Pan przyszedł wezwać mnie, grzesznika

Sobota po Środzie Polpielcowej

 

Kolekta

Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj łaskawie na naszą słabość w walce z mocami ciemności  i wyciągnij w naszej obronie swoją potężną prawicę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie Iz 58,9b-14

Psalm Ps 86, 1-6

 

Ewangelia Łk 5, 27-32

Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: „Pójdź za Mną”. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za Nim.

Potem Lewi sprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego uczniów: „Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?” Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników”.

 

Sprawiedliwi i bezgrzeszni we własnej ocenie, nie potrzebują Jezusa. Nie uważają, że mają się w jakikolwiek sposób nawracać. Nie zauważają, że ich dusze toczy rak grzechu. W ich ocenie to żaden rak, to wolny wybór, to przejaw ludzkiej wolności do życia tak jak się chce.

To grupa tych, którzy choć w zauważalny sposób grzeszą, nie widzą a raczej nie chcą tego uznać.

Jest i druga grupa bezgrzesznych i sprawiedliwych, we własnym mniemaniu. Uważają, że to iż nie grzeszą grzechami śmiertelnymi jest ich wyłączną zasługą i wysiłkiem. Grzechy powszednie tolerują, rzadko się z nich spowiadają. Uważają je za słabości i nie uznają za konieczne przekraczać siebie w tych dziedzinach. Trochę jakby mówili Panu Bogu – jakiego mnie Panie Boże stworzyłeś, takiego mnie masz. Przwiązując wagę do zewnętrznej pobożności zapominają o kształtowaniu wnętrza i koniecznosci ciągłego nawracania. Owszem często słyszą, pójdż za mną, ale nie bardzo rozumieją, gdzie i dlaczego mieliby iść. Mają swoją wizję doskonałosci chrześcijańskiej, katolickiej i twardo jej bronią. O sobie mogą pokornie powiedzieć że są wielkimi grzesznikami, bo to pięknie brzmi i tak pokornie. Ale czy gotowi są stanąć przed Panem, aby ten powiedział masz chore oczy, masz chory język, masz chorą wyobraźnię, masz chore…. Pan zna nasze najciemniejsze i chore miejsca. On wie ,też, do czego jesteśmy powołani. Wzywa nas aby iść za Nim, aby to nasze życiowe powołanie zrealizować. Ale aby je zrealizować, trzeba najpierw podjąć i zrealizować decyzję o nawróceniu. O odwróceniu się od tego co znane, co lubiane, co często powierzchowne, od tego wszystkiego co oddala nas często niezauważalnie od Boga. Jesli uznam, że prawdziwie jestem grzesznikiem, że mam skłonność do grzechu, jest szansa, że usłyszę przechodzącego obok Pana i odpowiem na Jego wezwanie. Jeśli uznam, że nie jestem grzesznikiem, to moje zatkane dobrym mniemaniem o sobie uszy nie usłyszą Jego głosu. 

 

Dziękuję i pozdrawiam

         

Podziel się z innymi:

Pościć aby bardziej miłować

Piątek po Środzie Popielcowej

 

Kolekta

Miłosierny Boże, wspomagaj swoją łaską rozpoczęte dzieła pokutne, aby naszym zewnętrznym wyrzeczeniom towarzyszyła prawdziwa odnowa ducha. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,  Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie Iz 58, 1-9

Psalm Ps 51, 3-6.18-19

Ewangelia Mt 9, 14-15

Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: „Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?”

Jezus im rzekł: „Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki oblubieniec jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im oblubieńca, a wtedy będą pościć”.

 

Dlaczego pościmy? Czy jest w nas tęsknota za naszym Oblubieńcem? Czy podejmujemy post wtedy gdy wydaje się być On daleki i milczący? Czy praktyka postu, którą podejmujemy zbliża nas do Pana i do innych ludzi, czy przeciwnie oddala?

Jaki jest nasz stan ducha, gdy pościmy?

Ważne pytania, na które warto sobie na modlitwie przed Panem odpowiedzieć.

Dziękuję i pozdrawiam. 

Podziel się z innymi:

Cierpienie, odrzucenie, śmierć, zmartwychwstanie

Czwartek po Środzie Popielcowej

 

Kolekta

Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek  i w Tobie znajdowało dopełnienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

Czytanie Pwt 30, 15-20

Psalm Ps 1, 1-4.6

 

Ewangelia Łk 9, 22-25

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.

Potem mówił do wszystkich: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?”

 

Cierpienie, odrzucenie, śmierć, zmartwychwstanie. Miłość nie zostawia nas na etapie smierci, składa największą obietnicę zmartwychwstanie. Jednak gdy przychodzi, cierpienie, odrzucenie, śmierć czy powolne umieranie prawie wcale nie myślimy o zmartwychwstaniu jak o rzeczywistości która czeka nas tak jak śmierć. O ile cierpienia doświadczamy, o ile je widzimy, o tyle o ostatecznym zwycięstwie Pana i Jego darze dla każdego z nas, zapominamy w codziennych kłopotach, a może zwyczajnie jest się nam wyjątkowo trudno na nie otworzyć, przekroczyć siebie, aby spojrzeć na wszystko czego doświadczamy z perspektywy wieczności.

Staramy się unikać cierpień, kłopotów. I to jest dobre. Nie chodzi o to aby szukać cierpień na siłę. Nie mniej jednak, kiedy one przychodzą, kiedy w taki lub inny sposób jesteśmy w nie zaangażowani, wtedy chodzi o zachowanie naszej wewnętrznej wolności w przeżywanym doświadczeniu. Chodzi o to aby cierpienie i życiowy krzyż nie przejęły władzy nad nami. Władza należy do Pana, nie do śmierci, nie do naszych krzyży. A czasami niestety jest tak, że tracimy wewnętrzną wolność, skupiamy się na wielkości ciężaru jaki przyszło nam nieść, krótkie chwile ulgi w cierpieniu, jeszcze bardziej przez kontrast potęgują ból zmagań. Skupieni na sobie przestajemy w naszej drodze naśladować Pana i krzyż staje się nie do zniesienia. Nie zachęcałby każdego z nas do nasladowania Go na naszych drogach krzyżowych, gdyby dla każdego z nas z Jego łaską nie było to możliwe. A my czasem zachowujemy się i w głebi duszy być może mówimy – to nie możliwe. Może innym, ale nie mnie. Dziś Jezus mówi właśnie do Ciebie – „Jeśli chcesz iść za mną, zaprzyj się samego siebie, weź co dnia swój krzyż i naśladuj Mnie”. 

Jutro wielu z nas przeżyje kolejny fragment swojej drogi krzyżowej, wielu będzie uczestniczyło w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Jeśli zechcą zaczną uczyć się najtrudniejszego na tej drodze – zapierania się siebie, swojego ja, swoich potrzeb, swoich lęków, swoich obaw i swoich ran. Oddadzą je wszystkie po kolei Temu, który ma moc Je przemienić i uleczyć.

 

Dziękuję i pozdrawiam    

Podziel się z innymi:

Pokuta podejmowana z miłości do Jezusa i Ojca

ŚRODA POPIELCOWA

Brewiarz, Tom II, Środa Polpielcowa, IV tydzień psałterza

 

Kolekta

Panie, nasz Boże, daj nam przez święty post zacząć okres pokuty,  aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie pierwsze Jl 2, 12-18

Psalm Ps 51, 3-6a.12-14.17

Czytanie drugie 2 Kor 5, 20 – 6,2

 

Ewangelia Mt 6, 1-6.16-18

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie”.

 

Zazwyczaj niewiele zastanawiamy się nad naszymi intencjami gdy stajemy przed Panem na modlitwie, gdy podejmujemy post, gdy dajemy jałmużnę czy  czynimy uczynki miłosierdzia. Tradycja, posłuszeństwo przykazaniom kościelnym, lęk przed grzechem, przyzwyczajenie…Ile jest w tym jednak tęsknoty i pragnienia pogłębienia relacji miłości z Jezusem, z bliźnimi. Intencja czyli mniej lub bardziej uświadomiony cel jaki nam przyświeca na początku Wielkiego Postu. Czym będzie się różnił od tylu porzednich? Czy wiemy już czego Pan od nas w tym świętym czasie szczególnej łaski oczekuje? Czy zapytamy Go o to? A może raczej narzucimy Mu nasze postanowienia, aby im błogosławił, by przyniosły spodziewane przez nas owoce. 

Czego będziemy szukać na drogach i ścieżkach tegorocznego Wielkiego Postu w swoim tu i teraz, z radościami, nadziejami, kłopotami i dramatami, które każdy z nas przeżywa. Ogólne wskazania jakie dają nam czytania, psalm i Ewangelia przekładają się na szczegółowe wskazówki Jezusa dla każdego z nas.

Co w dzisiejszym Słowie szczególnie nas porusza…,

do czego czujemy się zaproszeni, pociągnięci…..?

Czas Wielkiego Postu, czas Wielkiego Porządkowania naszych serc i dusz.

Czy wiemy co chcemy w swoim wnętrzu uporządkować i czy znajdziemy na to czas. Sześć tygodni minie szybko. Nie czekajmy z refleksją i nawróceniem na parafialne czy wspólnotowe rekolekcje, za kilka tygodni. Nie marnujmy danego nam przez Boga czasu. Oto dziś zaczyna się na nowo czas zbawienia. Miłość czeka na naszą odpowiedź dziś, nie jutro czy za tydzień, za miesiąc. Bo tylko dziś należy prawdziwie do nas.

 

Dziękuję i pozdrawiam.

Podziel się z innymi:

Psalm 51

Psalm 51
Błaganie pokutnika
Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przyobleczcie nowego człowieka (Ef 4, 23-24)

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.
Uznaję bowiem nieprawość moją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą
i jako grzesznika poczęła mnie matka.
A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, abym usłyszał radość i wesele,
niech się radują kości, które skruszyłeś.
Odwróć swe oblicze od moich grzechów
i zmaż wszystkie moje przewinienia.
Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.
Przywróć mi radość Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich
i wrócą do Ciebie grzesznicy.
Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną,
Boże, mój Zbawco,
niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.
Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz,
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.
Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci
odbuduj mury Jeruzalem.
Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia,
wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.
 
Podziel się z innymi:

HYMNY GODZINY CZYTAŃ OKRESU WIELKIEGO POSTU

(od Środy Popielcowej do soboty piątego tygodnia)

HYMNY GODZINY CZYTAŃ

 

W oficjum niedzielnym

 

Natchniony zwyczaj nas uczy,

Byśmy w zbawiennym okresie

Czterdziestu dni umartwienia

Szczerą czynili pokutę

 

Do tego prawo przynagla

I napomnienia proroków

A nade wszystko sam Chrystus

Król i Stworzyciel wszechświata

 

Ten czas przeżyjmy w skupieniu

Krótsze niech będą rozmowy

Skromniejsze nasze posiłki

Więcej czuwania nad sobą

 

Oddalmy zło, które może

Chwiejnych zagarnąć w niewolę

I brońmy siebie przed wrogiem

Pełnym podstepnej przemocy

 

Niech Tobie, w Trójcy Jedyny,

Chwała i cześć będzie wieczna

A Ty w nas pomnóż owoce

Postu i skruchy serdecznej. Amen

 

 

W oficjum dni powszednich

 

Oto teraz czas właściwy,
Dany nam przez dobroć Boga,
Aby poprzez umartwienie
Świat uleczyć ze słabości.

Już się zbliża dzień zbawienia,
Chrystusowym blaskiem świeci,
A skażone grzechem serca
Post nakłania do przemiany.

Boże, niechaj wyrzeczenia
Wzmocnią ducha oraz ciało,
Byśmy mogli pragnąć szczerze
Przyjścia dnia wieczystej Paschy.

Miłosierny Boże w Trójcy,
Niech Cię wielbi wszechświat cały,
My zaś odrodzeni łaską
Nowym hymnem Cię sławimy. Amen.
 
albo
 
Z otchłani grzechu wołamy do Ciebie
Panie wysłuchaj pokornej modlitwy
Bo jeśli winy zachowasz w pamięci
Którz się ostoi?
 
Wszak Ty przebaczasz niewiernosć i błędy
Pragniesz nas darzyć bezmiarem swej łaski
Bo chcesz, by z pełną miłości bojaźnią
Tobie służono
 
Więc pokładamy niezłomną nadzieję
W Twojej litości dla serc uniżonych
i wyglądamy radosnej jutrzenki
Dnia świętej Paschy
 
Niech Tobie, Ojcze z twym Synem i Duchem
Będzie na wieki majestat i chwała
A Ty nas prowadź do zdrojów zbawienia
Drogą pokuty. Amen 
Podziel się z innymi:

Wielki Post

Okres Liturgiczny Wielkiego Postu

 
Zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego w dniu dzisiejszym (ŚRODA POPIELCOWA) obowiązuje wstrzemięźliwość (nie spożywa się pokarmów mięsnych) i post ścisły (tylko jeden posiłek do syta, dwa mniejsze).
Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia,
a prawem o poście – osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia.
Nie istnieje natomiast obowiązek uczestniczenia w dzisiejszej Mszy świętej. Mimo to zachęcamy do wzięcia w niej udziału.
W czasie Mszy dokonuje się obrzędu posypania głowy popiołem. Jest on przygotowywany z gałązek palm lub innych drzew poświęconych w poprzednim roku podczas Niedzieli Palmowej. Akt ten symbolizuje ułomność i przemijalność człowieka, jest znakiem żałoby i pokuty.
Wielki Post

Wielki Post trwa 40 dni i rozpoczyna się zawsze w Środę Popielcową.

Jej data zależy od daty uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. W Środę Popielcową kapłani na znak pokuty i umartwienia posypują nasze głowy popiołem. Do dobrego przeżycia tego czasu pomagają nam modlitwa, post i jałmużna.

W niedziele Wielkiego Postu odprawiane są Gorzkie Żale, a w piątki – nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

W tym okresie w liturgii nie odmawia się hymnu „Chwała na wysokości Bogu”, „Ciebie, Boże, chwalimy” oraz aklamacji „Alleluja”.
Wspomnienia obowiązkowe, przypadające w czasie Wielkiego Postu, można obchodzić jedynie jako wspomnienia dowolne. W tym czasie obchodzimy ponadto:
4 marca – święto św. Kazimierza, królewicza

19 marca – uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

25 marca – uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Do okresu Wielkiego Postu nie wlicza się sześciu niedziel, będących – jak w ciągu całego roku – bardziej radosnymi wspomnieniami Zmartwychwstania.

Ostatnia niedziela Wielkiego Postu jest nazywana Niedzielą Męki Pańskiej. Rozpoczyna ona okres Wielkiego Tygodnia – czasu bezpośrednio poprzedzającego Święte Triduum Paschalne – święta wielkanocne. Wielki Post kończy się w Wielki Czwartek przed sprawowaną wieczorem Mszą Wieczerzy Pańskiej.

 

Dni pokuty

W roku liturgicznym istnieją również dni pokuty.

W Kościele powszechnym są nimi wszystkie piątki oraz okres Wielkiego Postu.

W piątki osoby powyżej 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość (patrz KPK, kanon 1251).

Ponadto w Środę Popielcową i Wielki Piątek Męki Pańskiej, oprócz wstrzemięźliwości, osoby pomiędzy 18. a 60. rokiem życia obowiązuje także post ilościowy.

Podziel się z innymi:

Wartość i sens Postu

Orędzie Papieża Benedykta XVI na Wielki Post

Drodzy bracia i siostry!

Na początku Wielkiego Postu, który jest drogą intensywnego przygotowania duchowego, Liturgia zachęca nas do trzech praktyk pokutnych, bardzo bliskich biblijnej i chrześcijańskiej tradycji – modlitwy, jałmużny i postu – abyśmy jak najlepiej mogli przygotować się do obchodów Świąt Wielkanocy i doświadczyć mocy Boga, który – jak będziemy słuchać podczas Wigilii Paschalnej – „oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi” (Exultet).

W tradycyjnym Orędziu na Wielki Post, chciałbym w tym roku w szczególny sposób rozważyć wartość i sens postu. Wielki Post bowiem przywodzi na myśl 40-dniowy post, jaki Pan odbył na pustyni przed rozpoczęciem swojej publicznej działalności. W Ewangelii czytamy: „Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód” (Mt 4, 1-2). Podobnie jak Mojżesz przed otrzymaniem Tablic Dekalogu (por. Wj 34, 28), podobnie jak Eliasz zanim spotkał Boga na górze Horeb (por. 1 Krl 19, 8), tak i Jezus modląc się i poszcząc przygotowywał się do swojej misji, której początkiem było trudne starcie z kusicielem.

Możemy sobie zadać pytanie, jaką wartość i jaki sens ma dla nas, chrześcijan, rezygnacja z czegoś, co samo w sobie jest dobre i pozwala nam żyć. Pismo Święte i cała chrześcijańska tradycja uczą, że post pomaga unikać grzechu i tego wszystkiego, co do niego prowadzi. Dlatego też w historii zbawienia wielokrotnie odnajdujemy zachętę, by pościć. Już na pierwszych stronicach Pisma Świętego Bóg nakazuje człowiekowi, by nie jadł owocu zakazanego: „Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i złego nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz” (Rdz 2, 16-17). Komentując Boży nakaz, św. Bazyli zauważa, że „post został nakazany w Raju”, a „pierwsze takie polecenie zostało wydane Adamowi”. I kończy tak: „zakaz »nie wolno ci jeść« jest zatem prawem postu i wstrzemięźliwości” (por. Sermo de jejunio: PG 31, 163, 98). Zważywszy na to, że wszyscy jesteśmy obciążeni grzechem i jego konsekwencjami, post jest nam dany jako środek pozwalający odnowić przyjaźń z Bogiem. Tak uczynił Ezdrasz przed powrotem do Ziemi Obiecanej z wygnania, zachęcając zgromadzony lud do postu, „byśmy się umartwili – mówi – przed Bogiem naszym” (Ezd 8, 21). Wszechmocny wysłuchał ich modlitwy oraz zapewnił swoją przychylność i opiekę. Podobnie zachowali się mieszkańcy Niniwy, którzy posłuchali Jonaszowego wezwania do pokuty i na znak szczerości ogłosili post, mówiąc: „Kto wie, może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu, a nie zginiemy?” (Jon 3, 9). Również wtedy Bóg wejrzał na ich czyny i ich oszczędził.

W Nowym Testamencie Jezus ukazuje głęboką przyczynę postu, piętnując zachowanie faryzeuszy, którzy skrupulatnie przestrzegali nakazów prawa, choć ich serca były od Boga daleko. Prawdziwy post, powtarza w innym jeszcze momencie Boski Nauczyciel, to wypełnianie woli Ojca Niebieskiego, który „widzi w ukryciu i odda tobie” (Mt 6, 18). On sam daje tego przykład odpowiadając szatanowi, po 40 dniach spędzonych na pustyni, że „nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4, 4). Celem prawdziwego postu jest zatem spożywanie „prawdziwego pokarmu”, którym jest pełnienie woli Ojca (por. J 4, 34). Skoro więc Adam nie posłuchał nakazu Boga, by „nie spożywać owocu z drzewa poznania dobra i złego”, człowiek wierzący poprzez post pragnie z pokorą zawierzyć się Bogu, ufając w Jego dobroć i miłosierdzie.

Praktyka postu była bardzo rozpowszechniona we wspólnocie pierwszych chrześcijan (por. Dz 13, 3; 14, 22; 27, 21; 2 Kor 6, 5). Również Ojcowie Kościoła mówią o mocy postu, która chroni przed grzechem, tłumi pragnienia „starego Adama” i przeciera w sercach ludzi wierzących drogę ku Bogu. Post jest także częstą praktyką świętych wszystkich epok i przez nich zalecaną. Św. Piotr Chryzolog napisał: „Duszą modlitwy jest post, a życiem postu miłosierdzie. Kto się więc modli, niech pości, a kto pości, niech spełnia uczynki miłosierdzia, niech wysłucha proszącego, który chce być słyszany. W ten sposób otwiera dla siebie uszy Boga, który nigdy się nie zamyka na głos błagającego” (Kazanie 43: PL 52, 320.332).

Wydaje się, że w obecnych czasach zmniejszyło się nieco znaczenie duchowe praktyki postu, a stała się ona raczej – w kulturze zdominowanej przez poszukiwanie dobrobytu materialnego – środkiem terapeutycznym wspomagającym pielęgnację własnego ciała. Poszczenie służy oczywiście dobrej kondycji fizycznej, ale dla ludzi wierzących stanowi w pierwszej kolejności „terapię” pomagającą leczyć to wszystko, co uniemożliwia wypełnianie woli Boga. W Konstytucji Apostolskiej Paenitemini z 1966 r., Sługa Boży Paweł VI stwierdził, że należy postrzegać post w kontekście powołania każdego chrześcijanina, który „nie dla siebie (…) żyć winien, ale dla Boga, który go umiłował i za niego wydał samego siebie, żyć też winien dla braci” (por. Rozdz. I). Wielki Post mógłby być dobrą okazją do przypomnienia sobie zasad zawartych w cytowanej Konstytucji Apostolskiej, podnosząc tym samym wartość autentycznego i niezmiennego znaczenia tej pradawnej praktyki pokutnej, która może nam pomóc zadać śmierć naszemu egoizmowi i otworzyć serce na miłość Boga i bliźniego, co stanowi pierwsze i najważniejsze przykazanie nowego Prawa, a zarazem kompendium całej Ewangelii (por. Mt 22, 34-40).

Skrupulatne przestrzeganie postu przyczynia się ponadto do nadania osobie – jej ciału i duszy – spójności, co pomaga jej unikać grzechu i wzrastać w zażyłości z Bogiem. Św. Augustyn, który dobrze znał własne złe skłonności i nazywał je „węzłem zawikłanym i splątanym” (Wyznania, II, 10.18), w traktacie o „Użyteczności postu” pisał: „Zadaję sobie wielkie udręki, aby On mi przebaczył, sam siebie karzę, aby On mi pomógł, by znalazł we mnie upodobanie, by zaznać Jego słodyczy” (Sermo 400, 3, 3: PL 40, 708). Odmawianie sobie pokarmu materialnego, który żywi ciało, umacnia wewnętrzną gotowość do słuchania Chrystusa i żywienia się Jego zbawczym słowem. Przez post i modlitwę pozwalamy, by On przychodził i by zaspokajał największy głód, jakiego doświadczamy w naszym wnętrzu: głód i pragnienie Boga.

Jednocześnie post pomaga nam uświadomić sobie, w jakiej sytuacji żyje wielu naszych braci. W Pierwszym Liście św. Jan napomina: „Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga?” (3, 17). Dobrowolny post pomaga nam naśladować styl Dobrego Samarytanina, który pochyla się nad cierpiącym bratem i śpieszy mu z pomocą (por. Enc. Deus caritas est, 15). Nasz wolny wybór, jakim jest rezygnacja z czegoś, aby pomóc innym, w konkretny sposób pokazuje, że bliźni przeżywający trudności nie jest nam obcy. Właśnie po to, by pobudzić do zachowania takiej nacechowanej otwartością i wrażliwością postawy wobec braci, zachęcam parafie i wszystkie inne wspólnoty, żeby w okresie Wielkiego Postu wierni częściej praktykowali post, indywidualnie i wspólnotowo, oddając się ponadto słuchaniu Słowa Bożego, modlitwie i uczynkom miłosierdzia. Taki właśnie był, od początku, styl życia chrześcijańskiej wspólnoty, w której organizowano specjalne zbiórki (por. 2 Kor 8-9; Rz 15, 25-27), a wierni byli zachęcani do oddawania biednym tego, co dzięki postowi udało się odłożyć (por. Didascalia Ap., V, 20,18). Także dziś należy na nowo odkrywać tę praktykę i do niej zachęcać, przede wszystkim podczas liturgicznego okresu Wielkiego Postu.

Z tego, co powiedziałem, jasno wynika, że post jest wartościową praktyką ascetyczną, duchową bronią w walce z wszelkim możliwym, nieuporządkowanym przywiązaniem do nas samych. Dobrowolna rezygnacja z przyjemności, jaką jest jedzenie, i z innych dóbr materialnych pomaga uczniowi Chrystusa panować nad innymi rodzajami głodu osłabionej grzechem pierworodnym natury, którego negatywne skutki odbijają się na całej osobowości człowieka. Do tego też zachęca starożytny liturgiczny hymn wielkopostny: „Utamur ergo parcius, / verbis, cibis et potibus, / somno, iocis et arctius / perstemus in custodia – Ten czas przeżyjmy w skupieniu, krótsze niech będą rozmowy, skromniejsze nasze posiłki, więcej czuwania”.

Drodzy bracia i siostry, jak widzimy, post ostatecznie pomaga każdemu z nas – jak pisał Sługa Boży Papież Jan Paweł II – w czynieniu z siebie całkowitego daru dla Boga (por. Enc. Veritatis splendor, 21). Niech zatem Wielki Post posłuży każdej rodzinie i każdej chrześcijańskiej wspólnocie do oddalenia wszystkiego, co rozprasza ducha, i pogłębienia tego, co karmi duszę otwierając ją na miłość Boga i bliźniego. Myślę szczególnie o intensywniejszej modlitwie, lectio divina, częstszym przystępowaniu do Sakramentu Pojednania oraz aktywnym uczestniczeniu w Eucharystii, a przede wszystkim w niedzielnej Mszy św. Z takim wewnętrznym nastawieniem wejdźmy w pokutny klimat Wielkiego Postu. Niech nam towarzyszy Błogosławiona Dziewica Maryja, Causa nostrae laetitiae, i niech nas wspiera w trudzie wyzwalania serc naszych z niewoli grzechu, by coraz bardziej stawały się „żywym tabernakulum Boga”. Z tymi życzeniami zapewniam o modlitwie, aby każdy wierzący i każda kościelna wspólnota z pożytkiem szli wielkopostną drogą, i z serca udzielam wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa.

Benedykt XVI

Watykan, 11 grudnia 2008

Podziel się z innymi:

Prostota dziecka

Czytanie Syr 2, 1-11

Psalm Ps 37, 3-4.18-19.27-28.39-30

Ewangelia Mk 9, 30-37

Jezus i uczniowie Jego podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.

Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: „O czym to rozprawialiście w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”.
Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.

 

Dziecko nie obawia się zadawać po setki razy tych samych pytań. Pyta tak długo, aż zrozumie. Tylko dorośli obawiają się stawiania pytań, gdy czegoś nie rozumieją. Przyjmują pobieżną interpretację tego co usłyszą i na bazie swojego nie w pełni poprawnego zrozumienia snują dalsze domysły. Uczniom wydawało się niepojęte, że ich Nauczyciel może zginąć z ręki ludzi. Kłóciło się to z obrazem Jego wszechmocy, której dowody widzieli co dzień na własne oczy. Woleli o to nie pytać. Zapowiedź zmartwychwstania zrozumieli jako zwycięstwo królestwa w ziemskim wymiarze, a więc ze stanowiskami, urzędami, przywilejami, pierwszymi, drugimi i kolejnymi miejscami. Wyobrażali sobie jak będą ważni w tym królestwie. Od wyobrażania do kłótni o pierwsze miejsce  droga okazała się być bardzo krótka. Gdy Jezus zapytał ich o czym rozprawiali podczas drogi do Kafarnaum, zawstydzili się i nie chcieli się przyznać, do sprzeczki o to kto z nich jest największy. (Mk 9,34). Cechy starego człowieka, który wciąż w nas walczy z nowym człowiekiem, Chrystusowym to fałszywy wstyd, deformowanie Słowa Bożego, brak prostoty, przejrzystości  i szczerości. Szczególnie uprzywilejowanym miejscem do stawiania pytań Panu jest czas osobistej modlitwy. Rzadko jednak pytamy się Go o te Jego Słowa, których nie rozumiemy, które budzą w nas niepokój czy lęk. Podobnie, jak uczniowie, niechętnie chcemy rozmawiać z Panem o naszych pragnieniach bycia pierwszym. Kryjemy je głęboko w sercu i wolimy przemilczeć, niż się do nich przyznać. Ukryte rany wywołane kłótniami i sporami, jątrzą się najdłużej. I choć Pan chce o tym z nimi rozmawiać, wyjaśnić, uczniowie spuszczają wzrok i milczą. Słyszą wtedy słowa, będące niejako odpowiedzią na ich wcześniejszą dyskusję: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich” (Mk 9, 35). Niech będzie najmniej znaczącym jak dziecko, ale jak ono prostym i szczerym. Poprzez takich właśnie uczni,  Bóg chce być przyjmowany przez ludzi. Nie dlatego, że głosić Go będą ci którzy posiadają władzę i urzędy oraz tytuły, ale dlatego że głosić Go będą słudzy prości, szczerzy, ufni  i ubodzy. 

 

Dziękuję i pozdrawiam    

 

Podziel się z innymi:

Kilka zasad działania etycznego

CHRYSTUS JEST ŻYWĄ NORMĄ POSTĘPOWANIA DLA CHRZEŚCIJAN

Jeśli chcesz się tym kierować podejmując działanie (mysl, słwoa, czyny) konfrontuj je zawsze z pytaniem

Co? tu i teraz zrobiłby na moim miejscu Jezus Chrystus

 roza Czyń dobrze, unikaj zła

 roza Nigdy nie decyduj się na czynienie zła, żeby z tego wynikło dobro

 roza Jesli chcesz, żeby ludzie byli dla Ciebie życzliwi i kochający, sam pierwszy bądź taki dla wszystkich

 roza Pamiętaj, że miłość do drugiego człowieka zasadza się na czynach, nie na słowach

 roza Jeśli masz do wyboru kilka opcji działania, wybierz tę która najskuteczniej w okreslonych warunkach doprowadzi cię do osiągnięcia celu

 roza Pamiętaj, że przestępstwo musi być udowodnione, twoje przypuszczenia nie mogą być podstawą do dokonania oceny innych. Unikaj pomówień, oszczerstw, plotek, obmowy.

 roza W sytuacji istnienia wątpliwości, po analizie okolicznosci (rzeczywistości) – powinno przewazyć stanowisko „posiadającego” (casus – zgubionego porfela)

 roza W sytuacji watpliwości odnośnie pzrywilejów (np. płynących z sakramentów) – należy stosować szeroką interpretację pozytywną.

 roza W  postępowaniu kierować się duchem posłuszeństwa wiary.

Podziel się z innymi: