BŁOGOSŁAWIONY JAN Z FIESOLE – FRA ANGELICO

Fra Angelico: Noli me tangere

 

BŁOGOSŁAWIONY JAN Z FIESOLE – FRA ANGELICO, PREZBITER

18 lutego

Guido (lub Guidolino) da Pietro urodził się około 1400 roku w Castello Vecchio w Mugello (Toskania). W młodym wieku uczył się malarstwa we Florencji. Kiedy mając 20 lat odczuł powołanie do życia zakonnego, wstąpił do zreformowanego konwentu dominikanów w Fiesole, który niedawno wybudował bł. Jan Dominici. Około 1420 roku otrzymał od niego habit oraz to samo imię. Śluby złożył około 1425 roku.
Po otrzymaniu święceń kapłańskich był dwa razy wikariuszem swojego konwentu, a następnie jego przeorem. Wiernie wypełniał swoje obowiązki zakonne, a w swoich dziełach malarskich przekazywał braciom i wiernym Boże tajemnice, które kontemplował na modlitwie i w czasie studium świętej prawdy. Wezwany do Rzymu przez papieża Eugeniusza IV, wymalował dwie kaplice w kościele św. Piotra i w Pałacu Watykańskim. Na polecenie papieża Mikołaja V przyozdobił jego prywatną kaplicę i prywatny apartament (1445-1449). Pracował także w Kortonie, w konwencie św. Dominika (1438 r.) i w katedrze w Orvieto (1447 r.). Najbardziej znane są freski w konwencie San Marco we Florencji (dziś część klasztoru wydzielona jako Muzeum św. Marka).

Fra Angelico: Św. Dominik adorujący KrzyżGdy zwolniło się biskupstwo florenckie, Eugeniusz IV zaproponowano jego objęcie Janowi. Brat Jan błagał papieża, aby nie musiał przyjmować tego obowiązku. „Był nie mniej znakomitym malarzem, jak i miniaturzystą, i niezwykle przykładnym mnichem” – zapisał Giorgio Vasari. Głównym źródłem jego natchnienia było Pismo Święte. Był człowiekiem prostym i uczciwym, ubogim i pokornym. Także jego malarstwo jest pełne kontemplacji Bożego piękna, a zarazem proste. Ze względu na to, że umiał połączyć cnotliwe życie ze sztuką, otrzymał przydomek Beato Angelico– anielski. Najczęściej jest nazywany Fra Angelico (Braciszek Anielski).Szeroko rozeszła się sława jego świętości i talentu.
Zmarł w Rzymie 18 lutego 1455 roku, w konwencie Santa Maria sopra Minerva, gdzie do dzisiaj nad posadzką bazyliki znajduje się jego grób z marmurową podobizną. Beatyfikowany został przez Jana Pawła II w 1982 roku listem apostolskim motu proprioQui res Christi gerit. W Polsce jest patronem historyków sztuki.

Podziel się z innymi:

30-DNIOWE NABOŻEŃSTWO KU CZCI ŚWIĘTEGO JÓZEFA

WPROWADZENIE

 

Nowenna ta to jakby okrycie się płaszczem opieki świętego Józefa, to nadzwyczajne nabożeństwo ku Jego czci, wyjednujące Jego szczególne wstawiennictwo w trudnych sytuacjach.

Wszystkie te modlitwy należy odmawiać codziennie przez trzydzieści dni, na wspomnienie trzydziestu lat, które święty Józef przeżył w Nazarecie z Jezusem, Synem Bożym i Jego Matką, Najświętszą Maryją Panną.

Nadzwyczaj wielkie i liczne łaski będą nam udzielone, jeśli z ufnością zwrócimy się do świętego Józefa. Święta Teresa z Avila powiedziała: „Kto nie całkiem w to wierzy, niech raz zwróci się ze swą prośbą do świętego Józefa, a sam się przekona”.

Święty Józef może wyprosić dla nas więcej łask, jeśli najpierw oczyścimy naszą duszę poprzez spowiedź świętą i przyjmiemy Pana Jezusa w Komunii świętej. Nowenna będzie też owocniejsza, jeżeli okażemy jednocześnie gotowość do spełniania uczynków miłosierdzia względem biednych. Możemy z całą ufnością prosić świętego Józefa o wyjednanie nam wielkich łask u Boga. Zaleca się jednak, aby Nowennę do świętego Józefa ofiarowywać w intencji umierających i za zmarłych.

Jeśli spróbujemy otrzeć łzy biednym, cierpiącym i zmarłym, również nam święty Józef pomoże i pocieszy, zarówno teraz, jak i w godzinie śmierci. Okryje nas z miłością płaszczem swej opieki. Żywił On i chronił nie tylko Świętą Rodzinę, lecz także kocha i błogosławi nas wszystkich i pragnie przeprowadzić nas na drugi brzeg – do portu wiecznego zbawienia.

 

 

 

Modlitwa zalecana do codziennego odmawiania

(również na zakończenie Nowenny):

 

O święty Józefie, Żywicielu Jezusa Chrystusa

i Oblubieńcze Najświętszej Marii Panny,

módl się za nami i za wszystkimi umierającymi

dzisiejszego dnia (albo: dzisiejszej nocy).

 

 

 

 

 

30-DNIOWE NABOŻEŃSTWO  KU  CZCI ŚWIĘTEGO  JÓZEFA

(modlitwy na każdy dzień Nowenny)

 

+ W Imię Ojca + i Syna, + i Ducha Świętego. Amen.

Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nam, ratujcie nas. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

(Odmawia się trzykrotnie, jako dziękczynienie dla Trójcy Przenajświętszej za obdarzenie świętego Józefa szczególnymi łaskami).

 

 

 

OFIAROWANIE  SIĘ  OPIECE  ŚWIĘTEGO  JÓZEFA

O chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pokorą upadam przed Tobą. Z wielką czcią oddaję się pod Twą przemożną opiekę i proszę cały Dwór Niebieski, aby był przy mnie. Zobowiązuję się do najszczerszej wiary i pobożności oraz przyrzekam czynić wszystko to, co jest w mojej mocy, aby Cię czcić przez całe życie i okazywać Ci miłość. Dopomóż mi w tym święty Józefie. Bądź przy mnie teraz oraz wyjednaj mi łaskę odejścia z tego świata podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi, abym mógł pewnego dnia razem z Tobą osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pobożnym oddaniem i sercem przepełnionym miłością, zanoszę tę szczerą modlitwę do Twoich stóp i rozmyślam nad Twoimi licznymi cnotami.

Potężny Patriarcho, jak w Starym Testamencie Józef, syn Jakuba, wypełniał wolę Boga, tak Ty podążasz jego drogą w Nowym Testamencie. Opromienia Cię nie tylko wspaniałe światło Boskiego Słońca, lecz także łagodne światło mistycznego księżyca – Maryi.

Jakub wyruszył w drogę do Egiptu, aby pogratulować swemu synowi Józefowi – rządcy w Egipcie. Za przykładem ojca podążyli wszyscy jego synowie. Niewypowiedzianie piękniejszym jest jednak przykład Jezusa i Maryi, którzy otaczali Ciebie wielkim szacunkiem i oddaniem. Z wielką przeto czcią i ufnością pragniemy zwracać się do Ciebie we wszystkich naszych potrzebach tak doczesnych, jak i duchowych, pewni, że twój Syn, który zawsze był Ci posłuszny na ziemi, wysłucha Cię także w niebie.

I tak jak Józef, syn Jakuba, nie odepchnął swoich winnych braci, lecz pełen miłości ich przygarnął, ochronił i uratował przed głodem i śmiercią, tak i Ty, o święty Józefie, nie pozostań obojętnym na moje modlitwy. Poprzez Twoje wstawiennictwo uproś mi tę łaskę, aby Bóg nie pozostawiał mnie samego na tym padole łez, lecz zawsze zaliczał do tych, którzy w życiu i w chwili śmierci są nieustannie ogarnięci płaszczem Twej przemożnej opieki.

MODLITWY

Bądź pozdrowiony, święty Józefie, któremu powierzono bezcenne Skarby nieba i ziemi. Bądź pozdrowiony, przybrany Ojcze Tego, który karmi wszystkie stworzenia świata. Ty bowiem po Maryi, spośród świętych, jesteś godzien naszej największej czci i miłości, bo zostałeś wybrany do najwyższej godności wychowywania, karmienia, a nawet trzymania na rękach Mesjasza, którego tak wielu królów i proroków pragnęło choćby tylko zobaczyć.

O święty Józefie, ratuj moją duszę i wyproś mi u Miłosiernego Boga tę łaskę, o którą pokornie proszę….. (Należy wymienić swoją prośbę).

Uproś także dla dusz czyśćcowych ulgę w ich cierpieniu. Amen.

Chwała Ojcu..(3 razy)

Święty Józefie, Kościół czci Ciebie jako swego Patrona, Opiekuna i Obrońcę. Spośród wszystkich świętych wołam do Ciebie, najpotężniejszego Opiekuna słabych i potrzebujących pomocy, i po tysiąckroć wysławiam łaskawość Twego serca, które zawsze gotowe jest nieść pomoc wszystkim potrzebującym.

Do Ciebie, święty Józefie, zwracają się wdowy i sieroty, opuszczeni, zasmuceni i potrzebujący na całej ziemi. Nie ma takiej boleści, troski czy potrzeby, wobec których pozostałbyś obojętny. Mój najdroższy Opiekunie w niebie, którego Bóg obdarzył szczególnymi łaskami, uciekam się do Ciebie, przedstawiając Ci moją prośbę. Uproś mi tę łaskę, o którą Cię gorąco proszę. Również wy, wszystkie Dusze w czyśćcu cierpiące, błagajcie świętego Józefa o wstawiennictwo za mną. Amen.

Chwała Ojcu… (3 razy)

Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy Opiekunie Józefie święty, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek wzywając Twej opieki. Twej pomocy błagając, pozostał bez pociechy. O pełen miłości święty Józefie, Ty znasz moje potrzeby i pragnienia. Żaden człowiek, nawet ten najlepszy, nie może zrozumieć mojego problemu i rzeczywiście mi pomóc. Posłuszny nauczaniu świętej Teresy, staję przed Tobą, o święty Józefie, i błagam o Twe przemożne wstawiennictwo w moich obecnych trudnościach. Święta Teresa, Twoja oddana czcicielka, powiedziała: „Biedni  grzesznicy, bez względu na wielkość waszych potrzeb, zwróćcie się o pomoc do świętego Józefa! Idźcie do Józefa ze szczerą pewnością i spokojem, że wasze prośby będą wysłuchane”.

O święty Józefie, pocieszycielu zatroskanych, przyjdź mi z pomocą w moim utrapieniu i obejmij moją modlitwą także Dusze czyśćcowe, aby dzięki niej mogły one wkrótce osiągnąć radość i świętość. Amen.

Chwała Ojcu… (3 razy)

O Ty, wywyższony Święty, przez Twoje całkowite posłuszeństwo wobec Boga miej litość nade mną.

Przez Twoje święte i zasłużone życie wysłuchaj mojego błagania.

Przez Twoje umiłowane imię pomóż mi.

Przez łagodność i siłę Twojego serca strzeż mnie.

Przez Twoje święte łzy umacniaj mnie.

Przez siedem boleści Twoich zlituj się nade mną.

Przez siedem radości Twoich pociesz moje serce.

Od wszelkiego zła na ciele i duszy uwolnij mnie.

Z każdej biedy i nędzy wyratuj mnie.

Wyproś dla mnie litościwie łaskę Bożą.

Wyjednaj dla Dusz w czyśćcu cierpiących szybkie wybawienie z ich cierpień. Amen.

Chwała Ojcu… (3 razy)

O święty Józefie, niezliczone są łaski, które otrzymali modlący się do Ciebie. Chorzy, uciskani, cierpiący niesprawiedliwość, zdradzeni, opuszczeni – wszyscy, którzy się oddali pod Twoją opiekę, uzyskali pomoc w swoich potrzebach.

Święty Józefie, nie pozwól, proszę, abym był jedynym spośród wszystkich zwracających się do Ciebie, który nie został wysłuchany. Okaż się hojnym i łaskawym także dla mnie. Za to, pełen wdzięczności, zawsze będę Cię czcił, o chwalebny święty Józefie, mój Opiekunie i Wybawco Dusz w czyśćcu cierpiących. Amen.

Chwała Ojcu… (3 razy)

O Boże i Ojcze wieczny w niebie, przez zasługi Twego Syna Jezusa i Jego Najświętszej Matki błagam o udzielenie mi tej szczególnej łaski. W imię Jezusa i Maryi upadam przed Tobą i wielbię Cię w Twej cudownej obecności. Przyjmij, proszę, moje mocne postanowienie pozostania pod opieką Żywiciela Świętej Rodziny, przez którego zanoszę do Ciebie błagania. Pobłogosław, Boże, w swej dobroci to święte nabożeństwo i wysłuchaj mej prośby. Amen.

Chwała Ojcu… (3 razy}

O święty Józefie, obroń Kościół święty przed wszelkimi przeciwnościami i ukryj nas wszystkich pod płaszczem swej opieki.

WEZWANIA KU  CZCI  UKRYTEGO  ŻYCIA ŚWIĘTEGO  JÓZEFA Z  JEZUSEM  I  MARYJĄ

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moją duszę uświęcić.

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje serce miłością rozpalić.

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał mój rozum oświecić.

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moją wolę wzmocnić.

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje myśli oczyścić.

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moimi uczuciami sterować.

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moimi życzeniami kierować.

Święty Józefie, uproś Jezusa, aby zechciał moje uczynki błogosławić.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę, abym Twe cnoty naśladował.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pokornego serca i ducha.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę łagodności i dobroci serca.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pokoju w mym sercu.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę pobożności i bojaźni Bożej.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę dążenia do doskonałości.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę czystości serca.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę cierpliwości w próbie i cierpieniu.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę łagodności charakteru.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę poznawania wiecznych prawd.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę rozróżniania duchów.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę wytrwałości w czynieniu dobra.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę męstwa w niesieniu krzyża.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę uwolnienia się od przywiązania do rzeczy światowych.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę tęsknoty za niebem.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę siły, abym unikał wszelkich okazji do grzechu.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę woli wiernego wytrwania w wierze aż do końca.

Święty Józefie, wybłagaj mi u Jezusa łaskę dobrej śmierci.

Święty Józefie, nie pozwól mi nigdy oddalić się od Ciebie.

Święty Józefie, spraw, aby moje serce nigdy nie przestało Cię kochać, a moje usta Ciebie chwalić.

Święty Józefie, pozwól mi być Twym przybranym dzieckiem.

Święty Józefie, pomóż mi kochać Jezusa tak, jak Ty Go kochałeś.

Święty Józefie, nie opuszczaj mnie nigdy, a zwłaszcza w godzinie śmierci.

Jezu, Maryjo i Józefie, poświęcam Wam moje serce i moją duszę.

Jezu, Maryjo i Józefie, oświecajcie mnie, pomagajcie mi, ratujcie mnie. Amen.

Chwała Ojcu… (3 razy)

WEZWANIA  DO  ŚWIĘTEGO  JÓZEFA

a. Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Błogosławionej Dziewicy Maryi, mój najmilszy Opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twą pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen.

b. Chwalebny święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy Maryi, Dziewiczy Opiekunie Jezusa, nie zapomnij o mnie i czuwaj nade mną. Naucz mnie kroczyć drogą prowadzącą do świętości. Wejrzyj na moje modlitwy i otaczaj mnie zawsze swoją ojcowską opieką. Usuń wszystkie przeszkody i trudności stojące na drodze mojej modlitwy i spraw, niech wysłuchanie mej prośby będzie na większą chwałę Bożą i dla mojego zbawienia.

W dowód mojej ogromnej wdzięczności, obiecuję głosić Twoją chwałę i dziękować Bogu za udzielenie Ci tak wielkiej mocy pośrednictwa zarówno w niebie, jak i na ziemi. Amen.

LITANIA

Kyrie, elejson.

Chryste, elejson.

Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,            zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,        zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo,     módl się za nami.

Święty Józefie,

Przesławny Potomku Dawida,

Światło Patriarchów,

Oblubieńcze Bogarodzicy,

Przeczysty Stróżu Dziewicy,

Żywicielu Syna Bożego,

Troskliwy Obrońco Chrystusa,

Głowo Najśw. Rodziny,

Józefie najsprawiedliwszy,

Józefie najczystszy,

Józefie najroztropniejszy,

Józefie najmężniejszy,

Józefie najposłuszniejszy,

Józefie najwierniejszy,

Zwierciadło cierpliwości,

Miłośniku ubóstwa,

Wzorze pracujących,

Ozdobo życia rodzinnego,

Opiekunie dziewic,

Podporo rodzin,

Pociecho nieszczęśliwych,

Nadziejo chorych,

Patronie umierających,

Postrachu duchów piekielnych,

Opiekunie Kościoła świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami, Panie.

 

P.: Ustanowił go panem domu swego.

W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

 

Módlmy się:

Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W Amen.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE KAŻDEGO DNIA NOWENNY

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał jako Głowę i Opiekuna Najświętszej Rodziny: proszę Cię, byś osłaniał mnie zawsze płaszczem swej opieki.

Wybieram Cię dziś na mojego Ojca, Orędownika, Towarzysza i Opiekuna. Błagam, abyś mnie przyjął pod swoją opiekę: wszystko, czym jestem i co posiadam, moje całe życie i moją śmierć.

Wejrzyj na mnie jako swe dziecko i broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych. Wspomagaj mnie w każdej potrzebie. Pocieszaj w gorzkich cierpieniach, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie walki śmiertelnej. Wstawiaj się za mną do Boskiego Odkupiciela, którego jako Dziecię mogłeś tulić w swych ramionach, oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi, Twej Najczystszej Oblubienicy.

Udziel mi tych łask, które doprowadzą mnie do wiecznego zbawienia. Zalicz mnie do grona Twych czcicieli, ponieważ chcę słuchać Twoich rad i być wdzięcznym za Twą pomoc i wsparcie. Amen.

Święty Józefie, niewinny i czysty,

pozwól mi być Twym dzieckiem.

Zachowaj mnie czystym na ciele i duszy,

abym pozostawał w stanie łaski Bożej.

Święty Józefie, Opiekunie,

Oblubieńcze Najświętszej Maryi Panny,

bądź moim przewodnikiem i doradcą,

pomóż mi pozostać wiernym Bogu.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu i Synowi…

 

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Na wieki wieków. Amen

Podziel się z innymi:

NIE EUTANAZJI DZIECI W BELGII

W 50 krajach świata zbierane są podpisy do króla Belgii Filipa I, by nie podpisywał ustawy pozwalającej na eutanazję dzieci, która w czwartek 13 lutego została przyjęta przez belgijski Parlament.

 

„Prosimy o brak zgody na ustawę, której treść stanowi najbardziej przerażające prawo o eutanazji na całym świecie, prosimy Waszą Wysokość o zachowanie postawy monarchy, dla którego wartości etyczne mają fundamentalne znaczenie” – piszą autorzy petycji.
Organizatorem kampanii zbierania podpisów pod petycją jest hiszpańska fundacja CitizenGO. Podpisy można składać za pośrednictwem internetu pod adresem: 

http://www.citizengo.org/pl/4183-petycja-do-krola-belgow-filipa-i-aby-nie-podpisal-sie-pod-ustawa-dopuszczajaca-eutanazja-dzieci

Z tekstem petycji można zapoznać się m.in. tu:

http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,17588,nie-eutanazji-dzieci-w-belgii-co-na-to-krol.html

Podziel się z innymi:

ALE JA UWAŻAM, ŻE ……….

VI NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

 

Brewiarz VI Tydzień Okresu Zwykłego, II Tydzień Psałterza

 

Kolekta

Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych, daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski  stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Pierwsze czytanie Syr 15, 15-20

Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest Jego upodobaniem. Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na bojących się Go, On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć.

Psalm Ps 119, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34

Refren: Błogosławieni szukający Boga.

Błogosławieni, których droga nieskalana,

którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.

Błogosławieni, którzy zachowują Jego pouczenia

i szukają Go całym sercem.

Refren: Błogosławieni szukający Boga.

Ty po to dałeś swoje przykazania,

by przestrzegano ich pilnie.

Oby niezawodnie zmierzały moje drogi

ku przestrzeganiu Twoich ustaw.

Refren: Błogosławieni szukający Boga.

Czyń dobrze swojemu słudze,

aby żył i przestrzegał słów Twoich.

Otwórz moje oczy,

abym podziwiał Twoje Prawo.

Refren: Błogosławieni szukający Boga.

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw,

bym ich przestrzegał do końca.

Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa

i zachowywał je całym sercem.

Refren: Błogosławieni szukający Boga.

Drugie czytanie 1 Kor 2, 6-10

Bracia: Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.

 

Ewangelia Mt 5, 17-37

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.

Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

Słyszeliście, że powiedziano przedtem: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu „Raka”, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed oktarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz.

Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.

Powiedziano też: „Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.

Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”.

 

Już trzecią niedzielę jesteśmy, wraz z tłumem słuchających, na Górze Błogosławieństw.

Wysłuchaliśmy wszystkich potrzebnych wskazówek, aby żyć według ośmiu błogosławieństw.

Jeśli będziemy żyli według nich, to nasze życie będzie jak sól i światło wobec otaczającego nas świata.

Pragniemy być solą i światłem, ale czy żyjemy według Ewangelicznych błogosławieństw?

Czy ktokolwiek znając nas dobrze może to zauważyć i potwierdzić?

Być może nie połączyliśmy jeszcze w sobie w jedno całej nauki Pana, być może na Jego słowa wciąż znajdujemy nasze małe „ale”.

Sześć zagrożeń dla życia błogosławieństwami, dla doskonałego życia Miłością , na które dziś zwraca naszą uwagę Pan mówiąc ” a Ja wam powiadam” łagodzimy i zmieniamy  naszym małym „ale”. Poprzez praktykowanie naszego „ale” ustawiamy się poza Ewangelią.

Z owych sześciu zagrożeń dziś usłyszymy o pierwszych czterech. Jezus poucza jak należy odczytywać i wypełniać Prawo Boże nie jako czysty legalistyczny przepis, lecz jako wskazanie Miłości.

To jest granica między Starym a Nowym Testamentem.

Stawia nam przed oczyma kolejno wymagania prawne i pogłębia je wskazując na to za czym tęsknimy, aby nas tak traktowano, ale sami nie chcemy tak postępować.

Na Jezusowe „a Ja wam powiadam” my znajdujemy setki naszych małych „ale ja uważam”, naszych wyjątków, naszych specjalnych i wyjątkowych okoliczności zewnętrznych, naszych słabości wewnętrznych.

2000 lat temu podczas Kazania na Górze ludzie po raz pierwszy usłyszeli, że ich sprawiedliwość płynąca z miłości ma być większa, niż ta wypływająca z litery Prawa. W przeciwnym razie nie wejdą do królestwa niebieskiego.

Piąte przykazanie. Nie zabijaj.

Pan zwraca nam uwagę, że możemy zabijać naszego brata, siostrę wypowiedzianym faktycznie złym słowem osądu. Czasem zabijamy kogoś długo, metodycznie. Innym razem czynimy to jednym uderzeniem. Nie zastanawiamy się nad słowami, nad emocjami i pozwalamy, aby to one nami kierowały. Słyszymy, że Pan wzywa nas do pojednania ze zranioną siostrą, bratem, zanim pójdziemy przed ołtarz aby złożyć nasz dar. I w tym „a ja wam powiadam” Pan nie mówi nam o naszym zranieniu i tym jak się czujemy, ale o tym czy ktokolwiek ma coś nam do zarzucenia. Jeśli tak, jeśli siostra lub brat, ma w stosunku do mnie jakikolwiek zarzut, to ja niezależnie od moich odczuć, poczucia skrzywdzenia mam pierwsza iść i się z nim, z nią próbować pojednać. Dopiero potem mogę podejść do ołtarza.

Gdyby dziś każdy z nas podczas słuchania Ewangelii zrobił sobie dobry rachunek sumienia odnośnie tego czy ktokolwiek ma coś nam do zarzucenia, to powinniśmy wyjść z kościoła i poszukać tych, których zraniliśmy słowem i przeprosić. Zamiast tego podczas liturgii przekazujemy sobie znak pokoju. Czy taki sam znak pokoju, jaki z uśmiechem przekazujemy sąsiadowi przekazalibyśmy temu/tej na kogo się gniewamy? Na ile ten znak byłby szczery i na ile przekraczałby naszą miłość własną?

Co odpowiadamy na Jezusowe „a Ja wam powiadam”?

Ale Panie, to ja jestem ofiarą, to mnie powinni przepraszać, a widzisz że się tego wcale nie domagam, to inni mnie sprowokowali, źle ocenili. Ja się nie gniewam na nikogo, ja tylko nie jestem w stanie dłużej znieść X czy Y, nie chcę mieć z Z czy A nic wspólnego. Wiesz Panie jak jestem słaba/słaby, wiesz jak reaguję, oni też to wiedzą, a jednak w mojej własnej ocenie prowokują mnie. Wiesz Panie, że muszę zareagować i będę reagować tak, a nie inaczej. Ja się nie gniewam, ale nie chcę mieć z nimi nic wspólnego.

To nasze „ale” odnosi się do każdego z nas. Jesteśmy nawzajem poranieni. I osoby publiczne, i wśród współpracowników, i wśród rodzin, i wśród wirtualnych znajomych. Wszystkie te codzienne relacje naznaczone są mniejszymi czy większymi zranieniami.

W moim domu był i jest zwyczaj, że zawsze przed wyjściem na Eucharystię przepraszaliśmy siebie na wzajem za wszelkie zranienia. To samo czyniliśmy w innych relacjach. Gniew i zranienia naszego „ja” nie miały prawa do rozrastania się i życia własnym życiem. Może dlatego nie potrafię się gniewać czy obrażać.

Możemy zabijać naszą siostrę, brata plotką i obmową. Czasem niewinna z pozoru plotka może zniszczyć komuś życie, odebrać na stałe dobre imię. Powtarzanie plotki (nawet w dobrej wierze) może zatruć trucizną domysłów i podejrzliwości, życie tego, kto ją rozpowszechnia i z reguły jeszcze od siebie co nieco dodaje.

Kolejne, szóste  przykazanie . Nie cudzołóż.

Co odpowiadamy na podwójne słowa Pana ” a Ja wam powiadam” związane z wypełnianiem tego przykazania w życiu codziennym?

Być może zasłaniamy się wciąż słowami „ale do niczego nie doszło”. Nosimy tylko naszą pożądliwość w sercu, w myślach, ale jej nie realizujemy, poświęcamy się dla naszej rodziny, niemal jak męczennicy. Nie jesteśmy jak inni, jesteśmy wierni. Myślami i pragnieniami nikogo przecież nie krzywdzimy. I ponownie jesteśmy poza Ewangelią. Choć może wcale tego nie widzimy.

W tym przykazaniu chodzi nie tylko o brak czystego serca, które nie będzie mogło oglądać Boga, dopóki się nie nawróci. Chodzi również o narażanie poprzez rozwód swojego współmałżonka na cudzołóstwo.

Ostatnie dziś, a czwarte z sześciu „a Ja wam powiadam” odnosi się do czczego przywoływania Pan Boga na świadka, naszych różnych osądów, podkreśleń, fałszywych przysiąg. Naszej mowie, naszym wypowiedziom tak w realu jak i w świecie wirtualnym daleko od Ewangelicznego „tak-tak, nie-nie”. Nasze słowa, nasza mowa zatraciły czystość i już nas to nie razi. I w tym obszarze mamy swoje „ale” na złagodzenie wymogów Jezusa. Zasłaniamy się różnymi sytuacjami, które naszym zdaniem pozwalają dla „dobra” sprawy powiedzieć „tak” które oznacza „nie” i odwrotnie. Dla podkreślenia swoich słów, dla nadania  im wyższej rangi, ileż razy niemal odruchowo przywołujemy imię Boże, nie zastanawiając się nawet przez sekundę, czy Bóg by się pod naszymi słowami i naszymi intencjami podpisał.

Nasze „a ja mówię, ale”, przeciwstawiamy mniej lub bardziej świadomie Ewangelii, Jezusowemu „a Ja wam powiadam”.

Wolimy słuchać kogoś innego, niż Jego wymogów.

Uważamy te wymogi, za nierealne do spełnienia, za zbyt wymagające, za szalone, za nie przystające do naszych czasów.

I owszem te wymagania są szalone, ale są szalone  Miłością Boga do nas. On pragnie być z nami w komunii. On nie wymaga i nie oczekuje od nas niczego czego nie bylibyśmy z  siebie z pomocą Jego łaski dać. Nie jest Bogiem, który stawia wymagania a potem stwierdza – wiedziałem, że i tak ci się nie uda. Jest Tym, któremu zależy na nas, bardziej niż jesteśmy w stanie pojąć. Oczekuje, że zastosujemy się do Jego Słowa, do rad, wskazówek, ostrzeżeń.  

Mówi nam o realnych, stałych zagrożeniach.

Nie pozwala nam zamknąć się w świecie puchowych, pobożnych marzeń uspakajających nasze sumienia.

Rzuca w nie kamienie.

Gdybyśmy tym Bożym kamieniom „a Ja wam powiadam” pozwolili w siebie uderzyć, tak żeby pękły skorupy naszych sumień, odkrylibyśmy po pierwszym bólu, że właśnie wkraczamy na nową drogę, że faktycznie zaczynamy iść za Panem drogą Miłości. Odkrylibyśmy, czym jest chrześcijańska tożsamość.

Niestety, my za każdym razem wyciągamy nasze tarcze „ale ja uważam”…..

Może na czas tegorocznego Wielkiego Postu podejmiemy i wyćwiczymy w sobie nowe nawyki i w końcu pozwolimy się poprowadzić Słowu Bożemu. Zaczniemy panować nad swoimi słowami, bo już poznaliśmy moc naszych i cudzych słów; zaczniemy panować nad emocjami gniewu, obrazy i unikania bo już wiemy do czego mogą one nas doprowadzić; zaczniemy dbać o czystość naszego serca poprzez uważne przyjrzenie się naszym myślom, temu czego chcemy i temu co odczuwamy; zaczniemy dbać o to aby nasza mowa była zgodna z naszymi intencjami i czynami, a nasze czyny i intencje zgodne z tym co mówimy. Po czterdziestu kilku dniach uczciwych ćwiczeń, złe nawyki osłabną, a nowe, odpowiednie dla uczniów i naśladowców Jezusa Chrystusa utrwalą.  Możemy wybrać drogę mądrości Bożej, albo drogę mądrości własnej…. Jedna prowadzi do pełnej miłości Boga i bliźniego, druga do egoistycznej miłości siebie.

Błogosławionego Dnia Pańskiego.

Podziel się z innymi:

ŚWIĘTY DANIEL

Święty Daniel, męczennik

ŚWIĘTY DANIEL, MĘCZENNIK

16 lutego

Daniel był Egipcjaninem. Z potrzeby serca wraz z Eliaszem, Izaakiem, Jeremiaszem i Samuelem towarzyszył chrześcijanom, skazanym za wyznawanie wiary na przymusowe roboty w kamieniołomach Cylicji. Gdy wracali stamtąd, zatrzymano ich i u bram Cezarei poddano przesłuchaniom. Jako swoje imiona podali imiona starotestamentowych proroków, a jako miejsce zamieszkania – Jeruzalem niebieskie. W ten sposób chcieli podkreślić, że są nowym Izraelem, narodem wybranym. Gdy poddano ich torturom, aby wydobyć kolejne informacje, odmówili zeznań. Po bezskutecznych namowach, aby wyparli się wiary w Chrystusa, na rozkaz namiestnika Cezarei Palestyńskiej, Frimiliana, zostali ścięci 16 lutego 309 r.

Podziel się z innymi:

ŚWIĘTA JULIANA

Święta Juliana

ŚWIĘTA JULIANA, DZIEWICA I MĘCZENNICA

16 lutego

Juliana żyła w III w. w Nikomedii. Była jedyną chrześcijanką w rodzinie. Ojciec, zaciekły poganin, zamierzał wydać córkę za prefekta miasta, Ewilazjusza. Dziewczyna jednak stanowczo oświadczyła, że za poganina za żadną cenę nie wyjdzie. Wobec odmowy ojciec kazał przyprowadzić ją przed sąd, któremu przewodniczył. Kiedy zachęty i groźby nie odnosiły skutku – nie mogąc pojąć, jak może odrzucać zaszczytną dla siebie ofertę małżeńską – poddał ją torturom, które sam jej wymierzył, a następnie skazał na śmierć przez ścięcie mieczem w 305 r.
Śmiertelne szczątki męczennicy z Nikomedii przeniesiono do Pozzuoli we Włoszech, w czasie najazdu Longobardów wywieziono je do Kumy pod Neapolem (ok. 567), by w roku 1207 umieścić je w jednym z kościołów Neapolu. Tak wielka troska o relikwie Świętej świadczy, jak dużą czcią cieszyła się zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie. Niebawem relikwie św. Juliany, męczennicy, rozdzielono pomiędzy wiele kościołów Włoch, Hiszpanii i Holandii.

W ikonografii św. Juliana przedstawiana jest w długiej szacie. Jej atrybutami są: u stóp diabeł w łańcuchach, korona, księga, krzyż, lilia, miecz, palma męczeńska.

Podziel się z innymi:

BŁOGOSŁAWIONY PIOTR Z CASTELNAU

Męczeństwo bł. Piotra z Castelnau

BŁOGOSŁAWIONY PIOTR Z CASTELNAU, MNICH I MĘCZENNIK

16 lutego

Piotr urodził się ok. 1170 r. na zamku Castelnau niedaleko Montpellier we Francji. Zarówno w życiu świeckim, jak i w życiu mniszym odznaczał się niezwykłą inteligencją, pobożnością i oddaniem. W 1199 r. został archidiakonem Maguelone (Francja). Około 1202 r. wstąpił do opactwa cystersów w Fontfroide. Został legatem papieskim i inkwizytorem za czasów Innocentego III. Wysłano go do albigensów, aby przyprowadził ich z powrotem do jedności z Kościołem (albigensi, wśród których wyróżnić można katarów, wandelsów i bogomiłów, odrzucali człowieczeństwo Jezusa Chrystusa i uważali, że Bóg stworzył tylko świat duchowy, nie materialny; głosili też konieczność ubóstwa, czym zyskiwali spore poparcie wśród biednych ludzi). Piotr bardzo intensywnie ewangelizował wiernych w południowej Francji. Współpracował z nim m.in. św. Dominik Guzman, przyszły założyciel Zakonu Kaznodziejskiego.
Albigensi byli bardzo niezadowoleni z dzieła, którego dokonywał Piotr. W 1208 r. zasadzili się na niego niedaleko opactwa Saint Gilles-du-Gard (Langwedocja we Francji) i tam go zamordowali. Byli oni wspierani przez hrabiego Rajmunda VI z Tuluzy, który pragnął wykorzystując albigensów wzmocnić swoją pozycję polityczną (prawdopodobnie mordercą był paź hrabiego). Według przekazów, ostatnie słowa Piotra brzmiały: „Niech Bóg wam wybaczy, bracia, jak i ja wam w pełni wybaczyłem”. Zamordowanie Piotra stało się bezpośrednim powodem zorganizowania krucjaty przeciwko albigensom na południu Francji, która rozpoczęła się w marcu 1208 r. W czerwcu 1209 r. Rajmund VI po odbyciu pokuty pielgrzymował do grobu Piotra i dla jego uczczenia złożył znaczną jałmużnę. Relikwie męczennika zostały spalone przez hugenotów w 1592 r. Kult Piotra został zaaprobowany przez papieża Piusa IX.

Podziel się z innymi:

UCZTA NA PUSTYNI

Kolekta

Wszechmogący Boże, strzeż nieustannie swojej rodziny z ojcowską dobrocią,  a ponieważ całą nadzieję pokładamy w łasce niebieskiej, otaczaj nas zawsze swoją opieką. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie 1 Krl 12, 26-32; 13, 33-34

Jeroboam pomyślał sobie tak: „W tych warunkach władza królewska może powrócić do rodu Dawida, bo jeżeli ten lud będzie chodził na składanie ofiar do świątyni Pana, to zechce wrócić do swego pana, Roboama, króla Judy, i wskutek tego mogą mnie zabić i wrócić do króla Judy, Roboama”.

Dlatego po zastanowieniu się król sporządził dwa złote cielce i ogłosił ludowi: „Zbyteczne jest, abyście chodzili do Jerozolimy. Izraelu, oto Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej”. Postawił zatem jednego w Betel, a drugiego umieścił w Dan. To oczywiście doprowadziło do grzechu, bo lud poszedł do jednego do Betel i do drugiego aż do Dan. Ponadto urządził przybytki na wyżynach oraz mianował spośród zwykłego ludu kapłanów, którzy nie byli lewitami. Następnie Jeroboam ustanowił święto w ósmym miesiącu, piętnastego dnia tego miesiąca, naśladując święto obchodzone w Judzie, oraz sam przystąpił do ołtarza. Tak uczynił w Betel, składając krwawą ofiarę cielcom, które sporządził, i ustanowił w Betel kapłanów wyżyn, które urządził. Jeroboam nie zawrócił ze swej złej drogi. Lecz przeciwnie, mianował kapłanów wyżyn spośród zwykłego ludu. Kto tylko chciał, tego wprowadzał na urząd, tak iż stawał się kapłanem wyżyn. Takie postępowanie stało się dla rodu Jeroboama sposobnością do grzechu i powodem usunięcia go i zgładzenia z powierzchni ziemi.

Psalm Ps 106, 6-7. 19-22

Ewangelia Mk 8, 1-10

Gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: „Żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze; bo niektórzy z nich przyszli z daleka”.

Odpowiedzieli uczniowie: „Skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem?” Zapytał ich: „Ile macie chlebów?” Odpowiedzieli: „Siedem”. I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy te siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali tłumowi. Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił. Zaraz też wsiadł z uczniami do łodzi i przybył w okolice Dalmanuty.

 

Drugie rozmnożenie chleba. Cud rozmnożenia chleba dokonuje się na pustyni. Pobyt na pustyni nie może trwać zbyt długo. Nie można się tu na stałe osiedlić, potrzeba ruszać dalej w drogę. Ludowi Izraela pustynia kojarzyła się nieodwołalnie z drogą do Ziemi Obiecanej. My też jesteśmy w drodze, w drodze do Domu Ojca. W tej drodze przez współczesną nam „pustynię” możemy korzystać z Eucharystii, jeśli nie co dzień, to przynajmniej  co niedziela. Ale są też tacy, którzy nie tęsknią za Eucharystią, nawet jeśli czują głód to próbują go zaspokoić zupełnie czymś innym, czymś co nie daje sił do dalszego codziennego wędrowania, nie daje umocnienia w trudnościach, co nie ochroni przed zniechęceniem czy zwątpieniem w sens życia.

A jak my przeżywamy nasze Eucharystie. Czy wciąż potrafimy zdumieć się cudem, który dzieje się na naszych oczach? Czy jesteśmy wdzięczni za pokarm, który daje życie?

Błogosławionego wieczoru

  

Podziel się z innymi:

ŚWIĘTY KLAUDIUSZ DE LA COLOMBIERE

Święty Klaudiusz de la Colombiere.

Jezuita, Apostoł Serca Jezusowego, spowiednik świętej Małgorzaty Marii Alacoque.

15 lutego

 

Urodził się 2 lutego 1641 r. w Saint-Symphorien-d’Ozon w Delfinacie. Naukę pobierał w kolegiach jezuitów w Lyonie, a jako 17-letni chłopiec wstąpił do ich nowicjatu w Awinionie. Tam też studiował filozofię, a następnie przez 5 lat nauczał w szkole gramatyki i literatury.

Generał zakonu o. Paolo Oliva, biorąc pod uwagę jego wielkie zalety intelektualne i duchowe, polecił wysłać go na dalszą naukę do Paryża. W 1666 r. Klaudiusz rozpoczął studia teologiczne w kolegium Clermont, uczelni znanej z wysokiego poziomu nauczania i dyskusji ze zwolennikami jansenizmu.

Podczas studiów pełnił także obowiązki nauczyciela domowego synów Jean’a Baptiste Colberta, ministra finansów króla Ludwika XIV. W tym okresie poznał środowisko polityków, pisarzy i artystów. 6 kwietnia 1669 r. otrzymał święcenia kapłańskie.

Po opuszczeniu stolicy przybył do Lyonu, gdzie został profesorem retoryki w kolegium Świętej Trójcy, a następnie kaznodzieją w miejscowym kościele.

W Lyonie odbył również tzw. „trzecią probację” — rok intensywnego przygotowania duchowego do pracy apostolskiej.

„Chciałbym zostać świętym” — pisał w czasie trzydziestodniowych rekolekcji ignacjańskich.

„Musimy być świętymi, aby innych ludzi pociągać do świętości” (Retraites, n. 59; Journal spirituel, n. 113).

 

2 lutego 1675 r. złożył profesję zakonną, przyłączając się na zawsze do Chrystusa z czystej miłości, która stanowiła motyw przewodni jego życia.

W tym samym miesiącu udał się do Paray-le-Monial, niewielkiego miasteczka burgunckiego, aby objąć urząd przełożonego domu i być również spowiednikiem sióstr wizytek w klasztorze Nawiedzenia.

Był to przełomowy etap w życiu i apostolstwie Klaudiusza. Doniosła misja, jaką wypełnił w Kościele, wiąże się z jego pobytem w Paray-le-Monial.

W klasztorze wizytek, do którego przychodził z posługą kapłańską, żyła skromna, nikomu nie znana siostra Małgorzata Maria Alacoque (1647-90).

O jej życiu i posłannictwie dowiadujemy się przede wszystkim z autobiografii napisanej na polecenie spowiednika, bogatej korespondencji oraz relacji naocznych świadków.

 

Z wymienionych pism wynika, że po wstąpieniu do zakonu w 1671 r. Małgorzata otrzymała od Boga wiele nadzwyczajnych łask mistycznych.

Chrystus ukazywał jej na modlitwie swoje Serce pełne miłości do ludzi, a równocześnie domagał się zadośćuczynienia i wynagrodzenia za grzechy świata, szczególnie przez częste i owocne uczestniczenie w Eucharystii.

W oktawie Bożego Ciała 1675 r. miało miejsce tzw. „wielkie objawienie”, podczas którego Małgorzata zobaczyła Chrystusa z Sercem przebitym i usłyszała Jego słowa:

„Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że całe się im oddało, wyczerpało się i unicestwiło, aby przekonać ich o swojej miłości, a oni prawie zawsze odpłacają mu niewdzięcznością, wzgardą, zniewagą i oziębłością, których doznaję w tym sakramencie miłości. Ale bardziej jeszcze boli mnie to, że czynią tak nawet serca mi poświęcone! Dlatego proszę cię, aby w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała obchodzono szczególne święto ku czci mojego Serca, wynagradzając mu godziwie poprzez publiczne wyznanie win i przyjęcie komunii św. za wszystkie zniewagi, jakich zaznało, gdy było wystawiane na ołtarzach; Ja zaś przyrzekam ci, że moje Serce otworzy się szeroko, aby rozlać obficie Bożą miłość na tych, którzy w taki sposób będą oddawać mu cześć”

(Claude La Colombiere, Ecrits Spirituels, Coli. Christus n. 9, s. 165-166).

Misja zlecona Małgorzacie przekraczała jej siły. Wobec poleceń Chrystusa czuła się bezradna, nie widziała możliwości spełnienia Jego życzeń, ale On sam przyszedł jej z pomocą:

„Zwróć się do mojego sługi — rzekł pewnego razu — i powiedz mu ode mnie, żeby uczynił wszystko, co w jego mocy, w celu zaprowadzenia tego nabożeństwa i przypodobania się przez to memu Boskiemu Sercu. (…) Niech nie upada na duchu w trudnościach, jakie napotka, gdyż nie będzie mu ich brakować. Niech wie, że staje się wszechmocny ten, kto w niczym nie liczy na siebie, a we mnie całą ufność pokłada” (Mgr Gauthey, Vie et oevres de sainte Marguerite Alacoque, Paris 1920, t. 2, s. 103-104).

Sługą tym okazał się Klaudiusz La Colombiere. W jednym ze swoich listów Małgorzata pisze, że kiedy wszedł po raz pierwszy do rozmównicy klasztornej, usłyszała głos wewnętrzny: „Oto ten, którego ci posyłam” (tamże, t. 1, s. 133).

Tylko 18 miesięcy był spowiednikiem Małgorzaty, ale jako utalentowany kierownik sumień i znawca „Reguł o rozeznawaniu duchów” św. Ignacego, wywarł decydujący wpływ na jej duchowość.

 

Z ust Klaudiusza usłyszała Małgorzata po raz pierwszy uspokajające słowa, że nie ulega złudzeniu i podstępom szatana, jak niektórzy podejrzewali, ale że ją prowadzi „duch dobry” i może za nim iść bez obawy. Również przełożonej klasztoru rozwiał wątpliwości co do autentyczności wizji Małgorzaty.

Przejęty do głębi tajemnicą Bożej miłości do ludzi, Klaudiusz złożył uroczysty akt poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa i zobowiązał się do szerzenia Jego czci wśród wiernych. W ten sposób „pragnienia” Serca Chrystusa, ujawnione w cichej kaplicy w Paray-le-Monial przestały być zjawiskiem elitarnym, przekroczyły mury klasztoru i rozeszły się po świecie.

W październiku 1676 r. Klaudiusz opuścił Paray-le-Monial i udał się do Londynu, gdzie został mianowany kaznodzieją na dworze księżny Yorku, Marii Beatrycze d’Este, żony Jakuba Stuarta, późniejszego króla Anglii.

Zjednał tam dla sprawy nabożeństwa przede wszystkim samą księżną i to do tego stopnia, że zwróciła się ona w 1692 r. do Stolicy Apostolskiej z prośbą o ustanowienie święta ku czci Serca Jezusa w Kościele.

Niestety, w listopadzie 1678 r., gdy ścigano rzekomych sprawców urojonego spisku przeciw królowi Karolowi II Stuartowi, Klaudiusz został fałszywie oskarżony, aresztowany i wtrącony do ponurego więzienia King’s Bench, które zrujnowało jego nadwątlone już zdrowie.

Uwolniony po 5 tygodniach, powrócił do pracy wychowawczej w Lyonie jako ojciec duchowny kleryków.

Wykorzysta i tę okazję, aby wśród młodych budzić cześć dla Najświętszego Serca.

Jednym z nich był Joseph Gallifet (1668-1747), który następnie, jako asystent generała w Rzymie, uzyskał liczne pozwolenia od Stolicy Apostolskiej na zakładanie bractw Serca Jezusowego nie tylko we Francji, ale i w Polsce, Austrii, Czechach, a nawet w Indiach, Ameryce, Kanadzie i w Chinach.

Nowe obowiązki i dolegliwości związane z chorobą płuc nie pozwoliły Klaudiuszowi na odwiedzanie Małgorzaty.

W jednym z listów napisał do niej:

„Dziękuję Bogu za to, co mi dał.

Choroba była dla mnie czymś absolutnie niezbędnym; bez niej nie wiem, kim bym się stał; jestem przekonany, że jest to jedna z największych łask, jakimi mnie Bóg obdarzył”. (Ecrits Spirituels, s 64).

Gdy choroba się nasilała, przełożeni wysłali Klaudiusza do Paray-le-Monial licząc, że zmiana klimatu wzmocni jego siły. Kuracja nie przyniosła jednak spodziewanych rezultatów i 15 lutego 1682 r. Klaudiusz zakończył życie.

Kościół wyniósł go na ołtarze 16 czerwca 1929 r. W oficjalnych dokumentach beatyfikacyjnych został nazwany „wspaniałym krzewicielem, nauczycielem i apostołem Najświętszego Serca” (AAS 21 (1929), 480, 505).

Pisma, które zostawił po sobie, a wśród nich zwłaszcza notatki rekolekcyjne, listy i dziennik duchowy, stały się narzędziem szerzenia kultu Serca Jezusa w Kościele, także w Polsce, dokąd dotarły do klasztoru wizytek w Warszawie jeszcze za życia św. Małgorzaty.

Jako objawienia prywatne, wizje z Paray-le-Monial nie dodały nic nowego do depozytu wiary, który został zamknięty ze śmiercią ostatniego apostoła. Z drugiej jednak strony, charyzmaty nie wygasły w Kościele i Duch Święty udziela wybranym osobom specjalnych darów dla ich dobra osobistego, przede wszystkim celem osiągnięcia wysokiego stopnia życia mistycznego.

Może także za pomocą nadzwyczajnych interwencji sprawić, aby dana prawda zawarta w chrześcijańskim credo ukazała się w nowym świetle, stała się jaśniejsza i skuteczniej przemówiła do ludzi.

W sytuacjach wyjątkowych może przyjść z pomocą Kościołowi wskazując odpowiedniejszą drogę działalności apostolskiej.

Objawienia z Paray-le-Monial przynajmniej w ogólnych zarysach posiadają właśnie taki charakter.

„Chrystus Pan — czytamy w encyklice Piusa XII Haurietis aquas — Najświętsze swe Serce ukazując, chciał w sposób szczególny i nadzwyczajny wezwać umysły ludzkie do rozważania i wielbienia tajemnicy Bożej miłości do rodzaju ludzkiego”.

Promieniowanie miłości z Paray-le-Monial miało wielkie znaczenie w okresie panowania jansenizmu i w oświeceniu, gdyż wyzwalało ludzi z przesadnego rygoryzmu i pesymizmu religijnego i ze świata zbudowanego wyłącznie na rozumie, uczyło ich nawiązywania żywego kontaktu z Chrystusem, przybliżało do Eucharystii.

Wymowne pod tym względem jest świadectwo kard. Jana Franciszka Albaniego, zawarte w jego votum wygłoszonym 26 stycznia 1765 r. podczas obrad Kongregacji Obrzędów na temat zatwierdzenia Mszy św. i oficjum o Sercu Jezusa — sprawie przedłożonej Stolicy Apostolskiej przez biskupów polskich. W swoim przemówieniu zapytał on zebranych, czy w czasach suchego racjonalizmu, gdy wątpi się we wszystko, a z prawd objawionych „nie tknięte zostało jedynie Pater noster” — może coś skuteczniej rozgrzać oziębłe serca ludzi i złączyć je z Chrystusem, niż właśnie kult Jego Serca? Przypomniał także fakt, że wielu panujących i biskupów prosi najwyższą władzę Kościoła o ustanowienie święta liturgicznego, uważając kult Najświętszego Serca za skuteczny środek ożywienia w narodach wiary, przywrócenia pobożności, zreformowania obyczajów.

Papieże, od Piusa IX po Jana Pawła II, wypowiadali się przy wielu okazjach na temat Paray-le-Monial.

Podkreślając wyjątkową rolę św. Małgorzaty i św. Klaudiusza w rozpowszechnianiu czci Najświętszego Serca, papieże przypominali równocześnie, że ten kult nie pojawił się w Kościele nagle ani nie zrodził się z prywatnych objawień, lecz wypływa z podstawowych zasad wiary chrześcijańskiej, swymi korzeniami sięga Pisma Świętego i najstarszej tradycji Kościoła; opiera się na fundamentalnej prawdzie znanej już w Starym Przymierzu, a objawionej do końca przez Chrystusa, że „Bóg jest miłością” (1 J 4, 8).

(źródło: http://www.jezuici.pl/nowicjat/swieci3/index.php?id=18)

 

 
 

 

Podziel się z innymi:

MODLITWA O UPROSZENIE ŁASK PRZEZ WSTAWIENNICTWO BŁ. KS. MICHAŁA SOPOĆKI

MODLITWA O UPROSZENIE ŁASK PRZEZ WSTAWIENNICTWO BŁ. KS. MICHAŁA SOPOĆKI

Miłosierny Boże, Ty uczyniłeś błogosławionego ks. Michała Sopoćko gorliwym apostołem Twego nieograniczonego Miłosierdzia i czcicielem Maryi, Matki Miłosierdzia.
Spraw, abym dla rozsławienia Twego Miłosierdzia i rozbudzenia ufności w Twoją ojcowską dobroć, otrzymał(a) łaskę ………….. za jego wstawiennictwem, 
o którą Cię proszę, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
Podziel się z innymi: