KORONKA DO KRWI CHRYSTUSA

KORONKA     D O    K R W I    C H R Y S T U S A

TAJEMNICA I

Pan Jezus przelał Krew podczas obrzezania.
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus. (Łk2,21)

Modlitwa:
Panie Jezu Chryste, prosimy Cię za tymi wszystkimi, którym brak wolności wewnętrznej czy zewnętrznej. Przez Swoją miłość obdarz ich mocą, aby mogli iść naprzód i przyjmij ich ofiarę jako wkład do prawdziwej odnowy, która buduje Twoje Królestwo. Spraw abyśmy wszyscy poznali, że każda przegrana może stać się zyskiem przez Twoją świętą Krew, która jest źródłem prawdziwej czystości i miłości.

Odmawiamy 5 * Ojcze nasz.

TAJEMNICA II

Pan Jezus przelał Krew podczas modlitwy w Ogrójcu.
Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot słał się jako gęste krople Krwi sączące się na ziemię. (Łk 22,44)

Modlitwa:
Prosimy Cię Panie za tych wszystkich, którzy są w rozpaczy i przeżywają lęk. Nie dopuść, aby pociechy i podpory szukali w samych sobie, czy też w ludziach, ale w woli Ojca. Uczyń nas gotowymi przyjąć i spełnić tę wolę w chwili obecnej, aby nas nie pochłonęła fałszywa troska o przeszłość, czy o przyszłość.

Odmawiamy 5 * Ojcze nasz.

TAJEMNICA III

Pan Jezus przelał Krew podczas biczowania.
Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. (Mt 27,26)

Modlitwa:
Panie, prosimy Cię za tych wszystkich, co są fałszywie oskarżani lub muszą przyjąć niesprawiedliwą karę. Mów do nich przez Twoją Przenajdroższą Krew i spraw, aby zrozumieli, że także ich własna krew nie będzie przelana nadaremnie, jeżeli ofiarują ją razem z Twoją. Daj nam wszystkim zrozumieć, że pokoju nie zdobywa się siłą, lecz cierpieniem.

Odmawiamy 5 * Ojcze nasz.

TAJEMNICA IV

Pan Jezus przelał Krew podczas koronowania cierniem.
Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: „Witaj, Królu Żydowski!” (Mk 15,17-18)

Modlitwa:
Chryste, nasz Królu, prosimy Cię za tymi, którzy cierpią przez władzę. Przez Twoją świętą Krew udziel mądrości i mocy tym, którzy piastują jakiś urząd i wspieraj także tych, którzy spełniając swój urząd cierpią od innych. Uwolnij nas od wszelkich drwin i od każdej niemiłosiernej krytyki, abyśmy byli zdolni spotkać Ciebie samego w tych, którzy ponoszą za nas odpowiedzialność.

Odmawiamy 5 * Ojcze nasz.

TAJEMNICA V

Pan Jezus przelał Krew na drodze Krzyżowej.
A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. (J 19,17)

Modlitwa:
Jezu, prosimy Cię za tych wszystkich, dla których krzyż stał się zbyt ciężki. Dla twojej świętej Krwi pomóż powstać i iść dalej. Daj nam wszystkim zrozumieć, że miłość na tym świecie polega na tym, iż pomimo słabości nie ustajemy, lecz zawsze od nowa zaczynamy.

Odmawiamy 5 * Ojcze nasz.

TAJEMNICA VI

Pan Jezus przelał Krew przy ukrzyżowaniu.
Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił. (Mt 27,46)

Modlitwa:
Panie Jezu Chryste, prosimy Cię za tymi, którzy nie widzą już sensu swojego życia, którzy na skutek rozczarowania czy niepowodzenia, zdrady, czy cierpień fizycznych, upodobnili się do Ciebie na Krzyżu. Daj nam wszystkim doznać pomocy Twojej Krwi, abyśmy w godzinach ciemności mogli razem z tobą powierzyć się miłości Ojca.

Odmawiamy 5 * Ojcze nasz.

TAJEMNICA VII

Pan Jezus przelał Krew i wodę przy otwarciu boku włócznią.
Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła Krew i woda (J 19,33-34)

Modlitwa:
Chryste, nasz Odkupicielu, prosimy Cię za wszystkimi ludźmi, którzy Cię jeszcze nie znają i za tymi, którzy są wyłączeni ze strumienia łask płynących z Sakramentów św. z powodu rozłamu w Kościele, trwania w błędzie czy w grzechu. Daj nam doświadczyć Twojej Krwi jako źródła pojednania i jako więzi jedności i miłości, przez gorliwe i pełne szacunku przyjmowanie Twoich sakramentów złącz nas z sobą i między nami, abyśmy byli zdolni żyć i działać dla Twojego Królestwa.

Odmawiamy 3 * Ojcze nasz.

Podziel się z innymi:

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEJ KRWI CHRYSTUSA

 

LITANIA DO KRWI CHRYSTUSA

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwczesnego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, wybaw nas.
Krwi Chrystusa’, ostojo zagrożonych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących wybaw nas.
Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa; wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam,
Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas,
Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

V. Odkupiłeś nas Panie, Krwią Swoją.
O. I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego.

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w niebie. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Podziel się z innymi:

WSPÓŁCZESNA LITANIA DO KRWI CHRYSTUSA

WSPÓŁCZESNA  LITANIA  DO KRWI  CHRYSTUSA

Krwi Chrystusa, przelana także i dzisiaj za nasze grzechy…..wybaw nas
Krwi Chrystusa, przelana w morderstwach i wszelkiej przemocy …..wybaw nas
Krwi Chrystusa, przelana w ofiarach wojennych …..wybaw nas
Krwi Chrystusa, która plamisz Palestynę, ziemię Twoich narodzin …..wybaw nas
Krwi Chrystusa, spływająca w prześladowaniach …..wybaw nas
Krwi Chrystusa, upokarzana w osobach uprowadzanych i w sercach ich rodzin …..wybaw nas
Krwi Chrystusa, przelana w dokonywanych aborcjach …..wybaw nas
Krwi Chrystusa, dręczona chorobami nowotworowymi …..wybaw nas
Krwi Chrystusa, przelana na autostradach i drogach …..wybaw nas
Krwi Chrystusa, pulsująca w naszych szkołach i w każdym miejscu pracy …..wybaw nas
Krwi Chrystusa, przelana w naszych niewiernościach ślubom zakonnym …..wybaw nas
Krwi Chrystusa, przelana w byle jakości naszego życia …..wybaw nas
Krwi Chrystusa, która rodzisz życie w łonie matki …..wybaw nas
Krwi Chrystusa, dająca odwagę wyboru dobra przez ludzi młodych ….wybaw nas
Krwi Chrystusa, która napełnisz pragnieniem czystości i wierności serca zakochanych …..wybaw nas
Krwi Chrystusa, która przez chrzest jednoczysz nas w jedną rodzinę …..wybaw nas
Krwi Chrystusa, która oczyszczasz nas w sakramencie pojednania …..wybaw nas
Krwi Chrystusa, natchnienie Zgromadzeń Tobie poświęconych …..wybaw nas
Krwi Chrystusa, życie sióstr Adoratorek …..wybaw nas
Krwi Chrystusa, więzi rodzin i wszystkich wspólnot …..wybaw nas
Krwi Chrystusa, źródło naszej jedności i świętości …..wybaw nas
Krwi Chrystusa, życie nasze …..wybaw nas
Podziel się z innymi:

SIEDEM OFIAROWAŃ KRWI CHRYSTUSA

S I E D E M    O F I A R O W A Ń   
K R W I    C H R Y S T U S A

W zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem,
który Krew Swoją wylał dla zbawienia świata,
a teraz w Eucharystii
uobecnia ofiarę całopalenia ku chwale Ojca,
zanośmy naszą modlitwę, wołając:
Ofiarujemy Ci Ojcze, Krew Chrystusa

Dla uczczenia Twego świętego Imienia,
prosząc o przyjęcie Królestwa Twojego
i zbawienie całego świata
Ofiarujemy Ci Ojcze, Krew Chrystusa

Za wzrost Twojego Kościoła,
za Ojca świętego, za Biskupów, Kapłanów,
Zakonników i Zakonnice
oraz o uświęcenie całego ludu Twojego
Ofiarujemy Ci Ojcze, Krew Chrystusa

Za nawrócenie grzeszników,
o całkowitą uległość Słowu Twojemu
i zjednoczenie wszystkich chrześcijan
Ofiarujemy Ci Ojcze, Krew Chrystusa

Za rządzących państwami,
o kierowanie się moralnością w życiu publicznym
oraz o pokój i sprawiedliwość między wszystkimi narodami
Ofiarujemy Ci Ojcze, Krew Chrystusa

Za uświęcenie pracy i cierpienia,
za ubogich, ułomnych, chorych i cierpiących
Ofiarujemy Ci Ojcze, Krew Chrystusa

Za nasze potrzeby duchowe i doczesne,
w intencji naszych rodziców krewnych,
przyjaciół i nieprzyjaciół
Ofiarujemy Ci Ojcze, Krew Chrystusa

Za tych, którzy dzisiaj przejdą do życia wiecznego,
za wszystkich zmarłych
oraz za nasze zjednoczenie z Chrystusem w chwale
Ofiarujemy Ci Ojcze, Krew Chrystusa.

Podziel się z innymi:

MODLITWA KIELICHA

MODLITWA KIELICHA

Ojcze, do Ciebie wznoszę całe
moje istnienie, kielich mojej
pustki. Przyjmij o Panie tę
moją pustkę i wypełnij ją
sobą: Twoim światłem –
Twoją miłością, Twoim
życiem. Spraw, niech
te cenne dary pro-
mieniują ze mnie
i przelewają
kielich mego
serca w
serca
tych
wszy-
stkich, z
którymi dzi-
siaj spotkam się,
ukazując im piękno Two-
jej radości; pełnię i pogodę
Twojego pokoju, którego nic
n i e    m o ż e    z n i s z c z y ć

Podziel się z innymi:

LIPIEC – MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEJ KRWI CHRYSTUSA

Miesiąc lipiec – miesiąc poświęcony kontemplacji Najświętszej Krwi Chrystusa

 

W filmie Mela Gibsona Pasja jest wymowna scena, gdy Maryja, Matka Jezusa po Jego biczowaniu, ściera z posadzki białymi chustami Krew Chrystusową. Miejsce biczowania jest pełne krwi. W głębokim milczeniu, na kolanach Maryja starannie obmywa ziemię, aby żadna kropla Krwi Chrystusa nie spłynęła nadaremnie. Jej twarz i ręce są także zakrwawione. Oddaje hołd swemu i naszemu Zbawicielowi i jako pierwsza czci Przenajświętszą Krew. Ta symboliczna scena rodzi w sercu pytanie: Czym dla mnie jest Krew Odkupiciela?
      

Przyzwyczailiśmy się do doniesień o kolejnych zamachach, bombardowaniach, o ofiarach i wciąż przelewanej krwi na całym świecie. Zło w różnej formie się rozlewa, a jego siła zdaje się tryumfować. Sami niejednokrotnie stajemy się jego ofiarami. Nie może tak być, byśmy, oswajając się z przemocą, biernie poddawali się falom zła. Możemy topić się w jego nurtach, gdy odrzucamy prawdę, że każdy grzech czyni człowieka bałwochwalcą, hołdującym różnym bożkom. A krew każdego innego człowieka zabitego po Ablu jest głosem wznoszącym się do Stwórcy.

 

W absolutnie jedyny sposób woła do Boga Krew Chrystusa: Z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy (1P 1,18-19). Tylko Krew Chrystusa mogła to zmienić i przeobrazić człowieka z bałwochwalcy w czciciela!

Historia kultu

      Tajemnica Krwi Chrystusa jest ściśle związana z tajemnicą Krzyża i Eucharystii.
      W starożytnym Kościele kult Krwi Chrystusa wyrażał się w hymnach chrystologicznych śpiewanych podczas zebrań liturgicznych chrześcijan. Miał głównie charakter duchowy i publiczną formę przybierał w ofierze Mszy, podczas obrzędu Komunii świętej, którą opisuje Cyryl Jerozolimski w Katechezie o Mszy świętej.
      Wyraźne ślady kształtowania się kultu Krwi Chrystusa odnajdujemy u Klemensa Rzymskiego (I w.), który w I Liście do Kościoła w Koryncie zachęca: Zwróćmy nasze oczy na krew Chrystusa i rozważmy, jak bardzo jest ona droga Jego Ojcu: wylana za nasze zbawienie, przyniosła całemu światu łaskę nawrócenia. Przebiegnijmy myślą wszystkie pokolenia, a przekonamy się, że w każdym, jednym po drugim dawał Pan okazje do pokuty tym, którzy chcieli powrócić do Niego. Świadectwo daje Ignacy Antiocheński (pocz. II w.) w Liście do Kościoła w Filadelfii oraz w Liście do Kościoła w Smyrnie, w którym wyznaje wiarę, że zostaliśmy umocnieni w miłości przez Krew Chrystusową oraz uznaje, że tylko dzięki owocom Jego krzyża, dzięki Jego męce po Bożemu błogosławionej, jesteśmy, kim jesteśmy. Jako „sztandar Kościoła” przedstawiają Krew Chrystusa Justyn i Orygenes, zachęcając do czci i miłości na wzór żołnierzy wobec własnej chorągwi.
      Grzegorz z Nazjanzu (IV w.) uczył prawdziwej pobożności do Krwi Chrystusa, wyrażającej się w naśladowaniu cnót Pana, szczególnie w pokornym przyjmowaniu własnego cierpienia. Dla Jana Chryzostoma (IV w.) kult Krwi Chrystusa był uzasadniony z faktu jej boskości. Dostrzegał w niej widzialne narzędzie naszego zbawienia, cenę odkupienia, środek pojednania. Widząc w niej przyczynę naszego życia, w swych pismach pouczał: Ta Krew godnie przyjęta, czarta odstrasza, aniołów do nas przywołuje, samego Pana aniołów sprowadza… Ta Krew przelana cały świat obmywa… To jest ta cena świata; to jest cena, za którą Chrystus Pan Kościół kupił… Dokąd że tedy będziemy do rzeczy doczesnych przywiązani? Kiedyż się obudzimy? Jak długo troskę o nasze zbawienie zaniedbywać będziemy? (Homilia do św. Jana XLVI). Także św. Augustyn podkreślał, że Krew Chrystusa jest wyrazem miłości Chrystusa do ludzi, zachęcając do obchodu specjalnego święta ku jej czci.
      Ze względu na Krew Chrystusa czczone były także narzędzia męki Pańskiej i relikwie drzewa krzyża świętego. Hieronim w Liście do Eustiochium (nr 9) mówi o kolumnie biczowania: Pokazywano podtrzymujący portyk kościoła filar, zbroczony krwią Pana, do którego, jak mówią, przywiązano Pana i biczowano, aby pielgrzymi oddawali jej cześć. Grzegorz z Tours wspomina natomiast o tunice.
      Nabożeństwa do Krwi Chrystusa zaczęły się kształtować po upadku cesarstwa rzymskiego. Powstawały liczne hymny i sekwencje dla celów liturgicznych lub przeznaczonych do śpiewania podczas misteriów. Wśród nich na uwagę zasługują XII-wieczne lauda Ave caput cruentum przypisywane św. Bonawenturze lub św. Bernardowi z Clairvaux. Nabożeństwem do Krwi Chrystusa, związanym z Jego człowieczeństwem, przeniknięte są pisma i żywoty wspomnianych świętych oraz Gertrudy Wielkiej, Henryka Suzo, Katarzyny ze Sieny, Matyldy, Anieli z Foligno.
      Na rozwój tego kultu miały wpływ cudowne krwawienia wizerunków Jezusa ukrzyżowanego: np. krucyfiksu w Bejrucie, skąd cudowną krew rozdzielano do wielu kościołów. Krwawiły także konsekrowane Hostie w Ferrarze (1171 r.), gdzie w momencie przełamania konsekrowanej Hostii wytrysnęła z Niej tak obficie krew, że skropiła marmurową kryptę w tyle ołtarza, a sama Hostia przemieniła się w Ciało. W Bolsenie w 1263 r. niemiecki kapłan Piotr z Pragi, wątpiący w Realną Obecność Chrystusa w Eucharystii, wypowiadał słowa konsekracji, gdy krople krwi zaczęły spływać z Hostii, spadając na jego ręce i korporał.
      Najsławniejsze relikwie Krwi Chrystusa przechowywane są w Mantui (cząstka tej relikwii znajduje się w Częstochowie w Sanktuarium Krwi Chrystusa), w Wenecji, Ferrarze, Sarzanie, Brugii, Fécamp. Często nad tymi miejscami opiekę sprawują członkowie różnych towarzystw, bractw, stowarzyszeń powstałych dla czci i chwały Najdroższej Krwi. Znana wśród nich jest modlitwa przekazana ze starożytności, a nazywana – Siedem Przelań.
      Średniowieczna legenda o Graalu, który w tradycji chrześcijańskiej występował jako cyborium i kielich wraz z pateną i świętą włócznią (żołnierz rzymski miał przebić bok Ukrzyżowanego), także wycisnęła swój ślad w krzewieniu kultu. W okresie odrodzenia osłabł kult Krwi Chrystusa w pobożności ludowej, który jednak gorliwie szerzyła Maria Magdalena de Pazzi i Jan z Avili. XVII i XVIII w. wraz z rozpowszechnionym wśród duchowieństwa jansenizmem przyczynił się do upadku kultu Krwi Chrystusa, który pod pretekstem ludzkiej niegodności oddalał wiernych od sakramentów, w tym także od tajemnicy Krwi Chrystusa ukrytej w Eucharystii. Odrodzenie przyszło w XIX w. dzięki gorliwemu propagatorowi kultu – Kasperowi del Bufalo, założycielowi Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Przenajdroższej. Poświęcił on nowe dzieło tajemnicy Krwi Chrystusa, ponieważ był przekonany, że: Niegdyś atakowano jedynie poszczególne prawdy wiary. W naszych czasach ten bój toczony jest przeciw religii, a zwłaszcza przeciw naszemu Ukrzyżowanemu Panu. Trzeba więc znów odnowić chwałę krzyża naszego Zbawiciela. Uzyskał w 1822 r. zezwolenie na obchodzenie liturgiczne święta Krwi Chrystusa 1 lipca we wszystkich domach swego stowarzyszenia, a później w miejscach istnienia Bractwa Najdroższej Krwi.
      Papież Pius IX dekretem Redempti sumus (1849) rozszerzył obchód święta na cały Kościół, a papież Pius X zatwierdził jego datę na 1 lipca. Do tego kultu zachęcał papież Jan XXIII w Liście apostolskim Inde a primis o rozszerzeniu nabożeństwa ku czci Przenajdroższej Krwi Pana Naszego Jezusa Chrystusa (1960 r.), na który powołuje się Jan Paweł II podczas swoich katechez.

Zbierać Krew Chrystusa

      Miesiąc lipiec, zgodnie z ludową tradycją, poświęcony jest kontemplacji Najświętszej Krwi Chrystusa. Czcimy tę tajemnicę, jednocząc się z Chrystusem w Komunii świętej, rozważając momenty przelania Krwi przez Chrystusa, zawarte w liturgii, w Piśmie Świętym czy w świadectwie męczenników.
      

W doświadczeniu codziennego tryumfu zła, bagatelizowania grzechu, mody na powątpiewanie, profanacji świętych tajemnic i miejsc (np. czarne msze), jesteśmy zaproszeni i wezwani zarazem, by stawać w sposób duchowy pod krzyżem Jezusa i zbierać Krew Chrystusa, która i dziś wypływa z Jego Ran. Z adoracji płynie łaska do przyjęcia każdego bólu, każdej ciemności, skutku każdego grzechu jako szczególnej obecności Krwi Jezusa.

 

Nędza otaczającego świata wypływająca z ludzkiej pychy każe zanosić błagalne: Wybaw nas! do Chrystusa, słowami Litanii do Jego Krwi. W litanijnych wezwaniach wyznajemy wiarę w moc Przenajświętszej Krwi, a doświadczając jej działania, stajemy się zdolni, by upodabniać się do Chrystusa Zmartwychwstałego i stawać się: „mocą wyznawców”, „zdrojem miłosierdzia”, „nadzieją pokutujących”, „pociechą płaczących”, „ostoją zagrożonych”, „otuchą umierających”.
      

W podejmowanej walce duchowej musi nam przyświecać zwycięska prawda o zbawieniu, wyrażona w kazaniu papieża Leona Wielkiego (V w.): Krwią swoją świętą ugasił Chrystus ów „miecz płomienny”, co nam wzbraniał dostępu do krainy życia (…). Przed odrodzonymi utracona ojczyzna stoi na nowo otworem, o ile kto nie przetnie sobie sam tej drogi, którą nawet łotr potrafił otworzyć wiarą swoją! (…) Gorączkowe życie doczesne, pełne na przemian cierpień i radości, nie powinno nas tak dalece pochłaniać, iżbyśmy nie dążyli całym sercem do upodobnienia się naszemu Zbawicielowi (Mowa 66,3-4).

 

(źródło: http://www.jezuici.pl/am/kult/kult_009.htm)

Podziel się z innymi:

INTENCJE MODLITWY LIPIEC 2012

INTENCJE MODLITWY LIPIEC 2012

 

 

INTENCJE OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI

 

Intencja ogólna

Aby wszyscy mogli znaleźć stałą pracę i wykonywać ją w bezpiecznych warunkach.

Intencja misyjna

Aby chrześcijańscy wolontariusze na terytoriach misyjnych potrafili dawać świadectwo miłości Chrystusa.

 

INTENCJE BLOGOWYCH RÓŻ

– W Najświętszej Krwi Pana Jezusa zanurzamy wszystkie nasze prośby, troski, bóle, dramaty, tragedie, trudności, a także nasze dziękczynienia za wszelkie łaski, szczególnie te najtrudniejsze do zaakceptowania w naszym dziś.

– W intencjach tych którzy będą odprawiać rekolekcje w okresie wakacji, oraz tych którzy będą tych rekolekcji udzielać, o prowadzenie Ducha Świętego, i o liczne owoce wzrostu.

– O Boże Miłosierdzie dla Kościoła świętego, kapłanów, świata, Polski.

– W intencji naszej Ojczyzny, Polski, abyśmy jako naród wypełnili oczekiwania Boże.

– W intencji wszystkich nienarodzonych dzieci i ich rodziców

– W intencji rządzących i stanowiących prawo, aby w swojej pracy kierowali się rzeczywistym dobrem najsłabszych

– O opiekę Niepokalanej dla dzieci i młodzieży podczas wakacji

– W intencji polskich rodzin

– W intencji członków wszystkich wspólnot różańcowych na całym świecie, aby swoją modlitwą i wiernością przemieniali siebie i swoje otoczenie

– W intencji wszystkich chorych i cierpiących, samotnych i opuszczonych

– O nawrócenie grzeszników

– O pokój na świecie 

– O nowe święte powołania kapłańskie i zakonne

– O codzienne uświęcanie życia na wzór Serc Jezusa i Maryi dla kapłanów, zakonników, zakonnic i świeckich

– W intencji konających

– W intencji tych, którym grozi utrata zbawienia

– W intencjach własnych wszystkich członków Blogowych Róż i ich bliskich

– W intencji wszystkich dusz czyśćcowych o radość nieba

– W intencji członków wspólnoty różańcowej obchodzących w tym miesiącu imieniny, urodziny, jubileusze o wszelkie potrzebne łaski i dary z Nieba

– W intencji rolników, aby w naszych domach nie zabrakło chleba.

 

INTENCJE NADESŁANE:

ANNA prosi o modlitwę w intencjach:

06.07 przebłagalna za grzechy moje i mojej rodziny
13.o7 o życie wieczne dla Zeni w 34 rocznicę śmierci
26.07 o potrzebne łaski dla solenizantki
30.07 o potrzebne łaski dla solenizantki

TERESA_SKW prosi o modlitwę: Za duszę Śp.Sławka -mojego syna zmarłego niespodzianie /wylew/ 4 kwienia.Niech Bóg przyjmie jego duszę do siebie.Niech Maryja uciszy nasz ból po jego stracie.

 

MALUTKA: W intencji Taty ś.p. Jana, którego 2 lipca w Godzinie Miłosierdzia po 86 latach służby bliskim na ziemi Pan zawezwał do Siebie. O wszelkie potrzebne łaski pociechy i umocnienia dla osieroconej rodziny. 

Obejmijmy modlitwą naszego Opiekuna ks. Grzegorza. Niech Matka Boża Uzdrowienie Chorych umocni Go. Proszę też o włączenie do modlitwy znajomej Asi, którą czeka operacja usunięcia guza piersi.

MARCIN S. Proszę również o modlitwę za śp. Zofię (moją prababcię) , która 8.06 odeszła do domu Ojca.
Dobry Jezu, a Nasz Panie;
Daj jej wieczne spoczywanie.

JOLA prosi o modlitwę:

W intencji rozwiązania coraz bardziej komplikujących się trudnych spraw, które dotknęły jej rodzinę.

 

OLA Proszę o Błogosławieństwo Boże i dar uzdowienia bardzo chorej mamy Barbary

 

WIESIA Boze Ojcze Wszechmogacy prosze Cie o sile abym to wszystko przetrwala. Prosze Cie poprzez rece Maryji zawsze Tobie poslusznej. Badz z nami, nie daj zwatpic , ze Jestes tuz obok mnie, Ty wiesz Sam najlepiej przez co przechodze…..

ULA prosi o gorącą modlitwę w intencji ratunku finansowego dla swojej rodziny.

 

ANIA S. prosi o modlitwę w intencjach Bogu wiadomych.

 

BEMPS prosi o modlitwę w intencji swojej i swojej rodziny, o zdrowie i wyjście z kłopotów.

 

MIRKA prosi o modlitwę w intencji Andrzeja i jego spraw

 

BARBARA prosi o modlitwę w intencji syna ROBINA.

 

KRYSTYNA  prosi o modlitwe w intencji męża i  synow.

BOGUSIA Proszę o modlitwę o wsparcie w kłopotach, rozwiązanie bardzo trudnych spraw.

 

ARKADIUSZ P. prosi o modlitwę w intnecji uzdrowienia za przyczną Jana Pawła II 4 letniego synka Mikołaja i w intencji żony Justyny.

 

WIESIA prosi o modlitwę w intencji swoich bliskich i rozwiązania dramatycznych kłopotów.

 

MOHEREK prosi o potrzebne łaski dla swojej rodziny

 

HANKA prosi o łaski dla swoich bliskich

 

MARIA prosi o łaski dla swojej rodziny

 

DOROTA prosi o modlitwę w intencji dziękczynnej za wszystkie łaski otrzymane dzięki modlitwie różańcowej. Proszę również o modlitwę w intencji chorego Roberta, który jest w trakcie chemio i radioterapii. Prośmy wspólnie u uleczenie jego duszy i ciała.

 

IWONA prosi o modlitwę o wyzdrowienie, o unormowanie spraw zawodowych mego męża. A także o to byśmy znaleźli odwagę i siłę by powtórnie zostać rodzicami jeśli taka jest wola Boża.

ELLA Panie BOŻE, pozwol rozwiazać pozytywnie trudne sprawy, sytuacje ,które dzieją sie w moim życiu.pozwól rozwiązac je tak aby nikt juz nie cierpiał. błagam

KASIA W intencji mojego męża aby przestał zatrać się w grzechu niewierności aby zrozumiał że nasza rodzina jest najważniejsza aby Pan Bóg i Matka Boża Wspomożycielka Wiernych odwróciła jego myśli od grzechu .  

MIEJSCE NA TWOJĄ INTENCJĘ: ………………… 

(podaj swoją intencję w komentarzach)

Podziel się z innymi:

LIPCOWE RÓŻE DLA JEZUSA I MARYI

 

TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO 

 

– LIPIEC  2012

 

 

  

1 RÓŻA

 

 

  

1. BARKA                NAWIEDZENIE

  

2. MOHEREK            NARODZENIE PANA JEZUSA

  

3. JANUSZ               OFIAROWANIE  PANA JEZUSA

 

4. BIEDRONKA        ODNALEZIENIE  PANA JEZUSA

 

5. ANNA                 CHRZEST W JORDANIE

 

6. PAULA                WESELE W KANIE

 

7. MAGDA              NAUCZANIE PANA JEZUSA

 

8. KRZYŚ              PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

 

9. MARCIN S.           USTANOWIENIE EUCHARYSTII

        

10. TERESA_SKW     MODLITWA W OGRÓJCU

 

11. MALUTKA        BICZOWANIE

 

12. EWA J.              CIERNIEM UKORONOWANIE

 

13. TERESA-TESIA  DROGA KRZYŻOWA

 

14. KARINA            ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

 

15. ANIA S.           ZMARTWYCHWSTANIE

 

16. ANNA CH.      WNIEBOWSTĄPIENIE

 

17. PACIOREK      ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

 

18. MAGDALENA    WNIEBOWZIĘCIE NMP

 

19. JAN W.            UKORONOWANIE NMP

 

20. MARIA             ZWIASTOWANIE

 

 

 

2 RÓŻA

 

1. ALA                   ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

 

2. BARBARA S.        WNIEBOWZIĘCIE NMP

 

3.  PIOTR K.           UKORONOWANIE NMP

 

4. RUTH                 ZWIASTOWANIE

 

5. STENIA               NAWIEDZENIE

 

6. DOROTA            NARODZENIE PANA JEZUSA

                   

7. WANDA            OFIAOWANIE  PANA JEZUSA

 

8. RAFAŁ             ODNALEZIENIE  PANA JEZUSA

 

9. ANIA EM         CHRZEST W JORDANIE

 

10.URSZULA       WESELE W KANIE

 

11. JOLA               NAUCZANIE PANA JEZUSA

 

12. ŚP. ZYGMUNT   PRZEMIENIENIE NA GÓRZE

 

              i JOLA          TABOR

 

13. RENIA            USTANOWIENIE EUCHARYSTII

                   

14. MARTA          MODLITWA W OGRÓJCU

 

15.  …………….                  

 

16. MONIKA        CIERNIEM UKORONOWANIE

 

17. JADWIGA     DROGA KRZYŻOWA

 

18. WIESIA           ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA

                               KRZYŻU

 

19. PATRYK         ZMARTWYCHWSTANIE

 

20. HANKA         WNIEBOWSTĄPIENIE

 

 

3 RÓŻA

 

1. WANDA          USTANOWIENIE EUCHARYSTII

 

2. MONIKA        MODLITWA W OGRÓJCU

 

3. IWONA         BICZOWANIE

 

4. IWONA        CIERNIEM UKORONOWANIE    

 

5. JOLA            DROGA KRZYŻOWA

 

6. AGA             ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA

                          KRZYŻU

 

7. MAGDALENA  ZMARTWYCHWSTANIE

                  

8. KASIEK    WNIEBOWSTĄPIENIE

                  

9. ULA            ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

 

10. ULA_Z       WNIEBOWZIĘCIE NMP

 

11. MICHAŁ     UKORONOWANIE NMP

 

12.

 

13.

 

14.

 

15.

 

16.

 

17.

 

18.

 

19.

 

20.

 

 

Blogowa Wspólnota Żywego Różańca trwa na wspólnej modlitwie różańcowej  już 22 miesiąc. Zaczynaliśmy w październiku 2010 w osiem osób.

 

Pod koniec czerwca rezygnację ze wspólnej modlitwy nadesłała WASYLA  z 2 RÓŻY.

 

Wszystkim z całego serca dziękuję za wytrwałość i wierność  modlitwie różańcowej.

 

O podejmowanie modlitwy różańcowej wielokrotnie prosiła Najświętsza Maryja Panna. Prosiła m.in. w Lourdes i w Fatimie. W tym roku 13-go maja  obchodziliśmy 95 rocznicę objawień fatimskich.

 

Niepokalanemu Sercu Maryi wszystkich Was polecam, prosząc dla każdego i każdej  z Was o wszelkie potrzebne łaski i dary z wysoka, a szczególniej o dar modlitwy.

 

 Jeśli Ty miła czytelniczko/czytelniku chciałabyś / chciałbyś dołączyć do wspólnej internetowej modlitwy różańcowej poprzez odmawianie przez cały miesiąc jednej dziesiątki różańca świętego to serdecznie Ciebie zapraszamy.

 

Jezus Chrystus i Matka Boża Fatimska Królowa Różańca Świętego czekają na Ciebie, w którejś z tajemnic życia naszego Zbawiciela 

 

Zgłoszenie możesz zostawić w komentarzach pod notką, lub skorzystać z maila pod linkiem „napisz do mnie” w lewej części bloga.

 

Opiekunem duchowym Blogowego Różańca jest ks. Grzegorz Kalamarz – Paciorek.

We wszystkich intencjach Żywego Różańca ks. Grzegorz odprawi mszę świętą w dniu 7 lipca.

 

Zmiana tajemnic publikowana jest każdego 1-go dnia miesiąca oraz każdorazowo po nadejściu nowego zgłoszenia o przystąpieniu do wspólnej modlitwy.

 

Podziel się z innymi:

LIPCOWE DNI

MIESIĄC POŚWIĘCONY NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA

 

1 – XIII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B

2 – Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, Najświętszej Maryi Panny Kodeńskiej, Najświętszej Maryi Panny Tuchowskiej, początek nowenny ku czci świętego Benedykta Opata.

3 – święto świętego Tomasza Apostoła

4 – błogosławioneo Piotra Jerzego Frssatiego, świętej Elżbiety Portugalskiej, królowej. 

5 – świętego Antoniego Marii Zaccaria, świętej Marii Goretti, I czwartek miesiąca

6 – Błogoslawionej Marii Teresy Ledóchowskiej, I piątek miesiąca

7 – I sobota miesiąca, początek nowenny przed świętem Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

8 – XIV NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B, świętego Jana z Dukli

11 – Święto świętego Benedykta, opata, patrona Europy

12 – świętego Brunona Bonifacego z Kwerfurtu

13 – świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, nabożeństwo fatimskie

14 – świętgo Kamilla de Lellis, świętego Henryka

15 – XV NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B; świętego Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła

16 – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY KARMEL

17 – świętego Aleksa, wyznawcy, poczatek nowenny ku czci św. Anny

18 – świętego Szymona z Lipnicy

20 – błogosławionego Czesława

21 – św. Apolinarego, św. Wawrzyńva z Brindisi

22 – XVI NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B; świętej Marii Magdaleny, początek nowenny do św. Ignacego z Loyoli

23 – Święto świętej Brygidy, patronki Europy

24 – świętej Kingi, początek nowenny ku czci Matki Bożej Anielskiej (2 sierpnia)

25 – Święto świętego Jakuba Apostoła

26  – świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny

28 – początek nowenny na Przemienienie Pańskie

29 – XVII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK B; świętej Marty

31 – świętego Ignacego z Loyoli

Podziel się z innymi: