LITANIA NA NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

LITANIA NA NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

 

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

 

O Maryjo, która sprawiłaś tak wielką radość Elżbiecie, módl się za nami.

O Maryjo, która ukryłaś swoją wielkość przy nawiedzeniu świetej Elżbiety…

O Maryjo, która stałaś się przyczyną, iż Jan Chrzciciel został poświęcony w łonie swojej matki …

O Maryjo, która napełniłaś błogosławieństwem cały dom Elżbiety …

O Maryjo, która pozostałaś przez trzy miesiące u Elżbiety …

O Maryjo, którą święta Elżbieta powitała słowami : Błogosławiony owoc żywota Twojego …

O Maryjo, którą Elżbieta nazwała Matką Pana swego …

O Maryjo, na której powitanie dzieciątko w łonie swojej matki poruszyło się z radości …

O Maryjo, która dlatego, żeś uwierzyła, zostałaś nazwana szczęśliwą …

O Maryjo, która wyrzekłaś : Wielbi dusza moja Pana …

O Maryjo, której duch rozradował się w Panu …

 

O Maryjo, od wszelkiego lenistwa w służbie Bożej, zachowaj nas wstawieniem się Twoim.

O Maryjo, od wszelkiego niedbalstwa w pełnieniu obowiązków naszego stanu …

O Maryjo, od wszelkiej obrazy bliźniego …

O Maryjo, od miłości własnej i próżnej chwały …

O Maryjo, od ducha pychy …

O Maryjo, przez Twoje pokorne nawiedzenie …

O Maryjo, przez Twoją trudną podróż przez góry …

O Maryjo, przez pełne łaski Twoje wstąpienie do domu kapłana Zachariasza …

O Maryjo, przez Twoje pełne radości pozdrowienie i wspaniały hymn wychwalajacy Boga …

O Maryjo, przez usługę naznaczoną miłością, którą wyświadczyłaś świętej Elżbiecie …

 

My grzeszni, … prosimy Cię wysłuchaj nas

Abyś nasze dusze duchowo nawiedzić raczyła …

Abyś nam prawdziwą pokorę i łagodność wyprosić raczyła …

Abyś w naszych sercach miłość dobroczynną dla bliźniego zaszczepić raczyła …

Abyś nas do chwalenia Boga w każdym czasie i przy każdej okazji pobudzać raczyła …

Abyś zwłaszcza w godzinę śmierci miłościwie odwiedzić nas raczyła …

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 

Módlmy się:

Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojego natchnienia Najświętsza Maryja Panna, która nosiła w łonie Twojego Syna, nawiedziła Elżbietę, spraw, abyśmy byli posłuszni natchnieniu Ducha Świętego i zawsze mogli z Maryją Ciebie uwielbiać. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen 

 

Podziel się z innymi:

NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

NAWIEDZENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

31 maja

 

 

Van der Weyden: Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję

Święto Nawiedzenia wywodzi się z religijności chrześcijańskiego Wschodu.
Uroczystość tę wprowadził do zakonu franciszkańskiego św. Bonawentura w roku 1263.
 
Kiedy zaś powstała wielka schizma na Zachodzie, wtedy święto to rozszerzył na cały Kościół papież Bonifacy IX w roku 1389, aby uprosić za przyczyną Maryi jedność w Kościele Chrystusowym.
 
Sobór w Bazylei (1441) to święto zatwierdził.
Święto Nawiedzenia obchodzimy je 31 maja, tj. między świętem Zwiastowania Pańskiego a Narodzeniem Jana Chrzciciela. W ten sposób wspominamy przede wszystkim spotkanie Mesjasza ze swoim poprzednikiem – Janem Chrzcicielem. Jest to także spotkanie dwóch matek.
 
Dokładny opis wydarzenia Nawiedzenia zostawił nam św. Łukasz w swojej Ewangelii (Łk 1, 39-56).
Według tradycji miało ono miejsce w Ain Karim, około 7 km na zachód od Jerozolimy, gdzie dwa kościoły upamiętniają dwa wydarzenia – radosne spotkanie matek (kościół nawiedzenia św. Elżbiety, położony na zboczu wzgórza za miastem) i narodzenie Jana Chrzciciela (kościół położony w samym mieście). Maryja prawdopodobnie odbywała całą drogę z Nazaretu do Ain Karim – czy jak chcą niektórzy bibliści może nawet do Hebronu – pieszo. Być może przyłączyła się do jakiejś pielgrzymki, idącej do Jerozolimy. Trudno bowiem przypuścić, aby szła sama w tak długą drogę, która mogła wynosić ok. 150 kilometrów. Pragnęła podzielić się ze swoją krewną wiadomością o Zwiastowaniu, jednocześnie gratulując jej tak długo oczekiwanego potomstwa.
Maryja po przybyciu dowiaduje się ze zdziwieniem, że Elżbieta już wszystko wie – tak dalece, że nawet powtarza do niej część słów anioła: „Błogosławiona jesteś między niewiastami”. Elżbieta wyraża równocześnie uznanie dla Maryi, że zawierzyła słowom posłańca Bożego. Zadziwiająca jest pokora Maryi. Przychodzi z pomocą do swojej starszej krewnej, gdy ta będzie rodzić syna. Ale i Elżbieta zdobywa się na wielki akt pokory, kiedy Matkę Chrystusa wita słowami: „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?”
Elżbieta stwierdza równocześnie, że na dźwięk słowa Maryi poruszyło się w łonie jej dziecię. Pisarze kościelni są przekonani, że był to akt powitania Chrystusa przez św. Jana i że w tym właśnie momencie św. Jan został uwolniony od grzechu pierworodnego i napełniony Duchem Świętym. Poruszenie św. Jana często zestawia się z tańcem radości króla Dawida, idącego przed Arką.
Słowa Elżbiety przywołujemy zawsze, ilekroć odmawiamy Pozdrowienie Anielskie. Krewna Maryi powtórzyła część pozdrowienia Gabriela: „Błogosławiona jesteś między niewiastami”, wyraźnie czyniąc aluzję, że za sprawą Ducha Świętego została we wszystko wtajemniczona. Potem zaraz dodała własne słowa: „i błogosławiony jest owoc Twojego łona”.
 
Powstały także zakony żeńskie, które za główną patronkę obrały sobie Matkę Bożą w tej tajemnicy. Co więcej nawet nazwę od tej tajemnicy otrzymały. Chodzi głównie o zakon Wizytek, czyli Sióstr Nawiedzenia. Założył je w roku 1610 wspólnie ze św. Joanną de Chantal św. Franciszek.
 
Wydarzenie to rozważamy takżę jako jedną z radosnych tajemnic Różańca.
 

 

Podziel się z innymi:

MAGNIFICAT

 

 

ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

 

Kolekta

Wszechmogący, wieczny Boże, z Twojego natchnienia Najświętsza Maryja Panna, która nosiła w łonie Twojego Syna, nawiedziła Elżbietę, spraw, abyśmy byli posłuszni natchnieniom Ducha Świętego  i zawsze mogli z Maryją Ciebie uwielbiać. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie Rz 12, 9-16b

Psalm Iz 12,2-3.4-6

 

Ewangelia Łk 1, 39-56

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. Wtedy Maryja rzekła:

„Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię, a Jego miłosierdzie
z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”.
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

 

Natchnienie Ducha Świętego.

 

Jakże często trudno dostrzec w nas  ten szczególny rodzaj skupionego pośpiechu, jaki cechuje tych wszystkich, których do konkretnego dzialania przynagla Miłość Boża.

Droga do Ain-Karin, do Elżbiety i Zachariasza.

Około 150 km od Nazaretu i  ok. 6 km od Jerozolimy.

Podróż, zapewne odbyta ze względów bezpieczeństwa w ówczesnym Izraelu, z jakąś grupką innych wędrowców.

Co czuła, o czym myślała?

Pokorna, nierozpoznana, nosząca w sobie Króla królów.  

 

Dwa spotkania. 

Jedno widoczne i zauważalne.

Drugie jest jedynie sygnalizowane.

Maryja spotyka Elżbietę.

Jezus Chrystus spotyka Jana Chrzciciela, swojego Poprzednika.

 

Dwie pieśni – modlitwy wypowiedziane pod wpływem Ducha Świętego.

 

Elżbiety – radosnego zaskoczenia i zdumienia, błogosławeństwa.

 

Maryi – Magnificat – uwielbienia i chwały Bożej, prostoty i pokory Służebnicy Pańskiej.

 

Magnificat.

Najdłuższa zapisana wypowiedź – modlitwa Matki Pana.

Nasza wieczorna modlitwa w codziennych Nieszporach.

 

Czy do każdej osoby chętnie wędruję?

Jak odpowiadam na przynaglenia Ducha Swiętego?

Może się ociągam, odkładam na później, piętrzę trudności?

A może zwyczajnie do kogoś czuję niechęć i moja noga w jego/jej miejscu nie postanie, nawet gdyby Pan Bóg tego ode mnie oczekiwał – bo przecież nie może tego oczekiwać, wie że to ponad moje siły.

Zwracanie uwagi na siebie, swoje samopoczucie, swoje prawa i przywileje – skupianie się na sobie  czy wypełnianie odczytanej woli Boga.

Gdy zwracam uwagę tylko na siebie wpadam w stagnację, bezruch. Gdy szukam woli Bożej moje życie nabiera ruchu ku… Bogu, innym ludziom, ma swoją dynamikę, staje się drogą.

 

Modlitwa.

Ona oddaje głębię lub płytkość i pustkę wewnętrznego życia duchowego, jego uporządkowanie i dynamizm albo bezwład i wewnętrzny bałagan.

Formułka albo wewnętrzne przeżycie, monolog gadulstwa albo dialog z Bogiem.

Puste słowa nie dające smaku i siły, albo śpiew dla Pana, wyraz relacji stworzenia ze Stwórcą.

 

Hymn Magnificat, ma pewne wspólne elementy z kantykiem Anny (1 Sm 2,1-10), Psalmami 111,103,89,98 oraz tekstami ST (Iz, Rdz, Hi).

 

Psalmy to była codzienna modlitwa Maryi, Jezusa, Józefa, Nikodema….

Czy są również moją codzinną modlitwą?

Czy przyjmuję i przetwarzam te słowa, czy pojawiają się one juz jako „moje własne” w moich codziennych modlitwach – rozmowach z Panem. 

 

Błogosławionego czasu Okresu Wielkanocnego

Podziel się z innymi:

Rocznicowo

Dziś w rocznicę kilku wydarzeń sprzed lat przez Niepokalaną dziękuję Panu

 

– za dar małżeństwa moich śp. rodziców

– za dar życia mojego brata w dniu jego urodzin

– za dar mojej I komunii świętej

– za dar sakarmentu kapłaństwa Tomka w 33 rocznicę Jego święceń

– za łaskę zawierzenia i wynagradzania Niepokalanemu Sercu Maryi

– za wszystkich i wszystko czym Pan w swojej hojności raczy mnie obdarowywać

 

Dziękuje za wspólną modlitwę.

Podziel się z innymi:

ŚWIADECTWO W GODZINIE PRÓBY WIARY

Kolekta

Miłosierny Boże, spraw, aby łaska, którą czerpiemy z wielkanocnych misteriów, przynosiła owoce w ciągu całego naszego życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków

 

Czytanie Dz 16, 11-15

Psalm Ps 149, 1-6. 9

 

Ewangelia J 15, 26  –  16, 4a

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to powiedziałem”.

Bez Ducha Świętego

Bóg jest odległy,

Chrystus ginie w mrokach przeszłości,

Ewangelia jest martwą literą,

Kościół zwykłą organizacją,

władza dominacją,

apostolstwo propagandą,

kult wspominaniem,

a chrzescijańskie postępowanie moralnością niewolników.

 

W Nim zaś:

kosmos podnosi się

i drży w bólach rodzenia Królestwa

Chrystus Zmartwychwstały jest obecny,

Ewangelia jest życiodajną siłą,

Kościół oznacza trynitarną jedność,

władza jest wyzwolicielską służbą,

apostolstwo jest Pięćdziesiątnicą,

liturgia jest memoriałem i antycypacją,

ludzkie postępowanie jest przepojone Bogiem.

(Metropolita Ignatios z Lataki)

 

 

Słyszymy dziś o dwóch rodzajach prześladowań jakich doświadczali i będą doświadczać uczniowie Chrystusa.

Wykluczenie.

Wyrzucenie z naturalnych środowisk, wykluczenie z grona osób zasługujących na uznanie, napiętnowanie jak zadżumionych. Dotyczy to nie tylko tych, którzy przechodzą z innych religii na chrześcijaństwo, muzułman, hindusów itd.

W naszej wspaniałej demokratycznej i liberalnej Europie, ktoś kto nie uznaje laickich dogmatów wystawia się w najlepszym przypadku na szyderstwo i napiętnowanie mianem fanatyka i ciemnogrodu. 

Sprzeciw wobec rozwodów, jako najprostszego sposobu rozwiązywania problemów małżeńskich, sprzeciw wobec stwierdzeń, że aborcja i eutanazja nie są zabójstwem, wystawia dziś ucznia Jezusa na wyrafinowane prześladowania dokonywane w imię wolności, równości, tolerancji  i demokracji.

 

Przedziwnie prawdziwe są również słowa Jezusa o drugim rodzaju prześladowań, zabijaniu chrzescijan w imię sprawiedliwości. Poczynając od cesarstwa rzymskiego do czasów wspólczesnych, przez komunistyczny Związek Radziecki, przedwojenny Meksyk, czerwoną Hiszpanię, hitlerowskie Niemcy, komunistyczne Chiny i wiele innych miejsc,  zabicie chrześcijan dokonywane było i jest w imię obrony istniejącego porządku społecznego i ustroju państwowego.

 

Kto nie wypiera się Pana Jezusa nawet w obliczu prześladowań, daje świadectwo, że trwać przy Nim jest czymś ważniejszym niż największa nawet wartość doczesna. 

Moc świadectwa płynie z Ducha Świętego, Ducha Prawdy, który jest w nas.

Czy jednak pozwalamy Mu działać?

Czy z obawy przed odrzuceniem, poniżeniem, utratą przywilejów nie zamykamy się na Jego działanie?

Duch Prawdy, Pocieszyciel posyłany przez Ojca i Syna do nas.

Przygotowuje nas, abyśmy przez nasze działanie, modlitwę, udział w sakarmentach świętych, wraz z Nim dawali świadectwo o Wcielonym Słowie.

Umacnia nas i przygotowuje do wytrwania w godzinie próby naszej wiary.

Różne to są próby. Dla każdego i każdej z nas inne. Bożą mądrością dostosowane do miary danej osoby. My jednak na te próby różnie odpowiadamy.

Gdy przychodzi czas próby, gdy nie rozumiemy niczego, gdy nasze nadzieje wydają się być zniszczone i podeptane, potrzeba wpatrywać się w Niepokalaną, która przed nami przeszła zwycięsko wiele prób swojej wiary.

Oblubienica Ducha Świętego.

Pełna Łaski wiernie z Łaską współpracowała i całym sercem na Nią odpowiadała. Nie domagała się natychmiastowego zrozumienia wydarzeń czy zachowań innych ludzi, nie domagała się natychmiastowej sprawiedliwości czy ukarania winnych. 

Jej wiara nie załamała się.

A nasza wiara, wiara poddawana próbom?

Czy dzięki próbom, przez które przechodzimy nasze świadectwo o Jezusie jest bardziej przekonujące, żywe i prawdziwe?

 

Błogosławionego czasu Okresu Wielkanocnego.

Podziel się z innymi:

AGAPE I PARAKLETOS

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, ROK A

 

Brewiarz VI Tydzień Okresu Wielkanocnego, II Tydzień Psałterza

 

Kolekta

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu; niech misterium paschalne, które wspominamy, przemienia nasze życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie pierwsze Dz 8,5-8.14-17

Psalm Ps 66,1-7.16.20

Czytanie drugie 1P 3,15-18

 

Ewangelia J 14, 15-21

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was.

Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.
Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie”.

 

Zachowanie przykazań.

Można to zrozumieć jako kodeks poprawnego postępowania. Działania według litery i czuć się w porządku. I w ten sposób niemal rozminąć się z Dobrą Nowiną, z Ewangelią.

Przykazania – to całe przesłanie, nauka, Słowa Pana, objawiającego nam Ojca i Jego Miłość. To Ewangelia. I ta Ewangelia ma zostać przyjęta jako Słowo Boże i być zachowywana. Zachowywana to znaczy ma stać się podstawą postępowania.

Przyjęcie i zachowywanie Ewangelii ma dokonywać się nie ze strachu, ale w perspektywie wolności i miłości.

Potrzeba wejść w dynamikę miłości.

„Jeśli mnie miłujecie, bedziecie zachowywać moje przykazania”

„Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje”

„Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego”.

Chrześcijanin to ktoś, kto nie jest zmuszony do dźwigania ciężarów przepisów i norm, ale ktoś kto otrzymuje zaproszenie do włączenia się we wspólnotę życia, w logikę miłości. 

 

Chrześcijanin to ktoś kto wie, że jest kochany.

„… będzie umiłowany przez Ojca mojego.”

 

W Nowym Testamencie miłość Boga określana jest terminem AGAPE albo CARITAS, podczas gdy ograniczona, naturalna  młiość ludzka,  nazywana jest greckim terminem EROS.

AGAPE  jest miłością darmową, dawaną zawsze w darze. Nie jest to forma zapłaty za coś, ale dar. EROS przeciwnie jest miłością polegajacą na wzajemności.

 

Logika Miłości, dynamizm Agape stoi w kontraście do sztywnych, karzących norm.

 

Agape jest bezinteresowna, spontaniczna, darmowa.

Powodem miłości Boga nie są żadne zasługi człowieka. Bóg kocha ponieważ miłość jest Jego naturą. Jest to miłość bez żadnych „racji”. Bóg kocha grzesznika pomimo jego grzechów. Bóg nie kocha sprawiedliwego ze względu na jego dobre sprawowanie, ale dla niego samego.

Postępowanie człowieka nie może ograniczyć miłości Boga.

„On sprawia że słońce Jego sprawiedliwości wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych” (Mt 5, 45).

Gdyby Bóg kochał nas za to że jesteśmy dobrzy, utracilibyśmy wszelkie powody do radości.

 

Agape jest kreatywna.

Bóg kochając nadaje wartości temu co kocha.

To co samo w sobie nie ma wartości, uzyskuje ją, stajac się przedmiotem miłości Boga.

Bóg nie kocha mnie dlatego, że mam zasługi. To nie moje zasługi świadczą o mojej wartości. Nabieram wartości tylko dlatego, że Bóg mnie kocha.

Agape tworzy wartość, powołuje ją do istnienia. 

 

Agape jest wyborem. Miłość jest wyborem osoby. Bóg wybiera każdego z nas.

Bóg zwraca się do każdego z nas z osobna ” Wybieram właśnie ciebie”.

Dla Niego każdy z nas jest jedyny, niepowtarzalny.

 

Agape tworzy komunię. Miłość nie godzi się na oddalenie, na seprację, na wykluczenie, na podziały. Ten kto kocha, jako pierwszy stara się znieść dystans, nawiązać kontakt. Nie czeka na to, aż drugi zrobi pierwszy krok.

Pomimo ciągłych niewierności człowieka Bóg przejmuje inicjatywę i stale wychodzi mu na przeciw.

 

Ta miłość, AGAPE, oczekuje naszej odpowiedzi.

Świety Jan Apostoł pisze „Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować”. (1 J 4, 11).

Oznacza to, że odpowiedzią na Bożą miłość do każdego z nas powinna zostać przeniesiona na bliżniego.

Pan Bóg zapisuje na swoim koncie tę miłość, którą okazujemy innym.

Możemy się mylić co do naszej miłości do Boga. Najpewniejszym i najlepszy jej sprawdzianem jest nasza miłośc bliźniego. Nie tylko my sami, ale i inni mogą na jej podstawie ocenić naszą miłość do Boga.

Święty Paweł, który stworzył najwspanialszą pochwałę AGAPY, podkreśla, że miłość obdarowującą określa się przez przebaczenie, pokorę, hojność, służebność, dobroć, zaufanie i znoszenie wszystkiego (por 1 Kor 13, 4-7). 

Zamiast wciąż pytać czy to już grzech według prawa, zapytaj siebie jak  kochasz, czy czynną miłością do bliżniego odpowiadasz na miłość Boga do ciebie, czy twoja miłość się pogłębia, dojrzewa, wydaje owoce, a może jest tylko ckliwą sentymentalnością albo jedynie słownymi deklaracjami.

Każdy z nas otrzymał wraz ze Chrztem świętym wlany dar AGAPY (Boskiej cnoty miłości). Jednakże tylko praktyczna miłość do bliźnich, do naszych braci i sióstr może ją rozwinąć i uczynić świadomą.

Mamy kochać innych nie słowem i językiem ale czynem i prawdą (1 J 3, 18).

Jak niewierzący ma uwierzyć, że Bóg go kocha , szuka i przebacza mu, jeśli w swoim zyciu nie doświadcza aby ktoś bezinteresownie go kochał, szukał, wybaczał w Imię Chrystusa.

Jak biedny, chory, opuszczony ma uwierzyc Bożej miłości do siebie, gdy nikt nie zbliży się do niego w Imię Chrystusa i nie weżmie na siebie części jego niedoli.

Jeśli sami doświadczamy Miłosci Boga do nas, to jesteśmy wezwani aby dzielić się Nią i nieść Ją wszędzie, aby i inni mogli Jej doświadczyć.

Mamy się dawać innym jak chleb. Nie patrząc co z nami uczynią, czy jak nas potraktują.

Trzeba pamiętać o znamiennych słowach św. Jana Apostoła. „Jeśliby ktoś mówił „Miłuję Boga”, a brata swego nienawidził jest kłamcą” (1 J 4,20).

 

Wytrwanie w Miłości do bliżnich, do Boga jest możliwe mocą Ducha Miłości, Ducha Świętego.    

W trakcie ostatniej Wieczerzy Pan 5 krotnie zapowiada przyjście Ducha Świętego. Dziś słyszymy pierwszą zapowiedź, przyjścia Parakletosa.

Duch Święty przychodzi tam, gdzie przyjęte jest już Słowo. Najbliższe dni prowadzić nas będą do pełniejszego otworzenia się na przyjęcie Ducha Prawdy.

To On poucza nas na ile postępujemy w szkole Pańskiej, udziela natchnień  jak wciąż lepiej, wierniej i więcej odpowiadać na Miłość Boga.

Ojciec na nieustanne prośby Syna za każdym z nas, posyła nieustannie nam Ducha Świętego, Ducha Miłości, jako dar swojej Miłości do Syna, a w Synu do nas.

Pragnie się objawiać, abyśmy coraz lepiej Go poznawali i nie tworzyli sobie Jego fałszywych obrazów, nie pozwalających przemieniać świat Miłością.

 

Błogosławionego czasu Okresu Wielkanocnego.

Podziel się z innymi:

30 ROCZNICA ODEJŚCIA DO DOMU OJCA SŁUGI BOŻEGO PRYMASA POLSKI KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

  

 

Stefan Wyszyński urodził się w 3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela nad Bugiem. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie 3 sierpnia 1924 roku został wyświęcony na kapłana. Z powodu choroby święcony był sam, wkrótce po wyjściu ze szpitala. Z mszą świętą prymicyjną pojechał na Jasną Górę.

Po czterech latach studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Społecznych uzyskał stopień doktora.

Po studiach udał się w podróż naukową po krajach Europy Zachodniej. Po powrocie do kraju został profesorem nauk społecznych w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, jednocześnie prowadził intensywną działalność społeczną wśród robotników tego miasta.

Podczas II wojny światowej jako znany profesor był poszukiwany przez Niemców. Ukrywał się m.in. we Wrociszewie i w założonym przez Matkę Elżbietę Czacką zakładzie dla ociemniałych w Laskach pod Warszawą, prowadzonym przez siostry franciszkanki służebnice krzyża.

W okresie Powstania Warszawskiego ks. Wyszyński pełnił obowiązki kapelana grupy „Kampinos” AK działającej w Laskach i okolicy oraz tamtejszego szpitala powstańczego.

Po zakończeniu działań wojennych ks. Wyszyński wrócił do Włocławka i zaczął organizować Seminarium Duchowne, zniszczone w czasie wojny. W 1945 r. został rektorem Seminarium. Podjął też obowiązki redaktora tygodnika diecezjalnego „Ład Boży”; czynił starania o wznowienie czasopisma „Ateneum Kapłańskie”.

W 1946 r. papież Pius XII mianował księdza profesora Wyszyńskiego biskupem, ordynariuszem lubelskim. Sakry biskupiej udzielił mu na Jasnej Górze Prymas Polski kard. August Hlond, 12 maja 1946 roku.

Po jego śmierci 22 października 1948 bp Wyszyński został mianowany arcybiskupem Gniezna i Warszawy oraz Prymasem Polski.

W coraz bardziej narastającej konfrontacji z reżimem komunistycznym, Prymas Wyszyński podjął decyzję zawarcia „Porozumienia” podpisanego przez przedstawicieli Episkopatu i Władz Państwowych (14 lutego 1950). Zostało ono wówczas negatywnie ocenione przez Stolicę Apostolska jako zbyt ugodowe. Podpisując ten dokument Prymas chciał obronić Kościół w Polsce przed frontalnym atakiem komunistów, jak to miało miejsce w pozostałych krajach bloku.

12 stycznia 1953 ks. Wyszyński został kardynałem, nie mógł jednak pojechać do Rzymu po kapelusz kardynalski, ponieważ nie otrzymał paszportu.

Osiem miesięcy później (25 września 1953 r.) kard. Wyszyński został aresztowany i internowany. Przebywał kolejno w Rywałdzie Królewskim koło Grudziądza, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku koło Opola i w Komańczy w Bieszczadach.

W ostatnim miejscu internowania został przezeń napisany tekst odnowionych Ślubów Narodu (wygłoszone na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku jako Jasnogórskie Śluby Narodu).

26 października 1956 r. Prymas wrócił do Warszawy z internowania.

W latach 1957-65 prowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski – niezwykłe, narodowe rekolekcje.

W latach sześćdziesiątych Prymas Polski czynnie uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II, na jego prośbę również Ojciec Święty ogłosił 21 listopada 1964 r. Maryję Matką Kościoła.

W okresie rodzącej się „Solidarności” Prymas Tysiąclecia pozostawał ośrodkiem równowagi i spokoju społecznego. Zatroskany o pokój w Ojczyźnie i dobro ludzi ustawicznie wzywał do odpowiedzialności.

Zmarł 28 maja 1981 r. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

Na pogrzeb kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 31 maja przybyły dziesiątki tysięcy ludzi.

Proces beatyfikacyjny kard. Wyszyńskiego na etapie diecezjalnym rozpoczął się 20 maja 1983 roku a zakończył 6 lutego 2001 roku.

Akta zebrane w toku procesu – w sumie 37 tomów – wraz załącznikami (książkami, artykułami autorstwa kandydata na ołtarze) zostały przekazane do watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Aktualnie trwają prace nad udowodnieniem heroiczności cnót.

 

(źródło: www.archidiecezja.warszawa.pl)

 

Podziel się z innymi:

SŁUGA NIE JEST WIĘKSZY OD PANA

Kolekta

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w sakramencie chrztu obdarzyłeś nas życiem nadprzyrodzonym  i razem z łaską uświęcającą dałeś nam nadzieję nieśmiertelności, spraw, abyśmy z Twoją pomocą doszli do pełnej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie Dz 16, 1-10

Psalm Ps 100, 1-5

 

Ewangelia J 15, 18 – 21

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.

Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał”.


 

Słowo „świat” w Starym Testamencie  oznacza przede wszystkim tych ludzi, którzy pozostają we wrogim stosunku do Boga i Jego przykazań.

Słowo  „poznać” – w terminologii semickiej, zwłaszcza Janowej,  oznacza nie tyle akt umysłu, ile zmianę całej moralnej postawy człowieka wobec miłującego Boga, który mu się objawia.

 

W Prologu J 1, 10-12 czytamy

10 Na świecie było [Słowo],
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
11 Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
12 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego

 

Pan patrzy dziś na nas i przekazuje nam ważną dla nas prawdę, że tak jak Jego świat nie poznał i odrzucił, tak samo Jego uczniowie spotkają się z niezrozumieniem i odrzuceniem.

Zostaliśmy wybrani przez Pana i nie możemy oczekiwać, że świat w podanym na wstępie rozumieniu będzie nas kochać i lubić. Gdyby tak się działo zapytajmy wtedy siebie, gdzie się sprzeniewierzamy nauce Jezusa, jeśli poglądy, które głosimy są chwalone przez tych, którzy Boga i Kościół odrzucają.

Cały świat, również ten wrogi Panu, do Niego należy.

On go zbawił i odkupił.

Są jednak tacy, którzy żyją tak jakby Boga nie było.

Ich „światy” spotykane  w  mediach, komercji, wspólnotach, rodzinach, grupach społecznych funkcjonują tak, aby w nich o Bogu nie mówić, aby w nich Boga z Jego Słowem nie było.

Jak to wygląda w moim świecie?

Jakie miejsce w celach, rozmowach, troskach, planach zajmuje w moim świecie Pan Bóg? 

Gdzie jest obecny, a gdzie Go nie dopuszczamy?

Jakie wartości są dla nas najważniejsze, a jakie mniej ważne?

 

Każdy z nas zapewne doświadczył ośmieszenia, wzgardy, kpin, docinków może wręcz odrzucenia, szyderstw, bliuźnierstw.

Jak na nie kiedyś reagowaliśmy, jak na nie zreagowalibyśmy dziś? Czy mamy więcej miłości i woli wytrwania przy Panu, ze względu na Niego samego?

Czy może nadal kryjemy się z naszą wiarą, jako naszą prywatną sprawą i wolimy nie „drażnić” swoją osobą, mową, czynami  – „świata”. 

Często ulegamy wpływom „świata” we własnym domu, wśród domowników myślących i żyjacych według innych wartości niż nasze. Ulegamy dla tak zwanego NASZEGO WŁASNEGO świętego spokoju, zapominając o BOŻYM POKOJU. 

 

Pan uświadamia nam dziś, że spotkamy się i z przychylnością ale i z odrzuceniem.

Nie obiecuje nam łatwego pasma sukcesów i sławy.

Czy czasem nie mamy do Niego, o to w głębi serca, żalu?

 

Jezus mówi dziś o tych, którzy Go nie znają.

Zapytajmy dziś Pana do kogo chce nas posłać, aby nam to na modlitwie wskazał, przypomniał.

Poprośmy Go, aby powiedział nam co mamy zrobić aby ON poprzez nas (swoje narzędzia) mógł do nich dotrzeć, aby Go poznali i Mu uwierzyli.

 

Pan jest centrum mojego życia, nawet w tym moim przysłowiowym „bałaganie”.

Do Niego odnoszę i Jemu powierzam problemy, ludzi, sprawy, radości i kłopoty.

Kiepskie ze mnie narzędzie, ale Ręce Mistrza mogą i takim jak ja narzędziem, gdy chwilowo brak lepszego, zdziałać wiele. Oczywiście o ile narzędzie poddaje się posłusznie woli Tego, który je używa. A z tym posłuszeństwem bywa niestety różnie.

 

Dziś w 30 rocznicę śmierci wspominamy niezłomnego Sługę Bożego Prymasa Tysiąclecia. Słowa dzisiejszej Ewangelii w pełni odnoszą się do Tego Wiernego Syna Kościoła. On był i jest wzorem zawierzenia Bogu przez Maryję w każdej sytuacji. Jest wzorem działania w świecie, który z Bogiem na różne sposoby próbuje walczyć. Jest wzorem jak z Bogiem i dla Boga zwyciężąć.

 

Błogosławionego czasu Okresu Wielkanocnego.

Podziel się z innymi:

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI

Kolekta

Wszechmogący Boże, daj nam godnie przeżywać tajemnice wielkanocne, które z radością obchodzimy,  a moc Chrystusa zmartwychwstałego niech nam zapewni obronę i zbawienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie Dz 15, 22-31

Psalm Ps 57, 8-12

 

Ewangelia J 15, 12-17

Jezus powiedział do swoich uczniów: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.


 

Pan mówi,  że jesteśmy Jego przyjaciółmi gdy czynimy to wszystko co nam przykazuje.

To znaczy, gdy w naszej codzienności realizujemy praktycznie Jego Przykazanie ABYŚCIE SIĘ MIŁOWALI, JAK JA WAS UMIŁOWAŁEM.

Do realizacji i zycia według tego przykazania wybrał nas przed wiekami.

To znaczy uznał nas za zdolnych do przynoszenia trwałego owocu.

My zaś często , zbyt czesto o tym zapominamy.

Wydaje się nam, że to my wybieramy Pana, że musimy spełniać jakieś nadzwyczajne czyny i dzieła, aby Mu się przypodobać i stać się Jego przyjaciółmi.

 

Ilekroć mam ochotę dać wolną rękę staremu człowiekowi, który we mnie mieszka i dać wyraz swojego niezadowolenia czy złości na czyjeś zachowanie czy postępowanie, tylekroć staram się pamiętać, iż tę osobę umiłował Pan, że jest dla Niego ważna.

Jeśli więc zranię ją ostrym słowem, obojętnoscią, czy inną przykrością, to przede wszystkim zranię Jezusa, nie respektując Jego przykazania miłości.

 

Miłować to nie znaczy nie karcić, nie zwracać uwagi, nie napominać…

To wszystko, o ile jest ku temu potrzeba i powód należy czynić, ale nie może to wypływać ze złości i złych emocji; nie może kierować się  się złością i gniewem czy nawet słusznym oburzeniem.

Ma wypływać z naszej troski o dobro i z miłości.

Wiem, że łatwiej powiedzieć i napisać niż w codzienności wypełniać.

Ale też wezwani jesteśmy do kierowania naszymi emocjami i nie pozwalania, aby to one decydowały o naszych czynach i słowach, których potem niejednokrotnie żałujemy.

 

Mamy zapewnienie Pana, iż wszystko otrzymamy od Ojca, o cokolwiek poprosimy.

Szkoda, ze tak rzadko prosimy o dar panowania nad naszymi emocjami, aby nie kierowały nami w relacjach z innymi.

Dowodem, iż na tym nam tak naprawdę nie zależy, są codzienne wiadomości ze świata polityki i biznesu, ale i nasze codzienne nieporozumienia, kłótnie, obrazy, walki w domach, w szkołach, na uczelniach, miejscach pracy i wspólnotach.

Czy tak naucza nas  Jezus?

 

Błogosławionego czasu Okresu Wielkanocnego.

 

Podziel się z innymi:

Święty Augustyn z Canterbury

ŚWIĘTY AUGUSTYN Z CANTERBURY

27 maja

 

 

Augustyn, zwany także apostołem Anglii, żył w VI w.
Będąc opatem benedyktyńskiego klasztoru św. Andrzeja w Rzymie, został wysłany przez Grzegorza Wielkiego wraz z 40 mnichami do Brytanii (596). Król Kentu, św. Etelbert wraz z małżonką Bertą, przyjął ich życzliwie w Wielkanoc 597 r. Dzięki pomocy króla w jego stolicy, w Canterbury, została wystawiona katedra, pierwsza na ziemi angielskiej, biskupstwo i opactwo benedyktyńskie pw. świętych Piotra i Pawła. Sakrę biskupią otrzymał Augustyn za zezwoleniem papieża z rąk biskupa Arles w Galii. Wraz z królem i jego dworem przyjęło Chrzest święty około 10000 Sasów w Anglii.


Św. Augustyn z Canterbury i św. Grzegorz Wielki
Praca ewangelizacyjna czyniła tak szybkie postępy, że już w roku 601 papież przysłał na pomoc nową grupę zakonników. Równocześnie ustanowił 2 metropolie i 24 sufraganie. Jako pierwszy prymas Anglii i metropolita Canterbury Augustyn otrzymał od papieża paliusz arcybiskupi. Metropolia druga powstała w Yorku, ale formalnie dopiero po śmierci św. Augustyna.

Św. Grzegorz wysyła mnichów do Anglii Augustyn zmarł 26 maja 604/605? r. Został pochowany w kościele opackim-katedralnym pw. świętych Piotra i Pawła w Canterbury obok św. Etelberta. Na miejscu, gdzie św. Augustyn miał, wraz ze swoimi towarzyszami, po raz pierwszy stanąć na ziemi angielskiej w Ebbsfleet, wystawiono na pamiątkę oryginalny, do dziś obecny obelisk-krzyż. Canterbury było stolicą katolickich prymasów przez prawie 1000 lat do czasu, kiedy król Henryk VIII wprowadził anglikanizm. Odtąd katedra w Canterbury jest stolicą tego właśnie Kościoła (od roku 1534), a katedra prymasów katolickich przeniosła się do Londynu (od w. XIX).

W ikonografii Augustyn przedstawiany jest w stroju biskupim lub jako benedyktyn.

Podziel się z innymi: