MAGNIFICAT

ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Kolekta

Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojego natchnienia Najświętsza Maryja Panna, która nosiła w łonie Twojego Syna, nawiedziła Elżbietę, spraw, abyśmy byli posłuszni natchnieniom Ducha Świętego  i zawsze mogli z Maryją Ciebie uwielbiać. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie So 3, 14-18

Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz się już bała złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie: „Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce! Pan, twój Bóg, Mocarz, pośród ciebie, On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego święta”. Zabiorę od ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia zniewagi.

albo Rz 12, 9-16b

Bracia: Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne.

Psalm Iz 12,2-3.4-6

Ewangelia Łk 1, 39-56

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. Wtedy Maryja rzekła:

„Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.

Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.

Święte jest Jego imię, a Jego miłosierdzie

z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją.

Okazał moc swego ramienia,

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie.

Jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”.

Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

 

 

Natchnienie Ducha Świętego.

Jakże często trudno dostrzec w nas  ten szczególny rodzaj skupionego pośpiechu, jaki cechuje tych wszystkich, których do konkretnego działania przynagla Miłość Boża.

Droga do Ain-Karin, do Elżbiety i Zachariasza.

Około 150 km od Nazaretu i  ok.6 km od Jerozolimy.

Podróż, zapewne odbyta ze względów bezpieczeństwa w ówczesnym Izraelu, z jakąś grupką innych wędrowców.

Najświętsza Maryja Panna. Co czuła, o czym myślała podczas tej podróży? Uwierzyła Słowu Boga. Zawierzyła Jego Obietnicy. 

Pokorna, nierozpoznana, nosząca w sobie Króla królów. 

Dwa spotkania.

Jedno widoczne i zauważalne.

Drugie jest jedynie sygnalizowane.

Maryja spotyka Elżbietę.

Jezus Chrystus spotyka Jana Chrzciciela, swojego Poprzednika.

Dwie pieśni – modlitwy wypowiedziane pod wpływem Ducha Świętego.

Elżbiety – radosnego zaskoczenia i zdumienia, błogosławieństwa.

Maryi – Magnificat – uwielbienia i chwały Bożej, prostoty i pokory Służebnicy Pańskiej.

Magnificat.

Najdłuższa zapisana wypowiedź – modlitwa Matki Pana.

Nasza wieczorna modlitwa w codziennych Nieszporach.

 

Czy do każdej osoby chętnie wędruję?

Jak odpowiadam na przynaglenia Ducha Świętego?

Może się ociągam, odkładam na później, piętrzę trudności?

A może zwyczajnie do kogoś czuję niechęć i moja noga w jego/jej miejscu nie postanie, nawet gdyby Pan Bóg tego ode mnie oczekiwał – bo przecież nie może tego oczekiwać, wie że to ponad moje siły.

Zwracanie uwagi na siebie, swoje samopoczucie, swoje prawa i przywileje – skupianie się na sobie  czy gorliwe, natychmiastowe i z miłością wypełnianie odczytanej woli Boga.

Gdy zwracam uwagę tylko na siebie wpadam w stagnację, bezruch. Gdy szukam woli Bożej moje życie nabiera ruchu ku… Bogu, innym ludziom, ma swoją dynamikę, staje się drogą. Drogą służby i modlitwy.

Modlitwa.

Ona oddaje głębię lub płytkość i pustkę wewnętrznego życia duchowego, jego uporządkowanie i dynamizm albo bezwład i wewnętrzny bałagan.

Formułka albo wewnętrzne przeżycie, monolog gadulstwa albo dialog z Bogiem lub cisza Obecności. 

Puste słowa nie dające smaku i siły, albo śpiew dla Pana, wyraz relacji stworzenia ze Stwórcą.

Nie zawsze potrzebne są słowa. Zawsze potrzebne jest uważne i świadome trwanie w Jego Miłującej Obecności.

Hymn Magnificat, ma pewne wspólne elementy z kantykiem Anny (1 Sm 2,1-10), Psalmami 111,103,89,98 oraz tekstami ST (Iz, Rdz, Hi).

Psalmy to była codzienna modlitwa Maryi, Jezusa, Józefa, Nikodema….

Czy są one również moją codzienną modlitwą?

Czy przyjmuję i przetwarzam te słowa, czy pojawiają się one już jako „moje własne” w moich codziennych modlitwach – rozmowach z Panem.

Tajemnica Nawiedzenia. Czy już odrzuciłam z mojego życia niedojrzałe pytania: „dlaczego Panie Boże, dlaczego?” i „kiedy Panie Boże, kiedy?”. Czy pozwalam Panu Bogu działać w tej Tajemnicy nawiedzania mojego życia, uświęcania go, przemieniania mnie? 

Czy od Maryi wciąż chętnie uczę się dziękować i uwielbiać Boga za wszystko co uczynił i co czyni dziś, teraz, w tej godzinie?

Błogosławionych owoców Nawiedzenia.

Podziel się z innymi:

LITANIA NA NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA NA NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

O Maryjo, która sprawiłaś tak wielką radość Elżbiecie, módl się za nami.

O Maryjo, która ukryłaś swoją wielkość przy nawiedzeniu świetej Elżbiety…

O Maryjo, która stałaś się przyczyną, iż Jan Chrzciciel został poświęcony w łonie swojej matki …

O Maryjo, która napełniłaś błogosławieństwem cały dom Elżbiety …

O Maryjo, która pozostałaś przez trzy miesiące u Elżbiety …

O Maryjo, którą święta Elżbieta powitała słowami : Błogosławiony owoc żywota Twojego …

O Maryjo, którą Elżbieta nazwała Matką Pana swego …

O Maryjo, na której powitanie dzieciątko w łonie swojej matki poruszyło się z radości …

O Maryjo, która dlatego, żeś uwierzyła, zostałaś nazwana szczęśliwą …

O Maryjo, która wyrzekłaś : Wielbi dusza moja Pana …

O Maryjo, której duch rozradował się w Panu …

O Maryjo, od wszelkiego lenistwa w służbie Bożej, zachowaj nas wstawieniem się Twoim.

O Maryjo, od wszelkiego niedbalstwa w pełnieniu obowiązków naszego stanu …

O Maryjo, od wszelkiej obrazy bliźniego …

O Maryjo, od miłości własnej i próżnej chwały …

O Maryjo, od ducha pychy …

O Maryjo, przez Twoje pokorne nawiedzenie …

O Maryjo, przez Twoją trudną podróż przez góry …

O Maryjo, przez pełne łaski Twoje wstąpienie do domu kapłana Zachariasza …

O Maryjo, przez Twoje pełne radości pozdrowienie i wspaniały hymn wychwalajacy Boga …

O Maryjo, przez usługę naznaczoną miłością, którą wyświadczyłaś świętej Elżbiecie …

My grzeszni, … prosimy Cię wysłuchaj nas

Abyś nasze dusze duchowo nawiedzić raczyła …

Abyś nam prawdziwą pokorę i łagodność wyprosić raczyła …

Abyś w naszych sercach miłość dobroczynną dla bliźniego zaszczepić raczyła …

Abyś nas do chwalenia Boga w każdym czasie i przy każdej okazji pobudzać raczyła …

Abyś zwłaszcza w godzinę śmierci miłościwie odwiedzić nas raczyła …

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojego natchnienia Najświętsza Maryja Panna, która nosiła w łonie Twojego Syna, nawiedziła Elżbietę, spraw, abyśmy byli posłuszni natchnieniu Ducha Świętego i zawsze mogli z Maryją Ciebie uwielbiać. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen

Podziel się z innymi:

ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

 

ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

31 maja

Święto Nawiedzenia wywodzi się z religijności chrześcijańskiego Wschodu. Uroczystość tę wprowadził do zakonu franciszkańskiego św. Bonawentura w roku 1263. Kiedy zaś powstała wielka schizma na Zachodzie, wtedy święto to rozszerzył na cały Kościół papież Bonifacy IX w roku 1389, aby uprosić za przyczyną Maryi jedność w Kościele Chrystusowym. Sobór w Bazylei (1441) to święto zatwierdził.

Święto Nawiedzenia obchodzimy je 31 maja, tj. między świętem Zwiastowania Pańskiego a Narodzeniem Jana Chrzciciela.

W ten sposób wspominamy przede wszystkim spotkanie Mesjasza ze swoim poprzednikiem – Janem Chrzcicielem.

Jest to także spotkanie dwóch matek.

Dokładny opis wydarzenia Nawiedzenia zostawił nam św. Łukasz w swojej Ewangelii (Łk 1, 39-56).

Według tradycji miało ono miejsce w Ain Karim, około 7 km na zachód od Jerozolimy, gdzie dwa kościoły upamiętniają dwa wydarzenia – radosne spotkanie matek (kościół nawiedzenia św. Elżbiety, położony na zboczu wzgórza za miastem) i narodzenie Jana Chrzciciela (kościół położony w samym mieście).

Maryja prawdopodobnie odbywała całą drogę z Nazaretu do Ain Karim – czy jak chcą niektórzy bibliści może nawet do Hebronu – pieszo. Być może przyłączyła się do jakiejś pielgrzymki, idącej do Jerozolimy. Trudno bowiem przypuścić, aby szła sama w tak długą drogę, która mogła wynosić ok. 150 kilometrów. Pragnęła podzielić się ze swoją krewną wiadomością o Zwiastowaniu, jednocześnie gratulując jej tak długo oczekiwanego potomstwa.

Maryja po przybyciu dowiaduje się ze zdziwieniem, że Elżbieta już wszystko wie – tak dalece, że nawet powtarza do niej część słów anioła: „Błogosławiona jesteś między niewiastami”. Elżbieta wyraża równocześnie uznanie dla Maryi, że zawierzyła słowom posłańca Bożego. Zadziwiająca jest pokora Maryi. Przychodzi z pomocą do swojej starszej krewnej, gdy ta będzie rodzić syna. Ale i Elżbieta zdobywa się na wielki akt pokory, kiedy Matkę Chrystusa wita słowami: „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?”

Elżbieta stwierdza równocześnie, że na dźwięk słowa Maryi poruszyło się w łonie jej dziecię. Pisarze kościelni są przekonani, że był to akt powitania Chrystusa przez św. Jana i że w tym właśnie momencie św. Jan został uwolniony od grzechu pierworodnego i napełniony Duchem Świętym. Poruszenie św. Jana często zestawia się z tańcem radości króla Dawida, idącego przed Arką.

Słowa Elżbiety przywołujemy zawsze, ilekroć odmawiamy Pozdrowienie Anielskie. Krewna Maryi powtórzyła część pozdrowienia Gabriela: „Błogosławiona jesteś między niewiastami”, wyraźnie czyniąc aluzję, że za sprawą Ducha Świętego została we wszystko wtajemniczona. Potem zaraz dodała własne słowa: „i błogosławiony jest owoc Twojego łona”.

Powstały także zakony żeńskie, które za główną patronkę obrały sobie Matkę Bożą w tej tajemnicy.

Co więcej nawet nazwę od tej tajemnicy otrzymały. Chodzi głównie o zakon Wizytek, czyli Sióstr Nawiedzenia. Założył je w roku 1610 wspólnie ze św. Joanną de Chantal św. Franciszek.

Wydarzenie to rozważamy także jako jedną z radosnych tajemnic Różańca.

(źródło: www.brewiarz.katolik.pl)

Podziel się z innymi:

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Na 9 dni przed Zesłaniem Ducha Świętego Kościół rozpoczyna modlić się nowenną.

Nazwa „nowenna” pochodzi od łacińskiego słowa novem – dziewięć.

Oznacza ona więc dziewięć dni modlitwy.

Przyjęło się, iż określenie „nowenna” dotyczy modlitwy przed świętem, w przeciwieństwie do „oktawy”, która oznacza przedłużenie uroczystości na osiem dni (w liturgii mamy oktawę Wielkanocy oraz oktawę Bożego Narodzenia).

Można powiedzieć, że nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego jest „matką” wszystkich innych modlitewnych nowenn.

Nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego jest najstarszym zgromadzeniem modlitewnym. Jest to modlitwa zalecona przez samego Pana Jezusa w dniu Wniebowstąpienia.

Pisze św. Łukasz: „Jezus podczas wspólnego posiłku kazał apostołom nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: ‚Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym’. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga” (Dz 1,4-5; Łk 24,50-53).

Kościół przypomina, że Pięćdziesiątnica jest wypełnieniem i zakończeniem Świąt Paschalnych.

Duch Święty – Nowe Życie w Chrystusie – był celem całej działalności Chrystusa. Zgodnie z obietnicą, po wywyższeniu Chrystusa na drzewie krzyża, gdy dostęp do Ojca został otwarty, a dziecięctwo Boże stało się rzeczywistością, posłany zostaje Duch Ojca i Syna, by prowadził dalej dzieło Jezusa.

 

 

 

 

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

 

Hymn do Ducha Świętego

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.

Niebieską łaskę zesłać racz

Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwan

I najwyższego Boga dar.

Tyś namaszczeniem naszych dusz,

Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,

Bo moc z prawicy Ojca masz,

Przez Boga obiecany nam,

Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,

W serca nam miłość świętą wlej

I wątłą słabość naszych ciał

Pokrzep stałością mocy Twej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal

I Twym pokojem obdarz wraz.

Niech w drodze za przewodem Twym

Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,

Daj, by i Syn poznany był.

I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,

Niech wyznajemy z wszystkich sił.

 

 

lub

 

 

Sekwencja o Duchu Świętym

Przybądź, Duchu Święty,

Spuść z niebiosów wzięty

Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,

Dawco darów mnogich,

Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości,

Słodka serc radości,

Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,

W skwarze żywą wodą,

W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!

Serc wierzących wnętrza

Poddaj swej potędze!

Bez Twojego tchnienia

Cóż jest wśród stworzenia?

Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte,

Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę!

Nagnij, co jest harde,

Rozgrzej serca twarde,

Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,

W Tobie ufającym,

Siedmiorakie dary!

Daj zasługę męstwa,

Daj wieniec zwycięstwa,

Daj szczęście bez miary!

 

 

 

 

 

 

 

Modlitwa wstępna:

Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Na poszczególne dni nowenny:

 

W pierwszym dniu (30.05.2014):

W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus „zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego” (J 7,37.39).

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.

Ojcze nasz…

Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Najświętszej Maryi Panny (Loretańska)

 

W drugim dniu (31.05.2014):

Pismo święte poucza: „Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego” (Tt 3,5-7).

Módlmy się: Boże, który w chrzcie świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.

Ojcze nasz…

Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Litania do Najświętszej Maryi Panny (Loretańska)

 

W trzecim dniu (1.06.2014):

Pismo święte poucza: „Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem” (1 Kor 12,13).

Módlmy się: Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.

Ojcze nasz…

 Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

W czwartym dniu (2.06.2014):

Pismo święte poucza: „Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych” (2 Kor 1,21-22).

Módlmy się: Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.

 Ojcze nasz…

 

Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

W piątym dniu (3.06.2014):

Pismo święte poucza: „Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą” (Rz 8,26-27).

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

 Ojcze nasz…

 

Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

W szóstym dniu (4.06.2014):

Pismo święte poucza: „Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy” (Gal 5,16.22.25).

Módlmy się: Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.

 Ojcze nasz…

 

Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

W siódmym dniu (5.06.2014):

Pismo święte poucza: „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele” (1 Kor 6,19-20).

Módlmy się: Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.

 Ojcze nasz…

 

Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

W ósmym dniu (6.06.2014):

Pismo święte poucza: „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć. jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha – Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego” (1 Kor 2,919).

Módlmy się: Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.

 Ojcze nasz…

 

Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

W dziewiątym dniu (7.06.2014):

Pismo święte poucza: „Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).

Módlmy się: Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.

Ojcze nasz…

Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Podziel się z innymi:

KU RADOŚCI

VI TYDZIEŃ OKRESU WIELKANOCNEGO

Kolekta

Boże, Ty przez zmartwychwstanie Chrystusa przywróciłeś nam życie wieczne, skieruj nasze dążenia ku Zbawicielowi, który zasiada po Twojej prawicy, i kiedy przyjdzie w chwale, obdarz nieprzemijającym szczęściem wszystkich odrodzonych przez sakrament chrztu świętego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie Dz 18, 9-18

Kiedy Paweł przebywał w Koryncie, w nocy Pan przemówił do niego w widzeniu: „Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludu mam w tym mieście”. Pozostał więc i głosił im słowo Boże przez rok i sześć miesięcy.

Kiedy Gallio został prokonsulem Achai, Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd. Powiedzieli: „Ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z Prawem”. 
Gdy Paweł miał już usta otworzyć, Gallio przemówił do Żydów: „Gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo albo zły czyn, zająłbym się wami, Żydzi, jak należy, ale gdy spór toczy się o słowa i nazwy, i o wasze Prawo, rozpatrzcie to sami. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach”. I wypędził ich z sądu. 
A wszyscy Grecy, schwyciwszy przewodniczącego synagogi, Sostenesa, bili go przed sądem, lecz Gallio wcale o to nie dbał. Paweł pozostał jeszcze przez dłuższy czas, potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii, a z nim Pryscylla i Akwila. W Kenchrach ostrzygł głowę, bo złożył taki ślub.

Psalm Ps 47, 2-7

Ewangelia J 16, 20-23a

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat.

Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać”.

 

 

 

Smutek.

To uczucie wpisane jest w każde ludzkie  życie. I jak każde uczucie powinno być właściwie przeżyte.

Właściwie, mądrze przeżyty smutek prowadzi do nowego życia. Smutek skupiony tylko na własnym przeżywaniu, na utracie, zawodzie, zamykający się w sobie, rozdrapujący rany aby trwać i nie mijać, prowadzi do zubożenia życia, do jego wygasania. Smutek w ramach, którego skupiamy się  na sobie, zamyka nas na bieżące potrzeby naszego otoczenia.

Czasem smutek może prowadzić do stanów depresji.

Ważne jest jak sami przeżywamy smutek.

Czy potrafimy o tym mówić, czy staramy się go nazywać, czy rozeznajemy nasz stan ducha?

Czy umiemy rozmawiać o tym z naszym kierownikiem duchowym, czy przedstawiamy te stany Panu na modlitwie?

Czy potrafimy patrzeć obiektywnie na przyczyny naszego smutku?

Czy pamiętamy, że zarówno przeżywane strapienia jak i pocieszenia mają swój początek i koniec?

Czy w okresie smutku nie podejmujemy zbyt wielu radykalnych decyzji odnoszących się do naszego życia, których później najczęsciej żałujemy?

A może tlumimy w sobie to uczucie i boimy się do niego przyznać i spojrzeć na nie z dystansu, bo mogłoby to zbyt wiele o nas samych powiedzieć, więc na zewnątrz przed ludźmi, przed Bogiem, czasem i przed sobą samymi udajemy, że wszystko jest w porządku?

Jeśli nie umiemy prawidłowo przeżywać smutku, to jak będziemy dobrze przeżywać radość?

Ta wewnętrzna radość, bardzo głęboko w nas złożona jako dar Ducha Świętego, jest obecna, nawet wtedy gdy doznajemy smutku. Od naszej współpracy z łaską, otwarcia na Pana i jego Słowa zależy na ile radość będzie coraz pelniejsza, coraz mocniej ukazująca się na zewnątrz.

Jezus, źródło radości, której nikt i nic nie jest w stanie nam odebrać, o ile my sami w źle przeżywanym smutku nie odwracamy się od Pana i nie oddajemy swoim życiem hołdu smutkowi i narzekaniom.

Przyjrzyjmy się naszym codziennym radościom.

Gdzie i u kogo ich szukamy? Na ile te nasze małe radości poddają się szybko smutkom, a na ile są trwałe?  Z jakimi wartościami są związane? Czy te nasze radości są doraźne, zewnętrzne, płytkie i szybko przeradzają się w niedosyt a potem smutek, na który szukamy szybkiego pocieszenia, kolejną nietrwałą radością?

Kiedy Pan przyjdzie powtórnie ujrzymy jakie wartości były  w naszym życiu trwałe, nieprzemijające, a co było jedynie chwilowe, pozorne, powierzchowne. 

Błogosławionego świętego czasu w oczekiwaniu na Zesłanie Ducha Świętego.    

Podziel się z innymi:

AGAPE I PARAKLETOS

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, ROK A

 

Brewiarz VI Tydzień Okresu Wielkanocnego, II Tydzień Psałterza

 

Kolekta

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu; niech misterium paschalne, które wspominamy, przemienia nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie pierwsze Dz 8,5-8.14-17

Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z wielkim krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście. Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc Apostołowie wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

Psalm Ps 66,1-3a. 4-7a. 16. 20

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Boga.

Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, 

opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu chwalebną oddajcie. *
Powiedzcie Bogu: „Jak zadziwiające są Twe dzieła!

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Boga.

 

Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, *
niech imię Twoje opiewa”.
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga: *
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Boga.

 

Morze na suchy ląd zamienił, *
pieszo przeszli przez rzekę.
Nim się przeto radujmy! *
Jego potęga włada na wieki.

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Boga.

 

Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, którzy boicie się Boga, *
opowiem, co uczynił mej duszy.
Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby *
i nie oddalił ode mnie swej łaski.

Refren: Niech cała ziemia chwali swego Boga.

Czytanie drugie 1P 3,15-18

 Najdrożsi: Pana Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie; ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża, cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem.

Ewangelia J 14, 15-21

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was.

Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.
Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”.

 

Zachowanie przykazań.

Można to zrozumieć jako kodeks poprawnego postępowania. Działania według litery i czuć się w porządku. I w ten sposób niemal rozminąć się z Dobrą Nowiną, z Ewangelią.

Przykazania – to całe przesłanie, nauka, Słowa Pana, objawiającego nam Ojca i Jego Miłość. To Ewangelia. I ta Ewangelia ma zostać przyjęta jako Słowo Boże i być zachowywana. Zachowywana to znaczy ma stać się podstawą postępowania.

Przyjęcie i zachowywanie Ewangelii ma dokonywać się nie ze strachu, ale w perspektywie wolności i miłości.

Potrzeba wejść w dynamikę miłości.

„Jeśli mnie miłujecie, bedziecie zachowywać moje przykazania”

„Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje”

„Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego”.

Chrześcijanin to ktoś, kto nie jest zmuszony do dźwigania ciężarów przepisów i norm, ale ktoś kto otrzymuje zaproszenie do włączenia się we wspólnotę życia, w logikę miłości. 

 

Chrześcijanin to ktoś kto wie, że jest kochany.

„… będzie umiłowany przez Ojca mojego.”

 

W Nowym Testamencie miłość Boga określana jest terminem AGAPE albo CARITAS, podczas gdy ograniczona, naturalna  młiość ludzka,  nazywana jest greckim terminem EROS.

AGAPE  jest miłością darmową, dawaną zawsze w darze. Nie jest to forma zapłaty za coś, ale dar. EROS przeciwnie jest miłością polegajacą na wzajemności.

 

Logika Miłości, dynamizm Agape stoi w kontraście do sztywnych, karzących norm.

 

Agape jest bezinteresowna, spontaniczna, darmowa.

Powodem miłości Boga nie są żadne zasługi człowieka. Bóg kocha ponieważ miłość jest Jego naturą. Jest to miłość bez żadnych „racji”. Bóg kocha grzesznika pomimo jego grzechów. Bóg nie kocha sprawiedliwego ze względu na jego dobre sprawowanie, ale dla niego samego.

Postępowanie człowieka nie może ograniczyć miłości Boga.

„On sprawia że słońce Jego sprawiedliwości wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Mt 5, 45).

Gdyby Bóg kochał nas za to że jesteśmy dobrzy, utracilibyśmy wszelkie powody do radości.

 

Agape jest kreatywna.

Bóg kochając nadaje wartości temu co kocha.

To co samo w sobie nie ma wartości, uzyskuje ją, stajac się przedmiotem miłości Boga.

Bóg nie kocha mnie dlatego, że mam zasługi. To nie moje zasługi świadczą o mojej wartości. Nabieram wartości tylko dlatego, że Bóg mnie kocha.

Agape tworzy wartość, powołuje ją do istnienia. 

 

Agape jest wyborem. Miłość jest wyborem osoby. Bóg wybiera każdego z nas.

Bóg zwraca się do każdego z nas z osobna ” Wybieram właśnie ciebie”.

Dla Niego każdy z nas jest jedyny, niepowtarzalny.

 

Agape tworzy komunię. Miłość nie godzi się na oddalenie, na seprację, na wykluczenie, na podziały. Ten kto kocha, jako pierwszy stara się znieść dystans, nawiązać kontakt. Nie czeka na to, aż drugi zrobi pierwszy krok.

Pomimo ciągłych niewierności człowieka Bóg przejmuje inicjatywę i stale wychodzi mu na przeciw.

 

Ta miłość, AGAPE, oczekuje naszej odpowiedzi.

Świety Jan Apostoł pisze „Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować”. (1 J 4, 11).

Oznacza to, że odpowiedzią na Bożą miłość do każdego z nas powinna zostać przeniesiona na bliżniego.

Pan Bóg zapisuje na swoim koncie tę miłość, którą okazujemy innym.

Możemy się mylić co do naszej miłości do Boga. Najpewniejszym i najlepszy jej sprawdzianem jest nasza miłośc bliźniego. Nie tylko my sami, ale i inni mogą na jej podstawie ocenić naszą miłość do Boga.

Święty Paweł, który stworzył najwspanialszą pochwałę AGAPY, podkreśla, że miłość obdarowującą określa się przez przebaczenie, pokorę, hojność, służebność, dobroć, zaufanie i znoszenie wszystkiego (por 1 Kor 13, 4-7). 

Zamiast wciąż pytać czy to już grzech według prawa, zapytaj siebie jak  kochasz, czy czynną miłością do bliżniego odpowiadasz na miłość Boga do ciebie, czy twoja miłość się pogłębia, dojrzewa, wydaje owoce, a może jest tylko ckliwą sentymentalnością albo jedynie słownymi deklaracjami.

Każdy z nas otrzymał wraz ze Chrztem świętym wlany dar AGAPY (Boskiej cnoty miłości). Jednakże tylko praktyczna miłość do bliźnich, do naszych braci i sióstr może ją rozwinąć i uczynić świadomą.

Mamy kochać innych nie słowem i językiem ale czynem i prawdą (1 J 3, 18).

Jak niewierzący ma uwierzyć, że Bóg go kocha , szuka i przebacza mu, jeśli w swoim zyciu nie doświadcza aby ktoś bezinteresownie go kochał, szukał, wybaczał w Imię Chrystusa.

Jak biedny, chory, opuszczony ma uwierzyc Bożej miłości do siebie, gdy nikt nie zbliży się do niego w Imię Chrystusa i nie weżmie na siebie części jego niedoli.

Jeśli sami doświadczamy Miłosci Boga do nas, to jesteśmy wezwani aby dzielić się Nią i nieść Ją wszędzie, aby i inni mogli Jej doświadczyć.

Mamy się dawać innym jak chleb. Nie patrząc co z nami uczynią, czy jak nas potraktują.

Trzeba pamiętać o znamiennych słowach św. Jana Apostoła. „Jeśliby ktoś mówił „Miłuję Boga”, a brata swego nienawidził jest kłamcą” (1 J 4,20).

 

Wytrwanie w Miłości do bliżnich, do Boga jest możliwe mocą Ducha Miłości, Ducha Świętego.    

W trakcie ostatniej Wieczerzy Pan 5 krotnie zapowiada przyjście Ducha Świętego. Dziś słyszymy pierwszą zapowiedź, przyjścia Parakletosa.

Duch Święty przychodzi tam, gdzie przyjęte jest już Słowo. Najbliższe dni prowadzić nas będą do pełniejszego otworzenia się na przyjęcie Ducha Prawdy.

To On poucza nas na ile postępujemy w szkole Pańskiej, udziela natchnień  jak wciąż lepiej, wierniej i więcej odpowiadać na Miłość Boga.

Ojciec na nieustanne prośby Syna za każdym z nas, posyła nieustannie nam Ducha Świętego, Ducha Miłości, jako dar swojej Miłości do Syna, a w Synu do nas.

Pragnie się objawiać, abyśmy coraz lepiej Go poznawali i nie tworzyli sobie Jego fałszywych obrazów, nie pozwalających przemieniać świat Miłością.

 

Błogosławionego czasu Okresu Wielkanocnego.

Podziel się z innymi:

W DNIU IMIENIN O. GRZEGORZA JANKOWSKIEGO SJ I KS. GRZEGORZA KALAMARZA

Wszechmogący Boże, daj swojemu Kościołowi ducha męstwa i umiłowania sprawiedliwości, którym zajaśniał święty Grzegorz, papież, spraw, aby Kościół odrzucał wszelką nieprawość  i mógł w wolności pełnić to, co sprawiedliwe. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Wszechmogący Boże,

za wstawiennictwem świętego Grzegorza, papieża

i Niepokalanej Matki Kapłanów

racz udzielić wszelkich

darów i łask

swoim przybranym synom,

noszącym imię świętego papieża,

a których powołałeś do służby w Kościele Chrystusowym,

aby tak jak ich patron przynieśli obfity owoc,

na Twoją większą chwałę.

Przez Jezusa Chrystusa,

Twojego Syna,

który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,

Bóg, przez, wszystkie wieki wieków.

Amen.

Moim serdecznym Przyjaciołom z darem modlitwy i komunii świętej

Podziel się z innymi:

ŚWIĘTY GRZEGORZ VII

ŚWIĘTY GRZEGORZ VII, PAPIEŻ

25 maja

Urodził się w 1028 r. w Toskanii. Miał na imię Hildebrand. Przybył wcześnie na Lateran. W roku 1046 towarzyszył dobrowolnie na wygnaniu w Kolonii, w Niemczech, papieżowi Grzegorzowi VI. Po jego śmierci wrócił do Rzymu (1047) i był prawą ręką papieża św. Leona IX i współautorem jego wielkich planów reformistycznych. Papież mianował go kardynałem i skarbnikiem. Być może przedtem był mnichem u benedyktynów w Cluny. Był wysyłany przez papieży (Grzegorza VI, Leona IX, Mikołaja II) z misjami do różnych krajów. W latach 1054-1056 był legatem papieskim we Francji, a w 1057 r. – w Niemczech. Później zarządzał bazyliką św. Pawła za Murami. Miał poważny wpływ na politykę papieży XI wieku. Aleksander II mianował go kardynałem-archidiakonem, czyli pierwszym godnością duchownym (po papieżu).

Po śmierci tego papieża Hildebrand został wybrany na stolicę Piotrową 22 kwietnia 1073 r. Przyjął wtedy święcenia kapłańskie i biskupie.

Święty Grzegorz VIIPodjął głęboką reformę Kościoła, pragnąc uniezależnić go od władzy świeckiej. Zaraz na początku swoich rządów zajął się uporządkowaniem spraw państwa kościelnego.Ponowił z Normanami układ oddania im w lenno południowych Włoch i Sycylii w zamian za obietnicę opieki, a w razie potrzeby – obrony Kościoła.

Na obszarach, które pozostały pod ścisłą administracją papieża, uporządkował sprawy kościelne. Wypowiedział walkę symonii (kupowaniu urzędów kościelnych), inwestyturze (wybieraniu przez panujących na stanowiska kościelne m.in. biskupów i opatów) oraz niezachowywaniu celibatu przez duchownych. W roku 1074 zwołał do Rzymu synod, na którym uchwalono prawa głoszące, że kto przyjął urząd kościelny za pieniądze, tym samym zostaje automatycznie tegoż urzędu pozbawiony. Kapłanom żonatym zabroniono sprawować funkcję święte. Gdyby zaś chcieli stawiać opór, sam lud miał im odmówić posłuszeństwa i składania jakichkolwiek danin. Po tym synodzie papież rozesłał swoich legatów po wszystkich krajach Europy, by ogłosili powyższe uchwały i by przypilnowali ich stosowania.

Zaczęto rzucać na papieża oszczerstwa, że sprzyja manicheizmowi oraz potępia małżeństwo. Zaczęły się nawet pojawiać karykatury papieskie. Jedynie król angielski, Wilhelm Zdobywca, poparł papieża. Otrzymał za to przydomek „perły monarchów”.

W roku 1075 papież zwołał do Rzymu synod drugi, na którym wobec panów świeckich ogłoszono dekrety przeciwko inwestyturze. Pod groźbą ekskomuniki, czyli wyłączenia z Kościoła, nie wolno było odtąd przyjmować od świeckich godności kościelnych. Otrzymane zaś tą drogą urzędy synod czynił nieważnymi. Tym postanowieniem Grzegorz VII naraził się władcom świeckim.

Na czele tej opozycji stanął cesarz niemiecki, Henryk IV. Doszło do tego, że zaczął publicznie lżyć „mnicha Hildebranda”, nadal też szafował godnościami i urzędami kościelnymi według swej woli. Po jego stronie stanęli nie tylko panowie świeccy, ale także wyżsi duchowni, którzy od nich otrzymali urzędy. Cesarz posunął się nawet do tego, że do Rzymu posłał spiskowców, którzy w samo Boże Narodzenie w czasie odprawiania Mszy świętej rzucili się na papieża, uprowadzili go z kościoła, poranili go i chcieli zamordować. Ocalił papieża lud, który rzucił się na oprawców, i zmusił ich do ucieczki. Cesarz zwołał kontrsynod do Niemiec i zmusił biskupów, by wypowiedzieli posłuszeństwo papieżowi. Nadto cesarz wysłał do papieża bardzo obelżywy list.
W odpowiedzi na te wydarzenia na synodzie rzymskim w lutym 1076 r. papież ekskomunikował Henryka IV. To poskutkowało. Wielu dygnitarzy kościelnych złożyło akt uległości wobec papieża i prośbę o zdjęcie z nich kar kościelnych. Henryk IV, widząc, że sprawę przegrał, zareagował pokorą. Natychmiast udał się do Włoch, by przed mającym rozpocząć się sejmem Niemieckiej Rzeszy w Augsburgu, który miał ogłosić jego detronizację mieć ręce czyste. Na ten sejm został zaproszony także papież, który już wyruszył w drogę.

Kiedy papież znalazł się w Canossie, przybył tam także cesarz. W szatach pokutnika zjawił się na zamku księżnej Matyldy. Papież, znając obłudę Henryka, nie chciał się z nim widzieć. Cesarz uparcie stał u bram zamku trzy dni. Dopiero na usilne prośby Matyldy, teściowej Henryka, i opata Cluny, Hugona, który był ojcem chrzestnym Henryka, św. Grzegorz ustąpił i zdjął karę z cesarza.

Konflikt jednak nie ustał. W 1084 r. Henryk IV postanowił zemścić się na papieżu, zdobył Rzym i osadził w nim antypapieża Klemensa III. Grzegorz VII podczas najazdu schronił się w Zamku Anioła. W kilka tygodni później z odsieczą przyszły wojska normańskie i przymusiły do odwrotu króla niemieckiego oraz antypapieża. Grzegorza uwolniono. Wezwani przez niego sprzymierzeńcy zachowali się jednak jak wrogowie – rabując, niszcząc i paląc. To wywołało wśród ludności taki gniew, że Normanowie musieli Rzym opuścić, ale z nimi także musiał odejść papież, gdyż ludność była oburzona, że takich to „obrońców” na Rzym sprowadził. Grzegorz VII udał się najpierw na Monte Cassino, następnie do Beneventu, wreszcie owacyjnie został powitany w Salerno. Pod koniec roku 1084 zwołał do Salerno synod, na którym powtórnie rzucił klątwę na cesarza i na narzuconego przez cesarza antypapieża, Wilberta.

Złamany wreszcie trudami i wiekiem papież zmarł w Salerno 25 maja 1085 r. Na łożu śmierci wypowiedział słowa, które umieszczono w katedrze przy ołtarzu, gdzie spoczywa: „Umiłowałem sprawiedliwość, a znienawidziłem nieprawość, dlatego umieram na wygnaniu”.

Papież Grzegorz XIII (1572-1585) wpisał imię Grzegorza VII do Martyrologium Rzymskiego. Papież Paweł V w roku 1606 oficjalnie zaliczył go w poczet świętych. Papież Benedykt XIII w roku 1728 kult jego rozszerzył na cały Kościół. W roku 1961 przywieziono trumnę z relikwiami św. Grzegorza do Rzymu w osobnym wagonie-kaplicy, aby Wieczne Miasto mogło im złożyć hołd, a potem przewieziono je z powrotem do Salerno.

W ikonografii Grzegorz VII przedstawiany jest w papieskim stroju, często w tiarze. Jego atrybutami są: gołąb, księga, łzy (z powodu doświadczanych prześladowań), obraz Matki Bożej, do której miał szczególne nabożeństwo.

Podziel się z innymi:

MODLITWA ŚW. MARII MAGDALENY DE PAZZI

MODLITWA ŚW. MARII MAGDALENY DE PAZZI

Przybądź, Duchu Święty.

Niech zstąpi Zjednoczenie z Ojcem i Umiłowanie Syna.

Ty, Duchu prawdy, jesteś nagrodą Świętych, orzeźwieniem dusz, światłem w ciemnościach, bogactwem ubogich, skarbem miłujących, nasyceniem głodnych, umocnieniem pielgrzymów.

Ty wreszcie jesteś skarbem wszelkich skarbów.

Przybądź, Duchu Święty, Ty, który zstępując na Maryję sprawiłeś, że Słowo stało się ciałem, spraw w nas łaską to, czego w Niej dokonałeś przez łaskę i naturę.

Przybądź, czystej myśli pokarmie, źródło wszelkiego dobra, zbiorze wszelkiej czystości.

Przyjdź i zabierz wszystko, co przeszkadza nam być zabranym przez Ciebie.

Podziel się z innymi:

ŚWIĘTA MARIA MAGDALENA DE PAZZI

ŚWIĘTA MARIA MAGDALENA DE PAZZI, DZIEWICA

25 maja

Katarzyna (takie imię otrzymała na chrzcie) urodziła się 2 kwietnia 1566 r. w możnej rodzinie Pazzi we Florencji. Wykształcenie i wychowanie otrzymała od sióstr, które miały we Florencji szkołę i pensjonat dla dziewcząt z lepszych rodzin.

W dziesiątym roku życia otrzymała pierwszą Komunię świętą. Odtąd przystępowała do niej w każdą niedzielę i w święta, co w owych czasach wywoływało zdziwienie, a nawet zastrzeżenia. W tym samym roku, w uroczystość św. Józefa, złożyła ślub dozgonnej czystości. Jako dziecię wyróżniała się pobożnością, tak że gdy miała 12 lat, już miała szczęście rozmawiać z Matką Bożą. Odtąd podobne objawienia zdarzały się częściej w jej życiu. Kiedy miała 18 lat, wstąpiła do klasztoru karmelitańskiego Matki Bożej Anielskiej (1582). Klasztor stoi do dzisiaj na wzgórzu na przedmieściu Florencji. Tu otrzymała imię zakonne Marii Magdaleny.

W rok później podczas choroby złożyła śluby. Kolejno pełniła obowiązki: zakrystianki, furtianki, mistrzyni nowicjatu i przełożonej domu. Wiodła życie umartwione i przeniknięte modlitwą. Wyróżniała się wiernością w zachowaniu reguły, bardzo przecież surowej. Doświadczała wielu cierpień.

Od niebieskiego Oblubieńca otrzymała cierniową koronę, która zadawała jej bardzo silne bóle głowy. Dnia 25 marca 1585 roku otrzymała dar stygmatów, czyli odbicia na swoim ciele ran Pana Jezusa, chociaż na zewnątrz były niewidoczne.

W kilka dni potem otrzymała od Chrystusa mistyczną obrączkę jako znak duchowych zaślubin.

17 maja 1585 roku wpadła w ekstazę, która trwała bez przerwy 40 godzin. W czasie jej trwania otrzymała polecenie od Pana Jezusa, by codziennie odtąd przyjmowała tylko chleb i wodę, a jedynie w dni świąteczne by przyjmowała trochę pokarmu postnego. Otrzymała również polecenie, by sypiała odtąd tylko pięć godzin i to na wiązce siana, by w ten sposób wynagrodzić Panu Bogu za grzechy rodzaju ludzkiego.

8 czerwca 1585 roku rozpoczęła się nowa seria ekstaz, która trwała z krótkimi przerwami osiem dni.

Dla utrzymania wszakże swojej Oblubienicy i wybranki w pokorze, doświadczył ją Pan falą długotrwałych i uporczywych oschłości oraz duchowego opuszczenia. Chrystus Pan jej objaśnił, że ta męka była konieczna dla dobra Kościoła, a także dla odnowienia ducha zakonnego w klasztorach.

Kiedy w roku 1587 zmarł jej brat, Alamanno, ujrzała jego duszę w płomieniach czyśćcowych. Kiedy w roku 1590 przeszła do wieczności jej matka, ujrzała również jej duszę w czyśćcu. Otrzymała równocześnie obietnicę, że czyściec matki będzie krótki dla wielu uczynków miłosierdzia, jakie w życiu swoim świadczyła.

W ostatnich latach życia przechodziła wielkie cierpienia fizyczne i duchowe, które ją nawiedziły. Do tego dołączyły się prześladowania z zewnątrz od postronnych osób, do których wysyłała w imieniu Chrystusa listy z napomnieniami. Odpowiedzią z ich strony były szykany, a nawet groźby. W swoich wizjach otrzymała m.in. zrozumienie tajemnicy Trójcy Przenajświętszej i Wcielenia Jezusa. Pozostawiła po sobie pisma ukazujące głębokie doświadczenia duchowości chrześcijańskiej. Zmarła 25 maja 1607 r. W 19 lat po śmierci dokonał jej beatyfikacji papież Urban VIII w 1626 roku. Papież Klemens IX zaliczył ją uroczyście w poczet świętych (1669). Jest patronką Florencji i Neapolu.

W ikonografii św. Maria Magdalena ukazywana jest w habicie karmelitanki. Jej atrybutami są: Dziecię Jezus, dyscyplina, gołębica, korona cierniowa, krzyż, lilia, serce trzymane w prawej dłoni, stygmaty.

Podziel się z innymi: