MOC SŁOWA

Kolekta

Boże wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość,  zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności, umocnij w nas wszystko, co dobre, i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków

 

Czytanie 1 Tes 5, 1-6. 9-11

Psalm Ps 27, 1. 4. 13-14

 

Ewangelia Łk 4, 31-37

Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne mocy.

A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy: „Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boży”.
Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego”. Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego nie wyrządzając mu żadnej szkody.
Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: „Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą”.
I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.

 

 

Słysząc czy czytając Słowo Boże, odczuwamy Jego niezwykłą moc.

Są takie słowa z Pisma Świętego, które do nas przemawiają najmocniej, dokonują najgłębszych poruszeń, czasem przemieniają całe nasze życie.

Warto takie słowa zapisywać w swoim osobistym dzienniczku i często do nich wracać i  je smakować.

 

Słowa Pana poruszają i niepokoją też człowieka, który ma ducha nieczystego. 

Podnosi on krzyk „Czego chcesz od nas Jezusie?”

 

Słowa Jezusa docierają do głębi każdego z nas, do najbardziej ukrytych miejsc, opanowanych przez zło.

 

Czy w spotkaniu ze słowem Bożym doświadczam niepokoju, obaw? Czy odruchowo nie zamykam się na moc Słowa, czy nie zagłuszam Go we wszelki dostępny sposób? 

 

Duch nieczysty kusi do zamykania się w swoich własnych ranach, a potem tymi ranami nas zadręcza.

 

Pan zbliża się do każdego z nas, do wszystkiego co nas dręczy.

Chce aby Mu zaufać i powierzyć swoje rany.

On potrafi leczyć swoim Słowem.

 

W dzisiejszej Ewangelii w synagodze człowiek został uwolniony od demona.

 

W nas samych często znajduje ukrycie demon niepokoju, zadręczając nas troskami, obawami, nieufnością, wrogością wobec Boga, Kościoła przepowiadającego Słowo i  ludzi.

 

Pan ma moc uleczyć nas od każdego zła.

Czy wierzę w to?

Jak reaguję na Słowo Boże? 

 

Błogosławionego dnia.

 

Podziel się z innymi:

WIERNOŚĆ DO KOŃCA

  

 

 

Uroczystość męczeństwa świętego Jana Chrzciciela

patrona warszawskiej bazyliki archikatedralnej

 

 

Kolekta

Boże, Ty chciałeś, aby święty Jan Chrzciciel był poprzednikiem Twojego Syna w narodzeniu i śmierci i oddał życie za prawdę i sprawiedliwość,  spraw, abyśmy nieustraszenie walczyli w obronie wiary, którą wyznajemy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

Czytanie Jr 1,17-19

Psalm Ps 71,1-6.15.17

 

Ewangelia Mk 6,17-29

Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: „Nie wolno ci mieć żony twego brata”. A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał.

Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei. Gdy córka Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: „Proś mię, o co chcesz, a dam ci”. Nawet jej przysiągł: „Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa”.
Ona wyszła i zapytała swą matkę: „O co mam prosić?” Ta odpowiedziała: „O głowę Jana Chrzciciela”. Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: „Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela”. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę jego. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce.
Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.

 

Święty Jan Chrzciciel nie obawiał się nazywać grzechów po imieniu.

Swoje słowa kierował do wielkich i małych tego świata. Piętnując grzech Herodiady i Heroda naraził się na jej nienawiść i ostatecznie uwięzienie.

Nawet przebywając w lochach pozostał do końca wierny swoim ideałom i swojej misji.

Choć uwięziony był wewnętrznie wolny.

 

Dziś również, gdy Kościół nazywa po imieniu i piętnuje grzechy, naraża się na nienawiść.

Ileż osób chciałoby, aby w końcu zamilkł, a jeśli nie chce zamilknąć to, aby przestał wprost nazywać grzechy i zajął się czymś innym.

 

Uwikłanie w grzech.

Nie zdajemy sobie sprawy, jak jeden grzech rodzi kolejny, tworząc cały łańcuch uzależnień i powiązań.

Wydaje się nam że jesteśmy całkowicie wolni, że możemy ze wszystkiego korzystać, że panujemy nad sytuacją.

Choć pozostaje w nas cząstka dobra, choć mamy dobre pragnienia, choć sumienie czasami nas niepokoi, choć czasem chętnie posłuchamy czy poczytamy o przesłaniu Dobrej Nowiny, to stajemy się coraz bardziej uzależnieni od naszych grzesznych pożądań, przywiązani do przemijających wartości, zależni od opinii innych.

 

Historia Heroda i Herodiady pokazuje jak potrafi się nakręcać spirala złych przywiązań: od nieuporządkowanych relacji, przez niepokój, lęk,  do zawziętości, nienawiści i ostatecznie do zabójstwa.

 

Wewnętrzna wolność i wierność ideałom Ewangelii jest dziś przeciwstawiona wewnętrznemu zniewoleniu i stopniowemu zagłuszaniu szlachetnych poruszeń serca i dobrych pragnień.

 

Czy więcej w nas pierwszej czy drugiej postawy?

 

Lęk przed opinią innych. 

Lęk przed utratą zdrowia, dobrego imienia, czasem życia, ze względu na wierność Ewangelii.

 

A Jezus przypomina ” Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, jeżeli duszy zabić nie mogą”.

 

Dziś za rzeczywistą wierność Ewangelii, również trzeba, prędzej czy później, zapłacić odpowiednią cenę.

 

Wybór jak zawsze należy do nas…. 

 

Błogosławionego dnia.

Podziel się z innymi:

ŚWIĘTY JAN CHRZCICIEL

  

 

ŚWIĘTY JAN CHRZCICIEL

 

 

24 czerwca

29 sierpnia

 

Jan Chrzciciel urodził się w Judei, według tradycji w Ain Karim, jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety (Łk 1, 5-80). Jego narodzenie z wcześniej bezpłodnej Elżbiety i szczególne posłannictwo zwiastował Zachariaszowi archanioł Gabriel, kiedy Zachariasz jako kapłan okadzał ołtarz w świątyni (Łk 1, 8-17).

Przyszedł na świat w sześć miesięcy przed narodzeniem Jezusa (Łk 1, 36). Przy obrzezaniu otrzymał imię, zgodnie z poleceniem anioła. Z tej okazji Zachariasz wyśpiewał kantyk, w którym sławi wypełnienie się obietnic mesjańskich i wita go jako proroka, który przed obliczem Pana będzie szedł i gotował mu drogę w sercach ludzkich (Łk 1, 68-79).

Kantyk ten wszedł na stałe do liturgii i stanowi istotny element codziennej porannej modlitwy Kościoła – Jutrzni. Poprzez swoją matkę, Elżbietę, Jan był krewnym Jezusa (Łk 1, 36).

 

Św. Łukasz przekazuje nam w Ewangelii następującą informację: „Dziecię rosło i umacniało się w duchu i przebywało na miejscach pustynnych aż do czasu ukazania się swego w Izraelu” (Łk 1, 80). Można to rozumieć w ten sposób, że po wczesnej śmierci rodziców będących już w wieku podeszłym, Jan pędził żywot anachorety, pustelnika, sam lub w towarzystwie innych. Nie jest wykluczone, że mógł zetknąć się także z Esseńczykami, którzy wówczas mieli nad Morzem Martwym w Qumram swoją wspólnotę.

 

Kiedy miał już lat 30, wolno mu było według prawa występować publicznie i nauczać. Podjął to dzieło nad Jordanem, nad brodem w pobliżu Jerycha. Czasem przenosił się do innych miejsc, np. Betanii (J 1, 28) i Enon (Ainon) w pobliżu Salim (J 3, 23). Swoje nauczenie rozpoczął w piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza (Łk 3, 1), czyli w 30 r. naszej ery według chronologii, którą się zwykło podawać.

 

Jako herold Mesjasza Jan podkreślał z naciskiem, że nie wystarczy przynależność do pokolenia Abrahama, ale trzeba czynić owoce pokuty, trzeba wewnętrznego przeobrażenia. Na znak skruchy i gotowości zmiany życia udzielał chrztu pokuty (Łk 3, 7-14; Mt 3, 7-10; Mk 1, 8). Garnęła się do niego „Jerozolima i cała Judea, i wszelka kraina wokół Jordanu” (Mt 3, 5; Mk 1, 5). Zaczęto nawet go pytać, czy przypadkiem on sam nie jest zapowiadanym Mesjaszem. Jan stanowczo rozwiewał wątpliwości twierdząc, że „Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie: ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów” (Mt 3, 11).

 

Na prośbę Chrystusa, który przybył nad Jordan, Jan udzielił mu chrztu.

 

Potem świadczył o Nim wobec tłumu: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” (J 1, 29. 36).

Na skutek tego wyznania przy Chrystusie Panu zjawili się dwaj pierwsi uczniowie – Jan i Andrzej, którzy dotąd byli uczniami św. Jana (J 1, 37-40).

 

Na działalność Jana szybko zwrócili uwagę starsi ludu. Bali się jednak jawnie przeciwko niemu występewać, woleli raczej zająć stanowisko wyczekujące (J 1, 19; Mt 3, 7).

 

Osobą Jana zainteresował się także władca Galilei, Herod II Antypas (+ 40), syn Heroda I Wielkiego, który nakazał wymordować dzieci w Betlejem. Można się domyślać, że Herod wezwał Jana do swojego zamku, Macherontu. Gorzko jednak pożałował swojej ciekawości. Jan bowiem skorzystał z tej okazji, aby rzucić mu prosto w oczy: „Nie wolno ci mieć żony twego brata” (Mk 6, 18).

 

Rozgniewany król z poduszczenia żony brata Filipa, którą ku ogólnemu oburzeniu Herod wziął za własną, wydalając swoją żonę prawowitą, nakazał Jana aresztować.

 

W dniu swoich urodzin wydał ucztę, w czasie której pijany pod przysięgą zobowiązał się dać córce Herodiady, Salome, wszystko, o cokolwiek zażąda.

Ta po naradzeniu się z matką zażądała głowy Jana.

Herod nakazał katowi wykonać wyrok śmierci na Janie i jego głowę przynieść na misie dla Salome (Mt 14, 1-12). Jan miał wtedy trzydzieści kilka lat.

 

Jezus wystawił Janowi świadectwo, jakiego żaden człowiek z Jego ust nie otrzymał: „Coście wyszli oglądać na pustyni? (…) Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela” (Mt 11, 7-11; Łk 7, 24-27).

Jan Chrzciciel jako jedyny wśród świętych Pańskich cieszy się przywilejem, iż obchodzi się jako uroczystość dzień jego narodzin -24 czerwca.

U wszystkich innych świętych obchodzimy jako święto dzień ich śmierci jako dzień ich narodzin dla nieba. Ponadto w kalendarzu liturgicznym znajduje się także wspomnienie męczeńskiej śmierci św. Jana Chrzciciela, obchodzone 29 sierpnia.

 

W Janie Chrzcicielu uderza jego świętość, życie pełne ascezy i pokuty, siła charakteru, bezkompromisowość.

Był pierwszym świętym czczonym w całym Kościele.

Jemu dedykowana jest bazylika rzymska św. Jana na Lateranie, przy której przez prawie 1000 lat mieli swoją siedzibę papieże.

 

Dziś w Bazylice Archikatedralnej w Warszawie pod wezwaniem Męczeństwa św. Jana Chrzciciela uroczysta msza święta pontyfikalna o godzinie 18.00.

 

źródło: www.katedra.mkw.pl

Podziel się z innymi:

PROSZĘ O MODLITWĘ W INTENCJI OPERACJI ZYGMUNTA

Wszystkich odwiedzających ten blog proszę o modlitwę w intencji pomyślnej operacji Zygmunta, chorego na nowotwór z przerzutami. Jego stan jest bardzo poważny.

Operacja rozpoczyna się dziś o 8.30 w Bydgoszczy.

Za każde westchnienie, dobrą myśl w intencji Zygmunta, lekarzy, personelu pomocniczego, oraz bliskich Zygmunta serdeczne Bóg zapłać.

 

Podziel się z innymi:

KILKA MYŚLI ŚWIĘTEGO AUGUSTYNA

 

 

Bóg jest Miłością i jest Nią we wszystkim. Ta prawda – jeśli uwierzymy w nią całkowicie – jest zdolna przemienić nasze życie.

 

Bóg nie jest winien nic nikomu, gdyż wszystko daje darmo.

 

Bóg rzeczy niemożliwych nie wymaga, lecz wymaga czynić co możesz; wspiera, abyś mógł czynić, coś powinien i nakazuje prosić o pomoc w tym czego, nie możesz.

 

Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu tam wszystko jest na swoim miejscu.

 

Nie po drodze przemierzonej stopami, nie w przestrzeni fizycznej odchodzi się od Ciebie i do Ciebie wraca.

 

Szczęśliwy jest czlowiek, który kocha Boga, przyjaciela w Bogu, a nieprzyjaciela dla Boga.

 

Wrócić do Ciebie można tylko szlakiem pokory i pobożności.

 

Jeżeli sprawiedliwi muszą cierpieć w tym życiu, to znaczy, że te cierpienia są dla nich pożyteczne.

 

Żyjąc pośród spraw ludzkich, nie możemy oderwać się od tego co ludzkie. Cierpliwie należy nam pędzić żywot pośród zła. gdy bowiem byliśmy źli, dobrzy z cierpliwością współżyli z nami. Nie zapominając o tym czym byliśmy, nie będziemy tracić wiary w tych, którzy teraz są tacy, jacy my byliśmy.

 

Gdybyśmy naprawdę żyli jak chrześcijanie, zdobylibyśmy wszystkich innych. Jest jednak jeszcze zbyt wielu, którzy prowadzą podwójne życie.

 

Nic złego nie stanie się prawdziwemu chrześcijaninowi, co by nie miało mu wyjść na dobre.

 

Związek nasz  z Bogiem zaczyna wiara, umacnia nadzieja, a kończy miłość.

 

Człowieka nie można ocenić według tego co on wie, ale według tego, co kocha.

 

Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem Jego miłości.

 

Jaka miłość – taki człowiek.

 

Nadmiar dobroci nie szkodzi.

 

By osiągnąć doskonałość, trzeba walczyć z grzechem aż do ostatniej kropli krwi.

 

Dusza, im mniej o Bogu myśli, tym mniej Mu jest poddana.

 

Dwie rzeczy zabijają duszę : zarozumiałość i desperacja. Pierwsza zbyt wiele oczekuje, druga zaś zbyt mało.

 

Istnieją dwa rodzaje jałmużny: dawanie i przebaczenie. dawanie tego, co dobrego zdobyłeś; przebaczanie tego, co złego wycierpiałeś.

 

Dając innym, czynimy przede wszystkim dobrodziejstwo samym sobie.

 

Im większa moc i potęga, tym łagodniejsze niech będzie serce.

 

Wiara szuka, a rozum znajduje.

 

Cała moja nadzieja , nie gdzie indziej, jak w Twoim wielkim miłosierdziu. Daj co nakazujesz i nakaż, czego chcesz.

 

Miłosierdzie nie płynie z kieszeni.

 

Miarą miłości jest miłość bez miary.

 

Nie ma takiego człowieka, który by nie kochał, ale cała rzecz w tym co kocha.

 

Nie można utworzyć miłości radą i upominaniem, ale nie można też jej narzucić niechętnemu.

 

Człowiek nie modli się po to aby powiedzieć Bogu to, co On powinien zrobić, ale aby Bóg mu powiedział , co on ma zrobić.

 

Dajcie mi modlące matki, a uratuję świat.

 

Łza za zmarłymi wyparowuje, kwiat na grobie więdnie; modlitwa natomiast dociera aż do Serca Najwyższego.

 

Wszystkie kroki człowieka, który idzie, by wysłuchać Mszy, są ponumerowane przez Anioła i każdemu będzie przyznana najwyższa nagroda w tym i wiecznym życiu.

 

Jeśli chcesz być wielki, zaczynaj od rzeczy małych. Zakładaj głęboko fundament pokory, skoro zamierzasz budowac wysoko.

 

Strumień łaski nie wspina się na wzgórza pychy, lecz spływa w doliny pokory.

 

Nic nie jest tak dobre dla duszy jak posłuszeństwo.

 

Człowiek bywa doświadczany aby nie popadł w pychę.

 

Prawdziwego przyjaciela długo trzeba szukać, trudno go znaleźć i niełatwo zachować.

 

Przyjaciele często nas psują pochlebstwem i zbytnim pobłażaniem; nieprzyjaciele nieraz nas poprawiają mówieniem prawdy i strofowaniem.

 

Dla chrześcijanina radość jest obowiązkiem.

 

Nauczcie się kochac siebie, nie kochając s a m y c h  siebie!

 

Nie trzeba odkładać nawrócenia do Boga, bo On pokutującemu obiecał przebaczenie, ale grzeszącemu nie obiecał jutra.

 

Ucz się dobrze umierać, nauczywszy się dobrze żyć.

 

Ten który cię stworzył, wie rownież , co ma z tobą robić.

 

Człowieku, naucz się tańczyć, bo inaczej aniołowie w niebie nie będą wiedzieli co z tobą robić.

 

Dusza żywi się tym czym się cieszy.

 

Miłość bliźniego nakazuje niekiedy śmiać się z błędów ludzi, aby ich samych skłonić do śmiania się z nich i unikania ich.

 

Nie staraj się zrozumieć abyś uwierzył; lecz staraj się uwierzyć, to zrozumiesz.

 

Wiara to nie suknia, którą można przerobić lub odmienić; to nie towar w którym można przebierać.

 

Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach – to wielka rzecz.

 

Jeśli czasy są złe, żyjmy dobrze, a i one staną się dobre.

 

Boże daj mi siłę, abym mógł zrobić wszystko czego ode mnie żądasz. A potem żądaj ode mnie, czego chcesz.    

 

Podziel się z innymi:

ŚWIĘTY AUGUSTYN

 

 

/św. Augustyn i św. Monika/

 

ŚWIĘTY AUGUSTYN Z HIPPONY, BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA

28 sierpnia

 

 

Augustyn urodził się 13 listopada 354 r. w Tagaście (obok Suk Ahras w Algierii), w rodzinie urzędnika państwowego Patrycjusza.

Matka Augustyna, św. Monika, pochodziła z rodziny o tradycji chrześcijańskiej i bardzo pragnęła, by jej syn przyjął chrzest. Pragnienie to spełniło się jednak dopiero po 33 latach.

Na rozwoju Augustyna niewątpliwie zaciążył fakt, że ojciec i matka różnili się co do wiary i przekonań odnośnie spraw decydujących o losach człowieka. Przez to Augustyn przez wiele lat pozostał rozdarty między wpływem matki i ojca. Augustyn był najstarszy z rodzeństwa, po nim urodził się Nawigiusz. Nawrócił się on w tym samym czasie, co Augustyn, był też przy śmierci matki. Nawigiusz ożenił się i miał kilka córek, z których wszystkie poświęciły się Panu Bogu na służbę w jednym z klasztorów. Jedna z sióstr Augustyna wyszła za mąż, a po śmierci męża wstąpiła do klasztoru w Hipponie, gdzie została przełożoną. Gdy w roku 424 zmarła, Augustyn napisał dla tego klasztoru regułę. Na niektórych manuskryptach Augustyn podpisuje się jako Aureliusz. Był to zapewne jego przydomek, chociaż nie jest wiadomym, kiedy go sobie nadał.

W wieku 16 lat musiał przerwać naukę z powodu braku pieniędzy, chociaż miał wielkie zdolności. Nauka szła mu łatwo; imponował kolegom niezwykłą pamięcią. Jednak pierwsze lata nauki Augustyn wspomina w swojej autobiografii – Wyznaniach – z niesmakiem. Miał bowiem nauczyciela, bijącego swoich uczniów bez miłosierdzia za najmniejsze przewinienia. Nie lubił matematyki, ale za to rozkoszował się w literaturze łacińskiej. Ulubionym jego autorem był Wergiliusz.

Jako młodzieniec żył Augustyn swobodnie. Lubił zabawy, dobre jadło i picie. Chętnie uczęszczał do teatru, miał ciągoty do psot chłopięcych.

Trudny okres dojrzewania, dużo wolnego czasu i pogańskie zwyczaje sprawiły, że po pierwszych studiach w Tagaście (do roku 366) i w Madurze (366-370) udał się na dalsze kształcenie do Kartaginy, metropolii Afryki Północnej i tam związał się z kobietą. Z tego związku po pewnym czasie urodził się syn Adeodatus (z łac. „dany od Boga”). Augustyn żył z tą dziewczyną 15 lat.

Igrzyska, cyrk, walki gladiatorów, teatr – to był jego ulubiony żywioł.

Pod wpływem lektury klasyków rzymskich Augustyn wpadł w sceptycyzm racjonalistyczny.

Zaczął szukać prawdy. Biblia wydawała mu się prostacka, bo jej łacińskie tłumaczenia były wówczas nie zawsze udane.

Za problemami filozoficznymi poszły i wątpliwości religijne. W tym czasie wstąpił do sekty manichejskiej, do której wciągnął go tamtejszy biskup, imponując mu wymową i oczytaniem.

W 374 roku Augustyn powrócił do Tagasty, gdzie otworzył własną szkołę gramatyki. Po dwóch latach zamknął ją jednak i udał się do Kartaginy, gdzie otworzył szkołę retoryki (376). Miał wtedy 22 lata. Po 7 latach udał się do Rzymu, gdzie także założył swoją szkołę (383). Tu dowiedział się, że w Mediolanie poszukują retora. Natychmiast tam się zgłosił (384).

Mediolan był wówczas stolicą cesarstwa zachodnio-rzymskiego – pierwszym miastem Europy po Konstantynopolu.

Oprócz prowadzenia szkoły Augustyn miał obowiązek wygłaszania mów podczas uroczystości państwowych w Mediolanie. Augustyn miał już 30 lat.

W Mediolanie zetknął się ze św. Ambrożym, który był wówczas biskupem tego miasta.

Augustyn zaczął chodzić na jego kazania. Wielki biskup zaimponował mu wymową i głębią treści.

Niedługo potem przyszło uderzenie łaski Bożej (386). Pewnego dnia Augustyn wziął do ręki Listy św. Pawia Apostoła. Przypadkowo otworzył fragment Listu do Rzymian:

Żyjmy przyzwoicie jak jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i w wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom (Rz 13,13-14).

Jak pisze w swoich Wyznaniach, Augustyn poczuł nagle jakby strumień silnego światła w ciemnej nocy swojej duszy. Zrozumiał sens swojego życia, poczuł żal z powodu zmarnowanej przeszłości. Dotrwał jako nauczyciel retoryki do wakacji, następnie udał się w pobliże Mediolanu, do wioski Cassiciaco i tam u przyjaciela Werekundusa spędzał czas na modlitwie i na rozmowach na tematy ewangeliczne.

Rozczytywał się równocześnie w Piśmie świętym.

 

Na początku Wielkiego Postu zgłosił się do św. Ambrożego jako katechumen i w Wielką Sobotę w nocy z 24 na 25 kwietnia 387 r. z rąk Ambrożego przyjął Chrzest. Miał wówczas 33 lata. Wraz z nim przyjęli chrzest jego syn, Adeodatus, i przyjaciel, Alipiusz. Augustyn postanowił powrócić teraz do Afryki, by nawracać współziomków i pozyskiwać ich dla Chrystusa.

 

Tuż przed opuszczeniem Italii umarła jego matka, zaś wkrótce po dotarciu do Afryki zmarł jego syn.

Po przybyciu do Tagasty rozdał swoją majętność pomiędzy ubogich i z przyjaciółmi – Alipiuszem i Ewodiuszem – zamieszkali razem, oddając się modlitwie, dyskusji na tematy religijne i studiom Pisma świętego.

W 391 r. Augustyn wraz z przyjaciółmi udał się do Hippony, gdzie postanowił założyć klasztor i tam spędzić resztę swego życia. Niebawem dał się poznać wszystkim jako człowiek bardzo pobożny.

Dlatego, gdy biskup Waleriusz zwrócił się pewnego dnia do ludu, by mu wskazano kandydata na kapłana, gdyż potrzebował jego pomocy, wszyscy w katedrze zwrócili się do Augustyna, wołając: „Augustyn kapłanem!” Zalany łzami przyjął propozycję biskupa i ludu. Po wyświęceniu na kapłana, Augustyn nie zmienił trybu życia, ale nadal prowadził życie wspólne w klasztorze. Zaczął nawet przyjmować nowych kandydatów. W ten sposób powstało jakby seminarium, z którego wyszło wielu biskupów afrykańskich: Alipiusz, biskup Tagasty, bezpośredni przyjaciel Augustyna; Profuturus, biskup Syrty; Ewodiusz, biskup Uzalis, przyjaciel Augustyna; Sewer, biskup Milewy; Urban, biskup Sicea; Peregrinus, biskup Thehac, i Bonifacy.

 

Biskup Waleriusz udzielił wkrótce Augustynowi konsekracji na swojego sufragana w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 394 r. ku ogromnej radości ludu. W dwa lata potem przeniósł się do wieczności i Augustyn automatycznie został jego następcą (396), biskupem Hippony.

Nadal prowadził życie wspólne, w którym formował przyszłych biskupów i kapłanów.

Po długich latach doświadczenia ułożył dla nich regułę, która w przyszłości miała się stać podstawą dla wielu rodzin zakonnych. Dużo czasu zajmowała mu korespondencja.

Nie traktował jej jednak jedynie jako rodzaj kontaktu towarzyskiego, ale wykorzystywał ją jako sposób apostolstwa. Korespondował ze św. Janem Jerozolimskim, ze św. Paulinem z Noli, św. Hieronimem, św. Prosperem i ze św. Hilarym z Arles.

Augustyn wypowiedział nieubłaganą walkę błędom, jakie za jego czasów nękały Kościół: manicheizmowi (396-400), donatystom (400-411) i pelagianom (411-430).

Prowadził dysputy z manichejczykami, których znał osobiście, bo był z nimi przez szereg lat ideowo związany. Nie spoczął, aż tę herezję wyplenił.

W owym czasie w Afryce najsilniejsi byli donatyści. W 330 r. mieli w swoich rękach aż 270 stolic biskupich. Potępieni na synodach w Arles (313) i w Mediolanie (316), zagnieździli się silnie w północnej Afryce.

Jako rygoryści nie pozwalali przyjmować do społeczności kościelnej tych, którzy w czasie prześladowań wyparli się wiary, a teraz chcieli do niej powrócić. Donatyści żądali dla kapłanów i wiernych, łamiących prawo, najsurowszych kar. Posuwali się często do gwałtów. Augustyn zwalczał ich pismem i żywym słowem. Był jednak zdania, że tych biskupów i kapłanów, którzy do jedności kościelnej powrócą, należy zostawić na ich urzędach. Tym sobie pozyskał donatystów. Na synodach w Kartaginie w 401 i 411 roku herezja została zwyciężona.

W tym samym czasie przybył do Afryki Pelagiusz i Celestiusz. Głosili, że grzech Adama i Ewy zaszkodził tylko pierwszym rodzicom, a nie całemu rodzajowi ludzkiemu, że dzieci rodzą się w stanie łaski i nie jest konieczny chrzest, a łaska uświęcająca nie jest do zbawienia konieczna.

Ta herezja była dla Augustyna okazją, że jako pierwszy z Ojców najgruntowniej wyjaśnił teologiczny problem łaski uświęcającej i uczynkowej oraz problem zbawienia.

Pod koniec swego życia Augustyn przeżył tragedię. Namiestnik rzymski zaprosił do północnej Afryki Wandalów dla obrony przeciwko szczepom dzikich mieszkańców Sahary. Kiedy spostrzegł, że Wandalowie są nie mniej od tamtych barbarzyńscy, wypowiedział im wojnę. Było jednak za późno. Po odniesionym zwycięstwie, Wandalowie zaczęli zajmować miasto po mieście. Hippona broniła się bohatersko przez trzy miesiące, aż wrogom udało się zrobić wyłom w murze i spowodować pożar miasta. Augustyn wtedy już nie żył. Zmarł w czasie oblężenia 28 sierpnia 430 r. Wandalowie siłą zaprowadzili arianizm. Polała się obficie krew męczeńska. W 150 lat potem Afryka padła pod hordami Arabów.

Ciało Augustyna złożono w katedrze w Hipponie. Potem jednak w obawie przed profanacją Wandalów przeniesiono je do Sardynii, aż wreszcie król Longobardów, Luitprand (+ 744), przeniósł je do Pawii, gdzie po dzień dzisiejszy opiekę nad relikwiami roztaczają synowie duchowi wielkiego biskupa, augustianie.

Po Augustynie pozostało kilkadziesiąt tomów jego pism. Do najcenniejszych z nich należą: Wyznania (386-387), O katechizacji ludzi prostych (395), O wierze i symbolu wiary (396) i O państwie Bożym ksiąg 22 (413-427). Zachowały się jego 363 kazania i 217 listów. Słusznie więc zdobył sobie tytuł największego teologa chrześcijańskiej starożytności.

Jest jednym z czterech wielkich doktorów Kościoła Zachodniego.

Patron augustianów, kanoników regularnych, magdalenek, Kartaginy; drukarzy, wydawców, teologów.

W ikonografii św. Augustyn przedstawiany jest w stroju biskupim, czasami jako zakonnik. Jego atrybutami są: anioł mówiący mu do ucha, dziecko nad brzegiem morza przelewające wodę do dołka, księga, pastorał, serce w dłoni, serce przeszyte dwiema strzałami, uczeń lub grupa uczniów.

źródło: www.brewiarz.katolik.pl

Podziel się z innymi:

„DORADCY” PANA BOGA

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA, ROK A

 

Brewiarz XXII tydzień okresu zwykłego, II tydzień psałterza

 

Kolekta

Boże wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość, zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności,  umocnij w nas wszystko, co dobre, i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Pierwsze czytanie Jr 20,7-9

Psalm Ps 63,2-6.8-9

Drugie czytanie Rz 12,1-2

 

Ewangelia Mt 16,21-23

Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie.

A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania”.

 

Potr przy pierwszej zapowiedzi męki, śmierci i zmartwychwstania Pana reaguje sprzeciwem.

Wychodzi przed Jezusa i na uboczu udziela Mu pouczenia. 

Dopiero co  usłyszał słowa „błogosławiony jesteś synu Jony”  i „ty jestes Piotr -„skała”, czuje się więc upoważniony do pewnej poufałości i zwrócenia uwagi na wysoką niestosowaność słów Pana. 

I nagle z tych samych ust słyszy „zejdź Mi z oczu (odejdź ode Mnie) szatanie!”.

 

My też mamy tendencję do pouczania i krytykowania Pana Boga.

Pouczamy Go o tym jak według nas powinna wyglądać realizacja Jego planu zbawienia.

Podnosimy lament i pełne goryczy pytania gdy dzieje się katastrofa, tragedia, dramat, gdy cierpią niewinni, gdy jakiś kataklizm dotyka ziemię i ludzi.

Głosimy jak Piotr naszą prawdę : Gdybyśmy byli na Jego miejscu to by się nie stało. Gdyby był jak mówi Bogiem Miłości to nie mialoby miejsca. Itd. Itp.

Nasze wyobrażenie Boga…, nasze rady dla Niego…., nasza krytyka Jego działania…..

O taki kamień pouczeń można się potknąć, taki kamień zagradzający drogę, może zmusić do zmiany kierunku.

 

To dotyczy nie tylko wątpiących czy niewierzących.

To również dotyczy wierzących, idących za Nim, przyznających się że są Jego uczniami, starających się Go naśladować.

Iluz świeckich, aktywnie udzielających się w Kościele, ma swoją, jakoby „lepszą ” wizję Kościoła, posługi kapłanów. Iluż z tych wybranych i chwalonych zachowuje się w pewnym momencie jak Piotr, pouczając po swojemu duszpasterzy, nie zgadzając się na takie czy inne postanowienia biskupów, papieży. 

 

Pedagogika Krzyża.

Pedagogika Przejścia.

Pan nie mówi już w przypowieściach, udziela konkretnych pouczeń na życie obecne i wieczne.

Można je przyjać i próbować z Jego Łaską realizować w swoim codziennym życiu.

Można też je odrzucać, wybierając to co podpowiada przeciwnik.

Można wybierać między Bogiem i dojściem do pełni czlowieczeństwa , a własną samorealizacją, którą proponuje przeciwnik Boga.

 

Zapieranie się starego człowieka w nas.

Krzyżowanie nieuporządkowanych pragnień, marzeń. Krzyżowanie wygodnictwa i egoizmu.

Krzyżowanie nieposkromionego języka i buntowniczych myśli.

Krzyżowanie własnej, buntowniczej natury w różnych okolicznościach własnego życia.

 

Krzyż nie jest celem samym w sobie.

Jest przejściem.

Przejściem do życia wiecznego, do uczestniczenia w chwale dzieci Bożych.

Można się nie zgadzać na swój krzyż. 

Można go odrzucać.

Tylko, ze to odrzucenie jest również odrzuceniem tego wszystkiego co jest po nim…, tego za czym wszyscy mniej lub bardziej świadomie tęsknią.

 

Może więc warto zamiast tracić czas i siły na „doradzanie” Panu Bogu, posłuchać i przyjąć to co On ma nam do powiedzenia i zaoferowania.

 

Błogosławionego Dnia Pańskiego. 

Podziel się z innymi:

TALENTY

Wspomnienie obowiązkowe św. Moniki

 

Kolekta

Boże, pocieszycielu zasmuconych, Ty miłosiernie przyjąłeś matczyne łzy świętej Moniki i udzieliłeś łaski nawrócenia jej synowi Augustynowi, daj nam za wstawiennictwem ich obojga opłakiwać nasze grzechy i znaleźć Twoje przebaczenie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

 

Czytanie 1 Tes 4, 9-11

Psalm Ps 98, 1.7-9

 

Ewangelia Mt 25, 14-30

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: „Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.

Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął się rozliczać z nimi.
Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana”. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, i powiedział: „Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana”.
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność”.
Odrzekł mu Pan jego: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności: tam będzie płacz i zgrzytanie zębów””.
 
 

Język potoczny zapożyczył z Pisma Świętego słowo „talent” na opisanie umiejętności, zdolności każdego z nas.

 

W czasach starożytnej Palestyny talent był jednostką wagi złota i srebra i odpowiadał ich wartości.

1 talent odpowiadał około 34 kilogramom złota.

 

Słudzy otrzymiali więc, odpowiednio 170 kg. złota, 68 kg. złota, 34 kg. złota. Każdy według zdolności, ale i chyba siły aby udźwignąć tak wielki dar.

 

1 złoty talent attycki (bo o nich mowa w przypowieści)zawierał 6 tysięcy drachm, co było wartością zapłaty za 6000 dni roboczych.

Talenty, które pan przekazał sługom mialy więc wartość zapłaty za odpowiednio 150 lat pracy, 60 i 30 lat pracy.

 

Podczas nieobecności pana sługa, który otrzymał 5 talentów  zyskał kolejne pięć.

Sługa, który otrzymał 2 talenty zyskał kolejne dwa.

Gdy pan wzywa ich do rozliczenia się z tego co zrobili z otrzymanymi na czas jego nieobecności darami, słudzy oddają mu otrzymane od niego i pozyskane w wyniku swojego czynnego zaangażowania talenty. Otrzymują pochwałę i wchodzą do radości pana.

 

Jedynie sługa który otrzymał 1 talent, zwraca go panu w stanie nienaruszonym.

 

Można powiedzieć, ze zrobił wszystko aby nic nie utracić z powierzonego mu daru.

Zakopany w ziemi talent nie narażony na ryzyko utraty czy pomniejszenia wraca nienaruszony do pana.

Sługa nazwany złym i gnuśnym, nie otrzymuje żadnej pochwały, słyszy naganę i zostaje skazany na karę.

Czy dlatego, że strzegł powierzonego mu daru?

 

Nie.

 

Gniew pana wywołuje tłumaczenie sługi, który pomimo przebywania w jego domu, pomimo przebywania z pozostałymi sługami, uważa wciąż pana za człowieka twardego, niedostępnego.

Obawia się pułapki i woli nie ryzykować.

Własność pana, to własność pana, trzeba ją oddać nieuszczuploną.

Obawa przed potencjalną karcąca reakcją pana na uszczuplenie pozostawionego do dyspozycji sługi majątku jest tak duża, że sługa uznaje iż nie warto nawet przekazać otrzymanego talentu bankierom, aby go pomnożyli.

Poza zakopaniem talentu w ziemi, przez czas nieobecności pana, sługa nie robi nic.

Rozliczenie kończy się dla niego, wyrzuceniem poza dom pana. 

Powierzony mu  i nie puszczony w obieg talent trafia do najbardziej obdarowanego sługi.

Tyle przypowieść. 

 

Dary Boga.

Dar życia jaki każdy z nas otrzymuje, dary Jego rozlicznych łask i najważniejszy dar, dar miłości.

 

To ten dar – dar miłości Boga i bliźniego mamy narażając się na ryzyko cierpienia i odrzucenia pomnażać wokół siebie.

Bez tego jednego daru, daru miłości wszystko inne jest niczym, w ostatecznym rachunku przestaje istnieć.

 

Zakopany dar miłości.

Życie w trosce jedynie o siebie.

Lęk przed spotkaniem z Bogiem i z ludźmi.

Rozstrząsanie, zastanawianie się nad potencjalnymi karami, powstrzymywanie siebie przed jakąkolwiek działalnością na rzecz innych ludzi, na rzecz Boga.

Przypisywanie Bogu złych i negatywnych cech, których On nie posiada i uparte trwanie we własnym poglądzie. Przypisywanie Bogu złych intencji.

 

Życie w lęku. 

Życie zmarnowane.

Życie, w którym nie odczytano i nie zrozumiano woli Boga.

 

Cóż z tego, że sługa nic złego nie zrobił, nie głodził, nie bił, nie zabijał, nie grzeszył w róznoraki sposób.

 

Można powiedzieć, że był człowiekiem uczciwym, chciał mieć tylko spokój i pewność, że niczego napewno nie zmarnuje.

 

I paradoksalnie z tego lęku, z tej obawy zmarnował wszystko.

 

Zmarnował dłuższy czas dany mu na działanie i czynienie dobra.

 

Zmarnował darowaną mu miłość i łaskę.

 

Lęk i obawa uczyniły jego serce zamkniętym, niemiłosiernym. 

 

Podobnie dzieje się i z nami.

Poświęcamy darowany nam czas życia, na rozstrząsanie dawno darowanych grzechów, zamiast patrzyć do przodu, zamiast pomnażać dobro wokół siebie, dostrzegać potrzebujących.

Jesteśmy skupieni na sobie i przerażeni, że być może Pan Bóg już nas potępił – nic nie robimy.

 

Choć wokół wszyscy będą zapewniać, że nasze myślenie jest błędne.

My wiemy lepiej.

Odmawiamy Bogu miłosierdzia i coraz bardziej zamykamy się we własnej pustce.

 

Takie dramatyczne myślenie  często można spotkać  w pytaniach zadawanych na róźnych forach poświęconych przeżywaniu wiary.

 

Czy do tych osób trafi dzisiejsze Słowo?

 

Być może zostanie Ono spłycone do obiegowego znaczenia talentów jako umiejętności i ktoś uzna, że nie posiada żadnych talentów, albo nie ma możliwości do ich pomnażania bo na przykład jest bezrobotny, albo niepełnosprawny, albo ciężko chory lub w inny sposób doświadczony…

Więc niejako sam Pan Bóg nie daje im możliwości rozwoju, choćby on/ona bardzo chcieli… nic nie mogą zrobić…..

A potem jeszcze za brak możliwość nie ze swojej winy zostaną ukarani? 

 

Czy rzeczywiście nic nie mogą zrobić?

 

Czy naprawdę nie mogą pomnażać danego im daru Miłości Stwórcy?

 

Uśmiech, cierpliwość, wyrozumiałość, zaufanie, nie narzekanie, nie oskarżanie…

 

Miłość, którą można wyrazić na wiele sposobów, w każdej chwili, w każdych warunkach, w każdych okolicznościach…

 

Lęk osłabia i ostatecznie zabija miłość.

Ale pomnażana miłość, miłość puszczona w obieg, zabija i niszczy lęk…

 

Czy jesteś sługą Miłości, czy sługą lęku?

 

Błogosławionego dnia.

Podziel się z innymi:

MODLITWY ZA PRZYCZYNĄ ŚWIĘTEJ MONIKI

Modlitwa o nawrócenie dziecka

Zwracam się do Ciebie, św. Moniko, wspaniały wzorze wysłuchanej modlitwy za dziecko, o pomoc i radę. W Twoje kochające ramiona oddaję moje dziecko (dzieci)……, aby dzięki Twemu potężnemu wstawiennictwu mogło(-y) ono(-e) otrzymać łaskę szczerego i prawdziwego nawrócenia do Chrystusa, naszego Pana. Proszę Cię również pokornie, abyś wyprosiła mi u Pana ducha takiej samej wytrwałej i nieustannej modlitwy, jakiego udzielił On Tobie. Proszę o to przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

Modlitwa żony i matki

Boże, Ty, który dostrzegłeś szczere łzy i błagania św. Moniki i odpowiedziałeś na jej modlitwy nawróceniem jej męża i syna, udziel mi łaski, abym i ja potrafiła modlić się do Ciebie z takim samym szczerym zapałem i abym wyprosiła, tak jak ona, zbawienie własnej duszy oraz tych bliskich mi osób, za które jestem odpowiedzialna. Przez Chrystusa, naszego Pana, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa o przemianę i nawrócenie męża

Święta Moniko, dzięki swojej cierpliwości i modlitwom wyprosiłaś u Boga nawrócenie swego męża i łaskę życia z nim w pokoju. Proszę Cię, wyproś dla mnie i mojego męża błogosławieństwo Boże, aby również w naszym domu zapanowały prawdziwa harmonia i pokój i aby wszyscy członkowie naszej rodziny mogli osiągnąć kiedyś życie wieczne. Amen.

Modlitwa matki o pobożne życie i zbawienie wieczne dla męża i dzieci

Święta Moniko, przez Twoje palące łzy i nieustające modlitwy ocaliłaś swego syna oraz męża od wiecznego potępienia. Wyproś mi łaskę właściwego rozumienia tego, co najbardziej jest potrzebne moim dzieciom i memu mężowi do zbawienia, abym mogła skutecznie powstrzymywać ich od życia w grzechu i poprzez własną cnotę i pobożność pokazywać im drogę do nieba. Amen.

Modlitwa o wytrwałość i pomoc dla chrześcijańskich matek

Święta Moniko, wzorze matek, Ty wytrwale walczyłaś o swego zbłąkanego syna Augustyna, bez gróźb, zanosząc tylko swoje modlitewne wołania do nieba. Wstawiaj się za mną i wszystkimi współczesnymi matkami, abyśmy potrafiły uczyć nasze dzieci zbliżać się do Boga. Naucz nas być blisko naszych dzieci, nawet tych marnotrawnych synów i córek, którzy pobłądzili. Amen.

Litania do św. Moniki

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,

zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,

módl się za nami i za naszymi dziećmi.

Święta Maryjo, wspaniała Matko Jezusa Chrystusa,

módl się za nami i za naszymi dziećmi.

Święta Moniko,

Wzorze żon,

Ty, która doprowadziłaś do nawrócenia swego niewierzącego męża, matko św. Augustyna,

Wymagająca i roztropna nauczycielko i strażniczko twego syna na wszystkich jego życiowych drogach,

Ty, która ostrożnie czuwałaś nad jego postępowaniem,

Ty, która dotkliwie cierpiałaś z powodu jego błędów,

Ty, która nie ustawałaś w swoich błaganiach o ratunek dla jego duszy,

Ty, która nie traciłaś nadziei nawet pośród rozgoryczenia rodzącego się w twym sercu i potoku łez,

Ty, która zostałaś napełniona pociechą, kiedy Twój syn powrócił do Boga,

Ty, która spokojnie odeszłaś do Pana, kiedy wiernie wypełniłaś swoje ziemskie obowiązki,

Ty, która wstawiasz się za wszystkimi matkami, które modlą się i płaczą tak samo jak Ty,

Chroń niewinność naszych dzieci,

prosimy Cię, św. Moniko.

Chroń je przed krzywdą ze strony złych ludzi,

Chroń je przed niebezpieczeństwami płynącymi ze złego przykładu,

Czuwaj nad działaniem łaski w ich sercach,

prosimy Cię, św. Moniko.

Módl się, aby wartości chrześcijańskie zakorzeniły się głęboko w ich sercach i przyniosły wiele owoców,

Wstawiaj się żarliwie za młodzieżą, która wchodzi w wiek dorosły,

Dla wszystkich, którzy trwają w grzechach ciężkich, wybłagaj skruchę i szczere nawrócenie,

Proś za wszystkimi matkami, aby wytrwale i z gotowością wypełniały swoje macierzyńskie obowiązki,

Powierzaj wszystkie matki opiece Przenajświętszej Maryi Panny, Matke naszego Pana,

Nakłoń łaskawie serce swego umiłowanego syna, św. Augustyna, aby ratował nasze dzieci,

Święty Augustynie, święty synu świętej matki,

módl się za nami i za naszymi dziećmi.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami, św. Moniko.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, który wysłuchałeś żarliwych próśb św. Moniki, spraw, prosimy, abyśmy za jej przykładem nie ustawali w naszych modlitwach i zawsze we wszystkim zgadzali się z wolą Twoją świętą. Amen.

Modlitwa o łaski za wstawiennictwem św. Moniki

Wierny Boże, Światłości naszych serc, wychwalamy Ciebie za św. Monikę, kobietę żywej wiary i wielkiej miłości. Ona troszczyła się o swego syna Augustyna i w imię Jezusa niestrudzenie przekonywała go do chrześcijańskiego życia. W odpowiedzi na jej modlitwy o nawrócenie syna i męża dałeś jej o wiele większą radość, aniżeli wszystkie jej łzy wylane w błagalnych modlitwach do Ciebie. Usłysz moją modlitwę…… (tu wymień swoją intencję). Tak jak kiedyś pochwyciłeś serce św. Augustyna, tak teraz pociągnij nasze serca ku sobie, Piękności Odwieczna, a zawsze nowa. Amen.

Podziel się z innymi:

NOWENNA DO ŚWIĘTEJ MONIKI

NOWENNA DO ŚWIĘTEJ MONIKI

 

Święta Moniko, stroskana żono i matko, jakże wiele smutków przeszywało Twoje serce przez całe Twe życie. A jednak nigdy nie popadłaś w rozpacz ani nie straciłaś wiary.

Z zaufaniem, wytrwałością i głęboką wiarą modliłaś się codziennie o nawrócenie swego męża oraz ukochanego syna, Augustyna.

Twoje modlitwy zostały wysłuchane.

Wyproś dla mnie taki sam hart ducha, taką cierpliwość i takie zaufanie do Boga, jakie Ty miałaś.

Wstawiaj się za mną, droga św. Moniko, aby Bóg życzliwie wysłuchał mojej prośby za…… (tu wymień swoją intencję) i wyproś mi łaskę przyjęcia Jego woli we wszystkim.

Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Podziel się z innymi: