MODLITWY O POWOŁANIA

IV Niedziela Wielkanocna, zwana Niedzielą Dobrego Pasterza, jest szczególnym dniem modlitwy o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne.

Prośmy o nie słowami modlitwy: 

Panie Jezu Chryste, posłuszny woli Ojca, Ty oddałeś swe życie dla zbawienia ludzi, stając się Wiekuistym Kapłanem Nowego Przymierza.

Po imieniu wezwałeś Apostołów i w mocy Ducha Świętego posłałeś ich do świata, by głosili tajemnice Królestwa Bożego.

Twoja miłość objawiona w Wieczerniku i na Kalwarii uobecnia się dzisiaj dla nas w sakramentach Kościoła.

Prosimy Cię, Boski Pasterzu, pociągnij ku Sobie wielu młodych ludzi; obudź w ich sercach powołanie do służby kapłańskiej i uczyń Twoimi naśladowcami.

Niech usłyszą Twoje wołanie i nie lękają się dać hojnie swego życia w darze, poświęcając się dla zbawienia ludzi. Niech nie zabraknie kapłanów, którzy będą tu na ziemi przedłużali Twoją misję i budowali Mistyczne Ciało, którym jest Kościół.

Uzdolnij ich do głoszenia Twojego Słowa, wlej w ich serca Twoją miłość, aby nieśli Dobrą Nowinę ubogim, uzdrowienie chorym i pociechę tym, którzy tracą nadzieję.

Przez przyczynę Maryi, wychowawczyni powołań kapłańskich, prosimy Cię, nasz Odkupicielu, daj nam wielu świętych kapłanów ukształtowanych na wzór Twojego Boskiego Serca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

***

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i strzegły wdzięczną pamięć o Twoim Synu Jezusie poprzez głoszenie Jego słowa i sprawowanie sakramentów, przez które nieustannie odnawiasz Twoich wiernych.

Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza, aby byli mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii, sakramentu najwyższego daru Chrystusa dla zbawienia świata. Powołuj sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość z Twojego przebaczenia.

Spraw Panie, by Kościół przyjmował z radością liczne natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego wskazaniom troszczył się o powołania do kapłaństwa i do życia konsekrowanego.

Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów, osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii. Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen.

Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami!

/Benedykt XVI/

 ***

Jezu, Synu Boga, w którym mieszka cała pełnia bóstwa.

Ty powołujesz ochrzczonych, by wypłynęli na głębie, krocząc drogami świętości. Wzbudź w sercach łudzi młodych pragnienie, by być we współczesnym świecie świadkami potęgi Twojej miłości.

Napełnij młodych Twoim Duchem odwagi i roztropności, aby prowadził ich ku głębi tajemnicy człowieka, by stali się zdolnymi do odkrycia pełnej prawdy o sobie i o własnym powołaniu.

Nasz Zbawicielu, posłany przez Ojca, aby objawić Jego miłosierną miłość. Obdarz Twój Kościół darem ludzi młodych, którzy są gotowi wypłynąć na głębię, aby być wśród łudzi znakiem Twojej obecności, która odnawia i zbawia.

Najświętsza Dziewico, Matko Zbawiciela, niezawodna Przewodniczko na drodze ku Bogu i bliźniemu. Ty, która zachowywałaś słowa Jezusa w głębi Twego serca, wspieraj Twoim macierzyńskim wstawiennictwem rodziny i wspólnoty kościelne, aby pomagały ludziom młodym w hojnej odpowiedzi na wezwanie Pana. Amen.

/Jan Paweł II/

 ***

Do Ciebie, Panie, zwracamy się z ufnością!

Synu Boży, posłany przez Ojca do ludzi wszystkich czasów i żyjących w każdym zakątku świata! Błagamy Ciebie, za pośrednictwem Maryi,

Matki Twojej i Matki naszej: spraw, aby w Kościele nie brakowało powołań, zwłaszcza do szczególnej służby Twemu Królestwu.

Jezu, jedyny Zbawicielu człowieka!

Modlimy się do Ciebie za naszych braci i za nasze siostry, którzy odpowiedzieli «tak» na Twoje powołanie do kapłaństwa, do życia konsekrowanego i do misji. Spraw, aby ich życie odnawiało się każdego dnia i stawało się żywą Ewangelią.

Panie miłosierny i święty, nadal posyłaj nowych robotników na żniwo Twego Królestwa! Pomagaj tym, których powołujesz, by Cię naśladowali w naszych czasach: spraw, by kontemplując Twoje oblicze, przyjmowali z radością tę przedziwną misję, którą im powierzasz dla dobra Twego Ludu i wszystkich ludzi.

Ty, który jesteś Bogiem i żyjesz, i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen.

/Jan Paweł II/

 ***

Maryjo, pokorna Służebnico Najwyższego, Syn, którego zrodziłaś, uczynił Cię Służebnicą ludzkości. Twoje życie było pokorną i wielkoduszną służbą: byłaś Służebnicą Słowa, kiedy Anioł zwiastował Ci Boży plan zbawienia.

Byłaś Służebnicą Syna, dając Mu życie i pozostając otwarta na Jego tajemnicę. Byłaś Służebnicą Odkupienia, «trwając» mężnie u stóp Krzyża przy Słudze i Baranku cierpiącym, który z miłości do nas siebie składał w ofierze. Byłaś Służebnicą Kościoła w dniu Pięćdziesiątnicy, a przez swe orędownictwo nadal rodzisz go w każdym wierzącym, także w tych naszych trudnych i pełnych udręki czasach.

Na Ciebie, młoda Córko Izraela, która zaznałaś niepokoju młodego serca wobec propozycji Odwiecznego, niech patrzą z ufnością młodzi trzeciego tysiąclecia. Uczyń ich zdolnymi przyjąć zaproszenie Twojego Syna, by ze swego życia uczynili całkowity dar na chwałę Bożą. Pozwól im zrozumieć, że służba Bogu zaspokaja serce i że jedynie w służbie Bogu i Jego Królestwu realizujemy się, zgodnie z Bożym zamysłem, a życie staje się hymnem pochwalnym ku czci Przenajświętszej Trójcy. Amen.

/Jan Paweł II/

Podziel się z innymi:

14 myśli nt. „MODLITWY O POWOŁANIA

 1. Modlitwa za Kościół św. Jana Pawła II
  O, Matko Kościoła! Spraw, ażeby Kościół cieszył się wolnością i pokojem w spełnianiu swojej misji. Niech się w tym celu stanie dojrzały nową dojrzałością wiary i wewnętrznej jedności. Pomóż nam przemóc opory, trudności i słabości. Pomóż nam ujrzeć na nowo całą prostotę i godność chrześcijańskiego powołania. Spraw, aby nie brakowało „robotników w winnicy Pańskiej”.
  Uświęcaj rodziny. Czuwaj nad duszą młodzieży i sercem dzieci. Pomóż w przezwyciężaniu wielkich zagrożeń moralnych, które w różnych narodach godzą w podstawowe środowiska życia i miłości. Daj nam odradzać się wciąż pięknem świadectwa dawanego Krzyżowi i zmartwychwstaniu Twojego Syna. Amen.
  Ps. Tą modlitwę odmówiłam dziś w 96rocznicę urodzin Jana Pawła II

 2. Jezu , Dobry Pasterzu, powołaj do służby Tobie i całemu Kościołowi nowych pomocników, bo żniwo wielkie ale robotników mało. Obdarz swym światłem i rozeznaniem Twej woli wszystkich młodych, roznieć w ich sercach ogień miłości ku Tobie. Amen.

  • Jezu, Bramo owiec, otwórz na oścież swe serce pełne miłości i daj swojego Ducha ludziom młodym, by dostrzegli i odpowiedzieli na Twoje zaproszenie do służby Bogu i ludziom w kapłaństwie lub życiu zakonnym. Amen

 3. „O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie Panie. Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości.
  O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niech moc miłosierdzia Twego, o Panie kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana – bo Ty wszystko możesz”.

 4. Modlitwa o powołania

  O Boski Zbawicielu, Jezu Chryste, który powierzyłeś kapłanom, jako Twoim zastępcom, całe dzieło odkupienia, ratowania i uświęcania świata, ofiaruję Ci wszystkie modlitwy, prace, radości, ofiary i cierpienia dnia dzisiejszego, przez ręce Twojej Przenajświętszej Matki, w intencji uświęcenia kapłanów i kandydatów do stanu kapłańskiego.
  Daj nam kapłanów prawdziwie świętych, pałających ogniem Twej Boskiej miłości, którzy by szukali jedynie Twojej większej czci i zbawienia naszych dusz. Strzeż ich od niebezpieczeństw duszy i ciała, szczególniej zaś chroń ich przed tym, co zagraża ich cnocie i obniża w nich ideał świętości kapłańskiej.
  A Ty, Maryjo, dobra Matko kapłanów, ochraniaj ich w niebezpieczeństwach ich świętego powołania i przyprowadź do Dobrego Pasterza także tych biednych kapłanów, którzy zbłądzili i sprzeniewierzyli się przyjętym na siebie obowiązkom. Amen.

  ks. Paschalis Schmidt SDS

 5. Maryjo, Matko Kościoła, zapraszamy Ciebie do życia naszego,
  naszych Rodzin, naszych Parafii, Kościoła w Polsce i na świecie.
  Racz wypraszać u Syna swego łaski Ducha Świętego przemieniające dusze w Jego świątynie. Prosimy o jedność Kościoła, świętość i wierność Ewangelii, o liczne powołania kapłańskie, aby nigdzie nie brakowało
  prawdziwych następców Twego Syna, sprawujących ofiarę Mszy Świętej,
  udzielających sakramentów świętych, niosących Bożą prawdę i miłość. Amen

 6. Modlitwa do Matki kapłanów

  Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i Matko kapłanów,
  przyjmij ten tytuł, którym Cię obdarzamy,
  by oddać cześć Twemu macierzyństwu
  i wraz z Tobą kontemplować Kapłaństwo
  Twego Syna i Twoich synów,
  Święta Boża Rodzicielko.

  Matko Chrystusa, Kapłanowi-Mesjaszowi
  dałaś ludzkie ciało, by zostało namaszczone
  Duchem Świętym dla zbawienia ubogich i skruszonych
  w sercu – zachowaj kapłanów w Twoim Sercu
  i w Kościele, Matko Zbawiciela.

  Matko wiary, Ty przyniosłaś do świątyni
  Syna Człowieczego, wypełnienie obietnic
  danych Ojcom – oddawaj Ojcu, dla Jego chwały,
  kapłanów Twego Syna, Arko Przymierza.
  Matko Kościoła, razem z uczniami w Wieczerniku
  modliłaś się do Ducha Świętego za Nowy Lud i
  jego Pasterzy – uproś dla stanu kapłańskiego
  pełnię darów, Królowo Apostołów.

  Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim u początków
  jego życia i Jego misji, szukałaś Go wśród tłumów,
  gdy nauczał, stałaś przy Nim,
  gdy został wywyższony ponad ziemię,
  wyniszczony przez jedyną i wieczną ofiarę,
  a towarzyszył Ci Jan jako Twój syn
  – przygarniaj powołanych, osłaniaj od początku
  ich wzrastanie, wspomagaj w życiu i w posłudze
  Twoich synów, Matko kapłanów.
  Amen.
  (Jan Paweł II)

 7. Maryjo, Matko Kościoła, Ty odczytałaś i poddałaś się woli Najwyższego i wypełniłaś ją w radości i posłuszeństwie, spraw by młodzi naszych czasów również właściwie odczytali i wypełnili wolę Ojca w swoim życiu, by nie zagłuszali swego powołania ale odważnie je realizowali na chwałę Bożą. Amen.

 8. Jezu, którego dziś obchodzimy pamiątkę wstąpienia do Nieba, któryś obiecał, że nie pozostawisz nas, Twój Kościół samych, że dasz nam swojego Ducha, proszę Cię tchnij na serca młodych duchem tęsknoty za Tobą, wzbudź w ich sercach powołanie do całkowitej służby Tobie i Twojemu Kościołowi. Duchu Święty zstąp i rozpal serca letnie, ogrzej je żarem Twojej miłości, rozpal je by nie mieli wątpliwości, że Ty ich powołujesz. Amen.

 9. Maryjo, Królowo Apostołów i Matko Kościoła, módl się z nami, by nie zabrakło szafarzy Świętych Sakramentów, by Kościół Twojego Syna jednoczył wszystkich w wierze, by odważnie głosił Jego naukę i przybliżał Królestwo Boże na ziemi. Amen.

 10. Dobry Pasterzu i Najwyższy Kapłanie, przywołuj do pracy z Tobą rzeszę młodych mężczyzn i kobiet do współpracy z Tobą na rzecz przybliżania Bożego Królestwa we współczesnym świecie. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *