NIEDZIELA – 2 CZERWCA 2013 – GODZINA 17.00-18.00 – CAŁY ŚWIAT PRZED NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM

www.episkopat.pl

Na całym świecie, w tej samej godzinie, chrześcijanie połączą się we wspólnej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Godzina Adoracji eucharystycznej w łączności z papieżem Franciszkiem zaplanowana jest na 2 czerwca na godzinę 17.00.

W niedzielę, 2 czerwca 2013 roku, o godz. 17.00 czasu rzymskiego, Ojciec Święty będzie przewodniczył godzinnej adoracji eucharystycznej w bazylice św. Piotra na Watykanie, w łączności ze wszystkimi Biskupami i ich wspólnotami diecezjalnymi na całym świecie. Dlatego też zachęca się, aby wszyscy Biskupi, zjednoczyli się z Ojcem Świętym na godzinnej adoracji we własnym kościele katedralnym. Adoracja powinna być tak zorganizowana, aby na całym świecie, w tej samej godzinie, chrześcijanie połączyli się we wspólnej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem.

Jak wyjaśnia abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Promocji Nowej Ewangelizacji, Adoracja eucharystyczna jest wyjątkową inicjatywą w kalendarzu Roku Wiary. Benedykt XVI, zapowiadając Rok Wiary, podkreślił, że to szczególny czas, „by z większym zaangażowaniem celebrować wiarę w liturgii, a zwłaszcza w Eucharystii”.

Podziel się z innymi:

ROCZNICOWO

W życiu każdego z nas są szczególne dni, w których Boża Opatrzność udziela jakby hojniej swoich darów. Do tych dni, wracamy wdzięczną pamięcią, czasem tęsknotą, częściej radością i wdzięcznością. Jednym z takich dni w moim życiu był i jest 31 maja.

Dziś w rocznicę kilku wydarzeń sprzed lat, przez Niepokalane Serce Maryi  dziękuję Panu Jezusowi za to wszystko, co Tajemnica Nawiedzenia wniosła w moje życie.

– za dar małżeństwa moich śp. rodziców, w ich rocznicę ślubu

– za dar życia mojego brata w dniu jego urodzin

– za dar mojej I komunii świętej, w 49 rocznicę

– za dar święceń prezbiteratu mojego Przyjaciela,  ks.Tomasza Koszyka TChr,  w 35 rocznicę

– za łaskę zawierzenia i wynagradzania Niepokalanemu Sercu Maryi, w rocznicę wstąpienia do Straży Honorowej Niepokalanego Serca Maryi

– za wszystkich ludzi i wszystko czym Pan w swojej hojności raczył i nadal mnie obdarowywuje.

„Wielbi dusza moja Pana

i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy” (Łk 1, 46-47)

Dziękuję za wspólną modlitwę uwielbienia i dziękczynienia.

Podziel się z innymi:

MODLITWA W OKTAWIE BOŻEGO CIAŁA – DZIEŃ 2

MODLITWA W OKTAWIE BOŻEGO CIAŁA z BŁOGOSŁAWIONYM JANEM PAWŁEM II

Dzień drugi oktawy

piątek

Gdziekolwiek sprawowana będzie Eucharystia, tam w sposób bezkrwawy uobecni się krwawa ofiara Kalwarii, tam obecny będzie sam Chrystus, Odkupiciel świata.

W Sakramencie Ołtarza Jezus zapragnął utrwalić na zawsze swą żywą obecność pośród nas, w tej samej formie, w jakiej oddał się Apostołom w Wieczerniku. Pozostawia nam to, co uczynił podczas Ostatniej Wieczerzy, a my wiernie to ponawiamy.

bł. Jan Paweł II

 

Panie, był Wieczernik – pierwsza Msza św. – zapowiedź Golgoty. Przelałeś na krzyżu własną Krew, by zbawić człowieka. Ponawiasz to dzieło podczas każdej Mszy świętej, dajesz siebie cały człowiekowi, umierasz dla niego. Wielu ludzi już tego nie potrafi zrozumieć. Ożyw ich wiarę, rozpal oziębłe serca, daj pojąć prawdę, za jak wielką cenę zostaliśmy odkupieni.

Jezu, spraw, bym w czasie każdej Komunii świętej odkrywał na nowo, że dokonałeś tego wszystkiego dla mnie.

 

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo …

Chwała Ojcu …

 

Modlitwa błogosławionego Jana Pawła II.

Dobry Pasterzu,

prawdziwy Chlebie,

Jezu, zmiłuj się nad nami:

nakarm nas i strzeż,

doprowadź nas

do wiecznych dóbr

w krainie żyjących.

Ty który wszystko

wiesz i możesz,

który nas karmisz na ziemi,

wprowadź Twych braci

na ucztę niebieską

do radości Twoich świętych.

Podziel się z innymi:

MAGNIFICAT

ROK WIARY

ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Kolekta

Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojego natchnienia Najświętsza Maryja Panna, która nosiła w łonie Twojego Syna, nawiedziła Elżbietę, spraw, abyśmy byli posłuszni natchnieniom Ducha Świętego  i zawsze mogli z Maryją Ciebie uwielbiać. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie So 3, 14-18

Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz się już bała złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie: „Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce! Pan, twój Bóg, Mocarz, pośród ciebie, On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego święta”. Zabiorę od ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia zniewagi.

albo Rz 12, 9-16b

Bracia: Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne.

Psalm Iz 12,2-3.4-6

Ewangelia Łk 1, 39-56

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. Wtedy Maryja rzekła:

„Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.

Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.

Święte jest Jego imię, a Jego miłosierdzie

z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją.

Okazał moc swego ramienia,

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie.

Jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”.

Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

 

 

Natchnienie Ducha Świętego.

Jakże często trudno dostrzec w nas  ten szczególny rodzaj skupionego pośpiechu, jaki cechuje tych wszystkich, których do konkretnego dzialania przynagla Miłość Boża.

Droga do Ain-Karin, do Elżbiety i Zachariasza.

Około 150 km od Nazaretu i  ok.6 km od Jerozolimy.

Podróż, zapewne odbyta ze względów bezpieczeństwa w ówczesnym Izraelu, z jakąś grupką innych wędrowców.

Najświętsza Maryja Panna. Co czuła, o czym myślała podczas tej podróży? Uwierzyła Słowu Boga. Zawierzyła Jego Obietnicy. 

Pokorna, nierozpoznana, nosząca w sobie Króla królów. 

Dwa spotkania.

Jedno widoczne i zauważalne.

Drugie jest jedynie sygnalizowane.

Maryja spotyka Elżbietę.

Jezus Chrystus spotyka Jana Chrzciciela, swojego Poprzednika.

Dwie pieśni – modlitwy wypowiedziane pod wpływem Ducha Świętego.

Elżbiety – radosnego zaskoczenia i zdumienia, błogosławieństwa.

Maryi – Magnificat – uwielbienia i chwały Bożej, prostoty i pokory Służebnicy Pańskiej.

Magnificat.

Najdłuższa zapisana wypowiedź – modlitwa Matki Pana.

Nasza wieczorna modlitwa w codziennych Nieszporach.

 

Czy do każdej osoby chętnie wędruję?

Jak odpowiadam na przynaglenia Ducha Świętego?

Może się ociągam, odkładam na później, piętrzę trudności?

A może zwyczajnie do kogoś czuję niechęć i moja noga w jego/jej miejscu nie postanie, nawet gdyby Pan Bóg tego ode mnie oczekiwał – bo przecież nie może tego oczekiwać, wie że to ponad moje siły.

Zwracanie uwagi na siebie, swoje samopoczucie, swoje prawa i przywileje – skupianie się na sobie  czy gorliwe, natychmiastowe i z miłością wypełnianie odczytanej woli Boga.

Gdy zwracam uwagę tylko na siebie wpadam w stagnację, bezruch. Gdy szukam woli Bożej moje życie nabiera ruchu ku… Bogu, innym ludziom, ma swoją dynamikę, staje się drogą. Drogą służby i modlitwy.

Modlitwa.

Ona oddaje głębię lub płytkość i pustkę wewnętrznego życia duchowego, jego uporządkowanie i dynamizm albo bezwład i wewnętrzny bałagan.

Formułka albo wewnętrzne przeżycie, monolog gadulstwa albo dialog z Bogiem lub cisza Obecności. 

Puste słowa nie dające smaku i siły, albo śpiew dla Pana, wyraz relacji stworzenia ze Stwórcą.

Nie zawsze potrzebne są słowa. Zawsze potrzebne jest uważne i świadome trwanie w Jego Miłującej Obecności.

Hymn Magnificat, ma pewne wspólne elementy z kantykiem Anny (1 Sm 2,1-10), Psalmami 111,103,89,98 oraz tekstami ST (Iz, Rdz, Hi).

Psalmy to była codzienna modlitwa Maryi, Jezusa, Józefa, Nikodema….

Czy są one również moją codzienną modlitwą?

Czy przyjmuję i przetwarzam te słowa, czy pojawiają się one już jako „moje własne” w moich codziennych modlitwach – rozmowach z Panem.

Tajemnica Nawiedzenia przeżywana w Roku Wiary. Czy już odrzuciłam z mojego życia niedojrzałe pytania: „dlaczego Panie Boże, dlaczego?” i „kiedy Panie Boże, kiedy?”. Czy pozwalam Panu Bogu działać w tej Tajemnicy nawiedzania mojego życia, uświęcania go, przemieniania mnie? 

Błogosławionych owoców Nawiedzenia.

 

Podziel się z innymi:

LITANIA NA NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA NA NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

O Maryjo, która sprawiłaś tak wielką radość Elżbiecie, módl się za nami.

O Maryjo, która ukryłaś swoją wielkość przy nawiedzeniu świetej Elżbiety…

O Maryjo, która stałaś się przyczyną, iż Jan Chrzciciel został poświęcony w łonie swojej matki …

O Maryjo, która napełniłaś błogosławieństwem cały dom Elżbiety …

O Maryjo, która pozostałaś przez trzy miesiące u Elżbiety …

O Maryjo, którą święta Elżbieta powitała słowami : Błogosławiony owoc żywota Twojego …

O Maryjo, którą Elżbieta nazwała Matką Pana swego …

O Maryjo, na której powitanie dzieciątko w łonie swojej matki poruszyło się z radości …

O Maryjo, która dlatego, żeś uwierzyła, zostałaś nazwana szczęśliwą …

O Maryjo, która wyrzekłaś : Wielbi dusza moja Pana …

O Maryjo, której duch rozradował się w Panu …

O Maryjo, od wszelkiego lenistwa w służbie Bożej, zachowaj nas wstawieniem się Twoim.

O Maryjo, od wszelkiego niedbalstwa w pełnieniu obowiązków naszego stanu …

O Maryjo, od wszelkiej obrazy bliźniego …

O Maryjo, od miłości własnej i próżnej chwały …

O Maryjo, od ducha pychy …

O Maryjo, przez Twoje pokorne nawiedzenie …

O Maryjo, przez Twoją trudną podróż przez góry …

O Maryjo, przez pełne łaski Twoje wstąpienie do domu kapłana Zachariasza …

O Maryjo, przez Twoje pełne radości pozdrowienie i wspaniały hymn wychwalajacy Boga …

O Maryjo, przez usługę naznaczoną miłością, którą wyświadczyłaś świętej Elżbiecie …

My grzeszni, … prosimy Cię wysłuchaj nas

Abyś nasze dusze duchowo nawiedzić raczyła …

Abyś nam prawdziwą pokorę i łagodność wyprosić raczyła …

Abyś w naszych sercach miłość dobroczynną dla bliźniego zaszczepić raczyła …

Abyś nas do chwalenia Boga w każdym czasie i przy każdej okazji pobudzać raczyła …

Abyś zwłaszcza w godzinę śmierci miłościwie odwiedzić nas raczyła …

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojego natchnienia Najświętsza Maryja Panna, która nosiła w łonie Twojego Syna, nawiedziła Elżbietę, spraw, abyśmy byli posłuszni natchnieniu Ducha Świętego i zawsze mogli z Maryją Ciebie uwielbiać. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen

Podziel się z innymi:

NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

31 maja

Święto Nawiedzenia wywodzi się z religijności chrześcijańskiego Wschodu. Uroczystość tę wprowadził do zakonu franciszkańskiego św. Bonawentura w roku 1263. Kiedy zaś powstała wielka schizma na Zachodzie, wtedy święto to rozszerzył na cały Kościół papież Bonifacy IX w roku 1389, aby uprosić za przyczyną Maryi jedność w Kościele Chrystusowym. Sobór w Bazylei (1441) to święto zatwierdził.

Święto Nawiedzenia obchodzimy je 31 maja, tj. między świętem Zwiastowania Pańskiego a Narodzeniem Jana Chrzciciela.

W ten sposób wspominamy przede wszystkim spotkanie Mesjasza ze swoim poprzednikiem – Janem Chrzcicielem.

Jest to także spotkanie dwóch matek.

Dokładny opis wydarzenia Nawiedzenia zostawił nam św. Łukasz w swojej Ewangelii (Łk 1, 39-56).

Według tradycji miało ono miejsce w Ain Karim, około 7 km na zachód od Jerozolimy, gdzie dwa kościoły upamiętniają dwa wydarzenia – radosne spotkanie matek (kościół nawiedzenia św. Elżbiety, położony na zboczu wzgórza za miastem) i narodzenie Jana Chrzciciela (kościół położony w samym mieście).

Maryja prawdopodobnie odbywała całą drogę z Nazaretu do Ain Karim – czy jak chcą niektórzy bibliści może nawet do Hebronu – pieszo. Być może przyłączyła się do jakiejś pielgrzymki, idącej do Jerozolimy. Trudno bowiem przypuścić, aby szła sama w tak długą drogę, która mogła wynosić ok. 150 kilometrów. Pragnęła podzielić się ze swoją krewną wiadomością o Zwiastowaniu, jednocześnie gratulując jej tak długo oczekiwanego potomstwa.

Maryja po przybyciu dowiaduje się ze zdziwieniem, że Elżbieta już wszystko wie – tak dalece, że nawet powtarza do niej część słów anioła: „Błogosławiona jesteś między niewiastami”. Elżbieta wyraża równocześnie uznanie dla Maryi, że zawierzyła słowom posłańca Bożego. Zadziwiająca jest pokora Maryi. Przychodzi z pomocą do swojej starszej krewnej, gdy ta będzie rodzić syna. Ale i Elżbieta zdobywa się na wielki akt pokory, kiedy Matkę Chrystusa wita słowami: „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?”

Elżbieta stwierdza równocześnie, że na dźwięk słowa Maryi poruszyło się w łonie jej dziecię. Pisarze kościelni są przekonani, że był to akt powitania Chrystusa przez św. Jana i że w tym właśnie momencie św. Jan został uwolniony od grzechu pierworodnego i napełniony Duchem Świętym. Poruszenie św. Jana często zestawia się z tańcem radości króla Dawida, idącego przed Arką.

Słowa Elżbiety przywołujemy zawsze, ilekroć odmawiamy Pozdrowienie Anielskie. Krewna Maryi powtórzyła część pozdrowienia Gabriela: „Błogosławiona jesteś między niewiastami”, wyraźnie czyniąc aluzję, że za sprawą Ducha Świętego została we wszystko wtajemniczona. Potem zaraz dodała własne słowa: „i błogosławiony jest owoc Twojego łona”.

Powstały także zakony żeńskie, które za główną patronkę obrały sobie Matkę Bożą w tej tajemnicy.

Co więcej nawet nazwę od tej tajemnicy otrzymały. Chodzi głównie o zakon Wizytek, czyli Sióstr Nawiedzenia. Założył je w roku 1610 wspólnie ze św. Joanną de Chantal św. Franciszek.

Wydarzenie to rozważamy także jako jedną z radosnych tajemnic Różańca.

(źródło: www.brewiarz.katolik.pl)

Podziel się z innymi:

ŚWIĘTA KAMILA BAPTYSTA VERANO

ŚWIĘTA KAMILA BAPTYSTA VERANO, DZIEWICA I ZAKONNICA

31 maja

Kamila urodziła się 9 kwietnia 1458 r. we włoskim miasteczku Camerino. Pochodziła z rodziny książęcej.

Dziewczę miało zaledwie 8 lub 10 lat, kiedy pod wpływem kazania pewnego franciszkanina z pobliskiej Leonessy, postanowiła ku czci męki i śmierci Pana Jezusa zadawać sobie w każdy piątek szczególne umartwienie. Postanowienie to potwierdziła następnie podobnym ślubem. Z biegiem lat tak bardzo zasmakowała w tej praktyce, że jej życie można by nazwać wiecznym piątkiem, bowiem stale z miłości do Ukrzyżowanego wyznaczała sobie pokutę.
Zamożnych rodziców stać było na wykształcenie córki. Marzyli także o odpowiedniej dla niej partii małżeńskiej. Wszakże Kamila wbrew woli rodziców wstąpiła do klasztoru klarysek w Urbino, który właśnie wtedy przeżywał swój renesans. Tam przyjęła imię zakonne Baptysta. Stało się to 14 grudnia 1481 roku. Kamila miała wówczas 23 lata. Wraz z nią do tegoż klasztoru wstąpiła także jej kuzynka, Gerinda. Kamila wyznała, że przyczyną obrania sobie tak surowego zakonu była nie obawa przed piekłem, ani nawet nadzieja nieba, ale by się jak najbardziej upodobnić do swojego niebieskiego Oblubieńca. Jak mówiła, chciała Mu oddać: „miłość za miłość, zadośćuczynienie za zadośćuczynienie, krew za Krew, śmierć za śmierć”.

W trzy lata później przeniosła się z ośmioma siostrami do nowego klasztoru w Camerino, który ufundował jej ojciec. Tu wiele razy pełniła urząd ksieni (przełożonej). Wczytując się pilnie w żywot św. Franciszka z Asyżu i św. Klary, pragnęła jak najidealniej ich naśladować. Następnie założyła klasztor w Fermo. Po dwóch latach pobytu tam, wyznaczyła swoją zastępczynię, a sama powróciła do Camerino.

W nagrodę za wierność regule i duchowi franciszkańskiemu Pan Bóg obdarzył ją łaską wizji. Często oglądała św. Klarę, która jej udzielała wskazań odnośnie do reformy życia wewnętrznego i reguły zakonnej.

Kamila prowadziła życie surowe i pełne wyrzeczeń. Doznała wielu cierpień wewnętrznych, oschłości ducha, opuszczenia i osamotnienia wewnętrznego, nocy ducha.

Do tych cierpień doszły rodzinne: Cezar Borgia, bratanek papieża Aleksandra VI (+ 1503), siłą zajął posiadłość książąt Varano i wymordował ojca i trzech braci Kamili. Kamila zniosła ten cios z poddaniem się woli Bożej, zdobywając się nawet na modlitwę za morderców. Miała dar mistycznego zjednoczenia z Jezusem, proroctwa oraz czytania w ludzkich sercach.

Zmarła podczas epidemii 31 maja 1524 r. Ciało jej złożono w kościele klarysek w Camerino, gdzie spoczywa do dziś. Papież Grzegorz XVI zatwierdził jej kult 7 kwietnia 1843 roku. Zostawiła po sobie około dwudziestu dwóch utworów pisanych w języku łacińskim wierszem i piękną prozą, m.in. Życie duchowe, Instrukcja dla ucznia, Upominki Chrystusa, Traktat o czystości serca, Wizje św. Katarzyny Bolońskiej.

Kanonizowana 17 października 2010 przez papieża Benedykta XVI.

(źródło: www.brewiarz.katolik.pl; www.klaryski.com)

Podziel się z innymi:

NOWENNA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI

NOWENNA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI

 

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twej miłości.

Ześlij Ducha Twojego, a powstanie życie.

I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się: Boże, któryś serca wiernych światłem Ducha Świętego oświecił, daj nam w tymże Duchu poznawać wszystko, co dobre i pociechą Jego zawsze się weselić. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

O Serce Niepokalane Matki Boga mojego, chwalebny Przybytku Trójcy Przenajświętszej, czczę Cię i pozdrawiam z pokorą najgłębszą.

Przez tę miłość najczystszą i najgorętszą, jaką pałało Twe Serce, o Maryjo, od pierwszej chwili istnienia swego, rozpal oziębłe serce moje i napełnij je najżarliwszą miłością ku Bogu i ku ludziom. Udziel mi również łaski…, o którą Cię jak najusilniej proszę.

– Zdrowaś, Maryjo.

O Matko Pięknej Miłości, zapal me serca żarem Serca Twego!

O Serce Niepokalane Matki Boga mojego, niezgłębione przepaści pokory, która sprowadziła Jezusa do łona Twojego, błagam Cię, usuń pychę i wyniosłość z serca mego. Obdarz mnie tą cnotą, bez której nie mogę podobać się Synowi Twojemu. Udziel mi również łaski…, o którą Cię jak najusilniej proszę.

– Zdrowaś, Maryjo.

O Najczystsze Serce Najświętszej Maryi Panny, uproś mi u Serca Jezusa czystość i pokorę serca.

O Serce Niepokalane Matki Boga mojego, całe jaśniejące czystością i niewinnością, oczyść serce moje ze wszystkich grzechów i niedoskonałości. Strzeż zmysłów moich, bym nigdy najmniejszą nawet dobrowolną winą nie zasmucił Syna Twojego. Udziel mi również łaski…, o którą Cię najusilniej proszę.

– Zdrowaś, Maryjo.

Przez Twoje Niepokalane Poczęcie, o Maryjo, oczyść ciało moje i uświęć duszę moją.

LITANIA

DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYJI

(do odmawiania w nowennie)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.

Niepokalane Serce Maryi,

Przedmiocie upodobania Bożego, módl się za nami,

Ściśle złączone z Sercem Pana Jezusa,

Narzędzie Ducha Świętego,

Najczcigodniejszy Przybytku Trójcy Najświętszej,

Świątynio cudowna Słowa, które Ciałem się stało,

Zachowane od skazy grzechu pierworodnego,

Skarbie niewyczerpalny łask i darów Bożych,

Błogosławione między sercami ludzkimi,

Święty Tronie chwały niebieskiej,

Niezgłębiona przepaści pokory i czystości,

Doskonała Ofiaro Bożej Miłości,

Do krzyża z Chrystusem Panem przybite,

Źródło niewyczerpane dla serc naszych strapionych,

Nieomylna nadziejo dusz z tego świata schodzących,

Stolico Miłosierdzia Bożego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Maryjo – Panno bez zmazy, cicha i pokornego Serca.

R. Uczyń serca nasze podobne do Serca Chrystusowego.

Módlmy się:

O Boże dobry, który Święte i Niepokalane Serce Maryi napełnić raczyłeś ową czułością i Miłosierdziem, jakimi dla nas od wieków przepełnionym było Najlitościwsze Serce Jezusa Chrystusa, Syna Twojego spraw łaskawie, aby ci wszyscy, którzy nieprzerwaną oddają cześć dziewiczemu Sercu Maryi, jak najdoskonalej zachowali do śmierci uczucia zgodne z uczuciami najsłodszego Serca Zbawiciela naszego, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Święta Rodzicielko Boża, korzę się przed Tobą, błogosławię Twe imię, miłuję Cię i ufam Tobie, bo jesteś z woli Jezusa moją najmilszą Matką. Z Ciebie narodziło się Zbawienie nasze, Jezus Chrystus, który umierając, oddał nas Tobie, byś nas kochała macierzyńską miłością. Z ufnością przeto Twojemu Sercu oddaję siebie i poświęcam na zawsze. Ty zaś, dobra Matko, wejrzyj na mnie łaskawie i zalicz mnie do grona sług swoich. Jako Matka miłosierdzia pojednaj mnie z Synem swoim i wyproś mi u Niego odpuszczenie wszystkich grzechów. Utwierdzaj we mnie żywą wiarę, obudź niezachwianą nadzieję i zapalaj mnie gorącą miłością, by we mnie zawsze żył przez łaskę Jezus, Syn Twój, a nasz Zbawiciel. Niech doznając na ziemi błogosławionej opieki i dobroci Twojego Serca, ujrzę Jezusa w niebie, aby Go razem z Tobą miłować i wychwalać po wszystkie wieki. Amen.

Podziel się z innymi:

MODLITWA W OKTAWIE BOŻEGO CIAŁA – DZIEŃ I

MODLITWA W OKTAWIE BOŻEGO CIAŁA z BŁOGOSŁAWIONYM JANEM PAWŁEM II

Dzień pierwszy oktawy

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Corpus Domini – to święto Eucharystii, sakramentu, w którym Jezus pozostawił nam żywą pamiątkę swej Paschy, najważniejszego wydarzenia w dziejach ludzkości.

W czasie uroczystości Bożego Ciała, (…) Kościół nie tylko sprawuje Eucharystię, lecz uroczyście niesie Najświętszy Sakrament w procesji, głosząc publicznie, że Chrystus złożył siebie w ofierze dla zbawienia całego świata.

Bł.. Jan Paweł II

Panie, dwa tysiące lat temu chodziłeś po tej ziemi. Dziś przejdź pośród nas. Spójrz na naszą codzienność, na nasze życie. Przeniknij je swoją mocą, przygarnij nas do siebie, daj odczuć, że jesteś żywy – pragnący wskazać drogę do szczęścia dzisiejszemu człowiekowi, zalęknionemu, zagubionemu, bezradnemu. Dotknij go swoją miłością, uzdrów, umocnij.

Jezu ożyw moje serce, bym Cię odkrył na nowo, z pełnią Twego bogactwa.

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo …

Chwała Ojcu …

 

Modlitwa błogosławionego Jana Pawła II.

Dobry Pasterzu,

prawdziwy Chlebie,

Jezu, zmiłuj się nad nami:

nakarm nas i strzeż,

doprowadź nas

do wiecznych dóbr

w krainie żyjących.

Ty który wszystko

wiesz i możesz,

który nas karmisz na ziemi,

wprowadź Twych braci

na ucztę niebieską

do radości Twoich świętych.

 

Podziel się z innymi:

ZŁOTA STRZAŁA

ZŁOTA STRZAŁA

Niech będzie zawsze pochwalone, błogosławione, kochane i czczone Przenajświętsze, Najczcigodniejsze, Niepojęte Imię Boże w niebie, na ziemi i w podziemu przez wszystkie stworzenia ręką Boga uczynione i przez Boskie Serce Jezusa Chrystusa Pana naszego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Amen.

Podziel się z innymi: