NIEWOLNIK I WOLNY.

  

 

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO IGNACEGO Z LOYOLI, PREZBITERA, założyciela Towarzystwa Jezusowego

 

Kolekta

Boże, Ty powołałeś w swoim Kościele świętego Ignacego do szerzenia Twojej większej chwały, spraw, abyśmy walcząc na ziemi z jego pomocą i za jego przykładem, zasłużyli na udział w jego niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.


 

Czytanie Jr 26,11-16.24

Psalm Ps 69,15-16.30-31.33-34

 

Ewangelia Mt 14, 1-12

W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł do swych dworzan: „To Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w nim”.

Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada, żona brata jego Filipa. Jan bowiem upominał go: „Nie wolno ci jej trzymać”. Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka.
Otóż kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła córka Herodiady wobec gości i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona, przedtem już podmówiona przez swą matkę, powiedziała: „Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela”. Zasmucił się król. Lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posłał więc kata i kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczęciu, a ono zaniosło ją swojej matce.
Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je; potem poszli i donieśli o tym Jezusowi.

 

Dwie diametralnie różne postawy.

Herod, choć posiada władzę, to jest niewolnikiem ludzkich opinii.

Jan Chrzciciel, choć naraża się na utratę życia, pozostaje do końca wierny Słowu Boga, zachowując wewnętrzną wolność.

Te dwie postawy również spotykamy w naszym życiu duchowym.

Możemy być tak zniewoleni ludzkimi opiniami, zachowaniem poprawności politycznej, trwaniem z uporem w grzechu ze względu na własną wygodę, że nie będziemy potrafili opowiedzieć się za prawdą i Bogiem. Pozostaną nam tylko wyrzuty sumienia i błędne rozeznawanie rzeczywistości, jak Herod, który myślał iż Jezus jest wcieleniem Jana Chrzciciela.

Jan Chrzciciel pomimo, że uwięziony pozostał wierny Bogu, pozostał wewnątrz wolny. Nie obawiał się napominać zachowań sprzecznych z Bożymi przykazaniami.

Czasem, gdy nasze życie zawodowe lub sukces społeczny zależy od osób wysoko postawionych, obawiamy się zwrócić im uwagę, aby nie utracić ich przychylności, a sobie nie zdobyć przydomka „cnotliwego wariata”.

Przymykamy oczy na złe i grzeszne zachowania, tych od których w jakichś sposób jesteśmy zależni, a dla równowagi piętnujemy najmniejsze uchybienia pozostałych otaczających nas osób, próbując w ten sposób uspokoić własne sumienie. 

Być zawsze wiernym Bogu i swojemu powołaniu jako ucznia Chrystusa, zachowując wewnętrzną wolność, wobec ludzkich opinii i potencjalnych strat. 

Własnymi siłami, bez Bożej pomocy tego nie osiągnięmy.

Możemy dokonać jednak wszystkiego w Tym, który nas umacnia. 

Trzeba tylko bardziej zawierzyć Panu Bogu, niż własnym słabym siłom.

Dać się prowadzić Panu Bogu a nie lękom i obawom.

Być wiernym Słowu niezależnie od okoliczności.

Tak, jak dzisiejszy patron święty Inigo, który szukał Boga we wszystkim i troszczył się jedynie o Jego większą chwalę.

A wszystko to w wewnętrznej wolności.

 

Dziękuję i pozdrawiam.

Podziel się z innymi:

ŚWIĘTY IGNACY Z LOYOLI

    

 

ŚWIĘTY IGNACY LOYOLA

31 lipca

 

Inigo Lopez urodził się w roku 1491 na zamku w Loyola w kraju Basków (Hiszpania), jako trzynaste dziecko w zamożnym rycerskim rodzie. O jego wczesnej młodości mało wiemy. Otrzymał staranne wychowanie. Był paziem ministra skarbu króla hiszpańskiego, następnie służył jako oficer w wojsku wicekróla Nawarry. Nosił długie włosy, spadające mu aż do ramion, różnobarwne spodnie i kolorową czapkę. Publicznie najchętniej pojawiał się w pancerzu rycerza, nosząc miecz, sztylet i oręż wszelkiego rodzaju. Kiedy po latach opowiadał współbraciom o swoim życiu, wyznał, że do 30-tego roku życia oddawał się marnościom świata, że największą jego rozkoszą były ćwiczenia rycerskie z próżnej żądzy sławy. W czasie walk hiszpańsko-francuskich znalazł się w oblężonej Pampelunie. Zraniony poważnie w 1521 r. przez kulę armatnią w prawą nogę, został przewieziony do rodzinnego zamku.

Długie miesiące rekonwalescencji były dla niego okresem łaski i gruntownej przemiany. Dla skrócenia czasu prosił o powieści rycerskie, ale na zamku ich nie było. Podano mu więc książkę znaną w całym średniowieczu, którą napisał bł. Jakub de Voraigne – Złota Legenda. Bratowa podała mu ponadto Życie Jezusa Ludolfa de Saksa. Gdy tylko wyzdrowiał (chociaż na nogę kulał całe życie), opuścił rodzinny zamek i udał się do pobliskiego sanktuarium maryjnego, Montserratu. Zdumionemu żebrakowi oddał swój kosztowny strój rycerski. Przed cudownym wizerunkiem Maryi złożył swoją broń. Stąd udał się do Manresy, gdzie zamieszkał w celi, użyczonej mu przez dominikanów. I tu jednak wydawało mu się, że ma za wiele wygód. Dlatego zamieszkał w jednej z licznych tam grot. Aby zdławić w sobie starego, próżnego, ambitnego człowieka, nie golił się ani nie strzygł, pościł codziennie i biczował się, nie obcinał paznokci, nie nakrywał głowy. Codziennie bywał u dominikanów na Mszy świętej. Oddawał się modlitwie i rozważaniu Męki Pańskiej. Szatan dręczył go gwałtownymi pokusami aż do myśli o samobójstwie. W takich zmaganiach powstał szkic jego najważniejszego dzieła, jakim są Ćwiczenia duchowne. Formę ostateczną otrzymały one dopiero w 1540 roku. Były więc owocem 19 lat przemyśleń i kontemplacji.
Pragnąc nawiedzenia Ziemi Świętej i męczeństwa na niej z rąk Turków, Ignacy zupełnie wyczerpany z sił, po prawie rocznym pobycie w Manresie przez Rzym i Wenecję udał się w pielgrzymkę. Żył z użebranych pieniędzy i czynionych po drodze przysług. W 1523 r. dotarł szczęśliwie do celu. Chciał tam pozostać do końca życia, dopiero w wyniku nalegań tamtejszego legata papieskiego wrócił do kraju. W drodze był dwukrotnie więziony pod zarzutem szpiegostwa. Po długiej podróży powrócił do Barcelony, gdzie przez dwa lata uczył się języka łacińskiego. Nie wstydził się zasiadać w ławie szkolnej z dziećmi, chociaż miał już wówczas 34 lata. Potem udał się do Alkala, by na tamtejszym uniwersytecie studiować filozofię. Wolny czas poświęcał nauczaniu prawd wiary prostych ludzi. Mieszkał w szpitalu i utrzymywał się za posługę oddawaną chorym.
Jego żebraczy strój i niezwykły tryb życia wzbudziły u niektórych nadgorliwców podejrzenie, czy przypadkiem Ignacy nie należy do sekty alumbrado, która w tym czasie niepokoiła w Hiszpanii władze kościelne. Dostał się nawet do więzienia, które było w posiadaniu Świętej Inkwizycji.
Po uwolnieniu z niego podążył do Salamanki, by na tamtejszym uniwersytecie kontynuować swoje studia (1527). I tu Inkwizycja go zauważyła i znowu trafił do więzienia. Przykre przesłuchania zniósł z radością dla Pana Jezusa. Po uwolnieniu z więzienia, w którym był kilka tygodni, powrócił do Barcelony, a stąd udał się do Paryża (1528). Miał już wówczas 37 lat. Utrzymywał się znów z żebraniny. Dla uzbierania koniecznych opłat w wolnych miesiącach udał się w charakterze żebraka do Belgii i Anglii.

 Na uniwersytecie paryskim Ignacy zapoznał się i zaprzyjaźnił z bł. Piotrem Favrem i ze św. Franciszkiem Ksawerym. Do ich trójki dołączyli się niebawem: Jakub Laynez, Alfons Salmeron, Mikołaj Bobadilla, Szymon Rodriguez i Hieronim Nadal. Wszyscy zebrali się rankiem 15 sierpnia 1534 roku w kapliczce na zboczu wzgórza Montmartre i tam w czasie Mszy świętej, odprawionej przez Piotra Favre’a, który przed miesiącem otrzymał święcenia kapłańskie, złożyli śluby ubóstwa, czystości oraz wierności Kościołowi, a zwłaszcza Ojcu Świętemu. W ten sposób powstał nowy zakon, zwany Towarzystwem Jezusowym.
Wszyscy skierowali swoje kroki do Wenecji, by stamtąd odpłynąć do Ziemi Świętej, nawracać niewiernych i z ich ręki ponieść śmierć męczeńską. Do pielgrzymki jednak nie doszło, gdyż Turcja prowadziła właśnie wojnę z Wenecją.

Wówczas udali się do Rzymu, aby przedstawić się papieżowi i oddać się do jego dyspozycji. Paweł III przyjął ich uprzejmie. Korzystając z zachęty papieża, wszyscy przyjęli święcenia kapłańskie (1536), oddali się posłudze chorych po szpitalach i nauczaniu prawd wiary wśród dzieci. Papież polecił, by Ignacy nakreślił szkic konstytucji nowego zakonu. Ignacy uczynił to pod nazwą Formuła Instytutu. Papież po przejrzeniu jej zażądał, by napisać całe konstytucje. Po wielu przeszkodach Rzym zatwierdził je w 1540 roku.

 Liczba członków Towarzystwa bardzo szybko rosła. Już w roku następnym (1541) św. Franciszek został zaproszony do Indii. W tym samym czasie bł. Piotr Favre głosił słowo Boże w północnych Włoszech, w południowej Francji i w Hiszpanii. W roku 1541 zebrała się pierwsza kapituła generalna. Przełożonym generalnym jednogłośnie został wybrany Ignacy. W tym samym roku papież oddał jezuitom do dyspozycji kościół w Rzymie pw. Matki Bożej della Strada (Patronki w drodze). W roku 1542 jezuici założyli w Coimbrze (Portugalia) słynne kolegium, które miało się stać zawiązką uniwersytetu. W 1550 r. do zakonu zgłosił się sam wicekról Katalonii, książę Gandii, św. Franciszek Borgiasz.
Przez ostatnich 16 lat życia Ignacy był przykuty do swojego biurka i rzadko opuszczał progi domu generalnego swego zakonu, by być zawsze do dyspozycji duchowych synów. Samych jego listów zachowało się ok. 7 tysięcy. Nękany różnymi chorobami i dolegliwościami 30 lipca 1556 roku zapowiedział swoją śmierć i poprosił o udzielenie mu odpustu papieskiego. Współbracia zdziwili się. Kiedy zaś przypuszczali, że mu jest lepiej, po wieczerzy odeszli od jego łoża. Gdy jednak powrócili dnia następnego, Ignacy był już w agonii i zmarł na ich rękach 31 lipca 1556 r.
Pozostawił po sobie 7 tysięcy listów, zawierających nieraz cenne pouczenia duchowe, „Opowiadanie pielgrzyma” oraz „Dziennik duchowy” – świadectwo ignacjańskiej mistyki. W ewolucji chrześcijańskiej duchowości mają szczególne znaczenie jego „Konstytucje” zakonu, w których zniósł obowiązek wspólnego odmawiania oficjum, przestrzegania reguły klasztornej, nakazując w zamian praktykowanie codziennej modlitwy myślnej, liturgię jako źródło życia duchowego oraz „Ćwiczenia duchowe” – pierwowzór rekolekcji. W swoim nauczaniu przy
pominał, że człowiek musi dokonać pewnego wysiłku, aby współpracować z Bogiem.

 Beatyfikacji Ignacego Loyoli dokonał papież Paweł V (w 1609 r.), a kanonizacji – Grzegorz XV (w 1623 r.).

 

Św. Ignacy jest patronem trzech diecezji w kraju Basków; zakonu jezuitów; dzieci, matek oczekujących dziecka, kuszonych, skrupulantów, żołnierzy oraz uczestników rekolekcji – zarówno rekolektantów, jak i rekolekcjonistów. Jego relikwie spoczywają w rzymskim kościele di Gesu.

Zakon jezuitów odegrał szczególną rolę także w Polsce. Wydał między innymi takie postaci, jak: św. Stanisław Kostka, św. Andrzej Bobola – patron Polski, św. Melchior Grodziecki oraz Jakub Wujek (tłumacz pierwszej drukowanej „Biblii” w Polsce), Piotr Skarga Pawęski (wybitny kaznodzieja), Maciej Sarbiewski (poeta zwany polskim Horacym), Franciszek Bohomolec (ojciec komedii polskiej), Adam Naruszewicz (biskup, historyk, poeta), Franciszek Kniaźnin (poeta), Jan Woronicz (arcybiskup, prymas Królestwa Polskiego, poeta), Grzegorz Piramowicz (sekretarz Komisji Edukacji Narodowej) i bł. Jan Beyzym (apostoł trędowatych na Madagaskarze).

W ikonografii św. Ignacy przedstawiany jest w sutannie i birecie lub w stroju liturgicznym z imieniem IHS na piersiach, niekiedy w stroju rycerskim i w szatach pielgrzyma. Jego atrybutami są: księga; globus, który popycha nogą; monogram Chrystusa – IHS; napis AMDG – Ad maiorem Dei gloriam – „Na większą chwałę Boga”; krucyfiks, łzy, serce w promieniach, smok, sztandar, zbroja.

(źródlo: www.brewiarz.katolik.pl)

Podziel się z innymi:

Skąd się biorą jezuici?

Skąd się biorą jezuici?

 

Krzysztof Mądel SJ

 

Utarła się opinia, że jezuici powstali na fali kontrreformacji w celu przezwyciężenia protestantyzmu, jednak opinia ta nie do końca jest prawdziwa. Jej zwolennicy chętnie powołują się na historyczne przykłady i tłumaczą, że na podobnej zasadzie fundowano kiedyś zakony żebracze dla przezwyciężenia herezji albigensów, z tą wszakże różnicą, że zakony żebracze rzeczywiście albigensów pokonały, a tymczasem protestanci nadal mają się dobrze. Otóż opinia ta nie jest prawdziwa. Po pierwsze, nie jest prawdziwa dlatego, że celem istnienia jezuitów – jak czytamy w jezuickich Konstytucjach – jest „pomnażanie chwały Bożej oraz pomaganie duszom”. Po wtóre, jezuici nie mogli powstać w tym samym celu co dominikanie lub franciszkanie, bo gdyby tak było, to dominikanów i franciszkanów już dawno by nie było, a tymczasem jedni i drudzy są i mają się dobrze. Tak więc najprawdopodobniej jezuici powstali właśnie po to, żeby inni mieli się dobrze – jeśli nie wszyscy, to przynajmniej papieże, biskupi, duchowieństwo i świeccy, szkoły, uniwersytety i laboratoria, misje ludowe i domy rekolekcyjne, wydawnictwa i inne media, a wreszcie bezrobotni, biedni i uchodźcy, bowiem wszędzie tam od czterech wieków pracują jezuici i jak dotąd nie narzekają na brak pracy.

 

Założyciem jezuitów był święty Ignacy Loyola (1491-1556), szlachetnie urodzony Bask, rycerz skromnej postury, lecz wielkiego ducha, znany w całym Kościele dzięki Ćwiczeniom duchownym oraz żarliwemu zawołaniu: „Magis!” (łac. „więcej”), określającemu miarę chwały Bożej, a niekiedy błędnie kojarzonemu z osobami trzech magów, którzy jako pierwsi (obok aniołów i pasterzy) zjawili się w towarzystwie Jezusowym, zawstydzając tym samym mieszkańców Betlejem.

 

Ignacy Loyola wywarł ogromy wpływ na duchowe losy chrześcijaństwa oraz na duchowość samych jezuitów.

Skąd biorą się najbardziej charakterystyczne cechy tej duchowości?

Otóż, biorą się one w równej mierze z Ćwiczeń duchowych, co ze zmartwień.

Ponieważ wszyscy jezuici odprawiają co roku ośmiodniowe rekolekcje ignacjańskie podług metody zawartej w książeczce Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli, dlatego słusznie należy sądzić, że właśnie stąd biorą się charakterystyczne rysy duchowości jezuitów. Inne, mniej charakterystyczne rysy biorą się skądinąd. I to właśnie jest przyczyną naszych zmartwień. Na szczęście nie będzie to przedmiotem naszych dalszych rozważań.

 

Sami jezuici chętnie dzielą się swoją duchowością z każdym, aczkolwiek nie do tego stopnia, iżby chcieli tworzyć żeńską mutację swego zakonu, czego, jak wiadomo, żadnemu innemu zakonowi nie udało się uniknąć na dłuższą metę…

Powołanie żeńskiej gałęzi jezuitów jest zresztą niemożliwe ze względów językowych: żeńska forma słowa „jezuita” drażniłaby ucho w każdym języku.

Ponadto przykład tego towarzystwa, które wszyscy pamiętamy ze stajenki betlejemskiej, jasno pokazuje, iż „pokój na ziemi ludziom dobrej woli” jest możliwy tylko wtedy, gdy towarzyszy mu chwała Bogu „na wysokościach” (in excelsis), a więc tam, gdzie wszystkie formy rodzaju żeńskiego, także te żywe, czują się najlepiej. Innymi słowy, kiedy dzisiaj tak często mówi się o tym, że przyszłość należy do kobiet, to ci, którzy tak mówią, najprawdopodobniej nie mówią o przyszłości jezuitów, lecz o chwale Bożej lub – co nie wykluczone – o końcu świata.

 

Sam Ignacy Loyola w swej młodości był człowiekiem umiarkowanie pobożnym, a to w tym sensie, że jego umiarkowanemu zamiłowaniu do różańca towarzyszyło nieco mniej umiarkowane zamiłowanie do tańca, a to z kolei ustępowało jeszcze mniej umiarkowanemu zamiłowaniu do pojedynków.

Ignacy był ponadto człowiekiem głęboko przenikniętym pobożnością maryjną.

Razu pewnego omal nie pomścił krwawo anty-maryjnych wypowiedzi pewnego muzułmanina.

Na szczęście decyzję o podjęciu zemsty w ostatniej chwili pozostawił mułowi, którego natenczas był dosiadał (rzecz miała miejsce w czasie podróży).

Wspomniane zwierzę będąc z natury istotą religijnie indyferentną nie ruszyło w pogoń za islamskim bluźniercą, ale wybrało inną, trudniejszą marszrutę, pozostawiając tym samym przy życiu nie tylko rzeczonego muzułmanina, ale i potrzebę dialogu ekumenicznego – tak niesłychanie dziś żywą.

Kiedy później Ignacy został generałem jezuitów, stosował wobec swoich podwładnych metody podobne do tych, których wcześniej użył wobec muła.

I tak na przykład niektóre paragrafy Konstytucji zakonnych zakończył genialną klauzulą: „…o ile miejscowy przełożony nie uzna za stosowne postąpić inaczej”.

Innymi słowy, wbrew obiegowym opiniom Ignacy był człowiekiem otwartym i zdolnym do podjęcia dialogu z każdym, co zresztą zjednało mu wielu przyjaciół, także pośród muzułmanów. Jeśli zaś idzie o muły, to pogląd, iż mogłyby one z powodzeniem zastąpić niektórych przełożonych, wydaje się mocno przesadzony…

 

Jezuici, jak wiadomo, wybijają się najbardziej w posłuszeństwie, zwłaszcza w posłuszeństwie okazywanym papieżowi.

Na
tomiast braki w tym posłuszeństwie, o czym nie wszyscy wiedzą, dosłownie wybijają jezuitów.

Sami jezuici milczą na ten temat, co słusznie uchodzi za akt przyznania się do winy.

A propos posłuszeństwa: znane jest powiedzenie Ignacego, w myśl którego jezuita winien uznać za czarne to, co Kościół nazywa czarnym, nawet jeśli z wyglądu jest to coś białego, oraz że jezuita powinien być posłuszny „jak laska w ręku ślepca”, albo „jak trup w rękach tych, co go niosą”.

Otóż nieprawdą jest jakoby jezuici słabo rozróżniali kolory, zwłaszcza wtedy, kiedy mają być posłuszni, lub też jakoby większego posłuszeństwa należało spodziewać się po jezuitach ślepych, chodzących o lasce, bądź też zgoła martwych.

Prawdą jest natomiast, że w zakonie najbardziej ceni się ten rodzaj posłuszeństwa, który najwięcej przyczynia się do pomnożenia chwały Bożej. Ignacy nazywał ten rodzaj posłuszeństwa „posłuszeństwem rozumu”. Polega ono na tym, że przełożeni nakazują swoim podwładnym robić to, na czym ich podwładni najlepiej się znają. W sytuacji przeciwnej, tzn. wtedy, gdy przełożeni nakazują podwładnym robić to, na czym najlepiej znają się sami przełożeni, mamy do czynienia z tzw. „posłuszeństwem woli”. Ten rodzaj posłuszeństwa nie jest tak doskonały jak pierwszy, ale właśnie on – jak twierdzą przełożeni – „czyni cuda”, dlatego jest wśród jezuitów bardzo popularny. Dzięki posłuszeństwu woli jezuici mogą z łatwością wykonywać to, na czym w ogóle się nie znają, a nawet sprawiać wrażenie jakby byli do tego świetnie przygotowani.

 

Jezuici zawsze mieli wielu przyjaciół. Do najbardziej wypróbowanych przyjaciół jezuitów należą dominikanie. Przyjaźń ta datuje się od chwili, kiedy to hiszpańscy dominikanie zaprosili Ignacego na obiad, a następnie wtrącili go do lochu Inkwizycji. Jezuici chętnie puszczają w niepamięć cały ten incydent, aczkolwiek po dziś dzień jadają u dominikanów z duszą na ramieniu (oczywiście, wyjątek stanowią świetne summy św. Tomasza z Akwinu, który prawdopodobnie tylko dlatego nie wstąpił do jezuitów, że nie uprawiał tomizmu).

Jezuici zaprzyjaźnieni są także z franciszkanami. Ci dla odmiany nie tylko wyrzucili Ignacego z Ziemi Świętej, ale także przy pierwszej lepszej okazji skasowali zakon jezuitów (o tym za chwilę).

 Równie żywe więzy przyjaźni łączą jezuitów z innymi zakonami, z licznym gronem biskupów, kardynałów oraz papieży. Ostatni z tych afektów jest w zakonie szczególnie mocno odczuwany, a nadto szczęśliwym zrządzeniem Opatrzności jest serdecznie odwzajemniany.

I tak, gdyby papież Klemens XIV (franciszkanin) nie skasował był Towarzystwa Jezusowego w pamiętnym roku 1773, to zapewne nie poczułby się gorzej i nie pomarł był on sam w roku następnym, nie doczekawszy wskrzeszenia jezuitów w Rosji (1801), w Królestwie Obojga Sycylii (1804), w Ameryce, Anglii i Irlandii (1813), i w całym Kościele powszechnym, którego dokonał jego pobożny sukcesor, papież Pius VII (benedyktyn), w pamiętnym roku 1814.

 

Jezuici mają też swoich wrogów. Należała do nich m.in. caryca Katarzyna II, która nigdy nie pozwoliła na kasatę jezuitów na swoich ziemiach, oraz inni monarchowie niekatoliccy, którzy, jak Fryderyk II, szczerze pragnęli postąpić podobnie. Wrogami jezuitów były także nieokrzesane ludy wszystkich kontynentów (głównie Europy), które nie tylko uchroniły jezuitów przed marazmem apostolskim, ale także dostarczyły im świetnych i licznych męczenników.

 

Poświęćmy jeszcze kilka słów przysłowiowej jezuickiej obłudzie. Obłuda polega na tym, że co innego się myśli, a co innego robi. Otóż w samym zakonie, o dziwo, nikt nigdy nie słyszał o obłudzie, a przecież misje jezuickie sięgają najodleglejszych zakątków świata. Wśród jezuitów chętnie mówi się natomiast o roztropności. Roztropność polega na tym, że im więcej się myśli, tym mniej niepotrzebnej roboty się wykonuje. Jezuici bardzo cenią sobie cnotę roztropności. Bardzo możliwe, że to właśnie z tego powodu nikt dokładnie nie wie co jezuici robią, ani co myślą.

 

Umiłowanie roztropności przysparza jezuitom pewnych kłopotów na gruncie teoretycznym. Zarzuca się im mianowicie, że nie stworzyli żadnej oryginalnej szkoły filozoficznej. Grecja miała swojego Platona i Arystotelesa, Rzymianie rozwijali stoicyzm, późny antyk zrodził Augustyna, dominikanie dali tomizm, franciszkanie – woluntaryzm, protestanci – kantyzm, anglikanie – empirycyzm, Amerykanie – pragmatyzm, Francuzi – kartezjanizm, Chiny – konfucjonizm, Niemcy – heglizm, Żydzi – hermeneutykę. A co stworzyli jezuici? Jezuici odpowiadają zgodnie z prawdą, że nie tworzą nowych systemów filozoficznych, ponieważ nauczają wyłącznie tego, jak rzeczy mają się naprawdę. A ponieważ to wyjaśnienie nie wszystkich przekonuje, jezuici podejrzewają, że największym filozofem był jezuita Suárez, który ponad wszelką wątpliwość ustalił, że nieodparta chęć osiągnięcia unii hipostatycznej nawet aniołów może doprowadzić do zguby.

 

Wybitne osiągnięcia i ugruntowane cnoty nigdy nie stłumiły w jezuitach ducha zdrowego krytycyzmu. Jezuicki krytycyzm jest tak wyostrzony, że z powodzeniem mógłby posłużyć tonącemu zamiast brzytwy. Krytycyzm jezuicki, podobnie jak jezuicka roztropność, to pojęcia, które na dobre weszły do potocznego języka. Miejmy zatem nadzieję, że kiedyś znowu wrócą do jezuitów.

Podziel się z innymi:

Jedyny jezuita w spódnicy

JEDYNY JEZUITA PŁCI ŻEŃSKIEJ — INFANTKA HISZPAŃSKA JUANA

Jako przyczynek do historii o nieudanej próbie założenia żeńskiej gałęzi Towarzystwa Jezusowego warto podać krótką informację o jedynej kobiecie, której św. Ignacy nie odmówił ślubów zakonnych i przynależności przez osiemnaście lat do Towarzystwa.

Wieść o przyjęciu Izabeli Roser i jej dwóch towarzyszek do Towarzystwa Jezusowego dotarła rychło do Hiszpanii i wzbudziła istną lalę „powołań” żeńskich do zakonu Jezuitów. Dostojne damy z Barcelony, Gandii, Ewory i Walencji, popierane w swych zamiarach przez niezbyt roztropnych ojców Araoza i Oviedo, słały do Ignacego listy z prośbami o przyjęcie ich pod posłuszeństwo Towarzystwa. Należały do ich grona osobistości naprawdę wybitne: Pani Eleonora Mascarenhas, wychowawczyni dzieci cesarza Karola V, dobra znajoma św. Ignacego; Juana de Mendosa, szwagierka św. Franciszka Borgiasza; księżniczka Juana de Cardona i inne. Także i zakonnice, np. s. Teresa Rejadell i s. Jeronima Oluja z towarzyszkami, benedyktynki z barcelońskiego klasztoru św. Klary, usilnie błagały Ignacego o przyjęcie ich pod kierownictwo i posłuszeństwo Towarzystwa, widząc w tym jedyny skuteczny środek reformy ich klasztoru. Ignacy, pouczony przykrym doświadczeniem, był nieustępliwy i wszystkie te prośby i nalegania kwitował odpowiedzią odmowną. Wiemy, że w 1547 r. uzyskał od Stolicy Świętej zwolnienie od opieki nad kobietami żyjącymi wspólnie i chcącymi oddać się pod posłuszeństwo Towarzystwa. Od raz powziętej i przez papieża Pawła III zatwierdzonej decyzji nie mógł i nie chciał odstępować.

Ale na ogół nie ma reguł bez wyjątków. Ignacy też musiał w jednym jedynym wypadku uczynić wyjątek. Działały tu względy, które wolno nazwać vis maior i którym nie można było się przeciwstawić. Na półtora roku przed swą śmiercią zgodził się Ignacy na przyjęcie do Towarzystwa Jezusowego infantki hiszpańskiej, księżniczki Juany, córki Karola V. Wyjątek ten otoczono największą tajemnicą, by uniknąć plotek, żalów i pretensji innych pań, którym dano odpowiedź

Juana urodziła się w roku 1535. Była dzieckiem niezwykle uzdolnionym i rychło zdobyła świetne wykształcenie humanistyczne. Mając lat siedemnaście poślubiła w 1552 r. chorowitego, młodszego o rok od siebie królewicza portugalskiego Jana Emmanuela, syna Jana III i Katarzyny, siostry Karola V, czyli syna swej ciotki. W małżeństwie tym żyła Juana zaledwie dwa lata, bo już w styczniu 1554 r. zmarł jej młodociany małżonek. Niedługo po jego śmierci urodził się syn pogrobowiec, Sebastian, ostatni z portugalskiej dynastii Avizów.

Pobyt na dworze lizbońskim musiał być dla Juany po śmierci męża niemiły, bo zdawszy wychowanie dziecka królowej Katarzynie, babce Sebastiana, wróciła na dwór ojca do Hiszpanii. Karol V wysoko cenił rozum i talent polityczny swej córki. Podczas pobytu syna Filipa (późniejszego Filipa II) w Anglii mianował Juanę regentką Hiszpanii.

Juana od dawna znała jezuitów, a teraz była pod szczególnym wpływem i urokiem św. Franciszka Borgiasza, przyjaciela rodziny cesarskiej, ongiś wicekróla Katalonii, obecnie zaś komisarza zakonu Towarzystwa Jezusowego w Hiszpanii. Młoda wdowa, zrażona do świata, trochę też pewnie egzaltowana, poprosiła przez wstawiennictwo Borgiasza o przyjęcie do Towarzystwa. Sprawa ta była otoczona tajemnicą i księżniczka występowała pod fikcyjnym nazwiskiem Mateusza Sancheza. Było to w roku 1554.

Ignacy wobec takiej prośby znalazł się w nielada kłopocie. Co innego pani Roser, a co innego córka cesarska! Czy wypadało, czy można było odmówić infantce? Po naradzie z poważnymi ojcami — z Nadałem, Olave, Polanco, Gonsalvesem da Camara i Krzysztofem Madridem — opracował memoriał w dniu 26.10.1554 r., na mocy którego zgodzono się na przyjęcie „Mateusza Sancheza” do Towarzystwa jako scholastyka. Miał on, a raczej ona — Juana — złożyć śluby wieczyste ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, ale Towarzystwo było wolne i mogło dla słusznych racji zerwać więzy zakonnej łączności z cesarskim jezuitą w spódnicy… .

Listem z dnia 3.1.1555 r. Ignacy zawiadomił Juanę o swej zgodzie w sposób zresztą tak dyskretny, że niewtajemniczony nie domyśliłby się o kogo chodzi; równocześnie upoważnił Franciszka Borgiasza do przeprowadzenia całej sprawy w największej tajemnicy. Ponieważ już wcześniej infantka złożyła ślub wstąpienia do franciszkanek, więc wystarano się u Stolicy Świętej o zamianę tego ślubu na ślub wstąpienia do jezuitów (listopad 1554). W ciągu roku 1555 Juana złożyła śluby scholastyków Towarzystwa. Jak bardzo zachowano całą tę sprawę w tajemnicy, najlepiej świadczy fakt, że nie wiemy dokładnie, kiedy się to stało. Przez osiemnaście lat, od 1555 do 1573, Juana wytrwała wiernie w swych ślubach, co zresztą nie przyszło jej łatwo. W roku 1555 miała dopiero 20 lat! Była młoda, piękna, wszechstronnie wykształcona i uzdolniona. Stanowiła wymarzoną partię dla planów matrymonialnych dynastii Habsburgów {…tu felix Austria, nube!). Juana umiała jednak oprzeć się wszystkim pokusom i propozycjom małżeństwa. Oddawszy Towarzystwu Jezusowemu w Hiszpanii niemałe przysługi, sprawiwszy mu także trochę i kłopotów, zmarła dnia 7. 9.1573 r. mając lat zaledwie 38, na pięć lat przed tragiczną śmiercią swego jedynaka Sebastiana, króla Portugalii, który w 1578 r. zginął w bitwie z Maurami w Afryce pod Alcazar Quivir. W całej historii zakonu Jezuitów Juana była jedynym prawdziwym jezuitą płci żeńskiej.

Art. pochodzi z: Ignacy Loyola, Pisma Wybrane, Tom I, Kraków 1969, ss.467-479. Pod redakcją Mieczysława Bednarza SJ

Podziel się z innymi:

Dlaczego nie ma i nie będzie jezuitek?

Towarzystwo Jezusowe jako jedyny zakon nie posiada swojej żeńskiej gałęzi. Jak do tego doszło i dlaczego utworzenie gałęzi zeńskiej jest niemożliwe opisuje poniższy artykuł.

 

NIEUDANA PRÓBA ZAŁOŻENIA ŻEŃSKIEJ GAŁĘZI TOWARZYSTWA JEZUSOWEGO (1545—1546)

Myśl o założeniu żeńskiej gałęzi Towarzystwa Jezusowego nie wyszła od św. Ignacego. Zrodzona w głowie kobiety i poparta autorytetem papieskim została mu po prostu narzucona. Zobaczmy, jaka była „prehistoria”, geneza, przebieg i epilog tej nieudanej, niecały rok trwającej próby.  Główną osobą tego dramatu była pani Izabela Roser. Wywodziła się z Ferrerów, zacnej szlachty katalońskiej. Nie znamy daty jej urodzenia,  nie wiemy też, kiedy poślubiła w Barcelonie bogatego Juana Rosera. Małżeństwo to pozostało bezdzietne; mąż Izabeli na kilka lat przed śmiercią utracił wzrok.

Jak doszło do spotkania Ignacego z Roserami? Po opuszczeniu Manresy przebywał Ignacy od 17 lutego do połowy marca 1523 roku w Barcelonie, czekając na okazję podróży morzem najpierw do Włoch, a potem do upragnionej Ziemi Świętej. Gdy pewnego dnia Izabela wraz z mężem słuchała kazania w kościele św. Yusta i Pastora, ujrzała siedzącego na stopniach ołtarza nieznanego jej dotąd żebraka. Po 20 latach opowiadała w Rzymie o. Ribadeneirze o tym spotkaniu i o wrażeniu, jakie wywarła na niej skupiona i uduchowiona twarz Ignacego. Po nabożeństwie zaprosiła go do swego domu, gdzie w zamian za gościnę otrzymała naukę duchowną.
Spotkanie to było dla Ignacego i dla Towarzystwa opatrznościowe. Gdyby nie Izabela, Ignacy już w roku 1523 byłby się rozstał z tym światem. Miał on bowiem początkowo zamiar uzyskać miejsce na małej brygantynie;  pani Roser poradziła mu życzliwie przenieść się na większy statek odpływający w tym samym czasie do Włoch. Ignacy dał się przekonać i to ocaliło mu życie, bo brygantyna zaraz po wypłynięciu z portu zatonęła z całą załogą.

Po powrocie z Ziemi Świętej Ignacy znalazł się znów w Barcelonie. I tym razem zajęła się nim Izabela, umożliwiając mu naukę łaciny u bakałarza Hieronima Ardevola w ciągu prawie dwu lat (1524—1526). Okres ten jeszcze bardziej pogłębił wzajemną przyjaźń Ignacego i jego dobrodziejki.

Gdy po perypetiach w Alkali i Salamance Ignacy przeniósł się na studia do Paryża (1528), Izabela nie zapomniała o nim. Zbierała dlań pieniądze wśród zamożnych pań barcelońskich i posyłała mu je do Paryża. Tak więc obok jałmużn, jakie sam Ignacy zbierał w czasie wakacji w Niderlandach i w Anglii, finansowa pomoc Izabeli ułatwiła mu studia paryskie . Oprócz pieniędzy słała Izabela do swego podopiecznego także i listy. Skarżyła się w nich na różne kłopoty, choroby, długi a nawet i na plotki rozpuszczane po mieście na jej temat. Jej listy pisane do Ignacego w tym okresie nie dochowały się, ale łatwo domyślamy się ich treści z odpowiedzi Ignacego. Jego list do Izabeli z dnia 10.11.1532 r. jest bardzo znamienny. Wyraża on w nim swoją wdzięczność i stara się ją podnieść na duchu. Pociechą dla udręczonej mają być prawdy i zasady zawarte w Ćwiczeniach Duchownych. W radach Ignacego odnajdujemy treść Fundamentu, głównie zasadę obojętności, przewodnie myśli kontemplacji o Królestwie Chrystusowym, o Dwóch sztandarach i o trzecim stopniu pokory. Do pogodnego znoszenia krzywdzących plotek ma jej pomóc opowiedziany w liście przykład św. Maryny, dziewicy, która w męskim przebraniu wstąpiła do klasztoru Franciszkanów i została tam niesłusznie posądzona o ciężkie wykroczenia przeciw czystości. Posądzenie i karę publiczną znosiła pokornie, a kiedy po jej śmierci przekonano się, że domniemany braciszek był kobietą, otoczoną ją czcią i podziwem dla jej wielkiej pokory.

Kiedy w roku 1535 Ignacy po krótkim pobycie w rodzinnych stronach udawał się znów z Walencji do Włoch, Izabela nie poskąpiła mu swej pomocy. Wiemy też, że posyłała mu do Bolonii pieniądze i książki. Zajęty najpierw studiami teologicznymi w Wenecji, a potem pracą apostolską i rodzącym się powoli planem założenia Towarzystwa Ignacy nie znajdował czasu na korespondencję. Izabela była zaniepokojona jego milczeniem, ale na szczęście dnia 19.12.1538 r. wysłał do niej list z Rzymu. Donosił jej o prześladowaniach, jakie spotkały jego i towarzyszy ze strony augustianina Augustyna Mainardi i ze strony jego możnych wielbicieli. Dalej opowiedział jej o pracach apostolskich swych przyjaciół, o wykładach Favra i Layneza w rzymskim uniwersytecie Sapientia, wreszcie o szczęśliwym zakończeniu prześladowania i procesu, jaki wytoczył swym oszczercom. Wspomniał też o kilku chętnych, którzy chcieli przyłączyć się do grupy jego towarzyszy, a którym na razie dał odpowiedź odmowną,  bo sam jeszcze nie wiedział, co począć i co go czeka. W zakończeniu listu prosił Izabelę o cierpliwość i obiecywał przesyłać wiadomości jako swej współpracowniczce w dziele pomnażania czci Bożej.

  Tymczasem w Barcelonie u Roserów działo się źle. Mąż Izabeli coraz bardziej podupadał na zdrowiu. Ona sama też cierpiała na różne dolegliwości. Listy od Ignacego nie nadchodziły. Na szczęście dnia 19.10.1539 r. przybył do Barcelony młody Antoni Araoz, powinowaty Ignacego, i opowiedział Izabeli wiele o Ignacym. Od niego dowiedziała się, że Paweł III dnia 3 września tegoż roku zatwierdził ustnie Towarzystwo Jezusowe.

Juan Roser zmarł 8. 11. 1541 r. Izabela była teraz wolna, mogła sama decydować o swym losie. Najpierw zamierzała wstąpić do panien benedyktynek w klasztorze św. Klary, gdzie przebywała siostra Teresa Rejadell, córka duchowna Ignacego i przyjaciółka Izabeli. Niski poziom życia zakonnego w tym klasztorze zraził panią Roser, która w tym czasie razem z archidiakonem Jakubem Cazadorem, późniejszym biskupem Barcelony, przyjacielem Ignacego, oraz z panią Izabelą de Josa zajęła się sprawą reformy klasztorów żeńskich w Barcelonie i w całej Katalonii. O planach tych powiadomiono i Ignacego. Araoz, który zdążył już wrócić do Rzymu, by otrzymać święcenia kapłańskie (25.12.1541) i złożyć profesję zakonną (19.02.1542), wyjechał z końcem lutego 1542 r. znów do Hiszpanii i przywiózł Izabeli list od Ignacego z dnia 1.02.1542 . Ignacy polecał Araoza jej opiece i omawiał sprawę reformy klasztorów w Barcelonie. W tej samej sprawie pisał też do Cazadora i do magistra Wawrzyńca Garcia, który podczas prześladowania w r. 1538 był przeciwnikiem Ignacego, ale rychło stał się jednym z jego przyjaciół.

Entuzjastyczne opowiadania Araoza o powstaniu i pracach Towarzystwa Jezusowego i o wyborze Ignacego na pierwszego generała zakonu miały ten nieoczekiwany skutek, że Izabela postanowiła udać się do Rzymu, by oddać się całkowicie pod kierownictwo Ignacego i współpracować z nim dla większej chwały Bożej. W marcu tegoż roku (1542) zawitał do Barcelony błog. Piotr Favre. On też rozmawiał z Izabelą i poznał jej plany. W liście do Ignacego z dnia 22 marca donosił, że Izabela zbiera pieniądze na przebudowę kościoła Matki Boskiej della Strada i że wraz z wdową Izabelą de Josa noszą się z zamiarem udania się do Rzymu. „Ale nie wiem, dodaje od siebie roztropny Piotr Favre, co z tego wyniknie…”. Było to stanowisko bardziej umiarkowane niż Araoza, któremu imponował podziw, jakim go otaczały damy barcelońskie.

Od lipca do października 1542 r. Izabela przebywała w swej posiadłości wiejskiej pod Barceloną. Otrzymała tam dwa listy od Ignacego (19.6 i 19. 8), który doradzał jej wstąpienie do klasztoru hieronimitek w Barcelonie. Ale i tam, zdaniem Izabeli, panowało rozluźnienie… Jej uśmiechał się pobyt w Rzymie i dążenie do doskonałości pod kierunkiem i posłuszeństwem Ignacego. On zaś obawiał się złudzeń i kazał jej roztropnie zbadać, jaki duch nią kieruje i jaka jest naprawdę wola Boża. Nadto lękał się, by inne niewiasty barcelońskie nie poszły w ślady Izabeli.

W liście do Araoza z dnia 12. 6.1542 r. podał Ignacy pewne wskazówki na wypadek, gdyby pani Roser uparła się jechać do Rzymu. Niech unika rozgłosu, a jako motyw podróży niech poda pragnienie odwiedzenia miejsc świętych w Wiecznym Mieście. Innymi słowy wyjazd z Barcelony ma być pobożną pielgrzymką, a nie realizacją planu poddania się pod posłuszeństwo Towarzystwa.

Niestety, ostrożne rady Ignacego były już spóźnione. Izabela zapisawszy swój majątek siostrzeńcowi, Franciszkowi Ferrerowi, była gotowa do podróży wraz z panią Izabelą de Josa. Doniosła sama Ignacemu o tej swej gotowości w liście z dnia 1.10.1542 „. Pisała, że przebywa jeszcze na wsi zajęta winobraniem, ale rychło sprzeda wszystkie ruchomości, majątek odstąpi rodzinie, a sama do Wielkiego Postu zamieszka w klasztorze św. Klary. Potem uda się do Rzymu. Pani Izabela de Josa chce też z nią jechać. Dość retorycznie zapytuje Ignacego o radę… Decyzja wyjazdu zapadła wcześniej i niezależnie od woli Ignacego.

Sytuacja Ignacego była zaiste trudna. Wobec Izabeli czuł się związany wielkim długiem wdzięczności; teraz zaś, kiedy ona okazała się bez mała matką dla Araoza i dla bratanka Ignacego, Millana de Loyola (przed rokiem gościła go u siebie), nie mógł jej odpowiedzieć bezwzględnym: Nie! Izabela zaś, szczerze życzliwa Ignacemu i jezuitom, robiła jednak to, na co sama miała ochotę.

Pierwszy jej wyskok, który musiał napełnić Ignacego niepokojem, nie kazał na siebie długo czekać. Ignacy odwołał w tym czasie Araoza do Rzymu, pozbawiając damy barcelońskie jego błyskotliwej wymowy. Co gorsza, polecił mu, by podróż odbywał wraz z o. Jakubem de Eguia, a żadną miarą w towarzystwie pani Roser, gdyby w tym samym czasie chciała jechać. Ta decyzja Ignacego bardzo nie przypadła do smaku Izabeli. Uważała, że odwołując Araoza wyrządza wielką szkodę duchowną Barcelonie, że umniejsza chwałę Bożą. Dlatego za wszelką cenę chciała udaremnić wykonanie tego rozkazu. Słała listy do Ignacego, groziła interwencją wpływowych osób u samego papieża w celu zatrzymania Araoza w Barcelonie; nadto szukała poparcia u wicekrólowej Katalonii, żony św. Franciszka Borgiasza, u księżnej de Cardona, a nawet u samego cesarza Karola V. W liście do Ignacego użyła nawet tak mocnych słów: Oby Ci Bóg przebaczył, Ojcze, to, co czynisz!… W postscriptum powiadomiła go, że z końcem 1543 r. wyjedzie do Rzymu, bo chce go ujrzeć przed śmiercią. I jeszcze raz skrytykowała go za odwołanie Araoza.

Jedno jest pewne, co zresztą w r. 1547 sama Izabela uroczyście przed sądem potwierdziła, a mianowicie że jej wyjazd do Włoch był aktem jej własnej woli, że nikt jej do tego nie zachęcał, że uczyniła to ze czci dla osoby Ignacego, który jej wcale do Rzymu nie wzywał.

W kwietniu 1543 r. pożeglowała pani Roser w towarzystwie Izabeli de Josa i swej pokojówki, poczciwej Franciszki Cruillas, do Włoch. Kiedy wszystkie trzy zjawiły się w domu Towarzystwa przy kościele Matki Boskiej della Strada, Ignacy osłupiał. Oto sama Izabela opowiadała po latach w klasztorze franciszkanek w Barcelonie wrażenie, jakie jej przyjazd wywarł na Ignacym. Gdy ją ujrzał, był w najwyższym stopniu zaskoczony. Chwycił się za głowę i zawołał: Niech mię Bóg ma w swojej opiece! Pani Roser, to pani tutaj! Kto panią tu sprowadził? A ona mu odpowiedziała: Bóg i ty, ojcze…. .

Ignacy ulokował te trzy kobiety w wynajętym prywatnym domu i dał im do posługi brata Stefana de Eguia, rodzonego brata o. Jakuba de Eguia. Ten szlachetnie urodzony starzec musiał troszczyć się o panią Roser bez przerwy; w tej służbie wytrwał on dwa lata, obsługując ją, towarzysząc jej do kościoła, zamiatając jej mieszkanie, trzymając jej strzemię, gdy chciała wyjechać konno….

Ignacy martwił się pobytem pani Roser w Rzymie, nie wiedząc co z nią i z jej towarzyszkami począć; Araoz zaś, powróciwszy do Barcelony,  był zachwycony obrotem sprawy i donosił Izabeli, że panie tamtejsze,  a głównie zakonnice w klasztorze św. Klary, zazdroszczą jej niezmiernie.. .
Ignacy tymczasem szukał gorączkowo jakiegoś pożytecznego zajęcia dla tych trzech kobiet. Dnia 16. 2.1543 r. Paweł III zatwierdził założoną przez Ignacego Compagnia della Grazia mającą się opiekować Domem św. Marty dla upadłych kobiet. W styczniu następnego roku zakład ten uruchomiono a kierownictwo powierzył Ignacy Izabeli Roser. Opiekunkami zakładu były takie damy jak Małgorzata Austriacka, naturalna córka Karola V, i Vittoria Colonna, obie córki duchowne Ignacego. Izabela, przyzwyczajona w Barcelonie do obcowania z wybitnymi osobistościami, nie czuła się skrępowana wobec wielkich dam w Rzymie. Obowiązki swe spełniała gorliwie. Gdy w 1545 r. Maciej de San Cassiano, zarządca poczty papieskiej, utracił konkubinę, która schroniła się u św. Marty, i z tego powodu zapłonął nienawiścią do Ignacego, grożąc zburzeniem zakładu, Izabela zwróciła się o pomoc do Małgorzaty Austriackiej, ówczesnej księżnej Camerino. W liście z dnia 27. 3. 1545 opisała skandaliczne wybryki Macieja i jego zuchwałe pogróżki; prosiła Małgorzatę, by wstawiła się, u papieża i wyjednała interwencję policji dla ochrony domu św. Marty przed atakami furiata. Ignacy wytoczył proces Maciejowi i wygrał go, a gdy poczmistrz przyszedł do upamiętania, zwłaszcza po narodzinach pierwszego syna z prawowitej małżonki, doszło do zgody, a nawet do przyjaźni.

W tym czasie, kiedy Izabela Roser była przełożoną zakładu św. Marty,  przyłączyła się do niej pewna dama rzymska, Lukrecja de Bradine. Natomiast pani Izabela de Jose wycofała się taktownie z tej przygody, zdając sobie zapewne sprawę, jak bardzo jest ona nie na rękę Ignacemu. Izabela de Jose była bogatą damą barcelońską, jedną z dobrodziejek Ignacego podczas jego studiów. Syn jej był ożeniony z córką biskupa Barcelony, don Juana de Cardona, a przez niego Izabela była w kontakcie z najwybitniejszymi rodzinami miasta. W 1539 r. zostawszy wdową oddawała się dewocji jako przełożona Bractwa Krwi Przenajświętszej, które w jej domu odbywało swe zebrania. W tymże roku poznał ją Araoz i z zachwytem wyrażał się o niej w liście do Ignacego. Była to osoba naprawdę wybitna. Znała doskonale łacinę i była biegła w filozofii scholastycznej; miała nawet w Rzymie publicznie wygłosić odczyt czy prelekcję o filozofii Duns Scota w obecności kardynałów. Po wycofaniu się z planów pani Roser pozostała w Rzymie do roku 1545, potem powróciła prawdopodobnie do Hiszpanii; zmarła w 1570 r. Dodajmy, że jej list łaciński do Ignacego z Barcelony (6.11.1542) o zamiarze podróży do Rzymu razem z panią Roser był pewnego rodzaju sensacją dla jezuitów i wzmianka o nim znalazła się w liście do całego Towarzystwa.

Izabela Roser i jej towarzyszki od samego przyjazdu do Rzymu miały niezłomny zamiar wstąpić do Towarzystwa Jezusowego i żyć pod jego posłuszeństwem jako żeńska gałąź Jezuitów. Zamiar ten budził poważne zastrzeżenia u Ignacego. Zwlekał on z decyzją przez dwa lata, a znów ta zwłoka nie podobała się ruchliwej i energicznej pani Roser. Nie mogąc doczekać się upragnionej chwili złożenia na ręce Ignacego ślubów zakonnych, zabrała się sama do dzieła. Zwróciła się bezpośrednio do Pawła III z prośbą, aby nakazał Ignacemu przyjąć ją i jej towarzyszki do zakonu Towarzystwa. Było to krótko przed Bożym Narodzeniem 1545 r. Papież przychylił się życzliwie do tej prośby i skierował do Ignacego odpowiednie pismo. Związany autorytetem papieża musiał Ignacy spełnić życzenie Izabeli. Był jednak z tego bardzo niezadowolony, czemu dał wyraz w liście do Szymona Rodrigueza w dniu 21 grudnia tegoż roku. A Izabela, mając za sobą powagę Ojca Świętego, szybkimi krokami zmierzała do celu. W wigilię Bożego Narodzenia zapisała resztę swego mienia Towarzystwu na ręce o. Michała Torresa. Jednakże już następnego dnia Ignacy zrezygnował urzędowo z tego zapisu i zwrócił mienie Izabeli do jej własnej dyspozycji. Nie było to niezgodne z jej ślubem ubóstwa, bo jak świadczy sama formuła ślubów i wyraźne orzeczenie Ignacego, ślub ten był złożony warunkowo według formuły ułożonej roztropnie przez samego Ignacego.

W Boże Narodzenie 1545 r. Izabela Roser, Lukrecja Bradine i Franciszka Cruillas uklękły przed Ignacym w kościele Matki Boskiej della Strada i złożyły na jego ręce profesję zakonną. Tekst ślubów był następujący: Ja, niżej podpisana Ysabel Roser wdowa, przyrzekam i składam uroczyste śluby Bogu wszechmogącemu, Panu naszemu, w obecności Najświętszej Dziewicy Maryi, mojej Pani, chwalebnego św. Hieronima i całego dworu niebieskiego, tudzież wszystkich, którzy tu są obecni, i tobie, Wielebny Ojcze Magistrze Ignacy, generałowi Towarzystwa Jezusa Pana naszego,  jako zastępcy Boga wieczyste ubóstwo według tych określeń, które mi Wasza Wielebność poleci, czystość i posłuszeństwo stosownie do tej formy życia, którą mi Wasza Wielebność nakaże. — Dokonało się to w Rzymie w kościele Najświętszej Maryi della Strada, w dniu Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa 1545 roku. Ja Ysabel Roser wdowa.

Ambitny plan Izabeli Roser doczekał się realizacji! Formalnie i urzędowo zaistniała żeńska gałąź Towarzystwa Jezusowego. Zdawać się mogło, że powróciły czasy św. Hieronima i jego córek duchownych. Wiadomość o tym, co się stało w Rzymie, wywołała w Barcelonie żywe poruszenie świętej zazdrości wśród tamtejszych matron i zakonnic. Niestety! Gałąź żeńska — ten podarek złożony Ignacemu na gwiazdkę – wnet zaczął wydawać cierpkie owoce. Rychło też Ignacy zapragnął się go pozbyć.

Już z początkiem 1546 r. zaczęły się spełniać obawy Ignacego. Trzy nowe siostry Towarzystwa Jezusowego stawały się coraz trudniejsze do zniesienia. Hieronim Nadal, który jesienią 1545 r. wstąpił do Towarzystwa, gorszył się natręctwem Izabeli Roser. Po latach napisał w Scholiach do Konstytucji następującą uwagę: Gdy Ignacy na rozkaz Pawła III przyjął pod swoje posłuszeństwo trzy niewiasty, trzymały one nas wszystkich, którzy byliśmy wtedy w Rzymie, w ciągłym napięciu…. Inny świadek naoczny, Benedykt Palmio, opowiada w swej autobiografii, jak Izabela narzucała się Ignacemu jako pielęgniarka w jego chorobach, jak biegała doń ze swymi skrupułami i niepokojami duszy.

Stała się rzecz jeszcze gorsza. Izabela sprowadziła z Barcelony do Rzymu dwóch swoich siostrzeńców, Ferrerów, i to z tą myślą, żeby jednemu z nich, Franciszkowi, wyszukać odpowiednią żonę… Oni zaś przybyli do Rzymu pełni oburzenia na jezuitów, którym ich ciotka miała zapisać ponoć cały majątek. Do zaostrzenia sytuacji przyczynił się samowolnie o. Ponce Cogordan, który podyktował młodocianemu Benedyktowi Palmio list obraźliwy do Izabeli, co wprawiło ją w szalony gniew i tylko z trudnością udało się Ignacemu jakoś ją ułagodzić. Cogordan i Palmio oberwali tegą pokutę.

Ignacy miał już tego wszystkiego powyżej uszu. Od początku prawie 1546 roku nosił się z zamiarem zlikwidowania tego „nowotworu” narzuconego mu egzaltacją kobiety. Czekał jednak do kwietnia, a kiedy sytuacja wcale się nie poprawiała, udał się osobiście do Pawła III i przedłożył mu wszystkie swe trudności i kłopoty. Papież przyznał mu rację i udzielił ustnej zgody na zwolnienie tych trzech niewiast ze ślubów. Ignacy, skrępowany względami wdzięczności wobec swej dobrodziejki, jeszcze wstrzymywał się od ostatecznej decyzji. Zdaje się, że Izabela sama czuła się trochę niepewnie w Rzymie, bo w maju pisała do biskupa Cazadora, że może wnet powróci do Barcelony, oczywista jako siostra zakonu Jezuitów.

Latem Ignacy doprowadzony do ostateczności przedłożył całą rzecz kardynałowi Ardinghelli, a ten poprosił papieża w Orvieto o zbadanie sprawy i o decydujące rozstrzygnięcie. Wtedy Paweł III zgodził się na rozwiązanie żeńskiej gałęzi Towarzystwa. Dnia 30 września Ignacy zwołał posiedzenie w domu zaprzyjaźnionej z jezuitami rzymskimi pani Eleonory de Osorio, żony posła cesarskiego Juana de Vega. Było to posiedzenie nader burzliwe. Izabela pod wpływem siostrzeńca Franciszka Ferrera zażądała od Ignacego zwrotu wszystkich sum i darów ofiarowanych przez nią jezuitom i samemu Ignacemu. Żądania swe poparła długą listą podarków z podaniem wartości każdego z nich. Defilują tam prześcieradła, sienniki,  obrusy, paramenty kościelne itp. Suma totalna wynosiła 465 skudów w złocie!

Ignacy ze swej strony wystawił też listę wydatków na utrzymanie Izabeli i jej towarzyszek i okazało się, że nie jezuici jej, ale ona jezuitom była dłużna. Posiedzenie przeciągało się w sposób uciążliwy dla wszystkich. Izabela uderzyła w płacz, ale Ignacy nie dał się zachwiać w powziętej decyzji. Wtedy pani Roser chwyciła się pobożnego przekupstwa: gotowa była ofiarować 200 skudów na dom św. Marty, byleby Ignacy pozwolił jej zostać w Towarzystwie. Ale i ten wybieg nie zdał się na nic. Następnego dnia Ignacy ułożył dokument, na mocy którego zrzekał się kierownictwa względem Izabeli i jej towarzyszek i oddawał je do dyspozycji papieża. Tegoż samego dnia o. Nadal wręczył ten dokument Izabeli. Nie obeszło się bez trudności. Musiał jej czterokrotnie uroczyście i przy świadkach odczytywać to pismo.

Izabela oburzona i rozdrażniona postanowiła dalej prowadzić wojnę z Ignacym. Opuściła dom św. Marty, zamieszkała u swego rodaka z Katalonii, niejakiego Juana Boscha. Tam przez cztery miesiące razem z Franciszkiem Ferrerem knuła nowe zakusy przeciw Ignacemu. Dnia 3.11.1546 r. Paweł III wystosował pismo do Izabeli i jej towarzyszek zamieniając ich ślub posłuszeństwa wobec Towarzystwa na ślub względem biskupa ordynariusza, z tym jednak, że wszystkie trzy do końca życia pozostają uczestniczkami łask i przywilejów Towarzystwa Jezusowego.

Lukrecja de Bradino poddała się natychmiast i wstąpiła do klasztoru w Rzymie, a potem w Neapolu. Nie było też trudności z cichą Franciszką Cruillas. Powróciła do Barcelony i pracowała tam w szpitalu św. Krzyża. Jedynie Izabela Roser nie chciała dać za wygraną. Szu
kała z płaczem pomocy u kardynała Carpi i u papieskiego wikariusza generalnego w Rzymie, Filipa Archinto. W mieście krążyły plotki i wielu oburzało się na Ignacego i na jezuitów. Ostatecznie Izabela i jej siostrzeńcy skierowali sprawę przed sąd duchowny. Franciszek Ferrer nie cofał się przed zuchwałymi zarzutami: Ci jezuici to źli ludzie. Ignacy chciał ukraść mojej ciotce cały majątek. To obłudnik i rabuś!… .

Ignacy, jak było do przewidzenia, wygrał ten proces. Dnia 12 lutego 1547 r. Izabela Roser podpisała następującą deklarację:
Ja Izabela Roser, wdowa z Barcelony, oświadczam, że kapłanom Towarzystwa Jezusowego w Rzymie nie darowałam żadnych pieniędzy ani żadnego innego mienia na żadne ich żądanie ani pod wpływem natarczywych próśb. Jeślim co dała, to z czystej miłości ku Bogu i dobrowolnie. Oszczerstwa zaś krążące wśród ludu, jakobym coś uczyniła lub powiedziała, co jest niezgodne z tym, com tu wyżej oświadczyła, są nieprawdziwe. Ja wdowa Roser potwierdzam to własnoręcznym podpisem. 

Tak skończyła się ta smutna wojna między Ignacym a jego dobrodziejką.

Ignacy umiał być mądrym po szkodzie. W maju 1547 r. wystosował do Pawła III prośbę, aby Towarzystwo było na zawsze wolne od opieki duchownej nad kobietami żyjącymi wspólnie i chcącymi żyć pod posłuszeństwem ojców tegoż Towarzystwa. Dnia 20 maja papież przychylił się do tej prośby. Tym samym Towarzystwo Jezusowe zostało na zawsze zakonem bez siostrzanej gałęzi.

Jaki był epilog tej przykrej historii? Izabela pozostała w Rzymie jeszcze przez kilka miesięcy, co pozwoliło jej przyjść do równowagi ducha. Przycichły też i plotki w Rzymie i w Barcelonie. Czas — najlepszy lekarz… Kiedy nadeszła pora odjazdu do Hiszpanii, Izabela odbyła przed Ignacym w kościele Matki B. della Strada długą spowiedź, po czym rozstali się w zgodzie, pozostając nadal w prawdziwej przyjaźni. Ignacy w liście do Juana Boąueta, radcy królewskiego w Barcelonie, tak pisał w maju (1547) o bliskim już wyjeździe Izabeli: Pani Roser wyjedzie stąd wkrótce, a jak odjedzie, Bóg tylko wie… Chciałbym i życzyłbym sobie, żeby to było inaczej… Niestety, nieprzyjaciel naszej ludzkiej natury posiał tu swoje złośliwości i kłamstwa.

Izabela zaraz po przyjeździe do Barcelony napisała do Ignacego dnia 10 grudnia 1547 r. długi i serdeczny list, prosząc go ze skruchą o przebaczenie wszystkich przykrości, na jakie go swym postępowaniem naraziła. Przyznając się do winy i oskarżając się o brak umartwienia liczy na miłosierdzie Boże i na przebaczenie ze strony Ignacego. Donosi mu, że zamieszkała na razie w sierocińcu i że poświęca się opiece nad opuszczonymi dziećmi. Prosi pokornie o pamięć w modlitwach, pozdrawia wszystkich ojców w Rzymie i całując ręce Ignacego błaga Boga o łaskę życia i śmierci w miłości i w służbie Bożej. „Waszej Wielebności niegodna i nieużyteczna służebnica — wdowa I. Roser.”

Ignacy radził Izabeli wstąpić do klasztoru franciszkanek w Barcelonie pod wezwaniem Santa Maria de Hierusalem. Był to jeden z nielicznych klasztorów żeńskich w tym mieście, w którym kwitła reguła zakonna,. Było to w pewnej mierze zasługą i Ignacego, który w latach 1524—1526, w czasie swego pobytu w Barcelonie, wpływał dodatnio na siostry tego klasztoru. Izabela zastosowała się do rady Ignacego. W święto Trzech Króli 1550 r. otrzymała tam welon zakonny. Dnia 5 lutego tegoż roku napisała do Ignacego list, w którym doniosła mu, że jest bardzo zadowolona z życia w klasztorze; dochody swe obróciła na różne pobożne cele, nie zapomniawszy o swej dawnej pokojówce, Franciszce Cruillas. Prosiła o modlitwy i — jeśli to tylko możliwe — o list od Ignacego. Ignacy odpisał jej, ale list ten nie zachował się do naszych czasów. Ostatni list Izabeli do Ignacego jest z dnia 20. 4. 1554 r. Stara i złamana chorobą nie może już chodzić o własnych siłach do chóru na wspólne modły, lecz siostry noszą ją tam na krześle. Raduje się czytając listy nadchodzące z Indyj o pracach Towarzystwa Jezusowego wśród pogan; szerzy praktykę częstej Komunii św. i to z dobrym skutkiem, bo na 50 sióstr w klasztorze już połowa przystępuje za jej przykładem co niedziela do Stołu Pańskiego za zgodą i aprobatią przełożonej. Wiadomość ta musiała bardzo ucieszyć Ignacego.
Na końcu Izabela wyznaje, że starość i chorobę znosi cierpliwie jako pokutę za swe grzechy. Poleca się modlitwom Ignacego i ojców, a szczególnie pozdrawia ojców Layneza, Salmerona i Mionę. Izabela Roser, zaznawszy spokoju pod koniec życia, dobiła szczęśliwie do portu w grudniu tegoż roku 1554. Ignacy otrzymawszy wieść o jej pobożnej śmierci, pisał dnia 28 stycznia 1555 r. do Antoniego Araoza: Dowiedzieliśmy się o śmierci matki Roser i oddaliśmy jej naszą posługę miłości. Niech odpoczywa w pokoju!

Art. pochodzi z: Ignacy Loyola, Pisma Wybrane, Tom I, Kraków 1969, ss.467-479. Pod redakcją Mieczysława Bednarza SJ

Podziel się z innymi:

Kilka myśli św. Ignacego z Loyoli

Błogosławieństwo Boże idzie za wypełnianiem Bożych przykazań.

 

Ręka Boża jest jak żyzna rola, gdy jej siew powierzysz, z procentem ci go zwroci.

 

Bóg zsyła krzyże na miarę sił człowieka: cnotliwy musi więcej cierpieć, niż zwyczajny chrześcijanin, a święty więcej niż cnotliwy.

 

Boleść jest pługiem, który rolę duszy kraje, aby ją przygotować do przyjęcia ziarna, jakie Siewca niebieski do niej rzuca.

 

Pszczoła z gorzkich kwiatów słodycz dobywa, ostre kolce strzegą pięknej róży. Czlowiek mądry i z cierpienia wiele się nauczy.

 

Czego nie mozemy zmienić znośmy cierpliwie. Jak nic pospolitszego nad cierpienie, tak nic potrzebniejszego nad cierpliwość.

 

Nikt nie będzie doskonały w wielkich rzeczach, jeśli wcześniej nie wydoskonali się w małych.

 

W duszy człowieka wola powinna słuchać rozumu, a rozum Boga.

 

Najpiękniej jest świadczyć dobrodziejstwo ludziom i nie oczekiwać od nich wdzięczności.

 

Krwi Chrystusowa , bądź moim upojeniem.

 

Jak pręt różdżkarza wskazuje, gdzie w ziemi są skarby i szlachetne metale, tak samo krzyż wskazuje czy w sercu czlowieka są skarby ziemskie, czy liche ziemskie śmieci.

 

Do skruszenia twardego serca wystarczy nieraz miękkie, łagodne słowo. Upomnienie zbyt ostre lub w niestosownej chwili dane, czyni gorszym upominanego bo go jątrzy.

 

Mądrość prawdziwa polega na tym aby starać się poznać Boga i siebie samego.

 

Chmury nieraz zakrywają słońce, ale gdy ustąpią, tym milej ono i jaśniej świeci. Pognębiona prawda kryje się na jakiś czas, ale po pewnym czasie tym wspanialej jaśnieje.

 

Kto musi dżwigać znaczny ciężar, a gniewnie nim potrząsa, ten sobie ciężaru przydaje. Najlepiej go dźwigać cierpliwie i spokojnie.

 

Mniej szkodzi jawny nieprzyjaciel, niż fałszywy przyjaciel. Tamtego można się ustrzec, a tego nie sposób, bo znając zakamarki twego serca, ciężkie rany zadać ci może.

 

Nierozważny zapał więcej cnocie szkodzi niż pomaga. Jeśli konie za prędko pędzą, łatwo wóz wywrócą. Wszystkie szlachetne owoce pomalu dojrzewają.

 

Wybierz teraz to, co chciałbyś wybrać w chwili śmierci.

 

Miejsce czlowieka świętym nie czyni. Można nie być w Jerozolimie, ale żyć w świętości.

 

Tylko święci mają prawo sądzić złych. A święci zwykle są pokorni i nikogo sądzić nie chcą.

 

Chcę widzieć uśmiech. Chrześcijanin nie ma żadnego powodu, aby być smutnym, za to ma wiele, aby być wesołym.

 

Bóg cię stworzył bez ciebie, lecz nie zbawi cię bez ciebie. Ty nic nie możesz bez Boga, choćbyś chciał. On znów nic nie chce bez ciebie, choć może.

 

Podziel się z innymi:

Z uśmiechem o jezuitach …..

Dziś mamy jezuickie święto, uroczystość Załozyciela Towarzystwa Jezusowego.

 

Żeby nie było zbyt poważnie, na początek kilka dowcipów o jezuitach wybranych z ksiązeczki „Nie tacy straszni…. czyli dowcipy o jezuitach i nie tylko”. Wydawnictwo Rhetos 2006, zebrał i opracowal Krzysztof Ołdakowski SJ.

 

*

Chłopak zainteresowany zakonem, pyta pewnego jezuitę:

– Czy to prawda, że wy jezuici odpowiadacie zawsze pytaniem na pytanie?

– A kto ci synu takich głupstw naopowiadał?

 

*

– Co oznaczają literki SJ, pisane po imieniu i nazwisku?

– Soft Jobs, co się tłumaczy – lekkie, delikatne prace.

 

*

Nawet papież nie wie trzech rzeczy:

– ile jest zakonów żeńskich na świecie

– na czym polega franciszkańskei ubóstwo

– co myślą jezuici

 

*

Pewien jezuita zaangażowany w zmagania o sprawiedliwość społeczną znalazł się w więzieniu. Doniesiono o tym bolesnym fakcie prowincjałowi. Przejęty przełożony zareagowal spontanicznie:

– Teraz będzie przynajmniej wiadomo gdzie go szukać.

 

*

– Co robi dziesięciu jezuitów zebranych wokół wspólnego stołu?

– Formułuje piętnaście różnych opinii.

 

*

Pewnego razu do lekarza okulisty przychodzi zakłopotany chorobą oczu jezuita. Po wnikliwych badaniach doktor pyta:

– Jak to się stało, że Ojciec nabawił się tak poważnej wady wzroku?

– To proste, panie doktorze. Mija 10 lat, jak zmuszam się, aby zobaczyć wolę Bożą w decyzjach swojego przełożonego.

 

*

Franciszkanin skarżył się jezuicie, że przełożony nie chce pozwolić mu palić fajki podczas porannej modlitwy.

– A nikotyna – mówił syn świętego Franciszka – uspakaja mnie i stymuluje dzialalność komórek nerwowych.

Jezuita odpowiedzial mu, że widocznie nie umiał odpowiednio sformułować prośby i dlatego nie otzrymał pozwolenia.

– Ja – powiedział syn świętego Ignacego – takie pozwolenie mam!

– A w jaki sposób udało ci się je uzyskać?

– Widzisz, ty prosiłeś o palenie w czasie modlitwy. Ja natomiast zapytałem ” Czy paląc fajkę mogę się modlić?”

Przełożony odpowiedział mi:

– Oczywiście, przecież każdą naszą czynność powinniśmy uświęcać przez modlitwę.

 

*

Franciszkanin, benedyktyn i dominikanin spierali się do którego z zakonów należy Pan Bóg. W końcu postanowili napisać do Najwyższego, prosząc Go, aby zechciał ostatecznie rozstrzygnąć ten problem. W odpowiedzi otrzymali list następującej treści:

„Drodzy synowi, zakończcie prowadzenie tych bezużytecznych sporów, pozbawionych wszelkich podstaw. Bądźcie szczęśliwi i radośni.”

Podpisano: „Ojciec Niebieski SJ”.

 

*

Na egzaminie z etyki profesor pyta jezuickiego kleryka:

– Co to jest oszustwo?

– Oszustwem będzie – odpowiada kleryk – jeśli nie zdam egzaminu.

– A to dlaczego? – pyta zdziwiony profesor.

– Oszustwa bowiem dopuszcza się ten, kto wykorzystuje nieświadomość drugiej osoby ze szkodą dla niej.

 

*

Jezuita – misjonarz zgubił się w dżungli. Nagle widzi naprzeciw siebie tygrysa i przerażony modli się:

– Jezu, natchnij to zwierzę jakimś chrześcijańskim uczuciem!

Tygrys zbliża się i ,czyniąc znak krzyża, mruczy:

– Pobłogosław, Panie Boże ten posiłek, który z Twojej łaskawości będę spożywał.

 

*

Pewnego zimowego dnia w Betlejem mały Jezus spał sobie smacznie w żłóbku. Obudziwszy się otworzył oczy. Spojrzał w prawo – a tam osioł. Spojrzał w lewo – a tam wół. Westchnął Pan Jezus i pomyslał:

– Oto i całe moje Tworzystwo Jezusowe.

 

*

– Co to jest raj?

– To jest miejsce, w którym kaznodzieją jest dominikanin, ojcem duchowym jezuita, a liturgistą benedyktyn.

– A co to jest piekło?

– Piekło to miejsce, w którym kaznodzieją jest benedyktyn, ojcem duchowym dominikanin, a liturgistą jezuita…

 

*

Umarł pewien jezuita i poszedł bezpośrednio do raju. Tam ogromnie się zdziwiono jego przybyciem, zwłaszcza że nie spędził ani jednego dnia w czyśćcu. Święty Piotr zapytał:

– Ojcze, czy jesteś pewien swojego przeznaczenia, czy na twojej karcie nie napisano przypadkiem: czyściec?

Jezuita odpowiada:

– Bądź spokojny święty Piotrze, przez wiele lat byłem webmasterem w mojej prowincji, a więc z nawiązką odpokutowałem swoje grzechy.

 

*

 

Trzej kapłani spotkali się, aby wymienić swoje doświadczenia na temat podziału niedzielnej zbiórki na tacę. Pierwszy zabrał głos franciszkanin:

– Ja rysuję linię i podrzucam po kolei pieniążki w górę. To co spadnie na prawo od linii jest dla mnie, a co na lewo jest dla Pana Boga.

Dominiknin nieco inaczej rozwiązywał ten problem:

– Rysuję okrąg i podrzucam pieniążki. To co wpadnie do środka jest dla mnie, a co na zewnątrz jest dla Pana Boga.

Na co jezuita:

– Ja oddaję Panu Bogu wszystko. Podrzucam pieniążki w górę i co Pan Bóg złapie, jest dla Niego, a co spadnie jest dla mnie.

 

*

Dominikanin, franciszkanin, benedyktyn i jezuita płynęli łodką. Nagle pojawiło się wokół nich stado rekinów. Jeden z nich uderzył w łódź, a ta zaczęla tonąć.

Dominikanin zaczął nauczać rekiny o znaczeniu przykazania miłości bliźniego, ale jeden z nich natychmiast wychylił się z wody i pożarł go.

Franciszkanin zawołał donośnym głosem:

– Dziękujemy Ci Panie za naszego brata rekina.

W tym momencie został schwytany i schrupany przez potężną bestię.

Benedyktyn usiłowal uspokoić wygłodniałe ryby śpiewem, ale szybko podzielił los wspólbraci.

Jezuita nie wiedział co robić. Trzymał się ostatkiem sił tonącej łódki. Rekiny jednak wyłowiły go i bezpiecznie zaniosły na brzeg.

– Dlaczego mnie nie pożarłyscie? – wyjąkał przerażony.

– Aaaaaa, solidarność zawodowa – odpowiedziały.

*

Podziel się z innymi:

POLA BITWY I POKUSY – cz.XI Wakacyjnych Rekolekcji Jerozolimskich

WEZWANIE DO WALKI WEWNĘTRZNEJ – XI część Wakacyjnych Rekolekcji Jerozolimskich

 

 

Walka o życie jaka toczy się w społeczeństwie, rodzinie czy wspólnocie musi być poprzedzona walką o samego siebie. Doświadczają tego wszyscy ludzie, doświadczyli tego również święci Kościoła.

 

 

W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.

 

Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu!

 

Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii. (Ef 6, 10-19)

 

Zmagania i walka duchowa była i jest obecna w życiu wielkich świętych.

Im więcej robimy dobrego tym więcej doświadczamy walki.

Mamy być mocni siłą mocy, potęgi Pana.

 

Wypalenie w życiu duchowym, w życiu codziennym jest wszechobecne. Wynika ono  z faktu, że człowiek nie szuka siły Pana, Jego potęgi, ale sam chce robić to czego nie jest w stanie zrobić.

Ta walka nie moze być walką o swoje, o własny interes, o własną pozycję, o samorealizację.

Walka jest brutalna, nieczysta. Dość łatwo jest dostać się do pierwszego szeregu. Dużo trudniej jest się w nim dłużej utrzymać. Większość newsów medialnych dotyczy właśnie tego kto wygrał a kto przegrał w polityce, w sporcie, w biznesie, w nauce, w kulturze i w Kościele.

Nie o takiej walce o pierwsze miejsca i ich utrzymanie mówi św. Paweł. Jezus nie chce od nas takiej walki.

Kto z was chce być pierwszy niech będzie ostatni.

Kto z was chciałby przewodzić niech będzie slugą wszystkich.

Walka w życiu jest konieczna, ale zacząć trzeba od własnego serca, nie od otoczenia!

Jeśli zwycieżamy w wewnętrznej walce w sercu, to i walki zewnętrzne prowadzimy uczciwie.

Trzeba walczyć, nie można się wycofywać. Ludzie nieuczciwi nie mogą dochodzić do głosu i decydować o losie innych. Jeśli w naszym życiu zabraknie walki wewnętrznej wtedy nasza walka w życiu społecznym politycznym, będzie dwuznaczna, będzie nieuczciwa. Taka nieuczciwa walka w polityce, w Kościele nie jest walką o Królestwo Niebieskie.

Celem walki nie może być poniżenie, upokorzenie drugiego.

Celem walki nie może być zdobycie przewagi. Celem walki nie może być zagarnianie dóbr. Celem walki nie moze być swoje.

Święty Paweł wzywa nas do walki wewnętrznej, walki która toczy się w naszym sercu.

Przyjżyjmy się naszym walkom. Zobaczmy o co w naszym życiu, tak naprawdę walczyliśmy. Jakie były motywy tej walki, dlaczego walczyliśmy. Zobaczmy nasze walki osobiste, z naszymi słabościami. Zobaczmy walki w życiu wspólnotowym, rodzinnym. Walka towarzyszy nam codziennie. Co dominowało w naszym zyciu? Walka wewnętrzna, praca nad sobą czy walka na polu społecznym? Co było pierwszym polem walki? Czy zmaganie o dobre życie rodzinne, było poprzedzone wewnętrznym zmaganiem?

Człowiek musi najpierw pokonać złość, gniew, każdą namiętność w sobie, aby mógł je pokonać w relacji do drugiego.

Człowiek musi najpierw zwycieżyć wewnętrznie, żeby mógł zwyciężyć zewnetrznie.

Najlepszym przykładem zwycięstwa wewnętrznego, które poprzedza zwycięstwo zewnętrzne jest modlitwa Jezusa w Ogrójcu.

Męka Jezusa to straszliwa walka. Walka na życie i śmierć. To walka z szatanem, z grzechem, to walka z tymi, którzy Jezusa skazują na mękę i śmierć. Jezus walczy z arcykapłanem, z Piłatem. Milczenie Jezusa przed Herodem to wielkie zwycięstwo. Nie dać się sprowokować przez człowieka cynicznego, zepsutego, przez czlowieka który nie ma dobrych zamiarów, który nie ma czystych intencji. Trzeba wielkiej mocy ducha żeby się nie dać sprowokować.

Ponieważ Jezus zwyciężył  na modlitwie w Ogrójcu, zwyciężył w walce. Na koniec modlitwy Jezus wstaje, powstaje, zwycięza; a Apostołowie – przeciwnie.

Apostołowie polegli w walce w Ogrójcu, zaczęli spać, polegli również w trakcie męki Jezusa.

Człowiek który zwycieży na modlitwie, zwycięży również w życiu, w realcji, w każdej relacji.

Zwycięży nie znaczy wywyższy się!

Zwycięży to znaczy Bogu da pierwsze miejsce!

Zwyciężyć to znaczy żyć w zgodzie, w życzliwości, w miłości ze swoim bratem.

Walka z diabłem, światem i sobą samym. Tych trzech rzeczywistości nie należy rozdzielać. To jak pakiet 3 w 1. W każdej pokusie jest i diabeł i świat i nasze namiętności. Tego się nie da rozdzielić. Bo tam gdzie jest zło, jest zawsze zły duch. To jest bardzo wierny towarzysz, taki czarny anty-anioł stróż. Tam gdzie jest namiętność tam jest zły duch; a tam gdzie jest namiętność i zły duch tam jest świat. Tam jest styl świata.

Dlatego rozdzielanie i mówienie kusi mnie zly duch, kusi mnie świat, podczas gdy ja jestm czysty jak baranek wielkanocny to może być wielka iluzja.

Kusi nas zawsze coś co jest najbliżej nas, co jest w nas, kuszą nas nasze namiętności. To jest sytuacja wszystkich ludzi, również świętych.

 

Jak Jezus był kusz
ony? Pragnieniem chleba. Diabel nie szukał niezwykłych pokus.

Jesteś głodny,

nikt Cię nie szanuje,

nie kochają Cię,

jesteś zmeczony,

masz prawo do szacunku.

Pokusa wchodzi w to co jest bardzo ludzkie.

Pokusa wchodzi w to co jest nam najbliższe. 3 w 1. Stąd trzeba rozeznać zło, pokusę u samego poczatku.

Każdej pokusie można się oprzeć mocą Słowa Bożego. Nie ma innej mocy!

Każda pokusa to jest fałszywe nauczanie, to jest zdemoralizowana i zepsuta katecheza.

Na pokusy narażeni jesteśmy wszędzie i w życiu świeckim i za klauzurą.

Ewagriusz z Pontu mówi, że kto żyje wielkimi pragnieniami duchowymi, oddania wszystkiego Bogu  ale jednocześnie trzyma się swoich namiętności, swojej woli zakończy wielkim szaleństwem. Szaleństwo to nic innego jak rozdwojenie osobowości.

Jedyną drogą aby zwyciężyć jest czuwanie. Czuwajcie i módlcie się. czuwanie od rana do wieczora. Modlitewne czuwanie przez 24 godziny na dobę. Ja śpię ale moje serce czuwa (Pieśń nad pieśniami). Nasze sny pokazują czy my w ciągu dnia czuwamy czy też nie.

Czuwanie poprzez nieustanne wracanie do Słowa Bożego. Taki jest sens brewiarza.

 

Jedyna metoda aby zwyciężyć – karmić się Słowem Bożym. Przeciwstawić każdej pokusie Słowo Boże.

 

Czlowiek musi walczyć ze swoimi myślami.

Wszystkie złe czyny mają swój poczatek w złych myślach. Trzeba uchwycić złą myśl na samym poczatku.

Zdusić zło w samym zarodku. Naszej złej myśli trzeba przeciwstawić myśl Boga. Zła myśl jest zawsze przeciwna Słowu Bozemu.

Tylko miłość do Pana prowadzi do zwycięstwa. Jedyną motywacją, która pozwala człowiekowi zwyciężać jest miłość. Miłość mobilizuje do walki. Nie chodzi tu o nasze wielkie postanowienia, bo siła naszej woli jest bardzo krucha. Nie raz i nie dwa postanawialiśmy i niewiele dotrzymywaliśmy. Chodzi o miłość. Dzięki miłości będziemy zmagać się z tym co tę miłość chce zniszczy, będziemy mieli siły do walki. Prośmy o miłość do Jezusa.

 

Posłuchaj całości:

http://www.deon.pl/religia/pielgrzym/rekolekcje-jerozolimskie/art,12,rozwazanie-11-wezwanie-do-walki-wewnetrznej.html

Podziel się z innymi:

SŁOWO – ZNANE AŻ ZA DOBRZE

Czytanie Jr 26, 1-9

Psalm Ps 69, 5. 8-10.14

 

Ewangelia Mt 13, 54-58

Jezus, przyszedłszy do swego rodzinnego miasta, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali:

„Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko?” I powątpiewali o Nim.
A Jezus rzekł do nich: „Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony”. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa.

 

Częste czytanie Słowa Bożego, codzienna modlitwa, Eucharystia, mogą prowadzić do zażyłej więzi z Jezusem, ale także mogą prowadzić do rutyny i oziębłości.

Pan przynosi Swoje Slowo w moją codziennosc. Pragnie aby było Ono centrum mojego życia, światłem na moich ścieżkach, natchnieniem w moich wyborach.

Ludzie w synagodze znają Jezusa od 30  lat, przyzwyczaili się do Niego. Niedostrzegają już w Nim nic nadzwyczajnego. Złe przyzwyczajenie zamknęlo ich na głębię Jego Słowa.

Oziębłość i rutyna ranią Serce Pana, bo zamykają nasze serca na Jego Słowo.

Przed laty z niepokojem odkryłam, że przez jakiś czas (tydzień czy kilkanaście dni) codzienna medytacja Słowa nie wywoływała we mnie żadnych poruszeń, nie znajdowałam w Słowie nic dla siebie. Było to po okresie intensywnego odczytywania Słowa w mojej codzienności. Dzień po dniu odczytywałam konkretne  wskazania, napomnienia.

I przyszła cisza.

Obawiałam się, że w krótkim czasie popadłam w rutynę, albo oziębłość.

Rozmowa ze spowiednikiem rozjaśniła sprawę, trwał nowy zasiew i Słowo które usłyszałam wtedy miało dopiero za jakiś czas przynieść swoje owoce.

Nie mniej jednak to wydarzenie uczuliło mnie na jedną sprawę, że na Słowo można zobojętnieć, można czytać i nic nie dostrzegać, można słuchać i niczego nie usłyszeć.

Uświadomiło mi też, że rutyna w obcowaniu z Panem, grozi każdemu.

Czasem wydaje się nam, że wszystko już zrozumieliśmy i powtarzamy mechanicznie punkty do medytacji sprzed lat. Rozważamy je bardziej teoretycznie niż praktycznie w swoim dziś.

Słowo jest niezmienne.

Nasza codzienność, my sami zmieniamy się.

Słowo nieustannie pragnie nas przemieniać i formować, i jeśli tylko Mu się poddajemy nieraz niedostrzegalnie nas przemienia i kształtuje.

Ono jak światło oświetla tę naszą zmieniajacą się drogę.

Wskazuje na nowe piękno wokół, ale i nowe kamienie i dziury na naszej drodze.

A my czasem do medytacji podchodzimy jak do ponownego obejrzenia dobrze znanego nam filmu i zatrzymywania się na ulubionych scenach.

Kończymy oglądanie i bezrefleksyjnie wracamy do codzienności zastanawiając się, nad tym co nas przed laty w filmie poruszyło, ale już dziś zupełnie do nas nie przemawia, wręcz nudzi. 

Codzienna relacja z żywym i przemieniającym nas Słowem wymaga pewnego wysiłku, pragnienia obcowania z Panem, szukania Go, pozwalania Panu Bogu na odczytywanie naszego życia i codziennej skruchy, codziennego nawracania swojego serca do Niego. 

Można jednak zamknąć się na działanie Słowa, przestać szukać Pana, wychodząc z założenia, że On juz nic więcej nie może i nie zechce mi powiedzieć.

I choć Pan będzie pukał do drzwi naszego serca, to klamka, która je otworzy jest tylko po naszej stronie i od nas zależy czy wyciągniemy do niej rękę…

 

Dziekuję i pozdrawiam.

 

Podziel się z innymi:

EUCHRYSTIA ŻYCIEM – cz.X Wakacyjnych Rekolekcji Jerozolimskich

MIŁOŚĆ DO EUCHARYSTII – CZĘŚĆ X WAKACYJNYCH REKOLEKCJI JEROZOLIMSKICH

 

Eucharystia jest najważniejszym punktem odniesienia życia duchowego. Można powiedzieć, że jest nie tylko znakiem życia duchowego, ale jest samym życiem duchowym. Kiedy rozumiemy Eucharystię, to rozumiemy istotę życia duchowego.

 

A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. Wtedy rzekł do nich: ŤGorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Albowiem powiadam wam: Już jej spożywać nie będę, aż się spełni w królestwie Bożymť.

Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: ŤWeźcie go i podzielcie między siebie; albowiem powiadam wam: odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż przyjdzie królestwo Bożeť.

 

Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: ŤTo jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!ť Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: ŤTen kielich to Nowe Przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana. (Łk 22, 14-20)

 

Kiedy codziennie mamy dostęp do Eucharystii, kiedy co dzień w niej uczestniczymy, kiedy co dzień przyjmujemy Komunię Świętą, potrzeba wielkiej troski serca aby Eucharystia nam nie spowszedniała, żeby nie stała się pustym obrzędem, codziennym obowiązkiem, w którym zabrakłoby serca.

Jak co dzień potrzebujemy pokarmu dla ciała, tak co dzień potrzebujemy pokarmu dla duszy.

Dla chrześcijan najważniejszym odniesieniem życia duchowego jest Eucharystia.

Eucharystia jest kwintesencją życia duchowego, objawia nam czym jest życie duchowe.

Eucharystia jest życiem duchowym.

Istotą Eucharystii jest uobecnienie Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa; bezkrwawe uobecnienie Przejscia Paschalnego.

Jezus ofiarowuje się do dyspozycji Ojca.

Ofiarowanie się do dyspozycji Boga – kwintesencja życia duchowego.

Gdyby Jezus nas zapytał „czy rozumiecie co czynię dla was w Eucharystii” trzeba by nam szczerze odpowiedzieć że nie rozumiemy, ale jednoczesnie powiedzieć, że chcemy zrozumieć …

Jaki wpływ ma Eucharystia na nasze życie, na naszą codzienność, na nasze relacje…

Czy Eucharystia jest tym momentem ofiarowania, oddania się w Ręce Boga?

Ofiarowujemy nasze życie, naszą pracę, nasze emocje, nasz sposób myślenia, rozumowania.

Ofiaując Chrystusowi moment Ofiarowania w czasie mszy świętej jest najlepszym momentem na ofiarowanie wszystkiego tego co ludzkie. Chleb – jako owoc pracy rąk ludzkich.

Zycie duchowe wymaga pracy – ciężkiej pracy ludzkiej. Wymaga refleksji nad naszymi emocjami, naszym rozumowaniem, nad naszymi pogubionymi myslami. Życie duchowe wymaga opanowania naszych emocji, naszego lenistwa, zmysłowości, pychy, itd.To wszystko jest cieżką ludzką pracą.

To co ludzkie jest tylko ludzkie. Jak w Kanie Galilejskiej woda jest tylko wodą. 

Żeby nasz ludzki wysiłek mógł stawać się Ciałem Pańskim, żeby to co ludzkie nabrało duchowego wymiaru, żeby to co ludzkie stawało się boskie, to musimy ofiarować Jezusowi. Tylko Jezus to co ludzkie może uczynić boskim.

Eucharystia to źródło wielkiej nadziei dla czlowieka.

Nie ma nic co jest ludzkiego, czego nie można by oddać Bogu, aby Bóg je przekształcił. Wszystko możemy oddać Bogu.

Rzeczy najtrudniejsze Bóg może uczynić pożytkiem dla człowieka.

Św. Paweł mówi :”tam gdzie rozlał się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska”. 

Eucharystia pokazuje nam drogę do życia duchowego.

Złamany Chleb, wylana Krew to symbol zaparcia się siebie.

Trzeba prosić o pragnienie Eucharystii, o miłość do Eucharystii.

Trzeba modlić się za kapłanow aby oni kochali Eucharystię, aby szanowali Eucharystię, aby Eucharystię traktowali nie jako czynność ale jako sposób życia.

Eucharystia to sposób życia, życie ma się stawać mszą.

Po to Jezus daje nam siebie w Eucharystii, abyśmy stawali się na Jego obraz, na jego podobieństwo.

Nawet jeśli uważamy to wszystko za odległe wyżyny życia duchowego to wystarczy nam tylko mieć GŁÓD Eucharystii. Nie musimy pojąć wszystkiego rozumem. Chrystus w swoim czasie da nam poznanie na naszą miarę.

Kiedy będziesz cierpiał wtedy zrozumiesz Eucharystię.

Co to znaczy przełamać Chleb? Co to znaczy wylać Krew?

Prośmy o tęsknotę za Jezusem Eucharystycznym.

Prośmy aby nasze życie stawało się Eucharystią.

 

Słuchaj całości:

http://www.deon.pl/religia/pielgrzym/rekolekcje-jerozolimskie/art,11,rozwazanie-10-milosc-do-eucharystii.html

 

Podziel się z innymi: