życiu.

Zakończ medytację serdeczną rozmową z tym Świętym i mów mu o wszystkim, co ci serce podpowie.

 

 

ks. Stanisław Groń SJ


http://www.gron.com/Loyola_med.html

Podziel się z innymi:

JEDYNY JEZUITA PŁCI ŻEŃSKIEJ — INFANTKA HISZPAŃSKA JUANA

JEDYNY JEZUITA PŁCI ŻEŃSKIEJ — INFANTKA HISZPAŃSKA JUANA

Jako przyczynek do historii o nieudanej próbie założenia żeńskiej gałęzi Towarzystwa Jezusowego warto podać krótką informację o jedynej kobiecie, której św. Ignacy nie odmówił ślubów zakonnych i przynależności przez osiemnaście lat do Towarzystwa.

Wieść o przyjęciu Izabeli Roser i jej dwóch towarzyszek do Towarzystwa Jezusowego dotarła rychło do Hiszpanii i wzbudziła istną lalę „powołań” żeńskich do zakonu Jezuitów. Dostojne damy z Barcelony, Gandii, Ewory i Walencji, popierane w swych zamiarach przez niezbyt roztropnych ojców Araoza i Oviedo, słały do Ignacego listy z prośbami o przyjęcie ich pod posłuszeństwo Towarzystwa. Należały do ich grona osobistości naprawdę wybitne: Pani Eleonora Mascarenhas, wychowawczyni dzieci cesarza Karola V, dobra znajoma św. Ignacego; Juana de Mendosa, szwagierka św. Franciszka Borgiasza; księżniczka Juana de Cardona i inne. Także i zakonnice, np. s. Teresa Rejadell i s. Jeronima Oluja z towarzyszkami, benedyktynki z barcelońskiego klasztoru św. Klary, usilnie błagały Ignacego o przyjęcie ich pod kierownictwo i posłuszeństwo Towarzystwa, widząc w tym jedyny skuteczny środek reformy ich klasztoru. Ignacy, pouczony przykrym doświadczeniem, był nieustępliwy i wszystkie te prośby i nalegania kwitował odpowiedzią odmowną. Wiemy, że w 1547 r. uzyskał od Stolicy Świętej zwolnienie od opieki nad kobietami żyjącymi wspólnie i chcącymi oddać się pod posłuszeństwo Towarzystwa. Od raz powziętej i przez papieża Pawła III zatwierdzonej decyzji nie mógł i nie chciał odstępować.

Ale na ogół nie ma reguł bez wyjątków. Ignacy też musiał w jednym jedynym wypadku uczynić wyjątek. Działały tu względy, które wolno nazwać vis maior i którym nie można było się przeciwstawić. Na półtora roku przed swą śmiercią zgodził się Ignacy na przyjęcie do Towarzystwa Jezusowego infantki hiszpańskiej, księżniczki Juany, córki Karola V. Wyjątek ten otoczono największą tajemnicą, by uniknąć plotek, żalów i pretensji innych pań, którym dano odpowiedź

Juana urodziła się w roku 1535. Była dzieckiem niezwykle uzdolnionym i rychło zdobyła świetne wykształcenie humanistyczne. Mając lat siedemnaście poślubiła w 1552 r. chorowitego, młodszego o rok od siebie królewicza portugalskiego Jana Emmanuela, syna Jana III i Katarzyny, siostry Karola V, czyli syna swej ciotki. W małżeństwie tym żyła Juana zaledwie dwa lata, bo już w styczniu 1554 r. zmarł jej młodociany małżonek. Niedługo po jego śmierci urodził się syn pogrobowiec, Sebastian, ostatni z portugalskiej dynastii Avizów.

Pobyt na dworze lizbońskim musiał być dla Juany po śmierci męża niemiły, bo zdawszy wychowanie dziecka królowej Katarzynie, babce Sebastiana, wróciła na dwór ojca do Hiszpanii. Karol V wysoko cenił rozum i talent polityczny swej córki. Podczas pobytu syna Filipa (późniejszego Filipa II) w Anglii mianował Juanę regentką Hiszpanii.

Juana od dawna znała jezuitów, a teraz była pod szczególnym wpływem i urokiem św. Franciszka Borgiasza, przyjaciela rodziny cesarskiej, ongiś wicekróla Katalonii, obecnie zaś komisarza zakonu Towarzystwa Jezusowego w Hiszpanii. Młoda wdowa, zrażona do świata, trochę też pewnie egzaltowana, poprosiła przez wstawiennictwo Borgiasza o przyjęcie do Towarzystwa. Sprawa ta była otoczona tajemnicą i księżniczka występowała pod fikcyjnym nazwiskiem Mateusza Sancheza. Było to w roku 1554.

Ignacy wobec takiej prośby znalazł się w nielada kłopocie. Co innego pani Roser, a co innego córka cesarska! Czy wypadało, czy można było odmówić infantce? Po naradzie z poważnymi ojcami — z Nadałem, Olave, Polanco, Gonsalvesem da Camara i Krzysztofem Madridem — opracował memoriał w dniu 26.10.1554 r., na mocy którego zgodzono się na przyjęcie „Mateusza Sancheza” do Towarzystwa jako scholastyka. Miał on, a raczej ona — Juana — złożyć śluby wieczyste ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, ale Towarzystwo było wolne i mogło dla słusznych racji zerwać więzy zakonnej łączności z cesarskim jezuitą w spódnicy… .

Listem z dnia 3.1.1555 r. Ignacy zawiadomił Juanę o swej zgodzie w sposób zresztą tak dyskretny, że niewtajemniczony nie domyśliłby się o kogo chodzi; równocześnie upoważnił Franciszka Borgiasza do przeprowadzenia całej sprawy w największej tajemnicy. Ponieważ już wcześniej infantka złożyła ślub wstąpienia do franciszkanek, więc wystarano się u Stolicy Świętej o zamianę tego ślubu na ślub wstąpienia do jezuitów (listopad 1554). W ciągu roku 1555 Juana złożyła śluby scholastyków Towarzystwa. Jak bardzo zachowano całą tę sprawę w tajemnicy, najlepiej świadczy fakt, że nie wiemy dokładnie, kiedy się to stało. Przez osiemnaście lat, od 1555 do 1573, Juana wytrwała wiernie w swych ślubach, co zresztą nie przyszło jej łatwo. W roku 1555 miała dopiero 20 lat! Była młoda, piękna, wszechstronnie wykształcona i uzdolniona. Stanowiła wymarzoną partię dla planów matrymonialnych dynastii Habsburgów {…tu felix Austria, nube!). Juana umiała jednak oprzeć się wszystkim pokusom i propozycjom małżeństwa. Oddawszy Towarzystwu Jezusowemu w Hiszpanii niemałe przysługi, sprawiwszy mu także trochę i kłopotów, zmarła dnia 7. 9.1573 r. mając lat zaledwie 38, na pięć lat przed tragiczną śmiercią swego jedynaka Sebastiana, króla Portugalii, który w 1578 r. zginął w bitwie z Maurami w Afryce pod Alcazar Quivir. W całej historii zakonu Jezuitów Juana była jedynym prawdziwym jezuitą płci żeńskiej.

Art. pochodzi z: Ignacy Loyola, Pisma Wybrane, Tom I, Kraków 1969, ss.467-479. Pod redakcją Mieczysława Bednarza SJ

Podziel się z innymi:

DLACZEGO NIE MA I NIE BĘDZIE JEZUITEK

Towarzystwo Jezusowe jako jedyny zakon nie posiada swojej żeńskiej gałęzi. Jak do tego doszło i dlaczego utworzenie gałęzi zeńskiej jest niemożliwe opisuje poniższy artykuł.

 

NIEUDANA PRÓBA ZAŁOŻENIA ŻEŃSKIEJ GAŁĘZI TOWARZYSTWA JEZUSOWEGO (1545—1546)

Myśl o założeniu żeńskiej gałęzi Towarzystwa Jezusowego nie wyszła od św. Ignacego. Zrodzona w głowie kobiety i poparta autorytetem papieskim została mu po prostu narzucona. Zobaczmy, jaka była „prehistoria”, geneza, przebieg i epilog tej nieudanej, niecały rok trwającej próby.  Główną osobą tego dramatu była pani Izabela Roser. Wywodziła się z Ferrerów, zacnej szlachty katalońskiej. Nie znamy daty jej urodzenia,  nie wiemy też, kiedy poślubiła w Barcelonie bogatego Juana Rosera. Małżeństwo to pozostało bezdzietne; mąż Izabeli na kilka lat przed śmiercią utracił wzrok.

Jak doszło do spotkania Ignacego z Roserami? Po opuszczeniu Manresy przebywał Ignacy od 17 lutego do połowy marca 1523 roku w Barcelonie, czekając na okazję podróży morzem najpierw do Włoch, a potem do upragnionej Ziemi Świętej. Gdy pewnego dnia Izabela wraz z mężem słuchała kazania w kościele św. Yusta i Pastora, ujrzała siedzącego na stopniach ołtarza nieznanego jej dotąd żebraka. Po 20 latach opowiadała w Rzymie o. Ribadeneirze o tym spotkaniu i o wrażeniu, jakie wywarła na niej skupiona i uduchowiona twarz Ignacego. Po nabożeństwie zaprosiła go do swego domu, gdzie w zamian za gościnę otrzymała naukę duchowną.
Spotkanie to było dla Ignacego i dla Towarzystwa opatrznościowe. Gdyby nie Izabela, Ignacy już w roku 1523 byłby się rozstał z tym światem. Miał on bowiem początkowo zamiar uzyskać miejsce na małej brygantynie;  pani Roser poradziła mu życzliwie przenieść się na większy statek odpływający w tym samym czasie do Włoch. Ignacy dał się przekonać i to ocaliło mu życie, bo brygantyna zaraz po wypłynięciu z portu zatonęła z całą załogą.

Po powrocie z Ziemi Świętej Ignacy znalazł się znów w Barcelonie. I tym razem zajęła się nim Izabela, umożliwiając mu naukę łaciny u bakałarza Hieronima Ardevola w ciągu prawie dwu lat (1524—1526). Okres ten jeszcze bardziej pogłębił wzajemną przyjaźń Ignacego i jego dobrodziejki.

Gdy po perypetiach w Alkali i Salamance Ignacy przeniósł się na studia do Paryża (1528), Izabela nie zapomniała o nim. Zbierała dlań pieniądze wśród zamożnych pań barcelońskich i posyłała mu je do Paryża. Tak więc obok jałmużn, jakie sam Ignacy zbierał w czasie wakacji w Niderlandach i w Anglii, finansowa pomoc Izabeli ułatwiła mu studia paryskie . Oprócz pieniędzy słała Izabela do swego podopiecznego także i listy. Skarżyła się w nich na różne kłopoty, choroby, długi a nawet i na plotki rozpuszczane po mieście na jej temat. Jej listy pisane do Ignacego w tym okresie nie dochowały się, ale łatwo domyślamy się ich treści z odpowiedzi Ignacego. Jego list do Izabeli z dnia 10.11.1532 r. jest bardzo znamienny. Wyraża on w nim swoją wdzięczność i stara się ją podnieść na duchu. Pociechą dla udręczonej mają być prawdy i zasady zawarte w Ćwiczeniach Duchownych. W radach Ignacego odnajdujemy treść Fundamentu, głównie zasadę obojętności, przewodnie myśli kontemplacji o Królestwie Chrystusowym, o Dwóch sztandarach i o trzecim stopniu pokory. Do pogodnego znoszenia krzywdzących plotek ma jej pomóc opowiedziany w liście przykład św. Maryny, dziewicy, która w męskim przebraniu wstąpiła do klasztoru Franciszkanów i została tam niesłusznie posądzona o ciężkie wykroczenia przeciw czystości. Posądzenie i karę publiczną znosiła pokornie, a kiedy po jej śmierci przekonano się, że domniemany braciszek był kobietą, otoczoną ją czcią i podziwem dla jej wielkiej pokory.

Kiedy w roku 1535 Ignacy po krótkim pobycie w rodzinnych stronach udawał się znów z Walencji do Włoch, Izabela nie poskąpiła mu swej pomocy. Wiemy też, że posyłała mu do Bolonii pieniądze i książki. Zajęty najpierw studiami teologicznymi w Wenecji, a potem pracą apostolską i rodzącym się powoli planem założenia Towarzystwa Ignacy nie znajdował czasu na korespondencję. Izabela była zaniepokojona jego milczeniem, ale na szczęście dnia 19.12.1538 r. wysłał do niej list z Rzymu. Donosił jej o prześladowaniach, jakie spotkały jego i towarzyszy ze strony augustianina Augustyna Mainardi i ze strony jego możnych wielbicieli. Dalej opowiedział jej o pracach apostolskich swych przyjaciół, o wykładach Favra i Layneza w rzymskim uniwersytecie Sapientia, wreszcie o szczęśliwym zakończeniu prześladowania i procesu, jaki wytoczył swym oszczercom. Wspomniał też o kilku chętnych, którzy chcieli przyłączyć się do grupy jego towarzyszy, a którym na razie dał odpowiedź odmowną,  bo sam jeszcze nie wiedział, co począć i co go czeka. W zakończeniu listu prosił Izabelę o cierpliwość i obiecywał przesyłać wiadomości jako swej współpracowniczce w dziele pomnażania czci Bożej.

  Tymczasem w Barcelonie u Roserów działo się źle. Mąż Izabeli coraz bardziej podupadał na zdrowiu. Ona sama też cierpiała na różne dolegliwości. Listy od Ignacego nie nadchodziły. Na szczęście dnia 19.10.1539 r. przybył do Barcelony młody Antoni Araoz, powinowaty Ignacego, i opowiedział Izabeli wiele o Ignacym. Od niego dowiedziała się, że Paweł III dnia 3 września tegoż roku zatwierdził ustnie Towarzystwo Jezusowe.

Juan Roser zmarł 8. 11. 1541 r. Izabela była teraz wolna, mogła sama decydować o swym losie. Najpierw zamierzała wstąpić do panien benedyktynek w klasztorze św. Klary, gdzie przebywała siostra Teresa Rejadell, córka duchowna Ignacego i przyjaciółka Izabeli. Niski poziom życia zakonnego w tym klasztorze zraził panią Roser, która w tym czasie razem z archidiakonem Jakubem Cazadorem, późniejszym biskupem Barcelony, przyjacielem Ignacego, oraz z panią Izabelą de Josa zajęła się sprawą reformy klasztorów żeńskich w Barcelonie i w całej Katalonii. O planach tych powiadomiono i Ignacego. Araoz, który zdążył już wrócić do Rzymu, by otrzymać święcenia kapłańskie (25.12.1541) i złożyć profesję zakonną (19.02.1542), wyjechał z końcem lutego 1542 r. znów do Hiszpanii i przywiózł Izabeli list od Ignacego z dnia 1.02.1542 . Ignacy polecał Araoza jej opiece i omawiał sprawę reformy klasztorów w Barcelonie. W tej samej sprawie pisał też do Cazadora i do magistra Wawrzyńca Garcia, który podczas prześladowania w r. 1538 był przeciwnikiem Ignacego, ale rychło stał się jednym z jego przyjaciół.

Entuzjastyczne opowiadania Araoza o powstaniu i pracach Towarzystwa Jezusowego i o wyborze Ignacego na pierwszego generała zakonu miały ten nieoczekiwany skutek, że Izabela postanowiła udać się do Rzymu, by oddać się całkowicie pod kierownictwo Ignacego i współpracować z nim dla większej chwały Bożej. W marcu tegoż roku (1542) zawitał do Barcelony błog. Piotr Favre. On też rozmawiał z Izabelą i poznał jej plany. W liście do Ignacego z dnia 22 marca donosił, że Izabela zbiera pieniądze na przebudowę kościoła Matki Boskiej della Strada i że wraz z wdową Izabelą de Josa noszą się z zamiarem udania się do Rzymu. „Ale nie wiem, dodaje od siebie roztropny Piotr Favre, co z tego wyniknie…”. Było to stanowisko bardziej umiarkowane niż Araoza, któremu imponował podziw, jakim go otaczały damy barcelońskie.

Od lipca do października 1542 r. Izabela przebywała w swej posiadłości wiejskiej pod Barceloną. Otrzymała tam dwa listy od Ignacego (19.6 i 19. 8), który doradzał jej wstąpienie do klasztoru hieronimitek w Barcelonie. Ale i tam, zdaniem Izabeli, panowało rozluźnienie… Jej uśmiechał się pobyt w Rzymie i dążenie do doskonałości pod kierunkiem i posłuszeństwem Ignacego. On zaś obawiał się złudzeń i kazał jej roztropnie zbadać, jaki duch nią kieruje i jaka jest naprawdę wola Boża. Nadto lękał się, by inne niewiasty barcelońskie nie poszły w ślady Izabeli.

W liście do Araoza z dnia 12. 6.1542 r. podał Ignacy pewne wskazówki na wypadek, gdyby pani Roser uparła się jechać do Rzymu. Niech unika rozgłosu, a jako motyw podróży niech poda pragnienie odwiedzenia miejsc świętych w Wiecznym Mieście. Innymi słowy wyjazd z Barcelony ma być pobożną pielgrzymką, a nie realizacją planu poddania się pod posłuszeństwo Towarzystwa.

Niestety, ostrożne rady Ignacego były już spóźnione. Izabela zapisawszy swój majątek siostrzeńcowi, Franciszkowi Ferrerowi, była gotowa do podróży wraz z panią Izabelą de Josa. Doniosła sama Ignacemu o tej swej gotowości w liście z dnia 1.10.1542 „. Pisała, że przebywa jeszcze na wsi zajęta winobraniem, ale rychło sprzeda wszystkie ruchomości, majątek odstąpi rodzinie, a sama do Wielkiego Postu zamieszka w klasztorze św. Klary. Potem uda się do Rzymu. Pani Izabela de Josa chce też z nią jechać. Dość retorycznie zapytuje Ignacego o radę… Decyzja wyjazdu zapadła wcześniej i niezależnie od woli Ignacego.

Sytuacja Ignacego była zaiste trudna. Wobec Izabeli czuł się związany wielkim długiem wdzięczności; teraz zaś, kiedy ona okazała się bez mała matką dla Araoza i dla bratanka Ignacego, Millana de Loyola (przed rokiem gościła go u siebie), nie mógł jej odpowiedzieć bezwzględnym: Nie! Izabela zaś, szczerze życzliwa Ignacemu i jezuitom, robiła jednak to, na co sama miała ochotę.

Pierwszy jej wyskok, który musiał napełnić Ignacego niepokojem, nie kazał na siebie długo czekać. Ignacy odwołał w tym czasie Araoza do Rzymu, pozbawiając damy barcelońskie jego błyskotliwej wymowy. Co gorsza, polecił mu, by podróż odbywał wraz z o. Jakubem de Eguia, a żadną miarą w towarzystwie pani Roser, gdyby w tym samym czasie chciała jechać. Ta decyzja Ignacego bardzo nie przypadła do smaku Izabeli. Uważała, że odwołując Araoza wyrządza wielką szkodę duchowną Barcelonie, że umniejsza chwałę Bożą. Dlatego za wszelką cenę chciała udaremnić wykonanie tego rozkazu. Słała listy do Ignacego, groziła interwencją wpływowych osób u samego papieża w celu zatrzymania Araoza w Barcelonie; nadto szukała poparcia u wicekrólowej Katalonii, żony św. Franciszka Borgiasza, u księżnej de Cardona, a nawet u samego cesarza Karola V. W liście do Ignacego użyła nawet tak mocnych słów: Oby Ci Bóg przebaczył, Ojcze, to, co czynisz!… W postscriptum powiadomiła go, że z końcem 1543 r. wyjedzie do Rzymu, bo chce go ujrzeć przed śmiercią. I jeszcze raz skrytykowała go za odwołanie Araoza.

Jedno jest pewne, co zresztą w r. 1547 sama Izabela uroczyście przed sądem potwierdziła, a mianowicie że jej wyjazd do Włoch był aktem jej własnej woli, że nikt jej do tego nie zachęcał, że uczyniła to ze czci dla osoby Ignacego, który jej wcale do Rzymu nie wzywał.

W kwietniu 1543 r. pożeglowała pani Roser w towarzystwie Izabeli de Josa i swej pokojówki, poczciwej Franciszki Cruillas, do Włoch. Kiedy wszystkie trzy zjawiły się w domu Towarzystwa przy kościele Matki Boskiej della Strada, Ignacy osłupiał. Oto sama Izabela opowiadała po latach w klasztorze franciszkanek w Barcelonie wrażenie, jakie jej przyjazd wywarł na Ignacym. Gdy ją ujrzał, był w najwyższym stopniu zaskoczony. Chwycił się za głowę i zawołał: Niech mię Bóg ma w swojej opiece! Pani Roser, to pani tutaj! Kto panią tu sprowadził? A ona mu odpowiedziała: Bóg i ty, ojcze…. .

Ignacy ulokował te trzy kobiety w wynajętym prywatnym domu i dał im do posługi brata Stefana de Eguia, rodzonego brata o. Jakuba de Eguia. Ten szlachetnie urodzony starzec musiał troszczyć się o panią Roser bez przerwy; w tej służbie wytrwał on dwa lata, obsługując ją, towarzysząc jej do kościoła, zamiatając jej mieszkanie, trzymając jej strzemię, gdy chciała wyjechać konno….

Ignacy martwił się pobytem pani Roser w Rzymie, nie wiedząc co z nią i z jej towarzyszkami począć; Araoz zaś, powróciwszy do Barcelony,  był zachwycony obrotem sprawy i donosił Izabeli, że panie tamtejsze,  a głównie zakonnice w klasztorze św. Klary, zazdroszczą jej niezmiernie.. .
Ignacy tymczasem szukał gorączkowo jakiegoś pożytecznego zajęcia dla tych trzech kobiet. Dnia 16. 2.1543 r. Paweł III zatwierdził założoną przez Ignacego Compagnia della Grazia mającą się opiekować Domem św. Marty dla upadłych kobiet. W styczniu następnego roku zakład ten uruchomiono a kierownictwo powierzył Ignacy Izabeli Roser. Opiekunkami zakładu były takie damy jak Małgorzata Austriacka, naturalna córka Karola V, i Vittoria Colonna, obie córki duchowne Ignacego. Izabela, przyzwyczajona w Barcelonie do obcowania z wybitnymi osobistościami, nie czuła się skrępowana wobec wielkich dam w Rzymie. Obowiązki swe spełniała gorliwie. Gdy w 1545 r. Maciej de San Cassiano, zarządca poczty papieskiej, utracił konkubinę, która schroniła się u św. Marty, i z tego powodu zapłonął nienawiścią do Ignacego, grożąc zburzeniem zakładu, Izabela zwróciła się o pomoc do Małgorzaty Austriackiej, ówczesnej księżnej Camerino. W liście z dnia 27. 3. 1545 opisała skandaliczne wybryki Macieja i jego zuchwałe pogróżki; prosiła Małgorzatę, by wstawiła się, u papieża i wyjednała interwencję policji dla ochrony domu św. Marty przed atakami furiata. Ignacy wytoczył proces Maciejowi i wygrał go, a gdy poczmistrz przyszedł do upamiętania, zwłaszcza po narodzinach pierwszego syna z prawowitej małżonki, doszło do zgody, a nawet do przyjaźni.

W tym czasie, kiedy Izabela Roser była przełożoną zakładu św. Marty,  przyłączyła się do niej pewna dama rzymska, Lukrecja de Bradine. Natomiast pani Izabela de Jose wycofała się taktownie z tej przygody, zdając sobie zapewne sprawę, jak bardzo jest ona nie na rękę Ignacemu. Izabela de Jose była bogatą damą barcelońską, jedną z dobrodziejek Ignacego podczas jego studiów. Syn jej był ożeniony z córką biskupa Barcelony, don Juana de Cardona, a przez niego Izabela była w kontakcie z najwybitniejszymi rodzinami miasta. W 1539 r. zostawszy wdową oddawała się dewocji jako przełożona Bractwa Krwi Przenajświętszej, które w jej domu odbywało swe zebrania. W tymże roku poznał ją Araoz i z zachwytem wyrażał się o niej w liście do Ignacego. Była to osoba naprawdę wybitna. Znała doskonale łacinę i była biegła w filozofii scholastycznej; miała nawet w Rzymie publicznie wygłosić odczyt czy prelekcję o filozofii Duns Scota w obecności kardynałów. Po wycofaniu się z planów pani Roser pozostała w Rzymie do roku 1545, potem powróciła prawdopodobnie do Hiszpanii; zmarła w 1570 r. Dodajmy, że jej list łaciński do Ignacego z Barcelony (6.11.1542) o zamiarze podróży do Rzymu razem z panią Roser był pewnego rodzaju sensacją dla jezuitów i wzmianka o nim znalazła się w liście do całego Towarzystwa.

Izabela Roser i jej towarzyszki od samego przyjazdu do Rzymu miały niezłomny zamiar wstąpić do Towarzystwa Jezusowego i żyć pod jego posłuszeństwem jako żeńska gałąź Jezuitów. Zamiar ten budził poważne zastrzeżenia u Ignacego. Zwlekał on z decyzją przez dwa lata, a znów ta zwłoka nie podobała się ruchliwej i energicznej pani Roser. Nie mogąc doczekać się upragnionej chwili złożenia na ręce Ignacego ślubów zakonnych, zabrała się sama do dzieła. Zwróciła się bezpośrednio do Pawła III z prośbą, aby nakazał Ignacemu przyjąć ją i jej towarzyszki do zakonu Towarzystwa. Było to krótko przed Bożym Narodzeniem 1545 r. Papież przychylił się życzliwie do tej prośby i skierował do Ignacego odpowiednie pismo. Związany autorytetem papieża musiał Ignacy spełnić życzenie Izabeli. Był jednak z tego bardzo niezadowolony, czemu dał wyraz w liście do Szymona Rodrigueza w dniu 21 grudnia tegoż roku. A Izabela, mając za sobą powagę Ojca Świętego, szybkimi krokami zmierzała do celu. W wigilię Bożego Narodzenia zapisała resztę swego mienia Towarzystwu na ręce o. Michała Torresa. Jednakże już następnego dnia Ignacy zrezygnował urzędowo z tego zapisu i zwrócił mienie Izabeli do jej własnej dyspozycji. Nie było to niezgodne z jej ślubem ubóstwa, bo jak świadczy sama formuła ślubów i wyraźne orzeczenie Ignacego, ślub ten był złożony warunkowo według formuły ułożonej roztropnie przez samego Ignacego.

W Boże Narodzenie 1545 r. Izabela Roser, Lukrecja Bradine i Franciszka Cruillas uklękły przed Ignacym w kościele Matki Boskiej della Strada i złożyły na jego ręce profesję zakonną. Tekst ślubów był następujący: Ja, niżej podpisana Ysabel Roser wdowa, przyrzekam i składam uroczyste śluby Bogu wszechmogącemu, Panu naszemu, w obecności Najświętszej Dziewicy Maryi, mojej Pani, chwalebnego św. Hieronima i całego dworu niebieskiego, tudzież wszystkich, którzy tu są obecni, i tobie, Wielebny Ojcze Magistrze Ignacy, generałowi Towarzystwa Jezusa Pana naszego,  jako zastępcy Boga wieczyste ubóstwo według tych określeń, które mi Wasza Wielebność poleci, czystość i posłuszeństwo stosownie do tej formy życia, którą mi Wasza Wielebność nakaże. — Dokonało się to w Rzymie w kościele Najświętszej Maryi della Strada, w dniu Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa 1545 roku. Ja Ysabel Roser wdowa.

Ambitny plan Izabeli Roser doczekał się realizacji! Formalnie i urzędowo zaistniała żeńska gałąź Towarzystwa Jezusowego. Zdawać się mogło, że powróciły czasy św. Hieronima i jego córek duchownych. Wiadomość o tym, co się stało w Rzymie, wywołała w Barcelonie żywe poruszenie świętej zazdrości wśród tamtejszych matron i zakonnic. Niestety! Gałąź żeńska — ten podarek złożony Ignacemu na gwiazdkę – wnet zaczął wydawać cierpkie owoce. Rychło też Ignacy zapragnął się go pozbyć.

Już z początkiem 1546 r. zaczęły się spełniać obawy Ignacego. Trzy nowe siostry Towarzystwa Jezusowego stawały się coraz trudniejsze do zniesienia. Hieronim Nadal, który jesienią 1545 r. wstąpił do Towarzystwa, gorszył się natręctwem Izabeli Roser. Po latach napisał w Scholiach do Konstytucji następującą uwagę: Gdy Ignacy na rozkaz Pawła III przyjął pod swoje posłuszeństwo trzy niewiasty, trzymały one nas wszystkich, którzy byliśmy wtedy w Rzymie, w ciągłym napięciu…. Inny świadek naoczny, Benedykt Palmio, opowiada w swej autobiografii, jak Izabela narzucała się Ignacemu jako pielęgniarka w jego chorobach, jak biegała doń ze swymi skrupułami i niepokojami duszy.

Stała się rzecz jeszcze gorsza. Izabela sprowadziła z Barcelony do Rzymu dwóch swoich siostrzeńców, Ferrerów, i to z tą myślą, żeby jednemu z nich, Franciszkowi, wyszukać odpowiednią żonę… Oni zaś przybyli do Rzymu pełni oburzenia na jezuitów, którym ich ciotka miała zapisać ponoć cały majątek. Do zaostrzenia sytuacji przyczynił się samowolnie o. Ponce Cogordan, który podyktował młodocianemu Benedyktowi Palmio list obraźliwy do Izabeli, co wprawiło ją w szalony gniew i tylko z trudnością udało się Ignacemu jakoś ją ułagodzić. Cogordan i Palmio oberwali tegą pokutę.

Ignacy miał już tego wszystkiego powyżej uszu. Od początku prawie 1546 roku nosił się z zamiarem zlikwidowania tego „nowotworu” narzuconego mu egzaltacją kobiety. Czekał jednak do kwietnia, a kiedy sytuacja wcale się nie poprawiała, udał się osobiście do Pawła III i przedłożył mu wszystkie swe trudności i kłopoty. Papież przyznał mu rację i udzielił ustnej zgody na zwolnienie tych trzech niewiast ze ślubów. Ignacy, skrępowany względami wdzięczności wobec swej dobrodziejki, jeszcze wstrzymywał się od ostatecznej decyzji. Zdaje się, że Izabela sama czuła się trochę niepewnie w Rzymie, bo w maju pisała do biskupa Cazadora, że może wnet powróci do Barcelony, oczywista jako siostra zakonu Jezuitów.

Latem Ignacy doprowadzony do ostateczności przedłożył całą rzecz kardynałowi Ardinghelli, a ten poprosił papieża w Orvieto o zbadanie sprawy i o decydujące rozstrzygnięcie. Wtedy Paweł III zgodził się na rozwiązanie żeńskiej gałęzi Towarzystwa. Dnia 30 września Ignacy zwołał posiedzenie w domu zaprzyjaźnionej z jezuitami rzymskimi pani Eleonory de Osorio, żony posła cesarskiego Juana de Vega. Było to posiedzenie nader burzliwe. Izabela pod wpływem siostrzeńca Franciszka Ferrera zażądała od Ignacego zwrotu wszystkich sum i darów ofiarowanych przez nią jezuitom i samemu Ignacemu. Żądania swe poparła długą listą podarków z podaniem wartości każdego z nich. Defilują tam prześcieradła, sienniki,  obrusy, paramenty kościelne itp. Suma totalna wynosiła 465 skudów w złocie!

Ignacy ze swej strony wystawił też listę wydatków na utrzymanie Izabeli i jej towarzyszek i okazało się, że nie jezuici jej, ale ona jezuitom była dłużna. Posiedzenie przeciągało się w sposób uciążliwy dla wszystkich. Izabela uderzyła w płacz, ale Ignacy nie dał się zachwiać w powziętej decyzji. Wtedy pani Roser chwyciła się pobożnego przekupstwa: gotowa była ofiarować 200 skudów na dom św. Marty, byleby Ignacy pozwolił jej zostać w Towarzystwie. Ale i ten wybieg nie zdał się na nic. Następnego dnia Ignacy ułożył dokument, na mocy którego zrzekał się kierownictwa względem Izabeli i jej towarzyszek i oddawał je do dyspozycji papieża. Tegoż samego dnia o. Nadal wręczył ten dokument Izabeli. Nie obeszło się bez trudności. Musiał jej czterokrotnie uroczyście i przy świadkach odczytywać to pismo.

Izabela oburzona i rozdrażniona postanowiła dalej prowadzić wojnę z Ignacym. Opuściła dom św. Marty, zamieszkała u swego rodaka z Katalonii, niejakiego Juana Boscha. Tam przez cztery miesiące razem z Franciszkiem Ferrerem knuła nowe zakusy przeciw Ignacemu. Dnia 3.11.1546 r. Paweł III wystosował pismo do Izabeli i jej towarzyszek zamieniając ich ślub posłuszeństwa wobec Towarzystwa na ślub względem biskupa ordynariusza, z tym jednak, że wszystkie trzy do końca życia pozostają uczestniczkami łask i przywilejów Towarzystwa Jezusowego.

Lukrecja de Bradino poddała się natychmiast i wstąpiła do klasztoru w Rzymie, a potem w Neapolu. Nie było też trudności z cichą Franciszką Cruillas. Powróciła do Barcelony i pracowała tam w szpitalu św. Krzyża. Jedynie Izabela Roser nie chciała dać za wygraną. Szukała z płaczem pomocy u kardynała Carpi i u papieskiego wikariusza generalnego w Rzymie, Filipa Archinto. W mieście krążyły plotki i wielu oburzało się na Ignacego i na jezuitów. Ostatecznie Izabela i jej siostrzeńcy skierowali sprawę przed sąd duchowny. Franciszek Ferrer nie cofał się przed zuchwałymi zarzutami: Ci jezuici to źli ludzie. Ignacy chciał ukraść mojej ciotce cały majątek. To obłudnik i rabuś!… .

Ignacy, jak było do przewidzenia, wygrał ten proces. Dnia 12 lutego 1547 r. Izabela Roser podpisała następującą deklarację:
Ja Izabela Roser, wdowa z Barcelony, oświadczam, że kapłanom Towarzystwa Jezusowego w Rzymie nie darowałam żadnych pieniędzy ani żadnego innego mienia na żadne ich żądanie ani pod wpływem natarczywych próśb. Jeślim co dała, to z czystej miłości ku Bogu i dobrowolnie. Oszczerstwa zaś krążące wśród ludu, jakobym coś uczyniła lub powiedziała, co jest niezgodne z tym, com tu wyżej oświadczyła, są nieprawdziwe. Ja wdowa Roser potwierdzam to własnoręcznym podpisem. 

Tak skończyła się ta smutna wojna między Ignacym a jego dobrodziejką.

Ignacy umiał być mądrym po szkodzie. W maju 1547 r. wystosował do Pawła III prośbę, aby Towarzystwo było na zawsze wolne od opieki duchownej nad kobietami żyjącymi wspólnie i chcącymi żyć pod posłuszeństwem ojców tegoż Towarzystwa. Dnia 20 maja papież przychylił się do tej prośby. Tym samym Towarzystwo Jezusowe zostało na zawsze zakonem bez siostrzanej gałęzi.

Jaki był epilog tej przykrej historii? Izabela pozostała w Rzymie jeszcze przez kilka miesięcy, co pozwoliło jej przyjść do równowagi ducha. Przycichły też i plotki w Rzymie i w Barcelonie. Czas — najlepszy lekarz… Kiedy nadeszła pora odjazdu do Hiszpanii, Izabela odbyła przed Ignacym w kościele Matki B. della Strada długą spowiedź, po czym rozstali się w zgodzie, pozostając nadal w prawdziwej przyjaźni. Ignacy w liście do Juana Boąueta, radcy królewskiego w Barcelonie, tak pisał w maju (1547) o bliskim już wyjeździe Izabeli: Pani Roser wyjedzie stąd wkrótce, a jak odjedzie, Bóg tylko wie… Chciałbym i życzyłbym sobie, żeby to było inaczej… Niestety, nieprzyjaciel naszej ludzkiej natury posiał tu swoje złośliwości i kłamstwa.

Izabela zaraz po przyjeździe do Barcelony napisała do Ignacego dnia 10 grudnia 1547 r. długi i serdeczny list, prosząc go ze skruchą o przebaczenie wszystkich przykrości, na jakie go swym postępowaniem naraziła. Przyznając się do winy i oskarżając się o brak umartwienia liczy na miłosierdzie Boże i na przebaczenie ze strony Ignacego. Donosi mu, że zamieszkała na razie w sierocińcu i że poświęca się opiece nad opuszczonymi dziećmi. Prosi pokornie o pamięć w modlitwach, pozdrawia wszystkich ojców w Rzymie i całując ręce Ignacego błaga Boga o łaskę życia i śmierci w miłości i w służbie Bożej. „Waszej Wielebności niegodna i nieużyteczna służebnica — wdowa I. Roser.”

Ignacy radził Izabeli wstąpić do klasztoru franciszkanek w Barcelonie pod wezwaniem Santa Maria de Hierusalem. Był to jeden z nielicznych klasztorów żeńskich w tym mieście, w którym kwitła reguła zakonna,. Było to w pewnej mierze zasługą i Ignacego, który w latach 1524—1526, w czasie swego pobytu w Barcelonie, wpływał dodatnio na siostry tego klasztoru. Izabela zastosowała się do rady Ignacego. W święto Trzech Króli 1550 r. otrzymała tam welon zakonny. Dnia 5 lutego tegoż roku napisała do Ignacego list, w którym doniosła mu, że jest bardzo zadowolona z życia w klasztorze; dochody swe obróciła na różne pobożne cele, nie zapomniawszy o swej dawnej pokojówce, Franciszce Cruillas. Prosiła o modlitwy i — jeśli to tylko możliwe — o list od Ignacego. Ignacy odpisał jej, ale list ten nie zachował się do naszych czasów. Ostatni list Izabeli do Ignacego jest z dnia 20. 4. 1554 r. Stara i złamana chorobą nie może już chodzić o własnych siłach do chóru na wspólne modły, lecz siostry noszą ją tam na krześle. Raduje się czytając listy nadchodzące z Indyj o pracach Towarzystwa Jezusowego wśród pogan; szerzy praktykę częstej Komunii św. i to z dobrym skutkiem, bo na 50 sióstr w klasztorze już połowa przystępuje za jej przykładem co niedziela do Stołu Pańskiego za zgodą i aprobatią przełożonej. Wiadomość ta musiała bardzo ucieszyć Ignacego.
Na końcu Izabela wyznaje, że starość i chorobę znosi cierpliwie jako pokutę za swe grzechy. Poleca się modlitwom Ignacego i ojców, a szczególnie pozdrawia ojców Layneza, Salmerona i Mionę. Izabela Roser, zaznawszy spokoju pod koniec życia, dobiła szczęśliwie do portu w grudniu tegoż roku 1554. Ignacy otrzymawszy wieść o jej pobożnej śmierci, pisał dnia 28 stycznia 1555 r. do Antoniego Araoza: Dowiedzieliśmy się o śmierci matki Roser i oddaliśmy jej naszą posługę miłości. Niech odpoczywa w pokoju!

Art. pochodzi z: Ignacy Loyola, Pisma Wybrane, Tom I, Kraków 1969, ss.467-479. Pod redakcją Mieczysława Bednarza SJ

Podziel się z innymi:

RODZAJE POKUS W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Rodzaje pokus doświadczanych przez tych, którzy postępują w dobrem, według św. Ignacego Loyoli. (o.Krzysztof Dyrek SJ)
Święty Ignacy Loyola mówiąc o działaniu złego ducha w sercu człowieka, mówi także o różnej taktyce stosowanej przez niego. Inną taktykę stosuje zły duch wobec tych, którzy trwają w złu i grzechu, a jeszcze inną względem tych, którzy rozwijają się duchowo i postępują na drodze życia wewnętrznego.

 

Osoby postępujące w doskonałości i gorliwości, zły duch pragnie, przede wszystkim, zniechęcić i wprowadzić w ich serce zamieszanie. Czyni to na różne sposoby, w zależności od stanu wewnętrznego osoby, jej rozwoju duchowego, jej skłonności i słabości oraz w zależności od celów, jakie zły duch pragnie osiągnąć.

W oparciu o doświadczenie Ignacego i niektóre jego teksty spróbujmy przyglądnąć się pokusom doświadczanym przez osoby, które postępują w życiu i rozwoju duchowym, “wznosząc się od dobra ku lepszemu” (ĆD 315, 335) . Wierzę, że może to pomóc w lepszym zrozumieniu nas samych i rzuci więcej światła na nasze doświadczenie duchowe.

 

Pokusy początkujących.
W liście pisanym do pobożnej benedyktynki Teresy Rejadell z klasztoru św. Klary w Barcelonie, z 18 czerwca 1536 roku, św. Ignacy nawiązując także do swoich własnych przeżyć i doświadczeń duchowych, pisze, że zły duch wobec osób początkujących w służbie Bożej stosuje specyficzną taktykę i metodę.
Najpierw, twierdzi święty, zły duch wyolbrzymia trudności i zniechęca osobę do kroczenia obraną drogą: nie dasz rady, nie potrafisz, nie wytrwasz, to za trudne, to nie dla ciebie itd.. Sam święty doświadczał podobnych pokus. W swojej Autobiografii pisze, że wówczas, gdy u początku swego nawrócenia prowadził intensywne życie duchowe, pełne umartwień, modlitwy i rezygnacji i gdy trwanie na obranej drodze kosztowało go wiele wysiłku i trudu oraz było źródłem wielu cierpień towarzyszyła mu “myśl uparta…jak będziesz mógł znosić takie życie przez 70 lat, które masz przeżyć?” (Autobiografia 20).
Jeśli osoba upora się z tą pokusą i przezwycięży ją, to wówczas zły duch podsuwa jej następną. Postępując w swoim rozwoju duchowym, dostrzegając pewne zmiany, jakie w niej następują, osoba zaczyna się sobą cieszyć, cenić siebie bardziej niż tego jest warta. Porównuje się z innymi i uważa siebie za lepszą od nich. Święty Ignacy nazywa tę pokusę, pokusą próżnej chwały. O sobie pisze, że sam przez wiele lat musiał z nią się borykać (Autobiografia – wstęp).
Trzecią pokusą, według Ignacego, jakiej doświadczają osoby wstępujące na drogę doskonałości, jest fałszywa pokora. Osoba taka bowiem, pragnąc postąpić w pokorze i innych cnotach, nie chce mówić nikomu o swoich przeżyciach i doświadczeniach, czy dzielić się nimi z innymi. Boi się także wyrażać swoje pragnienia i realizować je, uważając, że byłoby to przeciwne pokorze. U takich osób brakuje często radości z siebie i tego, co Pan w nich czyni i działa. Przeważa w nich raczej smutek i zniechęcenie, niż radość i wdzięczność z obdarowania. Wydaje im się, że jest to pokora, ale tak naprawdę jest to fałszywa pokora, gdyż brakuje w niej stanięcia w prawdzie.

 

Święty Ignacy nie ogranicza się tylko do przedstawienia i opisu poszczególnych pokus, doświadczanych przez osoby rozpoczynające życie duchowe. Przedstawia także niektóre środki, które mogą być pomocne do ich zwalczania. Opierają się one na tak zwanej zasadzie “agere contra”, a więc działać przeciwnie, bliskiej ascezie ignacjańskiej. 
Gdy zły duch zniechęcał Ignacego do obranej drogi, to sprzeciwiał mu się zdecydowanie odpowiadając: “o nędzniku, czy możesz mi obiecać choćby jedną godzinę życia?” (Autobiografia 20).

W regułach zaś o skrupułach proponuje podobnie zdecydowaną odpowiedź: “nie ze względu na ciebie zacząłem i nie ze względu na ciebie skończę” (ĆD 351).

Jako lekarstwo na walkę z próżną chwałą proponuje częste uświadamianie sobie otrzymanych darów, odnoszenie ich do Boga i wyrażanie Mu wdzięczności za to, czym nas obdarowuje (Autobiografia – wstęp). Jeśli zaś zauważamy, że zły duch pragnie nas wywyższać, to powinniśmy się upokarzać. Jeśli zaś pragnie nas upokarzać, to powinniśmy, walcząc z nim, wywyższać się i umacniać świadomością darów otrzymanych od Pana i Jego miłością oraz hojnością względem nas. Jest to najlepszy sposób walki z fałszywą pokorą.

 

 

Pokusy obecne w doświadczeniu pocieszenia.
Ignacy uważa, że zły duch może nas kusić pod pozorem dobra (ĆD 10), działać w sposób ukryty (ĆD 326) i dlatego podsuwa nam pozorne racje oraz zawiłości i subtelności czy podstępy (ĆD 329), zastawia na nas ukryte sidła oraz podsuwa nam przewrotne zamysły (ĆD 332) i zamiary (ĆD 334). Zły duch przemienia się nieraz także w anioła światłości. Podsuwa nam zatem dobre myśli, pragnienia i decyzje. Idzie też z nami w tych propozycjach, jakby nam chciał pomóc w ich realizacji. Popiera nas w nich, ale do pewnego czasu. Później nas sprowadza z naszych dobrych dróg, wszystko robiąc byśmy poszli w jego kierunku, realizowali jego cele, a nie Boże cele. Zły duch dokonuje tego stopniowo, krok po kroku, a więc powoli (ĆD 332).
W jednym z listów św. Ignacy pisze, że taktyką złego ducha jest wchodzenie w serce człowieka naszymi drzwiami, a wychodzenie swoimi . Początkowo bowiem nie przeciwstawia się on osobie, pochwala jej sposób postępowania, nie kusi jej do złego, pociąga ją do dobrych i świętych myśli. Dopiero po jakimś czasie zaczyna duszę nakłaniać, pod pozorem dobra, do czegoś nieodpowiedniego i złudnego, by odciągnąć ją od dobra lub skłonić do zła.
Taktyka ta jest widoczna w doświadczeniu przez nas pocieszenia. Ignacy przyjmuje, że to przede wszystkim Bóg czy dobry duch daje nam pocieszenie i pomaga zwalczać strapienie, które powoduje w nas zły duch. Właściwością bowiem złego ducha jest wprowadzanie w nasze serca zamieszania i niepokoju, przeszkadzając nam w przeżywaniu pocieszenia(ĆD 329). Czyni to jednak na różne sposoby.
Aby lepiej zrozumieć taktykę złego ducha, spójrzmy najpierw na dwa rodzaje pocieszeń, o jakich mówi św. Ignacy w Ćwiczeniach: pocieszenie bez przyczyny uprzedniej i z przyczyną uprzednią. Pocieszenie z przyczyną, to taki rodzaj pocieszenia, w którym coś zewnętrznego lub ktoś z zewnątrz wpływa na nasze przeżywanie i odczuwanie stanu pocieszenia. Pocieszenie zaś bez przyczyny nie jest uwarunkowane żadną przyczyną zewnętrzną. Jest ono dziełem samego tylko Boga (ĆD 330). Jest ono szczególną łaską i darem, którego Pan udziela nam raczej rzadko. Najczęściej doznajemy pocieszeń z przyczyną uprzednią. Jest to bowiem zwyczajny, a nie nadzwyczajny sposób komunikowania się Boga z człowiekiem.
Mówiąc o pocieszeniu z przyczyną, Ignacy twierdzi, że może nam ich udzielać nie tylko Pan Bóg czy dobry duch, ale także zły duch może nas pocieszać. Zły duch bowiem widząc, że łatwo go rozpoznajemy i wskutek tego jego działania w nas nie są skuteczne, zaczyna nam on sam podsuwać różne pocieszenia, jako środek i metoda walki z nami. Dobry duch i zły różnią się jednak w celu, dla którego dają nam pocieszenie. Zły duch zawsze chce nam przeszkodzić i zniszczyć dobro w nas obecne. Dobry zaś chce nam pomóc i umocnić nas (ĆD 331).
Oznacza to, że powinniśmy oceniać pocieszenie przez nas doznawane oraz rozeznawać w dobrych myślach i pragnieniach, które są nam podsuwane lub które się w nas budzą i pojawiają. Ignacy nam mówi: bądźcie ostrożni, bo nie każde dobre pragnienie i dobrą myśl podsuwa wam Pan. Nie dowierzajcie waszym dobrym pragnieniom, marzeniom i myślom. Badźcie roztropni i rozeznający. Nie dajcie się oszukać i zwieść. Nie każde dobro musi mieć początek w Bogu.
Aby odróżnić działanie w nas dobrego lub złego ducha, św. Ignacy proponuje nam patrzenie zawsze na początek, środek i koniec naszych działań i pragnień. Inaczej mówiąc chce byśmy patrzyli na nasze motywacje, działania, pewne procesy, które się w nas dokonują i na cele, ku którym zmierzają. Gdy w nas działa dobry duch, to we wszystkim i na każdym etapie naszego pragnienia i działania (u początku, w trakcie, i na końcu), jest obecne dobro, bądź takie samo bądź jeszcze większe. Gdy zaś jakieś dobro podsuwa nam zły duch, to na którymś z tych etapów pojawia się zawsze jakiś element mniejszego dobra lub nawet zła. Jeśli owocem naszych myśli jest zło, rozproszenie, mniejsze dobro, osłabienie nas i naszych pragnień i decyzji, niepokój, zamieszanie, brak radości i wyciszenia, to może to być znakiem działania w nas i ulegania wpływom złego ducha
. Poszliśmy zatem za pragnieniami i propozycjami, u początku których był diabeł (ĆD 333).

Trzeba tu dodać jeszcze jedną prawidłowość, a mianowicie tę, że zły duch, podobnie gdy nas kusi do złego, także wówczas gdy nam podsuwa dobre zamiary, dostosowuje się do każdego z nas. Podsuwając nam różne dobre myśli oraz pragnienia i pocieszając nas, najczęściej podsuwa nam ten rodzaj dobra, w którym jesteśmy szczególnie słabi, na które jesteśmy wrażliwi czy do którego jesteśmy skłonni lub przywiązani. On nas zawsze atakuje w najsłabszym punkcie, także wówczas gdy nam proponuje dobro (ĆD 327).

 

W swoich regułach o rozeznawaniu duchów św. Ignacy pozwala nam także dokonać pewnego rozeznania w samym doświadczeniu pocieszenia, jakiego doznają osoby postępujące od dobrego ku lepszemu (ĆD 335). Jest prawdą, że zarówno dobry jak i zły duch mogą nam dawać pocieszenie. Nie tylko jednak cel, ale także sposób ich udzielania nam jest trochę różny.

 

Pocieszenie pochodzące od dobrego ducha niesie z sobą spokój, wyciszenie i jest bardzo delikatnie odczuwane przez nas w sferze naszych uczuć i pragnień. Nie odczuwamy przymusu do działania, a uczucia nie zaślepiają naszego myślenia oraz pozwalają nam spokojnie widzieć, myśleć i działać. Jest to jakieś słodkie, delikatne i spokojne spadanie wody na gąbkę, w którym nie ma zamieszania ani gwałtownego odczuwania.

 

Pocieszenie zaś, w którym odczuwamy dużo pozytywnych, ale także silnych uczuć i pragnień, rodzących w nas pewne napięcia; radość zbyt silnie odczuwana; przynaglenie, sprawiające, że jesteśmy zbytnio noszeni przez nasze uczucia i przynaglani do szybkich decyzji i zmian; uczucia silnie odczuwane, nie pozwalające nam spokojnie myśleć, działać, jakby nas przymuszające do zmiany i działania, mogą być znakiem działania złego ducha. Za bardzo bowiem jest w nich obecny niepokój, jakby woda spadła na kamień, jak mówi Ignacy. Zbyt wiele występuje tu chropowatości, silnego i niespokojnego uderzania.
Ważną radę, pomocną w rozróżnieniu czy pocieszenie pochodzi od dobrego lub złego ducha, można znaleźć jeszcze w innym tekście św. Ignacego. W swojej Autobiografii (8, 19), obserwując siebie i swoje własne odczucia, stwierdza, że jeśli jakieś dobre i pocieszające myśli pochodziły od dobrego ducha, to radość, spokój, jakie mu towarzyszyły w trakcie zajmowania się nimi, trwały także i później. Pocieszenie to bowiem ma w sobie coś ze stałości i trwałości. Jeśli zaś pocieszenie pochodziło od złego ducha, to mijało ono szybko i było bardzo zmienne i niestałe. Tuż po jego ustaniu następował smutek i niezadowolenie.

Dlatego Ignacy powtarza, by rozeznawać także w pocieszeniach, jakich doznajemy, bo nie każde z nich pochodzi tylko od Boga.

 

Twierdzi również, iż nie należy podejmować żadnych decyzji nie tylko w stanie strapienia (ĆD 318), ale także w stanie pocieszenia, zwłaszcza jeśli uczuciowość osoby jest niestała (ĆD 14). Sam zaś, gdy miał podjąć jakieś ważne decyzje lub gdy inni je podejmowali, zachęcał do spokoju, wyciszenia, nabrania pewnego dystansu uczuciowego do tego, co ktoś pragnie i odczuwa. Lubił często powtarzać i przypominać, by się przespać z tymi myślami i pragnieniami i dopiero później podejmować decyzje (Memoriale 163) .

 

 

Pokusy obecne w dobru – pozory dobra.
Święty Ignacy uważa też, że możemy być kuszeni przez złego ducha pod pozorem dobra (ĆD 10). On sam tego typu pokus nie tylko doświadczał, ale także często im ulegał, zwłaszcza u początku swego nawrócenia i przemiany. Mówiąc o pocieszeniu, zostało już trochę wspomniane o tym, że zły duch kusi nas pod pozorem dobra. Warto jednak, ze względu na problematykę tu poruszaną, do tego problemu jeszcze trochę nawiązać.
Wielkim pokutom i długim modlitwom podejmowanym przez Ignacego towarzyszyło pragnienie odpokutowania za swoją grzeszną przeszłość oraz hojność i wielkoduszność względem Boga. Brakowało mu jednak roztropności (Autobiografia 14). Konsekwencją dla niego takiej postawy było popadnięcie w chorobę i pogorszenie stanu zdrowia. Początek zatem był dobry, ale końcowy efekt gorszy lub nawet zły. U podstaw tych postaw była więc różna motywacja, niekoniecznie zawsze dobra i pochodząca od dobrego ducha. Tym bardziej gdy uwzględnimy także i to, jak mówi o sobie, że w tym czasie odczuwał wielką nienawiść do siebie samego (Autobiografia 12). Dobro więc, które pragnie realizować, jest tylko pozornym dobrem, a nie realnym i obiektywnym. Jest ono bowiem zaprawione, oprócz motywacji duchowych, także innymi motywacjami.
Ignacy doświadczał w swoim życiu duchowym wielu wizji i objawień ze strony Pana Boga (Autobiografia 29-30), ale równocześnie w tym samym czasie zły duch mu podsuwał swoje. Przez pewien okres czasu na przykład widział w ciągu dnia pewne zjawisko, podobne do węża, które dawało mu wiele pociech i napełniało go przyjemnością. Wydawało mu się, że pochodzi od Boga. Dopiero po dłuższym czasie rozpoznał, że było ono podsuwane mu przez diabła (Autobiografia 19, 31).
Gdy poświęcał długie godziny w ciągu dnia na modlitwę i pomaganie ludziom, to wieczorem czuł się bardzo zmęczony i pragnął wypocząć. I właśnie wówczas doznawał wielkich oświeceń i pociech duchowych, które nie pozwalały mu zasnąć. Szybko się zorientował, że nie pochodzą one od dobrego ducha, ale od złego (Autobiografia 26). Pisze w innym liście skierowanym do wspomnianej wyżej zakonnicy, Teresy Rejadell, że w tych właśnie momentach zły duch zachęca osoby do zatrzymywania się nad tymi myślami i przeżyciami, by pozbawić nasze ciało snu i jeszcze bardziej osłabić nas fizycznie i duchowo.
Podobnych myśli i oświeceń duchowych doświadczał wówczas, gdy zaczynał się uczyć i studiować. Twierdził nawet, że odczuwał je i były one bardziej intensywne niż podczas modlitwy i słuchania mszy świętej. Oddalały go one od studiowania i nie pozwalały mu dobrze wykorzystać czasu przeznaczonego na naukę. Wniosek św. Ignacego był ten sam, że są to pokusy pochodzące od złego ducha (Autobiografia 54-55, 82). I znowu i tutaj dobro doświadczane było tylko zewnętrzne i pozorne.
Są to przykłady pokus pochodzących od złego ducha, który przyjmuje postać anioła światłości. Kusił Ignacego pod pozorem dobra. Podsuwał mu dobre myśli, pobożne pragnienia, by go odciągnąć od większego dobra lub skusić do złego.

 

 

Pokusy obecne w doświadczeniu skrupułów.
W liście do Teresy Rejadell, który już był wcześniej wspomniany , św. Ignacy pisze,że jeśli osoba ma delikatne sumienie, to zły duch obiera jeszcze inny sposób kuszenia jej, a mianowicie chce ją jeszcze bardziej wysubtelnić i wmawia jej grzech tam, gdzie go nie ma, uchybienie tam, gdzie postępuje dobrze. Chodzi mu o to, by pogrążyć ją w udrękach sumienia. Wówczas, pisze Ignacy w Ćwiczeniach, “czuję się zaniepokojony, bo równocześnie i wątpię czy był grzech i nie wątpię. I to jest właśnie skrupuł i pokusa, którą mi podsuwa nieprzyjaciel” (ĆD 347).
Ignacy u początku swego nawrócenia sam doświadczał strasznych skrupułów (Autobiografia 22-25). Pomimo tego, że z wielką starannością i na piśmie odbył spowiedź generalną z całego życia, to jednak pojawiały się w nim wątpliwości, że może nie wyznał wszystkich grzechów i dlatego powtarzał swoje spowiedzi i wyznawał te same grzechy. Im bardziej to czynił, tym bardziej jego wątpliwości się nasilały. Były one dla niego tak ciężkie do przeżycia i znoszenia, że nachodziły go nawet myśli samobójcze. Powtarzał wówczas: “Panie, nie uczynię tego, co Ciebie obraża” (Autobiografia 24).
Ignacy jest głęboko przekonany, że z jego skrupułów wyzwolił go tylko sam Pan Bóg, okazując mu swoje wielkie miłosierdzie. Było to dla niego jakby przebudzenie ze snu (Autobiografia 25). Daje jednak także pewne wskazówki pomocne w podjeściu do tego problemu.
W regułach o skrupułach pisze, że jeśli nieprzyjaciel pragnie naszą duszę jeszcze bardziej wysubtelnić i doprowadzić do przesady, to osoba powinna działać przeciwnie i zachowywać we wszystkim słuszną miarę. Wówczas znajdzie spokój (ĆD 350). Słuszna miara jest najlepszym lekarstwem na ten stan duszy. Oznacza ona taką postawę, w której osoba pozwala Bogu, by jej sam pozwolił odczuć w jaki sposób chce, by Mu służyć. To przynosi spokój wewnętrzny.
W innym zaś numerze (ĆD 351) ostrzega i przypomina, że osobom doświadczającym i przeżywającym skrupuły zły duch podsuwa także często pokusę fałszywej pokory. 
Pragnie w ten sposób jeszcze bardziej zamknąć je w sobie i pogrążyć w smutku. Także i tutaj Ignacy radzi stosowanie zasady “agere contra”, działać przeciwnie, a więc otwierać się i uświadamiać sobie dary otrzymane od Pana.
W liście zaś napisanym do ojca Juana Marin, z 24 czerwca 1556 roku , pisze, że aby się uporać z problemem skrupułów: nie powinien uważać za grzech czegoś, co jasno za grzech nie uważa on i inni. Jeśli zaś coś, mu się wydaje być grzechem, to powinien tu odwołać się do zdania i osądu spowiednika, kierownika duchowego i przełożonych. Powinien bowiem głęboko wierzyć, że Bóg kieruje nim poprzez nich. Dodaje również, że gdyby miał prawdziwą pokorę i uległość, to miałby mniej problemów ze skrupułami. Są one bowiem również przejawem pychy i w niej mają swe źródło, bo osoby doświadczające problemów ze skrupułami bardziej ufają własnym osądom i własnemu zdaniu, niż zdaniu innych osób.

Widać z tych rozważań, że święty Ignacy Loyola jest dość podejrzliwy i dostrzega zło także w dobrem, którego człowiek pragnie i doświadcza. Jest on bowiem świadomy, że zły duch szuka przeróżnych sposobów, by człowieka odciągnąć od dobrej drogi. Ignacy chce jednak byśmy byli mądrzejsi i bardziej roztropni także siłą naszych upadków i błędów. Dlatego jest dla niego ważne nasze uczenie się, wyciąganie wniosków z błędów popełnionych. Powinniśmy się uczyć z doświadczeń, także z tych złych i trudnych, o których chcielibyśmy szybko zapomnieć. Refleksja nad tym, co przeżyliśmy powinna nam pomagać w przyszłości i uchronić nas od popełniania tych i innych upadków oraz grzechów (ĆD 334).

 

Dlatego gdy upadamy, ulegamy różnym pokusom złego ducha, zwłaszcza tym pod pozorem dobra, trzeba nam popatrzeć jeszcze raz na drogę, jaką przeszliśmy, od początku do końca. Ważne będzie uświadomienie sobie momentu, w którym zły duch zaczął nas sprowadzać na swoje drogi, w jakim momencie przekonał nas do swoich celów i czemu zaufaliśmy mu i poszliśmy za nim. Jest to uczenie się i rozumienie dróg złego ducha w nas i w naszym życiu. Z czasem możemy się przekonać, że diabeł chociaż jest bardzo inteligentny, przewrotny i wytrwały w swym działaniu, to jednak kusi nas w podobny sposób i takimi samymi drogami nas prowadzi. Diabła, który przyjmuje postać anioła światłości, możemy rozpoznać po jego “ogonie wężowym”. Zrozumienie sposobu działania złego ducha pozwoli nam ustrzec się błędów w naszej przyszłości. Najczęściej bowiem będzie on powracał do tych samych metod i działań, które sprawdziły się podczas kuszenia nas. Dzięki poznaniu i zrozumieniu metod działania złego ducha łatwiej go rozpoznamy w przyszłości i będziemy przygotowani, by odeprzeć jego ataki na nas (ĆD 334).

Dla zrozumienia i rozeznawania działania złego ducha w nas ważna jest znajomość siebie, refleksja i praca nad sobą. Są to ważne elementy metody ignacjańskiej. Kto mało wie i rozumie, ten bardzo błądzi, upada i staje się gorszym. Upadając i błądząc powinniśmy czuć nie tylko żal i pragnienie poprawy, ale powinniśmy być mądrzejsi, bardziej doświadczeni i przygotowani do stawiania oporu działaniom złego ducha w nas. Osiągnąć to możemy dzięki refleksji, modlitwie, rozeznawaniu, które nam zawsze powinny towarzyszyć.

źródło :
http://www.jezuici.pl/loyola/articles.php?id=114

Podziel się z innymi:

PEREŁKI ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI

Św. Ignacy Loyola nie był pisarzem w pełnym tego słowa znaczeniu, ale świętym, mistykiem i człowiekiem apostolskiego czynu. To właśnie wielkie pragnienia apostolskie inspirowały Go niemal tuż po nawróceniu – w trzydziestym roku życia – do studiowania filozofii i teologii na paryskiej Sorbonie.

Dzięki studiom, głębokiej modlitwie oraz niezwykłej intuicji duchowej i psychologicznej Ignacy stał się geniuszem metody udzielania rekolekcji oraz duchowego i apostolskiego rozeznania. Poprzez założony przez siebie zakon miał ogromny wpływ na historię Kościoła: na rozwój misji zagranicznych, na obronę wiary katolickiej przed zalewem reformacji oraz na europejskie szkolnictwo.

Wszystkie pozostawione przez Ignacego napisane lub podyktowane dzieła zaliczają się do „literatury praktycznej”, to znaczy były inspirowane bezpośrednio praktyką życia duchowego i pracą apostolską. Miały też praktyce i pracy apostolskiej służyć. Wybierając „perełki”, które miałyby być reprezentatywne dla myśli i apostolskiego dzieła św. Ignacego Loyoli, skoncentrowaliśmy się na jego najważniejszych dziełach: Ćwiczeniach duchownych i Konstytucjach Towarzystwa Jezusowego. To w nich przede wszystkim św. Ignacy objawia się jako mistrz życia duchowego oraz wizjoner pracy apostolskiej dla Kościoła.

 

Jan Paweł II nazwał Ćwiczenia duchowne „szczególnie skutecznym środkiem głębokiej odnowy życia chrześcijańskiego”, który pozostawił niezatarty ślad w historii duchowości. Zaś Konstytucje Towarzystwa Jezusowego – choć zostały napisane dla duchowych synów św. Ignacego – zawierają głębię psychologiczną, wielką mądrość życiową i ducha wiary, które mogą służyć wszystkim wiernym.

 

Poniżej prezentujemy wybór ze zbioru Perełki św. Ignacego Loyoli, wydanego w wersji audio przez Studio Inigo. Stanowi on zachętę, by sięgnąć do źródeł ignacjańskiej duchowości, szczególnie zaś do Ćwiczeń duchownych. W czasach relatywizmu moralnego i chaosu ideologicznego myśl Ojca Ignacego może stanowić ważny punkt odniesienia w szukaniu sensu życia oraz ładu moralnego i duchowego, a przez to także ładu w sprawach rodzinnych, zawodowych, społecznych czy politycznych. I choć rady, uwagi i podpowiedzi Ojca Ignacego zostały sformułowane niemal pięć wieków temu, a ich język – także w tłumaczeniu – ma specyficzną, nieco archaiczną formę, to jednak nic nie straciły ze swej aktualności (Józef Augustyn SJ).

 

 

O tym, że należy się troszczyć o czystą intencję

Niech wszyscy starają się mieć czystą intencję nie tylko co do stanu swego życia, ale także co do wszystkich poszczególnych spraw, zawsze to w nich mając szczerze na oku, aby służyli i podobali się dobroci Bożej, raczej dla niej samej oraz dla miłości, […] niż dla bojaźni kar lub nadziei nagrody, choć i tymi pobudkami wspierać się mają. Należy ich też często zachęcać, aby we wszystkim szukali Boga, rezygnując w miarę możności z miłości wszelkich stworzeń, aby całą miłość przenieść na ich Stwórcę, Jego miłując we wszystkich stworzeniach, a wszystkie stworzenia w Nim według Jego […] Boskiej woli (Konstytucje 288).

 

O potrzebie skromności i panowania nad sobą

Niech wszyscy jak najpilniej strzegą wrót zmysłów swoich, zwłaszcza oczu, uszu i języka, od wszelkiego nieładu. Niech trwają w pokoju i prawdziwej pokorze wewnętrznej, okazując ją milczeniem, kiedy je zachować należy; kiedy zaś mówić trzeba, oględnością i zbudowaniem mowy, skromnością oblicza […] i wszelkich gestów, bez żadnego objawu niecierpliwości lub pychy. We wszystkim niech ustępują i życzą pierwszeństwa innym, poczytując wszystkich w duchu za wyższych od siebie, a na zewnątrz niech okazują im cześć i uszanowanie odpowiednie do stanu każdego z prostotą i umiarem. […] W ten sposób, okazując sobie wzajemny szacunek, będą wzrastać w pobożności i chwalić Boga, Pana naszego, którego każdy ma starać się dostrzec w drugim jak w Jego obrazie (Konstytucje 250).

 

O unikaniu próżnowania, które jest źródłem wszelkiego zła

Niechaj wszyscy, póki im zdrowie służy, mają się czym zająć bądź w duchowych, bądź w zewnętrznych sprawach, […] aby próżnowanie, źródło wszelkiego zła, w naszym domu, o ile to tylko możliwe, miejsca nie miało (Konstytucje 253).

 

O tym, jak należy zapobiegać pokusom

Zapobiegać należy pokusom, stosując środki im przeciwne. Tak więc, gdy ktoś się okaże skłonny do pychy, winien być ćwiczony w zajęciach niższych. […] Podobnie należy postępować i względem innych złych skłonności duszy (Konstytucje 265).

 

O sposobie, w jaki można dojść do ładu w jedzeniu

Ażeby usunąć wszelki nieład w jedzeniu, wielce do tego pomaga po obiedzie albo po wieczerzy, albo w innej porze, kiedy się nie ma chęci do jedzenia, ustalić sobie na najbliższy obiad lub wieczerzę odpowiednią ilość pokarmów, i tak kolejno dzień po dniu; a jakakolwiek część jedzenia, ani też żadna pokusa nie powinna nas skłonić do przekroczenia tej ustalonej ilości. Przeciwnie, ażeby lepiej przezwyciężyć swoją nieuporządkowaną chęć jedzenia i wszelką pokusę nieprzyjacielską, jeśli się jest kuszonym do jedzenia więcej, właśnie jeść mniej (Ćd 217).

 

O tym, że podczas posiłków należy myśleć o Chrystusie

Podczas jedzenia należy myśleć o Chrystusie, Panu naszym, jakby się Go widziało jedzącego z Apostołami swymi, jak pije, jak spogląda, jak mówi, i starać się Go naśladować. W ten sposób umysł będzie głównie zajęty myślami o Panu naszym, a mniej pokrzepianiem ciała; i tak osiągnie się większą zgodność wewnętrzną i należyty ład w sposobie bycia i panowania nad sobą. Innym znów razem podczas posiłku można myśleć o innych rzeczach: o życiu świętych, o jakiejś pobożnej kontemplacji albo o jakiejś sprawie duchownej, którą ma się załatwić. Bo zwracając uwagę na te sprawy, mniej się człowiek zajmuje przyjemnością i zadowoleniem w jedzeniu (Ćd 214-215).

 

O posługach, które więcej ćwiczą w pokorze i miłości

Wielką korzyść przyniesie wypełniać, z poświęceniem, na jakie nas stać, te posługi, które więcej ćwiczą w pokorze i miłości. I w ogóle, im ściślej się ktoś zjednoczy z Bogiem i hojniejszym okaże dla Jego najwyższego Majestatu, tym większej jeszcze dozna hojności Bożej względem siebie i z dniem każdym coraz zdolniejszym będzie do otrzymywania obfitszych łask i darów duchownych. Ściślejsze zjednoczenie się z Bogiem i hojność wobec Niego polega na całkowitym i nieodwołalnym oddaniu się na Jego służbę (Konstytucje 282-283).

 

O sprawach dotyczących pożywienia, ubierania się, mieszkania i snu

W sprawach dotyczących pożywienia, ubrania, mieszkania i innych potrzeb ciała należy z pomocą Bożą starać się, aby nie brakowało tego, co służy do podtrzymania sił fizycznych dla służby i chwały Bożej, mając w Panu słuszny wzgląd na osoby, chociaż i tu nie powinno zabraknąć okazji do wypróbowania cnoty i zaparcia się siebie (Konstytucje 296).

Jeżeli chodzi o pożywienie, sen i korzystanie z innych rzeczy potrzebnych do życia lub pożytecznych, wszystko powinno być zwyczajne i zgodne z opinią miejscowego lekarza. A gdyby ktoś sobie z tego coś ujął, niech to będzie z pobożności, a nie z obowiązku. Trzeba jednak zawsze mieć na względzie pokorę, ubóstwo i duchowe zbudowanie, które winniśmy w Panu ustawicznie mieć przed oczyma (Konstytucje 580).

 

O trzech zasadach odnoszących się do sposobu ubierania się

Co dotyczy ubioru, należy przestrzegać trzech rzeczy: po pierwsze ma być przyzwoity; po drugie dostosowany do miejscowych zwyczajów; po trzecie nie powinien sprzeciwiać się ubóstwu. A sprzeciwiałby się, gdybyśmy używali jedwabnych lub kosztownych tkanin. Tego należy unikać, aby we wszystkim zachować należną pokorę i uniżenie dla większej chwały Bożej (Konstytucje 577).

 

O tym, że nasza praca nie powinna być ponad siły

Nie powinno się nikogo obarczać tak ciężką pracą fizyczną, żeby duch był przytłoczony, a ciało ponosiło szkodę; jednak pewne ćwiczenie fizyczne, duchowi i ciału pomocne, jest zazwyczaj dla wszystkich pożyteczne, nawet dla tych, którzy mają obowiązek zajmować się pracą umysłową. Tę zaś należałoby przerywać zajęciami zewnętrznymi i nie przedłużać zbytnio ani się jej nie oddawać bez miary roztropności (Konstytucje 298).

 

O codziennym odpoczynku

Przez jedną lub dwie godziny po obiedzie, zwłaszcza latem, nie powinno się, o ile to możliwe, wykonywać żadnych cięższych czynności ani umysłowych, ani fizycznych. Jeśli jednak to będzie konieczne, wówczas należy wysiłek miarkować i łagodzić wedle normy miłości. Czas ten można wypełnić lżejszymi zajęciami. Również poza tymi godzinami nie trzeba pracy zbytnio przedłużać bez jakiegoś odpowiedniego odpoczynku (Konstytucje 299).

 

O ewangelicznym ubóstwie

Niech wszyscy miłują ubóstwo jak matkę, i w odpowiednim czasie, zgodnie z miarą świętej roztropności, doświadczają jakichś jego skutków (Konstytucje 287).

 

O unikaniu choćby pozoru chciwości

Aby się ustrzec wszelkiego pozoru chciwości, zwłaszcza w duchownych posługach, […] nie powinno być w kościele żadnej skarbonki, do której zwykli wrzucać jałmużnę przychodzący na kazania, Mszę świętą, do spowiedzi i na inne pobożne praktyki. Z tej samej racji nie należy dawać drobnych podarunków możnym, jak to się zwykło czynić, żeby otrzymać od nich odpłatę z nawiązką (Konstytucje 567-568).

 

O tym, że należy unikać próżnej mowy

Nie należy mówić słów próżnych. Mam na myśli takie słowa, które ani mnie, ani drugiemu nie przynoszą pożytku. […] A zatem, gdy się mówi w celu niesienia pomocy albo z tym zamiarem, aby pomóc duszy własnej lub cudzej, albo ciału, albo nawet w dziedzinie dóbr doczesnych, nigdy słowa nie są próżne. […] Bo we wszystkim […] jest rzeczą zasługującą mówić w sposób dobrze uporządkowany, a znów grzechem jest mowa nieuporządkowana i bezużyteczna (Ćd 40).

 

O tym, jak należy rozpoczynać modlitwę

Przed modlitwą trzeba prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu (Ćd 46).

 

Jak należy zachować się w stanie duchowego strapienia

Chociaż w strapieniu nie powinniśmy zmieniać poprzednich postanowień, to jednak jest rzeczą wielce pomocną usilnie zmieniać samego siebie, nastawiając się przeciw temu strapieniu, na przykład więcej oddając się modlitwie, rozmyślaniu, rzetelniejszemu badaniu sumienia i do pewnego stopnia pomnażać nasze praktyki pokutne.

Będący w stanie strapienia niech zastanawia się nad tym, jak to Pan, dla wypróbowania go, zostawił go jego władzom naturalnym, ażeby stawiał opór różnym poruszeniom i pokusom nieprzyjaciela: albowiem może on tego dokonać z pomocą Bożą, na której mu nigdy nie zbywa, chociaż tego wyraźnie nie odczuwa, bo Pan odebrał mu dużo zapału, wielką odczuwaną miłość i silną łaskę, pozostawiając mu jednak łaskę wystarczającą do osiągnięcia zbawienia wiecznego (Ćd 319-320).

 

O tym, jak działa w duszy człowieka Bóg i Jego aniołowie

Właściwością Boga i Jego aniołów jest to, że w poruszeniach swoich w duszy dają prawdziwą radość i wesele duchowe, usuwają wszelki smutek i zakłócenie, które wprowadza do duszy nieprzyjaciel. Jego bowiem właściwością jest zwalczać tę radość i to pocieszenie duchowe, a to przez podsuwanie pozornych racji, fałszywych subtelności i ciągłych podstępów (Ćd 329).

 

O tym, jak Chrystus przemawia do swych sług i przyjaciół

Należy rozważyć mowę, którą Chrystus, kieruje do wszystkich swoich sług i przyjaciół, których rozsyła po całym świecie. Zaleca im, aby pomagali wszystkim, pociągając ich najpierw do najwyższego ubóstwa duchowego, a jeśliby to się podobało Jego Boskiemu Majestatowi i zechciałby ich do tego wybrać, to także i do ubóstwa zewnętrznego. Po drugie, zaleca, aby pociągali ich do pragnienia zniewag i wzgardy, bo z tych dwu rzeczy wynika pokora.

I tak mamy trzy stopnie naśladowania Chrystusa. Pierwszy to ubóstwo przeciw bogactwu. Drugi to zniewagi i wzgarda przeciw zaszczytom światowym. Trzeci to pokora przeciw pysze. Niech więc przez te trzy stopnie naśladowania Chrystusa pociągają ludzi do wszystkich innych cnót (Ćd 146).

 

Perełki św. Ignacego Loyoli, CD-audio, wybór i opracowanie Józef Augustyn SJ, Studio Inigo – Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.

Podziel się z innymi:

O JEZUITACH Z PRZYMRUŻENIEM OKA

Skąd się biorą jezuici?

 

Krzysztof Mądel SJ

 

Utarła się opinia, że jezuici powstali na fali kontrreformacji w celu przezwyciężenia protestantyzmu, jednak opinia ta nie do końca jest prawdziwa. Jej zwolennicy chętnie powołują się na historyczne przykłady i tłumaczą, że na podobnej zasadzie fundowano kiedyś zakony żebracze dla przezwyciężenia herezji albigensów, z tą wszakże różnicą, że zakony żebracze rzeczywiście albigensów pokonały, a tymczasem protestanci nadal mają się dobrze. Otóż opinia ta nie jest prawdziwa. Po pierwsze, nie jest prawdziwa dlatego, że celem istnienia jezuitów – jak czytamy w jezuickich Konstytucjach – jest „pomnażanie chwały Bożej oraz pomaganie duszom”. Po wtóre, jezuici nie mogli powstać w tym samym celu co dominikanie lub franciszkanie, bo gdyby tak było, to dominikanów i franciszkanów już dawno by nie było, a tymczasem jedni i drudzy są i mają się dobrze. Tak więc najprawdopodobniej jezuici powstali właśnie po to, żeby inni mieli się dobrze – jeśli nie wszyscy, to przynajmniej papieże, biskupi, duchowieństwo i świeccy, szkoły, uniwersytety i laboratoria, misje ludowe i domy rekolekcyjne, wydawnictwa i inne media, a wreszcie bezrobotni, biedni i uchodźcy, bowiem wszędzie tam od czterech wieków pracują jezuici i jak dotąd nie narzekają na brak pracy.

 

Założyciem jezuitów był święty Ignacy Loyola (1491-1556), szlachetnie urodzony Bask, rycerz skromnej postury, lecz wielkiego ducha, znany w całym Kościele dzięki Ćwiczeniom duchownym oraz żarliwemu zawołaniu: „Magis!” (łac. „więcej”), określającemu miarę chwały Bożej, a niekiedy błędnie kojarzonemu z osobami trzech magów, którzy jako pierwsi (obok aniołów i pasterzy) zjawili się w towarzystwie Jezusowym, zawstydzając tym samym mieszkańców Betlejem.

 

Ignacy Loyola wywarł ogromy wpływ na duchowe losy chrześcijaństwa oraz na duchowość samych jezuitów. Skąd biorą się najbardziej charakterystyczne cechy tej duchowości? Otóż, biorą się one w równej mierze z Ćwiczeń duchowych, co ze zmartwień. Ponieważ wszyscy jezuici odprawiają co roku ośmiodniowe rekolekcje ignacjańskie podług metody zawartej w książeczce Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli, dlatego słusznie należy sądzić, że właśnie stąd biorą się charakterystyczne rysy duchowości jezuitów. Inne, mniej charakterystyczne rysy biorą się skądinąd. I to właśnie jest przyczyną naszych zmartwień. Na szczęście nie będzie to przedmiotem naszych dalszych rozważań.

 

Sami jezuici chętnie dzielą się swoją duchowością z każdym, aczkolwiek nie do tego stopnia, iżby chcieli tworzyć żeńską mutację swego zakonu, czego, jak wiadomo, żadnemu innemu zakonowi nie udało się uniknąć na dłuższą metę…Powołanie żeńskiej gałęzi jezuitów jest zresztą niemożliwe ze względów językowych: żeńska forma słowa „jezuita” drażniłaby ucho w każdym języku. Ponadto przykład tego towarzystwa, które wszyscy pamiętamy ze stajenki betlejemskiej, jasno pokazuje, iż „pokój na ziemi ludziom dobrej woli” jest możliwy tylko wtedy, gdy towarzyszy mu chwała Bogu „na wysokościach” (in excelsis), a więc tam, gdzie wszystkie formy rodzaju żeńskiego, także te żywe, czują się najlepiej. Innymi słowy, kiedy dzisiaj tak często mówi się o tym, że przyszłość należy do kobiet, to ci, którzy tak mówią, najprawdopodobniej nie mówią o przyszłości jezuitów, lecz o chwale Bożej lub – co nie wykluczone – o końcu świata.

 

Sam Ignacy Loyola w swej młodości był człowiekiem umiarkowanie pobożnym, a to w tym sensie, że jego umiarkowanemu zamiłowaniu do różańca towarzyszyło nieco mniej umiarkowane zamiłowanie do tańca, a to z kolei ustępowało jeszcze mniej umiarkowanemu zamiłowaniu do pojedynków. Ignacy był ponadto człowiekiem głęboko przenikniętym pobożnością maryjną. Razu pewnego omal nie pomścił krwawo anty-maryjnych wypowiedzi pewnego muzułmanina. Na szczęście decyzję o podjęciu zemsty w ostatniej chwili pozostawił mułowi, którego natenczas był dosiadał (rzecz miała miejsce w czasie podróży). Wspomniane zwierzę będąc z natury istotą religijnie indyferentną nie ruszyło w pogoń za islamskim bluźniercą, ale wybrało inną, trudniejszą marszrutę, pozostawiając tym samym przy życiu nie tylko rzeczonego muzułmanina, ale i potrzebę dialogu ekumenicznego – tak niesłychanie dziś żywą. Kiedy później Ignacy został generałem jezuitów, stosował wobec swoich podwładnych metody podobne do tych, których wcześniej użył wobec muła. I tak na przykład niektóre paragrafy Konstytucji zakonnych zakończył genialną klauzulą: „…o ile miejscowy przełożony nie uzna za stosowne postąpić inaczej”. Innymi słowy, wbrew obiegowym opiniom Ignacy był człowiekiem otwartym i zdolnym do podjęcia dialogu z każdym, co zresztą zjednało mu wielu przyjaciół, także pośród muzułmanów. Jeśli zaś idzie o muły, to pogląd, iż mogłyby one z powodzeniem zastąpić niektórych przełożonych, wydaje się mocno przesadzony…

 

Jezuici, jak wiadomo, wybijają się najbardziej w posłuszeństwie, zwłaszcza w posłuszeństwie okazywanym papieżowi. Natomiast braki w tym posłuszeństwie, o czym nie wszyscy wiedzą, dosłownie wybijają jezuitów. Sami jezuici milczą na ten temat, co słusznie uchodzi za akt przyznania się do winy. A propos posłuszeństwa: znane jest powiedzenie Ignacego, w myśl którego jezuita winien uznać za czarne to, co Kościół nazywa czarnym, nawet jeśli z wyglądu jest to coś białego, oraz że jezuita powinien być posłuszny „jak laska w ręku ślepca”, albo „jak trup w rękach tych, co go niosą”. Otóż nieprawdą jest jakoby jezuici słabo rozróżniali kolory, zwłaszcza wtedy, kiedy mają być posłuszni, lub też jakoby większego posłuszeństwa należało spodziewać się po jezuitach ślepych, chodzących o lasce, bądź też zgoła martwych. Prawdą jest natomiast, że w zakonie najbardziej ceni się ten rodzaj posłuszeństwa, który najwięcej przyczynia się do pomnożenia chwały Bożej. Ignacy nazywał ten rodzaj posłuszeństwa „posłuszeństwem rozumu”. Polega ono na tym, że przełożeni nakazują swoim podwładnym robić to, na czym ich podwładni najlepiej się znają. W sytuacji przeciwnej, tzn. wtedy, gdy przełożeni nakazują podwładnym robić to, na czym najlepiej znają się sami przełożeni, mamy do czynienia z tzw. „posłuszeństwem woli”. Ten rodzaj posłuszeństwa nie jest tak doskonały jak pierwszy, ale właśnie on – jak twierdzą przełożeni – „czyni cuda”, dlatego jest wśród jezuitów bardzo popularny. Dzięki posłuszeństwu woli jezuici mogą z łatwością wykonywać to, na czym w ogóle się nie znają, a nawet sprawiać wrażenie jakby byli do tego świetnie przygotowani.

 

Jezuici zawsze mieli wielu przyjaciół. Do najbardziej wypróbowanych przyjaciół jezuitów należą dominikanie. Przyjaźń ta datuje się od chwili, kiedy to hiszpańscy dominikanie zaprosili Ignacego na obiad, a następnie wtrącili go do lochu Inkwizycji. Jezuici chętnie puszczają w niepamięć cały ten incydent, aczkolwiek po dziś dzień jadają u dominikanów z duszą na ramieniu (oczywiście, wyjątek stanowią świetne summy św. Tomasza z Akwinu, który prawdopodobnie tylko dlatego nie wstąpił do jezuitów, że nie uprawiał tomizmu). Jezuici zaprzyjaźnieni są także z franciszkanami. Ci dla odmiany nie tylko wyrzucili Ignacego z Ziemi Świętej, ale także przy pierwszej lepszej okazji skasowali zakon jezuitów (o tym za chwilę). Równie żywe więzy przyjaźni łączą jezuitów z innymi zakonami, z licznym gronem biskupów, kardynałów oraz papieży. Ostatni z tych afektów jest w zakonie szczególnie mocno odczuwany, a nadto szczęśliwym zrządzeniem Opatrzności jest serdecznie odwzajemniany. I tak, gdyby papież Klemens XIV (franciszkanin) nie skasował był Towarzystwa Jezusowego w pamiętnym roku 1773, to zapewne nie poczułby się gorzej i nie pomarł był on sam w roku następnym, nie doczekawszy wskrzeszenia jezuitów w Rosji (1801), w Królestwie Obojga Sycylii (1804), w Ameryce, Anglii i Irlandii (1813), i w całym Kościele powszechnym, którego dokonał jego pobożny sukcesor, papież Pius VII (benedyktyn), w pamiętnym roku 1814.

 

Jezuici mają też swoich wrogów. Należała do nich m.in. caryca Katarzyna II, która nigdy nie pozwoliła na kasatę jezuitów na swoich ziemiach, oraz inni monarchowie niekatoliccy, którzy, jak Fryderyk II, szczerze pragnęli postąpić podobnie. Wrogami jezuitów były także nieokrzesane ludy wszystkich kontynentów (głównie Europy), które nie tylko uchroniły jezuitów przed marazmem apostolskim, ale także dostarczyły im świetnych i licznych męczenników.

 

Poświęćmy jeszcze kilka słów przysłowiowej jezuickiej obłudzie. Obłuda polega na tym, że co innego się myśli, a co innego robi. Otóż w samym zakonie, o dziwo, nikt nigdy nie słyszał o obłudzie, a przecież misje jezuickie sięgają najodleglejszych zakątków świata. Wśród jezuitów chętnie mówi się natomiast o roztropności. Roztropność polega na tym, że im więcej się myśli, tym mniej niepotrzebnej roboty się wykonuje. Jezuici bardzo cenią sobie cnotę roztropności. Bardzo możliwe, że to właśnie z tego powodu nikt dokładnie nie wie co jezuici robią, ani co myślą.

 

Umiłowanie roztropności przysparza jezuitom pewnych kłopotów na gruncie teoretycznym. Zarzuca się im mianowicie, że nie stworzyli żadnej oryginalnej szkoły filozoficznej. Grecja miała swojego Platona i Arystotelesa, Rzymianie rozwijali stoicyzm, późny antyk zrodził Augustyna, dominikanie dali tomizm, franciszkanie – woluntaryzm, protestanci – kantyzm, anglikanie – empirycyzm, Amerykanie – pragmatyzm, Francuzi – kartezjanizm, Chiny – konfucjonizm, Niemcy – heglizm, Żydzi – hermeneutykę. A co stworzyli jezuici? Jezuici odpowiadają zgodnie z prawdą, że nie tworzą nowych systemów filozoficznych, ponieważ nauczają wyłącznie tego, jak rzeczy mają się naprawdę. A ponieważ to wyjaśnienie nie wszystkich przekonuje, jezuici podejrzewają, że największym filozofem był jezuita Suárez, który ponad wszelką wątpliwość ustalił, że nieodparta chęć osiągnięcia unii hipostatycznej nawet aniołów może doprowadzić do zguby.

 

Wybitne osiągnięcia i ugruntowane cnoty nigdy nie stłumiły w jezuitach ducha zdrowego krytycyzmu. Jezuicki krytycyzm jest tak wyostrzony, że z powodzeniem mógłby posłużyć tonącemu zamiast brzytwy. Krytycyzm jezuicki, podobnie jak jezuicka roztropność, to pojęcia, które na dobre weszły do potocznego języka. Miejmy zatem nadzieję, że kiedyś znowu wrócą do jezuitów.

Podziel się z innymi:

NIE TACY STRASZNI – Z UŚMIECHEM O JEZUITACH

Dziś mamy jezuickie święto, uroczystość Założyciela Towarzystwa Jezusowego.

 (SJ -skrót Towarzystwo Jezusowe, jezuita) 

Żeby nie było zbyt poważnie, poniżej kilka dowcipów o jezuitach wybranych z książeczki „Nie tacy straszni…. czyli dowcipy o jezuitach i nie tylko”. Wydawnictwo Rhetos 2006, zebrał i opracowal Krzysztof Ołdakowski SJ.

 

*

Chłopak zainteresowany zakonem, pyta pewnego jezuitę:

– Czy to prawda, że wy jezuici odpowiadacie zawsze pytaniem na pytanie?

– A kto ci synu takich głupstw naopowiadał?

 

*

– Co oznaczają literki SJ, pisane po imieniu i nazwisku?

– Soft Jobs, co się tłumaczy – lekkie, delikatne prace.

 

*

Nawet papież nie wie trzech rzeczy:

– ile jest zakonów żeńskich na świecie

– na czym polega franciszkańskie ubóstwo

– co myślą jezuici.

 

*

Pewien jezuita zaangażowany w zmagania o sprawiedliwość społeczną znalazł się w więzieniu. Doniesiono o tym bolesnym fakcie prowincjałowi. Przejęty przełożony zareagował spontanicznie:

– Teraz będzie przynajmniej wiadomo gdzie go szukać.

 

*

– Co robi dziesięciu jezuitów zebranych wokół wspólnego stołu?

– Formułuje piętnaście różnych opinii.

 

*

Pewnego razu do lekarza okulisty przychodzi zakłopotany chorobą oczu jezuita. Po wnikliwych badaniach doktor pyta:

– Jak to się stało, że Ojciec nabawił się tak poważnej wady wzroku?

– To proste, panie doktorze. Mija 10 lat, jak zmuszam się, aby zobaczyć wolę Bożą w decyzjach swojego przełożonego.

 

*

Franciszkanin skarżył się jezuicie, że przełożony nie chce pozwolić mu palić fajki podczas porannej modlitwy.

– A nikotyna – mówił syn świętego Franciszka – uspakaja mnie i stymuluje działalność komórek nerwowych.

Jezuita odpowiedział mu, że widocznie nie umiał odpowiednio sformułować prośby i dlatego nie otrzymał pozwolenia.

– Ja – powiedział syn świętego Ignacego – takie pozwolenie mam!

– A w jaki sposób udało ci się je uzyskać?

– Widzisz, ty prosiłeś o palenie w czasie modlitwy. Ja natomiast zapytałem „ Czy paląc fajkę mogę się modlić?”

Przełożony odpowiedział mi:

– Oczywiście, przecież każdą naszą czynność powinniśmy uświęcać przez modlitwę.

 

*

Franciszkanin, benedyktyn i dominikanin spierali się do którego z zakonów należy Pan Bóg. W końcu postanowili napisać do Najwyższego, prosząc Go, aby zechciał ostatecznie rozstrzygnąć ten problem. W odpowiedzi otrzymali list następującej treści:

„Drodzy synowi, zakończcie prowadzenie tych bezużytecznych sporów, pozbawionych wszelkich podstaw. Bądźcie szczęśliwi i radośni.”

Podpisano: „Ojciec Niebieski SJ”.

 

*

Na egzaminie z etyki profesor pyta jezuickiego kleryka:

– Co to jest oszustwo?

– Oszustwem będzie – odpowiada kleryk – jeśli nie zdam egzaminu.

– A to dlaczego? – pyta zdziwiony profesor.

– Oszustwa bowiem dopuszcza się ten, kto wykorzystuje nieświadomość drugiej osoby ze szkodą dla niej.

 

*

Jezuita – misjonarz zgubił się w dżungli. Nagle widzi naprzeciw siebie tygrysa i przerażony modli się:

– Jezu, natchnij to zwierzę jakimś chrześcijańskim uczuciem!

Tygrys zbliża się i czyniąc znak krzyża, mruczy:

– Pobłogosław, Panie Boże ten posiłek, który z Twojej łaskawości będę spożywał.

 

*

Pewnego zimowego dnia w Betlejem mały Jezus spał sobie smacznie w żłóbku. Obudziwszy się otworzył oczy. Spojrzał w prawo – a tam osioł. Spojrzał w lewo – a tam wół. Westchnął Pan Jezus i pomyslał:

– Oto i całe moje Tworzystwo Jezusowe.

 

*

– Co to jest raj?

– To jest miejsce, w którym kaznodzieją jest dominikanin, ojcem duchowym jezuita, a liturgistą benedyktyn.

– A co to jest piekło?

– Piekło to miejsce, w którym kaznodzieją jest benedyktyn, ojcem duchowym dominikanin, a liturgistą jezuita…

 

*

Umarł pewien jezuita i poszedł bezpośrednio do raju. Tam ogromnie się zdziwiono jego przybyciem, zwłaszcza że nie spędził ani jednego dnia w czyśćcu. Święty Piotr zapytał:

– Ojcze, czy jesteś pewien swojego przeznaczenia, czy na twojej karcie nie napisano przypadkiem: czyściec?

Jezuita odpowiada:

– Bądź spokojny święty Piotrze, przez wiele lat byłem webmasterem w mojej prowincji, a więc z nawiązką odpokutowałem swoje grzechy.

 

*

 

Trzej kapłani spotkali się, aby wymienić swoje doświadczenia na temat podziału niedzielnej zbiórki na tacę. Pierwszy zabrał głos franciszkanin:

– Ja rysuję linię i podrzucam po kolei pieniążki w górę. To co spadnie na prawo od linii jest dla mnie, a co na lewo jest dla Pana Boga.

Dominiknin nieco inaczej rozwiązywał ten problem:

– Rysuję okrąg i podrzucam pieniążki. To co wpadnie do środka jest dla mnie, a co na zewnątrz jest dla Pana Boga.

Na co jezuita:

– Ja oddaję Panu Bogu wszystko. Podrzucam pieniążki w górę i co Pan Bóg złapie, jest dla Niego, a co spadnie jest dla mnie.

 

*

Dominikanin, franciszkanin, benedyktyn i jezuita płynęli łodką. Nagle pojawiło się wokół nich stado rekinów. Jeden z nich uderzył w łódź, a ta zaczęla tonąć.

Dominikanin zaczął nauczać rekiny o znaczeniu przykazania miłości bliźniego, ale jeden z nich natychmiast wychylił się z wody i pożarł go.

Franciszkanin zawołał donośnym głosem:

– Dziękujemy Ci Panie za naszego brata rekina.

W tym momencie został schwytany i schrupany przez potężną bestię.

Benedyktyn usiłował uspokoić wygłodniałe ryby śpiewem, ale szybko podzielił los współbraci.

Jezuita nie wiedział co robić. Trzymał się ostatkiem sił tonącej łódki. Rekiny jednak wyłowiły go i bezpiecznie zaniosły na brzeg.

– Dlaczego mnie nie pożarłyście? – wyjąkał przerażony.

– Aaaaaa, solidarność zawodowa – odpowiedziały.

Podziel się z innymi:

ILUSTROWANE AFORYZMY ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI

ILUSTROWANE AFORYZMY ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI

http://www.madel.jezuici.pl/inigo/01.htm

Powiększ

Nr 22

„Ufaj Bogu tak, jakby całe powodzenie spraw zależało wyłącznie od Niego; tak jednak dokładaj wszelkich starań, jakbyś ty sam miał wszystko zdziałać, a Bóg nic zgoła.”
św. Ignacy Loyola Hev I 2

Dobrej lektury, refleksji i uśmiechu.

 

Podziel się z innymi:

KILKA MYŚLI ŚWIĘTEGO IGNACEGO Z LOYOLI

Błogosławieństwo Boże idzie za wypełnianiem Bożych przykazań.

Ręka Boża jest jak żyzna rola, gdy jej siew powierzysz, z procentem ci go zwroci.

Bóg zsyła krzyże na miarę sił człowieka: cnotliwy musi więcej cierpieć, niż zwyczajny chrześcijanin, a święty więcej niż cnotliwy.

Boleść jest pługiem, który rolę duszy kraje, aby ją przygotować do przyjęcia ziarna, jakie Siewca niebieski do niej rzuca.

Pszczoła z gorzkich kwiatów słodycz dobywa, ostre kolce strzegą pięknej róży. Człowiek mądry i z cierpienia wiele się nauczy.

Czego nie możemy zmienić znośmy cierpliwie. Jak nic pospolitszego nad cierpienie, tak nic potrzebniejszego nad cierpliwość.

Nikt nie będzie doskonały w wielkich rzeczach, jeśli wcześniej nie wydoskonali się w małych.

W duszy człowieka wola powinna słuchać rozumu, a rozum Boga.

Najpiękniej jest świadczyć dobrodziejstwo ludziom i nie oczekiwać od nich wdzięczności.

Krwi Chrystusowa , bądź moim upojeniem.

Jak pręt różdżkarza wskazuje, gdzie w ziemi są skarby i szlachetne metale, tak samo krzyż wskazuje czy w sercu człowieka są skarby ziemskie, czy liche ziemskie śmieci.

Do skruszenia twardego serca wystarczy nieraz miękkie, łagodne słowo. Upomnienie zbyt ostre lub w niestosownej chwili dane, czyni gorszym upominanego bo go jątrzy.

 Mądrość prawdziwa polega na tym, aby starać się poznać Boga i siebie samego.

Chmury nieraz zakrywają słońce, ale gdy ustąpią, tym milej ono i jaśniej świeci. Pognębiona prawda kryje się na jakiś czas, ale po pewnym czasie tym wspanialej jaśnieje.

Kto musi dźwigać znaczny ciężar, a gniewnie nim potrząsa, ten sobie ciężaru przydaje. Najlepiej go dźwigać cierpliwie i spokojnie.

Mniej szkodzi jawny nieprzyjaciel, niż fałszywy przyjaciel. Tamtego można się ustrzec, a tego nie sposób, bo znając zakamarki twego serca, ciężkie rany zadać ci może.

Nierozważny zapał więcej cnocie szkodzi niż pomaga. Jeśli konie za prędko pędzą, łatwo wóz wywrócą. Wszystkie szlachetne owoce pomału dojrzewają.

Wybierz teraz to, co chciałbyś wybrać w chwili śmierci.

Miejsce człowieka świętym nie czyni. Można nie być w Jerozolimie, ale żyć w świętości.

Tylko święci mają prawo sądzić złych. A święci zwykle są pokorni i nikogo sądzić nie chcą.

Chcę widzieć uśmiech. Chrześcijanin nie ma żadnego powodu, aby być smutnym, za to ma wiele, aby być wesołym.

Bóg cię stworzył bez ciebie, lecz nie zbawi cię bez ciebie. Ty nic nie możesz bez Boga, choćbyś chciał. On znów nic nie chce bez ciebie, choć może.

Podziel się z innymi:

LITANIA DO ŚWIĘTEGO IGNACEGO Z LOYOLI

Litania do świętego Ignacego z Loyoli

 

Panie zmiłuj się nad nami – Panie zmiłuj się nad nami
Chryste zmiłuj się nad nami – Chryste zmiłuj się nad nami
Panie zmiłuj się nad nami – Panie zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo Matko Boża – módl się za nami

Ignacy z Loyoli, nawrócony rycerzu ziemi baskijskiej – módl się za nami
Ignacy z Loyoli, podejmujący w refleksję nad własnym życiem w czasie rekonwalescencji 
Ignacy z Loyoli, odczytujący swoje życie w świetle Bożej prawdy 
Ignacy z Loyoli, rycerzu czuwający w sanktuarium maryjnym Montserrat i przywdziewający strój pielgrzyma 
Ignacy z Loyoli, Boży pielgrzymie 
Ignacy z Loyoli, doświadczający przeżyć mistycznych w grocie manreskiej 
Ignacy z Loyoli, otwarty na Boże natchnienia 
Ignacy z Loyoli, czcicielu Trójcy Przenajświętszej 
Ignacy z Loyoli, powierzyjący się Ojcu Przedwiecznemu 
Ignacy z Loyoli, zatroskany o dogłębne poznanie Jednorodzonego Syna Bożego 
Ignacy z Loyoli, współpracowniku Boży w ułożeniu Ćwiczeń Duchownych 
Ignacy z Loyoli, posiadający głębokie wyczucie Boskiego Majestatu 
Ignacy z Loyoli, oddany całkowicie Pan Bogu 
Ignacy z Loyoli, człowieku wielkich pragnień 
Ignacy z Loyoli, urzeczony Jezusem nauczającym 
Ignacy z Loyoli, głoszący Pana Jezusa przez Ćwiczenia duchowne 
Ignacy z Loyoli, nazywający Jezusa swoim Królem i Panem 
Ignacy z Loyoli, zawsze poszukujący woli Bożej 
Ignacy z Loyoli, znajdujący Boga we wszystkich rzeczach 
Ignacy z Loyoli, zawsze troszczący się o większa chwałę Boga 
Ignacy z Loyoli, czcicielu Matki Jezusowej jako „naszej Pani” 
Ignacy z Loyoli, z wielką czcią sprawujący Mszę świętą 
Ignacy z Loyoli, zwolenniku częstej Komunii świętej 
Ignacy z Loyoli, założycielu Towarzystwa Jezusowego 
Ignacy z Loyoli, wiernie realizujący ślubowane rady ewangeliczne 
Ignacy z Loyoli, wzorze przełożonego 
Ignacy z Loyoli, człowieku wielkiej pokory 
Ignacy z Loyoli, wrażliwy na drugiego człowieka 
Ignacy z Loyoli, troszczący się o kobiety z marginesu społecznego 
Ignacy z Loyoli, zatroskany o sieroty, bezdomnych i chorych 
Ignacy z Loyoli, opiekunie matek oczekujących potomstwa 
Ignacy z Loyoli, posiadający wyczucie spraw Kościoła 
Ignacy z Loyoli, patronie prowadzących rekolekcje 
Ignacy z Loyoli, przypominający i nauczający, że człowiek jest dla chwały, czci i służby Bogu 
Ignacy z Loyoli, zachęcający do troski o zbawienie własnej duszy i bliźnich

Módlmy się: Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego Ignacego z Loyoli do szerzenia Twojej większej chwały, spraw, abyśmy walcząc na ziemi z jego pomocą i za jego przykładem zasłużyli na udział w jego niebieskiej chwale. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Podziel się z innymi: