PRZESŁUCHANIA

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, ROK A

NIEDZIELA LAETARE

 

Brewiarz IV Tydzień Wielkiego Postu, IV Tydzień Psałterza

 

Kolekta

Boże, Ty za pośrednictwem swojego Syna pojednałeś ludzkość ze sobą, spraw, aby lud chrześcijański z żywą wiarą i szczerym oddaniem spieszył ku nadchodzącym świętom wielkanocnym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Pierwsze czytanie 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a

Pan rzekł do Samuela: „Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla”. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: „Z pewnością przed Panem jest Jego pomazaniec”. Jednak Pan rzekł do Samuela: „Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce”. I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: „Nie ich wybrał Pan”.

Samuel więc zapytał Jessego: „Czy to już wszyscy młodzieńcy?” Odrzekł: „Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce”. Samuel powiedział do Jessego: „Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie”. Posłał więc i przyprowadzono go: był rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: „Wstań i namaść go, to ten”. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia duch Pana opanował Dawida.

Psalm Ps 23, 1-6

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Pan jest moim pasterzem,

niczego mi nie braknie.

Pozwala mi leżeć

na zielonych pastwiskach.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,

orzeźwia moją duszę.

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach

przez wzgląd na swoją chwałę.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,

zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.

Kij Twój i laska pasterska

są moją pociechą.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Stół dla mnie zastawiasz

na oczach mych wrogów.

Namaszczasz mi głowę olejkiem,

a kielich mój pełny po brzegi.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną

przez wszystkie dni mego życia

i zamieszkam w domu Pana

po najdłuższe czasy.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Drugie czytanie Ef 5, 8-14

Bracia: Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co u nich się dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem. Dlatego się mówi: „Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus”.

 

Ewangelia J 9, 1-41

Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: „Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy jego rodzice?” Jezus odpowiedział: „Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata”.

To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: „Idź, obmyj się w sadzawce Siloe” – co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: „Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?” Jedni twierdzili: „Tak, to jest ten”, a inni przeczyli: „Nie, jest tylko do tamtego podobny”. On zaś mówił: „To ja jestem”.
Mówili więc do niego: „Jakżeż oczy ci się otwarły?” On odpowiedział: „Człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: Idź do sadzawki Siloe i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem”. Rzekli do niego: „Gdzież On jest?” On odrzekł: „Nie wiem”. 
Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: „Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę”. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: „Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu”. Inni powiedzieli: „Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?” I powstało wśród nich rozdwojenie.
Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: „A ty, co o Nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy?” Odpowiedział: „To jest prorok”. Jednakże Żydzi nie wierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, tak że aż przywołali rodziców tego, którzy przejrzał, i wypytywali się ich w słowach: „Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomym urodził? W jaki to sposób teraz widzi?” Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: „Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomym. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi, nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, niech mówi za siebie”. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy kto uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wykluczony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: „Ma swoje lata, jego samego zapytajcie”. 
Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: „Daj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem”. Na to odpowiedział: „Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę”. Rzekli więc do niego: „Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy?” Odpowiedział im: „Już wam powiedziałem, a wyście mnie nie wysłuchali. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego uczniami?” 
Wówczas go zelżyli i rzekli: „Bądź ty sobie Jego uczniem, my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego zaś nie wiemy, skąd pochodzi”. Na to odpowiedział im ów człowiek: „W tym wszystkim to jest dziwne, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, natomiast wysłuchuje Bóg każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić”.
Na to dali mu taką odpowiedź: „Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać?” I precz go wyrzucili.
Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: „Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?” On odpowiedział: „A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?” Rzekł do niego Jezus: „Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie”. On zaś odpowiedział: „Wierzę, Panie!” i oddał Mu pokłon. Jezus rzekł: „Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi”. 
Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli, i rzekli do Niego: „Czyż i my jesteśmy niewidomi?” Jezus powiedział do nich: „Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: Widzimy, grzech wasz trwa nadal”.

 

 

Chętnie , jak uczniowie Pana w dzisiejszej Ewangelii, tłumaczymy nieuleczalne choroby czy ludzkie i własne tragedie, Bożą karą za grzechy.

To w naszym mniemaniu usprawiedliwa nasz brak reakcji, nasze przyzwolenie na cierpienie innych. 

Nie nam jednak oceniać i sądzić, co jest a co nie jest, Bożą karą. 

 

Cudowne uzdrowienie niewidomego od urodzenia i  dwa odmienne przesłuchania.

Jedne prowadzą, wiedzący wszystko lepiej, ślepcy.

Drugie prowadzi, Światłość świata, Pan.

Przesłuchiwanym jest cudownie uzdrowiony i jego zalęknieni rodzice.

 

Niewidomy stopniowo od „nie wiem” przez „ten człowiek pochodzi od Boga” dochodzi do wyznania wiary w Jezusa „wierzę”.

 

Ślepcy poprzez swoje „wiem” i „widzę” zamykają się na wiarę i Światłość.

 

Moje własne wnioskowanie i mówienie „wiem” i „widzę”.

Moje ustalone od lat schematy i sposób rozumienia działania Pana Boga w moim życiu, w życiu innych ludzi. 

Nie będzie mnie ktoś niewykształcony czy niedoświadczony pouczał, cóż on/ona może wiedzieć. Taka postawa jeszcze czasem dopuszcza przyjęcie pouczenia.

Może być jednak bardziej zamknięta i pewna siebie, jak faryzeuszy przesłuchujących niewidomego i jego rodziców, nie będzie mnie nikt pouczał, bo „wiem i znam się na tym” zanim uzyskam odpowiedź na swoje pytanie.

A jeśli odpowiedź przesłuchiwanego, nie zgadza się z moim „wiem”, tym gorzej dla odpowiadającego.  

Niemożliwe, aby przez kogoś takiego, Bóg chciał mi coś ważnego przekazać.

 

Świadectwo prawdzie może prowadzić do wykluczenia z grona znajomych, z rodziny, wspólnoty. Lepiej nie ryzykować publicznego świadectwa o Jezusie. Przynależność do swojego miejsca jest ważniejsza. Lęk jest silniejszy od prawdy. Lepiej wymijająco nie zajmować żadnego stanowiska. Tak jak rodzice niewidomego od urodzenia.

 

Czy chcę wyzwolić się z mojej duchowej ślepoty?

Czy chcę odzyskać radość i pokój Chrystusowy w życiu?

Czy pozwolę Panu, aby dotknął tego, co we mnie zamknięte na Jego światło?

Czy pozwolę się obmyć Łaską, choćby to było dla mnie niewygodne?

Czy będę miała odwagę wyciągnąć nowe wnioski, zmienić swój sposób myślenia, nawrócić się?

 

Dzisiejsza niedziela – LAETARE.

Niedziela radości.

Radości z przychodzącego Światła Zmartwychwstałego.

Już niedługo  Triduum Paschalne. 

Spadają kolejne łuski z oczu.

Ode mnie zależy czy nie ulęknę się nowych trudności i ponownie nie założę sobie na nos okularów ślepca, odcinających od Chrystusowego Światła.

 

Błogosławionego świętego czasu Wielkiego Postu.

Podziel się z innymi:

REKOLEKCJE Z IKONĄ – JEZUS UZDRAWIA NIEWIDOMEGO

Na czwartą niedzielę Wielkiego Postu Kościół stawia przed nami ewangeliczny obraz Jezusa uzdrawiającego człowieka niewidomego od urodzenia. Ukazuje on nam Tego, który jest “światłością świata”, bo w Jego obecności wszelkie dotyczące nas rzeczy ukazują się takimi jakimi są naprawdę.  A ujrzeć rzeczy w Jego świetle znaczy – wyjść poza same tylko wyobrażenia o nich i poza to czego się po niech spodziewamy, odsuwając na bok iluzje i uprzedzenia, które nam prawdę o rzeczach przysłaniają. 

 

A jak w trzecią niedzielę Wielkiego Postu otrzymaliśmy obietnicę “wody żywej”, która zachowa nas na życie wieczne” – a jest to woda chrztu i Ducha Świętego, którym podczas chrztu zostajemy namaszczeni, tak w tę czwartą niedzielę przyjmujemy z wiarą obietnicę “światła” mądrości i prawdy na naszą codzienną drogę – jest nim sam Chrystus, obecny w Swoim słowie.

 

 

 

Uzdrowienie slepca – Emmanouil Tzanes Bounialìs, XVII wiek

 

 

Objaśnienie sceny

 

Ikona uzdrowienia przez Jezusa mężczyzny niewidomego od urodzenia nawiązuje do opisu wydarzenia przekazanego przez Jana Ewangelistę: J 9, 1-41. Jezus przechodząc z Uczniami w pobliżu świątyni spotyka niewidomego, o którego zaczynają Go pytać uczniowie: „Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy?”, szukając odpowiedzi na przyczynę przykrego stanu spotkanego. Jezus nie wdaje się w dialektykę rozjaśniania przyczyn i skutków, ale wskazuje na Ojca, który pragnie zbawienia wszystkich oraz na Siebie jako tego, którego Ojciec posłała na świat, aby przez Niego „objawiły się sprawy Boże”. Uzdrowienie niewidomego od urodzenia jest tego brzemiennym w znaczenia wydarzeniem.

 

Sposób przedstawiania ikony podaje Dionizjusz z Furny w swoich Hermeneia:

 

„Chrystus leczy niewidomego od urodzenia. Ulica wybiegająca z jerozolimskiego grodu, na niej młody ślepiec wsparty na kiju, z torbą przewieszoną przez ramię; palce jego stóp wystają z sandałów. Przed nim Chrystus: jedną rękę kładzie mu na głowie, drugą smaruje mu oczy gliną. Za Chrystusem apostołowie, nieco dalej sadzawka z wodą, w której niewidomy przemywa swoje oczy”.

 

Postaciami centralnymi ikony są niewidomy i Chrystus nakładający błoto na jego oczy. Niewidomy od urodzenia jest jak ten, który śpi, dla którego jeszcze nie wzeszło światło – przypominają się tu słowa starożytnego hymnu chrześcijańskiego: „Obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus” (Ef 5,14). Nie posiadając światła, jest jak ten, który zna ogół rzeczy tylko pośrednio, narażony na wszelkie konsekwencje dobra i zła, które może mu przynieść kontakt z nimi. Zrażony ich bolesnym doświadczeniem, zamknięty w swoim świecie, trzyma się od nich z daleka. Chrystus w obecności pełnych zadziwienia Apostołów, którzy są tu znakiem Kościoła towarzyszącego osobie odradzającej się, smaruje niewidomemu oczy ziemią zmieszaną ze śliną, co jest nawiązaniem do biblijnego gestu stworzenia człowieka, kształtując go niejako na nowo. Po czym każe mu pójść i obmyć się w wodzie z sadzawki Siloam, na znak nowego narodzenia.

 

 

Fragment ikony Uzdrowienie slepca – Emmanouil Tzanes Bounialìs, XVII wiek

 

Widzimy to jako równoległą scenę obok lub w tle sceny głównej. Ukazany jest tam niewidomy obmywający się. Ale zanim tam dojdzie, potrzebuje jeszcze w ciemności, w której wciąż tkwi, iść w posłuszeństwie słów Jezusa. A kiedy się obmyje wodą, zobaczy rzeczy takimi jakimi ich wcześniej nie znał. Wymieniona w nazwy sadzawka Siloe, która tłumaczy się jako „Posłany”, jest symbolem Ducha Świętego dającego życie i światło prawdy. Ducha, którego „pośle od Ojca” Jezus po swoim zmartwychwstaniu. Jest ona także symbolem wody chrztu, jako zanurzeniu w śmierci Chrystusa, przez którą zanurzony otrzymuje nowe życie. O  wodzie Siloe wspomina także Księga Izajasza, zaznaczając, że jest ono w Jerozolimie nurtem „co płynie łagodnie”, a którym „wzgardził” lud Jerozolimy (Iz 8, 5). Tak samo jak wzgardził łagodnym „barankiem”, którego w Jego cierpieniu, ponoszonym za wszystkich, wszyscy mieli za nic (Iz 53, 3).

 

Na planie ikony widzimy uzdrowionego niewidomego, który wobec faryzeuszów i całego ludu składa świadectwo o Tym, który otworzył jego oczy. Nie wie on jeszcze kim naprawdę jest „człowiek, zwany Jezusem”. Teraz dopiero, wśród prób, które doświadcza, wśród pytań i niedowierzania innych, zaczyna się dla niego droga głębszego poznania, która doprowadzi go do wyznania całym sobą wiary w Syna Człowieczego w słowach „Wierzę, Panie!”  oraz pełnym czci i adoracji pokłonie przed Nim.

 

 

Uzdrowienie slepca – Sant’Angelo in Formis, Włochy, XI wiek

 

 

Przesłanie duchowe

 

Częstym doświadczeniem jakie wynosimy z życia jest „zderzenie” z rzeczywistością: może nas ona zaskakiwać – mile lub przykro – albo nie wnosić żadnego elementu zaskoczenia – co również może rodzić uczucie zadowolenia lub zawodu. Rzeczywistość może także wzbudzać zaciekawienie  (czasem niezdrowe) albo przeciwnie, może odpychać przez rodzące się w nas uczucie irytacji, pogardy lub lęku przed nią. Może też rodzić pytania o powody zaistnienia tego, na co się natykamy – dlaczego? jak to? z jakiego powodu? Albo – „kto zawinił?”

 

O takim przeżyciu zaintrygowania ze strony uczniów, będących świadkami spotkania Jezusa z niewidomym od urodzenia, opowiada nam Ewangelista Jan i ikona obrazująca tę opowieść. Widząc nieszczęście człowieka, które w nich samych zrodziło przykrość i obawę, chcieli szybko znaleźć odpowiedź na pojawiające się pytanie. Dlatego, zgodnie z rozpowszechnionym w środowisku poglądem, że nieszczęście jest karą za grzech, oczekiwali od Jezusa usprawiedliwienia sytuacji, co usatysfakcjonowałoby ich mniemania i oddaliło niepokój, który z konieczności rodzi się w każdym świadku ludzkiej niedoli: „Nauczycielu, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy – on czy jego rodzice?”. Natomiast odpowiedź Jezusa nie rozładowała ich zaskoczenia, ale jeszcze je pomnożyła: „Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże”. Jezus nie dokonał więc „usprawiedliwienia”, ani nie wytłumaczył „dlaczego” przykrość dotknęła nieszczęśnika, ale powiedział coś o wiele ważniejszego: nawet dotkliwe doświadczenie, nawet jakaś osobista ułomność czy doskwierający brak może być MIEJSCEM doświadczenia mocy Bożej, przyczyną objawiania się Jego „spraw”. Jezus swoją odpowiedzią i towarzyszącym jej gestem chce przekonać nas, że życiowe ciężary, nasze trudne, wstydliwe, a czasem zdawałoby się beznadziejne doświadczenia, nie są – i nigdy nie były w oczach Boga! – tylko „naszymi sprawami” (od których inni mogą co najwyżej się „odczepić”), ale są rzeczywiście „sprawami Bożymi”. I nawet jeśli nie jesteśmy w stanie dojść do ich ostatecznej przyczyny, do owego nurtującego nas „dlaczego?”, to jednak możemy w nich otworzyć się na Jego pełne mocy i miłości działanie.

 

Jezus dotykający oczu ślepourodzonego jest znakiem działania Bożej mocy i miłosierdzia w tym, co wydaje się niemożliwe. Przyjście Syna Bożego na świat jest zakomunikowaniem mu, że z Nim nastała nowa jasność, że wszystko, co jest pogrążone w mroku słabości, lęku, nienawiści itp. może być w tym świetle przemienione i uzdrowione. Choć do Niego, a nie do nas, należy znać miejsce i czas tego uzdrowienia. Dlatego Jezus zaświadcza wobec Uczniów: „Trzeba nam pełnić dzieła Tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień”. Ten „dzień” został określony ziemskim czasem życia Jezusa  aż do Jego krzyżowej śmierci. Ale ten „dzień” zostaje wyznaczony również poprzez osobiście dany każdemu z nas czas nawrócenia – a więc uwierzenia Bożemu miłosierdziu i przyjęcia w wierze Jego łaski. Gest dotknięcia i pomazania błotem niewidomych oczu jest właśnie symbolem działania łaski obecnej – obiektywnie i niezmiennie – z sakramentach pozostawionych przez Chrystusa Kościołowi.  To właśnie sakramenty są miejscach rzeczywistego spotkania Jezusa przebaczającego, uzdrawiającego i oświecającego. Natomiast znakiem przyjęcia tej łaski w nich obecnej jest gest wiary wyrażony w poddaniu się słowu, które im towarzyszy – na wzór niewidomego: „On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc”.

 

Spotkanie Jezusa z niewidomym podkreśla ważną przestrzeń zaufania i wolności pomiędzy uzdrowionym i Uzdrawiającym. Jezus dotyka niewidomych oczu, ale dopełnienie uzdrowienia pozostawia samemu zainteresowanemu. Możemy przypuszczać, że pomimo ciekawości – „jak to jest widzieć?” – a także doświadczanego z powodu ślepoty dyskomfortu i cierpienia, niewidomy wahał się – czy pójść i obmyć się, i zaryzykować widzenie, czy może zostawić sprawy takimi do jakich się już przyzwyczaił? Bo może „ślepota” (a można pod nią podłożyć każde doświadczenie niedoskonałości), do której nawykł i z którą może już urządził sobie życie, była mu łatwiejsza i wygodniejsza niż uczyć się na być nowo – widząc! Musiał więc podjąć ryzyko, które miało zaważyć na całym jego życiu, ale którego to konsekwencje otworzyły przed nim świat do tej pory nieznany.

 

 

Rozważania rekolekcyjne prowadzone są przez ikonopisarzy związanych z Warsztatami „Droga Ikony”

źródło: http://www.deon.pl/religia/rekolekcje-wielkopostne/wielki-post-2014/rekolekcje-z-ikona/art,5,rekolekcje-z-ikona-jezus-uzdrawia-niewidomego.html

Podziel się z innymi:

KIEDY STUDNIA WYSYCHA

Dziś w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli rozpoczynam swoje rekolekcje wielkopostne:

rekolekcjeparafialne2014

Waszej modlitwie polecam głoszącego rekolekcje o. Roberta Bujaka SJ oraz nas słuchających, abyśmy w pełni otworzyli się na Wodę Życia………

Podziel się z innymi:

„GENDER JEST DANGER?” – DEBATA OKSFORDZKA

18 marca br. na mojej uczelni PWTW – Collegium Bobolanum miała miejsce kolejna Debata Oksfordzka.

Jej tematem było hasło” Gender jest danger?” (danger – po angielsku groźny).

 Zachęcam do obejrzenia i zobaczenia, jak można dyskutować na argumenty. Może niektóre z nich przydadzą się w naszych codziennych rozmowach z innymi ludźmi.

Oto linki:

1:
https://www.youtube.com/watch?v=Pa79ot9WK5M

2:
https://www.youtube.com/watch?v=lZugbg_AHp0

3:
https://www.youtube.com/watch?v=fGez9qPz__Y

4:
 https://www.youtube.com/watch?v=H0LFqsnqXjU

5:
https://www.youtube.com/watch?v=ieuAFJW_Pec

6:
https://www.youtube.com/watch?v=pvSbeRJMckk

7:
https://www.youtube.com/watch?v=jlg9yAhcOkg

8:
https://www.youtube.com/watch?v=Qa2WRiXCuXk

9:
https://www.youtube.com/watch?v=cVqoN1L0mB0

10:
https://www.youtube.com/watch?v=8wmiVqbjTUY

Podziel się z innymi:

REKOLEKCJE Z IKONĄ – SPOTKANIE JEZUSA Z SAMARYTANKĄ

W trzecią Niedzielę Wielkiego Postu jesteśmy prowadzeni do kontemplacji sceny spotkania Jezusa z Samarytanką.

 

W wydarzeniu tym dokonuje się spełnienie obietnicy, jaka w życiu tej kobiety – a symbolizuje ona całą ludzkość żywiącą swoje nienasycone pragnienia – tliła się w postaci na wpół tylko uświadamianej nadziei: „wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko”.

 

 

Spotkanie-Ewangeliarz-XII w

 

 

Objaśnienie sceny

 

Ewangelia św. Jana (4, 5-42) opowiada o spotkaniu Jezusa z Samarytanką, jakie miało miejsce przy studni zwanej „Jakubową”. Udając się z Judei do Galilei, Jezus z uczniami przemierzał Samarię, gdzie zatrzymał się w mieście Sychar. Podczas gdy uczniowie poszli zakupić jedzenie, Jezus usiadł przy studni aby odpocząć. Korzystając z nadejścia mieszkającej nieopodal Samarytanki, chcącej napełnić swoje naczynie, poprosił ją aby dała mu się napić, po czym wdał się ze zdumioną kobietą w rozmowę, która odmieniła jej życie. Odpowiadając prostym gestem na prośbę Jezusa, otrzymała od Niego dużo więcej: obietnicę zaczerpnięcia ze „źródła wody wytryskującej ku życiu wiecznemu”. Całe to spotkanie i rozmowa ze Zbawicielem otworzyły kobietę samarytańską na szereg wydarzeń zmieniających jej perspektywy i sposób patrzenia na własne życie.

 

Odwiedzając Ziemię Świętą mamy szansę znaleźć Jakubową studnię. Miasto Sychem, które dzisiaj nosi nazwę Nablus, usytuowane jest w dolinie pomiędzy dwiema górami: zieloną Garizim i skalistą oraz zmilitaryzowaną Ebal. Garizim o wysokości ok. 800 m. n.p.m. jest świętą górą dla Samarytan, gdzie dziś znajdują się tylko ruiny ich świątyni, stanowiące zamknięty obiekt archeologiczny. U podnóża góry znajduje się mała wioska samarytańska o nazwie Kiriat Luza, gdzie w synagodze przechowywane są pamiątki starego kultu. Z góry rozciąga się widok na miasto Nablus i tereny Autonomii Palestyńskiej, na Zachodnim Brzegu Jordanu, pokryte licznymi minaretami muzułmańskich meczetów. W Nablus znajduje się także świątynia greckokatolicka, a w niej wspaniała ikona Spotkania. W podziemiach tego kościoła znajduje się studnia, którą tradycja utożsamia z tą Jakubową. Dziś także można z niej czerpać wodę nadającą się do picia.

 

Dionizjusz z Furny podaje w Hermeneia sposób przedstawiania ikony Chrystusa  rozmawiającego z Samarytanką: „Chrystus siedzący na głazie, za nim zdumieni apostołowie. Przed nim studnia i bardzo blisko jej otworu kobieta, trzymająca w lewej dłoni kubek, prawą wyciągająca ku Chrystusowi; przed nią konew. Chrystus błogosławi niewiastę”.

 

 

Spotkanie – ikona współczesna

 

 

Na ikonach Spotkania przy studni odnajdujemy zasadniczo wszystkie elementy wydarzenia przytoczonego przez ewangelię Janową: postaci Jezusa i Samarytanki, studnię i konew z którą przyszła kobieta, a w dali dziwiących się rozmowie uczniów Pańskich oraz lud Samarii otwarty na zwiastowanie słowa.

 

Na pierwszym planie widzimy Jezusa siedzącego przy studni, odpoczywającego po przebytej drodze, choć jego postawa nie wyraża umęczenia lecz godność i uważność, jakby w oczekiwaniu na to co ma się wydarzyć. Jest On tym, który został posłany przez Ojca aby zbawić świat od grzechu, a będąc między ludźmi czyni siebie bliskim tym wszystkim, którzy zechcą w sposób wolny odpowiedzieć na Jego zaproszenie do osobistego spotkania i rozmowy. Prawą dłonią Jezus błogosławi kobietę, zaś lewą dotyka studni, która jest tu symbolem głębszej rzeczywistości skrywającej się za ludzką postacią Jezusa: to On jest źródłem wody żywej, która wypłynie ku życiu wiecznemu. Jego Ciało, jak skała z której zbudowana jest studnia, zostanie otwarte na Krzyżu, skąd wypłyną sakramentalne źródła krwi i wody z przebitego boku Zbawiciela. Dlatego i kształt otworu studni przybiera na niektórych ikonach formę greckiego krzyża. Studnia sama nawiązuje jeszcze do innego symbolicznego wydarzenia ze Starego Testamentu – do spotkania Izaaka z Rebeką (Rdz 24,10-67). Spotkanie Jezusa z Samarytanką przy studni jest jak tamto, zapowiedzią relacji oblubieńczej: Jezus i  kobieta wskazują na mistyczny związek Chrystusa z Eklezją (Kościołem).

 

Tuż obok Jezusa stoi Samarytanka, w pozycji wyprostowanej zwrócona w Jego stronę. Jej postawa wyraża godność, którą otrzymuje – a raczej odzyskuje – grzesznik w obecności Chrystusa. Wyraża ona w tej scenie potrójną przeszkodę, która w oczach ludzkich oddala ją od pełnego cieszenia się łaską Bożą: jest kobietą, co w rozumieniu semickim czyniło ją „obywatelem drugiej kategorii”; Samarytanką, co z perspektywy ortodoksyjnych żydów kwalifikowało ją jako członka społeczności pogańskiej noszącej w sobie wszelką nieczystość; i osobą cudzołożną, gdyż po kilku niespełnionych małżeństwach tkwi w kolejnym związku – powiedzieli byśmy dziś „nieformalnym”. Jezus jednak, pomimo całej jej kondycji marginalnej, pragnie wejść w jej zranione życie i zaspokoić obecne w niej doskwierające pragnienie miłości. Piękna i drogocenna szata kobiety wskazuje, że grzech, który dotknął jej życia, nie naruszył istoty godności zawartej w głębi jej istnienia. Jej prawa dłoń wyciągnięta w kierunku Zbawiciela wyraża otwartość na to, co On jej w tym spotkaniu objawia oraz uznanie potrzeby bycia ukochaną miłością inną niż tylko ta, której do tej pory doświadczyła w swoim życiu. Natomiast jej lewa dłoń, za pośrednictwem cienkiej liny, podtrzymuje dzban z którym przyszła do studni, a który pozostawiła biegnąc do wioski oznajmiając swoim o spotkaniu z Tym, który „powiedział jej wszystko, co uczyniła”. Pusty dzban i trzymanie przywiązanej do niego liny jest symbolem wciąż obecnego w niej jej przywiązania do tego rodzaju wody-miłości, którą ona co rusz przychodzi czerpać, a która nie gasi jej pragnienia.

 

Po stronie Jezusa, a jego plecami widoczni są uczniowie, którzy przyszli z zakupioną żywnością. Ich wyostrzone spojrzenie i rozmowy między sobą symbolizują zgorszenie jakiego doznają na widok dialogu Jezusa z samarytańską kobietą. Dystans jaki ich dzieli od Mistrza symbolizuje ich duchowe oddalenie od rozumienia tajemnic Bożego miłosierdzia uosobianego w Jezusie oraz Jego nauki, którą wciąż jeszcze muszą zgłębić swoim życiem. Pozostawanie w tej ignorancji i niewystarczającej wierze symbolizuje ciemna grota obok której się znajdują. Po stronie Kobiety z kolei widoczny jest tłum Samarytan, wyłaniających się z miasta, w którego wnętrzu również tkwi ciemność. Ona jest symbolem mroku ich niewiedzy i tkwienia w błędach, które zostaną rozproszone przez światło Mądrości, które przekaże im Jezus w słowie do nich skierowanym.

 

Symbolicznym elementem dodatkowym, o którym nie wspomina Ewangelia a obecnym na niektórych ikonach, jest zielona gałąź wyrastająca z po części wyschłego pnia. Drzewo to, wyrosłe obok studni – źródła wody żywej, którym w istocie jest Chrystus – jest symbolem życia nowego Ludu Bożego, składającego się z powołanych spośród żydów i pogan, zdolnego do oddawania czci Bogu w sposób nowy, to jest w Duchu i Prawdzie.

 

 

Spotkanie – Bazylika św. Marka w Wenezji

 

 

Przesłanie duchowe

 

Ikona i ewangeliczny opis spotkania Jezusa z Samarytanką odsłania trzy momenty prowadzące do odkrycia drogocennego skarbu tego wydarzenia. Pierwszy zawiera się w zaskoczeniu, które dokonuje przełamania schematów w sposobie widzenia rzeczy przez wszystkich świadków spotkania. Dziwi się temu kobieta, że Jezus zechciał z nią rozmawiać, a nawet wyraził pragnie, aby ona Jemu usłużyła. Dziwili się temu Uczniowie, że ich Mistrz zechciał z kimś takim się zadawać. Natomiast Jezus przekracza swoją postawą granicę tego co się powinno lub nie, a tym przekroczeniem odsłania przez świadkami, że oto nadszedł czas, aby przez Niego dokonały się rzeczy, które światu objawią niezwykłą bliskość i miłosierdzie Boga. Wyraża się ona między innymi w niezwykle otwartym i wyjątkowym w skali całej Ewangelii mesjańskim wyznaniu Jezusa, które dokonało się wobec kobiety i poganki – a obie te okoliczności były gorszące dla mentalności współczesnych: że oto On jest tym Mesjaszem i Zbawicielem, przez którego życie otrzymują zarówno żydzi jak i poganie.

 

Drugim momentem jest nieosądzająca postawa Jezusa, która pozwala samej kobiecie  uświadomić sobie bezowocność jej prób znalezienia satysfakcji i wybawienia w wyczerpującym dążeniu do tego, co wyobrażała sobie jako „szczęście”. W szczerych słowach Jezus pozwala Samarytance przyjrzeć się jej własnemu życiu: „Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą” (J 4, 17-18). Nie ma w postawie i słowach Jezusa nic z potępienia tej jej życiowej „szamotaniny” i poszukiwania zaspokojenia głębokiego pragnienia miłości. Liczba „pięciu mężów” plus jeden – który już nawet „nie jest twoim mężem” – jest symbolem niemożliwości i bezowocności usiłowania ugaszenia pragnienia tym, co ugasić go nigdy nie zdoła. Jest też symbolicznym wyrazem przerażenia, które kryje się w człowieku w obliczu potwornej beznadziejności, która zaczaja się, aby pożreć ludzkie życie. To już szósty raz i nic (tu znowu św. Jan odnosi się do żydowskiej symboliki) a przecież tylko do siedmiu razy sztuka… Dlatego Samarytanka stoi niejako na skraju przepaści, w gorzkim przeczuciu  fiaska swojego życia. I niejako na granicy sił i poszukiwań pomysłu na życie, podczas próby kolejnego „zaczerpnięcia”, natknęła się Źródło zdolne rzeczywiście ugasić jej pragnienie: „O gdybyś znała dar Boży i kim jest Ten, który Ci mówi: ‚Daj mi się napić’, to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej”. I nie tylko wody! Bo ona za sprawą Jezusa staje się weselnym winem Jego własnych godów, którychkobieta samarytańska, jako symbol osoby poszukującej i otwartej na wiarę, zostaje zaproszona – i nie tylko do stania się gościem weselnym, ale i samą Oblubienicą – Jedynego, choć w jej osobistym przypadku „siódmego”, a więc ostatecznego, Oblubieńca.

 

Trzeci moment to wybór, który należy do Samarytanki. „O gdybyś znała dar Boży…”. Ten dar – dziś, w naszym doczesnym życiu – przekracza nasze rozumienie. Potrzeba zawierzenia i wiary w to, o co się prosi. A Jezus nie mówi do kobiety: „prosiłabyś Go, żeby dał ci wody żywej”, ale: „prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej”. Obietnica i jej spełnienie jest pewne. Bo prawdomówny jest Ten, który ją składa. Dlatego i On oczekuje od swojej rozmówczyni aby stanęła w prawdzie. Jezus nie wymaga od wierzącej/wierzącego w Niego rzeczy niemożliwych. On sam wskazuje drogę: „prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich czcicieli szuka Ojciec”. A chodzi o Ducha, którego Ojciec   udziela bez miary (J 3, 34) i którego nie odmówi nikomu, kto Go o to prosi (Łk 11, 13).

 

 

Rozważania rekolekcyjne prowadzone są przez ikonopisarzy związanych z Warsztatami „Droga Ikony”

(http://www.deon.pl/religia/rekolekcje-wielkopostne/wielki-post-2014/rekolekcje-z-ikona/art,4,rekolekcje-z-ikona-spotkanie-jezusa-z-samarytanka.html)

 

Podziel się z innymi:

PRAGNIENIA CZŁOWIEKA A PRAGNIENIE BOGA

 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, ROK A

Brewiarz III Tydzień Wielkiego Postu, III Tydzień Psałterza

Kolekta

Boże, źródło wszelkiego miłosierdzia i dobroci, Ty nam wskazałeś jako lekarstwo na grzechy post, modlitwę i jałmużnę,  przyjmij nasze pokorne przyznanie się do przewinień, które obciążają nasze sumienia, i podźwignij nas w swoim miłosierdziu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków

Pierwsze czytanie Wj 17, 3-7

Synowie Izraela rozbili obóz w Refidim, ale lud pragnął tam wody i dlatego szemrał przeciw Mojżeszowi i mówił: „Czy po to wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby nas, nasze dzieci i nasze bydło wydać na śmierć z pragnienia?” Mojżesz wołał wtedy do Pana i mówił: „Co mam uczynić z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie!” Pan odpowiedział Mojżeszowi: „Wyjdź przed lud i weź kilku ze starszych Izraela z sobą. Weź w rękę laskę, którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto Ja stanę przed tobą na skale, na Horebie. Uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, a lud zaspokoi swe pragnienie”.

Mojżesz uczynił tak na oczach starszyzny izraelskiej. I nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ tutaj kłócili się synowie izraelscy i wystawiali Pana na próbę, mówiąc: „Czy też Pan jest rzeczywiście w pośrodku nas, czy nie?”

Psalm Ps 95, 1-2. 6-7ab. 7c-9

Refren: Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem.

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, 

wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.

Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, 

radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

Refren: Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem.

Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze, 

zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.

Albowiem On jest naszym Bogiem, 

a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

Refren: Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem.

Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: 

„Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, 

jak na pustyni w dniu Massa,

gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, 

doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła.

Refren: Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem.

Drugie czytanie Rz 5, 1-2.5-8

Bracia: Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Chrystus bowiem umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.

Ewangelia J 4, 5-41

Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny.

Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: „Daj Mi pić”. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: „Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?” Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: „O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić – prosiłabyś Go wówczas, a dałby Ci wody żywej”.

Powiedziała do Niego kobieta: „Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło?” W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: „Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu”.

Rzekła do Niego kobieta: „Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać”. A On jej odpowiedział: „Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj”. A kobieta odrzekła Mu na to: „Nie mam męża”. Rzekł do niej Jezus: „Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem: To powiedziałaś zgodnie z prawdą”.

Rzekła do Niego kobieta: „Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga”. Odpowiedział jej Jezus: „Wierz Mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, i takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie”.

Rzekła do Niego kobieta: „Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko”. Powiedział do niej Jezus: „Jestem Nim Ja, który z tobą mówię”.

Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział: „Czego od niej chcesz?” lub „Czemu z nią rozmawiasz?” Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: „Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?” Wyszli z miasta i szli do Niego.

Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: „Rabbi, jedz!” On im rzekł: „Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie”. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego: „Czyż Mu kto przyniósł coś do jedzenia?” Powiedział im Jezus: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem żąć to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli”.

Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: „Powiedział mi wszystko, co uczyniłam”. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili: „Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata”.

 

 

Nasze życie składa się z rozmaitych pragnień.

Podejmujemy wysiłek aby je zaspokoić.

Pierwsze, niejako wciąż dla nas najważniejsze, pragnienia dotyczą naszych codziennych spraw, problemów materialnych, relacji z bliźnimi, zdrowia.

Nasza codzienność.

Pragniemy, aby problemy zniknęły, aby zdrowie sie poprawiło, aby relacje z bliźnimi były choć poprawne i nie trzeba było wędrować jak Samarytanka w południe do studni, aby uniknąć ostrych języków sąsiadek.

W tym naszym codziennym zabieganiu nie myślimy o głębszych pragnieniach, jakie są w naszym sercu.

Pragnieniu trwałego szczęścia, pragnieniu Boga. Jeśli już nawet się one pojawiają, to próbujemy je zaspokoić po swojemu.

Realizujemy nasze plany małego, krótkotrwałego i ograniczonego szczęścia.

A pragnienie Boga, próbujemy zaspokoić długimi jałowymi dyskusjami o Nim.

Wielosłowie, które ma przysłonić braki w naszej wierze, nasze niewierności i odstępstwa.

Swoje nawrócenie odkładamy wciąż na później, na jakiś inny oddalony w przyszłości czas.

Przy studni Jakuba i z Krzyża padły słowa „Pragnę”.

Pragnienie Boga.

Pragnienie ofiarowania człowiekowi trwałego szczęścia, Miłości, radości.

Pragnienie powrotu człowieka do Boga, pragnienie aby człowiek odpowiedział wiarą i miłością, na pragnienie Boga.

W to pragnienie również wpisany jest trud i zmęczenie DROGI – JEZUSA.

Spotkanie dwóch pragnień –  Boga i człowieka.

Zanim Bóg ofiaruje swój dar, prosi człowieka o podarunek.

W zależności od tego jak człowiek odpowie, tak jest obdarowywany.

A, że Bóg pragnie człowieka obdarować pełnią darów, gotów jest prowadzić z nim długą dyskusję.

Człowiek, próbuje w tej rozmowie zbaczać na boczne drogi, podejmować inne tematy, ale Pan zmierza do tego, aby każdy z nas jak Samarytanka, stanął w końcu w prawdzie o sobie samym. Człowiek – jeśli już nawet jest gotów uwierzyć w pragnienia Boga i Jego dar, to pragnie go wykorzystać do zaspokojenia codziennych trudów.

Jak Samarytanka, która myśli że nie będzie już musiała wędrować codziennie do studni.

Prawda o sobie samym.

Prawda o własnej słabości i grzeszności.

Przyjęcie i uznanie prawdy o sobie prowadzi do Boga, do wiary.

Głęboko ukryte pragnienie człowieka zostaje zaspokojone, pragnienie Jezusa aby odzyskać człowieka i doprowadzić go do Ojca zostaje zaspokojone.

Te dwa pragnienia Boga i człowieka, dopóki żyjemy wciąż są aktualne.

Ilekroć zapominamy o naszym chrzcie świętym, ilekroć, zarzucamy nasze źródło wiary liśćmi, piachem, kamykami i głazami, tylekroć do tego źródła przychodzi Pan, aby pomóc je nam oczyścić.

O ile listki i ziarnka piasku możemy sami pod jego kierownictwem usuwać, o tyle kamienie i głazy potrzebują Jego siły i mocy, aby usunąć je sakramencie pokuty i pojednania.

Czy na czas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych w Wigilię Paschalną moje, Twoje źródło będzie oczyszczone i pogłębione?

A może poczekasz jeszcze kolejny rok, lata i na usłyszaną prośbę Pana „daj mi pić”, będziesz odchodzić w przeciwnym kierunku, byle dalej?

Twoje głębokie duchowe pragnienia, za jakiś czas ponownie przyprowadzą Ciebie na miejsce spotkania bez świadków, gdzie już będzie czekać na Ciebie Pan.

Może wtedy usłyszysz Jego głos i na niego odpowiesz.

 

Błogosławionego świętego czasu Wielkiego Postu.

Podziel się z innymi:

OTO CZŁOWIEK! – WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE INTERNETOWE

WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE INTERNETOWE

o. Adam Szustak OP

OTO CZŁOWIEK!

Od początku historii ludzkości przewija się przez karty Pisma świętego motyw ogrodu. Wszystko zaczęło się w ogrodzie, który nazywaliśmy Edenem – było tam cudownie, miało być jeszcze lepiej, a skończyło się tragicznie. Potem, kiedy Bóg Ojciec posłał swego Syna do ludzi, On swoje zbawcze dzieło dokonane na krzyżu rozpoczął właśnie w ogrodzie, tym razem nazywanym oliwnym jakby chciał odwrócić całą historię świata. To zaprowadziło go do ogrodu, w którym został pogrzebany i w którym zmartwychwstał.

Te rekolekcje będą naszą wspólną drogą z jednego ogrodu do drugiego przez place i ulice Jerozolimy. Ojciec Adam już w styczniu 2014 roku wyjechał do Jerozolimy, żeby specjalnie przejść przez tą drogę i poprowadzić Was dzisiaj dokładnie tym samym szlakiem, którym kiedyś szedł Jezus.

Bardzo Was zapraszamy abyście w tę drogę również wyruszyli.

Rekolekcje dostępne na stronie : http://otoczlowiek.stacja7.pl/

Podziel się z innymi:

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

16 marca – 24 marca

Dziesiątek różańca świętego. 

LITANIA NA ZWIASTOWANIE PAŃSKIE

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

O Maryjo, której Archanioł Gabriel zwiastował poselstwo niebieskie, módl się za nami.

O Maryjo, którą Archanioł nazwał pełną łaski i błogosławioną między niewiastami,

O Maryjo, na którą zstąpił Duch Święty,

O Maryjo, którą zacieniła moc Najwyższego,

O Maryjo, po której słowach „niech się stanie” zostały uweselone niebo i ziemia,

O Maryjo, w której łonie Przedwieczne Słowo Ciałem się stało,

O Maryjo, Jutrzenko jaśniejąca, która zwiastowałaś światu przyjście Słońca Sprawiedliwości,

O Maryjo, mężna Niewiasto, która podałaś światu chleb życia,

O Maryjo, kolumno ognista narodu wybranego,

O Maryjo, świątynio wiekuistej chwały,

Od wszystkiego złego, wybaw nas wstawieniem się Twoim.

Od wszelkiego niebezpieczeństwa,

Od sideł szatańskich,

Od pożądliwości ciała,

Od przekraczania przykazań Bożych,

Przez zjawienie się świętego Archanioła,

Przez jego chwalebne pozdrowienie,

Przez jego zwiastowanie przynoszące zbawienie,

Przez udzieloną Ci łaskę Ducha Świętego,

Przez przybycie do Ciebie mocy Najwyższego,

My grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nam łaskę Ducha Świętego wyprosić raczyła,

Abyś nam cnoty potrzebne do zbawienia wyjednać chciała,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

I poczęła z Ducha Świętego.

Módlmy się: Boże, z Twej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem, zasłużyli sobie na udział w Jego boskiej naturze. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Podziel się z innymi:

16-24 marca – URATUJ ŚWIĘTEGO

URATUJ ŚWIĘTEGO! VI EDYCJA AKCJI – DOBRZE, ŻE JESTEŚ…

Akcja Uratuj Świętego to inicjatywa, która powstała w 2009 roku z inicjatywy dk. Tomasza Trzaski – twórcy Portalu Młodych Diecezji Łomżyńskiej PokolenieJP2.pl jako odpowiedź na potrzebę modlitwy w intencji dzieci nienarodzonych zagrożonych aborcją.

ISTOTĄ AKCJI JEST CODZIENNA MODLITWA WYBRANĄ MODLITWĄ ZA DZIECI NIENARODZONE, KTÓRYCH ŻYCIE ZNALAZŁO SIĘ W NIEBEZPIECZEŃSTWIE. WIERZYMY MOCNO, IŻ TA MODLITWA RATUJE ZYCIE DZIECKA, KTÓRE JEST PRZECIEŻ ŚWIĘTE – STĄD NAZWA AKCJI „URATUJ ŚWIĘTEGO!”.

Tegoroczna – VI edycja akcji – przebiegać będzie od 16 do 24 marca i zakończy się obchodami Dnia Świętości Życia.

HASŁEM TEGOROCZNEJ EDYCJI SĄ SŁOWA „DOBRZE, ŻE JESTEŚ…”

które mają podkreślać różne wymiary piękna obecności drugiej osoby. Każdy dzień akcji będzie miał swój temat, który będzie rozwinięciem hasła akcji (np.: Dobrze, że jesteś, bo uczysz mnie kochać!)

Aby włączyć się do akcji wystarczy modlić się razem z uczestnikami akcji dowolnie wybraną modlitwą. Ci, którzy mają taką możliwość – mogą zarejestrować się na stronie internetowej akcji (www.uratujswietego.pl), by dołączyć do społeczności „bohaterów życia”.

STRONA AKCJI…

CENTRUM AKCJI JEST PORTAL URATUJSWIETEGO.PL

na którym każdego dnia akcji ukazywać się będą rozważania nawiązujące do tematu dnia. Będą miały formę tekstową, a także dźwiękową.Znajdziesz tu również można materiały duszpasterskie do przeprowadzenia nowenny we wspólnocie czy parafii. Jest tam też historia Akcji i podsumowanie poprzednich edycji.

DODATKOWYM ELEMENTEM AKCJI JEST CODZIENNY WIDEOKOMENTARZ UMIESZCZANY NA STRONIE AKCJI.

Komentarz ten, nagrywany przez osoby znane z ekranu i nie tylko, ma być pomocą w przeprowadzeniu rozważania i wprowadzeniem do modlitwy. Do tej pory do akcji włączyli się m.in. bp. Stanisław Stefanek, Darek Maleo Malejonek, ks. Artur Godnarski, Ireneusz Krosny, Krzysztof Ziemiec, Tomasz Zubilewicz, Tomek Kamiński, Jan Pospieszalski, Tadeusz Wasilewski, Paweł Kukiz. Przemysław Babiarz, Zbigniew Wodecki, Jarosław Kret, Andrzej Beja-Zaborski, Dariusz Kowalski i Anna Kalczyńska, Krzysztof Skowroński, Katarzyna Łaniewska i inni. (http://www.youtube.com/user/UratujSwietegoPL)

W poprzednich edycjach Akcji wzięło udział prawie 20 tysięcy osób. Po zakończonej nowennie bardzo wiele osób podjęło się dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, co pozwala wierzyć, że udało się uratować bardzo wiele ludzkich istnień.

HASŁEM TEGOROCZNEJ EDYCJI JEST: „DOBRZE, ŻE JESTEŚ…”

a oto tematy na każdy dzień:

 

01. 16 marca:…bo dajesz mi radość!

02. 17 marca: …bo sprawiasz, że jestem lepszy!

03. 18 marca:…bo kochasz!

04. 19 marca:…bo mnie rozumiesz!

05. 20 marca:…bo uczysz mnie świata!

06. 21 marca:…bo leczysz rany!

07. 22 marca:…bo pokazujesz, co robię źle!

08. 23 marca:…bo nie potrafię bez Ciebie żyć!

09. 24 marca:…bo jesteś dla mnie ważny!

Podziel się z innymi:

REKOLEKCJE Z IKONĄ – PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

W drugą Niedzielę Wielkiego Postu Duch – wraz z Jezusem – prowadzi nas z pustynnej góry pokuszenia na górę Przemienienia, na Tabor.

 

Ikona ukazująca to wydarzenie chce nas otworzyć na głębsze doświadczenie wiary – nawet jeśli „uwierzyć”, znaczy tu pójść za tym, co przekracza nasze rozumienie oraz poczucie cywilnej odwagi. Słowa Jezusa: „Ja jestem światłością świata – kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8, 12), znajdują tu swoje szczególne zastosowanie. Pan przygotowuj uczniów na wydarzenia wymagające większej ufności – kiedy zejdą z Taboru, droga Jezusa będzie prowadziła prosto do Jerozolimy, a stamtąd na Golgotę.

 

Przemienienie, Nowogród, XV wiek

 

Objaśnienie sceny

 

Trzej Ewangeliści (Mt 17, 1-8; Mk 9, 2-8; Łk 9, 28-36), na których relacji opiera się ikonograficzne przedstawienie „Przemienienia Pańskiego”, opisują wydarzenie w podobny sposób. Widzimy Jezusa prowadzącego na górę trzech uczniów, tam przed ich oczami ukazuje się Pan w wielkiej światłości a obok niego Mojżesz i Eliasz. Natomiast z obłoku, który towarzyszy wizji, wydobywa się głos: „Ten jest mój Syn umiłowany, jego słuchajcie”. Przestraszeni, niewiedzący czy to jawa czy sen uczniowie, otrzymują też  wsparcie w słowach Jezusa: „Wstańcie i nie lękajcie się”. Po czym schodzą na dół.

 

Chociaż Ewangeliści nie podają nazwy góry, to Ojcowie Kościoła, jak Orygenes i św. Hieronim, mówią o górze Tabor. Ta niewysoka, licząca mniej niż 600 m. n.p.m. góra znajduje się niedaleko Nazaretu i jeziora Genezaret. Jak głosi tradycja, pierwsze kapliczki pojawiły się na płaskim wierzchołku góry już w IV w. a za czasów cesarza Justyniana powstała tam bazylika bizantyjska, zniszczona następnie przez najeźdźców. Odbudowana później przez benedyktynów, ponownie uległa zniszczeniu. Natomiast znajdująca się tam obecnie – zbudowana przez franciszkanów wraz z kompleksem klasztornym – pochodzi z początku XX wieku. W neoromańskiej bazylice, w absydzie nad ołtarzem, dominuje mozaika ukazująca Przemienienie Pańskie, a boczne kaplice poświęcone są starotestamentalnym prorokom Mojżeszowi i Eliaszowi.

 

Dionizjusz z Furny w swoich Hermeneia, podaje właściwy sposób przedstawiania ikony Przemienienia:

„Góra o trzech wierzchołkach; na środkowym stoi Chrystus w białej szacie, błogosławiący. Wokół Niego lśniące promienie blasku; na prawym szczycie prorok Mojżesz dzierżący tablice, na lewym prorok Eliasz, obaj w kornej postawie patrzą na Chrystusa. Poniżej Chrystusa Piotr, Jakub i Jan leżą, patrząc w górę w zachwyceniu. Za nimi znowu Chrystus na zboczu góry, wspinający się wraz z trzema apostołami i wskazujący na wierzchołek; w innym miejscu tejże góry ponownie apostołowie schodzący z trwogą i oglądający się za siebie. I jeszcze raz Chrystus za nimi, błogosławiący ich.”

 

Przemienienie, Synaj, XII wiek

 

Najstarszą zachowaną ikoną Przemienienia Pańskiego jest pozostająca w klasztorze św. Katarzyny na Synaju ikona z XII wieku. Ten chrześcijański klasztor, należący do prawosławnych Greków, zbudowany został przez cesarz Justyniana w VI wieku. Powstał na miejscu pierwotnej kaplicy, postawionej w 330 r. na polecenie św. Heleny, matki cesarza Konstantyna. Jest to podnóże góry Synaj, w miejscu gdzie, jak podaje tradycja, Bóg przemówił do Mojżesza z krzewu gorejącego. W kompleksie klasztornym znajduje się kilkadziesiąt świątyń, z których najstarszą jest Bazylika Przemienienia Pańskiego.

 

Innymi znanymi wschodnim przedstawieniem Przemienienia Pańskiego są: ikona wykonana w Rosji przez Teofana Greka na początku XV wieku, znajdująca się obecnie w Galerii Trietiakowskiej w Moskwie a także XV-wieczna ikona grecka autorstwa Emmanuela Tzanfournarisa, znajdująca się w Muzeum Benaki w Atenach. Na ikonie tej, w odróżnieniu od przedstawienia synajskiego, ukazane są dodatkowo dwie sceny: po lewej stronie widać Jezusa i uczniów wstępujących na górę, a po prawej widać ich zstępujących, zajętych rozmową z Panem, który ich poucza: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”(Mt 17, 9-10).

 

Przemienienie, Emmanuel Tzanfournaris, XV wiek

 

Na ikonie postać Chrystusa usytuowana jest w centrum na górze, obok w ukłonie skierowanym do Jezusa stoją po prawej stronie Mojżesz, symbolizujący starotestamentowe prawo, po lewej najstarszy prorok Eliasz, na dole zaś przestraszeni uczniowie Jezusa. Ikona przedstawia dwa światy: górny-niebiański z postaciami Chrystusa w chwale, otoczonego mandorlą (tj. nimbem w kształcie migdału) oznaczającą nieprzeniknioność boskich tajemnic – stąd niekiedy światło nimbu ukazywane jest w barwach ciemnogranatowych – oraz towarzyszących mu proroków; a także świat dolny-ziemski, przedstawiający uczniów w ich doczesności. Od Jezusa i z otaczającej go mandorli wychodzą promienie oświecające świat ziemski, doczesny. Wskazują one na odsłonięcie światu Bożej woli i „rąbka” Bożej mądrości dzięki objawieniu jakim jest całe życie i postać Chrystusa. W dolnej części ikony ukazani są uczniowie w przestrachu i zagubieniu: ukazanie się ich oczom chwały Syna Bożego sprawia, że „nie wiedzą co czynić”. Piotr chce postawić namioty, a Jezus uspokajając uczniów słowami „nie lękajcie się” przygotowuje ich na doświadczenie kolejnych gór – Oliwnej, Golgoty i wreszcie Wniebowstąpienia. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wszystkie decydujące wydarzenia historii zbawienia, zarówno ze Starego jak i Nowego Testamentu, przedstawiane są w Piśmie świętym jako dziejące się na górach. Gdyż góra jest miejscem-symbolem spotkania Bogiem z człowiekiem.

 

 

Przesłanie duchowe

 

Nasza droga z Jezusem z góry pokuszenia na górę Przemienienia jest przejściem od uświadomienia sobie naszych ludzkich potrzeb, moglibyśmy powiedzieć – przyrodzonych, które możemy realizować zgodnie z wolą Bożą dzięki poznaniu Bożego słowa, do potrzeb , które słusznie jest nazwać nadprzyrodzonymi: a więc sycenia duchowego pragnienia, duchowych zmysłów, których nic innego nie jest w stanie zaspokoić. Pan Jezus ukazał się na Taborze „w świetle”, które przeraziło ale i oczarowało uczniów. I w syceniu się tym „światłem” wzięło swój początek spełnianie się wypowiedzianego przez Jezusa na pustyni proroctwa: „nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym Słowem, które wychodzi z ust Bożych”. Zaczerpnięte z księgi Prawa (Pwt 8,3), proroctwo to rozjaśnia się w księdze Mądrości (Mdr 16, 26): wskazuje ono na Jezusa, który daje się rozpoznać jako Słowo-Mądrość zstępujące z góry od Boga. On to, jako Słowo „wychodzące z ust Bożych”, stał się jednocześnie prawdziwym pokarmem – nadprzyrodzonym chlebem sycącym nadprzyrodzone zmysły – wchodząc do ust naszych.

 

Przemienienie Pańskie na Taborze jest nie tylko wydarzeniem objawiającym prawdę o Chrystusie Synu Bożym, ale również odsłaniającym prawdę o każdym człowieku. Ujrzenie przez uczniów przemienionego, rozpromienionego oblicza Jezusa mówi o dwóch fundamentalnych rzeczach naszej ludzkiej tożsamości. Pierwsza, to że zostaliśmy stworzeni „na obraz Boży”, tzn. że w każdym z nas jest ziarno Boskiej dobroci, piękna i prawdy, i że nosimy je w sobie, choćby wydarzenia życia czy nawet nasze myślenie o sobie samych zatarły tego widoczny ślad. Druga natomiast mówi, że kontemplacja – a więc uczestnictwo całym sobą – pełni tej Boskiej dobroci, piękna i prawdy jest naszym najgłębszym pragnieniem, które tylko Stwórca jest w stanie spełnić. Światło Taboru, którego doświadczyli uczniowie, nie jest jednak finałem, ale dopiero zainicjowaniem mającego spełnić się przez Jezusa misterium. Wydarzenie to okazało się świetlistym drogowskazem dla uczniów, miejscem otwierania się widzialnego na niewidzialne („światło Taboru” spadło na uczniów jak grom z jasnego nieba, a oni przyjęli je z wiarą), a także niewidzialnego na widzialne (Pan Bóg odsłonił przed uczniami dużo więcej niż do tej pory, domagając się także ich większej wiary). Tabor jest wreszcie miejscem widzialnego spotkania Starego Testamentu z Nowym i znakiem spełniania się dawnych zapowiedzi. Ukazują mam to obecne przy Chrystusie postaci Mojżesza i Eliasza. Obaj oni byli świadkami starego Przymierza a także żywionego od zawsze ludzkiego pragnienia oglądania Bożego twarzą w twarz. Obaj, Mojżesz i Eliasz, byli świadkami bożych epifanii – objawiania się Jego chwały -, które w Starym Testamencie były jedynie  zapowiedziami tego, co miało spełnić się w osobie Jezusa („łopatą do głowy” wkładał to po swoim zmartwychwstaniu Jezus tym uczniom, którzy w podobnym przestrachu jak na Taborze uciekali do Emaus: „I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do niego”; Łk 24, 27). Obecność Mojżesza i Eliasza jak i Apostołów podczas Przemienienia Pańskiego jest więc łącznikiem jezusowego „tu i teraz” ze Starym Testamentem i jego zapowiedziami, oraz z Nowym, który dopełni się w wydarzeniach Paschy Chrystusa i w życiu Kościoła aż do skończenia świata.

 

O centralnym wydarzeniu Paschy – jeszcze tylko zapowiadanej na Taborze – mówi nam świetlistość całej postaci Jezusa. Nieskazitelna biel szaty jest znakiem tej chwały jaką Syn miał u Ojca od początku i jaką Ojciec otoczy Go znowu w Zmartwychwstaniu. Blask oblicza Jezusa i biel Jego szaty nawiązują do oblicza „jak błyskawica” i bieli szaty Anioła, który odsunie kamień od grobu niewiastom przychodzącym z balsamem i olejkami. Świetlista szata jest wreszcie znakiem wszystkich, którzy umierając w wierności Jezusowi „wybielili swoje szaty we krwi Baranka” umarłego i zmartwychwstałego.

 

Góra Tabor jest „miejscem” nasycania serca wiarą i nadzieją. Jest również „momentem” zachwytu i świętego przestrachu w obliczu wydarzeń, które przekraczają ludzkie rozumienie. Nie jest jednak „domem”, aby rozbić tam namiot i zatrzymać się na dużej. Jest – w naszej obecnej, ziemskiej kondycji – przystankiem dla nabrania siły i pewności w drodze, która wraz z Mistrzem prowadzi nas do Jerozolimy.

 

 

Rozważania rekolekcyjne prowadzone są przez ikonopisarzy związanych z Warsztatami „Droga Ikony”

http://www.deon.pl/religia/rekolekcje-wielkopostne/wielki-post-2014/rekolekcje-z-ikona/art,3,rekolekcje-z-ikona-przemienienie-panskie.html

REKOLEKCJE Z IKONĄ – KUSZENIE JEZUSA NA PUSTYNI –

http://www.deon.pl/religia/rekolekcje-wielkopostne/wielki-post-2014/rekolekcje-z-ikona/art,2,rekolekcje-z-ikona-kuszenie-jezusa-na-pustyni.html

Podziel się z innymi: