WIARA

Kolekta

Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki  tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

Czytanie Lm 2, 2.10-14.18-19

Psalm Ps 74, 1-7.20-21

 

Ewangelia Mt 8, 5-17

Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: „Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”. Rzekł mu Jezus: „Przyjdę i uzdrowię go”.

Lecz setnik odpowiedział: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: „Idź”, a idzie; drugiemu: „Chodź tu”, a przychodzi; a słudze: „Zrób to”, a robi”.
Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: „Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Do setnika zaś Jezus rzekł: „Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś”. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie.
Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka opuściła ją. Wstała i usługiwała Mu.
Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: „On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby”.

 

 

Pan może dokonać w moim życiu tyle, ile jest we mnie wiary w Niego i wiary-zawierzenia Jemu. „Niech ci się stanie jak uwierzyłeś”.

Jeśli moja prośba nie jest wysłuchana, trzeba zadać sobie pierwsze pytanie o to, z jaką wiarą o coś dla siebie czy dla innej osoby proszę.

Pan przenika moje serce.

Wie, ile we mnie pozornej wiary, ile słownych deklaracji wiary, a ile rzeczywistego, żywego zawierzenia. 

Cała moja codzienność, relacje z innymi świadczą o tym jaka moja wiara w Niego i zaufanie Jego Słowu naprawdę są. 

 

Ilekroć uczestniczymy w Eucharystii, przed Komunią Świętą słyszymy i sami wypowiadamy słowa setnika : „Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”. 

Na marginesie od strony liturgicznej  – również kobiety powinny cytować słowa setnika „Panie nie jestem godzien …”, a nie zmieniać je na „Panie nie jestem godna….”

 

Pan wypowiada swoje Słowo nieustannie.

Czy wierzę, że to Słowo uzdrawia mnie, uzdrawia innych?

Czy przyjmuję to Słowo z wiarą, czy pozwalam Mu działać w sobie?

 

Osobowe spotkanie z Jezusem w Komunii Świętej.

Czy pamiętam o Nim kwadrans po zakończeniu mszy świętej, poza budynkiem kościoła?

Czy swoim życiem usługuję Panu obecnemu w moich bliźnich?

 

Nieraz niby pokornie mówimy, iż nasza wiara jest słaba, chwiejna, mała, ale jednocześnie w głębi duszy oczekujemy, aby nasz rozmówca szybko zaprzeczył tym naszym, niby pokornym wyznaniom.

Gdybyśmy rzeczywiście przejęli się tym, iż nasza wiara jest uśpiona i wciąż zbyt mała, prosilibyśmy gorliwie o modlitwę w tej intencji, prosilibyśmy Pana, aby nas uzdrowil i przmnożył nam wiary żywej, silnej, głębokiej. 

A ponad to, prawdziwie przejmując się kruchością i słabością naszej wiary, czynilibyśmy wszystko, aby ją wzmocnić, pogłębić, poprzez lekturę duchową, poprzez rekolekcje, poprzez poszukanie odpowiedniej dla naszego charakteru i obowiązków stanu wspólnoty.

Zauważmy ile czynimy i jak zabiegamy, gdy w naszym otoczeniu pojawia się choroba, albo gdy troszczymy się o porządek w naszym domu, lub gdy szukamy pracy, albo czegoś pragniemy się nauczyć, czy coś w życiu osiągnąć. W tym wszystkim podejmujemy niezliczone wysiłki, starania, nie liczymy godzin i naszego znużenia.

Jeśli chodzi o wiarę, to liczymy, że ta łaska rozwinie się w nas bez niemal żadnego, albo niewielkiego naszego udziału.

Nawet specjalnie nie zabiegamy o to, aby w naszym życiu unikać czy omijać wszystko to co jest dużym lub sporym zagrożeniem dla wiary, licząc że ona obroni się sama.

Nasza wiara nieustannie sprawdza się i oczyszcza w różnych próbach i doświadczeniach, jakie niesie nasze życie. Od nas zależy jak spojrzymy i jak przeżyjemy te doświadczenia. 

Czasami odnoszę wrażenie, że bardziej wierzymy prognozom pogody, prognozom ekonomicznym czy politycznym, zachętom reklamowym takich czy innych produktów niż naszemu Panu.

Wierzymy i ufamy ludzkim osądom i ploteczkom, ale powątpiewamy w Słowo Boże. Może dlatego, że Go nie znamy i nie zadajemy sobie trudu, aby Je coraz lepiej poznawać, i w sytuacjach trudnych z Niego czerpać, jak ze zdroju Żywej Wody. 

 

Czy On znajdzie we mnie wiarę gdy przyjdzie? 

Czy kiedyś powtórzę za świętym Pawłem Apostołem słowa „żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”?

 

Błogosławionego dnia pogłębiania żywej wiary.

 

 

 

 

 

 

Podziel się z innymi:

LITANIA DO MĘCZENNIKÓW I ŚWIĘTYCH Z KATAKUMB ŚWIĘTEGO KALIKSTA

 

Katakumby pierwszych męczenników Kościoła w Rzymie

LITANIA DO MĘCZENNIKÓW I ŚWIĘTYCH Z KATAKUMB ŚWIĘTEGO KALIKSTA

 

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, Matko Boża i Królowo Męczenników, módl się za nami.
Święty Józefie,”mężu sprawiedliwy”, oblubieńcze Matki Bożej i opiekunie Jezusa, módl się za nami.
Święci Piotrze i Pawle, męczennicy Chrystusowi, filary Kościoła Rzymskiego, módlcie się za nami.

PAPIEŻE MĘCZENNICY
Święty Kalikście I, papieżu i męczenniku, opiekunie braci w wierze tutaj spoczywających
Święty Poncjanie, papieżu i męczenniku, „wzorze pokory, cierpliwości i dobroci”
Święty Korneliuszu, papieżu i męczenniku, organizatorze Kościoła Rzymskiego
Święty Sykstusie II, papieżu i męczenniku, zgładzony dla Chrystusa w obrębie tych Katakumb
Święty Euzebiuszu, papieżu i męczenniku, miłosierny wobec „upadłych” potrzebujących przebaczenia

 

DIAKONI MĘCZENNICY
Święci Diakoni: January, Magnusie, Wincenty, Stefanie, Felicycie i Agapicie, towarzysze w męczeństwie papieża Sykstusa II, módlcie się za nami

WIERNI MĘCZENNICY
Święty Tarcyzjuszu, młodzieńcze o mocnych ideałach i nieustraszony obrońco Eucharystii
Święta Cecylio, odważne dziewcze, któreś ofiarowało Chrystusowi swoje dziewictwo
Święta Sotero, szlachetna rzymianko, zabita ze względu na swą wierność Ewangelii
Święty Polikamie, chwało i ozdobo Kościoła Świętego
Święci Kalocero i Parteniuszu, wierni Chrystusowi aż do oddania zań swego życia
Święci Marku i Marcellianie, bracia z krwi i nierozdzielni w męczeństwie
Święci Cerealisie, Salustiuszu i 21 Towarzyszy, obrońcy wiary przed herezją Nowacjana
Święci Greccy Męczennicy: Mario, Neonie, Adrio, Paulino, Marto, Walerio, Euzebiuszu i Marcellinie, podarunku Kościoła wschodniego dla Katakumb św. Kaliksta
Święci i Święte Męczennicy, spoczywający w Katakumbach św. Kaliksta

ŚWIĘCI PAPIEŹE
Święty Anterocie, papieżu, który cały swój krótki pontyfikat przeżyłeś w więzieniu
Święty Lucjuszu, papieżu zesłany na wygnanie, ponieważ byłeś Wikariuszem Chrystusa
Święty Stefanie I, papieżu, stróżu czystości wiary
Święty Dionizy, papieżu, ojcze miłujący braci w trudnościach
Święty Feliksie I, papieżu, gorliwy w dziele ewangelizacji
Święty Eustachianie, papieżu, apostole prawowierności
Święty Gajusie, papieżu, przyjacielu ubogich
Święty Milcjadesie, papieżu, obrońco wiary przed herezją donatystów
Święty Marku, papieżu, pasterzu Kościoła Rzymskiego i twórco kalendarza liturgicznego
Święty Damazy, papieżu, „pobożny czcicielu Męczenników”
Rzeszo wszystkich Papieży, którzy strzeżecie „ołtarza Chrystusa”

ŚWIĘCI BISKUPI
Święci Biskupi Optatusie i Numidianie, ewangelizatorzy Afryki
Święci Biskupi, kontynuatorzy misji Apostołów
O wy wszyscy Święci Biskupi, spoczywający w Katakumbach św. Kaliksta

ŚWIĘCI WIERNI
Święci Kapłani, którzyście żyli i zmarli „w czasie długiego pokoju”
Młodzieńcy i Chłopcy, którzy pragnęliście zachować swoją czystość dla Chrystusa
Także i wy, grzesznicy, nawróceni przez dobroć Boga, obmyci we Krwi Chrystusa i uświęceni przez Ducha Świętego
Wy, wszystkie Dusze Święte, których ciała spoczywają na cmentarzu św. Kaliksta

ŚWIĘCI I ŚWIĘTE
Święte Brygido i Katarzyno ze Szwecji
Święci Karolu Boromeuszu i Filipie Nereuszu
Święty Janie Bosko i Błogosławiony Michale Rua
Święte Mario Mazzarello i Tereso od Dzieciątka Jezus
Wszyscy święci pielgrzymi do Katakumb św. Kaliksta i podziwiający wiarę pierwszych chrześcijan

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata …… przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata …… dopomóż nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata …… zmiłuj się nad nami

MÓDLMY SIĘ

O Boże, nasz Ojcze, który krwią Męczenników użyźniłeś i obecnością Świętych poświęciłeś glebę Katakumb św. Kaliksta, przez świetlany przykład tych odważnych świadków – zachowaj nas w wierze, abyśmy mogli zebrać i kosztować z radością owoce ich ofiary.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

 

Krypta Papieży

Katakumby św. Kaliksta – Krypta Papieży.

Podziel się z innymi:

ŚWIĘCI MĘCZENNICY

Dziś przypada wspomnienie liturgiczne pierwszych męczenników Kościoła Rzymskiego z czasów prześladowań Nerona (64r.)

Imiona części z nich zachowały się w katakumbach rzymskich.

Ich świadectwo wiary, ich krew męczeńska stały się zasiewem kolejnych pokoleń chrześcijan.

 

Nasza wiara ma swoje głębokie korzenie. Czasem warto się nad nimi zatrzymać i podziękować Panu Bogu za tych wszystkich, którzy przez wieki, na całym świecie poprzedzali nas w drodze.

 

Nie dali sobie wmówić, że wiara jest ich prywatną sprawą; nie dali się przekonać, że nie należy drażnić myślących i wierzących inaczej i dla świętego spokoju i zachowania życia wyrzec się Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.

 

Zastanawiam się dziś, kim bylibyśmy dzisiaj, bez ich świadectwa, bez ich męstwa, bez ich wiary…

 

Pierwszy plon, zasianego przez Apostołów ziarna.

 

Co o nas powiedzą przyszłe pokolenia?

Jakie ślady i wskazówki, tym co nadejdą, zostawimy?

Czy kogoś zbudujemy naszą wiarą w Chrystusa Jezusa, naszą chrześcijańską miłością Boga i bliźniego, naszym zaufaniem Bogu w przeciwnościach?

 

Od początku istnienia chrześcijaństwa wyznawcy Chrystusa zmuszeni byli płacić życiem za swoją wiarę. Historia Kościoła naznaczona jest krwią męczenników. Na przestrzeni stuleci męczeństwo nie oznaczało jednak dla wierzących ani wyroku losu, który w pewnych okresach historycznych stawał się nieuchronny, ani też znoszenia bezcelowego cierpienia, które nikomu by nie służyło. Rozumiane było natomiast jako ideał: najbardziej radykalna możliwość naśladowania Chrystusa.

 

Chrystus wybawił ludzkość od grzechu i śmierci i wszedł do wiecznej chwały, ponieważ zaakceptował cierpienie i krzyż i oddał swoje życie.

Fundamentem kerygmy, wyznania wiary pierwszych chrześcijan była zbawcza moc Jego cierpienia: „Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego” (1 Kor 2,2).

Nowotestamentalny i wczesnochrześcijański wzór naśladowania Chrystusa, ideał świętości i chrześcijańskiej wytrwałości był zarazem pragnieniem jak najwierniejszego upodobnienia się do Jezusa w Jego męce i śmierci, czyli w Jego męczeństwie. Echa tego nastawienia odnajdujemy w 1 Liście świętego Jana: „On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci” (1 J 3,16).

Naśladowanie Chrystusa jako nadrzędny cel życia przepojonego wiarą stawiało męczeństwo w roli najważniejszego ideału bycia chrześcijaninem, gdyż jako męczennik – podobnie jak Jego Pan i w Jego Duchu – uczeń Jezusa oddawał swoje życie za Chrystusa i Jego Kościół.

Już znajdujący się w Dziejach Apostolskich opis męczeństwa świętego Szczepana oraz jego słowa wypowiedziane tuż przed śmiercią charakteryzuje daleko idące pragnienie naśladowania męki i śmierci Chrystusa. Pierwszemu męczennikowi nadano rysy, które utożsamiają go wręcz z umierającym Mistrzem.

Z początkiem istnienia Kościoła naśladowanie Chrystusa aż do oddania własnego życia stało się wręcz ideałem i wzorem świętości i chrześcijańskiego męstwa.

W tym kontekście można zrozumieć tęsknotę prześladowanych chrześcijan za cierpieniem i śmiercią z powodu swojej wiary.

Jednym z najbardziej przykuwających uwagę, a jednocześnie niesłychanie radykalnych przykładów jest tutaj święty Ignacy, biskup z Antiochii, który na początku II wieku, około roku 110, został uwięziony. Miał zostać przewieziony do Rzymu i tam zginąć jako męczennik. W czasie podróży do Rzymu przygotował szereg listów do gmin chrześcijańskich w Azji Mniejszej oraz list do chrześcijan w Rzymie. Szczególnie to ostatnie pismo daje niezwykle dobitne świadectwo tęsknoty Ignacego za cierpieniem, za męczeństwem. Naśladując Chrystusa chciał Ignacy cierpieć i żyć aż do poniesienia najboleśniejszych konsekwencji swojej wiary. Dlatego też z największą tęsknotą myślał on o męczeńskiej śmierci. W swoich cierpieniach i drodze do męczeństwa widział Ignacy wyraz wybraństwa oraz łaski Boga (List Ignacego do Magnezjan 1,2; List Ignacego do Rzymian. II,2). Tylko wówczas, gdy umrze z Chrystusem, może być uważany za prawdziwego Jego ucznia (…do Rzymian IV,2; V,3). Życzy on sobie walki z dzikimi zwierzętami, aby stać się uczniem Chrystusa (…do Efezjan 1,2). Czeka on śmierci nie dla samego tylko umierania, ale z tęsknoty za upodobnieniem się do Chrystusa, którego krzyż wziął na drogę swojego życia: „Ale blisko miecza to blisko Boga, razem ze zwierzętami to razem z Bogiem – byleby tylko w imię Jezusa Chrystusa. Aby z Nim razem cierpieć wszystko znoszę, gdyż umacnia mnie On sam, który stał się człowiekiem doskonałym” . Ignacy pisał swój list do gminy rzymskiej, ponieważ obawiał się, że jej członkowie mogli chcieć doprowadzić do jego ułaskawienia. Dlatego zaklinał on chrześcijan w Rzymie, by nie robili nic w kierunku jego uwolnienia. Gdyby bowiem – choćby nawet w najlepszej wierze – nie pozwolili mu umrzeć, oznaczałoby to dla niego poważną przeszkodę w jego drodze do Boga poprzez męczeństwo. Aby dojść do Boga, chce się stać Ignacy pożywieniem dla dzikich zwierząt: „Pszenicą jestem Bożą, a zmielony zwierzęcymi zębami, okażę się czystym chlebem Chrystusa” . Co więcej, Ignacy nie tylko ma nadzieję, że chrześcijanie z Rzymu nie będą przedsiębrać żadnych kroków dla jego uwolnienia, ale nawet błaga ich, aby pomogli mu stać się pastwą dla dzikich zwierząt jako męczennik: „Raczej zachęcajcie zwierzęta, aby stały się dla mnie grobem i nie pozostawiły nic z ciała mego, bo nie chciałbym po śmierci przyczynić komuś kłopotu. Wtedy będę naprawdę uczniem Jezusa Chrystusa, kiedy nawet ciała mego świat widzieć nie będzie”.

Męczeństwo jest najdoskonalszym wzorem świętości.

Źródeł kultu świętych w Kościele trzeba szukać około połowy II wieku w rozpoczynającej się wówczas czci męczenników. Chrześcijanie chcieli przygotowywać ofiarom prześladowań uroczyste pochówki; nie było jednak jeszcze wtedy odpowiednich rytów liturgicznych. Dzień ich śmierci stawał się dniem narodzin dla nieba. W rocznicę śmierci męczennika wierni zbierali się przy jego grobie; później przechodzili także do grobów tych, którzy nie zginęli śmiercią męczeńską. Jednak nabożeństwa w miejscu spoczynku męczennika były najbardziej uroczyste. Był to sposób przeżywania tego szczególnego stosunku wierzących wobec męczennika. Przy jego grobie zbierali się nie tylko krewni czy znajomi, ale spotkania te nabierały na tyle eklezjalnego charakteru, że odbywały się także wtedy, gdy odeszli już członkowie rodziny oraz najbliżsi znajomi wspominanego świadka Chrystusa. Bardzo wcześnie przy okazjach takich na grobach męczenników – lub choćby w ich najbliższej okolicy – zaczęto odprawiać Eucharystię. Poprzez fizyczną obecność ciała tego, który oddał swoje życie dla Jezusa, uobecnianie ofiary Chrystusa nabierało szczególnego znaczenia. Związek między męczeństwem a Eucharystią został dostrzeżony już we wczesnym chrześcijaństwie i już w najstarszych opisach prześladowań i śmierci napotykamy na słowa i symbole zaczerpnięte z liturgii eucharystycznej. Gdzie tylko było to możliwe, starano się przy grobach męczenników budować ołtarze lub nawet niewielkie budynki, które mogły służyć liturgii. Później nad grobami tymi powstawały kościoły i bazyliki. Religijne zebrania wspólnot stawały się nie tylko nabożeństwami o charakterze pamiątki, ale otrzymały wkrótce także znaczenie wezwania do upodobnienia się do męczenników w ich pozbawionej lęku wierze (imitatio). Przez wezwania zebranych (invocationes) wzywano ich wstawiennictwa. Wierni ozdabiali groby i budowali kolejne monumenty, na których umieszczano odpowiednie inskrypcje.

Z biegiem czasu naśladowanie Chrystusa aż do śmierci miało dla Kościoła na tyle duże znaczenie w przypadku kanonizacji i uznaniu zasług danej osoby, że w praktyce Kościoła wzrastało przekonanie, iż zwolennik drogi wiary, który zginął jako męczennik nie będąc jeszcze ochrzczonym, dzięki wylanej przez siebie męczeńskiej krwi (baptisma sanguini) mógł być traktowany za pełnoprawnie ochrzczonego (votum sacramentum). Wierny, który zginął jako męczennik, dzięki takiej właśnie śmierci bardziej upodabniał się do świadectwa i męki samego Chrystusa, niż inni ochrzczeni.

Jakkolwiek Kościół zna obok męczenników również innych świętych, to jednak męczennicy zachowali pozycję szczególną. Wyjaśnia to także odnowiona przez Sobór Watykański II liturgia.

W soborowej konstytucji liturgicznej Sacrosanctum Concilium tuż za kultem Najświętszej Maryi Panny (nr 103), zwrócono uwagę właśnie na męczenników (nr 104): „Ponadto Kościół rozmieścił w ciągu roku wspomnienia Męczenników oraz innych Świętych, którzy dzięki wielorakiej łasce Bożej doszli do doskonałości, a osiągnąwszy już wieczne zbawienie, wyśpiewują Bogu w niebie doskonałą chwałę i wstawiają się za nami” (KL 104).

 

Prośmy dziś Pierwszych Męczenników o łaskę naśladowania we wszystkim naszego Pana, Jezusa Chrystusa, dziś w naszym XXI wieku.   

    

Podziel się z innymi:

ŚWIĘCI PIERWSI MĘCZENNICY ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA RZYMSKIEGO

ŚWIĘCI PIERWSI MĘCZENNICY ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA RZYMSKIEGO

 

30 czerwca

 

Ostatnia modlitwa pierwszych chrześcijan

Ze wszystkich miast, najwięcej męczenników poniosło śmierć i pochowano w Rzymie.
Przez pierwszych 300 lat chrześcijaństwa to tu powstawały dekrety prześladowcze i tu je skwapliwie wykonywano. Kościoły i kaplice Rzymu kryją w swoim cieniu setki ich relikwii.
Samych papieży, którzy za wiarę oddali swoje życie, jest około trzydziestu.
Pierwsze prześladowanie, rozpętane przez cesarza Neron w latach 64-67, było dużym zaskoczeniem – i nie ma żadnego rejestru osób, które oddały wtedy życie za Chrystusa. Liczba tych męczenników była ogromna, oblicza się na kilka tysięcy.
 
Wyrafinowanymi mękami i torturami chciał Neron zrzucić na chrześcijan winę za podpalenie Rzymu, którego się dopuścił, aby na jego zgliszczach wystawić nowe, piękniejsze miasto. Przez masowe egzekucje chciał odwrócić od siebie całą nienawiść ludu rzymskiego.
 
Dla oddania tym po większej części bezimiennym bohaterom wiary należnej czci w nowym kalendarzu liturgicznym zostało ustanowione w roku 1969 wspomnienie świętych Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego.
 
Nawiązuje ono do uroczystości wczorajszej, kiedy to ofiarą tego właśnie prześladowania stali się książęta apostolscy, św. Piotr i św. Paweł.
 
Najwybitniejszy historyk rzymski, Tacyt, który uważał chrześcijan za sektę i jawnie okazywał wobec nich swoją niechęć i pogardę, pisał tak:

„Zdarzyło się potem (rok 64) nieszczęście – nie wiadomo, czy z przypadku, czy przez złośliwość cezara (Nerona), bo obydwie wersje podają pisarze – ale cięższe i okropniejsze od wszystkich, jakie temu miastu gwałtowność pożarów wyrządziła. Ogień powstał w tej części cyrku, która przylegała do palatyńskiego i celijskiego wzgórza (…). I nikt nie śmiał pożarowi zapobiec wobec częstych pogróżek wielu, którzy gasić zabraniali, i ponieważ inni jawnie ciskali głownie, i głośno wołali, że są do tego upoważnieni – czy też chcąc swobodniej uprawiać grabież, czy też istotnie taki mieli rozkaz (…). Te zabiegi (zrzucenia ze siebie winy) chybiały celu, ponieważ rozeszła się pogłoska, że właśnie w chwili, gdy miasto stało w płomieniach, Neron wstąpił na scenę domowego teatru i opiewał zagładę Troi (…). Atoli ani pod wpływem zabiegów ludzkich, ani darowizn cezara (…) nie ustępowała hańbiąca pogłoska, lecz wierzono, że pożar był nakazany.
Aby ją usunąć, podstawił Neron winowajców, najbardziej wyszukanymi kaźniami tych (…), których gmin chrześcijanami nazywał. Początek tej nazwie dał Chrystus, który za panowania Tyberiusza był na śmierć skazany przez prokuratora, Poncjusza Piłata; a przytłumiony na razie zabobon zgubny znowu wybuchnął nie tylko w Judei, gdzie się to zło wylęgło, lecz także w stolicy (…).
Schwytano więc najpierw tych, którzy tę wiarę publicznie wyznawali (…). A śmierci im przydano urągowisko, że okryci skórami dzikich zwierząt ginęli rozszarpywani przez psy albo przybici do krzyżów. Gdy zabrakło dnia, płonęli, służąc za nocne pochodnie” (…).

Tacyt pisze także, że aresztowanych było „ogromne mnóstwo”, tak że „budziła się ku nim litość, jako że nie dla pożytku państwa, lecz dla zadośćuczynienia okrucieństwu jednego człowieka byli traceni” (Roczniki, XV, s. 38-45).

Kościół pochyla się dzisiaj nad tymi, którzy w jego początkach, podczas prześladowań rzymskich, złożyli za wiarę ofiarę z życia.

(źródło: www.brewiarz.katolik.pl)

 

Podziel się z innymi:

ŚWIĘTY WŁADYSŁAW

ŚWIĘTY WŁADYSŁAW, KRÓL

30 czerwca

 

 

Władysław był synem króla węgierskiego Beli I i Rychezy, córki króla polskiego Mieszka II. Urodził się w Krakowie. Dzieciństwo i młodość spędził na dworze Kazimierza Odnowiciela, a potem Bolesława Śmiałego. Znał dobrze język polski i polskie obyczaje. Mając 16 lat udał się na Węgry.

Po śmierci starszego brata Gejzy objął panowanie. Na początku niełatwe były to rządy walczył bowiem ze sprowadzonymi przez przeciwników jego sukcesji Awarami i Pieczyngami, a następnie z cesarzem niemieckim Henrykiem IV, który najechał Węgry.

Św. Władysław miał trzy córki.

Był wzorem średniowiecznego rycerza.

Słynął ze świątobliwego życia.

Po przyłączeniu Kroacji do korony węgierskiej w Zagrzebiu ufundował biskupstwo.

Kanonizowany przez papieża Celestyna III w 1192 r. Jest patronem Węgier.

W ikonografii św. Władysław przedstawiany jest z insygniami królewskimi. Jego atrybutami są: anioł podający włócznię, chorągiew, krzyż, turban turecki.

 

(źródło: www.brewiarz.katolik.pl)

 

 

 

 

Podziel się z innymi:

KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

 

  

 

 

 

Kolekta

Boże, Ty nam dałeś dzień świętej radości w uroczystość apostołów Piotra i Pawła,  spraw, aby Twój Kościół wiernie zachowywał naukę Apostołów,  od których otrzymał zaczątek wiary. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie pierwsze  Dz 12,1-11

Psalm Ps 34,2-9

Czytanie drugie 2 Tm 4, 6-9,17-18

 

Ewangelia Mt 16,13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy, za kogo Mnie uważacie?”

Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.
Oto i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

 

 

Nasz Kościół, Kościół Chrystusa Jezusa i nas grzeszników. Budowany przez Pana, mocą Ducha Świętego  na fundamencie Apostołów, z nas żywych kamieni, które to On wybiera, formuje, dopasowuje i umieszcza w określonych miejscach, żywej i świętej budowli.

 

Szymon i Szaweł.

 

Obydwaj wybrani i powołani.

 

Obydwu Pan nadał nowe Imiona, przekazując do wypełnienia ich misję.

 

Prosty rybak, o gorącym sercu i wierze, która przeszła tygiel oczyszczenia.

 

Gorliwy faryzeusz prześladujący rodzący się Kościół staje się tym który znosi prześladowania dla dobra tegoż Kościoła, którego staje się drugim po Piotrze filarem.

 

Dwaj wierni, rozmiłowani w Żywym Panu świadkowie.

 

Ich apostolskie drogi zbiegają się w Rzymie , gdzie w tym samym czasie obydwaj oddają życie na świadectwo Jezusowi Zmartwychwstałemu.

 

 

Kościół – wspólnota tych, którzy jednoczą się z Piotrem, w głoszeniu wiary w Jezusa Chrystusa.

 

Odtąd nie będzie można być prawdziwie i w pełni żywym kamieniem Kościoła, jeśli nie będzie się w jedności wiary z Piotrem i nie uzna jego władzy.

 

Nie może być Kościoła bez Piotra, który jest obecny w swoich następcach.

 

Urząd Piotra nie jest nagrodą za zasługi czy talenty, jest służbą w umacnianiu wiary braci.

 

 

Kościół święty i grzeszny zarazem.

 

Święty świętością Głowy – Jezusa Chrystusa.

 

Grzeszny  – naszą grzesznością.

 

Świętość Kościoła wzrasta w zależności od naszej świętości, lub maleje w zależności od naszego trwania w grzechu.

 

Kościół jest dla grzeszników, którzy akceptują swoją grzeszność, czyli przepraszają za swoje grzechy Chrystusa oraz Kościół, za to że pomniejszają jego świętość.

 

Nie można swoich grzechów załatwiać prywatnie z Panem Bogiem pomijając Kościół, bo jest to niezgodne z zamiarem i wolą Pana. Jesteśmy jedną wspólnotą, jak naczynia połączone przez które przepływa dobro i zło jego członków.

 

Kościół oparty jest na Bożym Miłosierdziu, a nie na ludzkiej sile i doskonałości.

 

Są wśród nas tacy, którzy nie potrafią zaakceptować niedoskonałości członków Kościoła.

 

Każda niewielka nawet skaza, plama, zmarszczka gorszy ich, oburza, przygnębia, wywołuje potępienie ze strony tych małych sędziów, którzy w nas siedzą.

 

Oni wierzą w Kościół idealistyczny, a nie Kościół założony przez Chrystusa Jezusa i oparty na Nim.

 

Fanatycy idealnej czystości Kościoła są „nieprzyjaciółmi królestwa” (A.Maillot).

 

Uczę się kochać i radośnie akceptować Kościół taki, jaki jest.

 

Bo ja również jestem jego członkiem i ja również potrzebuję aby Kościół przyjmował mnie z moimi słabościami i cieniami.

 

W tym Kościele otrzymuję sakramenty, Słowo Boże i Jego objaśnienie.

 

W tym Kościele poprzez posługę kapłanów, spowiedników, rekolekcjonistów, kierowników duchowych jestem formowana, uzdrawiana i prowadzona.

 

Do tego Kościoła przynieśli mnie przed laty moi rodzice.

 

Dziś w dniu Świętych Apostołów Piotra i Pawła, chcę Pana Boga uwielbiać i  dziękować Mu , za wszystkich, którzy mnie do Niego przez lata prowadzili i prowadzą.

 

Błogosławionego dnia ze Świętymi Apostołami Piotrem i Pawłem.

 

Podziel się z innymi:

LITANIA DO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

 
LITANIA DO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
 
Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.

Święci Apostołowie, Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
Towarzysze i przyjaciele Syna Bożego,
Bohaterscy obrońcy prawdziwej wiary,
Wyznawcy Jezusa Ukrzyżowanego,
Słowa Jego po ziemi roznoszący,
Mężowie w pracy apostolskiej niestrudzeni,

Święty Piotrze, któremu Pan nasz, Jezus Chrystus, dał klucze od Nieba i ustanowił go głową widzialną Kościoła swego, módl się za nami.
Święty Pawle, którego Pan nasz, Jezus Chrystus, jako narzędzie wybrał na opowiadanie poganom Ewangelii świętej,
Święty Piotrze, któryś gorzko opłakiwał swój upadek,
Święty Pawle, któryś z prześladowcy Jezusa Chrystusa tak wielkim światłem Kościoła został,
Święty Piotrze, którego Anioł z więzienia uwolnił,
Święty Pawle, któryś dla wiary największe prześladowania wycierpiał,
Święty Piotrze, któryś przez pokorę głową ku ziemi zwrócony ukrzyżowany został,
Święty Pawle, któryś dla wiary Chrystusowej ścięty został,

Święty Piotrze i Pawle, niezwyciężone podpory Kościoła Bożego, módlcie się za nami.
Święty Piotrze i Pawle, którzyście za przykładem Pana naszego, Jezusa Chrystusa, poświęcili się dla zbawienia dusz ludzkich,
Święty Piotrze i Pawle, którzyście krew swoją za świętą wiarę przelali,
Przez trudy i owoce apostolskiej pracy Waszej,
Przez chwałę, której teraz w niebie zażywacie,
Abyśmy także do chwały niebieskiej dostać się mogli,
Abyśmy wiarę świętą Kościoła katolickiego niezachwianą do śmierci zachowali,
Aby Bóg łaską swoją wszystkich kapłanów w służbie Kościoła świętego wspierać raczył,
Aby Bóg małżonków w zaprzysiężonej wierności wzajemnej, a dzieci w synowskiej miłości utrzymywać raczył,
Aby Bóg rodziny nasze opieką swą miłościwą otoczyć raczył,
Abyśmy od zarazy, głodu i wojny zachowani byli,
Abyśmy od wszelkiego niebezpieczeństwa duchowego w ostatniej godzinie życia uwolnieni byli,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.

W.: Tyś jest Piotr,
O.: A na tej opoce zbuduję mój Kościół.

Módlmy się.
Boże, który świętemu Piotrowi, Apostołowi Twojemu, dałeś klucze Królestwa Niebieskiego, dałeś także moc najwyższą związywania i rozwiązywania, spraw, prosimy, abyśmy za jego przyczyną z więzów naszych grzechów rozwiązani byli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

W.: Tyś jest naczynie wybrane, święty Pawle,
O.: Głosicielu prawdy na całym świecie.
Módlmy się.
Boże, któryś przez nauczanie świętego Pawła mnóstwo pogan oświecił, spraw prosimy, abyśmy doznali u Majestatu Twego opieki Tego, którego jako Apostoła narodów czcimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Podpory niewzruszone Kościoła Bożego, święty Piotrze i Pawle, przyczyńcie się za nami grzesznymi u Pana, który Wam dał wiekuistą zapłatę. Racz mi uprosić, Piotrze święty, abym był w miłości gorliwy, w wierze niewzruszony i abym wraz z Tobą umiał się poświęcić dla Ukrzyżowanego Jezusa naszego. Niech i ja, nie po trzykrotnym, lecz niezliczonym, niestety, odstąpieniu i zdradzeniu Boga, nawrócę się szczerze ku Niemu bez powrotu do grzechu. Pawle święty, naczynie wybrane, głoszący imię Pańskie przed narodami, racz uprosić u Boga, abym się stał naczyniem łaski i błogosławieństwa Jego. Naucz mnie znać i kochać Tego, który nas ukochał aż do śmierci… Niech wraz z Tobą nic nie mam prócz Jezusa Ukrzyżowanego… Niech w wierze przez Was wzmocniony, w miłości i nadziei przez modlitwy Wasze utwierdzony, żyję i umieram w Bogu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Podziel się z innymi:

LITANIA DO ŚWIĘTEGO PIOTRA

 

LITANIA DO ŚWIĘTEGO PIOTRA APOSTOŁA (II)

 

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Królowo nieba i ziemi, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami.
Święty Piotrze, uczniu Chrystusa, który dla Niego porzuciłeś rodzinę i wszystko, co posiadałeś,
Święty Piotrze, któremu Pan Jezus po Zmartwychwstaniu powierzył władzę nad Kościołem,
Święty Piotrze, Namiestniku Chrystusa i Głowo Apostołów,
Święty Piotrze, dokonujący licznych cudów,
Święty Piotrze, któremu po Zmartwychwstaniu Jezus ukazał się osobiście,
Święty Piotrze, uzdrawiający chorych,
Święty Piotrze, podejmujący polecone przez Boga dzieło nawracania pogan,
Święty Piotrze, ukrzyżowany i przybity do krzyża głową na dół,
Święty Piotrze, świadku przemienienia na górze Tabor,
Święty Piotrze, świadku jakże bolesnej modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu,
Święty Piotrze, miłujący Pana Jezusa więcej niż inni Apostołowie,
Święty Piotrze, pasący baranki Pańskie,
Święty Piotrze, ogromnie zaszczycony przez Pana,
Święty Piotrze, Opoko Bożego Kościoła,
Święty Piotrze, Kluczniku nieba,
Święty Piotrze, Stróżu bram zbawienia,
Święty Piotrze, Jezus Cię wybrał i złożył w Twe ręce Najwyższą władzę,
Święty Piotrze, braci umacniasz w jedności prawdziwej wiary,
Święty Piotrze, Rybaku królestwa wieczności,
Święty Piotrze, sterujący łodzią, która skarb zawiera Bożej miłości i wiecznej nadziei całego świata,
Święty Piotrze, utwierdzający Twoich braci,
Święty Piotrze, Kościół Chrystusowy wznosi się na Twojej wierze,
Święty Piotrze, wybrany, aby przewodzić wszystkim powołanym narodom,
Święty Piotrze, wybrany, aby przewodzić wszystkim Apostołom,
Święty Piotrze, wybrany, aby przewodzić wszystkim Ojcom Kościoła,
Święty Piotrze, przewodzący wszystkim, których Głową i Królem jest Chrystus,
Święty Piotrze, skało niewzruszona,
Święty Piotrze, którego wierze nie przeszkodzą moce piekła,
Święty Piotrze, mający klucze Królestwa niebieskiego,
Święty Piotrze, chwałą jaśniejący, trzymając klucze niebieskie,
Święty Piotrze, który przez łaskę stałeś się Opoką Kościoła,
Święty Piotrze, umacniający wiarę swych braci,
Święty Piotrze, zwiastujący słowa życia,
Święty Piotrze, Sędzio narodów,
Święty Piotrze, wiodący ku niebu,
Święty Piotrze, Sługo Chrystusa Jezusa,
Święty Piotrze, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej,
Święty Piotrze, posiadający wieniec chwały i zwycięstwa,
Święty Piotrze, Pasterzu owiec Chrystusa,

K: Wszyscy wezwani do Pańskiej owczarni niech wielbią Boga w Trójcy Jedynego.
W.: Niech nam modlitwa pierwszego papieża wyjedna łaskę. Amen.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, Ty zbudowałeś swój Kościół na wierze Piotra Apostola, spraw, aby wśród zamętu świata nasza wiara pozostała nienaruszona. Przez naszego Pana.

Podziel się z innymi:

MODLITWY DO ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA

  

 

MODLITWY DO ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA

 

Święty Pawle Apostole, który głosiłeś Ewangelię całemu światu, zwróć łaskawe spojrzenie także na nas. Wszystkiego spodziewamy się po twoim orędownictwie u Jezusa Boskiego Mistrza i Maryi Królowej Apostołów.
Spraw, o Nauczycielu Narodów, abyśmy żyli wiarą, zbawiali się przez nadzieję, by rządziła nami tylko miłość. Wyjednaj nam, o Naczynie Wybrane, uległe odpowiadanie łasce Bożej, aby ona w nas nie pozostała bezowocna.
Spraw, abyśmy coraz lepiej Cię poznawali, kochali i naśladowali; abyśmy byli żywymi członkami Kościoła, Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa.
Wzbudź licznych i świętych apostołów. Niech przejdzie przez świat gorący powiew prawdziwej miłości. Spraw, aby wszyscy poznali i uwielbiali Boga i Boskiego Mistrza – Drogę, Prawdę i Życie.
Ty zaś, Panie Jezu, który wiesz, że nie ufamy naszej niemocy, przez Twoje miłosierdzie spraw, aby nas broniło przed każdą przeciwnością potężne wstawiennictwo świętego Pawła, naszego Nauczyciela i Ojca. Amen

 

 

 
 

MODLITWA ZA NARÓD
 
Święty Pawle, Nauczycielu narodów, spójrz miłościwie na nasz naród i jego dzieci. Twoje serce rozszerzyło się, by przyjąć wszystkie narody w pocałunku pokoju.
Teraz z nieba miłość Chrystusowa przynagla cię do oświecania wszystkich światłem Ewangelii i do umocnienia królestwa miłości.
Wzbudź powołania, umocnij pracowników ewangelicznych, spraw, by wszystkie serca były uległe Boskiemu Mistrzowi.
Obyśmy odnajdywali coraz bardziej w Chrystusie Drogę, Prawdę i Życie i świecili Jego blaskiem wśród świata oraz szukali zawsze królestwa Bożego i jego sprawiedliwości.
Święty Apostole, oświecaj nas, umacniaj i błogosław nam wszystkim. Amen
Podziel się z innymi:

KORONKA DO ŚWIĘTEGO PAWŁA

KORONKA DO ŚW. PAWŁA APOSTOŁA

 

1. Uwielbiam Cię Jezu, za wielkie miłosierdzie udzielone świętemu Pawłowi przez nawrócenie go z zawziętego prześladowcy na gorliwego Apostoła Kościoła. A Ty, o wielki Święty, uproś mi serce uległe łasce, zupełne nawrócenie z mej głównej wady i całkowitą przemianę mego życia w Jezusie Chrystusie.
Święty Pawle Apostole, módl się za nami.

 

2. Uwielbiam Cię, Jezu, że wybrałeś Apostoła Pawła na wzór i nauczyciela świętego dziewictwa. A Ty, o święty Pawle, drogi mój Ojcze, strzeż mojego umysłu, serca i zmysłów, ażebym mógł znać, kochać, służyć jedynie Jezusowi i poświęcić Jego chwale wszystkie moje siły.
Święty Pawle Apostole …

 

3. Uwielbiam Cię, Jezu, że przez świętego Pawła dałeś nam przykład i zachętę do doskonałego posłuszeństwa. A Ty, o wielki Święty, wyjednaj mi pokorną uległość względem wszystkich moich przełożonych i przekonanie, że przez posłuszeństwo zwyciężę moich nieprzyjaciół.
Święty Pawle Apostole …

 

4. Uwielbiam Cię, Jezu, że przez uczynki i słowa świętego Pawła natchnąłeś mnie prawdziwym duchem ubóstwa. A Ty, o wielki Święty, uproś mi ducha ewangelicznego ubóstwa, ażebym naśladując Cię na ziemi mógł towarzyszyć Ci i w chwale niebieskiej.
Święty Pawle Apostole …

 

5. Uwielbiam Cię, Jezu, że dałeś świętemu Pawłowi serce pełne miłości dla Boga i Kościoła i że dzięki Jego gorliwości zbawiłeś wiele dusz. A Ty, mój Przyjacielu, wyproś mi pilność w apostolstwie, w modlitwie, w dawaniu dobrego przykładu, w działalności i w apostolstwie słowa, przez co mógłbym zasłużyć na nagrodę przyobiecaną dobrym apostołom.
Święty Pawle Apostole …

Podziel się z innymi: